Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017"

Transkript

1 Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 RÅDMANNEN 31. MARS 2017

2 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter Status budsjett Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner Programområdene - status per februar Barnehage Oppvekst Helse og omsorg Ledelse, organisering og styring Sentrale poster Skatt, rammetilskudd Andre sentrale inntekter Finansielle poster Side 2

3 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Siden det fortsatt er tidlig i året velger rådmannen i denne omgang å opprettholde årsprognosenene i samsvar med budsjett. Økonomianalysen per februar er oppsummert nedenfor: Skatteinntektene i årets to første måneder er 0,8 millioner kroner lavere enn budsjettert. Skatteveksten i Drammen på 8,1 prosent er en del lavere enn landsgjennomsnittet på 9,8 prosent. Nye fordelingstall knyttet til årets skatteopplegg vil først slå ut i skattetallene for mars. Det gjøres derfor ikke endringer i skatteanslaget i denne omgang, men utviklingen vil følges nøye frem mot 1. tertialrapport. Programområdene viser et samlet merforbruk på 4,8 millioner kroner per utgangen av februar. Målt i forhold til revidert årsbudsjett for 2017 er forbruksprosenten på 16 prosent når 1/6 (17 prosent) av året er passert. Per februar vurderes den største budsjettmessige utfordringen å være innenfor programområde 01 Barnehage. Det er også usikkerhet knyttet til utviklingen innenfor områder som 02 Oppvekst, 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester og 07 Ledelse, organisering og styring. Rådmannen velger i denne omgang å opprettholde årsprognoser i samsvar med budsjett for samtlige programområder. Bosettingen av flyktninger er i rute i forhold til bystyrets vedtak om bosetting av inntil 170 personer. Per utgangen av februar er det bosatt 29 personer. Det er foreløpig ikke mottatt tilskudd for bosatte personer per utgangen av februar. Rentenivået holder seg fortsatt lavt, og ligger innenfor de budsjetterte forutsetningene. Kommunens likviditet utvikler seg fortsatt tilfredsstillende. Samlet sett vurderes finansbudsjettet å være under god kontroll. Side 3

4 Tabell 1. Drammen bykasse hovedoversikt driftsregnskap per 28. februar 2017 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2017 Årsprog Regnskap 2016 PROGRAMOMRÅDENE 597,9 571,2 566,4-4,8 100,8 % 3507,5 0, ,1 P01 Barnehage 86,9 94,4 90,4-3,9 104,4 % 529,7 522,1 P02 Oppvekst 45,8 49,1 49,8 0,7 98,5 % 295,6 268,5 P03 Samfunnssikkerhet 7,6 7,7 7,7 0,0 99,7 % 48,5 45,6 P04 Byutvikling 6,4 8,5 7,2-1,3 118,7 % 19,6 28,3 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 213,4 221,5 218,8-2,7 101,2 % 1320, ,6 P06 Kultur 36,4 21,5 21,2-0,3 101,2 % 145,1 142,4 P07 Ledelse, organisering og styring 34,7 35,1 35,4 0,3 99,2 % 202,5 205,5 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 0,8 0,8 0,8 0,0 94,4 % 9,4 8,4 P09 Idrett, park og natur 8,5 11,2 11,4 0,2 98,2 % 77,4 72,9 P10 Politisk styring 2,1 4,4 4,9 0,5 89,9 % 23,7 24,4 P11 Vei 8,4 5,9 6,0 0,1 98,6 % 60,4 58,9 P12 Grunnskoleundervisning 114,5 106,7 107,8 1,1 99,0 % 785,1 750,7 P13 Introduksjonstjenester 14,4-12,3-11,7 0,6 104,9 % 77,0 64,8 P14 Vann og avløp 18,1 16,9 16,8-0,1 100,7 % -87,3-92,0 SENTRALE INNTEKTER -530,6-552,8-554,0-1,2 99,8 % -3735,5 0,0-3601,9 Skatt på inntekt og formue -216,9-234,5-235,4-0,8 99,6 % -1900,0-1893,4 Rammetilskudd -302,2-318,3-318,3 0,0 100,0 % -1620,4-1524,4 Integreringstilskudd (netto) -11,3 0,3 0,0-0,3 #DIV/0! -143,6-162,8 Vertskommunetilskudd asylmottak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -2,1-2,2 Kompensasjonstilskudd -0,2-0,3-0,3 0,0 98,8 % -19,4-19,1 Særtilskudd enslige mindreårige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -50,0 0,0 FINANSIELLE POSTER -1,2-0,5-0,2 0,3 219,8 % 133,1 0,0 115,7 Renteutgifter 0,4 1,7 2,9 1,2 58,9 % 17,5 14,8 Avdragsutgifter til lånefondet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 193,8 187,4 Renteinntekter -1,6-2,2-3,1-0,9 70,1 % -28,0-30,2 Resultat lånefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -50,2-56,3 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -134,5 0,0-129,9 Drammen Eiendom KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -58,4-49,4 Glitre Energi AS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -49,5-49,5 Lindum AS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -11,0-12,0 Drammen Parkering KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -14,1-16,0 Drammen Kino AS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -1,5-3,0 FELLESUTGIFTER/UFORDELT -0,0-0,5-1,0-0,5 #DIV/0! 116,7 0,0 20,3 Refusjon feriepenger sykelønn 0,0-0,9-1,0-0,1 0,0 % -6,2-13,8 Årets premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -122,9-60,7 Årets amortisering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 93,3 84,3 Premieavsetning pensjon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 8,2-52,4 Lønnsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 41,0 0,0 Reguleringspremie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 103,3 3,8 Bruk av premiefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,1 Øvrige ufordelte utgifter -0,0 0,4 0,0-0,4 #DIV/0! 0,0 59,0 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 37,1 21,5 20,1-1,5-1,5 0,0 0,0-4,7 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 188,5 183,7 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -188,5-183,7 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. 103,2 39,0 31,3-7,7 125 % -112,6 0,0-185,5 Side 4

5 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2017 Årsprog Regnskap 2016 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. 103,2 39,0 31,3-7,7 125 % -112,6 0,0-185,5 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 112,6 0,0 98,2 Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,8 204,0 Avsetninger til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 48,64 Overføring til investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 120,7 103,9 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0-160,8 Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0-67,1 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0-30,3 Avsetning/bruk VA-fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -8,9-0,2 ÅRETS RESULTAT 103,2 39,0 31,3-7,7 125 % 0,0 0,0-87,2 2 Status budsjett 2017 I forhold til bystyrets vedtatte rammer for 2017 (opprinnelig budsjett) er det per utgangen av februar ikke foretatt noen tekniske justeringer som påvirker programområdenes rammer. 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner Revidert budsjett for lønn inkl. sosiale kostnader er på 2 554,9 millioner kroner i Per februar er de akkumulerte lønnsutgiftene på 442 millioner kroner, som er 2,4 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Lønnsutgiftene tom. februar er 2,9 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Revidert budsjett for refusjon sykelønn og fødselspenger er på 73,1 millioner kroner i Per februar er refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspenger på 11,4 millioner kroner, som er 0,8 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Refusjonsinntektene tom. februar er vesentlig lavere (5,8 millioner kroner) enn i samme periode i fjor. Dette antas i stor grad å skyldes periodiseringsmessige endringer i regnskapsføringen, da en så stor nedgang kan neppe forklares med endringer i sykefraværet. Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av februar en netto mindreutgift på 3,2 millioner kroner, fordelt på følgende måte: Brutto lønnsutgifter: Refusjons sykelønn: Refusjon fødselspenger 2,4 mill. kr lavere enn periodebudsjettet 0,7 mill. kr lavere enn periodebudsjettet 1,5 mill. kr høyere enn periodebudsjettet Figuren på nedenfor viser månedlig utvikling i lønn og lønnsrefusjoner, samt det akkumulerte avviket for lønn og lønnsrefusjoner sett under ett (grønn linje avleses mot høyre loddrette akse): Side 5

6 Millioner kroner Drammen bykasse - rapport pr Figur 1. Lønn og sykelønnsrefusjon per februar 2017 Utvikling lønn og refusjoner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett refusjoner Regnskap lønn Budsjett lønn Regnskap refusjoner Akkumulert netto avvik 5,5 3,2 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - Total 2017 Bud lønn: 2554,9 Bud ref: 73,1 Hittil 2017 Bud lønn: 444,4 Regn lønn: 442,0 Bud ref: 10,6 Regn ref: 11,4 Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik pr. programområde når lønnsutgifter og - refusjoner ses under ett. De største positive avvikene er i programområsde 02 Oppvekst med 1,0 million kroner og 13 Introduksjonstjenester med 4,9 millioner kroner. Det største negative avviket er i programområdene 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester med 2,0 millioner kroner Tabell 2. Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner pr. programområde per februar 2017 Avvik lønn Avvik Programområde (tall i 1000) refusjoner P01 - Barnehage P02 - Oppvekst P03 - Brannvern 0 0 P04 - Byutvikling P05 - Helse-, sosial- og omsorgstjenester P06 - Kultur P07 - Ledelse, organisering og styring P08 - Miljø, kompetanse og næring 0 0 P09 - Idrett, park og natur P10 - Politisk styring P11 - Samferdsel og fellesarealer 36 0 P12 - Grunnskoleopplæring P13 - Introduksjonstjenester P14 - Vann og avløp P20 - Interkommunalt samarbeid Sum programområdene Netto avvik lønn og Side 6

7 4. Programområdene - status per februar 2016 Programområdene viser et samlet merforbruk på 4,8 millioner kroner per utgangen av februar. Målt i forhold til revidert årsbudsjett for 2017 er forbruksprosenten på 16 prosent når 1/6 (17 prosent) av året er passert. Per februar vurderes den største budsjettmessige utfordringen å være innenfor programområde 01 Barnehage. Øvrige programområder melder balanse på årsbasis, selv om det må understrekes at prognosene innenfor områder som 02 Oppvekst, 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester og 07 Ledelse, organisering og styring er beheftet med betydelig usikkerhet så tidlig i året. Rådmannen velger i denne omgang å opprettholde årsprognoser i samsvar med budsjett for samtlige programområder. Det er i det etterfølgende gitt en kortfattet vurdering av budsjettsituasjonen innenfor utvalgte programområder. 01 Barnehage Programområdet viser per februar et merforbruk 3,9 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merfofbruket skyldes til dels periodiseringsmessige forhold, men også reelle økonomiske utfordringer knyttet til følgende forhold: Flere barn i de private private barnehagene Til tross for at antall heltidsplasser har økt med 74 siden desember 2016, har antallet falt med fire siden februar I både januar og februar 2017 har det vært en trend at barnetallet i de private barnehagene øker sammenlignet med samme tidspunkt i fjor (+41), mens det faller i de kommunale barnehagene (-45). Tabell 3. Antall heltidsplasser i barnehage Heltidsplasser barnehage Endring siden Kommunale barnehager feb. 16 jan. 17 feb. 17 feb. 16 jan. 17 des. 16 Små barn Store barn Sum Private barnehager feb. 16 jan. 17 feb. 17 feb. 16 jan. 17 des. 16 Små barn Store barn Sum Sum heltidsplasser totalt Dette innebærer at kommunalt tilskudd til private barnehager øker betraktelig samtidig som kostnadene i de kommunale i utgangspunktet ligger fast siden de i utgangspunktet tildeles en ramme, som ikke automatisk justeres. Samtidig indikerer foreløpige tall for mars at flere barn har startet i barnehage noe tidligere, samt at barnehagene melder inn nye barn tidligere enn før. Dette fører til at utgiftene til kommunalt tilskudd til private barnehager er høyere enn forventet i januar og februar, men noe lavere enn forventet i mars. Dette kan bidra til å redusere avviket. Side 7

8 Utgifter til spesialpedagogiske tiltak Tabell 4. Spesialpedagogiske tiltak i barnehage Spesialpedagogikk i barnehage feb. 16 feb. 17 Endring Prognose 2017 Snitt 2016 Avvik Timer pr måned Antall vedtak Antall vedtak har økt marginalt, men antall timer som tildeles per måned er likevel redusert med nesten 300 sammenlignet med samme tidspunkt i Budsjettavviket skyldes således ikke ytterligere vekst, men at nedgangen i utgiftene ikke er stor nok til å utlikne forskjellen mellom budsjett 2017 og regnskap En foreløpig prognose tilsier at utgifter til spesialpedagogiske tiltak kan bli i størrelse 4-6 millioner kroner høyere enn budsjettert i Gratis barnehage Det er påløpt ca. 3,6 millioner kroner til gratis barnehage per februar Ordningen omfatter nå 645 barn. Det er 43 flere barn enn på samme tid i Det økte barnetallet fører til et merforbruk på denne posten. Samlede utgifter til gratis barnehage kan bli om lag 2 millioner kroner høyere enn budsjettert i Oppsummering Programområdet står overfor utfordringer innenfor de tre områdene som er omtalt ovenfor. Det er fortsatt tidlig i året, og anslagene er således usikre. Rådmannen legger derfor foreløpig til grunn at merutgiftene kan dekkes innenfor programområdets ramme. De omtalte utfordringene vil imidlertid følges tett fram mot 1. tertialrapport Oppvekst Programområdet viser per februar et mindreforbruk på 0,7 millioner kroner. Som et ledd i å tilpasse driften til tildelt ramme, har virksomheten i budsjettet for 2017 innarbeidet kostnadsreduserende og inntektsøkende tiltak med til sammen 5,6 millioner kroner. Det er fortsatt tidlig på året, men det legges til grunn at programområdet, før eventuell belastning for merforbruket på 4,1 millioner kroner fra 2016, styrer mot et årsresultat i balanse. Effekten av iverksatte tiltak og utviklingen knyttet i brukervekst i vedtaksbaserte tjenester følges imidlertid nøye frem mot 1.tertial. Det er per februar ikke bosatt nye enslige mindreårige flyktninger. IMDI har varslet at bosettingsbehovet er redusert. Dette innebærer at Drammen kommune kun vil få tildelt 10 ungdommer for bosetting i 2017, mot opprinnelig forutsatt 15. Dette vil påvirke kommunens inntekter både fra integreringstilskudd og fra det nye særskilte tilskuddet til enslige mindreårige flyktninger. Gjennom den nye finansieringsordningen som er innført fra 2017, bærer kommunene selv 100 % av den økonomiske risikoen ved nedskalering av tilbudet til denne gruppen. Senter for oppvekst vil derfor måtte tilpasse tjenestetilbudet til det reduserte bosettingsbehovet og i overenstemmelse med utviklingen i kommunens tilskudd fra staten. Innenfor barneverntjenesten var det behov for kjøp av flere plasser ved statlige barneverninstitusjoner i 2. halvår 2016, og dette nivået er så langt videreført i Kjøp av plasseringstiltak er den viktigste kostnadsdriveren innenfor barneverntjenesten, og utviklingen følges derfor nøye. Side 8

9 05 Helse og omsorg Programområdet viser per februar et merforbruk på 2,7 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Avviket per februar er delvis resultat av feilperiodiseringer. De fleste tjenesteområdene er forventet å kunne drifte i balans i Fram mot 1. tertialrapport vil enkelte forhold som utviklingen i tjenestevolum innenfor tilrettelagte tjenester, fritt brukervalg, omlegging av Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i regi av NAV samt ekstern finansiering av rusfeltet vurderes nærmere. Det er tidlig på året og prognosen er usikker. Så langt legges det imidlertid til grunn at programområdet vil levere et resultat i balanse i Ledelse, organisering og styring Programområdet viser per februar et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Per utgangen av februar er regnskapet i tråd med budsjettet. I arbeidet med oppfølging av rådmannens tiltaksplan i forbindelse med granskningsrapporten innenfor byggesak, vil det bli behov for ressurser til blant annet konsern controller. Rådmannen kommer nærmere tilbake til dette i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport. Side 9

10 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Endring prosent Drammen bykasse - rapport pr Sentrale poster 5.1 Skatt, rammetilskudd Inntekts- og formuesskatt Skatteutviklingen i 2016 ble svært god både lokalt og nasjonalt. Uventet høye skatteinntekter i forbindelse med korrigerte fordelingstall for ligningsåret 2015 og for mye avsatt margin til restskatt i 2016 resulterte i rekordhøy skatteinngang for kommunene i november i fjor. De ekstra skatteinntektene i 2016 ble først kjent etter at budsjettforutsetningene for 2017 var lagt. Dette gjelder i stor grad engangsinntekter som ikke forventes videreført i år. Budsjettert skattevekst for 2017 målt i forhold til faktisk regnskap 2016 blir derfor lavere enn lagt til grunn i økonomiplan For Drammen krever årets skatteanslag kun en årsvekst 0,3 prosent, mens tilsvarende vekst på landsbasis blir 1,5 prosent. Drammens skatteinntekter i årets to første måneder viser en vekst på 8,1 prosent i forhold til samme periode i fjor. Inntektene består i stor grad av forskuddstrekk for november og desember 2016, men viser noe lavere vekst i forhold til de store skattemåendene sist høst. Inntektene er derfor om lag 0,8 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Den nasjonale skatteinngangen til og med februar viser en vekst på 9,8 prosent. Tabell 6. Skatteutviklingen i 2017 Vedtatt budsjett 1) Jan Feb Mar April Mai Drammen kommune 0,3 % 8,4 % 8,1 % Nasjonalt nivå 1,5 % 9,6 % 9,8 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2017 målt i forhold til faktisk skatteinngang i 2016 Figur 2. Akkumulert skatteutvikling per februar ,0 % Skatteutviklingen i 2017 Akkumulert vekst pr. måned 10,0 % 8,0 % 6,0 % Drammen - budsjett 2017 Drammen kommune 4,0 % Nasjonalt nivå 2,0 % 0,0 % Nasjonal vekst (SB- 2017) Side 10

11 Som det fremgår av figuren ovenfor blir vekst-kurven for kommunens akkumulerte skatteinngang avtagende gjennom året. Spesielt får den et stort fall i november som følge av store engangsinntekter i 2016 som ikke forventes videreført. Først i forbindelse med forfall 1. termin forskuddstrekk og forskuddskatt i mars vil skatteinntektene begynne å gjenspeile inntektsåret Rådmannen legger derfor foreløpig til grunn at årsprognosen opprettholdes i samsvar med budsjett til nyere informasjon foreligger. Rammetilskudd Rammetilskuddet er per februar i samsvar med budsjett. Første termin inntektsutjevning i 2017 finner først sted i mars. Som følge av lavere skattevekst i Drammen enn nasjonalt i januar forventes inntektsutjevningen isolert sett å gi en merinntekt i mars. 5.2 Andre sentrale inntekter Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere Per utgangen av februar er det kun mottatt 0,3 millioner kroner i inntekter fra integreringstilskudd mv. Det er foreløpig ikke motattt tilskudd for bosatte personer i Terminforfall for tilskuddskategori år 2-5 og det nye tilskuddet til enslige mindreårige flyktninger kommer først til utbetaling i mars. Det er per utgangen av februar bosatt 29 personer. Det er foreløpig ikke bosatt noen enslige mindreårige flyktninger. Som nevnt under omtalen av programområde 02 Oppvekst har IMDi varslet Drammen kommune om at man kun vil få 10 enslige mindreårige flyktninger til bosetting i Tabell 7. Bosatte flyktninger per februar 2017 Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2017 Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,7 % Enslige mindreårige ,0 % Sum bosatte ,1 % Familiegjenforening 0 Sum bosatt inkl. familiegjenforening Finansielle poster Den budsjetterte renteforutsetningen for 2017 er basert på en gjennomsnittlig forventet Nibor på 1,10 prosent, med marginpåslag på 0,70 prosent som gir en budsjettrente på 1,80 prosent på lån med kortsiktige vilkår. Drammen kommune baserer sine renteforutsetninger på utviklingen i styringsrenten og 3 til 6 måneders Nibor. Renteforutsetningen er også basert på forventninger om utviklingen i bankenes og markedets marginpåslag. Styringsrenten er uendret på 0,50 prosent. Nibor har vært gradvis fallende i januar og februar. Gjennomsnitt for årets to første måneder er 1,05 prosent, med en siste notering på 1,04 prosent per 28. februar. Marginpåslagene i sertifikatmarkedet har ligget forholdsvis lavt i intervallet 10 til 20 basispunkter. Drammen Side 11

12 Mill. kroner Drammen bykasse - rapport pr kommune søker å optimalisere fordelingen mellom Kommunalbankens flytende lån og bruk av markedet. Lånefondet har refinansiert et sertifikat på 100 millioner kroner til et 12 måneders sertifikatlån i Kommunalbanken. Avtalt rente er 1,30 prosent. Kortsiktige låneavtaler som er rentejustert så langt i 2017 ligger tett opp til budsjettforutsetningen. Kommunens likviditet har vært positiv i januar og februar og trekkrettighet har ikke blitt benyttet. Likviditeten overvåkes løpende i forhold til når det er hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak. Den gode likviditeten gjør at renteinntektene blir noe høyere enn budsjettert og vedvarer dette utover året vil det kunne gi et lite mindreforbruk for finansområdet ved årets slutt. Figur 3. Konsernkonto bank utvikling Januar Konsernkonto bank Gjennomsnittlig saldo pr. februar Februar ,6 47, ,3 205, ,8 410,9 Status startlån/formidlingslån I samsvar med vedtatt budsjettramme har Husbanken innvilget Drammen kommune en låneramme for Startlån på 300 millioner kroner i Per utgangen av februar har kommunen utbetalt 14,8 millioner kroner i startlån. I tillegg er det forhåndsgodkjent og innvilget startlån på til sammen 111,2 millioner kroner. I 2017 er det mottatt 98 søknader og det er 117 søknader som ikke er behandlet per utgangen av februar. Trond Julin fungerende rådmann Roar Paulsen økonomisjef Side 12

13

Drammen bykasse Økonomirapport per

Drammen bykasse Økonomirapport per Drammen bykasse Økonomirapport per 31.05 2017 Rådmannen, 30. juni 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus

Detaljer

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus for programområdene... 7 01 Barnehage... 7 02 Oppvekst... 8

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.05.2016 Rådmannen i Drammen 15. juli 2016 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status per utgangen av mai d.å. Selv

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016

Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016 Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016 Rådmannen 13.04.2016 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2016... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Regnskapsstatus

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres utfordringer innenfor

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse - rapport pr

Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status sykefravær per 3. kvartal 2017... 6 5. Regnskapsstatus for programområdene...

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Rådmannen, 25. november 2016 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2016... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4.

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.05.2014 RÅDMANNEN 27. MAI 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 28.02.2011 Rådmannen i Drammen 5. april 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses budsjett for 2011 stiller store krav til virksomhetenes tilpasningsevne.

Detaljer

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10. Rådmannen i Drammen 3. desember Drammen bykasse - rapport pr. 31.10. 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31.07.2011 Rådmannen i Drammen 16. september 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av juli bekrefter i hovedsak det bildet som

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015 Rådmannen 28.08.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

2. tertialrapport 2017

2. tertialrapport 2017 2. tertialrapport 2017 Rådmannens forslag 10. oktober 2017 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Innholdsfortegnelse Rådmannens forslag til vedtak:... 4 Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2017... 8

Detaljer

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Rådmannen 27.11.2015 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2015... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

2. tertialrapport 2016

2. tertialrapport 2016 2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag 11. oktober 2016 Drammen kommune 2. tertialrapport 2016 2.TERTIALRAPPORT 2016 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2016... 8 Del 2 Økonomi

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015

Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015 Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015 RÅDMANNEN 31. MARS 2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2017 2020 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Netto driftsresultat 2014-2016 Tall i mill Regnskap Regnskap Regnskap 2014 2015 2016 Sum driftsinntekter 17 905 19 249 20 550 Sum

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 1 Oppsummering (1): Tjenesteområdene styrkes med 8,2 millioner kroner: Økt bosetting av flyktninger Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen Nytt møtesenter og

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017 Rådmannen i Drammen 10. oktober 2017 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer