MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: Tid: 11.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11."

Transkript

1 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: Tid: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0206/05 05/00184 MÅNEDLIGE RAPPORTER ØKONOMI /05 05/01209 BUDSJETTREGULERING ØKONOMI Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

2 MÅNEDLIGE RAPPORTER ØKONOMI 2005 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 05/00184 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0063/05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Rapporten tas til etterretning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0063/05 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rapporten tas til etterretning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0079/05 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rapporten tas til etterretning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0129/05 Behandling: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Rapporten tas til etterretning. Side 2 av 8

3 Saksutredning til formannskapet : REGNSKAPSRAPPORT PR INNLEDNING Rapporten viser utvikling innen lønn, skatteinngang, budsjetterte finansielle kostnader og andre vesentlige forhold som har innvirkning på oppnåelse av budsjettet for Nytt i forhold til tidligere rapporter, er informasjonen om den finansielle situasjon og utvikling. Dette skal rapporteres minst to ganger pr. år som følge av økonomireglementet kapittel 7, pkt 10 Rapportering og kontroll. LØNN Oversikt over lønnsforbruk (Art ) ekskl. sosiale utgifter (Art ) i perioden januar november Ansvar Etat Forb % Bud. % Avvik % Reg.bud Forb kr Bud. kr Avvik kr Forb. 04 kr Rådmann 100,89 % 90,81 % -10,08 % Oppvekst 90,10 % 90,81 % 0,71 % Helse og sos. 91,05 % 90,81 % -0,23 % Kirker Kultur 118,38 % 90,81 % -27,57 % Teknisk 84,46 % 90,81 % 6,35 % Alle Totalt 93,57 % 90,81 % -2,76 % *) Det store avviket mellom 2004 til 2005 under rådmannsetaten kan bl.a. forklares med at lønnsutgifter som angår renhold, ble i år samlet her. Etter lønnskjøring i desember (pr ), så er det et overforbruk totalt i kommunen på ,- på lønn inkl. sosiale utgifter. I tillegg er det en merinntekt på sykelønn på ,- som gjelder for i hovedsak for perioden januar til november. SKATTEINNGANG Skatteinngangen i perioden januar-november 2005, viser en svikt på i forhold til budsjett og en økning på i forhold til inngang Måned Budsjett Inngang Avvik kr Avvik % Inngang 04 kr Avvik kr Avvik % Januar ,56 % ,95 % Februar ,60 % ,35 % Mars ,71 % ,48 % April ,00 % ,90 % Mai ,28 % ,88 % Juni ,17 % ,15 % Juli ,58 % ,77 % August ,00 % ,6 % September ,08 % ,3 % Oktober ,23 % ,9 % November ,57 % ,3 % Desember Totalt FINANSIELL UTVIKLING OG SITUASJON Side 3 av 8

4 Rapportering tilfredstiller krav etter økonomireglementet Kap. 7.1 punkt 10. Lån og renter Oversikt over forventet saldo lån pr KOMMUNALBANKEN. Saldo Rentesats Binding Lån nr ,00 4,99 Fastrente Lån nr ,00 4,05 Fastrente Lån nr ,00 2,32 Flytende Lån nr ,00 2,30 Flytende Sum ,00 KOMMUNEKREDITT Lån ,00 2,35 Flytende Lån ,00 2,35 Flytende Lån ,00 2,35 Flytende Lån ,00 2,35 Flytende Lån ,00 2,35 Flytende Lån ,00 2,35 Flytende Lån ,00 2,35 Flytende Lån ,00 1,00 Flytende Lån 8 - tilleggsrenter 1,35 Lån ,00 2, ,00 HUSBANKEN Lån ,00 1,60 Flytende Lån ,00 2,60 Flytende Lån ,00 2,62 Flytende Lån ,00 2,63 Flytende Lån ,00 2,65 Flytende Lån ,00 2,61 Flytende Lån ,00 2,60 Flytende Side 4 av 8

5 HUSBANKEN Lån Lån Lån Lån ,00 2,61 Flytende ,00 2,61 Flytende ,00 2,61 Flytende ,00 2,61 Flytende ,00 Sum ,00 Av den totale lånesum på er det anslått at startlån/etableringslån utgjør ca. 60 millioner og lån til kaianlegg med mer utgjør ca 8,5 mill. Renteutvikling januar november har medført en økning på 0,25 prosentpoeng. Andel lån til fastrente på ordinære kommunale lån utgjør 8,2 % og befinner seg utenfor kravet på 20 %. Tiltak vil bli iverksatt for å komme innenfor rammen som er satt. Kommunen følger for øvrig de rammer for risiko som er satt for innlån (Økonomireglementet Kap. 7, pkt. 8a.) Plassering av ledig likviditet Ledig likviditet er plassert som innskudd i Sparebank 1 Nord-Norge. Samlet innskudd for kommunen utgjør pr Finansiell risiko anses å være minimal. I perioden januar-november har ledig likviditet ikke oversteget 30 millioner kr på et gitt tidspunkt. For øvrig følges krav om rammer for risiko (Økonomireglementet Kap. 7, pkt. 8b.) Plassering langsiktig finansiell aktiva Karlsøy Kommune har pr ikke plasseringer i pengemarkeds-, obligasjons- eller aksjefond. Forventet utvikling og konsekvenser Med bakgrunn i de signaler man har å forholde seg til, kan man forvente seg en renteoppgang i tiden fremover. Størrelsen på denne er høyst usikker, men kommunen forventer en relativ lav økning. Dette vil føre til en økt merutgift på de lån hvor vi har flytende rente. Utvikling av 3mnd Nibor Styringsrenten i løpet av det siste året. Side 5 av 8

6 ANDRE RELEVANTE FORHOLD Rådmannsetaten Om lag i balanse, med unntak av ansvar 100 Politisk sektor og ansvar 114 Servicekontoret. Kultur og oppvekst Sektorens vurdering ved utløpet av 2. tertial var at man forventet tilnærmet balanse mellom sektorens inntekter og utgifter. Budsjettkjøring viser ikke noe vesentlig avvik fra konklusjonene i tertialrapporten. Helse og sosial Budsjettet for ekstrahjelp på sykehjemmet vedr. overbelegg er oppregulert med ,- i forhold til opprinnelig budsjett. Dette har etaten måttet dekke inn i tillegg til budsjettnedskjæring på ,- som følge av kommunestyrets budsjettvedtak. Pr. november ser det ut til at etaten har maktet begge deler. Det betyr bl.a. at stillinger og deler av stillinger bevisst har stått vakante når det har vært anledning. Ellers er inndekning fordelt på flere budsjettposter. Det er ikke mulig å konkludere 100% treffsikkert bl.a. fordi det er noen usikre moment vedr. hva årets samlede sykepengerefusjoner blir, samt hvilke utslag regnskapsregler om lønnsperiodisering gir. Konklusjon: Etatens tildelte netto driftsbudsjett på kr ,- skal med ovennevnte forbehold kunne holde. Regnskapsmessig vil det for etaten igjen bli et overforbruk til KLP, men i år på bare ca. kr ,-. Dette bringer da etaten 0,5 mill. over budsjettrammen, men dette beløpet kan bli inntektsført som en motpost i andre deler av kommunens regnskap etter regler om kostnadsfordeling over 15 år for en del av KLP utgiftene. Teknisk Fellesutgifter er ikke fordelt ut på teknisk sektor, adm/brannvern og uteseksjonene pr Lønn pr er i balanse, og vil ved årets slutt være i balanse. Byggesak & oppmåling er pr dd i god balanse og vil oppnå et positivt resultat på ca kr ,- ved årets slutt. Miljø & landbruk: har hatt en nedgang i saker fra 2004 til 2005 og er pr dd i underbalanse på kr 9000,-. Dette vil forbedre seg før utgangen av året pga saker under behandling og sannsynligvis vil avdelingen avslutte året med positiv balanse. Side 6 av 8

7 OPPSUMMERING Regnskapsrapporten pr viser at etatene noenlunde er i rute i forhold til budsjett. Regnskapet pr , etter at den ordinære lønnskjøringen for desember 05 er kjørt, viser at netto samlede personalkostnader (inkl. pensjonskostnader og refusjoner sykelønn) vil ha et merforbruk på om lag kr i Det er fortsatt usikkerhet med hensyn til de endelige pensjonskostnadene for 2005, og vi venter på endelig avklaring fra myndighetene og KLP. Videre har vi merforbruk på enkelte vedlikeholds- og driftskostnader. Kommunen har nylig mottatt bekreftelse fra KLP at vi får refundert utbetalt erstatningsutbetaling til tidligere ansatt med kr Dette erstatningsbeløpet blir derved dekket over vår forsikring i KLP. Størst usikkerhet knytter seg til skatteinntektene og inntektsutjevningen, og dette blir først avklart i slutten av januar Renteinntektene er budsjettert for høyt i Samtidig vil vi få driftsinntekter i form av momskompensasjoner fra investeringene. Alle disse momentene tilsier at det er vanskelig å gi en god prognose på det endelige regnskapsresultatet for I forbindelse med tertialrapporten pr antydet vi at regnskapsunderskuddet for 2005 kunne bli om lag 1million kroner, og vi opprettholder denne prognosen. Side 7 av 8

8 Sak 0207/05 BUDSJETTREGULERING ØKONOMI Saksbehandler: Sverre Benum Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/01209 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0207/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Det framlagte forslag til budsjettregulering vedtas jfr. budsjettreguleringsskjema 3. Saksutredning: Vedlagt følger budsjettreguleringsskjema for 2005 for ansvar 1*. For ansvar 100 Kommunestyret, og ansvar 109 Administrasjonsavdelingen - er det bare korrigeringer av budsjett innenfor ansvar. Ansvar 176 Langsundforbindelsen - er dekning av utgifter til Statens veivesen. Tidligere er det vedtatt at beløpet skal tas fra overskudd salg Tromsbussaksjer. Ansvar 180 Fellesutgifter er styrket ved bruk av forsikringsrefusjon og reduksjon av kostnader pensjon AFP. Ansvar 191 Forliksrådet er overføring av lønn til servicekontoret. Ansvar 196 Flyktningemottak- er redusert pga. mindre forbruk. Vedlegg: Budsjettreguleringsskjema 3. Side 8 av 8

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen. Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:30 17:00. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 27.09.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport 2-2012.

Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport 2-2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.09.2012 56544/2012 2012/6785 210 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/168 Bystyret 24.10.2012 Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport 2-2012. Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56085/2011 2011/7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet 12.10.2011 Bystyret 27.10.2011 Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 14.06.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer