DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR"

Transkript

1 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR Rådmannen i Drammen 15. juli 2016

2 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status per utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet per mai ikke er justert for de endringer bystyret vedtok under behandlingen av 1. tertialrapport 2016, er vurderingene/årsprognosene i denne rapporten basert på de reviderte budsjettforutsetningene bystyret vedtok. Med unntak av uventet høy skatteinngang i mai er det ikke større endringer i det økonomiske bildet i forhold til rapporteringen per 1. tertial. Det registreres fortsatt økonomiske utfordringer innenfor enkelte av programområdene. Drammen bykasses regnskapsstatus per mai i år viser et positivt avvik i forhold til periodebudsjettet på 30 millioner kroner (netto driftsresultat). Rådmannen har imidlertid i denne omgang valgt å opprettholde årsprognosen i samsvar med de forutsetninger som ble lagt til grunn ved behandlingen av 1. tertialrapport. Dette innebærer et forventet netto driftsresultat på 74,9 millioner kroner for Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende: På grunnlag av skatteutviklingen til og med april ble årets skatteanslag oppjustert med 7,4 millioner kroner i 1. tertialrapport. Også det nasjonale skatteanslaget ble oppjustert i revidert nasjonalbudsjett. Skatteinngangen i mai ble overraskende høy, både lokalt og nasjonalt, med en vekst på 12,3 prosent i Drammen og 15,0 prosent nasjonalt i forhold til samme måned i fjor. Den kraftige veksten forklares i hovedsak med betydelige innbetalinger av tilleggsforskudd for skatteåret 2015 innen fristen 31. mai i år. Økning av skattesatsen på aksjeutbytte og aksjegevinster fra 1. januar 2016 er trolig den viktigste forklaringen på de høye innbetalingene. En annen forklaring er at nedgang i rentenivå i kombinasjon med lavere skattesats gir redusert rentefradrag og dermed økt behov for å innbetale tilleggsforskudd. En tredje forklaring er at forfallsdatoen for tilleggsforskudd, i motsetning til i 2015, i år falt på en hverdag. Det er derfor spesielle forhold som har gitt sterk økning i skatteinngangen i mai, og det er ikke grunnlag for å anta en økning i samme takt fremover. Akkumulert vekst i skatteinngangen per utgangen av mai er på henholdsvis 8,4 prosent i Drammen og 9,0 prosent på landsbasis. I forhold til periodisert budsjett før justering per 1. tertial, viser skatteinngangen en merinntekt på 23,9 millioner kroner. Selv om den akkumulerte veksten må forventes å avta utover året, er det sannsynlig at årets skatteinngang vil bli noe høyere enn de reviderte budsjettanslagene legger opp til. Rådmannen velger imidlertid i denne omgang å opprettholde skatteanslaget fra 1. tertialrapport, og vil vurdere utviklingen nærmere i forbindelse med 2. tertialrapport. Rammetilskuddet viser per mai en merinntekt på 2,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merinntekten kan i sin helhet tilskrives inntektsutjevningen for perioden januar mars. Rammetilskuddet ble ved behandlingen av 1. tertialrapport oppjustert med 3,1 millioner kroner knyttet til forventet økt inntektsutjevning. Side 2

3 Inntekter fra integreringstilskudd mv. ligger 4,2 millioner kroner høyere enn budsjett per utgangen av mai. Merinntektene skyldes i hovedsak integreringstilskuddet for år 2-5. Inntektene fra integreringstilskudd ble oppjustert med 7 millioner kroner ved behandlingen av 1. tertialrapport, og rådmannen opprettholder årsprognosen i samsvar med dette. For programområdene er det per mai et samlet merforbruk på 8,8 millioner kroner, tilsvarende 100,6 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ved utgangen av mai vurderes de fleste programområdene å ha økonomisk kontroll, men det registreres fortsatt utfordringer innenfor programområdene 01 Barnehage, 02 Oppvekst og 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester. Det jobbes med å tilpasse utgiftssnivået til budsjettrammene, og rådmannen legger foreløpig til grunn at programområdene vil styre mot balanse ved årsslutt. Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per mai en netto merutgift på 4,3 millioner kroner. Programområde 05 Helse og omsorg har et merforbruk på lønn og sykelønnsrefusjon på 10,3 millioner kroner. De øvrige programområdene viser kun marginale merforbruk eller positive avvik. Rentenivået holder seg fortsatt lavt, men økte marginpåslag i Kommunalbanken og KLP spiser i stor grad opp rentegevinsten. Samlet sett vurderes finansbudsjettet å være under kontroll. Side 3

4 Tabell 1. Drammen bykasse hovedoversikt driftsregnskap pr. 31. mai 2016 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2016 Årsprog 2016* Regnskap 2015 PROGRAMOMRÅDENE 1310,2 1398,7 1389,9-8,8 100,6 % 3292,1 0, ,5 P01 Barnehage 193,5 219,9 220,1 0,2 99,9 % 507,7 0,0 491,2 P02 Oppvekst 105,0 119,6 117,1-2,5 102,1 % 251,4 0,0 251,8 P03 Samfunnssikkerhet 19,1 19,4 19,4-0,0 100,0 % 46,7 0,0 44,0 P04 Byutvikling 18,2 16,1 15,8-0,3 102,0 % 16,9 0,0 24,0 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 462,2 554,5 537,8-16,7 103,1 % 1248,6 0, ,2 P06 Kultur 58,9 68,9 69,0 0,1 99,9 % 142,0 0,0 138,5 P07 Ledelse, organisering og styring 70,9 74,5 74,9 0,3 99,5 % 192,3 0,0 185,9 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 3,9 6,4 6,3-0,0 100,3 % 9,0 0,0 8,7 P09 Idrett, park og natur 19,8 30,5 30,0-0,5 101,5 % 71,3 0,0 69,1 P10 Politisk styring 9,2 10,0 10,0 0,0 99,7 % 23,1 0,0 23,2 P11 Vei 27,6 19,8 19,5-0,3 101,7 % 58,6 0,0 56,6 P12 Grunnskoleundervisning 283,9 305,5 315,7 10,2 96,8 % 750,6 0,0 743,2 P13 Introduksjonstjenester 98,9 15,2 16,0 0,8 95,1 % 67,8 0,0 249,6 P14 Vann og avløp -60,9-61,5-61,6-0,1 99,9 % -93,9 0,0-91,7 SENTRALE INNTEKTER -1555, ,7-1669,2 30,5 101,8 % -3488,3 0, ,0 Skatt på inntekt og formue -798,1-893,1-869,3 23,9 102,7 % -1805,4 0, ,0 Rammetilskudd -723,1-763,3-760,7 2,5 100,3 % -1532,0 0, ,4 Integreringstilskudd (netto) -34,0-42,1-38,0 4,2 111,0 % -129,2 0,0-123,4 Vertskommunetilskudd asylmottak 0,0-0,7-0,8-0,1 89,4 % -1,8 0,0-1,9 Kompensasjonstilskudd -0,5-0,4-0,4-0,0 99,3 % -19,9 0,0-21,4 FINANSIELLE POSTER 43,1 63,9 63,9-0,0 100,0 % 128,9 0,0 80,6 Renteutgifter 26,3 32,2 32,7 0,5 98,4 % 94,8 0,0 91,7 Avdragsutgifter til lånefondet 22,2 37,0 36,4-0,6 101,6 % 109,2 0,0 70,0 Renteinntekter -5,4-5,2-5,2 0,1 101,0 % -75,1 0,0-33,1 Resultat lånefond 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-47,9 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -15,2-16,5-16,5 0,0 100,0 % -127,9 0,0-126,5 Drammen Eiendom KF -15,2-16,5-16,5 0,0 100,0 % -49,4 0,0-48,1 Energiselskapet Buskerud AS 0,0-0,0 0,0 0,0 % -50,0 0,0-47,5 Lindum AS 0,0-0,0 0,0 0,0 % -11,0 0,0-11,6 Drammen Parkering KF 0,0-0,0 0,0 0,0 % -16,0 0,0-15,0 Drammen Kjøkken KF 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-2,2 Drammen Kino as 0,0-0,0 0,0 0,0 % -1,5 0,0-2,2 Drammen Drift KF 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 Motorveifinans 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 FELLESUTGIFTER/UFORDELT 6,0 18,9 25,2 8,3-31,6 % 120,2 0,0-79,7 Interkommunalt samarbeid 5,3 29,3 27,5 0,0 0,0 % 0,0 0,0-7,4 Budsjettforutsetning fellesposter 0,0-10,5-3,0 7,5 351,0 % -6,0 0,0-5,5 Årets premieavvik 0,0-0,0 0,0 0,0 % -119,0 0,0-93,0 Årets amortisering 0,0-0,0 0,0 0,0 % 83,6 0,0 71,0 Premieavsetning pensjon 0,0-0,0 0,0 0,0 % 7,3 0,0 0,0 Lønnsreserve 0,0-0,0 0,0 0,0 % 46,1 0,0 0,0 Sikringstilskudd 0,7-0,7 0,7 0,0 % 0,7 0,0 1,1 Reguleringspremie 0,0 - -0,0-0,0 0,0 % 107,6 0,0 1,1 Diverse pensjon 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 Bruk av premiefond 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-48,4 Rentegarantipremie 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 1,5 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 181,6 Motpost avskrivninger 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-181,6 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -211,5-234,6-206,6 30,0 113,6 % -74,9 0,0-203,2 Side 4

5 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2016 Årsprog 2016* Regnskap 2015 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -211,5-234,6-206,6 30,0 113,6 % -74,9 0,0-203,2 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 74,9 0,0 42,4 + Tidligere års resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-79,0 + Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 4,1 0,0 107,4 + Avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 40,0 + Avsetninger til VA fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 4,1 0,0 5,7 + Overføring til investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 98,0 0,0 54,8 - Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -4,5 0,0-49,6 - Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -25,9 0,0-36,8 - Bruk av VA-fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -0,8 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT -211,5-234,6-206,6 30,0 113,6 % 0,0 0,0-160,8 *) Årsprognose vurdert på grunnlag av revidert budsjett etter behandling av 1. tertialrapport Status budsjett 2016 Det er ikke foretatt nye budsjettekniske justeringer ut over de forhold som er omtalt i 1. tertialrapport Justeringer som ble vedtatt ved bystyrets behandling av 1. tertialrapport innarbeides i budsjettet fra og med juni i år. 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner Regulert budsjett for lønn inkl. sosiale kostnader er på 2 464,6 millioner kroner i Per mai er de akkumulerte lønnsutgiftene på 1 107,6 millioner kroner, som er 13,5 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Lønnsutgiftene tom. mai er 3,7 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Regulert budsjett for refusjon sykelønn og fødselspenger er på 77,2 millioner kroner i Per mai er refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspenger på 43,9 millioner kroner, som er 9,2 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. At merinntektene er så vidt høye skyldes gjenomgående nøktern budsjettering av refusjon sykelønn. Selv om refusjon sykelønn og fødselspenger ligger over budsjett er inntektene per mai 9,4 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Fra 1. januar i år gikk Drammen kommune over til nytt lønns- og personalsystem (Agresso HR), og dette innebærer blant annet at inntektsføring av refusjon sykelønn blir noe forskjøvet i forhold til tidligere system. Dette gir en annen periodisering av inntektene gjennom året, men skal ikke gi større utslag på årsbasis sammenliknet med tidligere ordning. Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av mai en netto merutgift på 4,3 millioner kroner, fordelt på følgende måte: Brutto lønnsutgifter: Refusjons sykelønn: Refusjon fødselspenger 13,5 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 5,6 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 3,6 mill. kr høyere enn periodebudsjettet Side 5

6 Millioner kroner Drammen bykasse - rapport pr Figur 1. Lønn og sykelønnsrefusjon 2016 Utvikling lønn og refusjoner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett refusjoner Regnskap lønn Budsjett lønn Regnskap refusjoner Akkumulert netto avvik 6,8 0,9 0,0-2,5-4,2 8,0 6,0 4,0 2, ,0-4,0-6,0 Total 2016 Bud lønn: 2464,6 Bud ref: 77,2 Hittil 2016 Bud lønn: 1094,2 Regn lønn: 1107,6 Bud ref: 34,7 Regn ref: 43,9 Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik per programområde, når vi ser lønn og lønnsrefusjoner under ett. Tabell 2. Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner per programområde per mai 2016 Avvik lønn Avvik refusjoner Programområde (tall i 1000) P01 - Barnehage P02 - Oppvekst P03 - Brannvern 0 0 P04 - Byutvikling P05 - Helse og omsorg P06 - Kultur P07 - Ledelse, organisering og styring P08 - Miljø, kompetanse og næring 0 0 P09 - Idrett, park og natur P10 - Politisk styring P11 - Samferdsel og fellesarealer -7 0 P12 - Grunnskoleopplæring P13 - Sosiale tjenester P14 - Vann og avløp P20 - Interkommunalt samarbeid Sum programområdene Netto avvik lønn og refusjoner Som det fremgår av tabellen ovenfor har programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester et negativt avvik på 10,3 millioner kroner når lønnsutgifter og sykelønnsrefusjoner ses i sammenheng. I tillegg viser programområde 10 Politisk styring et netto merforbruk på 1,0 million kroner. Det største netto mindreforbruket er det programområde 12 Grunnskole som har med 5,2 millioner kroner. Side 6

7 5. Regnskapsstatus for programområdene pr. mai 2016 Programområdene viser et samlet merforbruk på 8,8 millioner kroner per utgangen av mai. Målt i forhold til revidert årsbudsjett for 2016 er forbruksprosenten på 42,5 prosent når 5/12 (42 prosent) av året er passert. Regnskapsstatus per mai viser at det fortsatt er en viss usikkerhet knyttet til budsjettsituasjonen innenfor programområdene 01 Barnehage, 02 Oppvekst og05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester. For øvrige programområder vurderes økonomien å være under kontroll. Det understrekes at avvikene i regnskapsrapporten per mai fremkommer før budsjettene er korrigert for vedtatte tilførsler i 1. tertialrapport i Rådmannen forventer at programområdene styrer mot balanse på årsbasis. Det er i det etterfølgende gitt en kortfattet vurdering av budsjettsituasjonen innenfor de nevnte programområder. 01 Barnehage Programområdet viser per mai et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner i forhold til peridosiert budsjett. De kommunale barnehagene melder balanse ved årets slutt. Det er også forventet at Kompetansesenteret og Forvaltningskontoret holder seg innenfor tildelt budsjettramme. Det har påløpt omlag 8,4 millioner kroner til gratis barnehage til og med mai. Tilskuddet fra IMDi for hele 2016 er 2,6 millioner kroner. Totalkostnaden til gratis barnehage i 2016 er beregnet til 17,6 millioner kroner. Antall barn med heltidsplass totalt har økt med 26 siden forrige rapportering. Sammenlignet med mai 2015 er det 32 færre barn med heltidsplass. Nedgangen har skjedd i de kommunale barnehagene (-36), mens det er en marginal økning i de private barnehagene (+4). Tabell 3. Antall heltidsplasser i barnehage Heltidsplasser barnehage Endring siden Kommunale barnehager mai. 15 apr. 16 mai. 16 mai. 15 apr. 16 jan. 16 Små barn Store barn Sum Private barnehager mai. 15 apr. 16 mai. 16 mai. 15 apr. 16 jan. 16 Små barn Store barn Sum Sum heltidsplasser totalt Det er en økning i antall timer og vedtak til spesialpedagogiske tiltak siden forrige rapportering. Prognose for hvis samme antall vedtak som i mai videreføres for resten av året - viser at det kan bli flere timer og flere vedtak sammenlignet med Kostnader knyttet til spesialpedagogiske timer antas å bli 6-8 millioner kroner høyere enn budsjettert. Side 7

8 Tabell 4. Spesialpedagogiske tiltak i barnehage Spesialpedagogikk i barnehage apr. 16 mai. 16 Endring Prognose 2016 Snitt 2015 Avvik 15/16 Timer pr måned Antall vedtak Det registreres god økonomisk styring i de kommunale barnehagene. Barnetallet ligger forholdsvis stabilt, men vil følges nøye utover året. Dersom barnetallet holder seg på om lag samme nivå som i 2015, legger rådmannen til grunn at økte utgifter til gratis barnehage og spesialpedagogiske tiltak dekkes innenfor programområdets ramme. Inntil videre opprettholdes forventning om at programområdet oppnår budsjettmessig balanse per årets utgang. 02 Oppvekst Programområdet viser per mai et merforbruk på 2,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. etter belastning for periodens andel av ufordelt budsjett med totalt 2,9 millioner kroner (januar -mai). Resultatmessig viser programområdet en forverring på 0,5 millioner kroner fra forrige rapportering per april. Merforbruket skyldes at utgiftsnivået hittil i år generelt er for høyt i forhold til tildelt ramme. April og mai har vært måneder med svært stor aktivitet i barneverntjenesten, med høyt antall meldinger og undersøkelser. Også antall akuttvurderinger har vært høyt. Selv om akuttvurderinger søkes løst på lavest mulig nivå, for eksempel gjennom ulike hjelpetiltak i hjemmet og nettverksplasseringer, har det vært et større behov for kjøp av hjelpetiltak fra Bufetat, og flere barn har blitt plassert i fosterhjem, beredskapshjem og på institusjon. Tabell 5. Nøkkeltall for barnevern per mai 2016 Grunntall Gjsnitt 2015 Jan Feb Mars April Mai Nye meldinger Nye undersøkelser Antall hjelpetiltak (ikke plasserte barn over og under 18 år) Tabell 6. Barn med opphold utenfor hjemmet Plasseringer Gjsnitt 2015 Jan Feb Mars April Mai etter paragraf Frivillige Hvorav over 18 år Varige Akuttplasseringer (uavklarte) Totalt antall plasseringer 4, Side 8

9 Per utgangen av mai er det bosatt 3 enslige mindreårige flyktninger. Detaljene rundt bosetting av de resterende 17 i annet halvår er ikke endelig kjent, men det forutsettes at virksomheten utarbeider en plan som sikrere at bosettingsmålet på totalt 20 ungdommer i 2016 nås. Det er blant annet jobbet med vilkårene knyttet til at inntil 5 ungdommer bosettes via folkehøyskole i august. Tabell 7. Status enslige mindreårige flyktninger per mai 2016 Enslige mindreårige flyktninger (EMF) Bosatt hittil i år (målsetting: 20) Antall EMF totalt Antall > 20 år, mottar råd og veiledningstiltak Antall < 20 år på institusjon, dekkes ikke av refusjonsordningen Antall < 20 år, dekkes av refusjonsordningen Herav bosatt i bofellesskap Herav bosatt i fosterhjem Herav bosatt i vertsfamilier Herav bosatt i egen bolig med oppfølging Styrking av tidlig forebyggende arbeid i alle avdelinger og en høy grad av egenproduksjon av tiltakstjenester i barnevernet videreføres. Til tross for positive endringer i tjenesteproduksjonen og bedre kostnadskontroll i virksomheten, er ikke programområdets samlede drift i balanse. Virksomheten fortsetter arbeidet med tiltak for å bringe driften i balanse, og rådmannen vil følge utviklingen nøye fram mot 2. tertialrapport. 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester Programområdet viser per mai et merforbruk på 16,7 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. I forhold til forrige rapportering per april er dette en økning i merforbruket på 1,2 millioner kroner. Som nærmere omtalt i 1. tertialrappport er merforbruket påvirket av engangseffekter knyttet til strøm- og lisensutgifter med om lag 2 millioner kroner samt periodiseringsmessig forkyvning av refusjons sykelønn med om lag 6 millioner kroner. Sistenevnte har sammenheng med overgangen til nytt HR-system fra 1. januar, og forventes utjevnet i løpet av året. Enkelte virksomheter melder om utfordringer knyttet til økte utgifter, blant annet behov kjøp av flere eksterne plasser og økt forbruk av hjemmetjenester. Side 9

10 Utgiftene til sosialhjelp er per utgangen av mai om lag 3,9 millioner kroner høyere enn budsjettert. Det vært en økning i antall klienter med sosialhjelp som viktigste inntektskilde på 8,3 prosent fra mai 2015 (782) til mai 2016 (853) - inkludert KVP og Jobbsjansen. Som påpekt i 1. tertialrapport er det utfordringer knyttet til programområdets økonomi. Enkeltvirksomheter følges opp tettere, og det er satt i verk korrigerende tiltak for de virksomheter det gjelder. Det er fortsatt for tidlig å vurdere effekten av de enkelte tiltak, og årsprognosen er derfor usikker. Rådmannen velger imidlertid foreløpig å opprettholde forventningen om at programområdet går i balanse for Rådmannen har fokus på driftssituasjonen, og vil følge utviklingen nøye fram mot 2. tertialrapport. Side 10

11 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Endring prosent Drammen bykasse - rapport pr Sentrale poster 5.1 Skatt, rammetilskudd og andre sentrale statstilskudd På grunnlag av skatteutviklingen til og med april ble årets skatteanslag oppjustert med 0,4 prosentpoeng tilsvarende 7,4 millioner kroner i 1. tertialrapport. Anslått skattevekst i 2016 for Drammen kommune er etter dette 6,2 prosent. Også det nasjonale skatteanslaget ble oppjustert med 0,4 prosentpoeng i revidert nasjonalbudsjett, og antatt skattevekst utgjør etter dette 6,4 prosent. Skatteinngangen i mai ble overraskende høy, både lokalt og nasjonalt, med en vekst på 12,3 prosent i Drammen og 15,0 prosent nasjonalt i forhold til samme måned i fjor. Den kraftige veksten forklares i hovedsak med betydelige innbetalinger av tilleggsforskudd for skatteåret 2015 innen fristen 31. mai i år. Økning av skattesatsen på aksjeutbytte og aksjegevinster fra 1. januar 2016 er trolig den viktigste forklaringen på de høye innbetalingene. En annen forklaring er at nedgang i rentenivå i kombinasjon med lavere skattesats gir redusert rentefradrag, og dermed økt behov for å innbetale tilleggsforskudd. En tredje forklaring er at forfallsdatoen for tilleggsforskudd, i motsetning til i 2015, i år falt på en hverdag. Det er derfor spesielle forhold som har gitt sterk økning i skatteinngangen i mai, og det er ikke grunnlag for å anta en økning i samme takt fremover. Tabell 8. Skatteutviklingen i 2016 Vedtatt budsjett 1) Rev. budsjett Jan Feb Mar April Mai Drammen kommune 5,8 % 6,2 % 4,2 % 4,1 % 5,9 % 5,9 % 8,4 % Nasjonalt nivå 6,0 % 6,4 % 3,3 % 3,2 % 5,4 % 5,3 % 9,0 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2016 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2016 (nasjonalt) og revidert årsbudsjett pr. 1. tertial 2016 Figur 2. Akkumulert skatteutvikling pr. mai ,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Skatteutviklingen i 2016 Akkumulert vekst pr. måned Budsjett 2016 Drammen Drammen kommune Nasjonalt nivå Nasjonal vekst (RNB-2016) Side 11

12 Som det fremgår av tabellen ovenfor er akkumulert skattevekst per utgangen av mai på henholdsvis 8,4 prosent i Drammen og 9,0 prosent på landsbasis. I forhold til periodisert budsjett før justering per 1. tertial, viser skatteinngangen en merinntekt på 23,9 millioner kroner. Selv om den akkumulerte veksten må forventes å avta utover året, er det sannsynlig at årets skatteinngang vil bli noe høyere enn de reviderte budsjettanslagene legger opp til. Rådmannen velger imidlertid i denne omgang å opprettholde skatteanslaget fra 1. tertialrapport, og vil vurdere utviklingen nærmere i forbindelse med 2. tertialrapport. Rammetilskudd Rammetilskuddet viser per mai en merinntekt på 2,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merinntekten kan i sin helhet tilskrives inntektsutjevningen for perioden januar mars. Rammetilskuddet viser per mai en merinntekt på 2,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merinntekten kan i sin helhet tilskrives inntektsutjevningen for perioden januar mars. I denne perioden hadde Drammen kommune en skatteinntekt per innbygger på 95,9 prosent av landsgjennomsnittet. Rammetilskuddet ble ved behandlingen av 1. tertialrapport oppjustert med 3,1 millioner kroner knyttet til forventet økt inntektsutjevning. Nivået på årets inntektsutjevning vurderes nærmere i tilknytning til skatteanslaget i forbindelse med 2. tertialrapport. Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere Per utgangen av mai er integreringstilskuddet inntektsført med 42,1 millioner kroner. Dette er 4,2 millioner koner mer enn i periodisert budsjett, og 8,1 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Det er per utgangen av mai bosatt 98 personer, herav 3 enslige mindreårige. Dette indikerer at bosettingen er i god rute når 42 prosent av året er gått. I tillegg har 10 personer kommet på familiegjenforening per utgangen av mai. Tabell 9. Bosatte flyktinger per mai 2016 Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2016 *) Inkluderer 12 personer bosatt i desember fjor utover vedtatt kvote på 170 personer i 2015 Inntektene fra integreringstilskudd mv. ble oppjustert med 7,0 millioner kroner ved behandlingen av 1. tertialrapport. Oppjusteringen var i stor grad knyttet til forventede merinntekter fra integreringstilskuddet for tilskudd år 2-5. Merinntektene per mai fremkommer før justering av budsjettet, og rådmannen opprettholder derfor årsprognose i samsvar med det justerte budsjettet. Andel av målsetting Voksne og barn i familie * ,3 % Enslige mindreårige ,0 % Sum bosatte ,6 % Familiegjenforening 10 Sum bosatt inkl. familiegjenforening Refusjon feriepenger av sykelønn Refusjon feriepenger av sykelønn inntektsføres på sentralt ansvar under «Budsjettforutsetning fellesposter» i hovedoversikten. Per mai viser denne posten inntekter på 10,5 millioner kroner, mens årsbudsjettet er på 6,1 millioner kroner. Merinntektene antas å ha sammenheng med endret føringspraksis (periodisering) i forbindelse med overgangen til nytt HR-system, Side 12

13 som kan gi en positiv engangseffekt i år. Rådmannen vil avklare dette nærmere fram mot 2. tertialrapport. 5.4 Finansielle poster Den budsjetterte renteforutsetningen for 2016 er basert på en gjennomsnittlig forventet Nibor på 1,25 prosent med marginpåslag på 0,55 prosent. Dette gir en budsjettrente på 1,8 prosent på lån med kortsiktige vilkår. Drammen kommune baserer sine renteforutsetninger på utviklingen i styringsrenten og renten på 3 til 6 måneders Nibor. Renteforutsetningen er også basert på forventninger om utviklingen i bankenes og markedets marginpåslag. Norges Banks styringsrente ble på rentemøtet 17. mars satt ned fra 0,75 til 0,50 prosent. På siste rentemøte 23. juni besluttet Norges Bank å opprettholde uendret styringsrente. Nibor har gradvis sunket så langt i 2016, men har ligget forholdsvis stabilt rundt 1 prosent i april og mai. Snittrenten for årets fem første måneder er 1,05 prosent, med siste notering 31.mai på 0,97 prosent. Kommunalbanken og KLP har i løpet av våren økt marginpåslaget på Niborbaserte lån til 70 punkter. Marginene på sertifikatene i markedet har vært lave på 10 til 20 basispunkter. Drammen kommune søker å optimalisere fordelingen mellom Kommunalbankens flytende lån og bruk av markedet. Den budsjetterte renteforutsetningen for 2016 er basert på en gjennomsnittlig forventet Nibor på 1,25 prosent med marginpåslag på 0,55 prosent. Dette gir en budsjettrente på 1,8 prosent på lån med kortsiktige vilkår. Lånefondet har per utgangen av mai tatt opp ett nytt lån på 150 millioner kroner. Dette ble gjort i mars som et 3 måneders sertifikat i Nordea med kupongrente på 1,15 prosent. Kortsiktige låneavtaler som er rentejustert i så langt i 2016 ligger innenfor men tett opp til budsjettforutsetningene og finansområdet rapporterer et resultat som er i tråd med budsjett. Kommunens likviditet har vært positiv så langt i 2016 og trekkrettighet har ikke blitt benyttet. Likviditeten overvåkes løpende i forhold til når det er hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak. Status startlån/formidlingslån Per utgangen av mai har kommunen utbetalt 126,9 millioner i Startlån. I tillegg foreligger forhåndsgodkjenninger og konkrete tilsagn på til sammen 110,5 millioner kroner. Det er hittil i år mottatt 351 søknader, hvorav86 ikke var behandlet per utgangen av mai. Per utgangen av mai har kommunen totalt 616,7 millioner kroner i utlån av Startlån. Drammen kommunes låneramme for Startlån i 2016 ble vedtatt utvidet fra 175 til 300 millioner kroner ved behandlingen av 1. tertialrapport. Husbanken har tidligere i år gitt tilsagn om en låneramme på inntil 200 millioner. 70 prosent av beløpet - tilsvarende 140 millioner - er allerede utbetalt, mens resterende tildeling skjer i september. Husbanken har gitt signaler om at en utvidelse av lånerammen til inntil 300 millioner kroner kan påregnes å bli akseptert. Side 13

14 Trond Julin kommunaldirektør økonomi og næring Roar Paulsen økonomisjef Side 14

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres utfordringer innenfor

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Rådmannen 27.11.2015 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2015... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

2. tertialrapport 2016

2. tertialrapport 2016 2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag 11. oktober 2016 Drammen kommune 2. tertialrapport 2016 2.TERTIALRAPPORT 2016 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2016... 8 Del 2 Økonomi

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015

Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015 Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015 RÅDMANNEN 31. MARS 2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 2. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag 9. oktober 2013 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 2.TERTIALRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2013... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Månedsrapport økonomi

Månedsrapport økonomi Månedsrapport økonomi Oktober Prognoseutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Folkevalgte organer - - - - 200 200 250 300 250 400 Rådmannsfunksjon - 200 200 300 500 500 975 590 315 150 Felles

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer