Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap / STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE Forslag til vedtak: Rådmannens redegjørelse over endringene i Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2015 og konsekvensene for Stavanger kommune tas til orientering. De økonomiske konsekvensene for Stavanger vurderes på nytt ved første tertial og søkes innarbeidet med tilhørende budsjettjusteringer. Sammendrag I denne saken orienterer rådmannen om de viktigste økonomiske endringene som Stortingets vedtak i Statsbudsjettet 2015 innebærer for kommunene generelt og for Stavanger kommune spesielt. Endringene er vurdert i forhold til regjeringens forslag som lå til grunn for kommunens Handlingsog økonomiplan og bystyrets vedtak i saken. I tillegg belyses konsekvensene av fjorårets skatteinngang for anslaget på de frie inntektene for

2 STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE 1. BAKGRUNN FOR SAKEN I denne saken orienterer rådmannen om de viktigste økonomiske endringene som Stortingets vedtak i Statsbudsjettet 2015 innebærer for kommunene generelt og for Stavanger kommune spesielt, jf. bystyrets vedtak i handlings- og økonomiplanen for (sak 184/14). Link til vedtatt handlings- og økonomiplan finnes her. Endringene er vurdert i forhold til regjeringens forslag som lå til grunn for kommunens Handlings- og økonomiplan og bystyrets vedtak i saken. I tillegg belyses konsekvensene av fjorårets skatteinngang for anslaget på de frie inntektene for STATSBUDSJETT STORTINGETS VEDTAK FOR KOMMUNENE 2.1 Sentrale budsjettdokumenter og vedtaksprosess i Stortinget Regjeringens forslag til budsjett for 2015 ble lagt fram 8. oktober 2014, Prop. 1 S Tillegg ( ) sammen med forslag til skatter, avgifter og toll i Prop. 1 LS Tillegg ( ). Rådmannen innlemmet dette i sitt forslag til handlings- og økonomiplan for med tilhørende budsjett 2015 ved framleggelsen 31. oktober Regjeringen inngikk et budsjettforlik med Kristelig Folkeparti og Venstre fredag 21. november (benevnt budsjettforliket i den videre teksten). Stortingets finanskomité avga 28. november 2014 Innst. 2 s Tillegg ( ) som ble vedtatt av Stortinget 1. desember Finanskomiteen avga 8. desember 2014 Innst. 3 S ( ) om skatter, avgifter og toll Denne dannet grunnlaget for Stortingets vedtak 15. desember om kommunale og fylkeskommunal skattører. Stortingets kommunal- og forvaltningskomité avga 4. desember 2014 Innst. 16 S ( ) På bakgrunn av denne vedtok Stortinget 9. desember fordelingen av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner for Nærmere detaljer om disse dokumentene kan finnes på stortingets nettside. Bystyret i Stavanger behandlet kommunens handlings- og økonomiplan i sitt møte mandag 15. desember 2014 uten at Stortingets vedtak var lagt fram som del av sakens dokumenter. 2.2 Endringer i kommunesektorens inntektsrammer 2015 Det anslås en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på kr 7,8 mrd. kroner i 2015, beregnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i revidert nasjonalbudsjett for Av veksten er kr 4,7 mrd. frie inntekter, herav kr 4,1 mrd. til kommunene. Dette tilsvarer en reell vekst i frie inntekter på 1,5 %. Regjeringen foreslo 8. oktober 2014 en reduksjon i den kommunale skattøren for personlige skattytere fra 11,4 % i 2014 til 11,25 % i Stortinget vedtok 0,1 prosentpoeng høyere maksimalskattører for personlige skattytere i 2015 for kommunene med nivået 11,35 % (-0,05 prosentpoeng ned fra 2014). I tillegg vedtok Stortinget øremerkede bevilgninger til kommunesektoren for 2015 ved behandlingen av fagkomiteenes budsjettinnstillinger. Dette er bevilgninger som krever søknad etter nærmere kriterier. 2

3 2.3 Endringer i rammetilskuddet for kommunene Fleksibelt barnehageopptak og flere barnehageplasser - kr 232,9 mill. I Prop. 1 S ( ) foreslo regjeringen å øke innbyggertilskuddet med kr 100 mill. for å legge til rette for mer fleksible barnehageopptak i kommunene. Stortinget vedtok å øke innbyggertilskuddet med kr 232,9 mill. utover regjeringens forslag, slik at samlet økning til mer fleksibelt barnehageopptak ble kr 332,9 mill. Dette var i tråd med budsjettforliket. Samlet gir midlene rom for å etablere om lag nye barnehageplasser. Redusert foreldrebetaling i barnehager for familier med lav inntekt - kr 123 mill. Regjeringen foreslo i Prop. 1 S ( ) å øke innbyggertilskuddet med kr 112 mill. til å innføre et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier fra 1. august Stortinget vedtok ved budsjettbehandlingen å øke innbyggertilskuddet med ytterligere kr 123 mill. til å styrke ordningen og framskynde iverksettelsen til 1. mai 2015, jf. budsjettforliket. Det er nå lagt bevilgningsmessig til rette for at foreldrebetalingen per år for en heltidsplass maksimalt skal utgjøre 6 % av familiens samlede person- og kapitalinntekt begrenset oppad til maksimalprisen. Utsettelse av økningen av makspris i barnehage til kr 108 mill. I Prop. 1 S ( ) ble det foreslått å øke maksimalprisen for en barnehageplass reelt med kr 100 per måned fra 1. januar I tråd med budsjettforliket vedtok Stortinget ved budsjettbehandlingen å utsette økningen i maksimalpris til 1. mai Redusert foreldrebetaling er kompensert gjennom økt rammetilskudd på kr 108 mill. Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten kr 70 mill. I Prop. 1 S ( ) ble kr 200 mill. av veksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnet med styrking av helsestasjonstjenesten, inkludert skolehelsetjenesten og jordmortjenesten. Stortinget vedtok ved budsjettbehandlingen å øke rammetilskuddet til kommunene med ytterligere kr 70 mill. til flere stillinger i skolehelsetjenesten og helsestasjoner - i tråd med budsjettforliket. Rusmidler øremerkes og trekkes ut av rammetilskuddet kr 100 mill. Kr 100 mill. av veksten i frie inntekter er som en følge av budsjettforliket overført fra kommunerammen til et øremerket tilskudd under Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til kommunalt rusarbeid. Det øremerkede tilskuddet til rusarbeid i kommunene økes således med kr 100 mill. fra kr 348,8 mill. som var foreslått fra regjeringen, til kr 448,8 mill. Det øremerkede tilskuddet er en søknadsbasert ordning som forvaltes av landets fylkesmenn. Skjønnsmidler til omstilling i Tinn kommune kr 10 mill. Stortinget vedtok ved budsjettbehandlingen å bevilge kr 10 mill. til Tinn kommune som skjønnstilskudd. Skjønnsmidlene skal gå til omstillingsarbeid i kommunen. Jf. budsjettforliket. Endringer i skatt som følge av budsjettforliket I kommuneproposisjonen ble det signalisert at skattørene for 2015 skal fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. I statsbudsjettet blir det laget et skatteanslag basert på endringer i skatteopplegget og uendrede skattører. Budsjettavtalen innebærer en økning i overføringene til kommunesektoren på om lag kr 1,6 mrd. Når de samlede inntektene øker, så vil skatteandelen isolert sett bli redusert. For å opprettholde en skatteandel på 40 % må skatteanslaget økes. Dette gjøres ved å øke skattøren til kommunene med 0,1 prosentpoeng, hvilket medfører at skatteanslaget øker med netto kr 622 mill. Merinntekten på skatt skal ikke føre til økte rammer for kommunene. Rammetilskuddet er derfor redusert med et tilsvarende beløp. Dette uttrekket fordeles mellom kommunene etter innbyggertallet per Økte skatteinntekter for kommunene til kr mill. endrer antatt vekst fra 4,7 % til 5,2 % beregnet fra anslag på skatt for

4 2.4 Oppsummering av endringer i frie inntekter for kommunene Endringene for kommunenes frie inntekter er kort oppsummert i tabell 1. Sentrale endringer i skatt og rammetilskudd for kommuner Alle beløp i hele tusen kroner Skatt og rammetilskudd totalt Endringer i saldert budsjett - kommuner ENDRING SKATT Skatteanslag regjeringens forslag Endring i skatteanslag for kommunene, jf. økt kommunalt skattøre 0,1 prosentpoeng Nytt skatteanslag 2015, vedtatt ENDRING RAMMETILSKUDD Rammetilskudd regjeringens forslag Rammetilskudd - endringer i Stortingets vedtak Andel av 2600 flere barnehageplasser og mer fleksible opptak Foreldremoderasjon barnehage, endret inntektsgrense, innføring fra Utsette økningen i barnehagemakspris til Rusarbeid i kommunene, ut av rammetilskudd, til øremerkede midler Flere stillinger i skolehelsetjenesten og helsestasjoner (tabell C) Redusert innbyggertilskudd pga merinntekt skatt Endringer i rammetilskudd Sum rammetilskudd (ekskl. inntektsutjevning), vedtatt Skjønnsmidler (inkl. prosjektskjønn) - regjeringens forslag Endringer i rammetilskudd - skjønn Skjønnsmidler til omstilling i Tinn kommune Endringer i skjønnsmidler Sum skjønnsmidler, vedtatt Sum rammetilskudd og skjønn (ekskl. inntektsutjevning), vedtatt Sum kommuner - skatt og rammetilskudd inkl. skjønnsmidler Tabell 1 Sentrale endringer i skatt og rammetilskudd 2015 for kommunene fra regjeringens forslag til endelig vedtak i Stortinget FRIE INNTEKTER Nasjonal og lokal skatteinngang Skatteinngangen for kommunene i 2014 ble på kr 128,9 mrd. som gir en vekst på ca. 1,9 % i forhold til Dette er 0,5 prosentpoeng lavere enn veksten på 2,4 % som regjeringen antok i oktober. Dersom det foreløpige skattetallet legges til grunn for 2014, vil Stortingets vedtatte nivå for 2015 gi en vekst på 5,6 % fra 2014 til

5 Samlet skatteinngang til Stavanger kommune ble kr 4 775,6 mill. i Dette innebærer en vekst på kr 22,5 mill. (+0,5 %) sammenlignet med Inngangen er kr 3,7 mill. over justert budsjett Gjennomsnittlig skatt per innbygger er beregnet til 144,8 % (mot 147,0 % i 2013). Skattenivået i 2014 ble rett i overkant av lokal budsjettforutsetning for 2015, jf. rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan , kapittel 3.4 Frie inntekter. I budsjettnotatet anslo rådmannen litt lavere gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger med bakgrunn i sentrale antakelser om høyere skatteinngang nasjonalt i Den reelle skatteinngangen i 2014 gir en budsjettert skattevekst på 4,5 % til 2015 for Stavanger kommune. Veksten er 1,1 prosentpoeng lavere enn nasjonal vekstrate. 3.2 Inntektsutjevning Med bakgrunn i endret vekstnivå på skatteinngang for kommunene i Norge i 2014, endres også skatteutjevningen for Stavanger kommune. Foreløpig inntektsutjevning i er anslått til kr 930,2 mill. i 2014, som er kr 21,0 mill. høyere enn budsjettert. 3.3 Frie inntekter 2014 Samlede mindreinntekter for de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) for 2014 blir dermed på kr 17,5 mill. for Stavanger. Nærmere orientering om de frie inntektene er gitt i Melding om skatteinngangen for desember 2014 som behandles på formannskapets møte 5. februar FRIE INNTEKTER 2015 FOR STAVANGER KOMMUNE Endringene i Stortingets budsjettvedtak vedrørende de frie inntektene for 2015 sammen med faktisk skatteinngang for 2014, har betydning for skatteprognosen 2015 for Stavanger. Rådmannen vil i tillegg påpeke at det kraftige fallet i oljeprisen i fjor høst vil forsterke petroleumsnæringens fokus på å redusere kostnadene og kan medføre at flere investeringer legges på is. Dette kan gi ringvirkninger for den økonomiske utviklingen i regionen og medfører stor usikkerhet i skatteanslaget både for landet og lokalt. 4.1 Stortingets budsjettvedtak, konsekvenser for de frie inntektene i Stavanger kommune Flere barnehageplasser og mer fleksible opptak, innføring av nasjonalt minimumskrav til moderasjonsordning egenbetaling barnehager, utsatt økning i makspris barnehager og økt satsing i skolehelsetjenesten og helsestasjoner bidrar til å øke rammetilskuddet til Stavanger med om lag kr 15 mill. Til motpost kommer utlemming av midler til rusarbeid (jf. blir øremerket) og trekket i innbyggertilskuddet med bakgrunn i økte skatteinntekter på nasjonalt nivå. Samlet medfører endringene i Stortingets budsjettvedtak en negativ effekt med kr 3,3 mill. på rammetilskuddet til Stavanger kommune i I formannskapets budsjettinnstilling av ble skatteanslaget for 2015 redusert med kr 14,0 mill. I bystyrets behandling ble de frie inntektene økt med kr 16,9 mill. i forhold til formannskapets innstilling. Bakgrunnen var endringene i statsbudsjettet. Midlene ble tillagt økte skatteinntekter. Dette gir gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger kommune på 143,3 % av landsgjennomsnittet dersom SSB sin siste prognose over nasjonale og lokale innbyggertall benyttes. Basert på disse foreløpige beregningene vil de nasjonale og lokale vedtatte skatteinntektene gi en inntektsutjevning på kr 950,4 mill. for Stavanger. Dette gir da en redusert kostnad på kr 4,3 mill. ut over vedtatt budsjett for Reduksjonen følger av at prognosen for nasjonal skatteinntekt økte relativt mer enn den lokale skatteinntekten som lå til grunn i vedtatt budsjett. i Endelige tall for inntektsutjevningen kommer i begynnelsen av februar

6 Endringene i Stortingets budsjettvedtak sammenlignet med vedtatt budsjett i Stavanger kommune innebærer at de frie inntektene til Stavanger øker med kr 1,0 mill., jf. tabell 2. Inntektsutjevningen er nærmere omtalt i punkt Inntektsutjevning 2015 for Stavanger Inntektsutjevningen for 2015 blir beregnet ut i fra endelige innbyggertall Disse offentliggjøres 19. februar og nye beregninger kan først foretas etter dette. Størst betydning har selve skatteinngangen og hvordan lokale nivåer endres i forhold til nasjonale nivåer. De foreløpige tallene for skatteinngang for kommunene i 2014 gir en vekst på kun 1,9 % samtidig som skattenivået for 2015 da tilsier en vekst på 5,6 %. For Stavanger kommune er tallene henholdsvis 0,5 % og 4,5 %. Dersom landets skattevekst i 2015 reduseres med 1 prosentpoeng, vil dette gi en effekt på inntektsutjevningen for Stavanger med anslagsvis kr 10 mill. i merkostnader i forhold til vedtatt budsjett. 4.3 Oppsummering frie inntekter 2015 Tallene er oppsummert i følgende tabell over frie inntekter, inkludert endring mellom prognose basert på Stortingets vedtak og bystyrets vedtatte budsjett. Stavanger kommune, endringer i frie inntekter, Stortingets budsjettvedtak Regnskap - urevidert Vedtatt budsjett Prognose basert på Stortingets vedtak Ikke justerte endringer (hele tusen kroner) Skatt Rammetilskudd inkl inntektsutjevn. Rammetilskudd Inntektsutjevning Delsum Sum frie inntekter Sum endring i prosent av foreløpig regnskap ,8 % 2,8 % Forutsetninger Skattevekst Stavanger (nom.) 0,5 % 4,5 % 4,5 % Skattevekst Norge (nom.) 1,9 % 5,6 % 5,6 % Skatt i % av landsgjennomsnittet 144,8 % 143,3 % 143,3 % Innbyggervekst Stavanger 1,1 % 1,1 % Innbyggervekst Norge 1,1 % 1,1 % Tabell 2 Oversikt frie inntekter for Stavanger kommune. Skattevekst 2015 er sammenlignet med foreløpige regnskapstall for Innbyggervekst i henhold til siste oppdaterte SSB-prognose. 6

7 5. ENDRING I ØVRIGE INNTEKTER OG UTGIFTER FOR STAVANGER KOMMUNE 2015 Tilskudd ressurskrevende tjenester Regjeringens forslag om endringen i tilskudd til ressurskrevende brukere ble delvis reversert og kan medføre en økt inntekt i størrelsesorden kr 4,4 mill. for Stavanger kommune. Tilskuddet beregnes ved årets slutt og baseres på reelle kostnader tilknyttet kommunens brukere. Det rår derfor en viss usikkerhet i anslaget. Regjeringens forslag lå inne i rådmannens budsjettforslag, og rådmannen finner det naturlig å justere inntektsbeløpet i henhold til sentrale vedtak. Rusmidler øremerkes og trekkes ut av rammetilskuddet Overgang til øremerket tilskudd for rus medfører at kommunen må søke om tilskudd basert på nærmere bestemte retningslinjer. Hvorvidt kommunen faktisk får tilsagn på samme nivå som det som trekkes ut av rammetilskuddet til kommunen, er høyst usikkert. Rådmannen vil følge opp saken økonomisk i tertialrapport per Utsettelse av økningen av makspris i barnehage til Utsatt økning i makspris i foreldrebetalingen for en barnehageplass fra til vil gi en redusert inntekt på om lag kr 3,2 mill. for Stavanger kommune. Rådmannen tilrår en budsjettjustering basert på endelige tall og som innarbeides i tertialrapporteringen per Redusert foreldrebetaling i barnehager for familier med lav inntekt Det nasjonale minstekravet som nå er på høring ii medfører at foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6 % av familiens samlede person- og kapitalinntekt begrenset oppad til maksimalprisen. Dersom samlet maksimalpris for en barnehageplass i 2015 settes til kr , vil 6 % tilsi at familien må ha en inntekt under kr Stavanger kommune har inntektsgrense på 5 G iii som utgjør kr og følgelig en lavere inntektsgrense før moderasjon kan søkes. Moderasjon er mulig med 50 % for inntekt inntil 5 G. For inntekt under 3,5 G kan moderasjonen økes til 75 % av foreldrebetalingen. Ytterst få familier har inntektsnivå på rundt 1 G eller lavere. Enslige forsørgere kan søke moderasjon hos NAV etter nærmere bestemte regler. I praksis er kommunens moderasjonsordning for foreldrebetaling av barnehageplass mer generøs enn det nasjonale minstekravet og kostnadsbildet vil følgelig ikke endres av betydning. Fleksibelt barnehageopptak og flere barnehageplasser Stavanger kommune har i dag et barnehageopptak og en disponering av barnehageplasser som tilfredsstiller lovkravene. Et noe mer fleksibelt barnehageopptak antas ikke å ha særlig effekt ut over dagens budsjettrammer. Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten Siste års satsing på skolehelsetjeneste og helsestasjoner i kommunen, samt at helsesøstertjenesten i tillegg ble skjermet fra budsjettreduksjon i 2015, gjør at rådmannen ikke foreslår noen rammeendringer i denne omgang. Andre momenter Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra trinn inngår i allerede utdelte budsjettrammer. Økt el-avgift vil bety en mindre kostnadsøkning, anslagsvis opp mot kr 1 mill. Rådmannen ønsker å avvente utviklingen før budsjettjusteringer tilrås. ii Forslaget til nasjonal moderasjonsordning er ute på høring med høringsfrist Kommunenes forslag til høringsuttalelse om endringer i forskrift om foreldrebetaling ble behandlet i kommunalstyret for oppvekst og skal sluttbehandles i formannskapet iii Grunnbeløpet i folketrygden, endres 1. mai hvert år. 1 G per utgjør kr

8 Prognose budsjettjusteringer drift Alle beløp i hele tusen kroner Merutgifter / mindreinntekter Mindre utgifter/ merinntekter Økt tilskudd ressurskrevende tjenester Barnehager - redusert foreldrebetaling (jf. utsatt makspris til ) Sum Tabell 3 Oppdatert prognose for budsjettendringer øvrige driftsposter 2015 med bakgrunn i vedtatt statsbudsjett. 6. VURDERING Vedtatt statsbudsjett 2015 medfører enkelte økonomiske effekter for Stavanger kommune hvor den økonomiske størrelsen er rimelig konkret. Dette gjelder redusert rammetilskudd med kr 3,3 mill., økt tilskuddsinntekt i forbindelse med ressurskrevende tjenester på kr 4,4 mill. og endring i innføring av makspris barnehager med kr 3,2 mill. Rådmannen vil tilrå at disse endringene søkes innarbeidet i budsjettet ved behandling av tertialrapport per Rådmannen er imidlertid noe betenkt over utviklingen i både nasjonal og lokal skatteinngang. Bebudet redusert aktivitet innen deler av petroleumssektoren sammen med dagens lave oljepris og valutakurser vil med stor sannsynlighet påvirke næringslivet i Stavanger-regionen i større grad enn resten av landet. Det er knyttet spenning til utvikling i sysselsetting, arbeidsledighet og derigjennom innbyggervekst og utvikling i boligmarkedet. Det forventes at omstillinger vil skje, samtidig som signaler gis om at investeringene i oljebransjen vil ta seg opp om få år og dermed bidra til økt sysselsettingsvekst. Innbyggervekst, antakelser om lønnsvekst og beskatning av uføretrygd taler for økte skatteinntekter i Omstilling i deler av næringslivet og varsel om økt arbeidsledighet, opprettholdelse av visse skattelettelser og et svakt lavere kommunalt skattøre er forhold som trekker i motsatt retning. Lave rentenivåer kan trekke i begge retninger både i form av redusert rentefradrag og reduserte renteinntekter. Verdifastsettelse av formuesforholdene per får også betydning for de kommende ligningsoppgjørene i Kommunens lave skattevekst i 2014 sammen med lavere skattevekst for landet enn det som tidligere ble anslått, medfører en viss risiko for at både lokalt og nasjonalt anslag ligger noe høyt for Dersom veksten i den lokale skatteinngang blir 1 prosentpoeng lavere enn budsjettert, gir det isolert sett en reduksjon i netto frie inntekter på ca. kr 17,5 mill. sammenlignet med prognose basert på Stortingets vedtak. Dersom nasjonal skatteinngang blir lavere, vil kommunen få høyere inntektsutjevning. Endringer i folketall per vil også kunne påvirke inntektsutjevningen. Flere forhold taler for at kommunens frie inntekter kan bli lavere enn vedtatt. Rådmannen ønsker å se utviklingen an og vil foreta ytterligere vurderinger til tertialrapporteringen per KONKLUSJON Rådmannens redegjørelse over endringene i Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2015 og konsekvensene for Stavanger kommune tas til orientering. De økonomiske konsekvensene for Stavanger vurderes på nytt ved første tertial og søkes innarbeidet med tilhørende budsjettjusteringer. 8

9 Inger Østensjø rådmann Kristine C. Hernes direktør økonomi Vibeke Bø Langeland saksbehandler Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 9

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/202-10 08.01.2016 Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/851-10 04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/135-2 47382/15 07.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015 Stavanger

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2015

Skatteinngangen pr. mai 2015 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/3283-2 57413/14 06.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 10.06.2014 Stavanger

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2015

Skatteinngangen pr. april 2015 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR KONSEKVENSER AV BUDSJETTAVTALEN PÅ STORTINGET MM.

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR KONSEKVENSER AV BUDSJETTAVTALEN PÅ STORTINGET MM. NOTAT Fra: Rådmannen Dato: 15. desember 2017 Til: Kommunestyret BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR 2018-2021 - KONSEKVENSER AV BUDSJETTAVTALEN PÅ STORTINGET MM. Innledning 22. november inngikk Høyre, Fremskrittspartiet,

Detaljer

Endringer i overføringene til kommunesektoren (60 poster) som følge av budsjettavtalen kan oppsummeres i følgende tabell:

Endringer i overføringene til kommunesektoren (60 poster) som følge av budsjettavtalen kan oppsummeres i følgende tabell: Overføringer til kommunene Budsjettavtalen på Stortinget mellom H, FrP, KrF og V innebærer en økning overføringene til kommuner og fylkeskommuner med i overkant av 1,5 mrd. kroner. Om lag 0,5 mrd. kroner

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2016

Skatteinngangen pr. september 2016 oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2015

Skatteinngangen pr. januar 2015 Mars 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 for landets kommuner sett under ett er på 16,245 mrd. kr. Dette er 1,7 % mer enn i januar 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av

Detaljer

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 Økte rammeoverføringer på 1,1 mrd kr (herav 0,9 mrd kr til kommunene)

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

Notat - tilleggsinnstilling til budsjett 2015 og økonomiplan

Notat - tilleggsinnstilling til budsjett 2015 og økonomiplan Notat - tilleggsinnstilling til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Fredag 21. november ble det inngått et budsjettforlik mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti. Forliket

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-17 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saldering driftsbudsjett 2016 Rådmannens forslag til

Detaljer

1. støtter departementets intensjon om at alle barn skal ha tilgang til barnehageplass, uavhengig av foreldrenes økonomi.

1. støtter departementets intensjon om at alle barn skal ha tilgang til barnehageplass, uavhengig av foreldrenes økonomi. Fra: Rasmussen, Dorthe W [Dorthe.W.Rasmussen@arendal.kommune.no] Sendt: 13. april 2015 09:41 Til: Postmottak KD Emne: Høringsuttalese vedrørende forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2017 - NYTT INNTEKTSSYSTEM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Vedlegg: Saksopplysninger:

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2016

Skatteinngangen pr. januar 2016 April 2015 en pr. januar 2016 en pr. januar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 16,799 mrd. kr. Dette er en økning på 3,41 pst. i forhold til januar 2015. en for kommunene i Troms pr. januar

Detaljer

Stavanger kommune gir sin tilslutning til forslag om at barnehageloven 12a skal lyde:

Stavanger kommune gir sin tilslutning til forslag om at barnehageloven 12a skal lyde: Høring- Rett til barnehageplass for barn født i november Stavanger kommune gir sin tilslutning til forslag om at barnehageloven 12a skal lyde: «Barn som fyller ett år i september, oktober eller november

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-21 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Ny behandling saldering driftsbudsjett

Detaljer

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 08.10.2014 2014/3063-12 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2016

Skatteinngangen pr. mars 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2016 Samlet skatteinngangen pr. mars 2016 for landets kommuner er på 41,952 mrd. kr. Dette er en økning på 5,41 pst. i forhold til mars 2016. Skatteinngangen for kommunene

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2017

Skatteinngangen pr. januar 2017 Mars 2017 en pr. januar 2017 en pr. januar 2017 for landets kommuner sett under ett er på 18,409 mrd. kr. Dette er en økning på 9,6 pst. i forhold til januar 2016. en for kommunene i Troms pr. januar er

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Notatet vil inngå i saksfremlegget som legges til grunn for den politiske behandlingen.

Notatet vil inngå i saksfremlegget som legges til grunn for den politiske behandlingen. STAVANGER KOMMUNE Internt dokument Notat Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Rådmannen Emne: Forslag til Handlings og økonomiplan 2014-2017. Informasjon om tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2014, konsekvenser

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i 2015. Av dette er 4,4 milliarder

Detaljer

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene Statsbudsjettet for 2017 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2016-2017) for budsjettåret 2017 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2017 Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

Skatteinngangen pr. februar 2016

Skatteinngangen pr. februar 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. februar 2016 Skatteinngangen pr. februar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 17,738 mrd. kr. Dette er en økning på 3,21 pst. i forhold til februar 2015. Skatteinngangen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2015-2016) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2016 Agenda Før lunch (kl 1140-1230) Detaljer

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015 Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015 Statsbudsjettet 2016 Regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjettet onsdag 7. oktober. Statsbudsjettet

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger: Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2006 OG ØKONOMIPLAN FOR 2006-2009 FORSLAG TIL ENDRINGER SOM FØLGE AV ST.PRP. NR. 1 TILLEGG NR. 1 Arkivsaksnr.: 05/33322 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 12.05.17 Disposisjon Status 2016 korrigerte frie inntekter

Detaljer

FORMANNSKAPET SAK

FORMANNSKAPET SAK FORMANNSKAPET 15.04.2015 SAK 43/15 Vedtak: Formannskapet er positive til innføring av gratis kjernetid i barnehager for lavinntektsfamilier. Kommunen avgir uttalelse i samsvar med forslaget i saksutredningen.

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 - enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene «Status» fra 2015 korrigerte frie inntekter Korrigerte frie inntekter i 2015 per innbygger, i % av landsgjennomsnittet

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Formannskapet 30.mai 2007 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp.

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 12.5.2017 2017/3579 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 Fylkesmannen

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2016

Skatteinngangen pr. mai 2016 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Vedlegg: Høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen

Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen Arkivsak: 2015/4044-2 Arkiv: 230 Saksbehandler: David Eriksen Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/16 Formannskapet 01.03.2016 Høring - Forslag

Detaljer

Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Høringsnotat om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Innføring av gratis kjernetid i barnehager for 4- og 5-åringer i familier

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400175 Arkivkode: 121 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12.2014 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

1 Kommuneøkonomien i 2015

1 Kommuneøkonomien i 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 06.10.2015 2015/953-6 330 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2015: Statsbudsjettet 2016 og det

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A11/&13 Saksmappe: 2014/3781-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 06.02.2015 Saksframlegg Høring - forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager Utvalgssaksnr

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Mai 2014 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over løpende inntektsutjevning - Kommunenes

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2016

Skatteinngangen pr. august 2016 september 2016 en pr. august 2016 I revidert nasjonalbudsjett for 2016 er skatteanslaget for hele kommunesektoren oppjustert med 0,7 mrd. kr. Isolert for kommunene utgjør dette 0,575 mrd. kr sammenlignet

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer