Drammen bykasse Økonomirapport pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen bykasse Økonomirapport pr"

Transkript

1 Drammen bykasse Økonomirapport pr Rådmannen i Drammen 6. desember 2011

2 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR Rådmannen i Drammen 5. desember 2011

3 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen er oppsummert nedenfor: Ferske skattetall for november viser svakere utvikling enn forutsatt for Drammen kommune. På den annen side ligger skatteinngangen på landsbasis an til å bli betydelig bedre enn forutsatt. Som følge av den løpende inntektsutjevningen anslås en mulig merinntekt i størrelse 10 mill. kr. Øvrige sentrale inntekter som momsrefusjon fra investeringer og integreringstilskudd ligger pr. oktober en del lavere enn budsjettert. På årsbasis forventes disse postene å kunne gi en inntektssvikt i størrelse 5-10 mill. kr. For programområdene er det pr. oktober et samlet mindreforbruk på 13,5 mill kr i forhold til periodisert budsjett. Etter styrking av programområdene med 36 mill. kr ved behandlingen av 2. tertialrapport er budsjettsituasjonen bedre for flere av områdene. Oppdatert prognoser viser imidlertid at det fortsatt er budsjettmessige utfordringer innenfor enkelte områder, spesielt gjelder dette 09 Pleie og omsorg, 10 Politisk styring (kommunevalget 2011), 13 Sosiale tjenester og 14 Vann og avløp. Oppdaterte årsprognoser viser at det for programområdene samlet anslås et merforbruk i underkant av 4 mill. kr i Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser pr. oktober et positivt avvik på 3,2 mill. kr. Årsprognosen for bykassen totalt viser etter dette tilnærmet balanse for Som vanlig inkluderer oktober-rapporten sykefraværsstatistikk for 3. kvartal. Tallene viser at sykefraværet i Drammen kommune (konsern) har gått opp med 0,9 prosentpoeng i forhold til 3. kvartal Status budsjett 2011 Siden forrige rapportering pr. utgangen av mai d.å. er årets budsjett justert for følgende forhold: Vedtatte justeringer ved bystyrets behandling av 2. tertialrapport 2011 Kommunens rammetilskudd er økt med 1,7 mill. kr til dekning av ekstraordinære utgifter i forbindelse med terroranslaget 22. juli i år. Programområdet 02 Oppvekst er styrket med 2,6 mill. kr tilsvarende forventet merinntekt på sentrale inntekter knyttet til enslige mindreårige flyktninger. Programområdene (virksomhetene) er tilført totalt 0,8 mill. kr fra den sentrale lønnsreserven, Etter dette gjenstår 3,2 mill. kr på lønnsreserven. Side 2

4 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner Regulert budsjett for lønn inkl. sosiale kostnader er på mill. kr i Pr. oktober er de akkumulerte lønnsutgiftene på mill. kr, som er 15,6 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. Regulert budsjett for refusjon sykelønn og fødselspenger er på 90,5 mill. kr i 2011, hvilket tilsvarer en andel på 6,2% av de budsjetterte faste lønnskostnadene. Pr. oktober er inntektene fra refusjon sykelønn på 95,7 mill. kr, som er 18,8 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. Figuren nedenfor viser månedlig utvikling i lønn og lønnsrefusjoner, samt det akkumulerte avviket for lønn og lønnsrefusjoner sett under ett (gul linje avleses mot høyre loddrette akse): Lønn og sykelønnsrefusjon pr. oktober 2011 Utvikling lønn og lønnsrefusjoner 2011 mill. kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des R lønn B lønn B ref 8,0 7,6 7,9 7,6 7,6 7,4 9,3 6,8 6,9 7,8 6,7 6,9 R ref. 10,2 10,0 11,2 8,9 10,3 7,5 11,9 7,5 8,7 9,6 0,0 0,0 Akk. Netto avvik 9,3 4,4 6,9 9,6 6,2 14,5 11,3 6,3 3,6 3,2 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 TOTALER: B 2011: 2042,2 B ref : 90,5 HITTIL: B 2011:1628,4 R 2011:1644,1 B ref: 76,9 R ref: 95,7 Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser pr. utgangen av oktober et positivt akkumulert avvik på til sammen 3,2 mill. kr, fordelt på følgende måte: Lønn: negativt avvik på 15,6 mill. kr Sykepenger: positivt avvik på 7,5 mill. kr Fødselspenger positivt avvik på 11,3 mill. kr Som det fremgår av figuren ovenfor viser akkumulert mindreutgift (gul kurve) en avtagende tendens siden juni, hvor det positive avviket var på 14,5 mill. kr. Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik pr. programområde når vi ser lønn og lønnsrefusjoner under ett. Det største netto merforbruket finner vi i programområde 09 Pleie og omsorg med 19,9 mill. kr. Det registreres også merforbruk innenfor områdene 05 Helse og 13 Sosiale tjenester med hhv. 1,9 og 2,3 mill. kr. Det største mindreforbruket finner vi innenfor programområde 01 Side 3

5 Barnehager med 7,3 mill. kr. Andre større mindreforbruk finner vi innenfor programområdene 06 Kultur og 12 Grunnskole med hhv. 2,3 og 2,8 mill. kr. Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner pr. programområde pr. oktober 2011 P Programområde (tall i 1000 kr) Avvik lønn Avvik lønnsre f. Netto avvik lønn og refusjoner 01 Barnehage 6 457,2 880, ,4 02 Oppvekst , ,3-130,7 03 Samfunnssikkerhet 0,0 0,0 0,0 04 Byutvikling 64,9 658,8 723,7 05 Helse ,5 29, ,4 06 Kultur 1 526,6 820, ,4 07 Ledelse, organisering og styring -661, ,7 739,0 09 Pleie og omsorg , , ,4 10 Politisk styring 759,1 96,9 856,0 11 Samferdsel og fellesarealer 804,4 382, ,4 12 Grunnskoleopplæring , , ,9 13 Sosiale tjenester , , ,2 14 Vann og avløp 500,8 99,8 600,6 15 Fellesutgifter/ufordelt 0,4 0,0 0,4 20 Ufordelte poster 637, , ,5 Netto , , ,6 4. Sykefraværsstatistikk pr. 3. kvartal 2011 Drammen kommunes samlede sykefravær (konsern) for 3. kvartal 2011 var på 6,5%. Dette tilsvarer en økning i sykefraværet med 0,9 prosentpoeng fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011, dvs. en relativ økning i sykefraværet på ca. 16,1 %, sammenlignet med 3. kvartal Sykefraværsutvikling 3. kvartal kv kv kv kv ,0 % 6,9 % 5,6 % 6,5 % Sykefraværet er fortsatt økende, og er dermed ikke i tråd med målsetting for delmål 1 (sykefravær) i IA-avtalen og konkret sykefraværsmålsetting for år Følgende resultater trekkes frem: Sykefraværet i programområde 09 Pleie og omsorg er i 3. kvartal 2011 redusert med ca. 0,2 prosentpoeng. Resultatet er, historisk vurdert, ett av de bedre sykefraværsresultater for 3. kvartal i dette programområdet. Enkeltvirksomheter i programområdet har likevel over tid nå kommet på et for høyt sykefraværsnivå. Økt sykefravær er først og fremst synlig i programområdene 01 Barnehage, 04 Byutvikling og 14 Vann og avløp. 5. Regnskapsstatus for programområdene pr Hovedoversikten som er vedlagt denne rapporten, viser status for programområdene 1-14 pr. utgangen av oktober d.å. For programområdene samlet viser regnskapsstatus et mindreforbruk på 13,5 mill. kr i fht. periodisert budsjett. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,5%. Det er Side 4

6 foretatt en analyse av regnskapstallene for samtlige programområder pr. utgangen av oktober. Til tross for at programområdene samlet ble styrket med 36 mill. kr ved behandlingen av 2. tertialrapport, viser analysene at det fortsatt er budsjettmessige utfordringer innenfor enkelte områder. Oppdaterte prognoser basert på status innenfor de enkelte programområder, antyder et samlet merforbruk i underkant av 4 mill. kr for Nedenfor gis en kortfattet vurdering av den økonomiske situasjonen for de av programområdene hvor det enten foreligger større avvik, eller andre økonomiske forhold som krever omtale. 01 Barnehage Programområdet viser pr. oktober et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på 9,9 mill. kr. Mindreforbruket kan i hovedsak tilskrives driften av de kommunale barnehagene. Økt aktivitet i høsthalvåret samt utsatte anskaffelser av leker og utstyr vil redusere mindreforbruket. Rådmannen anslår likevel et mindreforbruk for programområdet på ca. 5 mill. kr på årsbasis. 02 Oppvekst Programområdet viser pr. oktober et merforbruk på 1,3 mill. kr i forhold til periodisert budsjett, etter at programområdet ble styrket med 14 mill. kr ved behandlingen av 2. tertialrapport. På grunnlag av iverksatte tiltak forventer rådmannen at programområdet vil komme ut i budsjettmessig balanse på årsbasis. 04 Byutvikling Programområdet viser pr oktober et mindreforbruk på 2,4 mill kr i forhold til periodisert budsjett. Dette relaterer seg i hovedsak til økte gebyrinntekter fra byggesak. Prognosene for 2011 viser at gebyrinntektene for byggesaksbehandling vil kunne øke med ca. 5 mill kr i år. Prognosen for programområdet tilsier et mindreforbruk på om lag 2 mill. kr på årsbasis. 06 Kultur Programområdet viser pr. oktober et mindreforbruk på 0,6 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Tilskudd til trossamfunn vil bli 0,8 mill. kr høyere enn budsjettert. Ut over dette vurderes budsjettsituasjonen å være under god kontroll. På årsbasis anslås et merforbruk for programområdet i størrelse 0,5 mill. kr. 09 Pleie og omsorg Programområdet viser pr. oktober et merforbruk på 5,9 mill. kr i forhold til periodisert budsjett, etter at området ble styrket med 13 mill. kr ved behandlingen av 2. tertialrapport. Til tross for at det arbeides med stram styring og god økonomisk kontroll, er det noen usikkerheter i knyttet til prognosen. Det anslås at det kan gå mot et merforbruk på anslagsvis 6-7 mill. kr på programområdet ved årets slutt. Dette skyldes at tjenestebehovet er økende med en underliggende brukervekst. 10. Politisk styring Programområdet viser pr. oktober et merforbruk på 1,1 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Merforbruket skyldes først og fremst kommunevalget høsten Det var satt av 4 mill. kr til dette i budsjettet, mens endelige utgifter vil bli nesten 6 mill. kr. Årsprognosen for programområdet tilsier etter dette et merforbruk i størrelse 2 mill. kr. Side 5

7 11 Samferdsel og fellesarealer Programområdet viser pr. oktober et merforbruk på 0,6 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Programområdet ble styrket med 4,1 mill. kr ved behandlingen av 2. tertialrapport, og forventes etter dette å oppnå budsjettbalanse ved årets utgang. 12 Grunnskole Programområdet viser pr. oktober et mindreforbruk på 8,5 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Dette kan bl.a.henføres til mindreforbruk på lønn og merinntekter fra refusjon sykelønn. Økonomistyringen innenfor programområdet vurderes i hovedsak å være under god kontroll, og det forventes at programområdet vil komme ut i balanse på årsbasis. 13 Sosiale tjenester Programområdet viser pr. oktober et mindreforbruk på 0,4 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Introduksjonssenteret varsler et merforbruk på ca. 1,0 mill. kr. Dette skyldes økt behov for undervisning innenfor grunnskole for voksne, og det er opprettet to nye klasser i høst. I tillegg varsler Nav i sin årsprognose et mulig merforbruk på 1,0 mill., generert fra økte sosialhjelpsutgifter. Det forventes et mindreforbruk under sentralt ansvar på om lag 1,0 mill, som skyldes forsinket oppstart av prosjekter. På årsbasis anslås programområdet å gå mot et merforbruk i størrelse 1 mill. kr. 14 Vann og avløp Programområdet viser pr oktober en netto mindreinntekt på 1,3 mill kr i forhold til periodisert budsjett. Det forventes en mindreinntekt fra årsgebyrene for vann og avløp. Dette motsvares delvis av høyere inntekter enn forutsatt fra tilknytningsgebyrene og mindreforbruk på lønn. Årsprognosen tilsier en netto mindreinntekt på 1,4 mill. kr. Isolert sett vil dette føre til en tilsvarende økning i bruk av VA-fond, og vil således ikke forverre bykassens årsresultat. 6. Sentrale poster 6.1 Skatt, rammetilskudd og andre sentrale statstilskudd Skatt og rammetilskudd Ved behandlingen av 2. tertialrapport vedtok bystyret å oppjustere Drammen kommunes skatteanslag for 2011med 36,2 mill. kr. Skatteanslaget er etter dette basert på en nedgang på 3,7%, som er 1%-poeng bedre enn det nasjonale anslaget i statsbudsjettet 2012 på 4,7%. Skatteutviklingen hittil i år fremgår av tabellen nedenfor. Skatteinngangen i januar og februar omfatter i hovedsak 6. termin forskuddstrekk for Den positive skatteveksten man hadde i siste del av 2010 er således videreført i årets to første måneder. Veksten i de to første månedene er imidlertid betydelig bedre enn forutsatt, og det registreres også at nedgangen i skatteinngangen i perioden mars-oktober er mindre enn forventet. Helt ferske tall for skatteinngangen i november viser imidlertid en mye større reduksjon enn forventet. Isolert sett er skatteinngangen i november hele 11% lavere enn i samme periode i fjor, mens akkumulert skatteinngang til og med november ligger 3,7% lavere enn på samme tid i fjor. Side 6

8 Også på landsbasis synker skatteinntektene mye i november, men ikke i samme grad som for Drammen. Som tabellen viser ligger den nasjonale skatteveksten pr. utgangen av november 3,3% lavere enn på samme tid i fjor. Forskjellen mellom kommunens og den nasjonale skatteutviklingen har over en periode vært svakt avtagende. Novembertallene innebærer imidlertid at den nasjonale skatteveksten for første gang i år er bedre enn for Drammen. Skatteutviklingen prosentvis endring fra 2010 til 2011 Vedtatt budsjett Rev. Statsb budsjett Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov Drammen kommune -6,8 % -4,4 % -3,7 % 14,8 % 14,5 % 2,4 % 3,3 % 0,7 % -0,3 % -1,7 % -1,5 % -2,1 % -2,0 % -3,7 % Nasjonalt nivå -6,2 % -5,4 % -4,7 % 8,4 % 8,6 % -0,1 % 0,2 % -1,3 % -1,6 % -2,5 % -2,3 % -2,8 % -2,6 % -3,3 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2011 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2011 (nasjonalt) og rådmannens forslag til revidert budsjett ) Det er korrigert for at april og mai-tallene for 2010 på grunn av FLT-feil lå ca. 40 mill. kr for høyt 20,0 % Skatteutviklingen i 2011 Akkumulert vekst pr. måned 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Drammen kommune Nasjonalt nivå -5,0 % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov Des Rammetilskuddet ligger så langt 7,1 mill. kr lavere enn periodisert budsjett. Dette skyldes høyere trekk enn forutsatt gjennom den løpende inntektsutjevningen, og må ses i sammenheng med merinntektene fra skatt tom. oktober. Oppdatert prognose for 2011 Finansdepartementet har i brev til Stortinget anslått at den nasjonale skatteinngangen i 2011 vil bli 1 prosentpoeng bedre enn forutsatt ved fremleggelsen av statsbudsjettet for Dette tilsvarer en reduksjon på 3,7% i forhold til Basert på ferske skattetall pr. november antar rådmannen at dette er et realistisk mål for den nasjonale skatteinngangen i Den negative utviklingen i Drammen kommunes skatteinngang tilsier en noe lavere inntekter enn budsjettert. Drammen kommune vil imidlertid få del i den økte nasjonale skatteinngangen gjennom den løpende inntektsutjevningen. Netto anslås virkningen for Drammen kommune å gi en merinntekt på om lag 10 mill. kr i år. Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere Pr. utgangen av oktober er integreringstilskuddet inntektsført med 44 mill. kr. Dette er 8 mill. kr lavere enn periodebudsjettet, og inntektene ligger 1,6 mill. kr lavere enn på samme tid i fjor. Pr. utgangen av november er det bosatt 96 personer inkl. 18 enslige mindreårige. Som følge av etterslep fra 2010 er årets måltall bosetting av totalt 113 personer. Side 7

9 Det er et visst etterslep i inntektene fra bosetting av nye flyktninger, slik at det reelle avviket er mindre enn regnskapstallene viser. Samtidig ser inntekter ved tilflytting fra andre kommuner lavere enn forventet. Det er budsjettert med inntekter på 68,5 mill. kr på årsbasis, og rådmannen vurderer det som sannsynlig at inntektene vil bli i størrelse 3-5 mill. kr lavere enn dette. 6.2 Kompensasjon merverdiavgift Momskompensasjon fra investeringsregnskapene for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF er budsjettert med 41,8 mill. kr i 2011, etter en nedjustering på 3 mill. kr i 2. tertialrapport. Til sammenlikning ble det inntektsført 73,5 mill. kr i Det må imidlertid tas hensyn til at Drammen Eiendom KF i 2011 kun overfører 60% av momsrefusjonsinntektene til bykassen, mens resterende 40% inngår som finansiering i foretakets investeringsregnskap. For bykassen er det i budsjettet forutsatt at 40% av inntekstført beløp overføres til investeringsregnskapet. Pr. utgangen av oktober er det inntektsført investeringsmoms med til sammen 31,4 mill. kr, fordelt med 18,9 mill. kr i bykassen og 12,5 mill. kr fra Drammen Eiendom KF. Dette er 3,1 mill. kr lavere enn periodebudsjettet. Anleggsaktiviteten hittil i år har vært forholdsvis lav, og spesielt gjelder dette Drammen Eiendom KF hvor bl.a. flere investeringsprosjekter innenfor pleie og omsorg og sosiale tjenester har blitt forsinket. Rådmannen vurderer det derfor som lite sannsynlig at årets budsjettforutsetning vil bli nådd, og anslår en mindreinntekt i størrelse 3-5 mill. kr på årsbasis. 6.3 Finansielle poster Renteutviklingen siden forrige rapportering har holdt seg relativt stabil, med en svak økning i de korte rentene. Budsjettprognosen for 2011 er basert et gjennomsnitt på 3,0 % målt med 3 måneders NIBOR, og denne forutsetningen samsvarer godt med utviklingen hittil i år. Renteutviklingen i markedet og i kommunens låneportefølje er derfor i tråd med de forutsetningene som ligger i budsjettet for I 2.tertialrapport ble bykassens renteutgifter nedjustert med 3 mill. kr, som følge av besparelser ved etterslep i investeringene og bedret driftslikviditet. Pr. oktober viser bykassens renteinntekter og renteutgifter å være i tilnærmet balanse, og det forventes å holde seg slik ut året. Likviditetsutviklingen Drammen kommunes likviditetsbeholdning har de senere årene vært relativt lav, og vi har gjennom store deler av året benyttet oss av trekkrettigheter på konsernkonto i Nordea. I løpet av 2011 har imidlertid situasjonen bedret seg betraktelig. Av figuren nedenfor ser vi utviklingen i gjennomsnittlig likviditetsbeholdning pr. måned for 2010 og pr i Gjennom hele 2010 hadde kommunen, med et lite unntak i juli måned, negativ likviditetsbeholdning i intervallet mellom -50 mill og -200 mill. I 2011, fra midten av juli måned, har utviklingen vist en positiv likviditetsbeholdning og denne har vedvart pr. utgangen av oktober. Side 8

10 Forklaringen på kommunens relativt svak basislikviditet har vært et høyt akkumulert premieavvik knyttet til kommunens pensjonsordninger. Pr. utgangen av 2010, utgjorde balanseført akkumulert premieavvik 517,2 mill. kr og kommunenes driftslikviditet er bundet opp med et tilsvarende stort beløp. Det har derfor i lange perioder vært nødvendig å benytte seg av trekkrettigheten på kommunens konsernkonto på inntil 200 mill. kroner. Den nye situasjonen i 2011, med positiv likviditetsbeholdning over flere måneder kan blant annet forklares med det gode regnskapsresultatet i 2010 som muliggjorde oppbygging av større fondsreserver. Kristian Thowsen Kommunaldirektør finans og eierskap Roar Paulsen Økonomisjef Vedlegg: Hovedoversikt Drammen bykasses driftsregnskap pr Side 9

11 Vedlegg Drammen bykasse hovedoversikt driftsregnskap pr Side 10

12 Grafisk Utforming: Grafisk Senter Drammen Kommune - Foto: Birgitte Simensen Berg Rådmannen Engene 1, 3008 Drammen - Telefon E-post:

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 28.02.2011 Rådmannen i Drammen 5. april 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses budsjett for 2011 stiller store krav til virksomhetenes tilpasningsevne.

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31.07.2011 Rådmannen i Drammen 16. september 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av juli bekrefter i hovedsak det bildet som

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10. Rådmannen i Drammen 3. desember Drammen bykasse - rapport pr. 31.10. 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per

Drammen bykasse Økonomirapport per Drammen bykasse Økonomirapport per 31.05 2017 Rådmannen, 30. juni 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 RÅDMANNEN 31. MARS 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2017... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Programområdene

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.05.2014 RÅDMANNEN 27. MAI 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres utfordringer innenfor

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Rådmannen, 25. november 2016 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2016... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4.

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus for programområdene... 7 01 Barnehage... 7 02 Oppvekst... 8

Detaljer

Drammen bykasse - rapport pr

Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status sykefravær per 3. kvartal 2017... 6 5. Regnskapsstatus for programområdene...

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.05.2016 Rådmannen i Drammen 15. juli 2016 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status per utgangen av mai d.å. Selv

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016

Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016 Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016 Rådmannen 13.04.2016 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2016... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Regnskapsstatus

Detaljer

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Rådmannen 27.11.2015 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2015... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015 Rådmannen 28.08.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015

Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015 Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015 RÅDMANNEN 31. MARS 2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/135-2 47382/15 07.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015 Stavanger

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

2. tertialrapport 2017

2. tertialrapport 2017 2. tertialrapport 2017 Rådmannens forslag 10. oktober 2017 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Innholdsfortegnelse Rådmannens forslag til vedtak:... 4 Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2017... 8

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 2. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag 9. oktober 2013 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 2.TERTIALRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2013... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan

Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 15/979-8 Vår ref.: 2015/7682 331.1 BOV Vår dato: 11.4.2016 Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer