DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR"

Transkript

1 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR Rådmannen i Drammen 15. juli 2016

2 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status per utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet per mai ikke er justert for de endringer bystyret vedtok under behandlingen av 1. tertialrapport 2016, er vurderingene/årsprognosene i denne rapporten basert på de reviderte budsjettforutsetningene bystyret vedtok. Med unntak av uventet høy skatteinngang i mai er det ikke større endringer i det økonomiske bildet i forhold til rapporteringen per 1. tertial. Det registreres fortsatt økonomiske utfordringer innenfor enkelte av programområdene. Drammen bykasses regnskapsstatus per mai i år viser et positivt avvik i forhold til periodebudsjettet på 30 millioner kroner (netto driftsresultat). Rådmannen har imidlertid i denne omgang valgt å opprettholde årsprognosen i samsvar med de forutsetninger som ble lagt til grunn ved behandlingen av 1. tertialrapport. Dette innebærer et forventet netto driftsresultat på 74,9 millioner kroner for Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende: På grunnlag av skatteutviklingen til og med april ble årets skatteanslag oppjustert med 7,4 millioner kroner i 1. tertialrapport. Også det nasjonale skatteanslaget ble oppjustert i revidert nasjonalbudsjett. Skatteinngangen i mai ble overraskende høy, både lokalt og nasjonalt, med en vekst på 12,3 prosent i Drammen og 15,0 prosent nasjonalt i forhold til samme måned i fjor. Den kraftige veksten forklares i hovedsak med betydelige innbetalinger av tilleggsforskudd for skatteåret 2015 innen fristen 31. mai i år. Økning av skattesatsen på aksjeutbytte og aksjegevinster fra 1. januar 2016 er trolig den viktigste forklaringen på de høye innbetalingene. En annen forklaring er at nedgang i rentenivå i kombinasjon med lavere skattesats gir redusert rentefradrag og dermed økt behov for å innbetale tilleggsforskudd. En tredje forklaring er at forfallsdatoen for tilleggsforskudd, i motsetning til i 2015, i år falt på en hverdag. Det er derfor spesielle forhold som har gitt sterk økning i skatteinngangen i mai, og det er ikke grunnlag for å anta en økning i samme takt fremover. Akkumulert vekst i skatteinngangen per utgangen av mai er på henholdsvis 8,4 prosent i Drammen og 9,0 prosent på landsbasis. I forhold til periodisert budsjett før justering per 1. tertial, viser skatteinngangen en merinntekt på 23,9 millioner kroner. Selv om den akkumulerte veksten må forventes å avta utover året, er det sannsynlig at årets skatteinngang vil bli noe høyere enn de reviderte budsjettanslagene legger opp til. Rådmannen velger imidlertid i denne omgang å opprettholde skatteanslaget fra 1. tertialrapport, og vil vurdere utviklingen nærmere i forbindelse med 2. tertialrapport. Rammetilskuddet viser per mai en merinntekt på 2,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merinntekten kan i sin helhet tilskrives inntektsutjevningen for perioden januar mars. Rammetilskuddet ble ved behandlingen av 1. tertialrapport oppjustert med 3,1 millioner kroner knyttet til forventet økt inntektsutjevning. Side 2

3 Inntekter fra integreringstilskudd mv. ligger 4,2 millioner kroner høyere enn budsjett per utgangen av mai. Merinntektene skyldes i hovedsak integreringstilskuddet for år 2-5. Inntektene fra integreringstilskudd ble oppjustert med 7 millioner kroner ved behandlingen av 1. tertialrapport, og rådmannen opprettholder årsprognosen i samsvar med dette. For programområdene er det per mai et samlet merforbruk på 8,8 millioner kroner, tilsvarende 100,6 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ved utgangen av mai vurderes de fleste programområdene å ha økonomisk kontroll, men det registreres fortsatt utfordringer innenfor programområdene 01 Barnehage, 02 Oppvekst og 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester. Det jobbes med å tilpasse utgiftssnivået til budsjettrammene, og rådmannen legger foreløpig til grunn at programområdene vil styre mot balanse ved årsslutt. Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per mai en netto merutgift på 4,3 millioner kroner. Programområde 05 Helse og omsorg har et merforbruk på lønn og sykelønnsrefusjon på 10,3 millioner kroner. De øvrige programområdene viser kun marginale merforbruk eller positive avvik. Rentenivået holder seg fortsatt lavt, men økte marginpåslag i Kommunalbanken og KLP spiser i stor grad opp rentegevinsten. Samlet sett vurderes finansbudsjettet å være under kontroll. Side 3

4 Tabell 1. Drammen bykasse hovedoversikt driftsregnskap pr. 31. mai 2016 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2016 Årsprog 2016* Regnskap 2015 PROGRAMOMRÅDENE 1310,2 1398,7 1389,9-8,8 100,6 % 3292,1 0, ,5 P01 Barnehage 193,5 219,9 220,1 0,2 99,9 % 507,7 0,0 491,2 P02 Oppvekst 105,0 119,6 117,1-2,5 102,1 % 251,4 0,0 251,8 P03 Samfunnssikkerhet 19,1 19,4 19,4-0,0 100,0 % 46,7 0,0 44,0 P04 Byutvikling 18,2 16,1 15,8-0,3 102,0 % 16,9 0,0 24,0 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 462,2 554,5 537,8-16,7 103,1 % 1248,6 0, ,2 P06 Kultur 58,9 68,9 69,0 0,1 99,9 % 142,0 0,0 138,5 P07 Ledelse, organisering og styring 70,9 74,5 74,9 0,3 99,5 % 192,3 0,0 185,9 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 3,9 6,4 6,3-0,0 100,3 % 9,0 0,0 8,7 P09 Idrett, park og natur 19,8 30,5 30,0-0,5 101,5 % 71,3 0,0 69,1 P10 Politisk styring 9,2 10,0 10,0 0,0 99,7 % 23,1 0,0 23,2 P11 Vei 27,6 19,8 19,5-0,3 101,7 % 58,6 0,0 56,6 P12 Grunnskoleundervisning 283,9 305,5 315,7 10,2 96,8 % 750,6 0,0 743,2 P13 Introduksjonstjenester 98,9 15,2 16,0 0,8 95,1 % 67,8 0,0 249,6 P14 Vann og avløp -60,9-61,5-61,6-0,1 99,9 % -93,9 0,0-91,7 SENTRALE INNTEKTER -1555, ,7-1669,2 30,5 101,8 % -3488,3 0, ,0 Skatt på inntekt og formue -798,1-893,1-869,3 23,9 102,7 % -1805,4 0, ,0 Rammetilskudd -723,1-763,3-760,7 2,5 100,3 % -1532,0 0, ,4 Integreringstilskudd (netto) -34,0-42,1-38,0 4,2 111,0 % -129,2 0,0-123,4 Vertskommunetilskudd asylmottak 0,0-0,7-0,8-0,1 89,4 % -1,8 0,0-1,9 Kompensasjonstilskudd -0,5-0,4-0,4-0,0 99,3 % -19,9 0,0-21,4 FINANSIELLE POSTER 43,1 63,9 63,9-0,0 100,0 % 128,9 0,0 80,6 Renteutgifter 26,3 32,2 32,7 0,5 98,4 % 94,8 0,0 91,7 Avdragsutgifter til lånefondet 22,2 37,0 36,4-0,6 101,6 % 109,2 0,0 70,0 Renteinntekter -5,4-5,2-5,2 0,1 101,0 % -75,1 0,0-33,1 Resultat lånefond 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-47,9 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -15,2-16,5-16,5 0,0 100,0 % -127,9 0,0-126,5 Drammen Eiendom KF -15,2-16,5-16,5 0,0 100,0 % -49,4 0,0-48,1 Energiselskapet Buskerud AS 0,0-0,0 0,0 0,0 % -50,0 0,0-47,5 Lindum AS 0,0-0,0 0,0 0,0 % -11,0 0,0-11,6 Drammen Parkering KF 0,0-0,0 0,0 0,0 % -16,0 0,0-15,0 Drammen Kjøkken KF 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-2,2 Drammen Kino as 0,0-0,0 0,0 0,0 % -1,5 0,0-2,2 Drammen Drift KF 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 Motorveifinans 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 FELLESUTGIFTER/UFORDELT 6,0 18,9 25,2 8,3-31,6 % 120,2 0,0-79,7 Interkommunalt samarbeid 5,3 29,3 27,5 0,0 0,0 % 0,0 0,0-7,4 Budsjettforutsetning fellesposter 0,0-10,5-3,0 7,5 351,0 % -6,0 0,0-5,5 Årets premieavvik 0,0-0,0 0,0 0,0 % -119,0 0,0-93,0 Årets amortisering 0,0-0,0 0,0 0,0 % 83,6 0,0 71,0 Premieavsetning pensjon 0,0-0,0 0,0 0,0 % 7,3 0,0 0,0 Lønnsreserve 0,0-0,0 0,0 0,0 % 46,1 0,0 0,0 Sikringstilskudd 0,7-0,7 0,7 0,0 % 0,7 0,0 1,1 Reguleringspremie 0,0 - -0,0-0,0 0,0 % 107,6 0,0 1,1 Diverse pensjon 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 Bruk av premiefond 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-48,4 Rentegarantipremie 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 1,5 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 181,6 Motpost avskrivninger 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-181,6 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -211,5-234,6-206,6 30,0 113,6 % -74,9 0,0-203,2 Side 4

5 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2016 Årsprog 2016* Regnskap 2015 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -211,5-234,6-206,6 30,0 113,6 % -74,9 0,0-203,2 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 74,9 0,0 42,4 + Tidligere års resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-79,0 + Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 4,1 0,0 107,4 + Avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 40,0 + Avsetninger til VA fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 4,1 0,0 5,7 + Overføring til investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 98,0 0,0 54,8 - Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -4,5 0,0-49,6 - Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -25,9 0,0-36,8 - Bruk av VA-fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -0,8 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT -211,5-234,6-206,6 30,0 113,6 % 0,0 0,0-160,8 *) Årsprognose vurdert på grunnlag av revidert budsjett etter behandling av 1. tertialrapport Status budsjett 2016 Det er ikke foretatt nye budsjettekniske justeringer ut over de forhold som er omtalt i 1. tertialrapport Justeringer som ble vedtatt ved bystyrets behandling av 1. tertialrapport innarbeides i budsjettet fra og med juni i år. 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner Regulert budsjett for lønn inkl. sosiale kostnader er på 2 464,6 millioner kroner i Per mai er de akkumulerte lønnsutgiftene på 1 107,6 millioner kroner, som er 13,5 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Lønnsutgiftene tom. mai er 3,7 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Regulert budsjett for refusjon sykelønn og fødselspenger er på 77,2 millioner kroner i Per mai er refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspenger på 43,9 millioner kroner, som er 9,2 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. At merinntektene er så vidt høye skyldes gjenomgående nøktern budsjettering av refusjon sykelønn. Selv om refusjon sykelønn og fødselspenger ligger over budsjett er inntektene per mai 9,4 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Fra 1. januar i år gikk Drammen kommune over til nytt lønns- og personalsystem (Agresso HR), og dette innebærer blant annet at inntektsføring av refusjon sykelønn blir noe forskjøvet i forhold til tidligere system. Dette gir en annen periodisering av inntektene gjennom året, men skal ikke gi større utslag på årsbasis sammenliknet med tidligere ordning. Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av mai en netto merutgift på 4,3 millioner kroner, fordelt på følgende måte: Brutto lønnsutgifter: Refusjons sykelønn: Refusjon fødselspenger 13,5 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 5,6 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 3,6 mill. kr høyere enn periodebudsjettet Side 5

6 Millioner kroner Drammen bykasse - rapport pr Figur 1. Lønn og sykelønnsrefusjon 2016 Utvikling lønn og refusjoner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett refusjoner Regnskap lønn Budsjett lønn Regnskap refusjoner Akkumulert netto avvik 6,8 0,9 0,0-2,5-4,2 8,0 6,0 4,0 2, ,0-4,0-6,0 Total 2016 Bud lønn: 2464,6 Bud ref: 77,2 Hittil 2016 Bud lønn: 1094,2 Regn lønn: 1107,6 Bud ref: 34,7 Regn ref: 43,9 Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik per programområde, når vi ser lønn og lønnsrefusjoner under ett. Tabell 2. Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner per programområde per mai 2016 Avvik lønn Avvik refusjoner Programområde (tall i 1000) P01 - Barnehage P02 - Oppvekst P03 - Brannvern 0 0 P04 - Byutvikling P05 - Helse og omsorg P06 - Kultur P07 - Ledelse, organisering og styring P08 - Miljø, kompetanse og næring 0 0 P09 - Idrett, park og natur P10 - Politisk styring P11 - Samferdsel og fellesarealer -7 0 P12 - Grunnskoleopplæring P13 - Sosiale tjenester P14 - Vann og avløp P20 - Interkommunalt samarbeid Sum programområdene Netto avvik lønn og refusjoner Som det fremgår av tabellen ovenfor har programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester et negativt avvik på 10,3 millioner kroner når lønnsutgifter og sykelønnsrefusjoner ses i sammenheng. I tillegg viser programområde 10 Politisk styring et netto merforbruk på 1,0 million kroner. Det største netto mindreforbruket er det programområde 12 Grunnskole som har med 5,2 millioner kroner. Side 6

7 5. Regnskapsstatus for programområdene pr. mai 2016 Programområdene viser et samlet merforbruk på 8,8 millioner kroner per utgangen av mai. Målt i forhold til revidert årsbudsjett for 2016 er forbruksprosenten på 42,5 prosent når 5/12 (42 prosent) av året er passert. Regnskapsstatus per mai viser at det fortsatt er en viss usikkerhet knyttet til budsjettsituasjonen innenfor programområdene 01 Barnehage, 02 Oppvekst og05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester. For øvrige programområder vurderes økonomien å være under kontroll. Det understrekes at avvikene i regnskapsrapporten per mai fremkommer før budsjettene er korrigert for vedtatte tilførsler i 1. tertialrapport i Rådmannen forventer at programområdene styrer mot balanse på årsbasis. Det er i det etterfølgende gitt en kortfattet vurdering av budsjettsituasjonen innenfor de nevnte programområder. 01 Barnehage Programområdet viser per mai et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner i forhold til peridosiert budsjett. De kommunale barnehagene melder balanse ved årets slutt. Det er også forventet at Kompetansesenteret og Forvaltningskontoret holder seg innenfor tildelt budsjettramme. Det har påløpt omlag 8,4 millioner kroner til gratis barnehage til og med mai. Tilskuddet fra IMDi for hele 2016 er 2,6 millioner kroner. Totalkostnaden til gratis barnehage i 2016 er beregnet til 17,6 millioner kroner. Antall barn med heltidsplass totalt har økt med 26 siden forrige rapportering. Sammenlignet med mai 2015 er det 32 færre barn med heltidsplass. Nedgangen har skjedd i de kommunale barnehagene (-36), mens det er en marginal økning i de private barnehagene (+4). Tabell 3. Antall heltidsplasser i barnehage Heltidsplasser barnehage Endring siden Kommunale barnehager mai. 15 apr. 16 mai. 16 mai. 15 apr. 16 jan. 16 Små barn Store barn Sum Private barnehager mai. 15 apr. 16 mai. 16 mai. 15 apr. 16 jan. 16 Små barn Store barn Sum Sum heltidsplasser totalt Det er en økning i antall timer og vedtak til spesialpedagogiske tiltak siden forrige rapportering. Prognose for hvis samme antall vedtak som i mai videreføres for resten av året - viser at det kan bli flere timer og flere vedtak sammenlignet med Kostnader knyttet til spesialpedagogiske timer antas å bli 6-8 millioner kroner høyere enn budsjettert. Side 7

8 Tabell 4. Spesialpedagogiske tiltak i barnehage Spesialpedagogikk i barnehage apr. 16 mai. 16 Endring Prognose 2016 Snitt 2015 Avvik 15/16 Timer pr måned Antall vedtak Det registreres god økonomisk styring i de kommunale barnehagene. Barnetallet ligger forholdsvis stabilt, men vil følges nøye utover året. Dersom barnetallet holder seg på om lag samme nivå som i 2015, legger rådmannen til grunn at økte utgifter til gratis barnehage og spesialpedagogiske tiltak dekkes innenfor programområdets ramme. Inntil videre opprettholdes forventning om at programområdet oppnår budsjettmessig balanse per årets utgang. 02 Oppvekst Programområdet viser per mai et merforbruk på 2,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. etter belastning for periodens andel av ufordelt budsjett med totalt 2,9 millioner kroner (januar -mai). Resultatmessig viser programområdet en forverring på 0,5 millioner kroner fra forrige rapportering per april. Merforbruket skyldes at utgiftsnivået hittil i år generelt er for høyt i forhold til tildelt ramme. April og mai har vært måneder med svært stor aktivitet i barneverntjenesten, med høyt antall meldinger og undersøkelser. Også antall akuttvurderinger har vært høyt. Selv om akuttvurderinger søkes løst på lavest mulig nivå, for eksempel gjennom ulike hjelpetiltak i hjemmet og nettverksplasseringer, har det vært et større behov for kjøp av hjelpetiltak fra Bufetat, og flere barn har blitt plassert i fosterhjem, beredskapshjem og på institusjon. Tabell 5. Nøkkeltall for barnevern per mai 2016 Grunntall Gjsnitt 2015 Jan Feb Mars April Mai Nye meldinger Nye undersøkelser Antall hjelpetiltak (ikke plasserte barn over og under 18 år) Tabell 6. Barn med opphold utenfor hjemmet Plasseringer Gjsnitt 2015 Jan Feb Mars April Mai etter paragraf Frivillige Hvorav over 18 år Varige Akuttplasseringer (uavklarte) Totalt antall plasseringer 4, Side 8

9 Per utgangen av mai er det bosatt 3 enslige mindreårige flyktninger. Detaljene rundt bosetting av de resterende 17 i annet halvår er ikke endelig kjent, men det forutsettes at virksomheten utarbeider en plan som sikrere at bosettingsmålet på totalt 20 ungdommer i 2016 nås. Det er blant annet jobbet med vilkårene knyttet til at inntil 5 ungdommer bosettes via folkehøyskole i august. Tabell 7. Status enslige mindreårige flyktninger per mai 2016 Enslige mindreårige flyktninger (EMF) Bosatt hittil i år (målsetting: 20) Antall EMF totalt Antall > 20 år, mottar råd og veiledningstiltak Antall < 20 år på institusjon, dekkes ikke av refusjonsordningen Antall < 20 år, dekkes av refusjonsordningen Herav bosatt i bofellesskap Herav bosatt i fosterhjem Herav bosatt i vertsfamilier Herav bosatt i egen bolig med oppfølging Styrking av tidlig forebyggende arbeid i alle avdelinger og en høy grad av egenproduksjon av tiltakstjenester i barnevernet videreføres. Til tross for positive endringer i tjenesteproduksjonen og bedre kostnadskontroll i virksomheten, er ikke programområdets samlede drift i balanse. Virksomheten fortsetter arbeidet med tiltak for å bringe driften i balanse, og rådmannen vil følge utviklingen nøye fram mot 2. tertialrapport. 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester Programområdet viser per mai et merforbruk på 16,7 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. I forhold til forrige rapportering per april er dette en økning i merforbruket på 1,2 millioner kroner. Som nærmere omtalt i 1. tertialrappport er merforbruket påvirket av engangseffekter knyttet til strøm- og lisensutgifter med om lag 2 millioner kroner samt periodiseringsmessig forkyvning av refusjons sykelønn med om lag 6 millioner kroner. Sistenevnte har sammenheng med overgangen til nytt HR-system fra 1. januar, og forventes utjevnet i løpet av året. Enkelte virksomheter melder om utfordringer knyttet til økte utgifter, blant annet behov kjøp av flere eksterne plasser og økt forbruk av hjemmetjenester. Side 9

10 Utgiftene til sosialhjelp er per utgangen av mai om lag 3,9 millioner kroner høyere enn budsjettert. Det vært en økning i antall klienter med sosialhjelp som viktigste inntektskilde på 8,3 prosent fra mai 2015 (782) til mai 2016 (853) - inkludert KVP og Jobbsjansen. Som påpekt i 1. tertialrapport er det utfordringer knyttet til programområdets økonomi. Enkeltvirksomheter følges opp tettere, og det er satt i verk korrigerende tiltak for de virksomheter det gjelder. Det er fortsatt for tidlig å vurdere effekten av de enkelte tiltak, og årsprognosen er derfor usikker. Rådmannen velger imidlertid foreløpig å opprettholde forventningen om at programområdet går i balanse for Rådmannen har fokus på driftssituasjonen, og vil følge utviklingen nøye fram mot 2. tertialrapport. Side 10

11 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Endring prosent Drammen bykasse - rapport pr Sentrale poster 5.1 Skatt, rammetilskudd og andre sentrale statstilskudd På grunnlag av skatteutviklingen til og med april ble årets skatteanslag oppjustert med 0,4 prosentpoeng tilsvarende 7,4 millioner kroner i 1. tertialrapport. Anslått skattevekst i 2016 for Drammen kommune er etter dette 6,2 prosent. Også det nasjonale skatteanslaget ble oppjustert med 0,4 prosentpoeng i revidert nasjonalbudsjett, og antatt skattevekst utgjør etter dette 6,4 prosent. Skatteinngangen i mai ble overraskende høy, både lokalt og nasjonalt, med en vekst på 12,3 prosent i Drammen og 15,0 prosent nasjonalt i forhold til samme måned i fjor. Den kraftige veksten forklares i hovedsak med betydelige innbetalinger av tilleggsforskudd for skatteåret 2015 innen fristen 31. mai i år. Økning av skattesatsen på aksjeutbytte og aksjegevinster fra 1. januar 2016 er trolig den viktigste forklaringen på de høye innbetalingene. En annen forklaring er at nedgang i rentenivå i kombinasjon med lavere skattesats gir redusert rentefradrag, og dermed økt behov for å innbetale tilleggsforskudd. En tredje forklaring er at forfallsdatoen for tilleggsforskudd, i motsetning til i 2015, i år falt på en hverdag. Det er derfor spesielle forhold som har gitt sterk økning i skatteinngangen i mai, og det er ikke grunnlag for å anta en økning i samme takt fremover. Tabell 8. Skatteutviklingen i 2016 Vedtatt budsjett 1) Rev. budsjett Jan Feb Mar April Mai Drammen kommune 5,8 % 6,2 % 4,2 % 4,1 % 5,9 % 5,9 % 8,4 % Nasjonalt nivå 6,0 % 6,4 % 3,3 % 3,2 % 5,4 % 5,3 % 9,0 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2016 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2016 (nasjonalt) og revidert årsbudsjett pr. 1. tertial 2016 Figur 2. Akkumulert skatteutvikling pr. mai ,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Skatteutviklingen i 2016 Akkumulert vekst pr. måned Budsjett 2016 Drammen Drammen kommune Nasjonalt nivå Nasjonal vekst (RNB-2016) Side 11

12 Som det fremgår av tabellen ovenfor er akkumulert skattevekst per utgangen av mai på henholdsvis 8,4 prosent i Drammen og 9,0 prosent på landsbasis. I forhold til periodisert budsjett før justering per 1. tertial, viser skatteinngangen en merinntekt på 23,9 millioner kroner. Selv om den akkumulerte veksten må forventes å avta utover året, er det sannsynlig at årets skatteinngang vil bli noe høyere enn de reviderte budsjettanslagene legger opp til. Rådmannen velger imidlertid i denne omgang å opprettholde skatteanslaget fra 1. tertialrapport, og vil vurdere utviklingen nærmere i forbindelse med 2. tertialrapport. Rammetilskudd Rammetilskuddet viser per mai en merinntekt på 2,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merinntekten kan i sin helhet tilskrives inntektsutjevningen for perioden januar mars. Rammetilskuddet viser per mai en merinntekt på 2,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merinntekten kan i sin helhet tilskrives inntektsutjevningen for perioden januar mars. I denne perioden hadde Drammen kommune en skatteinntekt per innbygger på 95,9 prosent av landsgjennomsnittet. Rammetilskuddet ble ved behandlingen av 1. tertialrapport oppjustert med 3,1 millioner kroner knyttet til forventet økt inntektsutjevning. Nivået på årets inntektsutjevning vurderes nærmere i tilknytning til skatteanslaget i forbindelse med 2. tertialrapport. Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere Per utgangen av mai er integreringstilskuddet inntektsført med 42,1 millioner kroner. Dette er 4,2 millioner koner mer enn i periodisert budsjett, og 8,1 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Det er per utgangen av mai bosatt 98 personer, herav 3 enslige mindreårige. Dette indikerer at bosettingen er i god rute når 42 prosent av året er gått. I tillegg har 10 personer kommet på familiegjenforening per utgangen av mai. Tabell 9. Bosatte flyktinger per mai 2016 Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2016 *) Inkluderer 12 personer bosatt i desember fjor utover vedtatt kvote på 170 personer i 2015 Inntektene fra integreringstilskudd mv. ble oppjustert med 7,0 millioner kroner ved behandlingen av 1. tertialrapport. Oppjusteringen var i stor grad knyttet til forventede merinntekter fra integreringstilskuddet for tilskudd år 2-5. Merinntektene per mai fremkommer før justering av budsjettet, og rådmannen opprettholder derfor årsprognose i samsvar med det justerte budsjettet. Andel av målsetting Voksne og barn i familie * ,3 % Enslige mindreårige ,0 % Sum bosatte ,6 % Familiegjenforening 10 Sum bosatt inkl. familiegjenforening Refusjon feriepenger av sykelønn Refusjon feriepenger av sykelønn inntektsføres på sentralt ansvar under «Budsjettforutsetning fellesposter» i hovedoversikten. Per mai viser denne posten inntekter på 10,5 millioner kroner, mens årsbudsjettet er på 6,1 millioner kroner. Merinntektene antas å ha sammenheng med endret føringspraksis (periodisering) i forbindelse med overgangen til nytt HR-system, Side 12

13 som kan gi en positiv engangseffekt i år. Rådmannen vil avklare dette nærmere fram mot 2. tertialrapport. 5.4 Finansielle poster Den budsjetterte renteforutsetningen for 2016 er basert på en gjennomsnittlig forventet Nibor på 1,25 prosent med marginpåslag på 0,55 prosent. Dette gir en budsjettrente på 1,8 prosent på lån med kortsiktige vilkår. Drammen kommune baserer sine renteforutsetninger på utviklingen i styringsrenten og renten på 3 til 6 måneders Nibor. Renteforutsetningen er også basert på forventninger om utviklingen i bankenes og markedets marginpåslag. Norges Banks styringsrente ble på rentemøtet 17. mars satt ned fra 0,75 til 0,50 prosent. På siste rentemøte 23. juni besluttet Norges Bank å opprettholde uendret styringsrente. Nibor har gradvis sunket så langt i 2016, men har ligget forholdsvis stabilt rundt 1 prosent i april og mai. Snittrenten for årets fem første måneder er 1,05 prosent, med siste notering 31.mai på 0,97 prosent. Kommunalbanken og KLP har i løpet av våren økt marginpåslaget på Niborbaserte lån til 70 punkter. Marginene på sertifikatene i markedet har vært lave på 10 til 20 basispunkter. Drammen kommune søker å optimalisere fordelingen mellom Kommunalbankens flytende lån og bruk av markedet. Den budsjetterte renteforutsetningen for 2016 er basert på en gjennomsnittlig forventet Nibor på 1,25 prosent med marginpåslag på 0,55 prosent. Dette gir en budsjettrente på 1,8 prosent på lån med kortsiktige vilkår. Lånefondet har per utgangen av mai tatt opp ett nytt lån på 150 millioner kroner. Dette ble gjort i mars som et 3 måneders sertifikat i Nordea med kupongrente på 1,15 prosent. Kortsiktige låneavtaler som er rentejustert i så langt i 2016 ligger innenfor men tett opp til budsjettforutsetningene og finansområdet rapporterer et resultat som er i tråd med budsjett. Kommunens likviditet har vært positiv så langt i 2016 og trekkrettighet har ikke blitt benyttet. Likviditeten overvåkes løpende i forhold til når det er hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak. Status startlån/formidlingslån Per utgangen av mai har kommunen utbetalt 126,9 millioner i Startlån. I tillegg foreligger forhåndsgodkjenninger og konkrete tilsagn på til sammen 110,5 millioner kroner. Det er hittil i år mottatt 351 søknader, hvorav86 ikke var behandlet per utgangen av mai. Per utgangen av mai har kommunen totalt 616,7 millioner kroner i utlån av Startlån. Drammen kommunes låneramme for Startlån i 2016 ble vedtatt utvidet fra 175 til 300 millioner kroner ved behandlingen av 1. tertialrapport. Husbanken har tidligere i år gitt tilsagn om en låneramme på inntil 200 millioner. 70 prosent av beløpet - tilsvarende 140 millioner - er allerede utbetalt, mens resterende tildeling skjer i september. Husbanken har gitt signaler om at en utvidelse av lånerammen til inntil 300 millioner kroner kan påregnes å bli akseptert. Side 13

14 Trond Julin kommunaldirektør økonomi og næring Roar Paulsen økonomisjef Side 14

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 RÅDMANNEN 31. MARS 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2017... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Programområdene

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per

Drammen bykasse Økonomirapport per Drammen bykasse Økonomirapport per 31.05 2017 Rådmannen, 30. juni 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016

Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016 Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016 Rådmannen 13.04.2016 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2016... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Regnskapsstatus

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus for programområdene... 7 01 Barnehage... 7 02 Oppvekst... 8

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Rådmannen, 25. november 2016 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2016... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4.

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.05.2014 RÅDMANNEN 27. MAI 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres utfordringer innenfor

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10. Rådmannen i Drammen 3. desember Drammen bykasse - rapport pr. 31.10. 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015 Rådmannen 28.08.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 28.02.2011 Rådmannen i Drammen 5. april 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses budsjett for 2011 stiller store krav til virksomhetenes tilpasningsevne.

Detaljer

Drammen bykasse - rapport pr

Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status sykefravær per 3. kvartal 2017... 6 5. Regnskapsstatus for programområdene...

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31.07.2011 Rådmannen i Drammen 16. september 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av juli bekrefter i hovedsak det bildet som

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Rådmannen 27.11.2015 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2015... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

2. tertialrapport 2017

2. tertialrapport 2017 2. tertialrapport 2017 Rådmannens forslag 10. oktober 2017 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Innholdsfortegnelse Rådmannens forslag til vedtak:... 4 Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2017... 8

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

2. tertialrapport 2016

2. tertialrapport 2016 2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag 11. oktober 2016 Drammen kommune 2. tertialrapport 2016 2.TERTIALRAPPORT 2016 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2016... 8 Del 2 Økonomi

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 1 Oppsummering (1): Tjenesteområdene styrkes med 8,2 millioner kroner: Økt bosetting av flyktninger Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen Nytt møtesenter og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2017 2020 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Netto driftsresultat 2014-2016 Tall i mill Regnskap Regnskap Regnskap 2014 2015 2016 Sum driftsinntekter 17 905 19 249 20 550 Sum

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer