NOTAT TIL POLITISK UTVALG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT TIL POLITISK UTVALG"

Transkript

1 NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: Rapportering på økonomi og nøkkeltall per

2 Rapportering på status økonomi, kroner Enhet Regnskap Revidert budsjett Årsprognose Rådmannsgruppa IKT Økonomi Personal, organisasjon og politikk Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Miljøarbeidertjenesten Enhet for barn, unge og familier Helse- og koordinering Psykisk helse og rustjenester Kultur og fritid Eiendeom Miljø, idrett og kommunalteknikk NAV Generelle inntekter og utgifter Sum Netto driftsresultat Selv om dette er rapportering per er det fortsatt flere usikre faktorer i regnskapet. Disse er i hovedsak: Pensjon Tilskudd ressurskrevende brukere Inntektsutjevning i rammetilskuddet Påløpte renteutgifter Bruk og avsetning til fond Enheter i balanse eller med mindre avvik er ikke kommentert under

3 Rådmannsgruppa Innsparingen skyldes i hovedsak færre lærere på videreutdanning innenfor skole. IKT Innsparing skyldes forsinkelser i planlagte prosjekter. Blant annet innenfor skole. Samfunnsutvikling Mindreforbruket skyldes flere ubesatte stillinger i løpet av året, billigere kartløsninger enn forventet og ubrukte prosjektmidler. Barnehager Enheten forventer et mindreforbruk på ca. 2,3 millioner. Inkludert i totalbeløpet er for mye utbetalt tilskudd i 2014, basert på prøveavregning. Ser man bort ifra tilbakebetaling fra de ikke-kommunale barnehagene er det et mindreforbruk på ca kroner, som skyldes at det var en betydelig reduksjon i gjestebarn i andre kommuner høsten Dyrløkkeåsen skole Forventet innsparing skyldes at enheten har redusert bemanningen for høsten 2014, slik at man nå har en bemanning som er mer dimensjonert til enhetens ramme. Heer skole Enheten forventer et mindreforbruk på ca kroner, som i hovedsak skyldes overført mindreforbruk fra på 1,5 millioner kroner. Skolen disponerer ca. 1 million kroner av det overførte mindreforbruket fra. Seiersten skole Forventet innsparing skyldes at enheten har redusert bemanningen for høsten 2014, slik at man nå har en bemanning som er mer dimensjonert til enhetens ramme. Sogsti skole Mindreforbruk på lønn og ubrukte sykepengerefusjoner. Pleie og omsorg i institusjon Enheten forventer et mindreforbruk på ca. 1,8 millioner kroner, som delvis skyldes overført mindreforbruk fra på 1,5 millioner kroner. Hjemmebaserte tjenester Forventet mindreforbruk skyldes delvis avsatt buffer på 1,4 millioner kroner og delvis ubesatte sykepleierstillinger deler av året som har gitt et mindreforbruk på lønn. Det skal avsettes over 1 million kroner på fond som gjelder iverksatte eksterne prosjektmidler. Dette vil gi mindreforbruk i 2014 men merforbruk i Disse driftsmidlene må overføres fra 2014 til 2015 Miljøarbeidertjenester Enheten forventer et mindreforbruk på ca. 1,5 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere utgifter til ressurskrevende brukere enn hva som lå til grunn for budsjettet.

4 Enhet for barn, unge og familier Enheten har hatt noe merutgifter på lønn og sosiale utgifter som i stor grad dekkes inn av tilsvarende høyere refusjoner og tilskudd. Det er også påløpt utgifter ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger på hybel. Enheten har hatt høyere utgifter til ny stilling i PPT, jf. 1. tertialrapport. Overført mindreforbruk fra bedrer resultatet og det forventes et mindreforbruk på 1,8 millioner kroner for enheten. Helse og koordinering Mindreforbruk på lønn skyldes at både 50 % seniorkontakt og 50 % demenskoordinator er holdt vakant. Besparelser på innkjøp og mindreforbruk på medfinansiering. Totalt forventes et mindreforbruk på ca. 1,2 millioner kroner. Eiendom Forventet mindreforbruk skyldes avsatt buffer. Miljø, idrett og kommunalteknikk Avviket fra budsjett på årsgebyrene og tilknytningsgebyrer. NAV Utgiftene til økonomisk sosialhjelp økte som ventet mot slutten av året, og ender på ca mer enn budsjettert. En stilling som økonomisk gjeldsrådgiver er holdt ubesatt. For øvrig hadde enheten med seg et mindreforbruk fra på 1 million og har i tillegg Enheten ligger an til et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. Generelle inntekter og utgifter Det forventes et underskudd på ca 2,1 millioner kroner som i hovedsak skyldes: Svikt i skatteinngangen på 2,2 millioner kroner. Svikt i rammetilskuddet på 2,8 millioner kroner. Høyere renteinntekter på 3,5 millioner kroner. Premieavviket på pensjon føres også her, men beløpene er så langt ikke klarlagt.

5 Rapportering på utvalgte nøkkeltall Den etablerte rapporteringen på styringsindikatorer er i hovedsak videreført på tilsvarende måte som i. *Her må det sees på utvikling over tid Resultat 2014 Resultat Resultat Måltall Indikator Jul Aug Sep Okt Nov Des Dekningsgrad i hjemmetjenesten, over 80 år 34 % 33 % 32 % 32 % 32 % 33 % * 35,8 % 31,5 % Overliggere utskrivningsklare pasienter * Sykefravær i Frogn kommune - sesongjustert 4 % 6 % 7 % 7 % 12 % 9 % 7,3 % 7,9 % 7,0 % Kostnad medfinansiering regionale helseforetak Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd + 34 % 34 % 35 % 37 % 38 % 35 % * 30,3 % 30 % Behandlingstid over 3 mnd i barnevernet 11,8 % 12,0 % 10,3 % 10,0 % 9,2 % 8,8 % 8,8 % 6,9 % 0 % Prognose netto driftsresultat 1,4 % 0,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 4,9 % 1,4 % Dekningsgraden i hjemmetjenesten For brukere over 80 år har Frogn kommune redusert dekningsgraden noe over tid og selv med en bedring på slutten av året ender kommunen tre prosentpoeng lavere enn i. Dersom dette tilbudet ytes til flere enn hva som er hensiktsmessig, risikerer kommunen at de brukerne med størst behov for tjenesten, ikke får et godt nok tilbud og at mye tid går med til kjøring. Dette kan skape et utilsiktet press på institusjonsplasser og bofellesskapet. Dekningsgraden hoppet noe opp i januar 2014 pga. oppdatering av prognose antall eldre over 80 år. Reduksjonene i dekningsgraden er også merkbar på timer pr bruker. Økt brukerbetaling for praktisk bistand har trolig bidratt til noe av reduksjonen. 44 % 42 % 40 % Dekningsgrad i hjemmetjenesten, brukere over 80 år Måltallet vedtatt internt er 31,5% 38 % 36 % 34 % 32 % 30 % 28 % 26 %

6 Overliggere av utskrivningsklare pasienter Det var store svingninger i overliggedøgn for utskrivningsklare pasienter for Frogn kommune i. Pasientene som skrives ut har et høyere pleiebehov enn tidligere. Frogn har økt kapasiteten for å ta imot pasienter med mer pleiebehov og ser ved utgangen av 2014, ut til å ha et minimalt antall overliggere ved helseforetakene Overliggere utskrivningsklare pasienter Frogn får tilskudd til utskrivningsklare pasienter tilsvarende 34 liggedøgn/overliggere ved HF pr mnd. Det er budsjettert med forbruk på ca 20 overliggerdøgn pr mnd Sykefravær Tallene for sykefravær dessverre ikke er 100 % oppdaterte ved tidspunkt for månedsrapportering, dvs. at det er noe usikkerhet knyttet til tallene. Det er nå størst usikkerhet knyttet til sykefraværet i desember. 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % Sykefravær i Frogn kommune Mål fra HP på 7% er sesongjustert Mål Gj. Snitt ,0 %

7 Medfinansiering for somatiske pasienter Kostnadene er fortsatt budsjettert i henhold til et lavt forbruk av somatiske helsetjenester i kommunen, justert for alderssammensetning. Dvs. at kommunen også i 2014 forventer ca.1 million i overskudd, mht. til beløp i rammetilskuddet. Vi ser av svingningene i beløp fra mnd. til mnd. gjennom og 2014, at det er betydelig usikkerhet knyttet til dette anslaget Kostnad medfinansiering for somatiske pasienter ved regionale helseforetak Frogn har budsjettert med flat kostnad på ca 1,2 million pr mnd

8 Andel sosialhjelpsmottakere NAV reduserte sine utbetalinger og kostnader gjennom 2012 og. Andel sosialhjelpsmottakere som mottok stønad i seks måneder eller mer har dessverre steget i 2014, veksten flatet ut i juli, men steg kraftig i høst og ligger godt over tallene for og måltallet på 30 %. 39% 37% Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Målet for 2014 er 30% % 33% 31% 29% 27% 25% Barnevern Ved utgangen av året har barnevernet hatt 12 undersøkelser som har vært sammensatte og kompliserte. I disse sakene har behandlingstiden vært over tre måneder. Med begrunnelse i disse sakenes karakter, er det søkt og innvilget utvidet frist. I tre tilfeller har den utvidede fristen ikke vært tilstrekkelig. Det har derfor vært tre undersøkelser med fristoverskridelser så langt i Netto driftsresultat Prognosen for netto driftsresultat 2014 er pr. 14. januar 1,5 prosent.

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

15 Tertialrapport nr. 1 1

15 Tertialrapport nr. 1 1 15 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning...3 2 Rådmannens kommentarer...3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 8 3 Samfunn...9 3.1 Styringsindikatorer...

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Bydelsutvalget 24.11.2009

Bydelsutvalget 24.11.2009 Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200900535-29 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 24.11.2009 ØKONOMISK STATUS PR OKTOBER - 09 Sammendrag: Bydelen går mot

Detaljer

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 200900535-30 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 ØKONOMISK

Detaljer

Vedlegg 3: Utvidet rapportering

Vedlegg 3: Utvidet rapportering Vedlegg 3: Utvidet rapportering Innledning Det vises til kommunestyrets vedtak punkt nr. 5 i sak om tertialrapport nr 1 2013: «I forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport 2013 legger administrasjonen

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

RAPPORT 2.TERTIAL 2007

RAPPORT 2.TERTIAL 2007 RAPPORT 2.TERTIAL 2007 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER... 2 2. SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 2 3. MEDARBEIDERE... 5 4. INTERNE STRUKTURER OG SYSTEMER... 6 5. ØKONOMI... 7 6. STATUS VERBALVEDTAK (FRA

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 24.05.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:00 Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16-4. etg, møterom Gutzeit Fra

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Netto drift per 31.08.2014

Netto drift per 31.08.2014 Vedlegg E Netto drift per Oppvekst og levekår Barnehage Prognose Periodisert budsjett per perid. budsjett Justert årsbudsjett mindre-/ merforbruk per 31. Netto driftsutgifter 673 299 666 548-6 751 1 040

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2011 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL STATUSRAORT 2015 R. 1. TERTIAL Rådmannen 13.mai 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING... 2 Vedtatt budsjett vs årsprognose... 2 Sammendrag... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer