Drammen bykasse Økonomirapport pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014"

Transkript

1 Drammen bykasse Økonomirapport pr RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014

2 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet er nå korrigert for de endringer bystyret vedtok under behandlingen av 1. tertialrapport På noe usikkert grunnlag forventes en mindre forbedring i bykassens netto driftsresultat i størrelse 3-4 millioner kroner i år. Det registreres imidlertid fortsatt betydelig svikt i skatteinntektene og utfordringer innenfor flere av programområdene. På den positive siden registereres betydelige merinntekter fra utbytte fra aksjeselskaper, som dekker opp mindreintekter fra skatt og rammetilskudd og merutgifter i programområdene. Rådmannen vil understreke at det ikke kan påregnes utbytteinntekter i tilsvarende størrelse i Hovedpunktene fra økonomianalysen er oppsummert nedenfor: Programområdenes regnskapsstatus pr. utgangen av juli viser et samlet merforbruk på 29,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Programområdenes lønnsutgifter sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser pr. juli et netto merforbruk på 2 millioner kroner. De største utfordringene er knyttet til programområdene 05 Helse og omsorg og 13 Sosiale tjenester, men det er også utfordringer og usikkerhet i forhold til årsprognosen for programområdene 01 Barnehage, 02 Oppvekst og 11 Samferdsel og fellesarealer. Effekten av igangsatte tiltak forventes å gi resultater i 2. halvår, og på grunnlag av årsprognosene anslås et samlet merforbruk for programområdene i størrelse millioner kroner i Skatteutviklingen i årets sju første måneder er betydelig svakere enn budsjettert både lokalt og nasjonalt. Til tross for nedjustering av både det lokale og nasjonale skatteanslaget i 1. tertialrapport/revidert nasjonalbudsjett 2014, forventes at Drammen kommune inntekter fra skatt og rammetilskudd kan bli i størrelse millioner kroner lavere enn forutsatt i revidert budsjett for Bosetting av flyktninger er i rute i forhold til bystyrets vedtak om årlig mottak på inntil 130 personer. Inntektene fra integreringstilskuddet forventes å bli i størrelse 3-5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Rentenivået holder seg fortsatt lavt, og det legges til grunn at bykassens finansbudsjett minst vil komme ut i balanse på årsbasis. På grunnlag av avholdte generalforsamlinger i Energiselskapet Buskerud AS og Drammen Kino AS vil Drammen kommune motta 53,9 millioner kroner mer i utbytte for 2013 enn lagt til grunn i revidert årsbudsjett På usikkert grunlag legges til grunn at bykassens netto utgifter til pensjon ligger an til å bli i størrelse 5 millioner kroner lavere en budsjettert når reguleringskostnad og premieavvik ses i sammenheng. Side 2

3 Tabell 1. Drammen bykasse hovedoversikt driftsregnskap pr. 31. juli 2014 Side 3

4 Side 4

5 2 Status budsjett 2014 Siden forrige rapportering pr. utgangen av mai d.å. er årets budsjett justert for følgende forhold: o Justeringer som ble vedtatt ved bystyrets behandling av 1. tertialrapport er innarbeidet i budsjettet. Dette innebærer blant annet at programområdene er styrket med 14,4 millioner kroner fra salderingsskissen samt 11,2 millioner krone er netto tilbakeføring av virksomhetenes mindreforbruk i Dessuten ble programområdenes rammer korrigert for enkelte uttrekk i rammetilskuddet ved Stortingets behandling av statsbudsjett Som følge av lavere lønnsvekst (fra 3,5 til 3,3 %) så ble også lønnsreserven nedjustert med 4 mill kr. o Det er i tillegg foretatt diverse budsjettekniske justeringer. Dette gjelder blant annet kroner knyttet til ekstraordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud til prosjekter, mens sentral avsetning på 16 millioner kroner til dekning av reguleringskostnadens virkning på tilskudd til ikke-kommunale barnehager er tilført porgramområde 01 Barnehage. Programområde 05 Helse og omsorg er tilført 0,9 millioner kroner fra sentral lønnsreserve som kompensasjon for økte basistilskudd til leger og fysioterapeuter. De tekniske budsjettjusteringene vil bli nærmere omtalt i vedlegg til 2. tertialrapport Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner Regulert budsjett for lønn inkl. sosiale kostnader er på millioner kroner i Per juli er de akkumulerte lønnsutgiftene på millioner kroner, som er 27,3 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Lønnsutgiftene til og med juli er 2,3 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Regulert budsjett for refusjon sykelønn og fødselspenger er på 78,0 millioner kroner i Per juli er refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspenger på 75,8 millioner kroner, som er 25,4 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. At merinntektene er så vidt høye Side 5

6 viser gjenomgående nøktern budsjettering av refusjon sykelønn. Refusjonsinntektene til og med juli er imidlertid 9,5 prosent høyere enn i samme periode i fjor, og kan ses i sammenheng med at sykefraværet både i 1. og 2. kvartal i år ligger høyere enn i samme perioder i Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av juli en netto merutgift på om lag 2 millioner kroner, fordelt på følgende måte: Brutto lønnsutgifter: Refusjons sykelønn: Refusjon fødselspenger: 27,3 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 17,0 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 8,4 mill. kr høyere enn periodebudsjettet Figuren nedenfor viser månedlig utvikling i lønn og lønnsrefusjoner, samt det akkumulerte avviket for lønn og lønnsrefusjoner sett under ett (gul linje avleses mot høyre loddrette akse): Figur 1. Lønn og sykelønnsrefusjon pr. juli 2014 Utvikling lønn og lønnsrefusjoner 2014 mill. kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regn lønn Bud lønn Bud ref 6,5 6,2 7,1 6,9 5,9 11,7 6,1 5,5 5,3 5,4 5,3 6,0 Regn ref. 11,0 9,4 11,5 10,5 11,3 8,8 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. Netto avvik 6,4 2,5 1,2 1,0 0,8-9,6-2,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 TOTAL 2014: B ud lønn: 2374,0 Bud ref : 78,0 HITTIL 2014 B ud lønn: 1222,9 Regn lønn : 1250,2-8,0 B ud ref: 50,4-10,0Regn ref: 75,8-12,0 Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik pr. programområde når lønnsutgifter og - refusjoner ses under ett. Som tabellen viser har de fleste programområdene positive nettoavvik. De største positive avvikene finnes innenfor programområdene 12 Grunnskole med 5,5 millioner kroner, 07 Ledelse, org., styring med 2,7 millioner kroner og 13 Sosiale tjenester med 2,4 millioner kroner. Det er kun programområde 05 Helse og omsorg som har negativt avvik av betydning, med 17,0 millioner kroner i merforbruk. Side 6

7 Tabell 2. Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner pr. programområde pr. juli 2014 Prog Programområde (tall Avvik lønn Avvik Netto avvik i 1000 kr) lønnsref. lønn og refusjoner 01 Barnehage 374,9-57,7 317,2 02 Oppvekst 428,5 455,0 883,6 04 Byutvikling - 382,4-16,8-399,2 05 Helse og omsorg , , ,4 06 Kultur 114,8 228,8 343,6 07 Ledelse, organisering og styring 1 738,4 992, ,1 10 Politisk styring 63,1 18,3 81,5 11 Samferdsel og fellesarealer - 179,6 160,2-19,4 12 Grunnskoleopplæring 1 210, , ,0 13 Sosiale tjenester 1 018, , ,0 14 Vann og avløp - 243,9 89,5-154,4 15 Fellesutgifter - 791,4-116,8-908,2 20 Interkommunalt samarbeid 2 267, , ,8 Netto , , ,0 5. Regnskapsstatus for programområdene pr. juli 2014 Programområdene viser et samlet merforbruk på 29,6 millioner kroner per utgangen av juli, og dette tilsvarer en forbruksprosent på 101,8. Målt i forhold til vedtatt årsbudsjett for 2014 er forbruksprosenten for årets sju første måneder på 55,7. Regnskapsstatus per juli viser at de største utfordringene ligger innenfor programområdene 05 Helse og omsorg og 13 Sosiale tjenester. Det er imidlertid budsjettmessig usikkerhet og utfordringer innenfor programområderne 01 Barnehage, 02 Oppvekst og 11 Samferdsel og fellesarealer. De øvrige programområdene vurderes å være under kontroll. Effekten av igangsatte tiltak forventes å gi resultater i 2. halvår, og på grunnlag av årsprognosene anslås et samlet merforbruk for programområdene i størrelse millioner kroner i Det er i det etterfølgende gitt en kortfattet vurdering av budsjettsituasjonen innenfor enkelte av programområdene. 01 Barnehage Programområdet viser per juli et merforbruk på 0,9 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. De kommunale barnehagene og Norges Beste Barnehage har per utgangen av juli et mindreforbruk på nesten 2,9 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes overkapasisten man har hatt i de kommunale barnehagene, og må ses i sammenheng med innsparingskravet på 10 millioner kroner som bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport. Dette er ført på sentralt ansvar innenfor programområdet, som per juli viser et merforbruk på 3,7 millioner kroner. Det jobbes videre med nødvendige innsparingstiltak for å realisere innsparingskrav fullt ut. Avregning av tilskudd til private barnehager for 2013 er foretatt, og endelige beregninger viser at det ble satt av 1,9 millioner kroner for lite til dette i regnskap I tillegg anslås på Side 7

8 foreløpig grunnlag at virkningen av reguleringspremie pensjon i de kommunale barnehagene vil gi en virkning på tilskuddet til ikke-kommunale barnehager som er 1-2 millioner kroner høyere enn avsatt beløp på 16 millioner kroner. Disse to elementene forsterker innsparingsbehovet ytterligere. Rådmannen legger foreløpig til grunn at det kan gå mot et merforbruk i størrelse 3-4 millioner kroner, og vil vurdere budsjettsituasjonen nærmere inn mot 2. tertialrapport Oppvekst Programområdet viser per juli et negativt avvik på ca 0,9 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette er etter tilføring av 9 millioner kroner i engangsmidler ved 1.tertial. Avviket skyldes i all hovedsak merforbruk i barneverntjenesten og barnevern ytre enheter (enslige mindreårige og sosial- og barnevernvakt). Helsestasjonene og avdeling stab og støtte viser et samlet mindreforbruk. Øvrige ansvar har ingen vesentlige avvik mot budsjett. Styrkingen med 9 millioner i engangsmidler i 1.tertial er i sin helhet tilført barneverntjenesten og er periodisert for å dekke opp for påløpt og forventet merforbruk på dette ansvaret, først og fremst knyttet til kjøp fra staten (institusjonsplasser og beredskapshjem). Barneverntjenesten viser etter styrking med engangsmidler et merforbruk pr juli på ca 2 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak kjøp av eksterne tiltakstjenester pga manglende kapasitet i egen tiltaksavdeling og stor kompleksitet i sakene. Senter for oppvekst har igangsatt korrigerende tiltak for å få kontroll over merforbruket, bl.a. endret arbeidsmetodikk for tidlig oppfølging av familier med barn som lever med størst sårbarhet og risiko. Det er videre lagt vekt på kostnadskontroll og optimal utnyttelse av interne ressurser. Rådmannen legger til grunn at programområdet greier å stoppe videre overforbruk og styrer mot et resultat i balanse etter tilførselen av 9,0 millioner kroner som engangsbevilgning i 1.tertial. 03 Samfunnssikkerhet Programområdet viser per juli et merforbruk på 0,6 millioner i forhold til periodisert budsjett. Årsaken til merforbruket er at eiertilskuddet til Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV) er budsjettert lavere enn opprinnelig vedtatt eierbidrag for Ny eierfordelingsnøkkel er nå vedtatt i alle kommuner. På grunlag av vedtaket vil det bli foretatt avregning med ny fordelingsnøkkel gjeldende for hele Ny fordelingsnøkkel reduserer Drammen kommunes eierbidrag med om lag 3,8 millioner kroner, og programområdet forventes etter dette å gå mot et mindreforbruk på ca. 2,5 millioner kroner. 05 Helse og omsorg Programområdet viser et merforbruk på 25,5 millioner kroner ved utgangen av juli. Utfordringene er særlig knyttet til Marienlyst Helse- og omsorgsdistrikt og Drammen Helsehus. Årsprognosen for Tjenestetildeling og samordning forbedret etter tilførsel av midler vedtatt i 1. tertialrapport. Tabellen nedenfor viser akkumulerte regnskapstall for programområdet til og med juli i år. Økte inntekter gjør at programområdets netto driftsutgifter totalt sett viser en økning på bare 0,9 % mot samme periode i fjor. Side 8

9 Tabell 3. P05 Helse og omsorg regnskapstall pr. juli Endring Endring i % Akkumulert t.o.m juli i nominelle kr Lønn inkl. sos. utg. 12,2 2,7 % Andre driftsutgifter * 4,2 1,8 % Ref. sykelønn 3,0 10,9 % Andre inntekter 8,4 11,5 % Totalt 5,0 *) Regnskap 2014 er korrigert for periodiseringsfeil 0,9 % Inntektsveksten har vært større enn kostnadsveksten. Dette skyldes blant annet økte refusjonsinntekter, og inntekter relatert til tilskudd for øyeblikkelighjelpsplasser som har kommet tidligere enn tilsvarende periode i fjor. Tatt i betraktning en lønnsvekst på mer enn 4 % for siste år, vanlig prisøkning og et konstant tjenestetilbud peker programområdets utvikling i riktig retning. Som tidligere nevnt er det imidlertid fortsatt store utfordringer i enkelte av programområdets virksomheter. I tillegg har Helsedirektoratet justert opp månedlige betaling for medfinansiering fra og med august, hvilket vil gi en merutgift på årsbasis. Etter at det er tatt hensyn til rammestyrkingen i 1. tertialrapport samt forutsetningen om disponering av den sentrale reserven på 10 millioner kroner antas at programområdet kan gå mot et merforbruk i størrelse millioner kroner inneværende år. Rådmannen vil følge utviklingen nøye frem mot 2. tertialrapport Samferdsel og fellesarealer Programområdet viser per juli et merforbruk på 2,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. I forhold til rapporteringen pr. mai er merforbruket redusert med 0,7 millioner kroner. Merforbruket knytter seg i hovedsak til høyere kostnader enn budsjettert for vinterdrift av kommunale veier. Som varslet i 1. tertialrapport er det iverksatt tiltak innenfor sommervedlikeholdet, med sikte på at programområdet skal komme ut i balanse for Grunnskole Programområdet viser per juli et mindreforbruk på 6,9 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Mindreforbruket skyldes at 13 av skolene har et mindreforbruk, mens 6 skoler har et lite merforbruk. De skolene som har et merforbruk vil iverksette tiltak for å bedre resultatet og melder ikke om merforbruk ved årets slutt. Budsjettsituasjonen innenfor programområdet vurderes som stram, men synes å være under god kontroll. Det forventes at programområdet vil komme ut i balanse på årsbasis. 13 Sosiale tjenester Programområdet viser per juli et merforbruk på 7,2 millioner i forhold til periodisert budsjett. NAV har per mai et merforbruk på 4,7 millioner kroner knyttet til økning i sosialhjelpsutgiftene, med hovedtyngde på boutgifter og innfrielse av husleierestanser. Det jobbes med tiltak for å bremse utviklingen, og oppdatert årsprognose vurderes til et merforbruk i størrelse 3 millioner kroner. Side 9

10 Introduksjonssenteret rapporterer per mai et merforbruk på 2,9 millioner kroner og en årsprognose på om lag 3 millioner kroner i merforbruk. Merforbruket forklares i hovedsak med norskopplæring, og samfunnskunnskap og familiegjenforening. Senter for rusforebygging har søkt om prosjektmidler for totalt 7,7 millioner kroner for å opprettholde tjenestetilbudet til rusavhengige. Det er bekreftet at alle søknader om prosjektmidler er innvilget, og planlagt drift for året vil være innenfor rammen. Årsprognosen tilsier et merforbruk for 2014 i størrelse 6 millioner kroner. Det jobbes med tiltak for å redusere merforbruket, men det knytter seg usikkerhet til hvor raskt tiltakene vil ha effekt. Rådmannen legger foreløpig til grunn et mulig merforbruk for 2014 i størrelse 5-7 millioner kroner, og vil følge utviklingen nøye frem mot 2. tertialrapport. 5. Sentrale poster 5.1 Skatt, rammetilskudd og andre sentrale statstilskudd Inntekts- og formuesskatt For 2014 budsjetterte Drammen kommune med en vekst i skatteinntektene på 2,7 prosent. Som følge av ekstraordinær innbetaling av eldre restskatt med om lag 10 millioner kroner i 2013, ble kommunens satt et prosentpoeng lavere enn forutsatt skattevekst på 3,7 prosent for kommunene på landsbasis, jfr. vedtatt statsbudsjett Drammen kommune opplever likevel en betydelig svikt i årets skatteingang. I revidert nasjonalbudsjett 2014 nedjusterte regjeringen anslaget for vekst på landsbasis fra 3,7 til 3,0 prosent. Drammen bystyre vedtok en tilsvarende nedjustering av kommunens vekstforutsetning fra 2,7 til 2,0 prosent. Som følge av denne nedjusteringen ble beregnet mindreinntekt på 11 millioner kroner dekket inn ved behandlingen av 1. tertialrapport Skatteutviklingen til og med juli i år viser at den negative utviklingen fortsetter. Som det fremgår av tabellen nedenfor har Drammen kommune en negativ skatteutvikling på -1,2 prosent for årets sju første måneder, sammenliknet med samme periode i fjor. Korrigert for ekstraordinær innbetaling av restskatt i 2013 er skatteutviklingen fra i fjor på -0,3 prosent. Tabell 4. Skatteutviklingen i 2014 akkumulert endring i forhold til samme periode i 2013 Vedtatt budsjett 1) Rev. budsjett 2) Jan Feb 3) Mar April Mai Juni Juli Drammen kommune 2,7 % 2,0 % 2,6 % -3,8 % -0,7 % -0,6 % -2,0 % -1,6 % -1,2 % Nasjonalt nivå 3,7 % 3,0 % 3,5 % 2,8 % 2,9 % 2,4 % 1,5 % 2,3 % 2,1 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2014 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2014 (nasjonalt) og rådmannens forslag til revidert budsjett pr. 1. tertial ) Negativ skatteutvikling må ses i sammenheng med ekstraordinær innbetaling av eldre restskatt på ca. 10 mill. kr i februar 2013 Side 10

11 Figur 2. Akkumulert skattevekst per måned 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Skatteutviklingen i 2014 Akkumulert vekst pr. måned Drammen kommune Nasjonalt nivå Drammen kommune bud Nasjonal vekst RNB 2014 Prosent 0,0 % - 1,0 % Jan Feb 3) Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des - 2,0 % - 3,0 % - 4,0 % - 5,0 % Dette er en betydelig svakere skatteutvikling enn forutsatt ved budsjettrevideringen i juni (1. tertialrapport 2014). Drammens skatteutvikling er også betydelig svakere enn utviklingen på landsbasis, som viser en vekst på 2,1 prosent til og med juli. Som følge av denne utviklingen er skatt pr. innbygger i Drammen nå redusert til 95,8 prosent av landsgjennomsnittet, mens andelen i 2013 lå på 99 prosent. Tabell 5. Skatteinngang etter art - januar-juli 2013 og 2014 Endr. % Drammen Endr. % nasjonalt Mill. kroner Forskuddstrekk 861,9 921,7 6,94 % 2,34 % RAFT *) 103,5 57,0 Fordeling fra andre kommuner 0,5-0,1 Sum forskuddstrekk 965,9 978,6 1,31 % 2,33 % Forskuddsskatt 117,8 105,8-10,19 % 0,11 % Restskatt 26,1 14,7-43,68 % -12,73 % Restsk att k orr. ek straord. innbet ,1 14,7-8,70 % Sum skatteinngang 1012,9 1000,3-1,24 % 2,08 % Sum skatteinngang korr. restskatt ,9 1000,3-0,26 % *) Fordeling av forskuddstrekk fra arbeids- til bostedskommune (skattekommune) Som det fremgår av tabellen ovenfor er utviklingen i kommunens inntekter både fra forskuddstrekk og forskuddsskatt klart svakere enn utviklingen på landsbasis. Basert på utviklingen hittil i år forventer derfor rådmannen en betydelig svikt i årets skatteinntekter, selv om skatteinngangen i årets fem siste måneder er preget av betydelig usikkerhet. Blant annet gjelder dette korrigert fordelingsoppgjør for likningsåret Rådmannen vil vurdere skatteutviklingen nøye inn mot 2. tertialrapport, men legger foreløpig til grunn en mulig skattesvikt i størrelse millioner kroner. Rammetilskudd Rammetilskuddet ble ved behandlingen av 1. tertialrapport 2014 nedjustert med 1 million kroner som følge av lavere inntektsutjevning. Pr. juli i år er inntektene fra rammetilskuddet Side 11

12 11,7 millioner kroner bedre enn budsjettert. Forbedringen kan i sin helhet tilskrives løpende intektsutjevning for perioden januar-mai. Drammen kommune har i denne perioden hatt en skatteinntekt pr. innbygger som utgjør 95,5 prossnt av landsgjenomsnittet, og dette har uløst en positiv inntektsutjevning på 10,1 millioner kroner for denne perioden. Utviklingen i inntektsutjevningen på årsbasis avhenger både av skatteutviklingen i Drammen og den nasjonale skatteveksten. Til tross for at også den nasjonale skatteutviklingen er svakere en forutsatt i revidert nasjonalbudsjett legges det ut fra foreløpig beregninger til grunn at vil få merinntekter i rammetilskuddet (inntektsutjevning) i størrelse millioner kroner. Oppsummering skatt og rammetilskudd Som det fremgår av vurderingene ovenfor forventes en bteydelig svikt i årets skatteintekter. Den løpende inntektsutjevningen forventes i en viss grad å kompensere for kommunens skattesvikt. Årsprognosen er preget av betydelig usikkerhet, men rådmannen anslår foreløpig en svikt i kommunens frie inntekter i størrelse millioner kroner i år. Dette kommer i tillegg til nedjusteringen på 12 millioner kroner som allerede er gjennomført ved behandlingen av 1. tertialrapport. 5.2 Andre sentrale inntekter Integreringstilskuddet for flyktninger Per utgangen av juli er det bosatt totalt 71 personer i gruppen voksne samt barn i familie. I tillegg er det bosatt 6 enslige mindreårige flyktninger. Bosettingen vurderes å være i rute i forhold til målsetingen om å bosette totalt 130 personer i I tillegg til de nevnte bosettinger er det bosatt 12 personer på familiegjenforening hittil i år. Tabell 6. Bosetting av flyktninger og asylsøkere Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2014 Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,74 % Enslige mindreårige ,00 % Sum bosatte ,23 % Familiegjenforening 12 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 89 Inntekter fra integreringstilskuddet for flyktninger er per juli inntektsført med 57,3 millioner kroner. Dette er en merinntekt på 3,6 millioner kroner i forhold til periodebudsjettet. Det er mottatt 17,3 millioner kroner for nye bosettinger i 2014, som gir en merinntekt på 4,0 millioner kroner i forhold til budsjetterte forutsetninger. Forutsatt at takten for nye bosettinger opprettholdes kan det på årsbasis ligge an til en merinntekt i størrelse 1-2 millioner kroner i tilskudd for år 1. Også tilskuddet for år 2-5 ligger noe høyere en budsjettert, og forventes å gi en merinntekt på 2-3 millioner kroner på årsbasis. Tilskuddet til enslige mindreårige flyktninger ble ved behandlingen av statsbudsjettet 2014 økt betydelig til delvis kompensasjon for økt kommunal egenandel ved refusjon av utgifter til barnevern. Bystyret vedtok på denne bakgrunn å oppjustere inntektsanslaget med 2,6 milioner kroner ved behandlingen av 1. tertialrapport Side 12

13 2014. Det legges til grunn en årsprognose i samsvar med budsjettert beløp på 7,5 millioner kroner. Ut fra de ovenstående vurderinger anslår rådmannen at det kan ligge an til merinntekter i størrelse 3-5 millioner kroner fra integreringstilskuddene samlet. Eventuell oppjustering av inntektsanslaget vil bli vurdert nærmere i 2. tetrialrapport Finansielle poster Den budsjetterte renteforutsetningen for 2014 er basert på en forventet gjennomsnittlig 3 måneders Nibor på 2,0 prosent som med marginpåslag som gir en budsjettrente på 2,45 prosent på lån med kortsiktige vilkår. Rentenivået på den usikrede delen av låneporteføljen styres i stor grad av nivået på 3 måneders Nibor. Utviklingen i 3 måneders Nibor har vært noe stigende så langt i 2014, med nedadgående svingninger i juli. I juli hadde 3 måneders Nibor et gjennomsnitt på 1,72 prosent, mens snittet så langt i år er på 1,74 prosent. Kortsiktige låneavtaler som er rentejustert per juli har fått renter som ligger innenfor budsjettforutsetningene. Det er gjort et nytt låneopptak så langt i år på 200 millioner kroner. Låneopptaket ble gjort i slutten av juni som et kortsiktig sertifikat, basert på 3 måneders Nibor. Kupongrenten for dette lånet ligger også innenfor budsjettforutsetningene. Kommunens likviditet har i gjennomgående vært positiv i juni og juli, med noe trekk på kassekreditten i forkant av låneopptaket i juni. Likviditeten overvåkes i forhold til når det er hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak. Det ble i forbindelse med 1. tertial besluttet at alle låneopptak i 2014 skal gjøres til kortsiktige betingelser. Som en konsekvens av dette, samt at det så langt er forventet et mindreforbruk innenfor finansområdet, ble lånefondets overskudd oppjustert med 3 millioner kroner og er etter dette budsjettert til 11,9 millioner kroner. Finansområdet vurderes å være under god kontroll, og det kan ligge an til en ytterligere forberdring av Lånefondets årsresultat. Rådmannen vil foreta en grundig vurdering av status i finansbudsjettet i tilknytning til 2. tetrialrapport Status startlån/formidlingslån Totalt innvilget lånebeløp fra Husbanken er for 2014 på 109,1 millioner kroner, mens kommunen har budsjettert med en låneramme på 120 millioner kroner. Det er i 1. tertialrapport 2014 vurdert som sannsynlig at tildelt låneramme fra Husbanken vil være tilstrekkelig. Eventuelt lånebehov utover innvilget låneramme må finansieres fra andre lånekilder. Pr. utgangen av juli er det utbetalt 52 millioner kroner i startlån. I tillegg er det innvilget 7,7 millioner kroner til konkret bolig og gitt forhåndsgodkjeninger for 38,7 millioner kroner. Pr. juli 2014 har Drammen kommune et totalt utlån av startlån på 346,1 millioner kroner. 5.4 Utbytte fra aksjeselskaper I 1. tertialrapport 2014 ble budsjettert utbytte for 2013 fra Lindum AS oppjustert fra 10 til 21,3 millioner kroner etter vedtak på årets generalforsamling. Samtidig ble det varslet forventede merinntekter fra Energiselskapet Buskerud AS og Drammen Kino AS. Dette ble Side 13

14 ikke innarbeidet i revidert budsjett per 1. tertial siden generalforsamlingene ennå ikke var avholdt. Generalforsamling ble avholdt i begge selskaper før sommerferien, og det er vedtatt utbytter for 2013 som gir merinntekter i år på henholdvis 53 millioner kroner fra Energiselskapet Buskerud AS (ubytte for 2013 på 93 millioner kroner mot budsjettert 40 millioner kroner) og 0,9 millioner kroner fra Drammen Kino AS (utbytte på 1,9 millioner kroner mot budsjettert 1,0 million kroner). Merinntektene vil bli innarbeidet i budsjettet ved behandlingen av 2. tertialrapport Pensjonskostnader Som omtalt i 1. tertialrapport viste oppdaterte prognoser for Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og KLP basert på nye aktuarberegninger i april/mai i år at det kan ligge an til en netto innsparing i størrelse 5-10 millioner kroner når reguleringskostnad og premieavvik ses i sammenheng. Beregningene er imidlertid beheftet med stor usikkerhet, og erfaringsmessig kan det skje store endringer i aktuarberegningene utover i året. Rådmannen legger i denne omgang til grunn at det på årsbasis kan påregnes en mindreutgift i størrelse 5 millioner kroner, og vil følge opp med oppdaterte beregninger og vurderinger i 2. tertialrapport Trond Julin kommunaldirektør økonomi og næring Roar Paulsen økonomisjef Vedlegg: Dramen bykasse artfordelt regnskap pr. juli 2014 Side 14

15 Vedlegg Drammen bykasse artsfordelt driftsregnskap pr. juli 2014 Tall i 1000 kr Hittil i år Årsbeløp Månedsrapport pr Regn i fjor Regn i år Bud i år Avvik i kr Forbruk i % Regn i fjor Bud i år Rest til disp Forbruk i % Fast lønn (010) Vikarer (020) Ekstrahjelp (030) Overtid (040) Annen lønn og godtgjørelse ( Arb.giveravg. og pensjon ( ) Lønn inkl. sos. utg Driftsutgifter Drift og vedlikehold bygninger Internkjøp (290) Varer/tj som erst komm. egenprod. ( Overføringsutgifter ( ) Finansutgifter (500) Reserverte bevilgn/avsetn (000, Betalt mva Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Refusjon sykelønn (710) Refusjon fødselspenger (17102) Ref. sykelønn Oppholdsbetaling (600) Salgs- og gebyrinntekter ( ) Internsalg (790) Refusjonsinntekter (700, ) Overføringsinntekter (800) Finansinntekter og fin.transaksj. ( Kompensasjon mva Andre inntekter Sum driftsinntekter Netto

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres utfordringer innenfor

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Rådmannen 27.11.2015 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2015... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015

Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015 Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015 RÅDMANNEN 31. MARS 2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

2. tertialrapport 2016

2. tertialrapport 2016 2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag 11. oktober 2016 Drammen kommune 2. tertialrapport 2016 2.TERTIALRAPPORT 2016 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2016... 8 Del 2 Økonomi

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 2. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag 9. oktober 2013 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 2.TERTIALRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2013... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

1. tertialrapport 2013

1. tertialrapport 2013 1. tertialrapport Rådmannens forslag Presentasjon for Formannskapet Tirsdag 11. juni Bekkevollen barnebolig Oppsummering (1) Regnskapsstatus pr. 1. tertial : Netto merforbruk i programområdene med 31,3

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksframlegg. Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS. K-kode: 232

Saksframlegg. Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS. K-kode: 232 Saksframlegg Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS Saken skal behandles av: Formannskapet Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saken blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/135-2 47382/15 07.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015 Stavanger

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Månedsrapport økonomi

Månedsrapport økonomi Månedsrapport økonomi Oktober Prognoseutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Folkevalgte organer - - - - 200 200 250 300 250 400 Rådmannsfunksjon - 200 200 300 500 500 975 590 315 150 Felles

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/3283-2 57413/14 06.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 10.06.2014 Stavanger

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2013

Tertialrapport 2 tertial 2013 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2 tertial 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer