Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *"

Transkript

1 Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/1925 Arkivnr : TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial i formannskapet ble det reist enkelte spørsmål ved rapportens tallmateriale. Rådmannen har ved gjennomgangen forsøkt å klargjøre forholdene som er etterspurt. Samtidig er det avdekket enkelte upresisheter det kan være grunnlag å knytte kommentarer til. Videre ble det fremmet forslag fra Høyre i formannskapet som rådmannen ble bedt om å vurdere fram til møtet i kommunestyret A. Lønnsoppgjøret 2012 Hva er korrekt budsjettert prosent og beløp i handlingsprogrammet satt av til lønnsoppgjøret og hva er forventet lønn og sosiale kostnader for 2012 totalt? Forventet effekt av lønnsoppgjøret er beregnet med 4,08 prosent ut fra en lønnsmasse på 500 millioner kroner. Justert for fordelt overheng til enhetene og effektiviseringskrav på 0,5 prosent, er forventet resterende utgift 14,4 millioner kroner. Budsjettet på ansvar 1001 «Lønnspott og andre reserver», viser per 2. tertial millioner kroner. Dette etter at seniormidler og økte pensjonsutgifter er fordelt til enhetene. Avviket på 0,4 mill kroner er avrundet til 0 grunnet usikkerhet ved oppgjørets virkning for Frogn kommune, 4,08 prosent er på makronivå og vil få ulike utslag for kommunene. Tabellen under viser våre beregninger som er grunnlaget for tertialrapporten:

2 Forutsetninger Samlet lønnsmasse i 1000 kr Anslått lønnsvekst 2012 (justert for effektiviseringskrav) 3,58 % - Overheng fra ,70 % Beløp 1000 kr Anslått lønnsvekst eksklusive overheng Resterende lønnsmidler ansvar Avvik Pga usikkerhet ved virkning for Frogn settes behovet= B. Prognose for netto driftsresultat 2012 Det er ønskelig å få tydeliggjort hvorfor overskuddet reduseres med 13,3mill kroner i forhold til vedtatte handlingsprogram 2012: Spørsmålet viser til side 3 i tertialrapporten. Etter korreksjon for feil i lønnsoppgjøret er beløpet 10,3mill kroner, tabellen under er derfor satt opp i forhold til korrigert beløp på 10,3mill kroner: I tabellen over vises hvordan vi har anslått netto driftsresultat, jamfør side 3 i rapporten: 1000 kroner Vedtatt netto driftsresultat 2012, kommunestyret desember Samlet avvik enhetene, jf. pkt Finans etc., jf. pkt Økte pensjonsutgifter, jf. pkt Økt avsetning 1. tertial 2012 pkt Bruk av- og avsetning til fond, jf. pkt Summen av endringene i punkt Anslått netto driftsresultat 2012 (Vedtatt netto drift fratrukket linje 6) Tabellen i rapportens pkt. 5.2 viser at det forventes at enhetene samlet vil få et mindreforbruk på 1,25 millioner kroner. 2. Videre vises det at det forventes et merforbruk på finans på 1 million kroner.

3 3. Det er anslått økte pensjonsutgifter med 7 millioner kroner. (Forventet merutgift til lønnsoppgjøret på 3 millioner kroner er nå strøket). 4. Det ble i behandlingen av rapporten for 1. tertial 2012 vedtatt en økt avsetning til disposisjonsfondet på 3,745 millioner kroner. Denne er ikke med i tabellen i rapportens (tertialrapport nr 2) pkt. 5.2, men satt opp i rapportens pkt Budsjettert bruk av- og avsetning til fond inngår ikke i tabell rapportens pkt Dette gjelder i hovedsak budsjettert bruk av disposisjosnfondet gjennom ulike vedtak i kommuenstyret, samt overført overskudd fra 2011 til 2012 for enhetene. Tall per 2. tertial viser at netto driftsresultatet svekkes med 7,3 millioner kroner grunnet dette. C. Høyres tillegg til innstillingen Formannskapet ber rådmannen utvide rapporteringen i tertialrapporten som følger a) En overordnet oversikt som viser driftsinntekter, driftsutgifter, resultat, budsjetterte investeringer, regnskapsførte investeringer, utestående gjeld, kontantbeholdning, disposisjonsfond. b) Verdien av disposisjonsfondet ved starten av året og utgangen av det aktuelle tertial, samt beskrivelse av hver enkelt endring som er vedtatt i løpet av året c) I tabell 5.2 legges inn ny kolonne som viser opprinnelig årsbudsjett som vedtatt i forbindelse med handlingsplan angjeldende år, samt en spesifisert oversikt over de enkelte budsjettjusteringer. d) I tabell 5.3 legges inn ny kolonne som viser opprinnelig årsbudsjett som vedtatt i forbindelse med handlingsplan angjeldende år, samt en spesifisert oversikt over de enkelte budsjettjusteringer. e) Oversikt over utviklingen av antall årsverk pr tjenestested. Rådmannen mener forslaget innebærer utvidelser som vil forbedre økonomidelen i tertialrapporten. Rådmannen innarbeider de foreslåtte endringene så langt det er mulig i 1. tertialrapport D. Låneopptak 2012 I forbindelse med låneopptak på 40mill kroner gjennomført i 2. tertial 2012 ble følgende beregning benyttet:

4 1000 kroner Beregning av lånebehov etter HP vedtak desember Finansiering av overførte bevilgninger fra 2011 (ksak 18/12) Skisseprosjekt Flerbrukshus (ksak 73/12) Vedlikehold Drøbak kirke (ksak 89/12 ) Sum lånebehov 2. tertial Dette er avrundet til 40mill kr. Ved opptak av lån er det vanlig å runde av før man ber om tilbud på lån. I 1. tertial ble det tatt opp lån på 12 mill kroner basert på rådmannens forslag til Handlingsprogram. Ved opptak av lån i 2. tertial, skulle dette lånet vært reversert, men ble ikke gjennomført. Det er dermed tatt opp 12mill kr for mye i lån. Lånegjelden avstemmes rutinemessig hvert år ved regnskapsavslutningen og eventuelle avvik korrigeres i denne forbindelse. Til opplysning er kommunens innskuddsrente pr september ,96 prosent høyere enn innlånsrenten og forventes å ligge betydelig over i tiden framover. E. Tiltaksplan Idrett, friluft og nærmiljø Hva er korrekt budsjett for denne tiltaksplanen og hvor mye er brukt og på hva? 1000 kroner Gjenværende budsjett pr i henhold til regnskap Vedtak Handlingsprogram Vedtak i egen sak (ksak 18/12) Tilgjengelig for Overført til prosjekt 8517 Gylteholmen Rest budsjett 950 Beløpet i tabellen del 5.3, prosjekt 8519 «HP, idrett, friluft og nærmiljø» skal rettes fra kroner til kroner. I kommunens regnskapssystem er riktig budsjettall oppført.

5 Det er brukt kroner og dette gjelder utbetaling til Frognmarkas venner og gjelder prioritet 4 Turstier, skilting og oppgradering. F. Skatteanslag Har rådmannen mottatt nytt skatteanslag fra kemneren i Follo? Kemneren venter på korrigerte fordelingstall fra Skattedirektoratet som ikke er mottatt pr fredag klokka Så snart rådmannen har mottatt nytt skatteanslag vil dette bli meddelt kommuenstyret. KONKLUSJON Dette notatet svarer på de spørsmål som er reist. Svarene innebærer ingen endring i rådmannens innstilling i tertialrapporten. Tidligere notat datert står ved lag og innebærer endring i innstillingens punkt 2. Ny innstilling er som følger: 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det framgår av tabell i notat datert Budsjetttekniske endringer vedtas lik det framgår i vedlegg 3

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Frogn kommune UTKAST MØTEPROTOKOLL Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport 2-2012.

Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport 2-2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.09.2012 56544/2012 2012/6785 210 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/168 Bystyret 24.10.2012 Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport 2-2012. Sammendrag

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2013

1. TERTIALRAPPORT 2013 1. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/1793 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 Formannskapet 04.06.2013 / Kommunestyret 20.06.2013 Forslag til vedtak: 1. 1. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 26.09.2012 Møtetid:

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM INNDEKNING AV UNDERSKUDD, MED TILLEGG AV KOMMENTARER TIL DET SAMME.

KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM INNDEKNING AV UNDERSKUDD, MED TILLEGG AV KOMMENTARER TIL DET SAMME. KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM INNDEKNING AV UNDERSKUDD, MED TILLEGG AV KOMMENTARER TIL DET SAMME. Spørsmål Kommuneloven har en bestemmelse om nedbetaling av akkumulert underskudd over 10 år. Spørsmålet

Detaljer