Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!"

Transkript

1 Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr PS 8/14 PS 9/14 Innhold Omsorgsboliger på omsorgssenteret Godkjenning av møteprotokoll Muntlig orientering: Helse Nord vil være tilstede for å legge frem utredningen om spesialisthelsetjenesten, bl.a. orientering om fremdrifta med utbygging av spesialisthelsetjenestene i Alta og prosessene i forbindelse med Hammerfest sykehus. Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Akkarfjord forbrukerlag, Kårhamn handel, Arnulf Larsen AS i Hønseby og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2012/ / Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 15/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Omsorgsboliger på omsorgssenteret Saken gjelder Rådmannen har i tråd med kommunestyrets vedtak drøftet etableringen av 15 omsorgsboliger på omsorgssenteret. Det innstilles på at det skal etableres 15 enheter med noe lavere låneopptak enn det som var vurdert Det betyr lavere husleie enn det som var skissert i samme sak. Rådmannen har drøftet overtakelse av resterende plasser i parkeringshuset. Rådmannen innstiller på at resterende parkeringsplasser skal kjøpes. 16 overtas av Hammerfest Parkering KF og inntil 16 overtas av Hammerfest kommune/omsorgssenteret. Sakens bakgrunn og fakta Kommunestyret vedtok følgende vedrørende anskaffelse av 15 omsorgsboliger i det nye omsorgssenteret: 1. Kommunestyret vedtar å gå til anskaffelse av 15 omsorgsboliger i omsorgssenteret. 2. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en avtale innenfor den økonomiske rammen som framkommer i saksutredningen. Det forutsettes at det ikke er framtidige driftskostnader som belastes Hammerfest Eiendom KF eller Hammerfest kommune i dette prosjektet. 3. Det forutsettes at anskaffelsen er i tråd med Lov om offentlige anskaffelser og at prosjektet får tilbakeført mva. Ved bruk av intensjonskunngjøring forutsettes det ingen protester på kunngjøringen. 4. Saken skal behandles politisk før inngåelse av kontrakt. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å realitetsbehandle saken.

3 I saksutredningen til kommunestyret ble følgende skissert vedrørende kostnader og finansiering: Kostnad Total kostnader Finansiering Tilskudd MVA Lån Husleien ble av Hammerfest Eiendom KF stipulert til; 7 stk 51 m² stk 54 m² stk 67 m² stk 68 m² stk 69 m² stk71 m² stk 77 m² Husleievurderingen inkluderer kapitalkostnader, drift og vedlikehold, samt fellesareal. Det gjøres oppmerksom på at anslaget ble gjort utfra 14 enheter. Følgende to forhold er sentrale i forbindelse med etableringen av 15 omsorgsboliger; 1. Vurdering av anskaffelsen mht. Lov om offentlige anskaffelser 2. Tilskudd fra Husbanken Ad 1. Anskaffelsen har vært kunngjort som en intensjonskunngjøring i Doffin. Det er ikke kommet innvendinger mot anskaffelsen, og kommunen risikerer ikke sanksjoner. Det vil si at kommunen ikke risikerer at kontrakten avkortes eller kjennes ugyldig og / eller risikerer gebyr for ulovlig direkteanskaffelse. Ad 2. Det arbeides nå ( ) med den formelle søknaden til Husbanken. Husbanken godkjenner derimot at det kan søkes om tilskudd til 15 omsorgsboliger og de skriver i mail av følgende: Husbanken har vurdert henvendelsen fra Hammerfest kommune om å søke investeringstilskudd til å øke antallet omsorgsboliger på Batteriet med ytterligere 15 enheter i 3. etasje. I forhold til gjeldende regelverk for tilskuddet der det sies at man skal unngå «institusjonslignende preg» er det klart at det er utfordrende å plassere til sammen 35 omsorgsboliger og 40 sykehjemsplasser under samme tak. Det som taler til fordel for prosjektet er at det vil inngå som et naturlig «bykvartal» med tilhørende skjermet parkareal, samt at det legges opp til felles møteplasser og tilbud til brukerne. Ettersom det i tillegg er 43 leiligheter som selges på det åpne marked vil dette også medvirke til at bygningen framstår som en ordinær bygård. Husbanken har ut fra en konkret vurdering kommet til at vi kan akseptere en økning av antallet leiligheter med 15 enheter. Med de nye satsene for investeringstilskudd til omsorgsboliger vil dette maksimalt utgjøre kr ,-. Vi vil imidlertid presisere at vi her er helt på grensen

4 av det akseptable i forhold til samlokalisering, og forventer at kommunen gjennomfører planene full og helt i forhold til våre krav og ikke gjør endringer eller forenkler løsningene uten dialog med Husbanken. Det forutsettes også at kommunen er aktpågivende i forhold til sammensetning av beboere. Søknad om investeringstilskudd må fremmes på ordinær måte, og Husbankens generelle krav til omsorgsboliger må være oppfylt. Ettersom boligene i 3. etasje ikke har så enkel adkomst til sansehagen som de øvrige ber vi særlig om at fellesbalkongen i de to nye enhetene gjøres større slik at de kan utgjøre en felles plass for beboerne på solrike dager. Til gjengjeld kan om ønskelig luftebalkongene mot Parkgata fjernes. På grunn av press på Husbankens låneordninger gjør vi oppmerksom på at kommunale omsorgsboliger ikke lenger finansieres gjennom vårt grunnlån. Kommunene henvises til Kommunalbanken eller annen finansiering. Investeringen er drøftet med grunneier/entreprenør. Rådmannen har drøftet kontrakt for kjøp av 15 omsorgsboliger og overtakelse av resterende parkeringsplasser. Disse to sakene må til en viss grad sees i sammenheng. Ad. 15 omsorgsboliger. Prosjektet er justert i tråd med Husbankens krav til omsorgsboliger. Det betyr at kostnadene er justert noe. I tillegg har rådmannen oppjustert reservenivået og offentlige gebyrer. Nettorammen er redusert med nærmere 4 mill kr. Det nye oppsettet betyr redusert låneopptak på ca kr. Husleiesatsene kan dermed reduseres med minimum kr pr enhet se tabell over. Den totale kostnadsrammen er oppjustert, samtidig som nettorammen er nedjustert se låneopptak. Forhandlingene vedr kontrakten er ikke sluttført. Det skal forhandles videre Kostnad Total kostnader Finansiering Tilskudd MVA Lån Ad overtakelse av 32 parkeringsplasser. Det har vært en intensjon å anskaffe resterende parkeringsplasser. Dette i samarbeid med ledelsen i Hammerfest Parkering KF. Det vil være av stor betydning for driften av anlegget at parkeringsselskapet/kommunen overtar alle plassene. Parkeringsselskapet har kontrakt på anskaffelse av 200 plasser med en budsjettramme på 90 mill kr. Det var også en opsjon på å overta resterende plasser for kr pr plass. Det gjenstår 32 plasser som grunneier ikke har solgt. Alle disse plassene har ikke fullverdig bredde på ca. 250 cm. Vi mener at inntil åtte plasser kan ha redusert bredde. Det er forhandlet fram en fastpris på

5 kr for resterende plasser. Rådmannen anbefaler at parkeringsselskapet overtar 16 plasser for kr og at Hammerfest kommune/omsorgssenteret overtar resterende for kr til bruk for de nye omsorgsleilighetene eller andre kommunale tjenesteområder. Det må lages en egen avtale mellom kommunen og Hammerfest Parkering KF vedrørende bruk av disse 16 plassene. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet godkjenner inngåelse av kontrakt for anskaffelse av 15 omsorgsboliger på omsorgssenteret. 2. Formannskapet forutsetter innvilgelse av tilskudd fra Husbanken slik det framkommer i saksutredningen. 3. Vedrørende kjøp av resterende parkeringsplasser innstiller formannskapet slik: a. Kommunestyret vedtar å kjøpe resterende parkeringsplasser (inntil 32 stykker) i parkeringshuset for kr b. Hammerfest Parkering KF overtar 16 plasser og Hammerfest kommune overtar resterende plasser. Det må inngås kontrakt mellom Hammerfest kommune og Hammerfest Parkering KF vedrørende inntil 16 plasser. c. Kr finansieres slik: 1.Parkeringsfondet kr Omsorgssenteret kr (Det forutsettes finansiering innenfor eksisterende netto budsjettramme for omsorgssenteret) Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Reidar Johansen (SV) fremmet følgende forslag: Nytt pkt. 3 Husleiesatsene fastsettes på et lavere nivå uten (jfr. rådmannens tall ,- pr mnd.) vedlikeholdsandel. Vedlikeholdsandel for de 15 enhetene fremmes som egen sak for formannskapet så snart som mulig. Pkt. 3 blir pkt. 4: 4 b: Hammerfest Parkering KF overtar 32 plasser. Det må inngås kontrakt mellom Hammerfest kommune og Hammerfest Parkering KF vedrørende inntil 32 plasser. 4 c: kr finansieres slik. Parkeringsfondet kr Votering: Rådmannens innstilling pkt1 og 2 enstemmig vedtatt. SV s forslag nytt pkt. 3: 1 stemme for og 8 stemmer mot SV s forslag 4 b og 4 c: 1 stemme for SV s forslag og 8 stemmer for rådmannens innstilling Vedtak 1. Formannskapet godkjenner inngåelse av kontrakt for anskaffelse av 15 omsorgsboliger på omsorgssenteret. 2. Formannskapet forutsetter innvilgelse av tilskudd fra Husbanken slik det framkommer i saksutredningen.

6 3. Vedrørende kjøp av resterende parkeringsplasser innstiller formannskapet slik: a. Kommunestyret vedtar å kjøpe resterende parkeringsplasser (inntil 32 stykker) i parkeringshuset for kr b. Hammerfest Parkering KF overtar 16 plasser og Hammerfest kommune overtar resterende plasser. Det må inngås kontrakt mellom Hammerfest kommune og Hammerfest Parkering KF vedrørende inntil 16 plasser. c. Kr finansieres slik: 1.Parkeringsfondet kr Omsorgssenteret kr (Det forutsettes finansiering innenfor eksisterende netto budsjettramme for omsorgssenteret) Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å kjøpe resterende parkeringsplasser (inntil 32 stykker) i parkeringshuset for kr Hammerfest Parkering KF overtar 16 plasser og Hammerfest kommune overtar resterende plasser. Det må inngås kontrakt mellom Hammerfest kommune og Hammerfest Parkering KF vedrørende inntil 16 plasser. 3. Kr finansieres slik: a. Parkeringsfondet kr b. Omsorgssenteret kr (Det forutsettes finansiering innenfor eksisterende netto budsjettramme for omsorgssenteret)

7 PS 9/14 Godkjenning av møteprotokoll Protokoll fra møte den godkjennes.

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen.

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen. Verdal kommune Møteinnkalling Verdal formannskap. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 I slutten av møtet vil

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2013 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer