SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014"

Transkript

1 Vedlegg F Notat Dato: 19. september 2014 SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG Dette notatet belyser årsaker til forskjeller i skatteinngangen for Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Selv om kommunene er i samme storbyregion geografisk, spiller ulike faktorer inn når det gjelder skatteinngangen i kommunene. Historisk skatteutvikling i kommunene Stavanger Sandnes Sola Randaberg Nominell utvikling i skatteinntektene for nabokommunene Stavanger Sandnes Sola - Randaberg sett opp mot gjennomsnittlig utvikling i landet gir verdifull informasjon før ytterligere analyser foretas. I denne analysen er det brukt tall fra 2007 til og med august Figur 1 Figur 1 viser at nabokommunene i stor grad følger hverandre - og landet - i svingningene over tid, men med noe variasjon. I 2008 lå samtlige fire kommuner godt over veksten til landsgjennomsnittet. I 2009 lå Sandnes (blå linje) betydelig over øvrige kommuner som fikk et markant fall i veksten. Hovedårsaken til fallet var finanskrisen med betydelig aksjetap og reduserte finansielle verdier per nyttår, jf. måletidspunkt for ligning av formue. Skatteyterne i Sandnes hadde betydelig mindre midler i aksjer og finansinstrumenter og var derfor mindre berørt av finanskrisen enn øvrige kommuner. Stavanger kommune toppet veksten igjen året etter da det var økning i finansielle ligningsverdier. Så langt i år er det Stavanger som har lavest vekst og under landsgjennomsnittet, mens Sandnes og Sola ligger betydelig over landsgjennomsnittet. For å få fram tydeligere likheter og variasjoner mellom Sandnes og Stavanger og i forhold til landsgjennomsnittet, er disse satt sammen i figur 2.

2 Figur 2 Historisk vekst viser at det har vært betydelige variasjoner i vekstrater mellom disse to kommunene også tidligere år til tross for felles arbeidsmarked i en storbyregion preget av olje- og gassnæring. Utvikling i årets skatteinntekt i kommunene Stavanger Sandnes Sola Randaberg Prosentvis endring i skatteinntektene jan-aug Stavanger Sandnes Sola Randaberg Norge Forskuddstrekk 1,3 % 4,5 % 5,2 % 0,2 % 2,4 % Forskuddsskatt -5,2 % 13,3 % 6,6 % 23,6 % 0,4 % Restanser mm. -33,6 % -14,9 % 19,7 % -16,2 % -2,3 % Totalt -0,3 % 4,8 % 4,7 % 2,5 % 2,0 % Tabellen over viser den prosentvise utviklingen i skatteinntekter januar august fra 2013 til 2014 for de fire kommunene og sammenlignet med landssnittet for alle kommunene i Norge. Skatteinntekten er her splittet opp i de tre hovedgruppene for inntektskilde. Hovedkilden er forskuddstrekket som ligger på % av totalinntektene per august for Stavanger, Sandnes og Sola, mens den for Randaberg utgjør kun ca. 84 % så langt i år. Forskuddstrekket gjelder det som trekkes av den løpende lønnen som utbetales til innbyggerne, fordelt til kommunen etter bestemte kriterier. Forskuddsskatt utgjør om lag 10 % av skatteinntektene som videreføres til Stavanger kommune. Dette er skatt som betales på forskudd for de personlige skattyterne som har betydelige inntekter og formue som ikke er trekkpliktige i løpet av året (for eksempel rente- og leieinntekter). I Sandnes utgjør forskuddsskatten ca. 10 % av skatteinngangen per august, mens den er rett over 9 % i Sola og i underkant av 14 % i Randaberg i samme periode. Landssnittet er % andel av skatteinngangen. Restanser gjelder innbetalinger for skatteoppgjør for tidligere år. Særskilt i år for Stavanger er noen få, dog betydelige, korreksjoner av tidligere skatteoppgjør som har resultert i utbetalinger. Dette vises gjennom lavere restanseinntekter, jf. negativ vekst så langt i år. Andel av samlede skatteinntekter er ca. 2 % i kommunene per august mot 4-5 % på årsbasis.

3 Av tabellen framkommer det helt klart at høy vekst i forskuddstrekk i våre to største nabokommuner, er hovedårsaken til deres samlede skattevekst hittil i år. I tillegg bidrar forskuddsskatt med positiv vekst. I de påfølgende avsnittene kommer rådmannen inn på noen av faktorene som påvirker innbetalingen av forskuddstrekk og forskuddsskatt. Befolkningsvekst Noe av skatteveksten skyldes befolkningsvekst. Stavanger har hatt en lavere befolkningsvekst de senere årene enn Sola og Sandnes, som begge har hatt store utbyggingsområder. Befolkningsveksten siste år (målt fra til ) vises i figur 3: Figur 3 Sandnes og Sola hadde høyere befolkningsvekst enn Stavanger og landsgjennomsnittet. Demografi Demografi alderssammensetningen av kommunens innbyggere har også noe å si for innbyggernes skatteevne i en kommune. Jo større andel av innbyggerne som er under 18 år og ikke i inntektsgivende arbeid, jo færre av innbyggerne betaler skatt av betydning til kommunen. Snittet i Norge er rundt 22 % innbyggere mellom 0-17 år. Stavanger ligger rett i overkant av dette snittet, mens Sandnes har %, Sola om lag 26 % og Randaberg ca. 27 %. 1 Historisk utvikling i skatt per innbygger Utvikling i nivå for skatt per innbygger gir et godt bilde på hvordan privatøkonomien og skatteligningen påvirker det kommunale skattenivået. I en slik sammenligning betyr innbyggerveksten lite, mens demografi implisitt kommer til uttrykk gjennom gjennomsnittlig skatt per innbygger. Samtlige fire kommuner ligger historisk sett over nivåene til landsgjennomsnittet, samtidig som de viser en tilsvarende jevn stigning. Kroneforskjellene er dog høyere mellom Stavanger kommune og landsgjennomsnittet i 2013 enn i Tallene er tatt fra aldersstatistikk fra

4 Figur 4 Figur 5 Historisk skattevekst per innbygger viser hvordan skatteinntektene har utviklet seg relativt til de aktuelle nivåene i den enkelte kommune. For årene 2007 og per juli 2014 er de årlige variasjonene store uavhengig av kommune. Randaberg har svingninger fra -4 % til vekst på nærmere 11 % i perioden (og faktisk mellom årene 2007 og 2008). Stavanger har svingninger fra -1,5 % til ca. 8 %. Sandnes er den kommunen med jevnest skattevekst per innbygger i denne perioden, med unntak av året Samtlige kommuner faller fra 2013 til Dette kan henge sammen med lavere beskatning av innbyggerne gjennom endringene som ble vedtatt av Stortinget i desember i fjor med virkning for forskuddstrekk i Skatteveksten blant innbyggerne i Stavanger kommune faller mer markant enn nabokommunene og resten av landet så langt i 2014.

5 Andre forhold rundt ligningsverdier og forskuddstrekk Ligningsoppgjøret fra 2012 justert for skattesatser gjeldende for 2014 gir grunnlag for hva den enkelte lønnstaker skal trekkes i skatt ved lønnsutbetaling i Dette sammen med bostedskommunen til arbeidstakeren er det som styrer hvilken kommune som får hvilke skattetrekk. Ligningstallene er ikke ferdige for 2013 da skatteoppgjør pågår helt fram til medio oktober. SSB har tilgjengelig statistikk for 2012 og tidligere år 2. Antall personer med toppskatt i Stavanger kommune er og i Sandnes. Gjennomsnittlig toppskatt ligger på kr i Sandnes mens den lå på kr i Stavanger kommune i Dette viser at innbygger i Stavanger er mer sårbare for endringer i faktorer som påvirker grunnlaget til høye inntekts- og eller formues nivå, samt beskatningsregler rundt dette. For innbyggere med netto formue på over kr 1,5 mill. i 2012 er den skattepliktige bruttoformuen kr 4,26 mill. i Sandnes 2012, mens den er kr 5,23 mill. for innbyggere i Stavanger kommune. Tilsvarende i Sola er kr 4,84 mill. og kr 4,22 mill. i Randaberg. Stavanger har betydelig høyere bruttoformue. Imidlertid er det kun Stavanger som har erfart fall i bruttoformuen fra Samtlige kommuner erfarte for samme innbygger-gruppe en svak økning i brutto gjeld fra 2011 til Nivået i Sandnes var betydelig lavere enn de andre tre kommunene; kr mot kr i Stavanger, kr i Sola og kr i Randaberg. Dette tyder på at svingninger i privatøkonomien, svingninger i finansmarkedene, endringer i skatteregler og endringer i lønns- og formuesforhold har betydning sammen med innbyggersammensetningen i den enkelte kommune. I tillegg kommer ulik innbyggervekst. Utvikling i grunnlag for arbeidsgiveravgift Grunnlag for arbeidsgiveravgift er lønn og pensjon med fradrag for sykepenger. Lønn er sammensatt av fast og variabel lønn, deriblant eventuell bonus, overtid og ekstra timer. Arbeidsgiveravgiften innbetales til skatteoppkreverne i den enkelte kommune hvor firmaet har hovedkontor. Innbetalingene overføres staten og inngår ikke i kommunens inntekter. Analyse av innbetalingene kan allikevel gi verdifull informasjon til å forstå mekanismer som også påvirker innbetaling av forskuddstrekk. Statistikk er mer utilgjengelig siden kommunene ikke eier datagrunnlagene. I skattemeldingen for juni og juli opplyste rådmannen om lavere nivå av innbetalt arbeidsgiveravgift til Stavanger i 2014 sammenlignet med Den markante reduksjonen oppsto ved innbetaling av 2. termin i mai i år. Analyser på de 20 største firmaene viser lavere innbetaling for 2. termin fra flere av firmaene. Dette tyder på et lavere nivå eller volum av bonusutbetalinger, overtid og mertid i mars og april i år enn tidligere år. Tilsvarende hadde flere av de samme firmaene høye innbetalinger i 2012 og 2013 for samme termin. Justeringer i sykepenger og pensjon kan neppe ha medført så stor effekt. Bransjetilknytning for disse firmaene er i hovedsak finans og olje/gass. Arbeidsgiveravgift - innbetalinger Endring (per september) Endring (per september) Endring (per september) Økning i innbetalt arbeidsgiveravgift 8,8 % 9,4 % -1,8 % Rådmannen har nettopp fått tallene fra innbetalingsfristen 15. september for arbeidsgiveravgift 4. termin for firma som innbetaler til skatteoppkreveren i Stavanger. De foreløpige tallene viser at det hittil i år er innbetalt om lag kr 145 mill. mindre enn tilsvarende periode i fjor, dvs. en reduksjon på 1,8 %. Gapet fra mai minker gradvis, men vil med utviklingen som erfares nå neppe tas inn i løpet av siste termininnbetaling i november. Antall sosialhjelpsklienter har ikke økt i takt med 2 https://www.ssb.no/statistikkbanken

6 innbyggerveksten i Stavanger. Siden det fortsatt er lav arbeidsledighet i kommunen og regionen, taler innbetalingsprofilen for at det er en svak stigning i det ordinære lønnsgrunnlaget (kombinert med sykepenger og pensjon) i de fleste terminer og at mai-innbetalingene var desto mer preget av bortfall av tidligere års «ekstraordinære» lønnsutbetalinger. Hvordan dette vil slå ut når arbeidstakerne og våre innbyggere vil bli lignet for 2014 med effekten av skatteoppgjør neste år, er ukjent. Øvrige termininnbetalinger viser en svak vekst i det samlede lønnsgrunnlaget og kan indikere jevn sysselsetting kombinert med lav lønnsvekst. Inger Østensjø rådmann Kristine C. Hernes direktør økonomi Vibeke Bø Langeland saksbehandler

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/142-2 2182/15 12.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Kommunerapport Fredrikstad Kommune 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Fredrikstad 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKONOMISK HANDLINGSROM I KOMMENDE PLANPERIODE 2016-2019

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKONOMISK HANDLINGSROM I KOMMENDE PLANPERIODE 2016-2019 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/9283-1 55927/15 01.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 21 Jon Epland og Mads Ivar Kirkeberg 1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapittelet er å gi en oversikt over personers og husholdningers

Detaljer

Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Av: Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel pensjoneringsalder ble innført fra januar 2011. Frem til september 2011 var det drøye 30

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö Nyckeltal för Norge maj 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,7 % Inflationstakt 1,3 % Arbetslöshet 3,4 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2013 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.2013.

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2013 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.2013. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uførepensjon per 31. mars Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.. // NOTAT Per 31. mars var det registrert 309 000 uførepensjonister.

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

1. Innledning I programkomiteen møter:

1. Innledning I programkomiteen møter: Tromsø Kommune 2009 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 2.1. HOVEDTREKK I TROMSØ KOMMUNES ØKONOMI 2008-2010... 5 2.2. SAMMENLIKNING AV HOVEDTREKK I TROMSØ KOMMUNES ØKONOMI OG DE

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Stavanger Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Stavanger 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Sandnes Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Sandnes 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Notater. Even Høydahl. Sekundærflytting og økonomisk selvhjulpenhet Flyktninger bosatt i Norge i 1995-2003 2007/26. Notater

Notater. Even Høydahl. Sekundærflytting og økonomisk selvhjulpenhet Flyktninger bosatt i Norge i 1995-2003 2007/26. Notater 2007/26 Notater Even Høydahl Notater Sekundærflytting og økonomisk selvhjulpenhet Flyktninger bosatt i Norge i 1995-2003 Avdeling for personstatistikk/seksjon for befolkningsstatistikk 2 Innhold Innhold...

Detaljer

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1)

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1) STAVANGER KOMMUNE Notat Dato: Saksnummer: Journalnummer: 12.11.2014 14/6256-15 101432/14 12 14 10 Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 Analysegrunnlag 30. mai 2007 3 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 - Analysedel BEFOLKNINGSUTVIKLING Bystyret har vedtatt at Drammen skal legge til rette for en årlig befolkningsvekst

Detaljer

Inntekt og forbruk. Laila Kleven og Eiliv Mørk

Inntekt og forbruk. Laila Kleven og Eiliv Mørk Inntekt og forbruk Norske husholdninger tar opp stadig mer lån, gjeldsveksten er på 7 prosent bare fra 2001 til 2002. I gjennomsnitt har husholdningene nesten en halv million kroner i gjeld. Husholdninger

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og 2012 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og inntektsvekst... 10 3.3. Utgifter til lønn... 12 3.4. Brutto

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2015 26499/2015 2015/2157 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015 KOSTRA analyse 2014. Forslag

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer