Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap / MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 Forslag til vedtak: Melding om en for april 2015 tas til orientering. Sammendrag Skatteinngangen er den viktigste inntektskilden til Stavanger kommune og rapporteres månedlig til formannskapet. Skatteinntekten blir utjevnet mellom kommunene og både utviklingen i Stavanger og på landsplan er av betydning for netto skatteinntekt i regnskapet til Stavanger kommune. Inngangen i første tertial er på kr 1 467,1 mill., hvilket er en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i Avviket i forhold til periodisert budsjett er kr 80,9 mill. Foreløpige tall for skatteveksten for landets kommuner er 3,3 % per april mot en anslått årsvekst på 5,6 %. Forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 blir lagt fram 12. mai og er i denne sak ikke hensyntatt. Rådmannen vil innarbeide oppdaterte prognoser for landet og for Stavanger kommune i rapporteringen for første tertial, basert på signaler fra RNB. 1

2 MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 Bakgrunn for saken Skatteinngangen er den viktigste inntektskilden til Stavanger kommune og rapporteres månedlig til formannskapet. Skatteinntekten blir utjevnet mellom kommunene og både utviklingen i Stavanger og på landsplan er av betydning for netto skatteinntekt i regnskapet til Stavanger kommune. Fakta Skatteinngangen for april Skatteinngangen i april 2015 ble kr 18,4 mill. i Stavanger kommune. Inngangen er kr 8,6 mill. lavere enn budsjett for april og rett i underkant av inngangen i tilsvarende måned i April er en korrigeringsmåned uten faste forfall for noen av skatteartene. Innbetalt forskuddstrekk økte med kr 2,8 mill. i april 2015 i forhold til samme måned i fjor og skyldes økte overføringer fra andre kommuner (jf. innbetalinger til arbeidsgivers kontorkommune overføres til arbeidstakers bostedskommune). Forskuddsskatt økte med kr 3,4 mill. hovedsakelig med bakgrunn i forsinkede innbetalinger fra mars-terminen. Restanser viser en nedgang på kr 6,2 mill. og er blant annet belastet med kommunens andel av prosessutgifter i forbindelse med en ligningssak behandlet rettsapparatet. I tillegg kommer flere saker med tilgodebeløp og tilhørende renteutbetaling. Kemneren har hatt en gjennomgang av alle endringssakene til kommunen og søkt skattedirektoratet om en ny vurdering av berettiget fordelingsoppgjør. Måned Faktisk per måned O pprinnelig budsjettert per måned Justert budsjett for per måned Differanse mellom faktisk og justert budsjett akkumulert vekst Stavanger fra 2014 til 2015 akkumulert vekst landet fra 2014 til 2015 Januar -587,1-634,0 46,9-3,2 % 1,7 % Februar -15,0-13,0-2,0-1,0 % 1,5 % Mars -846,6-874,0 27,4 0,3 % 3,2 % April -18,4-27,0 8,6 0,3 % 3,3 % Mai -998,0 Juni -36,0 Juli -578,0 August -50,0 September -850,8 O ktober -44,0 November -855,0 Desember -30,0 Sum / akkumulert , ,8 0,0 80,9 Tabell 1 Skatteinngangen i Stavanger 2015 (i hele millioner kroner og prosentvis vekst). 2

3 Akkumulert per april Akkumulert per april ble på kr 1 467,1 mill. og gir en vekst på kr 4,0 mill. (+ 0,3 %) i forhold til første tertial Budsjettert er basert på en årsvekst på 4,5 %. Periodisert budsjett er kr 80,9 mill. høyere enn en så langt i år. Akkumulert forskuddstrekk viser en vekst på kr 15,5 mill. (+1,1 %) og utgjør en andel på 0,94 av all så langt i år. Innbetalt forskuddsskatt har i første tertial økt med kr 3,9 mill. (+4,1 %) i forhold til fjorårets tertial. Restanseoppgjør utgjør en netto utbetaling på kr 12,9 mill. Til sammenligning utgjør gjennomsnittlig mottatte restanseoppgjør i første tertial i årene en netto innbetaling på kr 5,0 mill. Kommunene i Norge har per april en samlet skattevekst på 3,3 % fra tilsvarende periode i Veksten er adskillig lavere enn 5,6 % som ligger til grunn i statsbudsjettet for 2015 når nivåene ses opp mot endelige regnskapstall for Veksten gjelder i all hovedsak innkommet forskuddstrekk, jf. en akkumulert vekst på 3,9 % sammenlignet med første tertial i fjor. Forskuddsskatten har økt med 1 % sammenlignet med fjorårets periode, mens restanser og korreksjoner er 5 % lavere. Skatteinngang ASSS-kommunene og nabokommuner Gjennomsnittlig vekst i de 10 ASSS-kommunene er 4,0 % per første tertial 2015 i forhold til fjorårets tertial. Tromsø har høyest skattevekst med 5,6 %, tett etterfulgt av Bærum med 5,4 % skattevekst. Stavanger er fortsatt lavest (0,3 %). De øvrige 7 kommunene har vekstrater i intervallet 2,5 % (Drammen) til 4,9 % (Fredrikstad). Av nabokommunene våre har Sandnes 4,0 %, Randaberg 2,5 % og Sola 8,2 % i skattevekst per første tertial i forhold til fjorårets periode. Kommune Regnskap jan-april 2014 Regnskap jan-april 2015 Endring jan vekst ASSS-kommunene: Fredrikstad ,9 % Bærum ,4 % Oslo ,4 % Drammen ,5 % Kristiansand ,8 % Sandnes ,0 % Stavanger ,3 % Bergen ,5 % Trondheim ,6 % Tromsø ,6 % Nabokommuner: Hå ,8 % Klepp ,1 % Time ,5 % Sola ,2 % Randaberg ,5 % Tabell 2 Akkumulert ASSS-kommunene og nabokommuner (i hele millioner kroner) 3

4 Arbeidsledighet I april var 2403 registrert som arbeidsløse i i Stavanger. Dette utgjør 3,3 % av arbeidsstyrken (opp fra 2,9 % i mars). På fylkesnivå er arbeidsløsheten 3,2 % (+0,2 prosentpoeng) ved utgangen av april. Arbeidsløsheten øker mest blant menn i alle aldersgrupper og utgjør høyest andel blant unge menn mellom 20 og 29 år. Arbeidsløsheten øker i alle yrkesgrupper. Imidlertid er det flest arbeidsløse innen bygg- og anlegg, industriarbeid og innen ingeniør- og ikt-fag. For landet utgjør arbeidsløsheten 3,0 %. Skatteutvikling - illustrasjon Det er budsjettert med en skattevekst på 4,5 % i 2015 i forhold til endelig regnskap 2014, jf. sak 25/15 i formannskapet om Statsbudsjettet for 2015 og konsekvenser for Stavanger kommune. Akkumulert vekst ved utgangen av april er 0,3 %. Stortingets vedtatte nivå for 2015 gir en skattevekst på 5,6 % for kommunene regnet fra regnskapstall Samlet for kommunene i Norge økte med 3,3 % sammenlignet med første tertial i Figur A Skattevekst per april 2015 for Stavanger og landet satt opp mot budsjettert årsvekst. i Kilde: 4

5 Vurdering De oppdaterte og lokale arbeidsledighetstallene fra NAV viser en mer markant økning per april og bygger opp om en større omstilling i det lokale arbeidsmarkedet i Stavangerregionen. Utviklingen per utgangen av april endrer ikke på utviklingstrekkene som allerede har tegnet seg for Det er fortsatt økt risiko for at både lokale og nasjonale anslag for skatteinntektene ligger for høyt for Flere forhold taler for at kommunens frie inntekter kan bli lavere enn vedtatt i Rådmannen viser i denne sammenheng til sine vurderinger i tidligere skattemeldinger i 2015, samt i egne saker som omhandler økonomisk status 2015, hvor utfordringer for både drift og investeringer er belyst. Rådmannen opprettholder anslaget om at de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) bør nedjusteres i størrelsesorden kr mill. sammenlignet med vedtatt budsjett. Forslag til revidert nasjonalbudsjett 2015 blir lagt fram 12. mai. Rådmannen vil etter dette innarbeide oppdaterte prognoser for landet og for Stavanger kommune i rapporteringen for første tertial. Konklusjon Melding om en for april 2015 tas til orientering. Rådmannen viderefører arbeidet med å tilpasse aktivitetsnivået for å møte reduserte inntekter i størrelsesorden kr mill. Inger Østensjø rådmann Kristine C. Hernes direktør økonomi Vibeke Bø Langeland saksbehandler Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 5