Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret /10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10"

Transkript

1 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret /10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet for 2. tertial 2010 tas til etterretning Vedlegg: Budsjettkommentarer fra enhetene BAKGRUNN 0 KONKLUSJON Etter 1 tertial hadde vi en inndeling av enhetene etter status: Smiler 13 Litt bekymret 4 Bekymret 1 Sterkt bekymret 0 Om vi hadde gjort samme vurdering etter 2. tertial ville antall Litt bekymret vært redusert til 3 og gruppen Smiler vært økt til 14 Enhetslederne haf blitt bedt om å anslå årsresultat for sin enhet. Summerer en anslagene og trekker fra det som er foreslått i budsjettregulering til disse blir merforbruket på enhetene ca kr På netto finans og konsesjonskraft forventes et tilsvarende mindreforbruk, og da bør regnskapet for 2010 kunne gjøres opp i balanse. Høye energipriser, svikt i skatteinntekter (på landsbasis) med mer kan selvsagt ødelegge bildet noe, men det ligger en reserve i at noen av enhetslederne som anslår et nullresultat kan få et mindreforbruk. 1 STATUS PROGRAMOMRÅDENE Progrom Budsjett Beløp Avvik 01 Kommunestyre, nemnder, utvalg Administrasjon Kirker

2 31 Kulturarbeid Bibliotek, kino, museum Barnehager Skoler Næringsutvikling Landbruk Miljø, vilt Plan, oppmåling, saksbehandling Vann, avløp, renovasjon Veier og samferdsel Boligforvaltning, boligbygging Brann- og feiervesen Forebyggende helsearbeid Legetjeneste. Helsemessig beredskap NAV Barnevernstjenesten Pleie- og omsorg i institusjon Plei- og omsorg i hjemmet Tabellen over viser bokført regnskap pr og periodisert budsjett for samme periode. Regnskapet avlegges på programområder. Vi følger imidlertid opp budsjettet på enhet (ansvar) og det er enhetene som blir analysert i denne saken. (NB Sum programområder og Sum ansvar skal ikke bli det samme, mest fordi Kirker er med i programområdene, men er ikke med under ansvar) STATUS PÅ ENHETENE Tabellen under viser status pr Budsjettet er periodisert, dvs delt opp på måneder etter forventet forbruk/inntekt i den enkelte måned. Dette er vanskelig å få helt korrekt grunnet variasjoner fra år til år, eks Hele skjønnstilskuddet for barnehager for 2010 kom i februar mens det i fjor kom i to terminer i 2. og 3. tertial. Vi har derfor laget en kolonne (Periodiseringsavvik) for å forklare de største avvikene. I kolonnen Refunderes er korrigert for utgifter som er påløpt uten dekning, men der det senere kommer en refusjon, eks sykepenger, eller dekning fra fond. I kolonnen for Avvik er mindreforbruk pluss og merforbruk minus. jan- aug jan-aug Ansvar (T) Bokført Periodisering Refunderes Korrigert Budsjett Avvik Politikere Rådmann Styrer Rindal barnehage Styrer Bolme barnehage Styrer Øvre Rindal barnehage Felles oppvekst Rektor Rindal skole Rektor Øvre Rindal skole Kulturkonsulent Næringsrådgiver Miljøkonsulent Jordbrukssjef

3 Jordbrukssjef Skogsjef Avdelingsing. anlegg Avdelingsing. bygg Oppmålingsing Kommunelege I Barnevernsleder Pleie og omsorgsleder Leder NAV Det kan være avvik mellom det enhetslederne oppgir som avvik og det som står i tabellen, eks på Rindal skole og Pleie og omsorg. Årsaken er at det er gjort føringer i perioden mellom enhetslederne skrev sine kommentarer og saken ble laget. Følgende områder har god styring og trenger ikke kommentarer utover det som de har skrevet i vedlegget. De regner med å avslutte året med mindreforbruk, eventuelt et lite merforbruk.: Politikere Rådmann Styrer Rindal barnehage Styrer Bolme barnehage Styrer Øvre Rindal barnehage Rektor Øvre Rindal skole Næringsrådgiver Miljøkonsulent Jordbrukssjef Skogsjef Oppmålingsing. Barnevernsleder Pleie og omsorgsleder Disse mener å få et merforbruk på mindre enn kr De prøver å minimalisere merforbruket, og har god styring. Ikke nødvendig med kommentarer utover det de skriver selv: Felles oppvekst Kommunelege I Leder NAV Da gjenstår 4 områder som kommenteres: Kultur Rindal skole Anlegg Bygg KULTUR Kulturkonsulenten anslår at merforbruket i 2010 blir kr , Av dette utgjør kr svikt i kinodrifta. Kr er lønnsutgifter på Rindalshuset som er ekstraordinære og kr er ekstra lønnskostnader i mottaket på Rindalshuset.

4 RINDAL SKOLE Det er brukt kr mer enn budsjettert i årets 8 første måneder. Det er først og fremst vikarutgiftene som er årsaken til dette. Det vil kommer ca kr mer enn budsjettert i refusjoner fra andre kommuner og fylket, og det er et lite etterslep på sykelønnsrefusjoner. For 3. tertial viser beregninger at skoleskyss blir kr dyrere enn budsjettert. Det søkes også om budsjettregulering av en del nye tiltak, se egen sak om budsjettregulering. ANLEGG Anlegg hører egentlig ikke til på denne lista om en skal bruke enhetsleders tro på at det blir et nullresultat i Merforbruket etter 2 tertial er ca kr Mesteparten av lønna vil bli ført på investering i de neste 3-4 månedene. Dette gir lave lønnskostnader på drift og redusert behov for spiker. Om det er nok til å komme i 0 vil tiden vise. BYGG Merforbruket er kr etter at det er korrigert for forventet skadeforsikring på kr og kr i periodisering av prosjekter (Rindalshuset, Utvendig vedlikehold). Etter 1. tertial var avviket kr Tar en i betraktning en budsjettregulering på lønn på kr , kan en si at situasjonen er uendret. Poster med merforbruk: Lønn korrigert med sykepenger, eks prosjekter Materiell, eks prosjekter Vedlikehold eks prosjekter Energi Snøbrøyting Servicekostnader Skadeforsikring Sum større poster Poster med mindreforbruk: Husleie Telefon, vaskemidler Kontorutstyr, festeavgifter Det er ikke realistisk å spare inn noe vesentlig i siste tertial. Målet må være å ikke øke merforbruket. 2 FELLESUTGIFTER /-INNTEKTER Renter Et lån i Kommunalbanken med flytende rente (pt-rente) har hatt et snitt på ca 2,5 % rente i 1. halvår. Vi har imidlertid store lån tilknyttet Nibor-renta med negativ (for oss positiv) margin, og disse har vært billigere enn pt-renten. Nibor-renta var pr 10.september 2,65 % og har vært stabil i 2. tertial. Pt-renta i Kommunalbanken var 2,70 % ved utgangen av august.. Det er budsjettert med en snittrente i 2010 på 3,5 %. Renteutgiftene vil bli lavere, men vi får mindre i renteinntekter og rentekompensasjon.

5 Konsesjonskraftinntekter Det positive med høye strømpriser er at Rindal kommune får større konsesjonskraftinntekter. Vi kan få opptil 0,5 mill mer enn budsjettert. På den annen side er det grunn til å tro at budsjettene på energi ikke holder Øvrige fellsutgifter/-inntekter Det ligger ikke an til store avvik her. LIKVIDITET Likviditeten har vært god i 2. tertial. SKATT Høsten 2009 ble det ble skrevet ut 3,37 mill i restskatt til skatteyterne i Rindal. Pr var 100 % krevd inn!. Det var det beste resultat i de midtnorske fylkene.

1. Konsekvenser av budsjettreguleringer gjort i 2010 Følgende budsjettvedtak har konsekvenser for økonomiplanperioden 2011-2014:

1. Konsekvenser av budsjettreguleringer gjort i 2010 Følgende budsjettvedtak har konsekvenser for økonomiplanperioden 2011-2014: Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-20134 ÅRSBUDSJETT 2011 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1115 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 27.10.2010 039/10

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/5281

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/5281 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/5281 ØKONOMIRAPPORT OKTOBER 2014 Rådmannens innstilling: 1. Helse og sosial og undervisning tilføres midler. Det gjøres følgende budsjettendringer:

Detaljer

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56085/2011 2011/7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet 12.10.2011 Bystyret 27.10.2011 Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Loppa kommune. Nuvsvåg 2.mai 09

Loppa kommune. Nuvsvåg 2.mai 09 Loppa kommune Nuvsvåg 2.mai 09 1 Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Når det gjelder

Detaljer

TERTIALRAPPORT NR: 2/11

TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedlegg til arkivsak 11/831 TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 PSSAK TERTIALRAPPORT 2.11 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT Beskrivelse

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 11/10 Oppfølging

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 3.kvartal 2012 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR 30.04.2014-1. TERTIAL

SAKSFRAMLEGG SAK: REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR 30.04.2014-1. TERTIAL SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-153. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-153. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10 Saksframlegg BUDSJETTREGULERING JUNI 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/197 Harry Figenschau Arkiv: K1-153 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det gjøres

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 78/2014 21.08.2014 Kommunestyret 09.10.2014 Økonomisk

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 22.11.2004 Kl. 10:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 14.06.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport 2-2012.

Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport 2-2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.09.2012 56544/2012 2012/6785 210 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/168 Bystyret 24.10.2012 Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport 2-2012. Sammendrag

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13

FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13 Saknr: Tittel: 70/13 Økonomimelding 2. tertial 2013 Rådmannens

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer