Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap / MELDING OM SKATTEINNGANG FOR MAI 2015 Forslag til vedtak: Melding om skatteinngangen for mai 2015 tas til orientering. Sammendrag Skatteinngangen er den viktigste inntektskilden til Stavanger kommune og rapporteres månedlig til formannskapet. Skatteinntekten blir utjevnet mellom kommunene og både utviklingen i Stavanger og på landsplan er av betydning for netto skatteinntekt i regnskapet til Stavanger kommune. Inngangen i årets fem første måneder er på kr 2 435,5 mill., hvilket er en økning på 0,7 % sammenlignet med samme periode i Avviket i forhold til periodisert budsjett (opprinnelig) er kr 110,5 mill. Opprinnelig budsjett er basert på en årsvekst på 4,5 % for Stavanger og 5,6 % for landet. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015 (RNB 2015) og sak om Tertialrapport per er det utarbeidet en ny prognose for skatteanslaget som innebærer en betydelig nedjustering av inntektsnivået til Stavanger kommune. I det reviderte forslaget er skatteprognosen basert på en årsvekst på 0,5 %. Foreløpige tall for skatteveksten for landets kommuner er 3,4 % per mai mot en anslått nedjustert årsvekst fra 5,6 % til 4,6 % i RNB

2 MELDING OM SKATTEINNGANG FOR MAI 2015 Bakgrunn for saken Skatteinngangen er den viktigste inntektskilden til Stavanger kommune og rapporteres månedlig til formannskapet. Skatteinntekten blir utjevnet mellom kommunene og både utviklingen i Stavanger og på landsplan er av betydning for netto skatteinntekt i regnskapet til Stavanger kommune. Fakta Skatteinngangen for mai Skatteinngangen i mai 2015 ble kr 968,4 mill. i Stavanger kommune. Inngangen er kr 29,6 mill. lavere enn budsjett for mai og kr 13,7 mill. høyere enn inngangen i tilsvarende måned i Mai er en forfallsmåned og normalt den måneden i året med høyest skatteinngang. Innbetalt forskuddstrekk økte med kr 33,2 mill. (+ 4,3 %) i mai 2015 i forhold til samme måned i fjor. Kr 18,5 mill. av inngangen skyldes inntektskorrigering fra RAFT i - fordeling til LTO ii -fordeling. Tilsvarende i fjor var kr 23,8 mill. Korreksjonen skjer med bakgrunn i mer eksakte bostedskommuner på de ansatte som trekkes i forskuddstrekk. Måned Faktisk skatteinngang per måned O pprinnelig budsjettert skatteinngang per måned Justert budsjett for skatteinngang per måned Differanse mellom faktisk skatteinngang og justert budsjett Prosentvis akkumulert vekst Stavanger fra 2014 til 2015 Prosentvis akkumulert vekst landet fra 2014 til 2015 Januar -587,1-634,0 46,9-3,2 % 1,7 % Februar -15,0-13,0-2,0-1,0 % 1,5 % Mars -846,6-874,0 27,4 0,3 % 3,2 % April -18,4-27,0 8,6 0,3 % 3,3 % Mai -968,4-998,0 29,6 0,7 % 3,4 % Juni -36,0 Juli -578,0 August -50,0 September -850,8 O ktober -44,0 November -855,0 Desember -30,0 Sum / akkumulert , ,8 0,0 110,5 Tabell 1 Skatteinngangen i Stavanger 2015 (i hele millioner kroner og prosentvis vekst). i RAFT er en forkortelse for «Regnskapsføring av forskuddstrekk». Forskuddstrekk blir innbetalt til bedriftens kontorkommune, mens de ansatte er skattepliktige til sin bokommune. Overføring av forskuddstrekk fra kontorkommune til bokommune skjer ved oppgjør av RAFT. Grunnlaget er innrapporterte terminoppgaver (fra bedriftene) hvor bostedskommune framkommer uten at den nødvendigvis er korrekt oppdatert på den enkelte ansatte. ii LTO står for «Lønns- og trekkoppgave» og viser nøyaktig hva den enkelte ansatte har mottatt i lønns- og skattepliktige ytelser sett opp mot ulike koder for bruk til selvangivelsen / ligning. Den enkelte ansatte er her identifisert og korrekt skattekommune framkommer. Bedriften leverer inn LTO for hver ansatt og for bedriften samlet i januar hvert år. 2

3 Forskuddsskatten ble kr 8,9 mill. lavere. Innbetaling av tilleggsforskudd har forfall 31. mai hvert år og skal komme med i oppgjøret for mai. I år var denne datoen en søndag og reelt forfall ble derfor første virkedag etter; 1. juni. Dette resulterer i at ca. kr 42 mill. i innbetalt tilleggsforskudd kommer med i oppgjøret for juni måned i stedet for mai. Tilsvarende tall for mai i fjor (også forfall i helg) var kr 22,5 mill. som kom i juni. Dersom inntekten hadde blitt registrert i mai begge år, ville vi hatt en akkumulert skattevekst per mai på 1,5 %. Restanser viser en nedgang på kr 10,6 mill. sammenlignet med mai 2014, i hovedsak grunnet ekstra god inngang i 2014 forårsaket av noen store endringssaker. Akkumulert skatteinngang per mai Akkumulert skatteinngang per mai ble på kr 2 435,5 mill. og gir en vekst på kr 17,7 mill. (+ 0,7 %) sammenlignet med samme periode i Opprinnelig budsjettert skatteinngang er basert på en årsvekst på 4,5 %. Ny prognose gir en årsvekst på 0,5 %. Opprinnelig periodisert budsjett er kr 110,5 mill. høyere enn skatteinngangen så langt i år. Akkumulert forskuddstrekk viser en vekst på kr 48,7 mill. (+2,3 %) og utgjør en andel på 0,9 av all skatteinngang så langt i år. Innbetalt forskuddsskatt er redusert med kr 5,0 mill. (-1,9 %) i forhold til fjorårets tertial. Restanseoppgjør utgjør en netto utbetaling på kr 7,7 mill. Dette utgjør en reduksjon på kr 26 mill. sammenlignet med samme periode i Kemneren har tidligere hatt en gjennomgang av alle endringssakene til kommunen og søkt skattedirektoratet om en ny vurdering av berettiget fordelingsoppgjør. Tilbakemelding er ikke mottatt ennå. Dette gjelder særlig et par saker på samlet kr 13,9 mill. i rente- og prosessutgifter. Kommunene i Norge har per mai en samlet skattevekst på 3,4 % fra tilsvarende periode i Veksten er svakt stigende og lavere enn 4,6 % som er lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett for Veksten gjelder i all hovedsak innkommet forskuddstrekk, jf. en akkumulert vekst på 4,6 %. Forskuddsskatten har gått ned med 3,8 % sammenlignet med fjorårets periode, mens restanser og korreksjoner er 3,9 % lavere. Skatteinngang ASSS-kommunene og nabokommuner Gjennomsnittlig vekst i de 10 ASSS-kommunene er 3,7 % ved utgangen av mai 2015 i forhold til samme periode i fjor. Veksttakten har imidlertid endret seg noe hos enkelte av kommunene i løpet av de siste månedene. Blant annet har Bærum gått fra 5,7 % skattevekst per februar til 3,9 % per mai. Tromsø har nå høyest skattevekst med 7,2 % mens Stavanger fortsatt er lavest (0,7 %). De øvrige åtte kommunene har vekstrater i intervallet 1,2 % (Sandnes) til 4,3 % (Oslo). Av nabokommunene våre har Sola 7,1 % og Randaberg -0,3 % i skattevekst per mai

4 Kommune Regnskap jan-mai 2014 Regnskap jan-mai 2015 Endring jan -mai Prosentvis vekst ASSS-kommunene: Fredrikstad ,1 % Bærum ,9 % Oslo ,3 % Drammen ,3 % Kristiansand ,9 % Sandnes ,2 % Stavanger ,7 % Bergen ,8 % Trondheim ,4 % Tromsø ,2 % Nabokommuner: Hå ,3 % Klepp ,1 % Time ,8 % Sola ,1 % Randaberg ,3 % Tabell 2 Akkumulert skatteinngang ASSS-kommunene og nabokommuner (i hele millioner kroner) Arbeidsledighet Arbeidsledigheten har gått ned fra april til mai I mai var 2274 personer registrert som arbeidsløse iii i Stavanger (129 færre enn måneden før) og utgjør 3,0 % av arbeidsstyrken (ned fra 3,3 % i april). I samme periode i fjor var den 1,9 %. På fylkesnivå er arbeidsløsheten 3,0 % (-0,2 prosentpoeng) ved utgangen av mai. Nedgangen i arbeidsløsheten den siste måneden viser igjen i flere yrkesgrupper, men størst reduksjon har bygg- og anlegg, og industriarbeid. Arbeidsløsheten blant ingeniører holder seg stabil. En kartlegging NAV Rogaland har gjort tyder ikke på omfattende bruk av sluttpakker i næringslivet i Rogaland iv. NAV Rogaland anslår en økning i arbeidsledigheten i løpet av året. Antall driftsvarsler i mai var 975 og ligger i øvre sjikt for antall varsler siste halvår. Det vises også til oppdatert statistikk og informasjon i vedlegg J som følger saken Tertialrapportering per For landet utgjør arbeidsløsheten 2,7 % (ned fra 3,0 % per april). Skatteutvikling - illustrasjon Stortingets vedtatte nivå for 2015 gir en skattevekst på 5,6 % for kommunene regnet fra regnskapstall I forslag til revidert nasjonalbudsjett 2015 (av 12. mai 2015) ble skatteveksten for landet satt til 4,6 %. Samlet skatteinngang for kommunene i Norge økte med 3,4 % per utgangen av mai sammenlignet med samme periode i For Stavanger kommune er det opprinnelig budsjettert med en skattevekst på 4,5 % i 2015 i forhold til endelig regnskap Rådmannen har innarbeidet oppdaterte prognoser for landet og for Stavanger kommune i rapporteringen for første tertial i sak om Tertialrapportering per Nye prognoser tilsier en vekst på 0,5 % for Stavanger kommune. iii Kilde: iv NAV Rogaland, Pressemelding om arbeidsløsheten per mai

5 Figur A Skattevekst per mai 2015 for Stavanger og landet satt opp mot budsjettert årsvekst og rådmannens forslag til justert skattevekst for Stavanger kommune (jf. 1. tertial 2015) Vurdering Antall arbeidsløse i mai har gått noe ned den siste måneden, men sammenlignet med mai i fjor har arbeidsløsheten økt med 49 % i Rogaland. En av årsakene er økt antall personer på tiltak og disse forsvinner ut av statistikken i tiltaksperioden. Fortsatt høyt nivå på driftsvarsler i forhold til siste halvår gjør at utsiktene ikke bedres med det første. Forslag til revidert nasjonalbudsjett 2015 ble lagt fram 12. mai. Nasjonale anslag for 2015 ble nedjustert med 1 prosentpoeng til 4,6 % med bakgrunn i lavere skatteinngang i 2014 og lavere skatteinngang fra uføre enn tidligere antatt. Rådmannen har foreslått en betydelig nedjustering av det lokale skatteanslaget til en årsvekst på 0,5 %. Oppdaterte prognoser for landet og for Stavanger kommune er innarbeidet i rapporteringen for første tertial i sak om Tertialrapportering per og sak om Økonomisk handlingsrom i kommende planperiode Rådmannen presiserer at det alltid er en del usikkerhet rundt skatteutviklingen med tilhørende prognoser. Konklusjon Melding om skatteinngangen for mai 2015 tas til orientering. 5

6 Stavanger kommune er i ferd med å tilpasse seg endrede økonomiske rammebetingelser som et lavere inntektsnivå gir. Rådmannen viser i denne anledning til sak om Tertialrapportering per og sak om Økonomisk handlingsrom i kommende planperiode som behandles i formannskapsmøtet 11. juni. Inger Østensjø rådmann Kristine C. Hernes direktør økonomi Vibeke Bø Langeland saksbehandler Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 6

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 N o t a t 002 / 2 0 1 0 Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 1 Innledning Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er de analyser som lages av OECD, Statistisk

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen

Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen 2001 2002 1 Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen 2 2001 2002 2001 2002 3 Forord Rapporten fra Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen sendes ikke Stortinget som egen sak. Stortinget

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 27.09.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Blandet i industrilandene 2. Makrobildet i Norge 3. Hvordan går det på arbeidsmarkedet?

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer