Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt ,4 %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR Saken gjelder I revidert økonomiplan (Bsak 52/10) ble det forutsatt en skattevekst på 8,9 prosent for Sandnes kommune i. Rådmannen gjør i denne saken rede for forventet skattesvikt og inndekning av dette i. Videre finner rådmannen det riktig å informere om de økonomiske utsiktene for på bakgrunn av foreløpige beregninger, da situasjonen tilsier behov for ytterligere reduksjoner i årene framover utover det som allerede er fastsatt av bystyret i revidert økonomiplan Status frie inntekter De frie inntektene er samlet ved utgangen av mai kr 18,2 millioner mindre enn periodisert budsjett. Skatteinngangen for januar-mai ble på kr 877,4 millioner som er kr 27,8 millioner lavere enn periodisert budsjett for mai. Dette er kr 34,4 millioner høyere enn skatteinngangen for januar-mai 2009, og tilsvarer en vekst på 4,1 prosent. Skatteinngangen for landet for mai er i skrivende stund ikke kjent. Skatteinngangen for landet pr april var negativ med 1,3 prosent. Budsjettert skattevekst for er på 8,9 prosent for Sandnes. Budsjettert skatteinngang for landet for kommunene er 6,4 prosent. Skatteinngangen må ses i sammenheng med den inntektsutjevnende delen i rammetilskuddet. For er det budsjettert med kr 152,9 millioner i inntektsutjevning basert på forutsetningene i revidert økonomiplan for Sandnes (Bsak 52/10). Etter mai var inntektsutjevningen på totalt kr 41,0 millioner, mens periodisert budsjett for inntektsutjevningen pr mai var på kr 50,6 millioner, det vil si et avvik på kr 9,6 millioner Budsjett Avvik Årsbudsjett Vekst Tall i tusen kroner %-vis vekst Skatt ,1 % Rammetilskudd og skjønnstilskudd Innbyggertilskudd Skjønnstilskudd Veksttilskudd Inntektsutjevning Sum rammetilskudd og skjønnstilskudd ,6 % Sum skatt og rammetilskudd ,8 % Side 1 av 5

2 Ny skatteprognose for Rådmannen har på bakgrunn av skatteinngangen i mai foretatt nye prognoser for de frie inntektene i. Rådmannen anbefaler at de frie inntektene nedjusteres samlet med kr 17,4 millioner. Skattenivået nedjusteres med kr 41 millioner. Skatteanslaget er da på samme nivå som landet, det vil si en anslått vekst fra 2009 til på 6,4 prosent. Rammetilskuddet foreslås økt med kr 23,6 millioner som følge av at det inntektsutjevnende trekket blir lavere ved lavere skattenivå Oppr. prognose (Bsak 139/09) Just. prognose (Bsak 52/10) Forslag justert prognose Tusen kroner Endring Ending i pst etter just prognose Skatt ,4 % Rammetilskudd og skjønnstilskudd Innbyggertilskudd Skjønnstilskudd Veksttilskudd Inntektsutjevning Sum rammetilskudd og skjønnstilskudd -3,8 % 0 Sum skatt og rammetilskudd ,5 % Rådmannen presiserer at det hersker stor usikkerhet rundt skatteanslaget, men flere faktorer i mai peker på at det er nødvendig å foreta nedjustering av skatteanslaget. Det var forventet høyere skatteinngang i mai, fordi det var forfall på tilleggsforskudd fra personer og firma (forfall til høsten, men tilleggsforskudd kan gjøres pr 31. mai for å unngå rentebelastning). I 2009 gikk renten kraftig ned i forhold til Skattytere med gjeld som ikke endret skattekortene sine i 2009 betalte dermed inn for lite skatt, og dette vil bli rettet ved likningen for 2009 som kommer våren /høsten. Dette kan fortsatt rette seg noe opp til høsten, men tendensen ved skatteinngangen i mai er for lite markert til av man kan trekke noen slutninger. Omkringliggende kommuner, Stavanger og Randaberg bekrefter det samme det var forventet høyere skatteinngang i mai, men dette har ikke slått til. I tillegg anslås det i RNB at lønnsveksten vil bli noe svakere enn forutsatt i nasjonalbudsjettet, og svakere lønnsvekst vil gi lavere skatteinngang. Samtidig er det andre faktorer som peker i motsatt retning. Aksjemarkedet bedret seg i 2009 i forhold til finanskriseåret 2008, og det vil si høyere gevinstbeskatning og lavere fradragsrett i 2009, og dette kan gi positivt utslag på skatteinngangen i. Hvor mye denne effekten blir på skatteinngangen i vil imidlertid ikke bli klart før i november i forbindelse med fordelingstallene for Arbeidsledigheten i vår region er fortsatt lav og dette påvirker også skatteinntektene indirekte. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at disse faktorene ikke kan tillegges stor effekt da de er svært usikre. Side 2 av 5

3 10,0 % AKKUMULERT SKATTEVEKST (PROSENT) PR MÅNED 8,0 % 6,8 % 6,0 % 6,6 % 4,0 % 4,1 % Sandnes - Rev prognose I (april) Sandnes - Rev. Prognose II (juni) 2,0 % 1,6 % Sandnes prosentvis vekst 2009/ Landet - prosentvis vekst 2009/ 0,0 % -2,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -0,9 % Inndekning av skattesvikten Netto driftsresultat for Sandnes kommune i er negativt med 0,5 prosent, slik at den økonomiske situasjonen er svært anstrengt. I forbindelse med sak om revidert økonomiplan (Bsak 52/10), ble det vedtatt bruk av alle generelle disposisjonsfond for å redusere belastningen på tjenestene. Dette medfører at kommunen har svært begrensede muligheter til å dekke forventet svikt i de frie inntektene. Det pågår i skrivende stund beregninger om hvor mye kommunen har spart i forbindelse med streiken. Rådmannen har anslått at brutto sparte utgifter kan bli om lag kr 7 millioner, men presiser at beregningene er kompliserte da det må tas hensyn til dispensasjoner, ferie og annet fravær. Til fradrag på de sparte utgiftene kommer tap av inntekter, morarenter som følge av at fakturaer ble betalt for sent, krav om tilbakebetaling av egenbetalinger (hovedsakelig innenfor SFO og barnehage), samt overtid i etterkant av streiken som følge av at oppgaver har blitt liggende. Pt har det ikke vært mulig å få total oversikt over hva som må trekkes fra på de sparte utgiftene, men det forventes at dette arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av august. Det er foretatt grove anslag som viser at det kan dreie som om ca 3 millioner. Rådmannen tilrår at resultatenheter som netto har spart utgifter på streiken, får redusert sin ramme tilsvarende og dette benyttes til inndekning av skattesvikten. Netto sparte utgifter i forbindelse med streiken vil ikke være tilstrekkelig til å dekke inntektssvikten på skatteinngangen. Rådmannen tilrår at det resterende beløpet (i størrelsesorden kr millioner), dekkes inn ved ytterligere innsparinger på tjenesteområdene og resultatenhetene. Dette fordeles hovedsakelig i henhold til netto budsjettramme pr tjenesteområde (eksklusiv sosialhjelp og kommunens fellesområde), men rådmannen ser at noen områder (enheter) vil måtte skjermes eller få en lavere andel av innsparingen. Resultatenhetene har i årets første måneder vist høy budsjettdisiplin, men rådmannen erkjenner at det vil bli svært krevende for enhetene å tilpasse budsjettrammene med ytterligere innsparinger. Rådmannen vil komme tilbake til konsekvensene av innsparingene i perioderapport pr 31. august. Rådmannen vil understreke at ansettelseskontrollen vil fortsette, og utgiftsutviklingen vil bli fulgt nøye fremover. Side 3 av 5

4 Økonomiske utsikter for perioden Det er foreslått omfattende endringer i inntektssystemet for kommunene fra Det skal innlemmes flere øremerkede tilskudd i rammetilskuddet; blant annet tilskudd til barnehager, kvalifiseringsprogrammet og krisesenter. Videre kommer det nye kostnadsnøkler og sektorandeler. Det er foretatt nye analyser tilpasset dagens levekår, bosettingsmønster og demografi. Dagens kostnadsnøkler bygger på data fra midten av 1990-tallet. Det kommer også endringer i de politiske elementene i inntektssystemet; redusert sats for småkommunetilskuddet og Nord-Norge tilskuddet, nytt storbytilskudd til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Skattens andel av samlede inntekter reduseres fra 45 til 40 prosent. Pr dags dato hersker det stor usikkerhet om hvilke effekter dette vil gi for kommunene i KRD har laget en illustrasjonsberegning, men når endelige tall kommer som en del av statsbudsjettet til høsten blir tallgrunnlaget endret: Kriteriedata vil bli oppdatert inkludert bruk av folketall pr I illustrasjonen er det brukt tall for barnehagene fra Dette vil bli oppdatert med bruk av øremerkede tilskudd fra 2009 (). Endret skattøre og tilpasninger av skattens andel av samlede inntekter fra 45 prosent til 40 prosent. Oppdaterte driftsutgifter for 2009 kan også endre vektingen mellom kostnadsnøklene. På tross av de svært usikre elementene, har rådmannen foretatt grove anslag for skatteprognosen for Det er da forutsatt en befolkningsvekst lik SSBs befolkningsprognoser (middels vekst) og at skatteprognosen for Sandnes i er nedjustert i henhold til denne saken. I forhold til prognosen i revidert økonomiplan (Bsak 52/10), vil Sandnes få i underkant av kr 17 millioner mindre i frie inntekter i Det er også foretatt beregninger av nye basisbudsjetter for resultatenhetene for 2011, men rådmannen presiserer at det gjenstår en del kontrollarbeid som har blitt forsinket på grunn av streiken. Basisbudsjettene har økt med kr 128 millioner, og herav utgjør lønnsglidninger om lag kr 40 millioner. I gjeldende økonomiplan (Bsak 52/10) er det forutsatt innsparinger på kr 76,4 millioner i 2011, kr 120 millioner i 2012 og kr 130 millioner i 2013 for å oppnå målsetting på 1,6 prosent i netto driftsresultat i 2011, 2,0 prosent i 2012 og 3,0 prosent i På grunn av at prognosen for de frie inntektene må nedjusteres og kraftig vekst i basisbudsjettene (lønnsglidning), vil det være behov for ytterligere innsparinger i størrelsesorden kr millioner hvis målsettingene skal opprettholdes. Rådmannen erkjenner at dette ikke vil være mulig uten kraftig nedskjæringer i tjenestetilbudet med nedleggelser av tilbud og oppsigelser. Det er ikke tale om effektivisering, men uønskede reduksjoner av dekningsgrad, volum og kvalitet i tjenestene. Innenfor flere områder kan resultatet bli at det ikke vil være mulig å gi tilbud i henhold til lover og forskrifter. Rådmannen tilrår at innenfor gjeldende inntektsrammer nedjusteres målsettingen om netto driftsresultat i prosent av netto driftsinntekter med 1,0 prosentpoeng alle år, det vil si; Rev. ØP ,6 % 2,0 % 3,0 % Forslag ØP ,6 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Side 4 av 5

5 Rådmannens anbefaling Skatteinngangen for Sandnes er fortsatt svært lav ved utgangen av mai og ligger betydelig under budsjettert prognose. Samtidig er netto driftsresultatet til kommunen negativt med 0,5 prosent i og det er forutsatt bruk av de fleste generelle disposisjonsfond, jfr Revidert økonomiplan (Bsak 52/10). Handlingsrommet er dermed svært begrenset. Rådmannen tilrår at de frie inntektene reduseres ytterligere med kr 17,4 millioner i. Skattesvikten dekkes ved å inndra midler fra tjenesteområdene. Foreløpige anslag for de økonomiske utsiktende for perioden viser at det er behov for ytterligere innsparinger i størrelsesorden kr millioner hvis vedtatte målsettinger om netto driftsresultat på 1,6 prosent i 2011 og opptrapping til 3,0 prosent skal oppnås. Rådmannen anser det ikke som tilrådelig å opprettholde et slikt mål og anbefaler derfor bystyret å vedta en nedjustering med 1 prosentpoeng i perioden. Forslag til VEDTAK: 1. Rådmannen gis fullmakt til å inndra kr 17,4 millioner fra tjenesteområdene (resultatenhetene) til inndekning av svikt i skatteinntektene. Midlene inndras på følgende måte: a. Netto sparte utgifter som følge av streiken. b. Det resterende beløp fordeles mellom tjenesteområdene (resultatenhetene). 2. Bystyret tar de økonomiske utsiktene for perioden til orientering. Målsetting om netto driftsresultat for økonomiplanperioden nedjusteres til: a ,6 prosent b ,0 prosent c ,0 prosent d ,0 prosent RÅDMANNEN I SANDNES, 17. juni Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør Side 5 av 5

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/142-2 2182/15 12.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKONOMISK HANDLINGSROM I KOMMENDE PLANPERIODE 2016-2019

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKONOMISK HANDLINGSROM I KOMMENDE PLANPERIODE 2016-2019 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/9283-1 55927/15 01.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2010-2013

Handlings- og økonomiplan 2010-2013 Handlings- og økonomiplan 2010-2013 1 Er til stede, vil gå foran, skaper framtiden 1 2 Rådmannens økonomiplanforslag 5 2.1 Økonomiske prioriteringer i planperioden 5 2.2 Frie inntekter 6 2.3 Utvikling

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Rådmannens forslag 2014-2017

Rådmannens forslag 2014-2017 1 Innhold Innhold... 2 1. Forord... 4 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Tjenesteområdene... 6 3. Forutsetninger og beregninger... 7 3.1 Befolkningsendringer... 7 3.2 Prisforutsetninger...

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Saker til behandling. 10/24 10/01310-2 1. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet 3

Saker til behandling. 10/24 10/01310-2 1. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 08.06.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER Samordningsstaben Kommunene i Akershus Oslo kommune Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Perspektivanalyse 2016-2025

Perspektivanalyse 2016-2025 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 36582/2015 2015/2979 Økonomiseksjonen Saksnummer Utvalg Møtedato 15/85 Formannskapet 03.06.2015 15/58 Bystyret 18.06.2015 Perspektivanalyse 2016-2025

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer