Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap / STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE Forslag til vedtak: Rådmannens redegjørelse over endringene i Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2015 og konsekvensene for Stavanger kommune tas til orientering. De økonomiske konsekvensene for Stavanger vurderes på nytt ved første tertial og søkes innarbeidet med tilhørende budsjettjusteringer. Sammendrag I denne saken orienterer rådmannen om de viktigste økonomiske endringene som Stortingets vedtak i Statsbudsjettet 2015 innebærer for kommunene generelt og for Stavanger kommune spesielt. Endringene er vurdert i forhold til regjeringens forslag som lå til grunn for kommunens Handlingsog økonomiplan og bystyrets vedtak i saken. I tillegg belyses konsekvensene av fjorårets skatteinngang for anslaget på de frie inntektene for

2 STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE 1. BAKGRUNN FOR SAKEN I denne saken orienterer rådmannen om de viktigste økonomiske endringene som Stortingets vedtak i Statsbudsjettet 2015 innebærer for kommunene generelt og for Stavanger kommune spesielt, jf. bystyrets vedtak i handlings- og økonomiplanen for (sak 184/14). Link til vedtatt handlings- og økonomiplan finnes her. Endringene er vurdert i forhold til regjeringens forslag som lå til grunn for kommunens Handlings- og økonomiplan og bystyrets vedtak i saken. I tillegg belyses konsekvensene av fjorårets skatteinngang for anslaget på de frie inntektene for STATSBUDSJETT STORTINGETS VEDTAK FOR KOMMUNENE 2.1 Sentrale budsjettdokumenter og vedtaksprosess i Stortinget Regjeringens forslag til budsjett for 2015 ble lagt fram 8. oktober 2014, Prop. 1 S Tillegg ( ) sammen med forslag til skatter, avgifter og toll i Prop. 1 LS Tillegg ( ). Rådmannen innlemmet dette i sitt forslag til handlings- og økonomiplan for med tilhørende budsjett 2015 ved framleggelsen 31. oktober Regjeringen inngikk et budsjettforlik med Kristelig Folkeparti og Venstre fredag 21. november (benevnt budsjettforliket i den videre teksten). Stortingets finanskomité avga 28. november 2014 Innst. 2 s Tillegg ( ) som ble vedtatt av Stortinget 1. desember Finanskomiteen avga 8. desember 2014 Innst. 3 S ( ) om skatter, avgifter og toll Denne dannet grunnlaget for Stortingets vedtak 15. desember om kommunale og fylkeskommunal skattører. Stortingets kommunal- og forvaltningskomité avga 4. desember 2014 Innst. 16 S ( ) På bakgrunn av denne vedtok Stortinget 9. desember fordelingen av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner for Nærmere detaljer om disse dokumentene kan finnes på stortingets nettside. Bystyret i Stavanger behandlet kommunens handlings- og økonomiplan i sitt møte mandag 15. desember 2014 uten at Stortingets vedtak var lagt fram som del av sakens dokumenter. 2.2 Endringer i kommunesektorens inntektsrammer 2015 Det anslås en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på kr 7,8 mrd. kroner i 2015, beregnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i revidert nasjonalbudsjett for Av veksten er kr 4,7 mrd. frie inntekter, herav kr 4,1 mrd. til kommunene. Dette tilsvarer en reell vekst i frie inntekter på 1,5 %. Regjeringen foreslo 8. oktober 2014 en reduksjon i den kommunale skattøren for personlige skattytere fra 11,4 % i 2014 til 11,25 % i Stortinget vedtok 0,1 prosentpoeng høyere maksimalskattører for personlige skattytere i 2015 for kommunene med nivået 11,35 % (-0,05 prosentpoeng ned fra 2014). I tillegg vedtok Stortinget øremerkede bevilgninger til kommunesektoren for 2015 ved behandlingen av fagkomiteenes budsjettinnstillinger. Dette er bevilgninger som krever søknad etter nærmere kriterier. 2

3 2.3 Endringer i rammetilskuddet for kommunene Fleksibelt barnehageopptak og flere barnehageplasser - kr 232,9 mill. I Prop. 1 S ( ) foreslo regjeringen å øke innbyggertilskuddet med kr 100 mill. for å legge til rette for mer fleksible barnehageopptak i kommunene. Stortinget vedtok å øke innbyggertilskuddet med kr 232,9 mill. utover regjeringens forslag, slik at samlet økning til mer fleksibelt barnehageopptak ble kr 332,9 mill. Dette var i tråd med budsjettforliket. Samlet gir midlene rom for å etablere om lag nye barnehageplasser. Redusert foreldrebetaling i barnehager for familier med lav inntekt - kr 123 mill. Regjeringen foreslo i Prop. 1 S ( ) å øke innbyggertilskuddet med kr 112 mill. til å innføre et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier fra 1. august Stortinget vedtok ved budsjettbehandlingen å øke innbyggertilskuddet med ytterligere kr 123 mill. til å styrke ordningen og framskynde iverksettelsen til 1. mai 2015, jf. budsjettforliket. Det er nå lagt bevilgningsmessig til rette for at foreldrebetalingen per år for en heltidsplass maksimalt skal utgjøre 6 % av familiens samlede person- og kapitalinntekt begrenset oppad til maksimalprisen. Utsettelse av økningen av makspris i barnehage til kr 108 mill. I Prop. 1 S ( ) ble det foreslått å øke maksimalprisen for en barnehageplass reelt med kr 100 per måned fra 1. januar I tråd med budsjettforliket vedtok Stortinget ved budsjettbehandlingen å utsette økningen i maksimalpris til 1. mai Redusert foreldrebetaling er kompensert gjennom økt rammetilskudd på kr 108 mill. Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten kr 70 mill. I Prop. 1 S ( ) ble kr 200 mill. av veksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnet med styrking av helsestasjonstjenesten, inkludert skolehelsetjenesten og jordmortjenesten. Stortinget vedtok ved budsjettbehandlingen å øke rammetilskuddet til kommunene med ytterligere kr 70 mill. til flere stillinger i skolehelsetjenesten og helsestasjoner - i tråd med budsjettforliket. Rusmidler øremerkes og trekkes ut av rammetilskuddet kr 100 mill. Kr 100 mill. av veksten i frie inntekter er som en følge av budsjettforliket overført fra kommunerammen til et øremerket tilskudd under Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til kommunalt rusarbeid. Det øremerkede tilskuddet til rusarbeid i kommunene økes således med kr 100 mill. fra kr 348,8 mill. som var foreslått fra regjeringen, til kr 448,8 mill. Det øremerkede tilskuddet er en søknadsbasert ordning som forvaltes av landets fylkesmenn. Skjønnsmidler til omstilling i Tinn kommune kr 10 mill. Stortinget vedtok ved budsjettbehandlingen å bevilge kr 10 mill. til Tinn kommune som skjønnstilskudd. Skjønnsmidlene skal gå til omstillingsarbeid i kommunen. Jf. budsjettforliket. Endringer i skatt som følge av budsjettforliket I kommuneproposisjonen ble det signalisert at skattørene for 2015 skal fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. I statsbudsjettet blir det laget et skatteanslag basert på endringer i skatteopplegget og uendrede skattører. Budsjettavtalen innebærer en økning i overføringene til kommunesektoren på om lag kr 1,6 mrd. Når de samlede inntektene øker, så vil skatteandelen isolert sett bli redusert. For å opprettholde en skatteandel på 40 % må skatteanslaget økes. Dette gjøres ved å øke skattøren til kommunene med 0,1 prosentpoeng, hvilket medfører at skatteanslaget øker med netto kr 622 mill. Merinntekten på skatt skal ikke føre til økte rammer for kommunene. Rammetilskuddet er derfor redusert med et tilsvarende beløp. Dette uttrekket fordeles mellom kommunene etter innbyggertallet per Økte skatteinntekter for kommunene til kr mill. endrer antatt vekst fra 4,7 % til 5,2 % beregnet fra anslag på skatt for

4 2.4 Oppsummering av endringer i frie inntekter for kommunene Endringene for kommunenes frie inntekter er kort oppsummert i tabell 1. Sentrale endringer i skatt og rammetilskudd for kommuner Alle beløp i hele tusen kroner Skatt og rammetilskudd totalt Endringer i saldert budsjett - kommuner ENDRING SKATT Skatteanslag regjeringens forslag Endring i skatteanslag for kommunene, jf. økt kommunalt skattøre 0,1 prosentpoeng Nytt skatteanslag 2015, vedtatt ENDRING RAMMETILSKUDD Rammetilskudd regjeringens forslag Rammetilskudd - endringer i Stortingets vedtak Andel av 2600 flere barnehageplasser og mer fleksible opptak Foreldremoderasjon barnehage, endret inntektsgrense, innføring fra Utsette økningen i barnehagemakspris til Rusarbeid i kommunene, ut av rammetilskudd, til øremerkede midler Flere stillinger i skolehelsetjenesten og helsestasjoner (tabell C) Redusert innbyggertilskudd pga merinntekt skatt Endringer i rammetilskudd Sum rammetilskudd (ekskl. inntektsutjevning), vedtatt Skjønnsmidler (inkl. prosjektskjønn) - regjeringens forslag Endringer i rammetilskudd - skjønn Skjønnsmidler til omstilling i Tinn kommune Endringer i skjønnsmidler Sum skjønnsmidler, vedtatt Sum rammetilskudd og skjønn (ekskl. inntektsutjevning), vedtatt Sum kommuner - skatt og rammetilskudd inkl. skjønnsmidler Tabell 1 Sentrale endringer i skatt og rammetilskudd 2015 for kommunene fra regjeringens forslag til endelig vedtak i Stortinget FRIE INNTEKTER Nasjonal og lokal skatteinngang Skatteinngangen for kommunene i 2014 ble på kr 128,9 mrd. som gir en vekst på ca. 1,9 % i forhold til Dette er 0,5 prosentpoeng lavere enn veksten på 2,4 % som regjeringen antok i oktober. Dersom det foreløpige skattetallet legges til grunn for 2014, vil Stortingets vedtatte nivå for 2015 gi en vekst på 5,6 % fra 2014 til

5 Samlet skatteinngang til Stavanger kommune ble kr 4 775,6 mill. i Dette innebærer en vekst på kr 22,5 mill. (+0,5 %) sammenlignet med Inngangen er kr 3,7 mill. over justert budsjett Gjennomsnittlig skatt per innbygger er beregnet til 144,8 % (mot 147,0 % i 2013). Skattenivået i 2014 ble rett i overkant av lokal budsjettforutsetning for 2015, jf. rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan , kapittel 3.4 Frie inntekter. I budsjettnotatet anslo rådmannen litt lavere gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger med bakgrunn i sentrale antakelser om høyere skatteinngang nasjonalt i Den reelle skatteinngangen i 2014 gir en budsjettert skattevekst på 4,5 % til 2015 for Stavanger kommune. Veksten er 1,1 prosentpoeng lavere enn nasjonal vekstrate. 3.2 Inntektsutjevning Med bakgrunn i endret vekstnivå på skatteinngang for kommunene i Norge i 2014, endres også skatteutjevningen for Stavanger kommune. Foreløpig inntektsutjevning i er anslått til kr 930,2 mill. i 2014, som er kr 21,0 mill. høyere enn budsjettert. 3.3 Frie inntekter 2014 Samlede mindreinntekter for de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) for 2014 blir dermed på kr 17,5 mill. for Stavanger. Nærmere orientering om de frie inntektene er gitt i Melding om skatteinngangen for desember 2014 som behandles på formannskapets møte 5. februar FRIE INNTEKTER 2015 FOR STAVANGER KOMMUNE Endringene i Stortingets budsjettvedtak vedrørende de frie inntektene for 2015 sammen med faktisk skatteinngang for 2014, har betydning for skatteprognosen 2015 for Stavanger. Rådmannen vil i tillegg påpeke at det kraftige fallet i oljeprisen i fjor høst vil forsterke petroleumsnæringens fokus på å redusere kostnadene og kan medføre at flere investeringer legges på is. Dette kan gi ringvirkninger for den økonomiske utviklingen i regionen og medfører stor usikkerhet i skatteanslaget både for landet og lokalt. 4.1 Stortingets budsjettvedtak, konsekvenser for de frie inntektene i Stavanger kommune Flere barnehageplasser og mer fleksible opptak, innføring av nasjonalt minimumskrav til moderasjonsordning egenbetaling barnehager, utsatt økning i makspris barnehager og økt satsing i skolehelsetjenesten og helsestasjoner bidrar til å øke rammetilskuddet til Stavanger med om lag kr 15 mill. Til motpost kommer utlemming av midler til rusarbeid (jf. blir øremerket) og trekket i innbyggertilskuddet med bakgrunn i økte skatteinntekter på nasjonalt nivå. Samlet medfører endringene i Stortingets budsjettvedtak en negativ effekt med kr 3,3 mill. på rammetilskuddet til Stavanger kommune i I formannskapets budsjettinnstilling av ble skatteanslaget for 2015 redusert med kr 14,0 mill. I bystyrets behandling ble de frie inntektene økt med kr 16,9 mill. i forhold til formannskapets innstilling. Bakgrunnen var endringene i statsbudsjettet. Midlene ble tillagt økte skatteinntekter. Dette gir gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger kommune på 143,3 % av landsgjennomsnittet dersom SSB sin siste prognose over nasjonale og lokale innbyggertall benyttes. Basert på disse foreløpige beregningene vil de nasjonale og lokale vedtatte skatteinntektene gi en inntektsutjevning på kr 950,4 mill. for Stavanger. Dette gir da en redusert kostnad på kr 4,3 mill. ut over vedtatt budsjett for Reduksjonen følger av at prognosen for nasjonal skatteinntekt økte relativt mer enn den lokale skatteinntekten som lå til grunn i vedtatt budsjett. i Endelige tall for inntektsutjevningen kommer i begynnelsen av februar

6 Endringene i Stortingets budsjettvedtak sammenlignet med vedtatt budsjett i Stavanger kommune innebærer at de frie inntektene til Stavanger øker med kr 1,0 mill., jf. tabell 2. Inntektsutjevningen er nærmere omtalt i punkt Inntektsutjevning 2015 for Stavanger Inntektsutjevningen for 2015 blir beregnet ut i fra endelige innbyggertall Disse offentliggjøres 19. februar og nye beregninger kan først foretas etter dette. Størst betydning har selve skatteinngangen og hvordan lokale nivåer endres i forhold til nasjonale nivåer. De foreløpige tallene for skatteinngang for kommunene i 2014 gir en vekst på kun 1,9 % samtidig som skattenivået for 2015 da tilsier en vekst på 5,6 %. For Stavanger kommune er tallene henholdsvis 0,5 % og 4,5 %. Dersom landets skattevekst i 2015 reduseres med 1 prosentpoeng, vil dette gi en effekt på inntektsutjevningen for Stavanger med anslagsvis kr 10 mill. i merkostnader i forhold til vedtatt budsjett. 4.3 Oppsummering frie inntekter 2015 Tallene er oppsummert i følgende tabell over frie inntekter, inkludert endring mellom prognose basert på Stortingets vedtak og bystyrets vedtatte budsjett. Stavanger kommune, endringer i frie inntekter, Stortingets budsjettvedtak Regnskap - urevidert Vedtatt budsjett Prognose basert på Stortingets vedtak Ikke justerte endringer (hele tusen kroner) Skatt Rammetilskudd inkl inntektsutjevn. Rammetilskudd Inntektsutjevning Delsum Sum frie inntekter Sum endring i prosent av foreløpig regnskap ,8 % 2,8 % Forutsetninger Skattevekst Stavanger (nom.) 0,5 % 4,5 % 4,5 % Skattevekst Norge (nom.) 1,9 % 5,6 % 5,6 % Skatt i % av landsgjennomsnittet 144,8 % 143,3 % 143,3 % Innbyggervekst Stavanger 1,1 % 1,1 % Innbyggervekst Norge 1,1 % 1,1 % Tabell 2 Oversikt frie inntekter for Stavanger kommune. Skattevekst 2015 er sammenlignet med foreløpige regnskapstall for Innbyggervekst i henhold til siste oppdaterte SSB-prognose. 6

7 5. ENDRING I ØVRIGE INNTEKTER OG UTGIFTER FOR STAVANGER KOMMUNE 2015 Tilskudd ressurskrevende tjenester Regjeringens forslag om endringen i tilskudd til ressurskrevende brukere ble delvis reversert og kan medføre en økt inntekt i størrelsesorden kr 4,4 mill. for Stavanger kommune. Tilskuddet beregnes ved årets slutt og baseres på reelle kostnader tilknyttet kommunens brukere. Det rår derfor en viss usikkerhet i anslaget. Regjeringens forslag lå inne i rådmannens budsjettforslag, og rådmannen finner det naturlig å justere inntektsbeløpet i henhold til sentrale vedtak. Rusmidler øremerkes og trekkes ut av rammetilskuddet Overgang til øremerket tilskudd for rus medfører at kommunen må søke om tilskudd basert på nærmere bestemte retningslinjer. Hvorvidt kommunen faktisk får tilsagn på samme nivå som det som trekkes ut av rammetilskuddet til kommunen, er høyst usikkert. Rådmannen vil følge opp saken økonomisk i tertialrapport per Utsettelse av økningen av makspris i barnehage til Utsatt økning i makspris i foreldrebetalingen for en barnehageplass fra til vil gi en redusert inntekt på om lag kr 3,2 mill. for Stavanger kommune. Rådmannen tilrår en budsjettjustering basert på endelige tall og som innarbeides i tertialrapporteringen per Redusert foreldrebetaling i barnehager for familier med lav inntekt Det nasjonale minstekravet som nå er på høring ii medfører at foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6 % av familiens samlede person- og kapitalinntekt begrenset oppad til maksimalprisen. Dersom samlet maksimalpris for en barnehageplass i 2015 settes til kr , vil 6 % tilsi at familien må ha en inntekt under kr Stavanger kommune har inntektsgrense på 5 G iii som utgjør kr og følgelig en lavere inntektsgrense før moderasjon kan søkes. Moderasjon er mulig med 50 % for inntekt inntil 5 G. For inntekt under 3,5 G kan moderasjonen økes til 75 % av foreldrebetalingen. Ytterst få familier har inntektsnivå på rundt 1 G eller lavere. Enslige forsørgere kan søke moderasjon hos NAV etter nærmere bestemte regler. I praksis er kommunens moderasjonsordning for foreldrebetaling av barnehageplass mer generøs enn det nasjonale minstekravet og kostnadsbildet vil følgelig ikke endres av betydning. Fleksibelt barnehageopptak og flere barnehageplasser Stavanger kommune har i dag et barnehageopptak og en disponering av barnehageplasser som tilfredsstiller lovkravene. Et noe mer fleksibelt barnehageopptak antas ikke å ha særlig effekt ut over dagens budsjettrammer. Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten Siste års satsing på skolehelsetjeneste og helsestasjoner i kommunen, samt at helsesøstertjenesten i tillegg ble skjermet fra budsjettreduksjon i 2015, gjør at rådmannen ikke foreslår noen rammeendringer i denne omgang. Andre momenter Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra trinn inngår i allerede utdelte budsjettrammer. Økt el-avgift vil bety en mindre kostnadsøkning, anslagsvis opp mot kr 1 mill. Rådmannen ønsker å avvente utviklingen før budsjettjusteringer tilrås. ii Forslaget til nasjonal moderasjonsordning er ute på høring med høringsfrist Kommunenes forslag til høringsuttalelse om endringer i forskrift om foreldrebetaling ble behandlet i kommunalstyret for oppvekst og skal sluttbehandles i formannskapet iii Grunnbeløpet i folketrygden, endres 1. mai hvert år. 1 G per utgjør kr

8 Prognose budsjettjusteringer drift Alle beløp i hele tusen kroner Merutgifter / mindreinntekter Mindre utgifter/ merinntekter Økt tilskudd ressurskrevende tjenester Barnehager - redusert foreldrebetaling (jf. utsatt makspris til ) Sum Tabell 3 Oppdatert prognose for budsjettendringer øvrige driftsposter 2015 med bakgrunn i vedtatt statsbudsjett. 6. VURDERING Vedtatt statsbudsjett 2015 medfører enkelte økonomiske effekter for Stavanger kommune hvor den økonomiske størrelsen er rimelig konkret. Dette gjelder redusert rammetilskudd med kr 3,3 mill., økt tilskuddsinntekt i forbindelse med ressurskrevende tjenester på kr 4,4 mill. og endring i innføring av makspris barnehager med kr 3,2 mill. Rådmannen vil tilrå at disse endringene søkes innarbeidet i budsjettet ved behandling av tertialrapport per Rådmannen er imidlertid noe betenkt over utviklingen i både nasjonal og lokal skatteinngang. Bebudet redusert aktivitet innen deler av petroleumssektoren sammen med dagens lave oljepris og valutakurser vil med stor sannsynlighet påvirke næringslivet i Stavanger-regionen i større grad enn resten av landet. Det er knyttet spenning til utvikling i sysselsetting, arbeidsledighet og derigjennom innbyggervekst og utvikling i boligmarkedet. Det forventes at omstillinger vil skje, samtidig som signaler gis om at investeringene i oljebransjen vil ta seg opp om få år og dermed bidra til økt sysselsettingsvekst. Innbyggervekst, antakelser om lønnsvekst og beskatning av uføretrygd taler for økte skatteinntekter i Omstilling i deler av næringslivet og varsel om økt arbeidsledighet, opprettholdelse av visse skattelettelser og et svakt lavere kommunalt skattøre er forhold som trekker i motsatt retning. Lave rentenivåer kan trekke i begge retninger både i form av redusert rentefradrag og reduserte renteinntekter. Verdifastsettelse av formuesforholdene per får også betydning for de kommende ligningsoppgjørene i Kommunens lave skattevekst i 2014 sammen med lavere skattevekst for landet enn det som tidligere ble anslått, medfører en viss risiko for at både lokalt og nasjonalt anslag ligger noe høyt for Dersom veksten i den lokale skatteinngang blir 1 prosentpoeng lavere enn budsjettert, gir det isolert sett en reduksjon i netto frie inntekter på ca. kr 17,5 mill. sammenlignet med prognose basert på Stortingets vedtak. Dersom nasjonal skatteinngang blir lavere, vil kommunen få høyere inntektsutjevning. Endringer i folketall per vil også kunne påvirke inntektsutjevningen. Flere forhold taler for at kommunens frie inntekter kan bli lavere enn vedtatt. Rådmannen ønsker å se utviklingen an og vil foreta ytterligere vurderinger til tertialrapporteringen per KONKLUSJON Rådmannens redegjørelse over endringene i Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2015 og konsekvensene for Stavanger kommune tas til orientering. De økonomiske konsekvensene for Stavanger vurderes på nytt ved første tertial og søkes innarbeidet med tilhørende budsjettjusteringer. 8

9 Inger Østensjø rådmann Kristine C. Hernes direktør økonomi Vibeke Bø Langeland saksbehandler Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 9

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 1 2 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Prosessen rundt handlingsprogram

Detaljer

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1)

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1) STAVANGER KOMMUNE Notat Dato: Saksnummer: Journalnummer: 12.11.2014 14/6256-15 101432/14 12 14 10 Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2193 Beregningsteknisk dokumentasjon

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017. (vedtatt av bystyret 19. des. 2013)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017. (vedtatt av bystyret 19. des. 2013) 2014 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017 (vedtatt av bystyret 19. des. 2013) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue, 840

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag 12. november 2014 Side 2 Grimstad kommune rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Sikkert lederskap i en usikker framtid...

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer