2. tertialrapport 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. tertialrapport 2017"

Transkript

1 2. tertialrapport 2017 Rådmannens forslag 10. oktober 2017

2 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Innholdsfortegnelse Rådmannens forslag til vedtak:... 4 Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport God økonomistyring Forslag til budsjettmessige endringer i 2. tertialrapport Del 2 Økonomi og budsjett Økonomisk status per 2. tertial Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner Sentrale budsjettposter Revidert investeringsbudsjett Del 3 Programområdene Programområde 01 Barnehage Programområde 02 Oppvekst Programområde 03 Samfunnssikkerhet Programområde 04 Byutvikling Programområde 05 Helse- sosial og omsorg Programområde 06 Kultur Programområde 07 Ledelse, organisering, styring Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring Programområde 09 Idrett, Park og Natur Programområde 10 Politisk styring Programområde 11 Vei Programområde 12 Grunnskole Programområde 13 Introduksjonstjenester Programområde 14 Vann og avløp Del 4 Eierstyring kommunale foretak og selskaper Del 5 Menneskelige ressurser Status personalsituasjon Status sykefravær 2. kvartal Status arbeidsgiverpolitikk

3 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Vedlegg: 1. Tekniske budsjettjusteringer per 2. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport per 2. tertial Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport Drammen Drift KF 2. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 2. tertialrapport Drammen Parkering KF 2. tertialrapport Drammensbadet KF 2. tertialrapport Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS 2. tertialrapport Vedtaksrapportering - fra økonomiplan

4 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv:153 &14 Arkivsaksnr.: 17/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT 2017 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til vedtak 1. Drammen kommunes rapport per 2. tertial 2017 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2017 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2017 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett 2017 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Lånerammen for startlån (til videreutlån) for 2017 reduseres fra 300 til 200 millioner kroner. Trond Julin rådmann Paul Røland kommunaldirektør økonomi og næring 4

5 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2017 Beløp i millioner kroner Revidert budsjett pr 1.tertial Tekniske justeringer 2. tertial Revidert budsjett pr Justering i hht. sald.skisse Forslag rev. budsjett per PROGRAMOMRÅDENE 3 563,6 6, ,4 1, ,7 P01 Barnehage 539,2 0,4 539,7 539,7 P02 Oppvekst 296,2 0,8 297,1-0,8 296,3 P03 Samfunnssikkerhet 48,9 0,0 48,9 48,9 P04 Byutvikling 24,6 0,6 25,2 25,2 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 1 328,2 1, ,6 2, ,7 P06 Kultur 146,4 0,5 146,9 146,9 P07 Ledelse, organisering og styring 210,4 1,4 211,8 211,8 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 9,6 0,0 9,6 9,6 P09 Idrett, park og natur 79,9 0,1 80,0 80,0 P10 Politisk styring 27,6 0,0 27,7 27,7 P11 Vei 61,3 0,1 61,4 61,4 P12 Grunnskoleundervisning 798,9 1,0 799,9 799,9 P13 Introduksjonstjenester 79,6 0,1 79,6 79,6 P14 Vann og avløp -87,3 0,3-87,0-87,0 SENTRALE INNTEKTER ,5-3, ,4 4, ,2 Skatt på inntekt og formue ,0 0, ,0-13, ,3 Rammetilskudd ,4-3, ,3 13, ,3 Integreringstilskudd (netto) -143,6 0,0-143,6 2,2-141,4 Vertskommunetilskudd asylmottak -2,1 0,0-2,1-2,1 Kompensasjonstilskudd -19,4 0,0-19,4 2,3-17,1 Særtilskudd enslige mindreårige -50,0 0,0-50,0-50,0 FINANSIELLE POSTER 130,1 0,0 130,1-5,0 125,1 Renteutgifter 97,6 0,0 97,6 97,6 Avdragsutgifter til lånefondet 113,7 0,0 113,7 113,7 Renteinntekter -29,5 0,0-29,5-29,5 Resultat lånefond -51,7 0,0-51,7-5,0-56,7 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -153,3 0,0-153,3-0,5-153,8 Drammen Eiendom KF -58,4 0,0-58,4-58,4 Glitre Energi AS -62,8 0,0-62,8-0,5-63,3 Lindum AS -14,3 0,0-14,3-14,3 Drammen Parkering KF -14,1 0,0-14,1-14,1 Drammen Kino AS -3,8 0,0-3,8-3,8 FELLESUTGIFTER/UFORDELT 111,0-2,8 108,2 20,0 128,2 Refusjon feriepenger sykelønn -6,2 0,0-6,2-6,2 Årets premieavvik -122,9 0,0-122,9-122,9 Årets amortisering 93,3 0,0 93,3 93,3 Premieavsetning pensjon 8,2 0,0 8,2 8,2 Lønnsreserve 35,3-6,1 29,1 29,1 Reguleringspremie 103,3 0,0 103,3 103,3 Bruk av premiefond 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige ufordelte utgifter 0,0 3,3 3,3 20,0 23,3 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 0,0 0,0 0,0 0,0 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 188,5 0,0 188,5 188,5 Motpost avskrivninger -188,5 0,0-188,5-188,5 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -88,0 0,0-88,0 20,0-68,0 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 88,0 0,0 88,0-20,0 68,0 Avsetninger til disposisjonsfond 88,0 0,0 88,0 88,0 Avsetninger til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring til investeringsregnskapet 120,7 0,0 120,7 120,7 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk -87,2 0,0-87,2-87,2 Bruk av disposisjonsfond -24,6 0,0-24,6-20,0-44,6 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning/bruk VA-fond -8,9 0,0-8,9-8,9 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5

6 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2017 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2017 pr Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2017 Endret periodisering: -19, Knutepunktutvikling (Holdeplasstruktur Bragernes) 15,853-10,000 5, * Velferdsteknologi og digitalisering HSO 21,819-9,000 12,819 Nye tiltak/justeringer 2017: 9, Samarbeid med andre utbyggere (flere prosjekter) 1) 15,000 2,700 17, Nytt kjøkkenkonsept - inventar og utstyr 0,834-0,834 0, Flytting av Tjenestetild. og samordning til Papirbredden 0,000 0,834 0, Ny Treningsarena klinisk sykepleie og velferdsteknologi 0,000 1,000 1, Oppgradering Engene 1 - inventar og utstyr -0,059 2,000 1, Drammen Park - oppgradering -3,661 4,000 0,339 Videreutlån: -100, Videreutlån av Husbankmidler (Startlån) 300, , ,000 Finansiering: 109, Eksterne låneopptak videreutlån -300, , , Eksterne låneopptak investeringer -281,796 9, ,496 SUM 0,000 1) Andel av bystyrets fullmaktsramme på 20 millioner kroner for 2017 Justert låneramme Drammen bykasse i ,496 6

7 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett 2017 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2017 Endret periodisering: -27, Barnehager - oppgradering av uteområder 7,000-6,500 0, Strømsø skole - oppgradering av hovedbygg 20,000-10,000 10, Erik Olsensgt. 3 og 7 (BO7) - oppgradering 8,000-1,000 7, Øren skole - utvidelse 28,500-4,000 24, Brandengen skole - flerbrukshall 36,800-6,000 30,800 Nye tiltak/justeringer 2017: 60, Strategiske eiendomskjøp 73,500 60, ,500 Finansiering: -32,500 Bruk av eksterne lån -288,388-32, ,888 SUM 0,000 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2017: -320,888 7

8 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport God økonomistyring Økonomistyringen i Drammen kommune er samlet sett god. Alle programområdene driftes godt, men det er noen usikkerhetsmomenter. Dette dreier seg i hovedsak om forhold kommunen selv ikke råder over. Det er få endringer i hovedtrekkene fra 1. til 2.tertialrapport. Det har derfor kun vært behov for mindre budsjettendringer i denne rapporten, da det ble gjort større endringer i 1. tertialrapport. Programområdenes rammer foreslås styrket med netto 1,3 millioner kroner. Det kompenseres for vekst i vedtaksbaserte tjenester for funksjonshemmede barn og unge og økt eierbidrag til Legevakta i Drammensregionen IKS. Samtidig nedjusteres budsjettrammen for programområde 02 Oppvekst som følge av redusert bosetting av enslige mindreårige flyktninger. I tillegg foreslås enkelte justeringer i sentrale inntektsposter og finansbudsjettet. Disse budsjettjusteringene er saldert uten å påvirke bykassens netto driftsresultat. I samsvar med den politiske plattformen for ny kommune forskutterer Drammen kommune 20 millioner kroner til stedsutvikling i Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Dette er forskuttering av reformstøtten på 30 millioner kroner som nye Drammen kommune vil motta i Revidert driftsbudsjett for Drammen bykasse viser et netto driftsresultatet på 1,85 prosent av brutto driftsinntekter. Etter inndekning av 20 millioner til stedsutvikling i Nedre Eiker og Svelvik kommune vil netto driftsresultat være på 1,4 prosent. Den største enkeltsaken i 2. tertialrapport er den foreslåtte økningen av Drammen Eiendom KF s ramme til strategiske eiendomskjøp. Per august er det kjøpt eiendommer for 102 millioner kroner. Dette dreier seg i hovedsak om eiendommer som berøres av utbyggingen av dobbeltspor på Vestfoldbanen. I 1. tertialrapport ble lånerammen justert fra 40 til 73,5 millioner kroner. Nå foreslås det å øke den med ytterligere 60 millioner kroner. Det reviderte budsjettet vil da være på 133,5 millioner kroner. Bosetting av færre enslige mindreårige flyktninger samt forskuttert bosetting av 23 bosatte personer fra årets kvote i 2016 vil gi lavere inntekter fra integreringstilskudd i år. Flere familiegjenforente enn forutsatt vil delvis motvirke dette, men rådmannen forventer en mindreinntekt på 2,2 millioner kroner i forhold til budsjett. Redusert bosetting av enslige mindreårige flyktninger vil i tillegg gi 2,3 millioner kroner i mindreinntekter fra det statlige særtilskuddet. Denne mindreinntekten forutsettes som nevnt utlignet mot lavere utgifter i Senter for oppvekst. Et annet usikkerhetsmoment er avlasterdommen. Som følge av dom i Høyesterett fra 2016 («avlaster 2 dommen») må kommunen endre avtalene med avlastere fra oppdragstakere til arbeidstakere. Den nye forskriften fra Arbeids- og sosialdepartementet om arbeidstid for avlastere gjelder fra Loven antas å ikke gi økte kostnader innenfor helse-, sosial- og omsorgstjenestene inneværende år, men vil kunne gi konsekvenser for Senter for oppvekst. Det er foreløpig uavklart hva de økonomiske konsekvensene vil bli, og det er derfor ikke lagt inn ekstra midler til dette i denne omgang. 8

9 Drammen kommune 2. tertialrapport Forslag til budsjettmessige endringer i 2. tertialrapport 2017 Rådmannen legger kun opp til mindre justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett i forslaget til 2. tertialrapport Programområdenes rammer foreslås styrket med netto 1,3 millioner kroner. Det kompenseres for vekst i vedtaksbaserte tjenester for funksjonshemmede barn og unge og økt eierbidrag til Legevakta i Drammensregionen IKS. Samtidig nedjusteres budsjettrammen for programområde 02 Oppvekst som følge av redusert bosetting av enslige mindreårige flyktninger. På inntektssiden oppjusteres kommunens skatteanslag fra 0,3 til 1,0 prosent vekst, tilsvarende det nasjonale skatteanslaget som regjeringen la til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Samtidig nedjusteres rammetilskuddet fra staten som følge av lavere inntektsutjevning enn forutsatt i budsjettet. Netto endring i skatt og rammetilskudd blir etter dette en merinntekt på 0,3 millioner kroner. Inntektsanslagene for integreringstilskudd og særtilskudd til enslige mindreårige flyktninger foreslås nedjustert med henholdsvis 2,2 og 2,3 millioner kroner, mens bykassens finansutgifter nedjusteres med 5 millioner kroner. I samsvar med den politiske plattformen for ny kommune forskutterer Drammen kommune 20 millioner kroner til stedsutvikling i Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Dette innebærer en tilsvarende reduksjon i bykassens netto driftsresultat fra 88 til 68 millioner kroner. Revidert netto driftsresultat utgjør etter dette 1,4 prosent av brutto driftsinntekter. Det foreslås at redusert netto driftsresultat dekkes ved bruk av disposisjonsfondet, slik at budsjettert overføring til investeringsbudsjettet (egenfinansiering) kan opprettholdes i samsvar med vedtatt budsjett på 120,7 millioner kroner. Samlet egenfinansiering av investeringsbudsjettet opprettholdes dermed på om lag 35 prosent som i vedtatt budsjett for 2017, før rebevilgning av ubrukte investeringsmidler fra Foreslåtte endringer innenfor hovedstørrelser i bykassens driftsbudsjett for 2017 er oppsummert i tabellen nedenfor: 9

10 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Forslag til justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett per 2. tertial 2017 Tiltak (millioner kroner) Drift Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt P02 Oppvekst 1,700 2,500 Nto. rammeendring: -0,8 mill. kr Vekst i vedtaksbaserte tjenester funksjonsh. 1,700 Færre enslige mindreårige flyktninger Merknader 2,500 Uttrekk som følge av redusert bosetting av enslige mindreårige flyktninger P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 2,100 - Nto. rammeendring:+ 2,1 mill. kr Legevakta i Drammensregionen IKS - økt eierbidrag 2,100 Til dekning av Drammen kommunes andel av forventet underskudd i 2017 P15 Fellesutgifter 20,000 - Nto. utgiftsøkning: 20 mill. kr Forskuttering reformmidler "Nye Drammen" 20,000 I samsvar med politisk plattform forskutterer Drammen kommune 20 mill. kr av reformmidlene til ny kommune til stedsutvikling i Svelvik og Nedre Eiker kommuner. Finansieres med bruk av disposisjonsfond. P16 Sentrale inntekter 17,500 13,300 Nto. innt.reduksjon: 4,2 mill. kr Økning av skatteanslaget 13,300 Kommunens skatteanslag oppjusteres til nasjonal vekst i RNB 2017 på 1,0%. Redusert rammetilskudd (inntektsutjevning) 13,000 Tilpasse innt.utjevning til anslag RNB/1. tertialrapport og foreslått oppjustering av Drammen kommunes skatteanslag Integreringstilskudd 2,200 Mindreinntekt - som følge av tidl. bosetting (2016) og redusert kvote EMF. Flere personer enn forutsatt på familiegjenforening motvirker delvis inntektsbortfallet. Særtilskudd enslige mindreårige flyktninger 2,300 Redusert kvote for bosetting av EMF fra 15 til 10, samt to færre bosatt i 2016 (18 mot 20) P17 Komm. bedrifter - 0,500 Nto. innt.økning: 0,5 mill. kr Glitre Energi AS - utbytte 0,500 Vedtatt utbytte fra Glitre Energi AS ble 0,5 mill. kr høyere enn forutsatt i 1. tertialrapp. P18 Finansposter - 5,000 Nto. utgiftsreduksjon: 5,0 mill. kr Lånefondets kontantresultat 5,000 Lånefondets kontantresultat antas å bli cirka 5 mill. kr bedre enn budsjettert P19 Årsoppgjørsdisposisjoner - 20,000 Nto. bruk av disposisjonsond: 20,0 mill. kr Bruk av disposisjonsfond 20,000 Forskuttering av reformmidler til "Nye Drammen" Sum 41,300 41,300 Rest salderingsbehov 0,000 10

11 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Del 2 Økonomi og budsjett 2.1 Økonomisk status per 2. tertial 2017 Drammen bykasses regnskapsstatus per 2. tertial 2017 viser et positivt avvik i forhold til periodebudsjettet på 14,2 millioner kroner (netto driftsresultat). Programområdene vurderes gjennomgående å være under god kontroll og styring, og det foreslås ingen større justeringer av budsjettrammene. Det foreslås enkelte justeringer innenfor de sentrale budsjettpostene, men disse gir ingen utslag i driftsresultatet. Imidlertid foreslås det, i samsvar med forutsetningen i politisk plattform for ny kommune, at Drammen kommune forskutterer til sammen 20 millioner kroner av reformmidlene nye Drammen kommune vil motta i 2020, til stedsutvikling i Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Forskutteringen utgiftsføres i bykassens driftsregnskap og foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Dette bidrar til å redusere bykassens netto driftsresultat i 2017 fra 88 til 68 millioner kroner. Netto driftsresultat målt i forhold til brutto driftsinntekter går da ned fra 1,85 prosent til 1,4 prosent. Siden reduksjonen i netto driftsresultat foreslås finansiert med bruk av disposisjonsfond påvirkes ikke budsjettert overføring til investeringsbudsjettet (egenfinansiering), som opprettholdes med 120,7 millioner kroner. Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende: Skatteutviklingen i årets åtte første måneder er 8,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Skatteveksten i Drammen er på 5,5 prosent per utgangen av august. Dette er 0,7 prosentpoeng bedre enn budsjettforutsetningen. Den nasjonale skatteveksten per utgangen av august er på 3,9 prosent. I årsprognosen må det tas hensyn til at kommunene i november 2016 fikk betydelige engangsinntekter som ikke kan påregnes i Rådmannen mener likevel det er grunnlag for at årets skatteanslag oppjusteres fra 0,3 til 1,0 prosent vekst tilsvarende det nasjonale skatteanslaget regjeringen la til grunn i revidert nasjonalbudsjett Dette tilsvarer en økning i skatteanslaget med 13,3 millioner kroner. Rammetilskuddet viser per august en merinntekt på 0,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merinntekten skyldes høyere inntektsutjevning enn budsjettert til og med mai måned. Budsjettert inntektsutjevning på årsbasis vurderes imidlertid å være 13,0 millioner kroner for høy i forhold til de budsjetterte vekstforutsetningene i Det foreslås derfor at rammetilskuddet nedjusteres tilsvarende. Inntekter fra integreringstilskudd mv. ligger 5,3 millioner kroner lavere enn budsjett per utgangen av august. Bosettingen synes så langt å være i rute, og mindreinntekten skyldes i hovedsak etterslep på utbetaling av tilskudd for år 1. Bosetting av færre enslige mindreårige flyktninger samt forskuttert bosetting av 23 personer fra årets kvote i 2016, utover kvoten i 2016, vil gi lavere inntekter fra integreringstilskudd i år. Flere familiegjenforente enn forutsatt vil delvis motvirke dette, men rådmannen forventer en mindreinntekt på 2,2 millioner kroner i forhold til budsjett. Særtilskuddet til enslige mindreårige flyktninger viser per utgangen av august en merinntekt på 1,8 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Som følge av noe lavere bosetting enn forutsatt i 2016 og redusert bosettingskvote i år anslås at inntektene på årsbasis vil bli 2,3 millioner kroner lavere enn budsjettert. 11

12 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Programområdene viser et samlet mindreforbruk på 2,8 millioner kroner. Samlet forbruk på programområdene utgjør 99,9 prosent av periodisert budsjett. Programområdene vurderes gjennomgående å være under god kontroll per utgangen av august. Det understrekes at avvikene i regnskapsrapporten fremkommer før budsjettene er korrigert for sentralt lønnsoppgjør i kapittel 4. Lønnsutgiftene, sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger, viser per august en netto merutgift på 4,9 millioner kroner. Helse-, sosial- og omsorgstjenester har et merforbruk på lønn og sykelønnsrefusjon på 12,6 millioner kroner. De øvrige programområdene har positive eller marginalt negative avvik. Bykassens netto finansutgifter ble ved behandlingen av 1. tertialrapport nedjustert med 3 millioner kroner. Det forventes fortsatt lavt rentenivå og god likviditet. Oppdaterte prognoser tilsier en forbedring i Lånefondets kontantresultat i størrelse 5 millioner kroner i på årsbasis, og rådmannen foreslår at finansbudsjettet nedjusteres tilsvarende. 2.2 Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner Lønn og sykelønnsrefusjon 2017 Revidert lønnsbudsjett (inklusiv sosiale kostnader) totalt i år utgjør 2 600,5 millioner kroner. Per august er akkumulerte lønnsutgifter 1 662,8 millioner kroner, 20,2 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Lønnsutgiftene per august er 4,3 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Revidert budsjett for refusjon sykelønn og fødselspenger utgjør 82,2 millioner kroner i Per august er refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspenger 70 millioner kroner, noe som er 15,2 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. At merinntektene er så vidt høye skyldes gjennomgående nøktern budsjettering av refusjon sykelønn. Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av august en netto merutgift på 4,9 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett, fordelt slik: 12

13 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Avvik lønns- og sykelønnsrefusjoner (tall i millioner kroner) Brutto lønnsutgifter -20,2 Refusjon sykelønn 4,0 Refusjon fødselspenger 11,2 Netto merkostnad -4,9 Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik per programområde, når vi ser lønn og refusjoner under ett. Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner per programområde per august 2017 Programområde (tall i 1000) Avvik lønn Avvik refusjoner Netto avvik P01 - Barnehage P02 - Oppvekst P03 - Samfunnssikkerhet P04 - Byutvikling P05 - Helse, sosial og omsorg P06 - Kultur P07 - Ledelse, organisering og styring P08 - Kompetanse, markedsføring og næring P09 - Idrett, park og natur P10 - Politisk styring P11 - Vei P12 - Grunnskole P13 - Introduksjonstjenester P14 - Vann og avløp P20 - Interkommunalt samarbeid Sum programområdene Som det fremgår av tabellen ovenfor har Helse-, sosial- og omsorgstjenester (P05) et negativt avvik på 12,5 millioner kroner når lønnsutgifter og sykelønnsrefusjoner ses i sammenheng. Størst netto mindreforbruk har Oppvekst (P02) og Interkommunalt samarbeid (P20) med henholdsvis 3,3 og 2,5 millioner kroner hver. Nedenfor følger hovedoversikt som viser status for Drammen bykasses driftsregnskap per utgangen av august

14 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Drammen bykasse hovedoversikt driftsregnskap per 31. august 2017 Beløp i millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2017 Årsprog Regnskap 2016 PROGRAMOMRÅDENE 2 125, , ,9 2,8 99,9 % 3 570,4-1, ,1 P01 Barnehage 328,3 344,8 345,2 0,4 99,9 % 539,7 522,1 P02 Oppvekst 178,1 187,1 187,4 0,3 99,8 % 297,1 0,8 268,5 P03 Samfunnssikkerhet 30,7 31,7 31,7 0,0 100,0 % 48,9 45,6 P04 Byutvikling 23,1 28,9 29,0 0,1 99,7 % 25,2 28,3 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 808,7 832,9 828,8-4,0 100,5 % 1 329,6-2, ,6 P06 Kultur 94,1 94,5 94,6 0,1 99,9 % 146,9 142,4 P07 Ledelse, organisering og styring 111,4 128,7 129,1 0,3 99,8 % 211,8 205,5 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 6,6 6,7 6,7 0,0 100,1 % 9,6 8,4 P09 Idrett, park og natur 49,7 55,4 55,4 0,1 99,9 % 80,0 72,9 P10 Politisk styring 15,3 15,6 15,7 0,1 99,5 % 27,7 24,4 P11 Vei 27,1 28,4 28,7 0,3 99,0 % 61,4 58,9 P12 Grunnskoleundervisning 453,3 469,0 472,6 3,6 99,2 % 799,9 750,7 P13 Introduksjonstjenester 28,3 32,9 34,5 1,6 95,4 % 79,6 64,8 P14 Vann og avløp -29,1-31,5-31,5 0,1 100,2 % -87,0-92,0 SENTRALE INNTEKTER , , ,0 5,0 100,2 % ,4-4, ,9 Skatt på inntekt og formue , , ,9 8,3 100,7 % ,0 13, ,4 Rammetilskudd , , ,0 0,2 100,0 % ,3-13, ,4 Integreringstilskudd (netto) -86,3-70,3-75,6-5,3 93,0 % -143,6-2,2-162,8 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,2-1,0-1,0 0,0 98,3 % -2,1-2,2 Kompensasjonstilskudd -0,4-0,5-0,5 0,0 98,8 % -19,4-19,1 Særtilskudd enslige mindreårige 0,0-26,8-25,0 1,8 107,3 % -50,0-2,3 0,0 FINANSIELLE POSTER 118,5 117,4 122,5 5,0 95,9 % 130,1 5,0 115,7 Renteutgifter 59,7 61,4 63,9 2,4 96,2 % 97,6 14,8 Avdragsutgifter til lånefondet 74,0 74,3 75,8 1,5 98,0 % 113,7 187,4 Renteinntekter -15,2-18,3-17,2 1,1 106,6 % -29,5-30,2 Resultat lånefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -51,7 5,0-56,3 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -94,4-120,3-119,8 0,6 100,5 % -153,3 0,5-129,9 Drammen Eiendom KF -32,9-38,9-38,9 0,0 100,0 % -58,4-49,4 Glitre Energi AS -49,5-63,3-62,8 0,5 100,8 % -62,8 0,5-49,5 Lindum AS -12,0-14,3-14,3 0,0 100,0 % -14,3-12,0 Drammen Parkering KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -14,1-16,0 Drammen Kino AS 0,0-3,8-3,8 0,0 101,0 % -3,8-3,0 FELLESUTGIFTER/UFORDELT -11,6-3,2-4,1-0,9 94,9 % 108,2-20,0 20,3 Refusjon feriepenger sykelønn -11,7-3,9-4,1-0,2 94,9 % -6,2-13,8 Årets premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -122,9-60,7 Årets amortisering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 93,3 84,3 Premieavsetning pensjon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 8,2-52,4 Lønnsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 29,1 0,0 Reguleringspremie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 103,3 3,8 Bruk av premiefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,1 Øvrige ufordelte utgifter 0,0 0,7 0,0-0,7 0,0 % 3,3-20,0 59,0 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 12,9-6,4-4,7 1,7 136,4 % 0,0 0,0-4,7 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 183,7 129,8 188,5 58,7 68,9 % 188,5 183,7 Motpost avskrivninger -183,7-129,8-188,5-58,7 68,9 % -188,5-183,7 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -176,5-246,3-232,1 14,2 106,1 % -88,0-20,0-185,5 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 88,0 20,0 98,2 Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 88,0 204,0 Avsetninger til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 48,6 Overføring til investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 120,7 103,9 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -87,2-160,8 Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -24,6 20,0-67,1 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0-30,3 Avsetning/bruk VA-fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -8,9-0,2 ÅRETS RESULTAT -176,5-246,3-232,1 14,2 106,1 % 0,0 0,0-87,2 14

15 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli 3) Aug. Sept Okt. Nov Des Endring prosent Drammen kommune 2. tertialrapport Sentrale budsjettposter Sentrale inntekter Inntekts- og formuesskatt Skatteutviklingen høsten 2016 ble svært god både lokalt og nasjonalt. De ekstra skatteinntektene i 2016 ble først kjent etter at budsjettforutsetningene for 2017 var lagt. Dette gjelder i stor grad engangsinntekter som ikke forventes videreført i år. Budsjettert skattevekst for 2017, målt i forhold til faktisk regnskap 2016, blir derfor lavere enn lagt til grunn i økonomiplan I revidert nasjonalbudsjett 2017 er det lagt til grunn en nedjustering av veksten i det kommunale skatteanslaget fra 1,5 til 1,0 prosent på landsbasis. Bystyret har ved behandlingen av 1. tertialrapport valgt å opprettholde Drammen kommunes skatteanslag uendret tilsvarende en vekst på 0,3 prosent. Skatteutviklingen til og med august er 8,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Skatteveksten i Drammen er på 5,5 prosent per utgangen av august, og dette er om lag 0,7 prosentpoeng bedre enn budsjettforutsetningen. Isolert sett er skatteinngangen i august positiv, med en vekst på 12,1 prosent i forhold til samme periode i fjor. Det er da korrigert for at skatteinngangen i august i fjor var påvirket av at 16,8 millioner kroner fra forskuddstrekk 3. termin 2016, som følge av for sen innbetaling, først ble inntektsført i august. Det må også tas hensyn til at den akkumulerte skatteveksten er påvirket av ekstraordinær innbetaling av tidligere års restskatt med mer enn 10 millioner kroner i mai. Den nasjonale skatteveksten per utgangen av august er på 3,9 prosent, som er uendret fra juli. Skatteutviklingen i 2017 Vedtatt budsjett 1) Akkumulert skatteutvikling per august 2017 Rev. budsjett 2) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli 3) Aug. Drammen kommune 0,3 % 0,3 % 8,4 % 8,1 % 6,6 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 6,9 % 5,5 % Nasjonalt nivå 1,5 % 1,0 % 9,6 % 9,8 % 6,9 % 6,4 % 3,7 % 3,7 % 3,9 % 3,9 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2017 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2017 (nasjonalt) 3) Skatteinngangen i juli 2016 er påvirket av forskjøvet innbetaling av forskuddstrekk med 16,8 mill. kr til august Korrigert for dette ville akkumulert skattevekst per juli 2017 vært på 5,3% 12,0 % Skatteutviklingen i 2017 Akkumulert vekst pr. måned 10,0 % 8,0 % 6,0 % Drammen - budsjett 2017 Drammen kommune 4,0 % 2,0 % 0,0 % Nasjonalt nivå Nasjonal vekst (RNB-2017) 15

16 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Som det fremgår av figuren ovenfor blir utviklingskurven for kommunens akkumulerte skatteinngang avtagende gjennom året. I årsprognosen må det spesielt tas hensyn til at kommunene i november 2016 fikk betydelige engangsinntekter som ikke kan påregnes i Det understrekes derfor at det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i årets skatteinntekter, spesielt hvordan utslagene blir mot slutten av året. Status per utgangen av august viser som nevnt at kommunens skatteinngang ligger over både periodebudsjettet og landsgjennomsnittet. Rådmannen foreslår derfor at årets skatteanslag oppjusteres fra 0,3 til 1,0 prosent vekst, tilsvarende det nasjonale skatteanslaget regjeringen la til grunn i revidert nasjonalbudsjett Dette tilsvarer en økning i skatteanslaget med 13,3 millioner kroner. På den annen side er det behov for å nedjustere inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Oppjustering av kommunens skatteanslag samt for høy inngangsverdi på skatteutjevningen i årets budsjett tilsier at rammetilskuddet (inntektsutjevningen) må nedjusteres med 13,0 millioner kroner. Netto virkning for skatt og rammetilskudd blir dermed en merinntekt på 0,3 millioner kroner. Rammetilskudd Rammetilskuddet viser per august en merinntekt på 0,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merinntekten skyldes høyere inntektsutjevning enn budsjettert til og med mai måned. Som omtalt ovenfor er imidlertid den budsjetterte inntektsutjevningen på årsbasis om lag 13,0 millioner kroner for høy i forhold til de budsjetterte vekstforutsetningene i Det foreslås derfor at rammetilskuddet nedjusteres tilsvarende. Utslag i skatteveksten lokalt og nasjonalt resten av året kan imidlertid påvirke inntektsutjevningen slik at dette bildet endres. Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere Per utgangen av august er integreringstilskuddet inntektsført med 70,3 millioner kroner. Dette er 5,3 millioner koner mindre enn i periodisert budsjett og 16,3 millioner kroner mindre enn i samme periode i fjor. Dette må ses i sammenheng med lavere bosetting enn i samme periode i fjor, samt etterslep i inntektsføringen av tilskudd for år 1. Det er per utgangen av august bosatt 115 personer, herav 9 enslige mindreårige. I tillegg kommer 23 personer som, i samråd med IMDi, er bosatt i 2016, men som skal inngå i 2017-bosettingen. Dette indikerer at bosettingen er i god rute når 2/3 av året er passert. I tillegg har 25 personer kommet på familiegjenforening per utgangen av august. Mindreinntekten i forhold til periodisert budsjett skyldes i hovedsak etterslep i utbetalingen av tilskudd for nye bosettinger i år. Tilskudd år 2-5 for 1. og 2. termin er om lag 2 millioner kroner bedre enn budsjettert. Drammen kommune har i tillegg mottatt restbonus fra IMDi på 0,3 millioner kroner for økt bosetting i Forskuttert bosetting av 23 personer i 2016 samt redusert kvote for bosetting av enslige mindreårige flyktninger fra 15 til 10 personer vil isolert sett gi reduserte inntekter på om lag 5,5 millioner kroner i Rådmannen legger til grunn at inntektsbortfallet delvis vil motvirkes av flere familiegjenforeninger enn forutsatt i budsjettet. Det foreslås derfor at årets inntektsanslag for integreringstilskuddet nedjusteres med 2,2 millioner kroner. 16

17 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Bosatte flyktninger per august 2017 Antall bosatt pr * Målsetting (vedtak) 2017 ** Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,2 % Enslige mindreårige ,0 % Sum bosatte ,6 % Familiegjenforening 25 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 163 *) Dette inkluderer 23 personer som i samråd med IMDi er bosatt i 2016, men som skal inngå i bosettingen **) På grunnlag av anmodning fra IMDi er årets bosettingskvote redusert fra 170 til 165 personer (fra 15 til 10 enslige mindreårige flyktninger) Særtilskudd enslige mindreårige flyktninger Særtilskuddet til enslige mindreårige flyktninger er fra og med 2017 utvidet til også å omfatte utgifter som tidligere ble refundert fra staten. Drammen kommune har budsjettert med et tilskudd på 50 millioner kroner i For tidligere bosatte personer skal tilskuddet utbetales kvartalsvis. Det er per august mottatt tilskudd for 1. og 2. kvartal 2017, og disse viser en merinntekt på 1,8 millioner kroner. Bystyret har på grunnlag av brev fra IMDi redusert årets kvote for bosetting av enslige mindreårige flyktninger fra 15 til 10. I tillegg ble det bosatt to personer færre enn forutsatt i budsjettgrunnlaget i Isolert sett vil disse forholdene gi et inntektsbortfall i størrelse 4-5 millioner kroner i særtilskuddet. Som følge av noe forsiktig budsjettering for 2017 anslår imidlertid rådmannen at årets inntekter fra særtilskuddet vil bli 2,3 millioner kroner lavere enn budsjettert og foreslår en tilsvarende nedjustering av budsjettet. Som nærmere omtalt under programområde 02 Oppvekst foreslås budsjettrammen nedjustert med 2,5 millioner kroner som følge av færre enslige mindreårige flyktninger enn forutsatt til oppfølging. Vertskommunetilskudd asylmottak Vertskommunetilskudd knyttet til Fosnes asylmottak i Drammen er budsjettert med 2,1 millioner kroner i Mottatt tilskudd per utgangen av august er i samsvar med budsjett, og årsprognosen opprettholdes. Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Budsjettet omfatter rentekompensasjon fra Husbankens ordninger knyttet til omsorgsboliger, sykehjemsplasser, skolebygg og kirkebygg. Tilskuddene beregnes på grunnlag av Husbankens flytende rente og utbetales i hovedsak i desember. Basert på ny forskrift fra 1. januar 2016 blir basisrenter på lån i Husbanken beregnet på grunnlag av et gjennomsnitt av observasjoner av de beste lånetilbudene i markedet. Fra basisrentene trekker Husbanken fra 0,75 prosentpoeng for å komme fram til årlige effektive renter for fast og flytende rente. Årlig effektiv rente kan likevel ikke være negativ. I vedtatt budsjett for 2017 er det lagt til grunn en rente på 1,75 prosent. Årsgjennomsnitt for Husbankens flytende rente, basert på fastsatte rentesatser ut året er på 1,59 prosent. Dette tilsvarer en mindreinntekt på om lag 0,5 millioner kroner. Det foreslås ingen justering av årets budsjett. 17

18 Drammen kommune 2. tertialrapport Finansielle poster Lånefondets kontantresultat Den budsjetterte renteforutsetningen for 2017 er basert på en gjennomsnittlig forventet Nibor på 1,10 prosent med marginpåslag på 0,70 prosent som gir en budsjettrente på 1,8 prosent på lån med kortsiktige vilkår. Drammen kommune baserer sine renteforutsetninger på utviklingen i styringsrenten, og 3 til 6 måneders Nibor. Renteforutsetningen er også basert på forventninger om utviklingen i bankenes og markedets marginpåslag. Styringsrenten har vært uendret i Nibor har hatt en fallende kurve gjennom Siden januar har den falt fra 1,16 prosent til 0,79 prosent per 31. august. Snittet per 2. tertial 2017 ligger på 0,93 prosent mens august hadde et snitt på 0,80 prosent. Det er ingen signaler fra Norges Bank eller markedet på at den korte renten vil endre seg vesentlig ut året. Utvikling i den korte renten ligger innenfor lånefondets renteforutsetninger. Kommunalbanken reduserte sine marginer etter sommeren fra 70 til 60 basispunkter. Dette påvirker lånefondets kupongrenter positivt. Kortsiktige låneavtaler som er rentejustert så langt i 2017, ligger godt innenfor budsjettforutsetningene. Marginene på sertifikatene i markedet har vært lave på 10 til 20 basispunkter. Drammen kommune søker å optimalisere fordelingen mellom Kommunalbankens flytende lån og bruk av markedet. Lånefondet har refinansiert fire sertifikater i 2017 med renter godt innenfor budsjettert rente. Det er ikke foretatt låneopptak hittil i Sikringsandelen på 53,3 prosent i lånefondet er omtrent på samme nivå som per I løpet av 2017 løper to sertifikatlån ut. I tillegg må det tas opp et nytt lån på 260 millioner kroner, og sikringsandelen kan da justeres om det er markedsmessig ønskelig. Forutsatt at rentenivået holder seg lavt resten av året, vil lånefondets rentekostnader bli i størrelsesorden 5 millioner kroner lavere enn budsjettert. Rådmannen foreslår derfor å oppjustere lånefondets kontantresultat (overskudd) tilsvarende. Status lånegjeld Lånegjelden per 1. januar 2017 var på 5 479,9 millioner kroner. Som det fremgår av tabellen nedenfor er Lånefondets gjeld ved utgangen av august 5 397,2 millioner kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på 82,7 millioner kroner Gjeldsutviklingen i Drammen kommunes lånefond Per 2. tertial utgjør andel lån som er rentesikret 53,3 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 46,7 prosent. Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi og har etter rådmannens vurdering vært fornuftig i forhold til løpende vurdering av durasjon og utløp av rentesikringer i løpet av

19 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Rentesikret andel av låneporteføljen pr Bykassens finansbudsjett Utviklingen i rentenivået påvirker også bykassens renteinntekter og netto rentekostnad. Renteinntekter er avhengig av kommunens likviditet og størrelsen på innskudd, og eventuelt trekk, på bankavtalen. Kommunens likviditet har vært positiv i 2017, og det har ikke vært behov for å benytte seg av kommunens trekkrettighet. Renteinntektene er styrt av innskuddsrenten og referanserenten for kommunens ordinære utlån og ansvarlige lån til Glitre Energi AS, Lindum AS, Drammen kommunale pensjonskasse og Drammen Scener AS. Som varslet i 1. tertialrapport 2017 har rådmannen plassert 100 millioner kroner i pengemarkedsfond med lav risiko. For å spre risikoen ble det plassert 50 millioner kroner i Fondsforvaltning sitt fond «Pluss likviditet II» og 50 millioner kroner i Nordea sitt fond «Likviditet 20». Plasseringene ble foretatt 21. august, og rådmannen kommer tilbake til utviklingen i disse fondene i årsmeldingen. I 1. tertialrapport ble budsjetterte renteinntekter oppjustert med 1,5 millioner kroner, og rådmannen foreslår at det ikke foretas noen ytterligere justering av renteinntektene per 2. tertial. Som tidligere omtalt legger rådmannen til grunn at lånefondets kontantresultat blir 5 millioner kroner bedre enn forutsatt i budsjettet. Bykassens netto finansutgifter foreslås derfor nedjustert med tilsvarende beløp. Startlån/formidlingslån Drammen kommune har søkt Husbanken om 300 millioner kroner til startlån for 2017 og fått innvilget dette. Av innvilget beløp ble 200 millioner kroner utbetalt våren I tillegg er nesten 49 millioner kroner i ubrukte lånemidler fra 2016 disponible i år. Per utgangen av august i år hadde kommunen totalt 794,3 millioner kroner i utlån av Startlån. Til og med august er det utbetalt lån for 125,8 millioner kroner, mens det er gitt tilsagn til konkrete boliger og forhåndsgodkjenninger for om lag 111,5 millioner kroner. 19

20 Millioner kroner Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Ut fra status per utgangen av august antas det at årets utlån av startlån vil ligge i størrelsesorden millioner kroner. Rådmannen vil derfor anbefale at det ikke tas opp ytterligere lån fra Husbanken i år og at årets låneramme nedjusteres fra 300 til 200 millioner kroner. Som det fremgår av figuren nedenfor vil årets utlån av startlån selv med denne nedjusteringen være på et historisk høyt nivå. Startlån utlån pr. år i perioden Startlån - årlig utlån *Utlån per * Startlån Fellesutgifter/ufordelte poster Pensjon reguleringskostnad og premieavvik I 1. tertialrapport 2017 ble det vist til at nye aktuarberegninger per april viste en mulig netto innsparing på pensjonsområdet på 1,1 millioner kroner. Rådmannen anbefalte imidlertid å avvente eventuelle budsjettjusteringer til det foreligger oppdaterte aktuarberegninger per 2. tertial, der virkningene av årets lønnsoppgjør og G-regulering 1 er innarbeidet. Det er nå mottatt oppdaterte GKRS-prognoser fra aktuarene for Drammen kommunale pensjonskasse (DKP), Statens pensjonskasse (SPK) og KLP. I forhold til budsjett 2017 viser disse en marginal resultatforbedring på 0,3 millioner kroner. Som det fremgår av tabellen nedenfor blir imidlertid bruttoendringene i reguleringskostnad og premieavvik betydelig høyere. Dette skyldes først og fremst at anslaget for årets reguleringskostnad, som følge av lavere lønnsvekst og G-regulering enn opprinnelig forutsatt, er nedjustert både for DKP og KLP. Dette innebærer lavere premieinnbetaling til pensjonskassene, som igjen medfører en reduksjon i årets premieavvik 2 (inntekt). I tillegg reduseres premieavviket som følge av bystyrets vedtak ved behandlingen av 1. tertialrapport om å disponere 20 millioner kroner fra DKPs premiefond 3 til delvis dekning av årets reguleringskostnad. Etter dette anslås at årets premieavvik vil bli 48,4 millioner kroner lavere enn tidligere forutsatt. Amortisering av tidligere års premieavvik blir 1 Folketrygdens grunnbeløp (G) ble oppjustert med 1,14 prosent med virkning fra 1. mai Drammen bykasse får et såkalt negativt premieavvik (betalt pensjonspremie > beregnet netto pensjonskostnad) som krediteres (inntektsføres) i regnskapet. 3 Drammen bykasses andel av dette er om lag 19 millioner kroner, mens 1 million kroner føres mot de kommunale foretakenes regnskap. I tillegg disponeres 5,5 millioner kroner fra KLP s premiefond (overskudd 2016) 20

21 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 om lag 0,3 millioner kroner lavere enn forutsatt som følge av noe lavere premieavvik i 2016 enn det som ble lagt til grunn i årets budsjett. Anslag sentrale poster pensjon per 2. tertial 2017 Millioner kroner Budsjett 2017 Nytt anslag 2017 Endring Reguleringskostnad - avsetning 103,3 79,4-23,8 Premieavvik -122,9-74,5 48,4 Bruk av premiefond * 0,0-24,6-24,6 Amortisering tidl. års premieavvik 93,3 92,9-0,3 Netto endringer pensjon 73,7 73,3-0,3 *) Inkluderer bruk av premiefond fra DKP (19,0 mill. kr ) og KLP (5,5 mill. kr) Med en så marginal endring i årsprognosen er det ikke grunnlag for å foreslå endringer i budsjettert nettokostnad for pensjonsområdet. Som rådmannen har påpekt ved tidligere anledninger er pensjonsområdet erfaringsmessig beheftet med stor usikkerhet fram til endelige aktuarberegninger for 2017 foreligger på nyåret. Sentral lønnsreserve 2017 Den sentrale lønnsreserven ble ved behandlingen av 1. tertialrapport 2017 nedjustert med 5 millioner kroner, som følge av nedjustering av årets lønnsvekst fra 2,7 til 2,4 prosent. Den sentrale lønnsreserven utgjorde etter dette 36 millioner kroner. Per utgangen av 2. tertial er programområdene/virksomhetene tilført 6,9 millioner kroner fra den sentrale lønnsreserven, i hovedsak til dekning av lønnsoppgjørene innenfor kapitlene 3 og 5, samt sentral avtale om justering av basistilskuddene til leger og fysioterapeuter. Etter dette gjenstår 29,1 millioner kroner av årets lønnsreserve. Resterende beløp skal i hovedsak dekke virkningene av årets lønnsoppgjør i kapittel 4, som omfatter hovedtyngden av kommunens ansatte. Årets oppgjør innenfor kapittel 4 består av sentrale tillegg/justeringer per 1. juli og lokale forhandlinger per 1. august. Sistnevnte forhandlinger er ennå ikke avsluttet. Beregnet virkning av de sentrale tilleggene og foreløpig anslag for lokale forhandlinger i kapittel 4 tilsier at årets lønnsreserve i sin helhet blir disponert. Refusjon feriepenger av sykelønn Refusjon feriepenger av sykelønn inntektsføres på sentralt ansvar. Per august viser denne posten en mindreinntekt på 0,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Rådmannen anslår at inntektene på årsbasis blir i samsvar med budsjettert beløp på 6,2 millioner kroner. Forskuttering av reformstøtte til Nye Drammen Nye Drammen kommune vil etter at den trer i kraft 1. januar 2020 motta om lag 30 millioner kroner i reformstøtte fra staten. I den politiske plattformen for ny kommune er det forutsatt at Drammen kommune i 2017 skal forskuttere 10 millioner kroner av reformstøtten til stedsutvikling i hver av kommunene Nedre Eiker og Svelvik. I samsvar med forutsetningen i økonomiplan finansieres forskutteringen ved bruk av disposisjonsfondet. Regnskapsteknisk må overføringene til Nedre Eiker og Svelvik kommuner utgiftsføres i bykassens driftsregnskap, og vil således redusere netto driftsresultatet. Gjennom tilsvarende bruk av disposisjonsfondet vil imidlertid ikke bykassens årsresultat påvirkes av disse transaksjonene. 21

22 Drammen kommune 2. tertialrapport Årsoppgjørsdisposisjoner Etter behandlingen av 1. tertialrapport 2017 har bykassen et netto driftsresultat på 88 millioner kroner tilsvarende 1,85 prosent av brutto driftsinntekter. Med de foreslåtte budsjettendringer i 2. tertialrapport reduseres netto driftsresultat med 20 millioner kroner til 68 millioner kroner. Dette tilsvarer om lag 1,4 prosent av brutto driftsinntekter og er dermed noe lavere enn det anbefalte nivået på 1,75 prosent. Resultatforverringen kan imidlertid i sin helhet knyttes til at Drammen kommune, som forutsatt i den politiske plattformen for ny kommune, forskutterer 20 millioner kroner av reformmidlene til nye Drammen kommune til stedsutvikling i Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Forskutteringen må utgiftsføres i bykassens regnskap som overføring til andre kommuner, og finansieres med bruk av disposisjonsfondet. Utover den omtalte bruken fra disposisjonsfondet foreslås ikke ytterligere endringer i årsoppgjørsdisposisjonene. Dette innebærer at budsjettert overføring til investeringsbudsjettet (egenfinansiering) opprettholdes med 120,7 millioner kroner som tidligere forutsatt. Tabellen nedenfor viser forslag til budsjetterte årsoppgjørsdisposisjoner per 2. tertial Årsoppgjørsdisposisjoner forslag til justert budsjett per 2. tertial 2017 Beløp i millioner kroner Revidert budsjett pr 1.tertial Tekniske justeringer 2. tertial Revidert budsjett pr Justering i hht. sald.skisse Forslag rev. budsjett per NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -88,0 0,0-88,0 20,0-68,0 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 88,0 0,0 88,0-20,0 68,0 Avsetninger til disposisjonsfond 88,0 0,0 88,0 88,0 Avsetninger til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring til investeringsregnskapet 120,7 0,0 120,7 120,7 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk -87,2 0,0-87,2-87,2 Bruk av disposisjonsfond -24,6 0,0-24,6-20,0-44,6 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning/bruk VA-fond -8,9 0,0-8,9-8,9 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring til investeringsbudsjettet Det er i årets budsjett lagt til grunn en overføring fra driftsbudsjettet til egenfinansiering av bykassens investeringer med 120,7 millioner kroner. I forhold til revidert investeringsbudsjett per 1. tertialrapport bidrar dette til en egenfinansiering på 33 prosent av ikke-rentable investeringer i Dette ligger betydelig over handlingsregelens krav om at minst prosent av kommunens samlede ikke-rentable investeringer skal egenfinansieres. Det foreslås ingen endringer i overføringen fra drifts- til investeringsbudsjettet. Disposisjonsfondet Bykassens disposisjonsfond var per 31. desember 2016 balanseført med 423,0 millioner kroner. Da var det ikke tatt hensyn til bykassens udisponerte resultat (overskudd) på 87,2 millioner kroner i 2016, som bystyret ved behandlingen av årsregnskapet vedtok å tilføre disposisjonsfondet. I det balanseførte beløpet inngår imidlertid midler bystyret gjennom tidligere vedtak har avsatt til konkrete tiltak. Rådmannen har foreløpig anslått at 15,3 millioner kroner av denne rammen vil bli disponert i år. 22

23 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport å disponere 20,8 millioner kroner fra disposisjonsfondet. Rådmannen foreslår som omtalt ovenfor at det disponeres ytterligere 20 millioner kroner fra disposisjonsfondet i 2. tertialrapport. Etter dette viser budsjettet en forventet netto avsetning til disposisjonsfondet på 47,2 millioner kroner i år. Korrigert for disponering av konkrete avsetninger/tidligere bevilgninger (jf. omtale ovenfor) anslås disposisjonsfondet etter dette å utgjøre om lag 455 millioner kroner ved utgangen av Dette er en marginal endring i forhold til prognosen på 457 millioner kroner i 1. tertialrapport Bystyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan skjerpede krav til reserveoppbygging. Som det fremgår av tabellen nedenfor forventes disposisjonsfondets saldo per utgangen av 2017 å ligge om lag 85 millioner kroner høyere enn disse kravene. Disposisjonsfondet prognose per (millioner kroner) Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,0 Bruk/avsetning i 2017: Udisponert overskudd vedtatt avsatt 87,2 Avsetning vedtatt budsjett ,8 Vedtatt bruk 1. tertialrapport ,8 Foreslått bruk 2. tertialrapport ,0 Saldo før korreksjon tidligere vedtak/disposisjoner 470,2 Diverse disposisjoner/tidligere vedtak i ,3 Prognose - saldo per ,9 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 238,4 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 110,8 "Eier-risikofond" 20,0 Handlingsreglenes reservekrav pr ,2 Ved behandlingen av økonomiplan vedtok bystyret å etablere et innovasjonsfond på 25 millioner kroner finansiert innenfor bykassens disposisjonsfond. Innovasjonsfondets formål er å mobilisere ansatte og ledere til å fremme forslag som kan forbedre, forenkle og fornye kommunens tjenester. Det er etablert en vurderingsgruppe som behandler mottatte søknader. Per utgangen av august har gruppen mottatt 6 søknader, men det er så langt ikke foretatt utbetalinger fra fondet. 23

24 Drammen kommune 2. tertialrapport Revidert investeringsbudsjett Det er gjennomført investeringer for totalt 391 millioner kroner per utgangen av 2. tertial Prosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift, og det er ikke meldt om større avvik i forhold til budsjetterte kostnader. Imidlertid foreslås investeringer i størrelse 46,5 millioner kroner skjøvet fram i tid, for å tilpasse årets budsjett til en mer realistisk periodisering av utgiftene. Av nye tiltak er det i forslaget til revidert investeringsbudsjett satt av ytterligere 2,7 millioner kroner fra tilsagnsrammen på totalt 20 millioner kroner til samarbeidsprosjekter med andre aktører innenfor byutviklingsområdet. I bykassens investeringsbudsjett foreslås i tillegg bevilget 7 millioner kroner til blant annet etablering av treningsarena for klinisk sykepleie og velferdsteknologisk i Wergelandsgate 13, utstyr inventar og utstyr i forbindelse med rehabilitering av administrasjonsbygget i Engene og økte utgifter til fjerning av urene masser i forbindelse med oppgraderingen av Drammen Park. I Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett foreslås at det avsetningen til strategiske eiendomskjøp, blant annet for å finansiere oppkjøp av eiendommer som berøres av ny trase for Vestfoldbanen, økes med 60 millioner kroner. Tabellen nedenfor viser oppsummerte investeringsrammer for Drammen bykasse og kommunale foretak i Samlet investeringsbudsjett 2017 status per 2. tertial Mill. kr Regnskap pr Revidert budsjett 2017 Endringer 2. tertial-rapport Forslag justert budsjett per Drammen bykasse 188,9 446,2-9,3 436,9 Drammen Eiendom KF 202,5 420,1 32,5 452,6 Øvrige kommunale foretak 5,8 5,8 Sum investeringer 391,4 872,1 23,2 889, Drammen bykasses investeringsbudsjett Bykassen har for 2017 en justert brutto investeringsramme på 446,2 millioner kroner inklusiv rebevilgning av ubrukte midler fra 2016 og vedtatte endringer ved behandlingen av 1. tertialrapport. Av bevilgningsrammen omfatter 34 prosent (151,9 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp. Per utgangen av 2. tertial er det regnskapsført 188,9 millioner kroner i investeringsutgifter. Til sammenligning var påløpt 132,0 millioner kroner i samme periode i fjor. Av påløpte investeringskostnader per 2. tertial er 85,7 millioner innenfor vann- og avløpsområdet. De største investeringsprosjektene utenom vann og avløp hittil i år er (utgiftsført beløp per 31. august 2017): Drammen Park rehabilitering fase 2 14,0 mill. kr Holdeplasstruktur Bragernes 13,2 mill. kr Asfaltering/forarbeider 11,8 mill. kr IKT Applikasjoner nye styringssystemer mv. 6,3 mill. kr Rullering av digitalt utstyr i skolene 4,2 mill. kr Kunstis-/kunstgressbane Øren 3,9 mill. kr Inventar/utstyr Biblioteket 3,6 mill. kr Øren skole nærmiljøanlegg 2,6 mill. kr Samarbeidsprosjekter med andre utbyggere 2,5 mill. kr Rehabilitering parker mv. 2,1 mill. kr Nytt kunstgress Åssiden kunstgressbane 2,0 mill. kr 24

25 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Drammen bykasses investeringsbudsjett foreslås tilført 9,7 millioner kroner til diverse prosjekter, blant annet 2,7 millioner kroner til samarbeidsprosjekter med andre utbyggere 4, 1 million kroner til etablering av treningsarena for klinisk sykepleie og velferdsteknologisk i Wergelandsgate 13, 2 millioner kroner til inventar/utstyr i forbindelse med rehabilitering av administrasjonsbygget i Engene 1 og 4 millioner kroner til økte kostnader til fjerning av urene masser ved rehabiliteringen av Drammen Park. Samarbeidsprosjekt utbedring av gågaten i Amtmand Blomsgate Samtidig foreslås at bykassens investeringsbudsjett nedjusteres med 19 millioner kroner som følge av endret periodisering for prosjektene Holdeplass Bragernes og Velferdsteknologi og digitaliseringen innenfor helse-, sosial- og omsorgsområdet. Midlene forutsettes tilbakeført etter ny behovsvurdering i økonomiplan Drammen bykasses investeringsbudsjett for 2017 foreslås etter dette justert innenfor en låneramme som reduseres med 9,3 millioner kroner. I tillegg foreslås rammen for startlån nedjustert fra 300 til 200 millioner kroner, jf. nærmere omtale i del Finansielle poster. De foreslåtte justeringene innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2017 fremgår av tabellen nedenfor: 4 Bystyret ga ved behandlingen av økonomiplan rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 20 millioner kroner per år i perioden. Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble 15 millioner kroner fra denne rammen disponert. Når foreslås at det disponeres ytterligere 2,7 millioner kroner fra denne rammen. 25

26 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Drammen bykasses investeringsbudsjett 2017 forslag til justeringer per 2. tertial Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2017 pr Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2017 Endret periodisering: -19, Knutepunktutvikling (Holdeplasstruktur Bragernes) 15,853-10,000 5, * Velferdsteknologi og digitalisering HSO 21,819-9,000 12,819 Nye tiltak/justeringer 2017: 9, Samarbeid med andre utbyggere (flere prosjekter) 1) 15,000 2,700 17, Nytt kjøkkenkonsept - inventar og utstyr 0,834-0,834 0, Flytting av Tjenestetild. og samordning til Papirbredden 0,000 0,834 0, Ny Treningsarena klinisk sykepleie og velferdsteknologi 0,000 1,000 1, Oppgradering Engene 1 - inventar og utstyr -0,059 2,000 1, Drammen Park - oppgradering -3,661 4,000 0,339 Videreutlån: -100, Videreutlån av Husbankmidler (Startlån) 300, , ,000 Finansiering: 109, Eksterne låneopptak videreutlån -300, , , Eksterne låneopptak investeringer -281,796 9, ,496 SUM 0,000 1) Andel av bystyrets fullmaktsramme på 20 millioner kroner for 2017 Justert låneramme Drammen bykasse i , Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF har for 2017 en justert brutto investeringsramme på 420,1 millioner kroner inklusiv rebevilgning av ubrukte midler fra 2016 og vedtatte endringer i 1. tertialrapport. Per utgangen av 2. tertial i år er det regnskapsført 202,5 millioner kroner i investeringsutgifter. Det innebærer et høyere aktivitetsnivå enn i samme periode i 2016, da det var regnskapsført 166,3 millioner kroner. Av ferdigstilte prosjekter i 2. tertial kan nevnes ny flerbrukshall ved Øren skole og driftsbygg for den nye kunstis-/kunstgressbanen på Øren som er under bygging. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 31. august 2017): Strategiske eiendomskjøp 101,8 mill. kr Kjøp av boliger for utleie 21,2 mill. kr Fjell skole og flerbrukshall 9,6 mill. kr Brandengen skole utvidelse 8,5 mill. kr Øren skole flerbrukshall 7,8 mill. kr Øren skole utvidelse 7,2 mill. kr Øren skole driftsbygg og infrastruktur 5,4 mill. kr Oppgradering tekniske anlegg 3,8 mill. kr Brandengen skole flerbrukshall 3,7 mill. kr Erik Olsensgt. 3 og 7 (BO7) oppgradering 3,3 mill. kr Gilhusbukta miljøopprydding 3,2 mill. kr Oppgradering skolebygg 3,1 mill. kr Marienlyst HOD ombygging Strømsø bo- og servicesenter 3,0 mill. kr For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises til programområdeomtalene i del 3 samt til Drammen Eiendom KFs rapport for 2. tertial 2017, jfr. vedlegg 3. 26

27 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Per utgangen av august er det utgiftsført 101,8 millioner kroner til strategiske eiendomskjøp. Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett foreslås derfor tilført 60 millioner kroner til å styrke avsetningen til strategiske eiendomskjøp fra 73,5 til 133,5 millioner kroner. Dette skal blant annet møte behovet for innløsning av eiendommer som berøres av ny trase for Vestfoldbanen. Samtidig foreslås at Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett nedjusteres med 27,5 millioner kroner som følge av endret periodisering for enkelte prosjekter. Blant annet foreslås årets bevilgninger til oppgradering av hovedbygget nedjustert med 10 millioner kroner og bevilgningene til utvidelse av Øren skole og ny flerbrukshall ved Brandengen skole nedjustert med henholdsvis 4 og 6 millioner kroner. Midlene forutsettes tilbakeført etter ny behovsvurdering i økonomiplan Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett for 2017 foreslås justert innenfor en låneramme som økes med 32,5 millioner kroner. Tabellen nedenfor viser forslag til endringer i Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett for 2017: Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett 2017 forslag til justeringer per 2. tertial Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2017 Endret periodisering: -27, Barnehager - oppgradering av uteområder 7,000-6,500 0, Strømsø skole - oppgradering av hovedbygg 20,000-10,000 10, Erik Olsensgt. 3 og 7 (BO7) - oppgradering 8,000-1,000 7, Øren skole - utvidelse 28,500-4,000 24, Brandengen skole - flerbrukshall 36,800-6,000 30,800 Nye tiltak/justeringer 2017: 60, Strategiske eiendomskjøp 73,500 60, ,500 Finansiering: -32,500 Bruk av eksterne lån -288,388-32, ,888 SUM 0,000 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2017: -320,888 Øren flerbrukshall ble ferdigstilt før sommeren 27

28 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Del 3 Programområdene 3.1 Programområde 01 Barnehage Alle som ønsker det, får barnehageplass, og det er fortsatt ledige barnehageplasser. Det er 378 barn som har gratis barnehageplass per 31. august. For å styrke barnehagenes språkmiljø, og de ansatte som gode språkmodeller, gjennomfører 400 pedagogiske medarbeidere egen språkskole. Målsettingen er at alle pedagogiske medarbeidere skal ha gjennomført 1,5 års språkutdanning innen utløpet av Det foreslås ingen endringer i programområdets ramme. Økonomisk status Fakta Programområdet viser et mindreforbruk på 0,4 millioner per 2. tertial. Vurdering De kommunale barnehagene melder balanse ved årets slutt. Det er også forventet at Kompetansesenteret og Forvaltningskontoret holder seg innenfor tildelt budsjettramme. Barnetallsutvikling Det er god kapasitet i barnehagene i Drammen, og plasser tildeles fortløpende. Per 31. august er det 251 færre barn med heltidsplass enn i juli. Det er normalt at barnetallet faller betraktelig i august som følge av oppstart av nytt barnehageår. Antall barn med heltidsplass er likevel lavere enn på samme tid i 2016 både i kommunale og private barnehager. Totalt sett er det 27 færre barn enn i august i fjor. Kommunale barnehager har 18 færre barn enn på samme tidspunkt i 2016, mens private barnehager har 9 færre barn. Det er usikkert hvor mange flere barn som ønsker plass i barnehage frem mot årsskiftet. Det ventes imidlertid at barnetallet vil stige til fjorårets nivå i løpet av høsten. Antall heltidsplasser i barnehage Antall heltidsplasser i barnehage Heltidsplasser 2017 Heltidsplasser 2016 Spesialpedagogiske tiltak Det er en nedgang i antall timer til spesialpedagogiske tiltak siden forrige rapportering. Basert på tidligere erfaringer vil antall vedtak øke frem mot årsskiftet. Årsprognosen viser at det er grunn til å 28

29 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 tro at utgiftene på denne posten vil bli noe lavere enn tidligere anslått. Dette bidrar til å redusere det varslede merforbruket på denne posten til cirka 5 millioner kroner i Spesialpedagogiske tiltak i barnehage Spesialpedagogikk i barnehage aug. 16 aug. 17 Endring Prognose 2017 Snitt 2016 Endring Timer pr måned Antall vedtak Gratis barnehage Per august er det 378 barn som dekkes av ordningen. Dette er betraktelig færre enn i juli, hvilket er en naturlig konsekvens av variasjonen i antall barn i barnehagene gjennom året. Sammenlignet med august 2016 er det en nedgang på 28 barn. Det har påløpt cirka 12 millioner kroner i utgifter til gratis barnehage. Totalkostnaden for gratis barnehage i 2017 er beregnet til 19,0 millioner kroner, 1,5 millioner kroner mer enn budsjettert. Drammen kommune er tildelt 4,9 millioner til gratis barnehage for utsatte femåringer og/eller femåringer med minoritetsspråklig bakgrunn for barnehageåret Denne tildelingen gjør at tiltaket gratis barnehage styrer mot balanse ved årets slutt. Konklusjon Det forventes at merforbruk på gratis barnehage og spesialpedagogiske tiltak dekkes innenfor programområdets ramme, slik at det oppnås et resultat i balanse på årsbasis. Dette er mulig i 2017 på grunn av overskuddsmidler fra Fra 2018 vil det imidlertid være behov for styrking av programområdet for å kunne opprettholde normal drift. Dette vil utredes i økonomiplanen for Rådmannen foreslår derfor ingen endringer i programområdets ramme i 2. tertialrapport. Driftsregnskap pr 31. august 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2017 Lønn inkludert sosiale kostnader 155,8 157,9 154,2-3,7 236,9 Andre driftsutgifter 253,7 267,6 266,3-1,4 407,0 Sum driftsutgifter 409,4 425,5 420,5-5,0 643,9 Andre inntekter -71,8-72,0-68,0 4,0-92,7 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -9,4-8,7-7,3 1,4-11,5 Sum driftsinntekter -81,2-80,7-75,3 5,4-104,2 Netto driftsutgifter 328,3 344,8 345,2 0,4 539,7 Investeringsbudsjettet For å legge til rette for fysisk aktivitet i barnehagene ble det i økonomiplan 2017 avsatt 7 millioner kroner til et forsøk med oppgradering og modernisering av uteområdene i to barnehager i regi av Drammen Eiendom. Forsøket har til hensikt å gi kunnskap om hvordan uteområder best kan utformes for å stimulere til økt fysisk aktivitet og hvordan utbyggingsprosjektene skal organiseres og finansieres for å sikre at alle kommunale barnehager har egnede uteområder. Tiltaket er fortsatt i planleggingsfasen og vil bli gjennomført i Ettersom arbeidet enda ikke er ferdigstilt utsettes rådmannens evaluering av hvordan alle kommunale barnehager kan få oppgradert uteområdene over tid til neste økonomiplan. 29

30 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Andre forhold Læringsløp Drammen Læringsløp Drammen er inne i sitt andre år. Implementeringsarbeidet er i gang, og i løpet av det første året har språk vært det viktigste satsingsområdet. Det er gjennomført språkskole for 400 pedagogiske medarbeidere og kompetanseheving for barnehagelærere i Språkløyper gjennom et samarbeid med Lesesenteret i Stavanger. 19 kommunale og private barnehager er i samarbeid med Universitetet i Stavanger i gang med lekbasert læring, et program for å undersøke om et førskoleopplegg for femåringer i barnehagen kan bidra til at barna får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Førskoleopplegget skal stimulere barnas sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk gjennom lekbaserte læringsaktiviteter. Utbygging Barnehage- og skolebruksplanen peker på behovet for å utvide kapasiteten sentralt på Strømsø, og Drammen Eiendom har i oppdrag å fremskaffe tre tomter eller eiendommer som kan benyttes til barnehage når behovet melder seg. Utbygging ved Marienlyst barnehage er det alternativet som peker seg ut per dags dato. I tillegg er det en tomt på Muusøya og en på Gulskogen som er aktuelle. 30

31 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 02 Oppvekst Styrking av helsetjenester for barn og unge har gitt økt tilgjengelighet til tjenestetilbudet for barn og unge. Flere barn og familier får et styrket avlastningstilbud gjennom Bekkevollen avlastningsbolig. Rådmannen følger nøye med på brukerveksten innenfor tjenester for funksjonshemmede og vil komme tilbake til dette i økonomiplan Omstillingen for avdelingen for enslige mindreårige er i prosess og målsettingen er å gi et skalerbart og kvalitativt godt tilbud. Omstillingen ivaretar to dimensjoner omstilling med hensyn til tjenestetilbud og dimensjonering av ressursinnsats. En helhetlig gjennomgang av lavterskeltiltakene rettet mot barn, unge og deres familier skal bidra til mer koordinerte tjenester, effektiv ressursbruk og i større grad ivareta brukerens behov. Avlasterdommen vil kunne få økonomiske konsekvenser for programområdet. Rådmannen vil komme tilbake til dette i økonomiplan Økonomisk status Fakta Regnskapstall for programområdet viser per august et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Mindreforbruk skyldes først og fremst lavere lønnsutgifter enn budsjettert på grunn av vakanser og ubesatte stillinger, samt høyere sykelønnsrefusjoner uten tilsvarende merutgift ved bruk av vikarer. Avdeling Enslige mindreårige flyktninger rapporterer mindreforbruk per august, og er den tjenesten som i størst grad bidrar til det positive resultatet for virksomheten som helhet. Mindreforbruket skyldes primært vakanser og reduserte lønnsutgifter som en følge av færre bosettinger og en nedskalering i behovet for å opprettholde plasser i bemannede bofellesskap. Det er fra og med 2017 innført en ny statlig finansieringsordning for bosetting av enslige mindreårige flyktninger hvor refusjon av barnevernsutgifter er erstattet av en ren tilskuddsordning med aldersdifferensierte satser. Rådmannen har lagt opp til at inntekter fra den nye tilskuddsordningen føres sentralt. Programområdet ble i Økonomiplan kompensert med 22,2 millioner kroner for bortfall av refusjonsinntekter og for merutgifter som følge av økt antall bosettinger i 2015 og Styrkingen i inneværende økonomiplan var basert på en bosetting på totalt 20 personer i 2016 og 15 personer i 2017, dvs. i henhold til bystyrets vedtak og den opprinnelige avtalen med IMDi. På grunn av den generelle nedgangen i bosettingsbehovet ble det i 2016 kun bosatt 18 ungdommer. I tillegg har bystyret ved behandlingen av 1. tertialrapport 2017 fulgt IMDIs anmodning om å redusere kommunens bosettingsvedtak fra 15 til 10 personer. En reduksjon i bosettingen med totalt 7 ungdommer forventes å gi Drammen kommune et inntektsbortfall i størrelsesorden 3,7 millioner kroner i Som tidligere varslet foreslår rådmannen å dekke inn deler av dette gjennom reduksjon av rammen på programområdet og forutsetter at virksomheten så raskt som mulig tilpasser seg endrede rammebetingelser. Det har også i 2. tertial vært vekst i vedtaksbaserte tjenester til funksjonshemmede. I tillegg til ekstraordinært høye merutgifter ved kjøp av heldøgnstilbud til ressurskrevende enkeltbrukere, har det vært generell vedtaks- og brukervekst ved Bekkevollen barne- og avlastningsbolig med påfølgende økning i antall avlastningsdøgn. Tjenesten er svært sårbar med hensyn til vekst i brukerbehov, og avdeling Tjenester for funksjonshemmede forventes som en følge av dette å få et merforbruk i

32 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Bekkevollen barne- og avlastningsbolig Konklusjon Til inndekning av merutgifter som følge av vekst i tjenester til funksjonshemmede og ekstraordinært høye merutgifter knyttet til ressurskrevende enkelbrukere, foreslår rådmannen å styrke programområdet med 1,7 millioner kroner i Rådmannen vil komme tilbake til behovet for en eventuell permanent styrking av tjenesteområdet i økonomiplan Videre foreslås det en reduksjon på totalt 2,5 millioner kroner i programområdets ramme som en følge av færre bosatte enslige mindreårige flyktninger og bortfall av statlige tilskudd. Rådmannen legger deretter til grunn at programområdet styrer mot balanse i Driftsregnskap pr 31. august 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2017 Lønn inkludert sosiale kostnader 152,4 155,5 157,3 1,8 248,7 Andre driftsutgifter 57,4 63,2 59,9-3,3 100,3 Sum driftsutgifter 209,8 218,7 217,2-1,5 349,0 Andre inntekter -25,1-25,3-24,9 0,3-44,5 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -6,7-6,3-4,8 1,5-7,5 Sum driftsinntekter -31,7-31,5-29,7 1,8-51,9 Netto driftsutgifter 178,1 187,1 187,4 0,3 297,1 Investeringer Strømsø skole Strømsø skole er vedtatt oppgradert til kontorformål med tanke på relokalisering av Senter for oppvekst. Kontorformålet omfatter hovedbygning, tidligere rektorbolig og spesialbygget. Resten av eiendommen foreslås beholdt som en del av en arealreserve for senere utvikling av annen sosial infrastruktur og formålsbygg i kommunen. Gymsalbygget er for tiden i bruk til idrettsaktivitet. Det er i økonomiplan avsatt 90,0 millioner kroner (eks. mva) til oppgradering av bygget. Det er igangsatt mulighetsstudier med deltagelse fra Senter for oppvekst og Drammen Eiendom. Byggestart planlegges i slutten av 2017, med ferdigstillelse desember

33 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Andre forhold Programområdet har nedsatt en prosjektgruppe som skal kartlegge og utarbeide forslag til en helhetlig organisering av et lavterskeltilbud knyttet til psykiske og psykososiale vansker. Videre organisering og utrulling av Familiehjelpen til andre soner må ses i sammenheng med dette arbeidet. Forslaget fra prosjektgruppa skal presenteres for oppvekst og utdanningskomiteen 17. oktober og bystyret i november. Enslige mindreårige flyktninger - omstilling av tjenesten ved redusert bosettingsbehov Avdelingen Enslige mindreårige flyktninger er fortsatt i en omstillingsprosess hvor tjenestetilbudet skal nedskaleres for å tilpasses anmodningen fra IMDi om å bosette totalt 10 enslige mindreårige flyktninger i Dette betyr en omstilling fra to til ett bofelleskap. Signalene fra IMDi tilsier at det vil bli en ytterligere nedgang i Omstilling av tjenestetilbudet vil videreføres, og det vurderes om Drammen skal delta i et pilotprosjekt i samarbeid med SOS barnebyer for å utvikle et skalerbart og bedre tilbud til enslige mindreårige. Barneverntjenesten Kontrollutvalget vedtok i 2014 at det skulle gjennomføres forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten. Revisjonen ble utsatt til 2017 fordi tjenesten hadde en ekstern gjennomgang i 2015, samt tilsyn fra Fylkesmannen samme år. Revisjonen av barneverntjenesten vil bli brukt til å identifisere eventuelle gap mellom dagens praksis og forventet praksis samt læring, kvalitetssikring og videreutvikling av barneverntjenesten. Behovet for barneverntjenester må sees opp mot demografi og levekår som fattigdom, lav utdanning og høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn. Det har vært en svak økning i antall meldinger hittil i år, det samme gjelder antall undersøkelser. Hjelpetiltak i hjemmet har en svak nedgang, og per august er færre barn plassert sammenlignet med snittet for Antall døgn i institusjon har økt sammenlignet med Nøkkeltall barnevern barn med opphold per august 2017 Helsetjenester til barn og unge styrking av tjenesten Helhetlig og helseforebyggende arbeidet for barn og unge ble i økonomiplan styrket med totalt 3,9 millioner kroner. I tillegg ble det ved behandling av 1. tertialrapport vedtatt å tilføre tjenesten ytterligere 1,5 millioner kroner med formål å styrke skolehelsetjenesten, blant annet gjennom økt tilstedeværelse og åpningstider ved Åssiden og Drammen videregående skoler, samt utvidelse av dagens tilbud ved Helsestasjon for ungdom. På Åssiden videregående skole vil det være helsesøster på plass hver dag fra 1. november, og på Drammen videregående skole vil det være helsesøster på plass hver dag fra 1. desember. Ledelsen ved begge skoler er informert om dette. Også de private videregående skolene som ligger i byen, får tilbud om noe stedlig helsesøster fra 1. januar Ypsilon får helsesøster fra klokken 8.00 til én dag i uken. Akademiet og Heltberg vil få helsesøster på deling, én hel dag hver uke. Skolene ligger vegg i vegg, så dette er en praktisk løsning. 33

34 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Åpningstiden ved Helsestasjon for ungdom vil bli utvidet med én time hver dag, for å øke tilgjengeligheten. Dette trer i kraft fra januar Helsestasjon for ungdom vil ha åpent fem dager hver uke fra januar Helsestasjonen fikk tilført legetjeneste (0,2 årsverk) fra Dette er en økning fra 1,9 til 2,1 årsverk og har økt antall konsultasjoner fra 785 til 834, en økning på 6 prosent per Det er tilført et halvt årsverk som avdelingsleder for Fysio- og ergoterapeutavdelingen. Tjenester til funksjonshemmede Tjenester for funksjonshemmede (TFF) fortsetter arbeidet med å heve det faglige nivået i tjenesten og følger opp kompetanseprosjektet «Målrettet miljøarbeid og hverdagsmestring». TFF skal kobles på «Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming». Dette arbeidet er under utvikling og koordineres videre av Helse, sosial og omsorg. Tjenesten har hatt 12 klagesaker til behandling hos Fylkesmannen og det vurderes nå hvilke konsekvenser dette kan få for omfang, kvalitet og plassering av tjenestetilbudet. Dette arbeidet er ikke sluttført. Som følge av dom i Høyesterett fra 2016 («avlaster 2 dommen») må kommunen endre avtalene med avlastere fra oppdragstakere til arbeidstakere. Dette gjelder avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven. Det har kommet ny forskrift fra Arbeids- og sosialdepartementet om arbeidstid for avlastere gjeldende fra , men ny særavtale om lønn for arbeidet er fortsatt ikke klar. Det er derfor ikke mulig å si hvor store de endelige kostnadene vil bli. KS har i sitt høringssvar angående forskriften gitt eksempel på at utgiftene for en helg med avlastning vil kunne dobles, til opp mot kroner. For Senter for oppvekst vil dette kunne få konsekvenser for så vel barneverntjenesten som for tjenester for funksjonshemmede, både som en følge av at tjenestene må søke å dekke behovet for avlastertjenester på andre arenaer enn i dag og som følge av eventuelle etterbetalingskrav fra , dvs. da den nye forskriften trådte i kraft. Rådmannen vil komme tilbake til dette så snart de økonomiske konsekvensene er endelig avklart. 34

35 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 03 Samfunnssikkerhet Programområdet viser et resultat i samsvar med periodisert budsjett per 2. tertial. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Økonomisk status Fakta Programområdet viser ingen betydelige avvik per 2. tertial. Vurdering Det er ingen forhold innenfor programområdet som gjør at det forventes endringer i løpet av året. Drammensregionens brannvesen (DRBV) gjennomfører opplæring av sitt deltidspersonell brann innenfor bevilget tilskudd for Konklusjon Rådmannens forslag og årsprognose er i tråd med årsbudsjettet per 2. tertial. Driftsregnskap pr 31. august 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2017 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 30,8 31,8 31,8 0,0 49,5 Sum driftsutgifter 30,8 31,8 31,8 0,0 49,5 Andre inntekter -0,1-0,1-0,1 0,0-0,5 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1-0,1-0,1 0,0-0,5 Netto driftsutgifter 30,7 31,7 31,7 0,0 48,9 Investeringsbudsjettet Teknologiprosjekt innenfor sikkerhet og beredskap Det foreligger nå en rapport med anbefalt løsning for sikring av skolebygg. Dette gjelder investeringer i varslingsanlegg på skoler og barnehager, pasientvarsling og trygghetsalarmer, samt nødkommunikasjon ved langvarig bortfall av strøm. Omfanget og kompleksiteten av investeringen styrker behovet for en utvidet vurdering, og det er investeringer som berører svært mange virksomheter. Behovet for å forankre beslutning og virkemidler er sentralt, da virksomhetene selv skal være i stand til å bruke de verktøy og den teknologi som anskaffes. Dette vil omtales i økonomiplanen Andre forhold Eierstrategi I tråd med vedtak i økonomiplan igangsatte eierne av Drammensregionens brannvesen IKS en prosess for å utarbeide ny eierstrategi. Prosessen ble imidlertid satt på vent på grunn av arbeidet med ny kommunestruktur. Flytting av 110-sentralen Flyttedato og organisering av ny 110-sentral er foreløpig uavklart, men er forventet 1. halvår Kostnader knyttet til flyttingen er ikke avklart. 35

36 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Sikringstiltak i forbindelse med 17. mai I samarbeid med nasjonale myndigheter og lokalt politi ble det iverksatt sikringstiltak i forbindelse med 17. mai. Dette medførte ekstraordinære kostnader, og kommunene kompenseres ikke for disse tiltakene. Totalt var det merkostnader på 0,15 millioner kroner. Dette dekkes innenfor programområdets ramme. 36

37 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 04 Byutvikling Programområdet har nå gjennomført rekrutteringsprosesser og fått styrket bemanning, i tråd med ekstrabevilgninger gitt i 1. tertialrapport. Dette er gjort som oppfølging av tiltaksplanen i etterkant av korrupsjonssaken. Det foreslås bevilget 2,7 millioner kroner til samarbeidsprosjekter med utbyggere, til prosjekter i Nedre Storgate 19 og Øvre Sund (studentboliger). Utbyggingen av Bragernes kollektivknutepunkt synes å bli noe rimeligere enn tidligere anslått, og virkningen av dette innarbeides i økonomiplan Økonomisk status Programområdet viser ingen avvik per 2. tertial Driftsregnskap pr 31. august 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2017 Lønn inkludert sosiale kostnader 28,0 27,9 28,9 1,0 47,8 Andre driftsutgifter 10,8 14,7 12,4-2,3 16,5 Sum driftsutgifter 38,8 42,6 41,4-1,2 64,4 Andre inntekter -14,7-13,2-12,1 1,1-39,1 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -1,0-0,5-0,3 0,2-0,0 Sum driftsinntekter -15,7-13,7-12,4 1,3-39,2 Netto driftsutgifter 23,1 28,9 29,0 0,1 25,2 Investeringsbudsjettet Bragernes kollektivknutepunkt Bragernes kollektivknutepunkt er et spleiselag med andre offentlige aktører (belønningsmidler fra staten og fylkeskommunalt tilskudd), men kommunen har den økonomiske risikoen. Fra åpningen av ny bussterminal i Øvre Strandgate 37

38 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Finansieringspakken for Bragernes kollektivknutepunkt er nå nærmere avklart. Prosjektet har fått tilført 20 millioner kroner i ekstraordinære belønningsmidler fra staten og 10 millioner kroner fra Buskerud fylkeskommune. Etter at kontrakt er inngått for siste del av prosjektet, antas det nå at prosjektet vil bli noe rimeligere enn tidligere anslått. Avsatte kommunale midler på 10 millioner kroner for 2017 overføres derfor til Totalt behov for investeringsmidler til Bragernes kollektivknutepunkt i 2018 vil bli vurdert i kommende økonomiplan. Samarbeidsprosjekter med private og offentlige utbyggere Det foreslås bevilget 2,7 millioner kroner av disponibel sum på 20 millioner kroner, til: Gjennomføringsavtale tilknyttet utbygging av Nedre Storgate 19. Dette omfatter utgifter til opparbeidelse av offentlig fortau med belysning. Utbygger bekoster opparbeidelse utenfor egen eiendom, mens Drammen kommune bekoster øvrig strekning. Drammen kommune betaler kroner. I gjennomføringsavtale med Studentsamskipnaden om studentboliger ved Øvre Sund, vedtatt av formannskapet , er det satt krav om opparbeidelse av gang-/sykkelvei, gangforbindelse fra Øvre Storgate og lekeareal. Kommunalt bidrag er i avtalen fastsatt til 2,5 millioner kroner. Det ble i 1. tertialrapport bevilget 15 millioner kroner av disponibel sum på 20 millioner kroner til samarbeidsprosjekter. Etter foreslått bevilgning i 2. tertialrapport, gjenstår 2,3 millioner kroner for resten av året. Andre forhold Oppfølgingsprosjektet etter korrupsjonssaken er avsluttet. Tiltaksplanen rapporteres til formannskapet og offentliggjøres månedlig. I 1. tertialrapport ble det vedtatt å styrke Byplan med 4,3 millioner kroner, der 0,8 millioner kroner skulle gå til å styrke bemanning og 3,5 millioner kroner skulle dekke kjøp av tjenester. Tilsetting av personale er langt på vei gjennomført, og juridisk avdeling er nå operativ. 38

39 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 05 Helse- sosial og omsorg Helse-, sosial- og omsorgstjenestene forventer å levere et årsresultat i balanse for Programområdets driftsramme foreslås økt med 2,1 millioner kroner i økt eierbidrag til Legevakta i Drammensregionen IKS. Investeringer i velferdsteknologi og digitalisering er forventet å ligge under budsjett, og investeringsbehovet i 2017 kan reduseres fra 21,8 millioner kroner til 13,8 millioner kroner. I tillegg foreslår rådmannen å omdisponere 1 million kroner av disse midlene til møbler og inventar ved Wergelandsgate 13. Forslag til ny bevilgning legges inn i økonomiplan Økonomisk status Fakta Per 2. tertial har helse-, sosial- og omsorgstjenestene et merforbruk på 4 millioner kroner. Vurdering Sammenliknet med samme periode i 2016, er det per august en økning på 2,5 prosent i antall klienter med sosialhjelp. Sosialhjelpsutgiftene (livsopphold og boutgifter inkludert refusjoner) har økt med 4 prosent mot samme periode i Som rapportert i 1. tertialrapport er nivået på vedtatte timer i hjemmetjenester (hjemmehjelp og hjemmesykepleie) høyere sammenliknet med tidligere år. I tillegg er det en økning på cirka 100 timer i gjennomsnitt i uken sammenliknet med 1. tertial. Det er tatt i bruk fire nye korttidsplasser ved Marienlyst HOD fra og med juli/august innenfor bevilget ramme. Konklusjon Rådmannen forventer at tjenestene vil levere et resultat i balanse for Driftsregnskap pr 31. august 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2017 Lønn inkludert sosiale kostnader 638,4 653,9 634,8-19,1 1005,8 Andre driftsutgifter 325,5 348,1 342,9-5,1 579,7 Sum driftsutgifter 963,9 1001,9 977,7-24,2 1585,5 Andre inntekter -122,2-137,6-123,9 13,7-217,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -33,0-31,5-24,9 6,5-38,9 Sum driftsinntekter -155,2-169,1-148,9 20,2-255,9 Netto driftsutgifter 808,7 832,9 828,8-4,0 1329,6 Investeringsbudsjettet Velferdsteknologi og digitalisering Investeringer i velferdsteknologi og digitalisering er forventet å ligge under budsjett, og investeringsbehovet i 2017 kan reduseres fra 21,8 millioner kroner til 13,8 millioner kroner. Forslag til ny bevilgning legges inn i økonomiplan Ved flytting av deler av kompetansesenteret for skole, barnehage og oppvekst frigjøres lokaler til bruk for helse, sosial og omsorg i Wergelandsgate 13. Dette vil muliggjøre etablering av en treningsarena for klinisk sykepleie og velferdsteknologisk utstyr. Det er behov for inventar og utstyr for å ta lokalene i bruk til det nye formålet. Rådmannen 39

40 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 foreslår en omdisponering av ubrukte midler for velferdsteknologi og digitalisering tilsvarende 1 million kroner i Bildekarusell - velferdsteknologi Omdisponering restmidler fra kjøkkenkonsept I forbindelse med omlegging av kjøkkenkonseptet i 2015 til kok/kjøl ble det avsatt 2 millioner kroner til nytt inventar og utstyr til mottakerstedene. Prosjektet er avsluttet, og rådmannen foreslår at restmidler på 0,8 millioner kroner blir omdisponert til kjøp av inventar og utstyr for Tjenestetildeling og samordning i forbindelse med innflytting i nye lokaler ved Papirbredden 3. Andre forhold Startlån Bystyret vedtok i økonomiplan å søke Husbanken om en låneramme for startlån (til videre utlån) på 300 millioner kroner i Husbanken har til nå utbetalt 200 millioner kroner av denne rammen. Per utgangen av august er det utbetalt 125,8 millioner kroner i startlån til 72 vanskeligstilte husstander i Drammen. Det er i tillegg gitt forhåndstilsagn på 111,4 millioner kroner til 60 husstander. Den totale rammen til disponering i 2017 er 248,9 millioner kroner, hvor 48,9 millioner er ubrukt ramme i 2016 som er overført til Med utgangspunkt i utbetalt startlån per august og erfaringer i forhold til hvor raskt forhåndstilsagn kommer til utbetaling, anbefaler rådmannen at det ikke søkes om utbetaling av restbeløpet på 100 millioner kroner. Legevakta i Drammensregionen IKS Legevakta melder om et merforbruk tilsvarende 8,5 millioner kroner for Representantskapet vedtok 27. september i år å anmode eierkommunene om å øke årets eierbidrag tilsvarende. Drammens andel utgjør 2,1 millioner kroner, og rådmannen foreslår at programområdets ramme justeres tilsvarende. Det vises til nærmere omtale i del 4, Eierstyring. Status responssenter Det har i løpet av året vært dialog med legevakta om opprettelsen av responssenter. Den tekniske løsningen er foreløpig ikke på plass, men forventes etablert i løpet av

41 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Fysioterapihjemmel Det ble opprettet en fysioterapihjemmel (med bakgrunn i pålegg fra rettssak i 2016) fra og med Hjemmelen er foreløpig ikke besatt. Endring av avlønning til private avlastere/avlasterdommen Som følge av dom i Høyesterett fra 2016 («avlaster 2 dommen») må kommunen endre avtalene med avlastere fra oppdragstakere til arbeidstakere. Dette gjelder avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven. Det har kommet ny forskrift fra Arbeids- og sosialdepartementet om arbeidstid for avlastere gjeldende fra Forskriften medfører krav til avlønning i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser for overtid med videre. Per d.d. er det 5 private avlastere i helse-, sosial- og omsorgstjenestene, som alle mottar betaling for 38 timer eller mindre per uke. Avlasterdommen har innvirkning på antall timer utover 48 per uke. Dermed vil nye krav per i dag ikke føre til økte kostnader for helse-, sosial- og omsorgstjenestene. Ø-hjelps plass psykisk helse og rus KAD-plass (kommunal akutt døgnplasser/ø-hjelps plass) for psykisk helse og rus er opprettet ved legevakta fra Bedriftssenter Enter kompetanse, Vinn industrier og Unik Bedrift fortsetter samarbeidet om utvikling av tjenestene. Avsatte midler til bedriftsleder vil bli foreslått omdisponert til Drammensgården i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for

42 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 06 Kultur Programområdet viser per 2. tertial ubetydelige avvik og styrer mot et årsresultat i balanse. Økonomisk status Programområdet viser per 2. tertial ubetydelige avvik i forhold til periodisert budsjett. Budsjettsituasjonen innenfor programområdet vurderes så langt å være under god kontroll. Driftsregnskap pr 31. august 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2017 Lønn inkludert sosiale kostnader 31,9 32,6 33,6 1,0 50,7 Andre driftsutgifter 76,3 76,5 75,2-1,2 117,1 Sum driftsutgifter 108,1 109,1 108,8-0,3 167,9 Andre inntekter -12,8-13,6-13,5 0,1-20,2 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -1,1-1,0-0,8 0,2-0,8 Sum driftsinntekter -14,0-14,6-14,3 0,3-21,0 Netto driftsutgifter 94,1 94,5 94,6 0,1 146,9 Investeringsbudsjettet Det er ingen avvik i investeringsprosjekter i forhold til fremdrift eller økonomi som utløser behov for konkret omtale. Andre forhold Internasjonal frivillighetssentral Kommunen ble i rammetilskuddet fra staten tildelt kroner til internasjonal frivillighetssentral fra Disse pengene er overført til rammen til virksomhet kultur som følger opp dette tiltaket. Fremdrift kulturplan Det strukturerte arbeidet med kulturplanen går som planlagt. Det er tilrettelagt for digital innbyggerundersøkelse med svarmuligheter på nettside og sosiale medier og bred ungdomsmedvirkning. 42

43 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 07 Ledelse, organisering, styring Programområdet holder seg innenfor gjeldende budsjettrammer. Økonomisk status Fakta Programområdet har per 2. tertial et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner Vurdering Etter tilførsel av midler i 1. tertialrapport 2017 er det ventet at programområdet holder seg innenfor tildelt ramme. Konklusjon Rådmannen foreslår at programområdets budsjett opprettholdes. Driftsregnskap pr 31. august 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2017 Lønn inkludert sosiale kostnader 72,2 77,4 78,1 0,7 123,2 Andre driftsutgifter 70,3 86,1 84,0-2,0 141,1 Sum driftsutgifter 142,5 163,5 162,1-1,3 264,3 Andre inntekter -30,0-32,7-31,4 1,2-50,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -1,2-2,1-1,6 0,5-2,5 Sum driftsinntekter -31,1-34,7-33,1 1,7-52,6 Netto driftsutgifter 111,4 128,7 129,1 0,3 211,8 Investeringsbudsjettet Det er påløpt investeringer for 11,5 millioner kroner per utgangen av august, mot et årsbudsjett på 27,4 millioner kroner. Det meste av investeringene er knyttet til oppfølging av digitaliseringsstrategien. Arbeidet med Minsak og videreutvikling av bookingløsninger er noe forsinket slik at investeringer for 2017 er forventet å ligge noe under budsjett. De utgiftene som eventuelt ikke påløper i 2017 vil komme i Høsten 2017 blir rådhusets 6. etasje ombygget til kontorlandskap. Rådmannen foreslår å avsette 2 millioner kroner til nødvendig inventar og utstyr. Andre forhold Lærlingeplasser Per 2 tertial har Drammen kommune 68 ulike lærekontrakter. Disse fordeles slik: 35 helsefag, 17 barne- og ungdomsarbeiderfag, 1 media og kommunikasjon, 1 kontorfag, 1 IKT, 2 lærekandidater og 11 Menn i Helse. Dagens organisasjonsstruktur vil ikke være tilpasset dimensjoneringen av antall lærlinger frem mot 2020 mht. ressurser. Det er igangsatt et arbeid med å reorganisere kommunens lærlingeordning, noe som også ses i sammenheng med ny kommunestruktur. Rådmannens videre vurdering er at veiledersiden må styrkes for faglig ansvarlig helsefag. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i økonomiplan Videre utdannes det for få elever i videregående opplæring spesielt innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det er til dels vansker med å få ansatt kvalifiserte lærlinger innen helsefag. Buskerud fylkeskommune er gjort oppmerksom på dette. 43

44 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Arkiv- og kvalitetssystem Det er besluttet at ny løsning for saksbehandling, arkiv og kvalitetsstyring skal anskaffes felles og implementeres for Svelvik, Nedre Eiker og Drammen. Prosjektet leverer i henhold til vedtatt prosjektplan og vil bli implementert i 2018, i nye Drammen fra Utvikling av kvalitets- og styringssystemet følger oppsatt tidsplan for konsern og sektor Utvikling av systemstruktur og struktur for dokumentert informasjon tilpasset organisasjonen fortsetter. Systemstruktur viser det overordnede innholdet i kvalitets- og styringssystemet, og struktur på den dokumenterte informasjonen følger prosessnivåene i organisasjonen, som er ledelsesprosesser, hovedprosesser og støtteprosesser. Virksomhetene har startet sitt arbeid med å kartlegge sine viktigste arbeidsprosesser. Kartleggingen definerer prosesseier, avklarer de ulike rollene som er involvert, navngir prosessen, avgrenser omfang, tegner arbeids- og informasjonsflyt og vurdere utfordringer. Fokus for arbeidet frem til overlevering til drift våren 2018 er å kartlegge nå-situasjonen for de viktigste prosessene for de ulike områdene. Utgangspunkt har vært de identifiserte prosessene i organisasjonen. Målet er å sikre effektiv og forutsigbar tjenesteproduksjon for kommunens innbyggere. For å ivareta innholdet i kvalitets- og styringssystemet er det behov for ytterligere systemstøtte, og det utformes derfor en behovsbeskrivelse, som lyses ut i høst. 44

45 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring Programområdet viser per 2. tertial et resultat i balanse, og årsprognosen for programområdet med dagens aktivitetsnivå tilsier et resultat i balanse innenfor rammen av tildelt budsjett. Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 2. tertial rapport. Økonomisk status Programområdet viser ingen avvik per 2. tertial. Programområdet styrer per august mot et årsresultat i balanse. Driftsregnskap pr 31. august 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2017 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 7,3 7,3 7,7 0,4 11,0 Sum driftsutgifter 7,3 7,3 7,7 0,4 11,0 Andre inntekter -0,7-0,7-1,1-0,4-1,4 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,7-0,7-1,1-0,4-1,4 Netto driftsutgifter 6,6 6,7 6,7-0,0 9,6 45

46 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 09 Idrett, Park og Natur Det er noen mindre forsinkelser på gjennomføring av prosjektene «Seniorpark» og «Friluftsløftet», men disse vil komme på plass i løpet av Økonomisk status Programområdet viser ingen avvik per 2. tertial. Driftsregnskap pr 31. august 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2017 Lønn inkludert sosiale kostnader 8,8 9,3 9,2-0,1 14,1 Andre driftsutgifter 48,5 55,2 54,5-0,7 81,9 Sum driftsutgifter 57,3 64,5 63,7-0,8 95,9 Andre inntekter -7,5-8,8-8,3 0,5-15,9 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,1-0,3 0,0 0,3 0,0 Sum driftsinntekter -7,6-9,1-8,3 0,8-15,9 Netto driftsutgifter 49,7 55,4 55,4 0,1 80,0 Investeringsbudsjettet Per utgangen av august har det påløpt 17,8 millioner kroner av programområdets investeringsramme på 71,4 millioner kroner. Arbeidet med ny kunstis- og kunstgressbane på Øren er startet opp og pågår for fullt. Seniorpark i byparken er under planlegging, men som meldt i 1. tertialrapport er prosjektet forsinket og forventes gjennomført våren Enkelte tiltak innenfor «Friluftsløftet» for Tangen/Åskollen vil først bli gjennomført våren Alle de valgte tiltakene er under planlegging. Arbeidet med ny kunstis- og kunstgressbane på Øren er i full gang 46

47 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Drammen park Det ble i 2. tertialrapport 2016 meldt inn et behov for 2 millioner kroner ekstra til fjerning av urene masser i støyvoll mot Hauges gate. Det har i ettertid vist seg at kostnadene til borttransportering, behandling og deponering ble enda høyere, og prosjektkostnaden har derfor økt med ytterligere 4 millioner kroner. Rådmannen har iverksatt tiltak for å unngå at lignende ekstrakostnader oppstår i byggefase på prosjekter i fremtiden, men isteden avdekkes gjennom bedre forhåndsundersøkelser. Rådmannen foreslår at det bevilges 4 millioner kroner til å dekke merkostnaden. Andre forhold «Midt i Drammen» Det planlegges for rulleskiskytingsarrangement på Bragernes torg i Arrangementet har vært under planlegging siden høsten Drammen kommune og Norges skiskytterforbund ble enige om å utsette arrangementet i 2017 på grunn av inngangen til en OL-sesong. OLT Sørøst Olympiatoppens regionsatsning er nå i gang i Drammen, og det er bevilget kroner i årlig støtte til dette. Det vil bli holdt en egen orientering for bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv. Garderobebygg Konnerud kunstisbane Det er tidligere vedtatt å støtte det interkommunale kunstis-/kunstgressanlegget på Konnerud med kroner for å sikre økt spillemiddelandel til realisering av garderobebygg. Sande kommune har også vedtatt et liknende tilskudd. Tilskuddet vil ikke komme til utbetaling før i Tennishallen på Berskog Det vises til bystyresak 134/17 der rådmannen er gitt fullmakt til å finne en løsning for tennishallen som ivaretar kommunens interesser. Dersom det blir aktuelt for kommunen å kjøpe tennishallen vil dette legges frem for politisk behandling gjennom en egen sak. Et eventuelt kjøp kan finansieres innenfor posten strategiske eiendomskjøp i Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett. 47

48 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 10 Politisk styring Stortingsvalget ble avholdt 11. september, og det er ikke mottatt klager på forberedelsen eller gjennomføring. Valgoppgjøret ble uten merknader godkjent av fylkesvalgstyret. Det forventes at valget gjennomføres innenfor tildelt budsjettramme. Økonomisk status Fakta Programområdet viser et resultat i tråd med periodisert budsjett per 2. tertial. Vurdering Per august er programområdet i balanse, men årsresultatet vil være avhengig av store prosjekter som stortings- og sametingsvalget og kommunereformen. Per 2. tertial er det ingen kjente avvik som gir grunn til å anta et merforbruk i Konklusjon Programområdet forventes å styre mot balanse på årsbasis, og det foreslås ingen endringer i budsjettrammen. Driftsregnskap pr 31. august 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2017 Lønn inkludert sosiale kostnader 6,7 7,4 7,6 0,2 13,5 Andre driftsutgifter 9,1 9,9 9,3-0,6 15,5 Sum driftsutgifter 15,8 17,3 16,9-0,4 29,1 Andre inntekter -0,5-1,7-1,2 0,5-1,4 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,5-1,7-1,2 0,5-1,4 Netto driftsutgifter 15,3 15,6 15,7 0,1 27,7 Investeringsbudsjettet Det er ingen avvik i investeringsprosjekter i forhold til fremdrift eller økonomi som utløser behov for konkret omtale. Andre forhold Kommunereform Fellesnemnda har to møter i måneden hvor de jobber med å etablere en god prosjektmodell for byggingen av nye Drammen kommune. Nemnda har fokusert på struktur og arbeidsform, i påvente av å få en prosjektrådmann tilsatt som kan lede det administrative arbeidet. Elisabeth Enger starter som prosjektleder 2. januar Hun blir rådmann i nye Drammen kommune fra 1. januar Stortings- og sametingsvalget Stortings- og sametingsvalget ble avholdt 11. september. Det er ikke mottatt klager på forberedelsen eller gjennomføringen av valget. Ved årets stortingsvalg ble det mottatt forhåndsstemmer, hvilket utgjør 48,1 prosent av totalt antall avgitte stemmer. Valgdeltakelsen var 75,9 prosent. Det forventes at valget gjennomføres innenfor tildelt budsjettramme. 48

49 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 11 Vei Foreløpige tall tyder på at vedlikeholdsetterslepet på de kommunale veiene blir redusert også i Samarbeidsprosjekter med Vann og avløp som var planlagt i 2017, men som først blir gjennomført i 2018, gir ett mindreforbruk i investeringsbudsjettet. Økonomisk status Programområdet viser per utgangen av august et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Rådmannens prognose for programområdet er et årsresultat innenfor tildelt ramme. Driftsregnskap pr 31. august 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2017 Lønn inkludert sosiale kostnader 7,3 6,8 7,0 0,1 11,1 Andre driftsutgifter 29,7 32,1 25,4-6,7 54,6 Sum driftsutgifter 37,0 39,0 32,4-6,6 65,7 Andre inntekter -9,9-10,6-3,8 6,8-4,2 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -9,9-10,6-3,8 6,8-4,2 Netto driftsutgifter 27,1 28,4 28,7 0,3 61,4 Investeringsbudsjettet Fellesprosjekter vei + vann og avløp Prognosen for programområdet tilsier et mindreforbruk på 2 millioner kroner på årsbasis. Dette skyldes blant annet flere utsatte fellesprosjekter for vann, avløp og vei. Det er planlagt store VAprosjekter i 2018, blant annet langs hovedsykkeltrasé i Hotvetveien. Her vil det bli benyttet midler fra programområde 11 til bygging av ny gang/sykkelvei samtidig. Spiralen Etter gjennomføringen av strakstiltak er alle avvik som er påpekt av branntilsynet, lukket. Fjellsikring av skjæring ovenfor tunnelen er satt i bestilling etter råd fra geolog. Planlagt gjennomføring er høsten 2017, og prisen er estimert til om lag 0,2 millioner kroner. Fra Spiral-porten 49

50 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Andre forhold Bybrua I rapport utarbeidet av Rambøll september 2017 slås det fast at Bybrua har omfattende skader i flere deler av konstruksjonen og at nedbrytingstakten synes å ha økt de seneste årene. Skadene skyldes i hovedsak at brukonstruksjonen har passert beregnet levealder. Rambøll anbefaler i rapporten å bygge ny bru, foreløpig kostnadsberegnet til 400 millioner kroner fremfor å rehabilitere dagens bru. Det er også et moment at Bane Nor planlegger å rive dagens bru og bygge ny bru over jernbanesporene på Strømsø, og at dette arbeidet i størst mulig grad bør samordnes med andre nødvendige arbeider på Bybrua. Det blir lagt frem egen politisk sak som drøfter videre strategi for Bybrua, og mulige økonomiske konsekvenser legges inn i økonomiplan så langt det er mulig. Revidering av gatenorm Ny gatenorm har vært ute på høring. Innspillene er bearbeidet, og ny gatenorm skal behandles høsten Hovedplan vei og trafikksikkerhet I forbindelse med utarbeidelse av «Hovedplan vei » utføres det en omfattende tilstandsvurdering av alle veiobjekter som driftes av programområde 11. Hovedplanen vil presentere en mer detaljert tilstandsvurdering, med bedre kvalitet enn tidligere planer. Hovedplanen skal behandles politisk høsten

51 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 12 Grunnskole Sommerskolen er utvidet til fire uker og gjennomført med plasser. Gratis SFO-plass for lavinntektsfamilier er iverksatt, og 211 barn er i ordningen. Det 11. skoleåret har startet opp og har per i dag 8 elever. Aktivitetsskolen er utvidet til trinn på Brandengen og Fjell skoler, og det er flere som benytter aktivitetsskoletilbudet enn som benyttet SFO-tilbudet de siste fem årene. Ved Brandengen har andelen barn som deltar økt fra 49 i SFO til 58 i aktivitetsskolen. Tilsvarende tall ved Fjell skole er 26 og 44. Programområdet forventer et resultat innenfor tildelt ramme. Økonomisk status Fakta Per august viser programområdet et mindreforbruk på 3,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett, hvilket tilsvarer 0,5 prosent av programområdets totale ramme. Vurdering Mindreforbruket ligger hovedsakelig ute hos virksomhetene, som utøver stram budsjettstyring. Det er vanlig praksis at virksomhetene styrer stramt på våren for å kunne håndtere en eventuell elevtallsvekst ved nytt skoleår bedre, samt at de fleste innkjøp av skolemateriell foretas på høsten. Sentralt har økte utgifter knyttet til skoleskyss og gratisplasser i SFO vært en utfordring, men denne utfordringen vil i 2017 bli håndtert innenfor rammen. Konklusjon Ved årsslutt forventes programområdet å være i balanse. Driftsregnskap pr 31. august 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2017 Lønn inkludert sosiale kostnader 329,9 355,6 350,8-4,7 555,5 Andre driftsutgifter 201,9 209,7 209,5-0,3 364,5 Sum driftsutgifter 531,8 565,3 560,3-5,0 920,0 Andre inntekter -63,0-81,4-77,2 4,2-105,7 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -15,5-14,8-10,5 4,3-14,4 Sum driftsinntekter -78,5-96,2-87,7 8,6-120,1 Netto driftsutgifter 453,3 469,0 472,6 3,6 799,9 Investeringsbudsjettet Drammen Eiendom KF - Byggeprosjekter Det er ferdigstilt prosjekter ved Øren skole. Flerbrukshallen ble ferdigstilt til avtalt tid med formell overtakelsesforretning , og driftsbygg og infrastruktur ble ferdigstilt og overtatt Ved Aronsløkka, Brandengen, Børresen, Danvik, Fjell og Marienlyst skoler er planlagte byggeprosjekter under utvikling. Det vises til 2. tertialrapport fra Drammen Eiendom KF for detaljert informasjon om ovennevnte byggeprosjekter. Brandengen aktivitetsskole rektorbolig i Iver Holters gate Den tidligere rektorboligen i Iver Holters gate 37 ble tatt i bruk til aktivitetsskolen fra august På bakgrunn av at det ikke forelå søknad om bruksendring og brukstillatelse ble bygningen i samråd med 51

52 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 skolen stengt fra Skolen har opprettholdt og håndtert tilbud om aktivitetsskole og SFO i skolens øvrige lokaler, i tillegg til innleie av tilbud eksternt. Drammen Eiendom KF fikk godkjent bruksendring av bygget , men det ble stilt en del betingelser for brukstillatelse/ferdigattest. Etter å ha utført bygningsmessige utbedringer forelå midlertidig brukstillatelse Ferdigattest er gitt. Barne- og ungdomsskolekapasitet Det er avsatt 1 million kroner til utredning av mulige tomter og lokalisering av en ny ungdomsskole i Strømsø inntaksområde i Det er utarbeidet en sammenlignende studie basert på en kriterieliste, samt utarbeidet mulighetsstudier for ulike tomtealternativ. Det jobbes videre med dette fram mot økonomiplan I økonomiplan er det avsatt 1 million kroner til utredning av mulige tomter og lokaliseringer til en ny barneskole ved Rødskog/Gulskogen i Arbeidet er i oppstartsfasen. Digitaliseringsstrategi Læringsløp Drammen I økonomiplan er det avsatt 10 millioner kroner årlig til Digitaliseringsstrategi Læringsløp Drammen. En kartlegging av eksisterende utstyr ute i skolene, samt nødvendig oppgradering av infrastruktur, viser at investeringsbehovet er større enn først antatt. For å sikre at elle elever i Drammensskolen vil få én digital arbeidsenhet innen utløpet av 2018 vil det være behov for ytterligere investeringsmidler. Rådmannen vil komme tilbake til dette i økonomiplan for Andre forhold Læringsløp Drammen Læringsløp Drammen er inne i sitt andre år. Implementeringsarbeidet er i gang, og i løpet av det første året har språk vært det viktigste satsingsområdet. Det er gjennomført språkskole for 400 pedagogiske medarbeidere, og kompetanseheving for lærere i Språkløyper gjennom et samarbeid med Lesesenteret i Stavanger. Kick-off i Drammenshallen Alle ansatte i barnehage, grunnskole og oppvekst var samlet en hel dag i Drammenshallen 17. august til kick-off. Dagens innhold var foredrag med variert innhold som var relevant for alle yrkesgrupper innenfor sektoren. Kick-off er en viktig del av kulturbygging i helhetstankegangen i Læringsløp Drammen. Fra Kick-off i Drammenshallen 17. august i år 52

53 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Tidlig innsats og intervensjonsteam Bystyret bevilget 5 millioner kroner til fagpersonell i skolen i økonomiplan To millioner kroner ble delt ut til skolene for å styrke mellomtrinnet. Resterende tre millioner kroner skal brukes til å etablere et fagteam med tre veiledere som skal ha ekspertkompetanse innen begynneropplæringen i grunnskolen, og det å intervenere i læringsløp. Innenfor rammen av tilpasset opplæring skal teamet bistå skolene i å tilrettelegge intensiv opplæring for elever som henger etter i læringsløpet. Gjennom flerfaglig samarbeid skal teamet bidra til å utvikle intervensjonsmetodikk og medvirke til å bygge et fagmiljø der ulike ressurser drar veksler på hverandres kunnskaper og erfaringer knyttet til barn og unges læring og utvikling. Sommerskolen Sommerskolen ble i år utvidet fra to til fire uker. Totalt deltok elever i tilbudet, og dette året fikk også ungdomsskoleelever et tilrettelagt sommerskoletilbud. Tilbudet er gratis for alle grunnskoleelever. Én av målsetningene med tiltaket er å bidra til å sikre at alle elever i grunnskolen får et godt og tilstrekkelig fundament for å gjennomføre videregående opplæring. Sommerskolen startet opp i 2014 og hadde den gang 200 plasser over to uker. Stor etterspørsel har gjort at sommerskolen har vokst til dagens tilbud som har plasser over fire uker med 42 aktivitetsledere, og ulike kurs hver uke. Budsjettet er 3 millioner kroner i Aktivitetsskolen Aktivitetsskolen er fra i høst utvidet til trinn på Brandengen og Fjell skoler. Deltakelsen har økt for begge skoler sammenlignet med SFO skoleåret 2015/2016. For Brandengen skole er det nå 58 prosent av elevene på trinn som deltar i AKS mot 49 prosent i tidligere SFO. For Fjell skole er det en økning fra 26 prosent i SFO til 44 prosent i AKS. AKS er gratis for familier med samlet inntekt under kroner. Andelen barn med gratisplass er 27 prosent på Brandengen og 39 prosent på Fjell. Prosjektplanen følges, og denne høsten starter forberedelser for de skolene som skal ha utrulling skoleåret 2018/2019. Aktivitetsskolen Fjell Ung11 Ung11 har startet opp etter planen og har flyttet inn i nye lokaler i Dronninggata 15. Det er ansatt to pedagoger, og arbeidet er i gang. Per i dag er det 8 elever i tilbudet, men tilbudet er skalert for å ta imot inntil 30 elever. Ung11 er et tilbud til elever som har behov for en ekstra innsats for å være godt forberedt og i stand til å gjennomføre videregående skole. Det kan for eksempel gjelde elever som er 53

54 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 sent ankommet til landet, elever som har stort fravær grunnet sykdom eller elever som av andre årsaker ikke har tilstrekkelig grunnlag til å starte i videregående skole. Gratis SFO Bystyret vedtok i økonomiplanen at det skulle innføres gratis SFO for familier med samlet inntekt under kroner fra høsten barn er i denne ordningen per 1. september Saksbehandling av søknader om gratis SFO er flyttet fra skolene til Forvaltningskontoret for å sikre god og lik saksbehandling. Nye lokaler i Dronninggata 15 Det er leid nye lokaler i Dronninggata for å gi rom for kontorplasser i forbindelse med utvidelse av Kompetansesenteret med nye ansatte og for å dekke et behov for samlokalisering med virksomhetsledere for barnehage, lærling-koordinator og Ung11. Lokalet vil også gi plass til et «Maker space» som vil være en viktig arena for læring i arbeidet med innovasjon, entreprenørskap og kreativitet som er ett av områdene innen fremtidens kompetanse. Lokalene ligger strategisk plassert i forhold til møterom på kompetansesenteret, nærhet til uteområder og til PPOT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten). Ny strategi for desentralisert kompetanseutvikling Drammen har tatt initiativ til å etablere et tettere kompetansesamarbeid mellom nabokommunene Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Svelvik. Nasjonale utdanningsmyndigheter vil i årene fremover kanalisere langt flere utviklingsmidler til kommuner og fylkeskommuner på bekostning av utviklingsprosjekter initiert av Utdanningsdirektoratet. Dette er en utvikling rådmannen støtter og som i bedre grad vil ivareta kommunesektorens behov for kompetanseutvikling mht. til kapasitet, ressursbruk og kvalitet. Den desentraliserte kompetansestrategien krever at kommunene arbeider mer profesjonelt og samlet på kompetanseutviklingsområdet, og dette er særlig viktig for å fremstå som en mer likeverdig samarbeidspartner overfor universitets- og høyskolesektoren. Med utgangspunkt i kommunenes lokale mål og behov, må universitets- og høyskolesektoren utvikle etter- og videreutdanningstilbud som i større grad vektlegger skreddersøm fremfor hyllevare. 54

55 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 13 Introduksjonstjenester Det er bosatt 138 flyktninger, inkludert ni enslige mindreårige flyktninger, i kommunen per 2. tertial. Rådmannen forventer å bosette i henhold til bystyrets justerte vedtak på 165 flyktninger i IMDi og KS varslet før sommeren kraftig endring i bosettingsbehov for 2018, og dette vil få konsekvenser for dimensjonering av introduksjonssenterets tjenestetilbud. Rådmannen vil gi en nærmere vurdering av denne utfordringen i økonomiplanen for Fortsatt tett samarbeid med NAV om å få flere flyktninger i arbeid gir positive resultater. I 2016 gikk 48,6 prosent av deltakerne direkte ut i arbeid eller videregående utdanning etter endt introduksjonsprogram, mens tall per 2. tertial ligger på 62,5 prosent. Som følge av merinntekter, mindre forbruk på introduksjonslønn, tilførsel ved behandlingen av 1. tertialrapport og ufordelte midler på sentrale ansvar, forventes programområdet å ha 1-3 millioner kroner i mindreforbruk ved årsslutt. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 1,6 millioner kroner. Vurdering Introduksjonssenteret har fått merinntekter utover budsjett for norskopplæringen. Oppdatert prognose av introduksjonslønn viser at denne posten vil gå med mindreforbruk for året. Utgiftene er forventet redusert i 2. tertial som følge av lavere voksenandel og lavere andel familiegjenforente i forhold til budsjett forutsetningene. I tillegg fikk virksomheten tilført cirka 2,5 millioner kroner i 1. tertial som følge av mindreforbruk i Konklusjon Som følge av merinntekter, mindreforbruk på introduksjonslønn, tilførsel ved 1. tertial og ufordelte midler på sentrale ansvar, forventes programområdet å ha 1-3 millioner kroner i mindreforbruk ved års slutt. Driftsregnskap pr 31. august 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Årsbudsjett 2017 Lønn inkludert sosiale kostnader 56,0 67,8 68,1 0,3 111,7 Andre driftsutgifter 21,9 18,4 15,5-2,8 31,4 Sum driftsutgifter 77,8 86,1 83,6-2,5 143,1 Andre inntekter -48,7-51,7-47,9 3,8-61,7 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,8-1,5-1,2 0,3-1,7 Sum driftsinntekter -49,5-53,2-49,1 4,1-63,4 Netto driftsutgifter 28,3 32,9 34,5 1,6 79,6 55

56 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Andre forhold Bosetting av flyktninger Det er bosatt 135 flyktninger, inkludert 9 enslige mindreårige flyktninger, i kommunen per 2. tertial. Rådmannen forventer å bosette i henhold til bystyrets vedtak på 165 flyktninger i IMDi og KS varslet før sommeren kraftig endring i bosettingsbehov for 2018, og dette vil få konsekvenser for dimensjonering av Introduksjonssenterets tjenestetilbud. Rådmannen vil gi en nærmere vurdering av denne utfordringen i økonomiplanen for Introduksjonssenteret i Drammen Flere flyktninger i arbeid eller utdanning Det har fortsatt vært tett samarbeid med NAV som bidrar i arbeidsretting av Introduksjonssenteret. Dette samarbeidet har gitt positive resultater, og 62,5 prosent av deltakerne gikk direkte til arbeid og utdanning etter endt introduksjonsprogram. Integrerings- og fattigdomsutvalget Bystyret vedtok i mai 2017 å etablere et politisk nedsatt Integrerings- og fattigdomsutvalg. Utvalgets mandat er å bidra til å utvikle en helhetlig politikk for integrering og bedring av innbyggernes levekår. Utvalget skal blant annet kartlegge hvilke virkemidler kommunen har til rådighet og innhente relevant forskning og erfaringer fra andre kommuner/andre land. Denne kartleggingen skal speiles opp mot vedtatte mål, strategier og tiltak hvor hovedformålet er å utvikle ny politikk som kan bidra til å bedre Drammen kommunes arbeid med integrering og fattigdomsbekjempelse. Utvalgets helhetlige forslag legges fram til politisk behandling høsten

57 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 14 Vann og avløp Driftsregnskapet forventes på årsbasis å gi et resultat i samsvar med budsjett. Innenfor investeringsbudsjettet er det I 2017 er det ført frem flere prosjekter til gjennomføringsfase enn foregående år, og det har per utgangen av august påløpt 85,7 millioner kroner i investeringskostnader. Økonomisk status Programområdet viser per utgangen av august et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner. På årsbasis forventes et resultat i samsvar med budsjett. Driftsregnskap pr 31. august 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett Avvik Årsbudsjett pr pr Lønn inkludert sosiale kostnader 17,1 19,7 19,7 0,0 30,9 Andre driftsutgifter 70,7 65,3 65,4 0,1 119,3 Sum driftsutgifter 87,7 84,9 85,1 0,2 150,2 Andre inntekter -116,6-116,4-116,2 0,2-236,7 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,2-0,1-0,3-0,3-0,5 Sum driftsinntekter -116,8-116,4-116,5-0,1-237,2 Netto driftsutgifter -29,1-31,5-31,5 0,1-87,0 Investeringsbudsjettet Innenfor vann- og avløpsområdet er det om lag 50 pågående investeringsprosjekter i ulike faser. Innenfor programområdets investeringsramme på 151,9 millioner kroner er det per utgangen av august påløpt investeringskostnader på 85,7 millioner kroner. Endringer i fremdrift og fakturering medfører ofte at årlig bokførte investeringskostnader avviker i forhold til budsjett (positivt eller negativt) fra år til år, også når investeringsvolumet over tid er forholdsvis jevnt. I 2017 er det ført frem flere prosjekter til gjennomføringsfase enn foregående år, og det forventes at investeringsrammen til vann og avløp i sin helhet vil bli brukt. Pågående arbeider i Amtmand Bloms gate 57

58 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Del 4 Eierstyring kommunale foretak og selskaper Drammen kommune har eierposisjoner i om lag 40 selskaper og foretak. Kommunens eierstyring skjer med utgangspunkt i kommunens eierpolitikk som ble vedtatt av bystyret 20. september I tråd med føringer i gjeldende økonomiplan har rådmannen iverksatt arbeidet med å utarbeide eierstrategi for Drammensbadet KF. Kommunale foretak status per 2. tertial 2017 De kommunale foretakene har per utgangen av 2. tertial 2017 et samlet overskudd på 86,7 millioner kroner. Dette er 11,2 millioner kroner bedre enn budsjettert. Med unntak av Drammen Drift KF, som har et negativt resultat på 1,6 millioner kroner, har de øvrige foretakene positive resultater per 2. tertial. Både Drammen Eiendom KF og Drammen Parkering KF har per utgangen av 2. tertial resultater som er bedre enn budsjettert, og forventes å kunne levere eieruttak som forutsatt i budsjettet. Økonomisk status for kommunale foretak per 2. tertial 2017 Mill. kroner Resultat per Resultat per Drammen Eiendom KF *) 83,4 71,7 62,8 8,9 58,4 Drammen Drift KF 1,3-1,6-0,5-1,0 Drammen Kjøkken KF 0,4 3,6 3,0 0,6 Drammen Parkering KF 10,9 11,6 9,1 2,5 14,1 Drammensbadet KF 1,9 1,4 1,1 0,3 Sum kommunale foretak 97,9 86,7 75,6 11,2 72,5 *) Resultat per inklusiv resultat fra salg av eiendom på 6,1 million kroner Drammen Drift KF Ved utgangen av 2. tertial 2017 har Drammen Drift KF et underskudd på 1,6 millioner kroner. Dette er 1,0 millioner kroner svakere enn budsjett og 2,9 millioner kroner svakere enn fjorårets resultat på samme tidspunkt. Det negative avviket skyldes i hovedsak to forhold. Omsetningen er redusert på grunn av nye rammeavtaler fra 1. januar 2017 med VA Drift i Drammen kommune med lavere priser enn i 2016, og oppdragsmengden var langt svakere i begynnelsen av 2017 enn forventet. I 1. tertial reduserte foretaket sitt forventede årsresultat til et overskudd på kroner. Foretaket mener et slikt overskudd fremdeles er realistisk forutsatt et aktivitetsnivå tilsvarende 2016 for de resterende månedene i 2017 og tilfang av egnede prosjekter i november og desember. Drammensbadet KF I 1. tertialrapport redegjorde rådmannen for status i sak om krav fra skattemyndighetene om tilbakebetaling av 62,9 millioner kroner. Vedtaket fra Skatt Sør er påklaget av Drammen kommune. Etter fornyet vurdering i Skatt Sør er saken nå oversendt Skattedirektoratet. Rådmannen avventer svar fra direktoratet. I tråd med føringer i gjeldende økonomiplan har rådmannen iverksatt arbeidet med å utarbeide eierstrategi for Drammensbadet KF. Det er innhentet ekstern bistand i arbeidet, og det er forventet at eierstrategi vil foreligge i slutten av Budsjett per Avvik Budsjettert eieruttak 2017

59 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Drammen Kjøkken KF status i prosess med ny organisering Bystyret vedtok i 1. tertial 2017 å avvikle Drammen Kjøkken KF fra og organisere kjøkkendriften i basisorganisasjonen fra samme tidspunkt. Rådmannen har igangsatt det operative arbeidet med å gjennomføre bystyrets vedtak. Rådmannen gjennomførte drøftingsmøte med de hovedtillitsvalgte og la frem notat som skisserte det videre arbeidet og forslag til endelig løsning. Rådmannen legger opp til at Drammen Kjøkken legges inn under HSO fra og at leder av Drammen Kjøkken KF inngår i HSO-direktørens ledergruppe fra samme tidspunkt. Rådmannen har løpende dialog med foretaksledelsen i det praktiske arbeidet med avvikling foretaket og ny organisering. Fullstendige rapporter per 2. tertial 2017 for de kommunale foretakene følger som vedlegg 3-7. Utbytte fra aksjeselskap Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2017 ble utbytte fra Glitre Energi AS, Lindum AS og Drammen Kino AS oppjustert med til sammen 18,8 millioner kroner. Drammen bykasses budsjetterte utbytte fra Glitre Energi AS ble oppjustert med 13,3 millioner kroner til 62,8 millioner kroner. Endelig utbytte ble fastsatt av generalforsamlingen i Glitre Energi AS i etterkant av bystyrets behandling av 1. tertialrapport. Generalforsamlingens vedtak innebærer et utbytte til hver av eierne på 63,3 millioner kroner for Dette er 0,5 millioner kroner mer enn det som ble lagt til grunn i revidert budsjett for Drammen bykasse har etter dette mottatt 81,4 millioner kroner i utbytte fra aksjeselskaper i Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU) eies 100 prosent av Drammen kommune og ble vedtatt opprettet av bystyret i møte Selskapet skal ivareta kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon. I 1. tertialrapport 2017 redegjorde rådmannen for arbeidet med å overføre eiendommer fra Drammen kommune til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS og de økonomiske konsekvensene av dette. I 2. tertial har selskapet arbeidet videre med å legge til rette for videre forvaltning av overførte eiendommer i tråd med vedtatte føringer. Rådmannen har sammen med Drammen Eiendom KF og Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS igangsatt varslet arbeid med å utrede grunnlaget for overføring av eiendommer på Tangenkaia til DKEU. Dette som grunnlag for egen bystyresak. 2. tertialrapport 2017 for Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS følger vedlagt (vedlegg 8). Legevakta i Drammensregionen IKS Ved utgangen av 1. tertial 2017 varslet Legevakta i Drammensregionen IKS om et sannsynlig merforbruk på 6,0 millioner kroner for inneværende år. Representantskapet ba styret gjennomgå de økonomiske forholdene på nytt og presentere forslag til innsparingstiltak, konsekvensene av dem og sammenheng mellom kostnader, inntekter og eierbidrag på de ulike tjenestene. Noen forslag og tiltak ble presentert og vurdert, og representantskapet foreslår å videreføre dagens legevaktstilbud ved justering av eierbidraget. Drammen kommune eier 51 prosent av Legevakta i Drammensregionen IKS. Eierandelen i Legevakta i Drammensregionen IKS tilsvarer befolkningsandelen, mens selve eierbidraget er skjevfordelt fordi 59

60 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 eierfinansieringen er styrt av avtaler som gir eierkommunene ulik økonomisk belastning. Som tabellen viser dekker Drammen kommune i dag 58 prosent av det samlede eierbidraget. Eierandel og andel eierbidrag i Legevakta i Drammensregionen IKS Med dagens eierfinansiering har eierkommunene en gjennomsnittlig per capita-kostnad på 229 kroner. Til sammenlikning betaler Asker kommune cirka 270 kroner per capita for avtalen med Asker og Bærum legevakt, mens Kongsberg kommune og Fredrikstad kommune har utgifter til legevakt på henholdsvis om lag 400 og 340 kroner per capita. En fordeling av eierbidraget basert på befolkningstall vil utjevne forskjellene mellom eierkommunene og gi en forutsigbar finansieringsmodell som er lett sammenliknbar med andre kommuners legevaktstilbud. Representantskapet har i møte 27. september i år besluttet at ny finansieringsmodell skal legges til grunn allerede i Samtidig viser oppdatert årsprognose for Legevakta at det går mot et underskudd på 8,5 millioner kroner i Økning av årets eierbidrag basert på oppdatert årsprognose vil gi følgende utslag per kommune når man samtidig legger ny finansieringsmodell til grunn: Endring i eierbidrag til Legevakta i Drammensregionen IKS i 2017med ny finansieringsmodell Som tabellen ovenfor viser blir økningen i Drammen kommunes eierbidrag for 2017 etter dette på om lag 2,1 millioner kroner. Dersom man hadde lagt tidligere finansieringsmodell til grunn ville økningen i Drammen kommunes eierbidrag blitt om lag 4,3 millioner kroner. Papirbredden Innovasjon AS Papirbredden Innovasjon AS har vært i en vanskelig situasjon over tid. Selskapets egenkapital er tapt, og tidligere prosess med emisjon blant eierne ga ikke ønsket resultat. Selskapets generalforsamling vedtok 13. september 2017 at styret søker forhandlinger om frivillig akkord med selskapets kreditorer og deretter salg av alle aksjene i selskapet (PI AS) til nye investorer innen medio oktober. Dersom dette ikke lykkes fullt ut skal det søkes gjennomført en styrt avvikling av selskapet så snart som mulig. Skulle arbeidet med dette avdekke at styrt avvikling ikke er gjennomførbart, samtykker generalforsamlingen til at styret, umiddelbart etter, begjærer oppbud. 60

61 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Selskapets styre meldte 6. oktober at arbeidet med frivillig akkord ikke lyktes, og at de har begjært at selskapet tas under behandling som konkursbo. Drammen kommunes aksjepost på 10,65 prosent har en bokført verdi på kroner som må ansees som tapt. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) RenoNorden, som har ansvaret for avfallshentingen i RfD s eierkommuner, meddelte RfD 18. september i år at de ville begjære oppbud både i RenoNorden AS og RenoNorden ASA. Selskapet ble da tatt under skifterettens behandling som konkursbo. RfD var kjent med selskapets økonomiske utfordringer og hadde utarbeidet en beredskapsplan for avfallshenting dersom konkurs skulle bli resultat for selskapet. Det er inngått kontrakt med Norsk Gjenvinning AS, og de er klare til å overta virksomheten fra 20. september i år. Det er forhandlet frem en avtale om at RfD kjøper bilene fra boet og leier disse ut til Norsk Gjenvinning AS, som også vil overta ansvaret for de ansatte. Innhenting av avfall vil bli videreført som tidligere, med eksisterende mannskap, biler og ruter. Etablering av bedriftsklynge på Gulskogen I gjeldende økonomiplan varslet rådmannen igangsettelse av et arbeid med det formål å vurdere etableringen av en bedriftsklynge. Hensikten var å vurdere en samlokalisering av Enter Kompetanse AS, Vinn Industri AS og Unik Bedrift (tidl. Drammen Aktivitet). I 1. tertialrapport ble det redegjort for påbegynt utredningsarbeid med siktemål å etablere bedriftsklynge i lokalene til Enter Kompetanse AS på Gulskogen. Enter Kompetanse AS og Unik Bedrift er allerede samlokalisert i Enter Kompetanse sine lokaler. Utredningsarbeidet har avdekket at det må foretas en utbygging av lokalene til Enter Kompetanse AS for også å inkludere aktiviteten til Vinn Industri AS, noe som vil være kostnadskrevende. Vinn Industri AS holder til i lokalene til det tidligere Glassverket Industrisenter som er planlagt utviklet til boliger. Det var først antatt at Vinn Industri AS innen relativt kort tid måtte flytte ut av nåværende lokaler, men Vinn Industri AS har nå avklart med utbygger at selskapet kan få en lengre leieavtale enn opprinnelig antatt og dermed ikke har behov for nye lokaler i nær fremtid. Enter Kompetanse AS, Unik Bedrift og Vinn Industri AS har alle som sin kjernevirksomhet å tilby tilrettelagt arbeid for mennesker med nedsatt arbeidsevne. Tilsvarende virksomhet finnes også i Nedre Eiker kommune og Svelvik kommune. Arbeidet med kommunereform er i en fase hvor utviklingsprosjekter i de tre kommunene i stor grad må samordnes. Gjennomført utredningsarbeid og hensynet til fellesprosesser i arbeidet med å etablere nye Drammen kommune, gjør at rådmannen anbefaler at arbeidet med å etablere bedriftsklynge stilles i bero til ny kommune er etablert. Eiermøter 2017 I 2. tertial 2017 har formannskapet gjennomført eiermøter med Drammen Parkering KF. Oppdatering av eierportal Bystyret behandlet eiermelding for Drammen kommune 20. september 2016 (sak 0133/16). I tråd med bystyrets behandling av eiermeldingen gjennomføres en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner. Oppdatert nøkkelinformasjon per september 2017 er nå tilgjengelig i kommunens eierportal. Videre oppdatering av eierportalen vil skje tidlig høst hvert år og vil bli rapportert i tilknytning til 2. tertial. Se kommunens Eierportal 61

62 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Del 5 Menneskelige ressurser Per 2. tertial har Drammen kommune 68 lærekontrakter. Det er gjennomført kompetansekartlegging av cirka 37 prosent av ansattgruppen. Hittil i år er det rekruttert 249 nye medarbeidere, alle ansettelser følger de nye rutinene for språkkrav. Sykefraværet i 2. kvartal 2017 er redusert med 1,4 prosentpoeng sammenlignet med sykefraværet i 2. kvartal Status personalsituasjon Antall årsverk og ansatte i Drammen kommune * Årsverk Årsverk Ansatte Ansatte Organisasjonsform Drammen kommune (basis) Samlet KF samarbeid Sum Drammen Kommune *) Tabellen viser ikke ansatte som har permisjon uten lønn, har gått ut sykepengerettighetene og mottar midlertidige ytelser, midlertidige ansatte som har avtale om tilsigelse samt eventuell arbeidskraft innkjøpt fra ulike byråer. Ansatte som er ute i svangerskapspermisjon er inkludert i tallene. Medarbeidere i Drammen kommune 62

63 Drammen kommune 2. tertialrapport Status sykefravær 2. kvartal 2017 Sykefraværsutvikling i konsern kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sykefraværet i 2. kvartal 2017 er 7,4 prosent. Resultatet er 1,4 prosentpoeng lavere enn for samme periode i Hittil i år er det aggregerte sykefraværet på cirka 8,4 prosent, noe som er en reduksjon på om lag 0,8 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode i Sykefraværsutvikling per programområde 2. kv kv 2017 Konsernresultat 2 kv

64 Drammen kommune 2. tertialrapport Status arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikken KLAR (kompetanse, ledelse, arbeidskultur og rekruttering) ligger til grunn for HR sine hovedaktiviteter. Arbeidsgiverpolitikk - hovedaktiviteter Strategi Kompetanse Ledelse Arbeidskultur Rekruttering Hovedinnhold Det er gjennomført kompetansekartlegging i følgende programområder: - 02 Oppvekst - 04 Byutvikling - 12 Grunnskole - 13 Introduksjonstjenester - 16 ledere har avlagt eksamen i læringsmodulen endringsledelse - 15 ledere har deltatt i læringsmodulen ledelsesteorier Begge modulene har blitt gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen er gjennomført i alle virksomheter. Ingen medarbeiderundersøkelse gjennomføres KS medarbeiderundersøkelse «10-FAKTOR» implementeres i Pr er det ansatt 249 nye medarbeidere (207 årsverk). Pr. 2 tertial har Drammen Kommune 68 ulike lærekontrakter. Disse kan fordeles slik: 35 helsefag, 17 barne- og ungdomsarbeiderfag, 1 media og kommunikasjon, 1 kontorfag, 1 IKT, 2 lærekandidater og 11 Menn i Helse. Status HR-relaterte saker: Bierverv. o Som oppfølging på tiltaksplanen i Deloittes granskningsrapport har alle programområder gjennomført kartlegging av bierverv, og disse er registrert i HR Agresso. Språkkrav o Oppfølging av vedtak i 1. tertial vedrørende språkkrav for eksisterende ansatte ble diskutert i PSU i september. Saken legges frem i Økonomiplan Ny varslingsordning o Eksternt varslingsmottak etableres i september Bruk av vikarer o I henhold til intensjon beskrevet i økonomiplan er det igangsatt et arbeid for utarbeidelse av strategi for hvordan kommunen skal knytte til seg vikarer. Strategien utarbeides av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og fokuserer på volumet; kompetansekrav; mulige karriereveier og ivaretakelse av rettigheter. 64

65 2. tertialrapport 2017 Vedlegg 1. Tekniske budsjettjusteringer per 2. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport per 2. tertial Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport Drammen Drift KF 2. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 2. tertialrapport Drammen Parkering KF 2. tertialrapport Drammensbadet KF 2. tertialrapport Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS 2. tertialrapport Vedtaksrapportering - fra økonomiplan

66 Vedlegg 1 Tekniske budsjettjusteringer pr. 2. tertial 2017

67 Budsjettekniske justeringer i 2. tertial 2017 Det er i perioden fram til regnskapsavslutningen per 2. tertial 2017 gjennomført enkelte budsjettekniske justeringer. Dette er budsjettjusteringer som påvirker programområdenes formelle rammer, men som ikke innebærer reelle omprioriteringer innenfor bykassens samlede budsjettramme, jfr. omtalen nedenfor. De budsjettekniske justeringene som er gjennomført fremgår også av tabellen på neste side. Tabellen viser også bykassens reviderte budsjett etter per utgangen av 2. tertial Skjønnsmidler 2017 fra Fylkesmannen Drammen kommune har blitt tildelt skjønnsmidler fra fylkeskommunen til to prosjekter i Frivilligbørs fikk kroner (programområde 07) og Internasjonal frivillighetssentral fikk kroner (programområde 06). Midlene er overført gjennom rammetilskuddet, og det er foretatt en teknisk justering som har tilført midlene til de aktuelle programområdene. Virkninger av lønnsoppgjør 2017 I løpet av 2. tertial 2016 er programområdene kompensert med totalt kroner fra den sentrale lønnsreserven til dekning av virkninger av følgende lønnsoppgjør og forhandlinger: - Lokale forhandlinger kapittel 3 og kr - Lønnsøkning toppledelsen kr - Justering av basistilskudd leger og fysioterapeuter kr Etter dette gjenstår 29,1 millioner kroner av årets lønnsreserve. Dette skal blant annet dekke virkningene av årets lønnsoppgjør i kapittel 4, som omfatter hovedtyngden av kommunens ansatte. Etterbetaling for den sentrale delen av dette lønnsoppgjøret, med virkning fra 1. juli i år, ble først foretatt ved ekstra lønnskjøring i andre halvdel av august. I tillegg skal gjennomføres lokale forhandlinger i kapittel 4 med virkningsdato fra 1. august. Disse forhandlingene er ennå ikke avsluttet. Foreløpige beregninger basert på denne etterbetalingen og rammen for de lokale forhandlingene tilsier at årets lønnsreserve i sin helhet vil bli disponert. Regionsentertilskudd I statsbudsjettet for 2017 er det sett av 100 millioner kroner til et nytt regionsentertilskudd. Tilskuddet skal gå til kommunar som slår seg sammen, og som etter sammenslåingen blir mer enn om lag innbyggere. Kommuner som mottar storbytilskudd får ikke regionsentertilskudd. Regionsentertilskuddet er fordelt til de nye kommunene, og er tildelt med en sats per sammenslåing og en sats per innbygger. Tilskuddet i 2017 blir utbetalt til den enkelte kommune i sammenslåingen, men midlene bør benyttes til fellestiltak for den nye kommunen. Tilskuddet til den nye kommunen er i 2017 fordelt mellom kommunene i sammenslåingen etter den enkelte kommune sin andel av innbyggerne i den nye kommunen. Drammen kommune er i denne forbindelse tildelt kroner gjennom rammetilskuddet. Beløpet er tilført programområde 15 Fellesutgifter/ufordelte utgifter. Nedre Eiker kommune og Svelvik kommune er tilført henholdsvis og kroner innenfor samme ordningen. Det innebærer at Nye Drammen kommune er tildelt totalt kroner i regionsentertilskudd. I budsjettet for Fellesnemnda for Nye Drammen kommune som ble behandlet i nemndas møte 21. september er det lagt til grunn at regionsentertilskuddet i sin helhet skal overføres til Fellesnemndas budsjett. For årene 2018 og 2019 forventes regionsentertilskuddet til Nye Drammen kommune å bli doblet til om lag 9,75 millioner kroner.

68 Drammen bykasse driftsbudsjett 2017 tekniske justeringer i 2. tertial Beløp i millioner kroner Revidert budsjett pr 1.tertial Lønnsoppgjør Skjønnsmidler Regionsenter tilskudd Revidert budsjett pr PROGRAMOMRÅDENE 3 563,6 6,1 0,6 0, ,4 P01 Barnehage 539,2 0,4 0,0 0,0 539,7 P02 Oppvekst 296,2 0,8 0,0 0,0 297,1 P03 Samfunnssikkerhet 48,9 0,0 0,0 0,0 48,9 P04 Byutvikling 24,6 0,6 0,0 0,0 25,2 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 1 328,2 1,4 0,0 0, ,6 P06 Kultur 146,4 0,2 0,3 0,0 146,9 P07 Ledelse, organisering og styring 210,4 1,1 0,3 0,0 211,8 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6 P09 Idrett, park og natur 79,9 0,1 0,0 0,0 80,0 P10 Politisk styring 27,6 0,0 0,0 0,0 27,7 P11 Vei 61,3 0,1 0,0 0,0 61,4 P12 Grunnskoleundervisning 798,9 1,0 0,0 0,0 799,9 P13 Introduksjonstjenester 79,6 0,1 0,0 0,0 79,6 P14 Vann og avløp -87,3 0,3 0,0 0,0-87,0 SENTRALE INNTEKTER ,5 0,0-0,6-3, ,4 Skatt på inntekt og formue ,0 0,0 0,0 0, ,0 Rammetilskudd ,4 0,0-0,6-3, ,3 Integreringstilskudd (netto) -143,6 0,0 0,0 0,0-143,6 Vertskommunetilskudd asylmottak -2,1 0,0 0,0 0,0-2,1 Kompensasjonstilskudd -19,4 0,0 0,0 0,0-19,4 Særtilskudd enslige mindreårige -50,0 0,0 0,0 0,0-50,0 FINANSIELLE POSTER 130,1 0,0 0,0 0,0 130,1 Renteutgifter 97,6 0,0 0,0 0,0 97,6 Avdragsutgifter til lånefondet 113,7 0,0 0,0 0,0 113,7 Renteinntekter -29,5 0,0 0,0 0,0-29,5 Resultat lånefond -51,7 0,0 0,0 0,0-51,7 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -153,3 0,0 0,0 0,0-153,3 Drammen Eiendom KF -58,4 0,0 0,0 0,0-58,4 Glitre Energi AS -62,8 0,0 0,0 0,0-62,8 Lindum AS -14,3 0,0 0,0 0,0-14,3 Drammen Parkering KF -14,1 0,0 0,0 0,0-14,1 Drammen Kino AS -3,8 0,0 0,0 0,0-3,8 FELLESUTGIFTER/UFORDELT 111,0-6,1 0,0 3,3 108,2 Refusjon feriepenger sykelønn -6,2 0,0 0,0 0,0-6,2 Årets premieavvik -122,9 0,0 0,0 0,0-122,9 Årets amortisering 93,3 0,0 0,0 0,0 93,3 Premieavsetning pensjon 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2 Lønnsreserve 35,3-6,1 0,0 0,0 29,1 Reguleringspremie 103,3 0,0 0,0 0,0 103,3 Bruk av premiefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige ufordelte utgifter 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 188,5 0,0 0,0 0,0 188,5 Motpost avskrivninger -188,5 0,0 0,0 0,0-188,5 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -88,0 0,0 0,0 0,0-88,0 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 88,0 0,0 0,0 0,0 88,0 Avsetninger til disposisjonsfond 88,0 0,0 0,0 0,0 88,0 Avsetninger til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring til investeringsregnskapet 120,7 0,0 0,0 0,0 120,7 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk -87,2 0,0 0,0 0,0-87,2 Bruk av disposisjonsfond -24,6 0,0 0,0 0,0-24,6 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning/bruk VA-fond -8,9 0,0 0,0 0,0-8,9 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 Vedlegg 2 Drammen kommunes finansrapport pr. 2. tertial 2017

70 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017 Rådmannen i Drammen 10. oktober 2017

71 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet omfatter forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Drammen kommunes gjeldende finansreglement ble vedtatt av Drammen bystyre Formålet med kommunens finansforvaltning Finansreglementet skal sikre at kommunen ikke påtar seg vesentlig finansiell risiko gjennom sin finansforvaltning. Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning og stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor fastsatte risikorammer. 2 Kommunen skal til enhver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser. Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning under krav om sikkerhet, likviditet og risikospredning. Lånte midler skal over tid gi lavest mulig rentekostnader under hensyn av krav til refinasieringsrisiko og renterisiko, og behovet for forutsigbarhet i lånekostnader. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet, inkludert trekkrettigheter, som er minst like stor som forventet likviditetsbehov i de neste 60 dagene. Driftslikviditeten er plassert i kommunens hovedbankforbindelse. I henhold til finansreglementet kan kommunens overskuddslikviditet (all likviditet utover driftslikviditeten) plasseres i bankinnskudd, pengemarkedsfond med lav risiko og rentebærende verdipapirer med kort løpetid. Drammen kommune har i august 2017 plassert 100 millioner kroner i pengemarkedsfond med lav risiko. Kommunen kan i henhold til reglementet inngå avtale med hovedbankforbindelsen om trekkrettighet. I gjeldende bankavtale med Nordea, som ble reforhandlet i 2014, har kommunen en fast trekkrettighet på 250 millioner kroner med mulighet for ytterligere 100 millioner kroner i kortere perioder på inntil 1 til 3 måneder. Det har så langt i 2017 ikke vært behov for å benytte kredittrammen. Utviklingen i saldo på kommunens konsernkonto gir et bilde av utviklingen i driftslikviditeten. Samtidig er også likviditeten påvirket av når lånefondet tar opp langsiktige lån.

72 Mill. kroner Det har vært en økning i Drammen Eiendoms byggelånstrekk 1 i 2. tertial på i overkant av 129,7 millioner kroner. Lånefondet har ikke tatt opp lån per utgangen av august. Likviditeten har vært positiv i Figur 1. Gjennomsnittssaldo pr. måned (løpende mill. kr) Konsernkonto bank Gjennomsnittlig saldo pr. august Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August ,6 47,0-42,4 110,7 106,1 166,7 284,0 183, ,3 205,8 281,1 482,7 494,6 489,9 614,0 480, ,8 410,9 418,8 516,7 482,8 421,2 654,2 489,7 3 Plassering av overskuddslikviditet Som varslet i 1. tertialrapport 2017 har rådmannen plassert 100 millioner kroner i pengemarkedsfond med lav risiko. For å spre risikoen ble det plassert 50 millioner kroner i Fondsforvaltning sitt fond «Pluss likviditet II» og 50 millioner kroner i Nordea sitt fond «Likviditet 20». Plasseringene ble foretatt 21 august og rådmannen kommer tilbake til utviklingen i disse fondene i årsmeldingen. Lånefondets lånegjeld Drammen kommunes finansreglement gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes. Rådmannen skal forvalte gjeldsporteføljen med de rammer reglementet legger for størrelse på enkeltlån, rentebindingsstrategi for porteføljen og instrumenter som kan benyttes. Lånegjelden pr. 1. januar 2017 var på 5 479,9 millioner kroner. Som det fremgår av tabellen nedenfor er Lånefondets gjeld ved utgangen av august 5 397,2 millioner kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på 82,7 millioner kroner, og fremkommer etter avdragsbetalinger på 82,7 millioner kroner. 1 Byggelånskontoen er innbakt i kommunens konsernkontosystem i Nordea. Drammen Eiendom KF fører alle utbetalinger i byggeprosjektene mot denne kontoen. Rentebelastningen på denne kontoen fordeles på byggeprosjektene i form av byggelånsrente. Drammen Eiendom KF s lån i Lånefondet utbetales til byggelånskontoen

73 Tabell 1. Gjeldsutviklingen i Drammen kommunes lånefond (løpende mill. kroner) Lånefondets vedtatte låneramme for 2017 er etter rebevilgninger og endringer i 1 tertial på 442,3 millioner kroner. I tillegg vedtok rådmannen i 1. tertialrapport at årets låneramme skal økes med 133,6 millioner som er finansiering av ubrukte investeringsmidler fra 2016 som foreslås rebevilget i år. Behovet for nye låneopptak vurderes fortløpende, avhengig av likviditetsbehov og fremdrift i investeringsprosjektene. Lån søkes tatt opp til markedets beste betingelser, og det innhentes konkurrerende tilbud i henhold til rammeavtale inngått med prekvalifiserte finansinstitusjoner, jfr. BTV Innkjøp 2. Tilbudene vurderes også i forhold til prisene i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. 4 Det er ikke tatt opp lån så langt i Det forventes at det vil bli tatt opp 280 millioner kroner i 3. tertial og det anslås ut fra dette at lånegjelden ved årets utgang vil være om lag millioner kroner (hensyntatt avdrag). Figur 2. Drammen kommune utvikling i lånegjeld (i løpende mill. kroner) For å være sikret i forhold til refinasieringsrisiko, søkes det å spre låneporteføljen på ulike finansieringskilder. Drammen kommune har derfor lagt vekt på å kombinere tradisjonelle låneopptak gjennom KLP/Kommunekreditt og Kommunalbanken med bruk av markedene for sertifikat- og obligasjonslån. Tabellen nedenfor viser hvordan låneporteføljen fordeler seg på ulike låneinstitusjoner/lånetyper pr. utgangen av august. Kommunalbanken er fortsatt kommunens største långiver. Sertifikater med korte løpetider har vist seg å være en effektiv måte å ta ut effekten av renteendringer i markedet med forholdsvis lave marginer sammenlignet med tradisjonelle nedbetalingslån. 2 Innkjøpsforum for fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold

74 Tabell 2. Fordeling långivere pr (løpende mill. kr) Låneinstitusjon KLP/Kommunekreditt Kommunalbanken Kommunalbanken/sertifikatlån Sertifikatlån Obligasjonslån Sum lånegjeld I reglementet ligger det en begrensning om at enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 15 % av den totale gjeldsporteføljen. Av en låneportefølje på millioner kroner innebærer dette at ett enkelt lån ikke kan utgjøre mer enn 810 millioner kroner. Alle lånene i porteføljen ligger godt innenfor dette kravet med de største enkeltlånene på 400 millioner kroner. Lånefondet videreformidler de innlånte midlene til Drammen bykasse og de kommunale foretakene i henhold til budsjetterte forutsetninger og påløpte investeringskostnader. Det er Drammen Eiendom KF og Drammen bykasse som svarer for det meste av Lånefondets utlån, henholdsvis 59,0 og 40,7 prosent av Lånefondets utlån. De øvrige kommunale foretakene svarer samlet for kun 0,3 prosent av samlet utlån. Rentesikringsstrategi Ved risikostyring av låneporteføljen er det vesentlig å se på sammensetningen av låneporteføljen, herunder hvor stor andel fast og flytende rente man skal ha, og andel kortsiktig og langsiktig lån. Rentesikring handler om å ha forutsigbarhet i kommunens finanskostnader. Valg av rentebinding skal gjennomføres i tråd med gjeldende strategi. Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, (rentebinding kortere enn et år), minimum 1/3 skal ha fast rente (rentebinding lenger enn et år), mens 1/3 skal vurderes ut i fra markedssituasjonen. Det har historisk vært lagt opp til at kommunen i en normalsituasjon har rentesikret rundt 50 prosent av låneporteføljen. Rentesikringen har først og fremst som formål å sikre en deler av kommunens låneportefølje mot fremtidige renteøkninger. Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med finansrapporteringen. Per 2. tertial utgjør andel lån som er rentesikret 53,3 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 46,7 prosent. Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi, og har etter rådmannens vurdering vært fornuftig i forhold til løpende vurdering av rentebanen samtidig som tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader oppnås. Det benyttes en kombinasjon av lån med faste rentebetingelser og rentebytteavtaler som rentesikring i lånefondet. En rentebytteavtale er en avtale om bytte av renteforpliktelser fra flytende til fast, eller omvendt. Det benyttes rentebytteavtaler som et alternativ til fastrentekontrakt da dette gir økt fleksibilitet.

75 Tabell 3. Låneporteføljen andel fast og flytende rente Av den sikrede gjelden på millioner kroner er millioner kroner sikret med lån med lange rentebetingelser (tabell 4) og millioner kroner i rentebytteavtaler (tabell 6). Tabell 4. Lån med lange rentebetingelser 6

76 Tabell 5 Låneporteføljen - Enkelt lån med flytende lånebetingelser 7 * Av total gjeld med kortsiktige betingelser på millioner kroner er millioner kroner sikret med renteswapper, jfr tabellen under. Risiko som sikres ved rentebytteavtaler er rentevariasjoner i flytende Nibor-baserte lån. Formålet med rentebytteavtalene er å sikre mot uforutsigbarhet i fremtidige kontantstrømmer

77 som følge av renteendringer. Rentebytteavtalene gir derimot ikke en sikring mot økning av marginer i de underliggende låneavtalene. Rentebytteavtalene vurderes som høyst effektive fordi Drammen kommune forventer at endringer i kontantstrømmer for sikringsobjektet (rentekostnaden på lånet) så godt som fullt ut motsvares av endring i kontantstrømmer for sikringsinstrumentet (rentebytteavtalen). Rentebytteavtalene bokføres ikke i balansen, ei heller endringer i verdien på rentebytteavtalene regnskapsførers. Dette er en konsekvens av at de fremtidige kontantstrømmene som sikres ikke er balanseført. Rentesikringsavtalene er ikke å anse som gjeld da avtalene ikke er ytterligere forpliktelser eller finansiering. Som det fremgår av tabell og figur nedenfor har kommunens rentesikrede andel av låneporteføljen økt siden utgangen av Figur 3. Andel fast og flytende rente For å redusere rentefølsomheten er det også viktig at det er en god spredning i forfallene innenfor rentesikringen. Figuren nedenfor viser forfallsstrukturen på rentebindingen per utgangen av august Denne viser at det er en god spredning av rentebindingsforfallene over den kommende tiårsperioden, med en viss overvekt av sikringer med forfall i de neste 1-6 år. Samtidig er 27 % av gjelden sikret i 7-10 år. Finansreglementet åpner for rentebinding på opptil 20 år på hvert lån. Lånefondet har for tiden ingen rentesikringer ut over 10 år.

78 Figur 4. Forfallsstruktur rentesikring pr Forfallsstruktur på sikret gjelde 31% 24% 27 % 17% år 3-4 år 5-6 år 7-10 år år 0% Renteutviklingen i 2017 Den budsjetterte renteforutsetningen for 2017 er basert på en gjennomsnittlig forventet Nibor på 1,10 % med marginpåslag på 0,70 % som gir en budsjettrente på 1,8 % på lån med kortsiktige vilkår. Budsjettrenten avspeiler renteforventningen til utviklingen i markedsrenten for andel lån med flytende rente og nye innlån til flytende betingelser i Nibor har hatt en fallende kurve gjennom Siden januar har den falt fra 1,16 % til 0,79% per 31 august. Snittet per 2 tertial 2017 ligger på 0,93 % mens august hadde et snitt på 0,80 %. Det er ingen signaler fra Norges bank eller markedet på at den korte renten vil endre seg vesentlig ut året. Utvikling i den korte renten ligger innenfor lånefondets renteforutsetninger. Kommunalbanken reduserte sine marginer etter sommeren, fra 70 til 60 basispunkter. Dette påvirker lånefondets kupongrenter positivt. Kortsiktige låneavtaler som er rentejustert i så langt i 2017 ligger godt innenfor budsjettforutsetningene. Marginene på sertifikatene i markedet har vært lave på 10 til 20 basispunkter. Drammen kommune søker å optimalisere fordelingen mellom Kommunalbankens flytende lån og bruk av markedet. Lånefondets internrente for utlån til bykassen og de kommunale foretakene, ble for 2017 videreført med 3,5%, og har stått fast gjennom hele året. Lånefondets kontantresultat Utvikling i den korte renten ligger innenfor lånefondets renteforutsetninger. Det er også andre faktorer som påvirker lånefondets kontantresultat enn utvikling i renten: Marginpåslagene, dvs. tillegg utover Nibor-renten. Tidspunkt for låneopptak Tidspunktene for utlån til Drammen Eiendom Det er ikke foretatt låneopptak per 2. tertial.

79 I 2017 er følgende refinansieringer foretatt: Utviklingen i den kortsiktige renten har vært synkende i I 1. tertialrapport ble det vedtatt å justere budsjettet med 1,5 millioner kroner som følge av lavere innlånsrente enn forutsatt. Renten har vært fallende gjennom 2. tertial med et snitt på 0,80% i august, og prognosen tilsier et mindreforbruk ved årets slutt i størrelse 5 millioner kroner. 10 Bykassens finansbudsjett Utvikling i rentenivået påvirker også bykassens renteinntekter og netto rentekostnad. Renteinntektene er styrt av innskuddsrenten og referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS, Lindum AS, Drammen pensjonskasse og Drammen Scener AS. Renteinntekter for øvrig er avhengig av kommunens likviditet og innskudd eventuelt trekk på driftskonto. Kommunens likviditet har vært positiv i 2017 og det har ikke vært behov for å benytte seg av kommunens trekkrettighet. I 1. tertialrapport ble budsjettet justert med 1,5 millioner kroner og rådmannen foreslår å ikke foreta noen ytterligere justeringer per 2. tertial. Rådmannen foreslår å opprettholde bykassens finansbudsjett. Oppsummering Risikoen i den samlede porteføljen er vurdert til å være lav. Utviklingen i de korte rentene har vært synkende og rådmannen foreslår å oppjustere budsjettert kontantoverskudd i lånefondet med 5 millioner kroner. Likviditeten har vært positiv i Fortsetter dette utover året vil det kunne gi en gevinst på renteinntekter i forhold til budsjett. Rådmannen velger i denne omgang å opprettholde bykassens finansbudsjett.

80 Rådmannen i Drammen, 10. oktober 2017 Trond Julin kst. rådmann Paul Røland kst. kommunaldirektør økonomi og næring Saksbehandler: Alexander Skaane, økonomirådgiver 11

81 Vedlegg 3 Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport 2017

82 p Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2017 Styrebehandlet:

83 Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL EIENDOMSDRIFT/VEDLIKEHOLD RENHOLD BOLIGER SALG AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER EIENDOMSPROSJEKTER FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER Brandengen aktivitetsskole - rektorboligen (10318) Øren Skole flerbrukshall (10338) Øren Skole driftsbygg og infrastruktur (10351) BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE Erik Olsens gate 3 og 7 BO7 - oppgradering fasader (10348) Marienlyst HOD - Strømsø BSS, ombygging (10350) Ombygging Institusjonsbygg (35200) El biler ladestasjoner for kommunens el biler (22000) Harmonien, oppgradering (10326) Drammensbadet inngangsparti mv (10363) PROSJEKTER UNDER UTVIKLING Fjellhagen, erstatningsbarnehage (10325) Etablering av nye barnehageplasser (10364) Oppgradering og uteområder i barnehagene (32800) Strømsø skole, oppgradering (10353) Betzy Kjelbergs vei 167, oppgradering (10360) Betzy/Bris prosjektering (10361) Drammen Helsehus inkl. ny legevakt /Oppfølging HSO-plan (10224) Gilhus Gård rehabilitering (10362) Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene (10359) Harmonien, utredning Rådhuset, oppgradering og plan for rehabilitering og langsiktig utvikling (10221) Marienlyst Multifunksjonshall, utredning (10336) Åssiden fotballhall, avsetning (10365) Aronsløkka skole skoleutvidelse og rehabilitering (10337) Brandengen skole fremtidig utbygging (10318) Øren skole - skoleutvidelse og rehabilitering (10342) Børresen ungdomsskole arealtilpasninger og inneklima (10354) Danvik skole arealtilpasninger (10356) Marienlyst skole, midlertidige paviljonger Strømsø inntaksområde ungdomsskolekapasitet (10355) Fjell Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus (10340) Fjell Allmenning Gulskogen/Rødskog Barneskolekapasitet (10357) Tangen kai Holmen Gilhusbukta Strategiske eiendomskjøp Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU) ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL DRIFTSBUDSJETT BUDSJETTJUSTERINGER I INVESTERINGSBUDSJETT Periodisering av investeringsbudsjett RESULTATREGNSKAP PR BALANSE PR INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL tertial 2017 Side 2 av 22

84 Drammen Eiendom KF 1 INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, eiendomsdrifter, byggherre og innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Det er også justert mellom hovedposter. Hovedbildet er at regnskapet er i tråd med budsjett med en omsetning i 2. tertial på kr. 422,5 mill. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 65,6 mill., som er kr. 18,1 mill. over budsjett. Prognosen for hele året er at resultatet før salg av eiendom vil være godt innenfor budsjett. Det er bokført salg av eiendom for kr. 10,2 mill. Salgsmidlene benyttes til finansiering av nye investeringer. Samlet gir dette et resultat på kr. 71,7 mill. som er kr. 8,9 mill. over budsjett pr. 2. tertial. 3 EIENDOMSDRIFT/VEDLIKEHOLD Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varmesystemer, vann og sanitær, samt drift av uteområder. Avvikene skyldes bl.a. mindre snø i vinter, færre leieboerskift og variasjoner ved periodisering av årsbudsjett. Driften har foregått som normalt og det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 2. tertial tertial 2017 Side 3 av 22

85 Drammen Eiendom KF 3.1 Renhold På vegne av kommunen kjøper DEKF renholdstjenester til daglig renhold av ca m² gulvarealer. Det er utfakturert renholdstjenester for kr. 28,3 mill. pr. 2. tertial. Anskaffelseskostnaden utgjorde kr. 25,5 mill. Det har i 2. tertial vært utlyst to nye anbudskonkurranser, for rodene Bragernes Vest og Strømsø ca m². De nye avtalene trådde i kraft den Vinner av begge anbudskonkurransene var Ren Pluss AS. Dette har redusert kostnadene på disse rodene. Det ble satt av midler til oppgradering/nullstilling av flere lokasjoner. Dette har blitt utført flere steder i løpet av 2. tertial. Skoler og barnehager var prioritert i sommer. Ytterligere steder vil bli oppgradert/nullstilt i 3. tertial. Det har i 2. tertial vært gjennomført kvalitetskontroller (INSTA 800). Der falt 2 rom av totalt 112 rom som ble kontrollert. Dette gir en fallprosent på 1,79 %. Til sammenligning med 1. tertial 2017 falt 2 rom av totalt 134 rom en fallprosent på 1,49 %. Dette anser vi som tilfredsstillende resultater. For å følge opp sosial dumping sendte vi i 3. tertial 2016 ut et egenrapporteringsskjema som leverandøren skulle fylle ut. Det blir kontrollert hvert tertial at de fortsatt er godkjent av Arbeidstilsynet i deres register på hjemmesiden. Ingen av DEKFs leverandører får ha mer enn en underleverandør, og denne skal godkjennes av oss tertial 2017 Side 4 av 22

86 Drammen Eiendom KF 4 BOLIGER Det boligsosiale arbeidet er konsentrert omkring boligtjenesten. Boligtjenesten er til nå matriseorganisert som en avdeling under virksomheten Tjenestetildeling og samordning med medarbeidere også fra andre virksomheter. 3 medarbeidere fra DEKF jobber for tiden i Boligtjenesten. 4.1 Salg av boliger DEKF deltar i prosjektet Fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av verditakster. Prosjektet er begrenset til andelsboliger. I økonomiplanen er det lagt grunn salg av boliger for kr. 30,0 mill. i Hittil i år er 7 borettslagsleiligheter solgt for kr.10,0 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Det er også avtalt kjøp av ytterligere 3 leiligheter til kr. 5,6 mill. 4.2 Kjøp av boliger Revidert budsjett for anskaffelse av boliger i 2017 er kr. 54,8 mill. (kr. 35,0 mill. er nye midler). Av investeringsregnskapet fremgår at det pr. 2. tertial er overtatt 7 boliger for kr. 21,3 mill. Av det resterende kr. 33,5 mill. vil noe kunne benyttes i forbindelse med strategiske kjøp av permanente kommunale boliger tertial 2017 Side 5 av 22

87 Drammen Eiendom KF 5 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2017 er det bokført nye investeringer på kr. 202,5 mill. 5.1 Ferdigstilte byggeprosjekter Brandengen aktivitetsskole - rektorboligen (10318) Avtale om bruk av den tidligere rektorboligen i Iver Holters gate 37 ble inngått mellom DEKF og Brandengen skole/utdanningsdirektør i juni 2016 for å sikre mer plass til aktivitetsskolen fra august Da lokalene ikke var godkjent til dagens bruk ble bygningen i samråd med skolen stengt fra inntil godkjenning foreligger. Skolen har opprettholdt og håndtert tilbud om aktivitetsskole og SFO i skolens øvrige lokaler, i tillegg til innleie av tilbud eksternt. Status: DEKF fikk godkjent bruksendring av bygget men det ble stilt en del betingelser for brukstillatelse/ferdigattest. DEKF har derfor i perioden 15. mars til 31. juli utført bygningsmessige utbedringer for å sikre nødvendig godkjenning av bygget. Midlertidig brukstillatelse forelå og ferdigattest er gitt Øren Skole flerbrukshall (10338) Reguleringsplanen for Øren skole og flerbrukshall ble vedtatt av bystyret Økonomi: Det er avsatt en investeringsramme på kr. 66,0 mill. inkl. mva (eks. inventar og utstyr) til flerbrukshall ved Øren skole. Iht. bystyrevedtak innarbeides også motorikk- og dansesal i hallens underetasje som en del av entreprisen. Status: Byggestart var og prosjektet ble ferdigstilt til avtalt tid med formell overtakelsesforretning Øren Skole driftsbygg og infrastruktur (10351) Investeringene skal dekke kostnader til driftsbygg for kunstisbanen som inneholder hovedstrømforsyning (trafo), tekniske rom for baneanlegget, garasjer for ismaskin/traktor og lager/utstyrsrom for Drammens Ballklubb. I tillegg til driftsbygget bygges betydelig infrastruktur for å ivareta krav til VA samt energiutveksling med brønnpark. Økonomi: Til driftsbygg og infrastruktur ved Øren skole er det vedtatt en samlet investering på kr. 20,0 mill. fordelt på kr 10,0 mill. i 2016 og kr 10,0 mill. i Det er avtalt med Byprosjekter at økte kostnader til driftsbygget kan dekkes delvis ved at kr. 2,0 mill. av prosjektkostnadene dekkes av baneprosjektet. Status: Anlegget ble ferdigstilt og overtatt tertial 2017 Side 6 av 22

88 Drammen Eiendom KF 5.2 Byggeprosjekter under utførelse Erik Olsens gate 3 og 7 BO7 - oppgradering fasader (10348) Oppgraderingsarbeider utvendig i Erik Olsens gate 3 og 7. Byggene er boligbygg med tilleggsfunksjoner (BO7 + dagsenter). Fasadearbeidene omfatter sikring av teglfasader, utbedring av balkonger og innsetting av nye vinduer. Økonomi: Oppgraderingsarbeidene gjennomføres med en investeringsramme på kr. 8,0 mill. Status: Arbeider i Erik Olsens gate 7 ble igangsatt 2. tertial Gjenstående arbeider i Erik Olsens gate 7 og arbeider i Erik Olsens gate 3 igangsettes 2. tertial og ferdigstilles innen utgangen av Unntatt er renovasjonsløsning og utomhus arbeider, som gjennomføres Marienlyst HOD - Strømsø BSS, ombygging (10350) Økonomi: Det ble i revidert budsjett for 2016 lagt inn kr. 8,0 mill. for å sikre oppstart og med sikte på å fremme restfinansieringen i økonomiplan. Det ble bevilget kr. 8,2 mill. slik at samlet investering på kr. 16,2 mill. Status: Arkitekt er engasjert, planarbeider og prosjektering er i startfasen. Plantegninger og løsninger foreligger Ombygging Institusjonsbygg (35200) Økonomi: Det er avsatt en ramme på kr. 10,0 mill. til ombyggingstiltak på institusjoner. Av budsjettrammen er foreløpig kr. 8,2 mill. fordelt på 6 ulike prosjekter. Påløpt kr. 5,8 mill. Status: Følgende er gjennomført: Fjell BSS - pasientrom, vaktrom, kjøkken, stue og kontor, søppelrom, Gulskogen BSS - ombygging kjøkken, vaktrom, stue og kontor, Konnerud BSS - oppgradering skranke, kontorer og innvendig ombygging. Noen mindre tiltak gjenstår og ytterligere tiltak må avklares nærmere med virksomheten El biler ladestasjoner for kommunens el biler (22000) Det er vedtatt at kommunen gradvis skal skifte ut tjenestebiler til el-biler. DEKF har fått i oppdrag å etablere 90 ladestasjoner knyttet til 20 tjenestesteder innenfor Helse, Sosial og Omsorg. Økonomi: Det er avsatt kr. 4,0 mill. Status: Gjennomføring av prosjektet er i hovedtrekk ferdig Harmonien, oppgradering (10326) Økonomi: Bystyret behandlet i økonomiplan for forslag om utredning om fremtidig utvikling av Harmonien. DEKF fikk i oppdrag å lede dette arbeidet. Status: Utbedring fasade i bakgård samt noe innvendige vedlikeholdstiltak ble påbegynt i 2016, og sluttføres i tertial 2017 Side 7 av 22

89 Drammen Eiendom KF Drammensbadet inngangsparti mv (10363) Nytt inngangsparti skal erstatte dagens karusell løsning som ikke har fungert som en tilfredsstillende løsning. Karusellen har vært preget av hyppige driftsstopp og også vært ofte ute av funksjon. Økonomi: Det er avsatt kr. 5,0 mill. til nytt inngangsparti mv. ved Drammensbadet. Status: Byggesak pågår. 5.3 Prosjekter under utvikling Fjellhagen, erstatningsbarnehage (10325) Som følge av byggingen av nytt aktivitetshus/flerbrukshall på Fjell, vil Fjellhagen barnehage reetableres i dagens bydelshus. Arealene skal rehabiliteres og tilrettelegges for samlokalisert drift av barnehage og Fjell Helsestasjon, mens øvrige funksjoner som pr. i dag er lokalisert i bydelshuset flyttes i Aktivitetshuset. Økonomi: Det er avsatt kr. 35,0 mill. ekskl. inventar og utstyr til prosjektet. Avsetningen tar utgangspunkt i omfattende innvendig rehabilitering av bygget, totalt m 2 samt tilrettelegging av barnehagens uteområde. Status: Prosjektering igangsettes i Gjennomføring av bygningsmessige arbeider vil starte opp etter ferdigstillelse av Aktivitetshuset. I mellomtiden vil Fjellhagen barnehage fortsette driften i dagens lokaler mens Aktivitetshuset er under bygging Etablering av nye barnehageplasser (10364) Økonomi: Det er i økonomiplan avsatt totalt kr. 47,0 mill. til etablering av nye barnehageplasser i perioden. Status: Strømsø inntaksområde utpeker seg med størst økning i barnetall i perioden og DEKF har iverksatt utredning av mulige tomter/eiendommer som kan utvikles til nye barnehager. Det er etablert et felles forum med Byplan for å drøfte mulige lokaliseringer. DEKF vurderer også mulige kjøp av eiendom eller bygg som kan egne seg for formålet Oppgradering og uteområder i barnehagene (32800) Økonomi: Det er bevilget midler til oppgradering av uteområder i Drammen kommunes barnehager og avsatt totalt kr. 7,0 mill. i Av disse ønsker virksomhetene å disponere kr. 2,0 mill. til generell oppgradering fordelt på flere tiltak. Øvrige kr. 5,0 mill. øremerkes til oppgradering av uteområder i 2 utvalgte barnehager. Status: DEKF har utarbeidet en prosjektbeskrivelse og en liste med kriterier for gode utearealer i barnehager som grunnlag for evaluering og krav til nye anlegg. Det legges til grunn at det etableres et prosjekt hvor ansvar både for investering og drift klargjøres tertial 2017 Side 8 av 22

90 Drammen Eiendom KF Strømsø skole, oppgradering (10353) Strømsø skole er vedtatt oppgradert til kontorformål med tanke på relokalisering av Senter for oppvekst. Kontorformålet omfatter hovedbygning, tidligere rektorbolig og spesialbygget. Resten av eiendommen foreslås beholdt som en del av en arealreserve for senere utvikling av annen sosial infrastruktur og formålsbygg i kommunen. Gymsalbygget er for tiden i bruk til idrettsaktivitet. Økonomi: Det er avsatt kr. 90,0 mill. (eks. mva) i økonomiplan Det vurderes om bygget kan overføres til Drammen Kommunale Pensjonskasse når oppgraderingene er gjennomført. Hovedbygget kan være et godt investeringsobjekt for pensjonskassen. Status: Det er igangsatt mulighetsstudier sammen med Senter for oppvekst. Det planlegges byggestart i slutten av 2017, med ferdigstillelse desember Betzy Kjelbergs vei 167, oppgradering (10360) Det er behov for oppgradering av en av våre boligblokker utvendig med fasader, vinduer og tak. Betzy Kjelbergs vei 167 har 16 leilighet. Økonomi: Det er avsatt kr. 5,0 mill. i Status: Anbudsunderlag er utarbeidet og sendes ut tidlig 3 tertial. Oppgradering og planlegging iverksettes i 2. tertial Betzy/Bris prosjektering (10361) Økonomi: I økonomiplan 2017 er det avsatt kr. 1,0 mill. til utredning rundt lokalisering av krisesenter. Status: Arbeidet er foreløpig ikke igangsatt Drammen Helsehus inkl. ny legevakt /Oppfølging HSO-plan (10224) Økonomi: Det er avsatt kr. 2,0 mill. i prosjekteringsmidler fra Status: Arbeidet er ikke igangsatt Gilhus Gård rehabilitering (10362) DEKF eier Gilhus gård i Lier som i dag benyttes til lager/verksted for VNI. Økonomi: Det er avsatt kr. 6,0 mill. i 2017 Status: Det pågår en prosess for å videreutvikle gården til et sammensatt anlegg med både boligtilbud og rom for arbeidstrening/ næringsutvikling, etter modell fra Jegersberg gård i Kristiansand. I 2. tertial har DEKF utarbeidet en mulighetsstudie som analyserer potensialet i eksisterende bygninger og anlegg. Det fremmes egen sak til politisk behandling Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene (10359) Det er igangsatt utbyggingsplan for utvikling av helse- og omsorgsdistriktene (HOD) til helseknutepunkt tertial 2017 Side 9 av 22

91 Drammen Eiendom KF Økonomi: Det er avsatt til sammen kr. 12,5 mill. i 2017 og 2018 til utvikling av utbyggingsplan. Planen skal munne ut i forslag til utbyggingsløsninger i hvert HOD. Status: Planlegging er igangsatt. Faggruppe bestående av arkitekt og landskapsarkitekt er engasjert, og har igangsatt arbeidet Harmonien, utredning I tråd med Bystyrets vedtak 124/16 skal Harmonien utredes mht. muligheter for videreutvikling av lokalene. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med amatørmusikklivet og Drammen Scener AS. Harmonien er bygget i 1899 og har høy bevarings verdi, Økonomi: I 1.tertial 2017 ble det bevilget kr. 1 mill. for utredning av muligheter til å bruke eksisterende bygg som konsertsal. Status: Det er kontrahert fagekspertise som skal bistå med å undersøke mulighetene for å etablere moderne konsert- og øvingslokaler i eksisterende bygningsmasse. Utredningsarbeidene er igangsatt Rådhuset, oppgradering og plan for rehabilitering og langsiktig utvikling (10221) Det er igangsatt utredning av sykkelparkering i kjeller og innvendig oppgradering av 6. etasje mot Engene til kontorlandskap. I tillegg arbeides det med plan for langsiktig utvikling som også omfatter nødvendig rehabilitering av fasader (vinduer) og teknisk oppgradering (elanlegg, sanitær, varme, ventilasjon mv.). Økonomi: Etablering av sykkelparkering i kjeller er estimert til ca. kr. 2,0 mill. (eks. mva). Innvendig oppgradering av 6. etasje mot Engene til kontorlandskap er estimert til ca. kr. 10,0 mill. (eks. mva). Inventar/utstyr og flyttekostnader inngår ikke i estimatene. Tiltakene finansieres av Drammen Kommunale Pensjonskasse. Status: Sykkelparkering planlegges gjennomført høsten Innvendig oppgradering av 6. etasje mot Engene planlegges med oppstart høsten og med ferdigstillelse innen utgangen av Plan for rehabilitering og langsiktig utvikling behandles i økonomiplan Marienlyst Multifunksjonshall, utredning (10336) Økonomi: Det er lagt inn kr. 5,0 mill. til prosjektering i 2020, og foreløpig antatt gjennomføring i Total investering kr. 367,0 mill., tilsvarer alternativet med tilskuerkapasitet på 8 000, jfr. bystyrets vedtak Kostnadsestimatet er fra 2014 og må kvalitetssikres/prisjusteres når videre prosjektering iverksettes. Status: Vedtatt utredning av multifunksjonshall er gjennomført. Videre prosjektprosess tilpasses pågående reguleringsarbeid Åssiden fotballhall, avsetning (10365) Fotballhall på Åssiden er budsjettert med en avsetning på kr. 60,0 mill. i tertial 2017 Side 10 av 22

92 Drammen Eiendom KF Økonomi: Investering på kr. 60,0 mill. i I 1. tertial er det avsatt kr. 1,0 mill. til oppstart av prosjektering i Status: Det er iverksatt dialog med Drammen Idrettsråd og Åssiden IF. Prosess planlegges med mål om ferdigstillelse desember Tiltaket utløser reguleringsplikt og forberedelser til regulering er iverksatt Aronsløkka skole skoleutvidelse og rehabilitering (10337) Skolen har behov for utvidelse på grunn av økt elevtall og til generell forbedring av mange av skolens funksjoner som spesialrom og lokaler for personale. DEKF har siden høsten 2016 arbeidet med løsningsforslag for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Økonomi: Det er i økonomiplan avsatt en investeringsramme på kr. 81,0 mill. for Aronsløkka skole fordelt med kr. 1,0 mill. til prosjektering/konkurranse i 2017 og midler til bygging fordelt med kr. 40,0 mill. i 2018 og kr. 40,0 mill. i Status: I 1. og 2. tertial er det utarbeidet flere alternative utbyggingsforslag og gjort vurderinger av kostnader og gjennomføringsmodell, herunder midlertidige lokaler i byggeperioden. Skisseprosjektet viser at avsatte investeringsmidler vil dekke nybygg og en begrenset oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Ved krav om mer omfattende ombygging av eksisterende skolebygg er behovet for midlertidige lokaler større og investeringene vesentlig større. Kostnader for ulike utbyggingsalternativer belyses fram mot Økonomiplan Det er ikke avsatt midler til utbygging av skolens kroppsøvingslokaler, men skolen påpeker at det er et behov. Inventar og utstyr er ikke inkludert i totalrammen Brandengen skole fremtidig utbygging (10318) I økonomiplan er det avsatt kr. 80,0 mill. til nybygg skoleutvidelse basert på et estimert arealbehov på m 2 BTA. Dette fordeler seg på kr. 18,0 mill. i 2018, kr. 44,0 mill. i 2018 og kr. 18,0 mill. i I 1. og 2. tertial er det utarbeidet flere alternative utbyggingsforslag og gjort vurderinger av kostnader og gjennomføringsmodell. Skisseprosjektet viser at avsatte investeringsmidler vil dekke et nybygg som vil gir nødvendig kapasitet på ordinære undervisningsrom. I skisseprosjektet er det i tillegg signalisert et behov for å etablere et nærmiljøsenter ved nye Brandengen skole som skal være tilrettelagt for velkomstklassene og et samlokalisert tilbud for hele Drammen. For å møte forskriftskrav for fellesarealer og arbeidsforhold for ansatte forventes også ombygging av eksisterende skolebygg og sidebygning (gymsal/kunst og håndverk) som medfører større investeringene. I tillegg er det behov for opparbeidelse av utearealer med parkering, skolegård og aktivitetstilbud rundt den nye skolen. Kostnader for disse ulike tiltakene belyses fram mot Økonomiplan Øvrige investeringer som følge av reguleringsplan og utbyggingsavtale, slik som opparbeidelse av fortau, oppgradering av gater osv. foreslås samordnet med Byprosjekter og planer om VA-sanering for mest mulig koordinert gjennomføring tertial 2017 Side 11 av 22

93 Drammen Eiendom KF Status: DEKF jobber aktivt med strategisk oppkjøp av eiendommer basert på frivillige ordninger. Dette vil kreve investeringsmidler utenom de som er avsatt til hall og skolebygg. Endelige omkostninger ved erverv av eiendommer er derfor ikke endelig avklart. Forprosjekt for skoleutvidelse og rehabilitering utført høsten 2017 danner grunnlag for byggesøknad og tilbudskonkurranse våren Det planlegges at skoleutvidelsen skal kunne bygges i direkte forlengelse av byggefasen for flerbrukshallen, fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal Leieavtalen for modulbyggene ble inngått i 2014 og gjelder for 2+2 år. Varigheten av disse avtalene må vurderes fortløpende Øren skole - skoleutvidelse og rehabilitering (10342) Prosjektet omfatter nybygg på m 2, rehabilitering/ombygging i eksisterende bygg for å tilfredsstille nye krav, kunstnerisk utsmykning og riving/sanering av gymsal. Økonomi: For Øren skole er det i økonomiplan fastsatt en kostnadsramme for skoleutvidelsen på kr. 95,0 mill. Av dette forventes kr. 20,0 mill. disponert til oppgradering av eksisterende bygg. Inventar og utstyr er ikke inkludert i totalrammen. Status: Rammetillatelse til bygging ble gitt allerede og tilbudsgrunnlag ble utarbeidet våren Tilbudskonkurransen ble gjennomført i mai/juni 2017 med innlevering av tilbud Tildeling av entreprisen ble gitt og kontrakt tegnet Riving av gymsal startet etter ogforventes utført i skolens sommerferie. Entreprisen for skolebygget starter 3. tertial 2017 med sikte på ferdigstillelse av nybygget innen og rehabilitering i eks. bygg innen Midlertidige modulbygg forventes da å kunne fjernes og skolegård øst opparbeides våren Børresen ungdomsskole arealtilpasninger og inneklima (10354) Det skal gjennomføres arealtilpasninger i elevarealer og inneklimatiltak i administrasjonsbygg i perioden Økonomi: Det er i økonomiplan avsatt en investeringsramme på kr. 20,0 mill. i perioden Inventar og utstyr er ikke inkludert i investeringsrammen. Status: Det er i 1. tertial utarbeidet skisser for oppgradering av administrasjonsbygget med både nytt ventilasjonsanlegg og bedre romløsninger for personale og lærerarbeidsplasser. Iht. gjeldende arealnormer for skolebygg har Børresen skole en overkapasitet på fellesarealer. De kan utnyttes bedre til undervisning ved omdisponering av enkelte funksjoner for å styrke ordinære undervisningsrom og øke størrelsen på disse. Det forventes at oppgradering av lokaler kan starte 3. tertial 2017 så sant man finner midlertidige lokaler Danvik skole arealtilpasninger (10356) Tiltakene omfatter flytting av garderobeløsninger som sikrer mer plass til undervisningsrom i tillegg til utvikling av et SFO/læringsareal i skolens glassfoaje i 1. etasje. Den kan utnyttes bedre og avlaste resten av bygningen tertial 2017 Side 12 av 22

94 Drammen Eiendom KF Økonomi: Det er avsatt kr. 0,5 mill. til planlegging og prosjektering av tiltak i 2017 for å følge opp mulighetsstudien fra Videre er det avsatt kr. 10,0 mill. til ombygging og bygningsmessige tiltak i Det er avsatt midler til ombygging av til sammen ca. 400 m 2 undervisningsarealer iht. dagens krav til standard i skolens eksisterende lokaler Marienlyst skole, midlertidige paviljonger Antall elever på Marienlyst skole har vist en tydelig økning i løpet av de siste årene. Arbeidet for utredning av langsiktige løsninger for hele inntaksområdet er allerede igangsatt, men det er også behov for mer kortsiktige løsninger. De første vurderinger tilsier at, for en begrenset periode fremover, vil skolens arealbehov best kunne løses med midlertidige skolepaviljonger. Økonomi: Under utredningsprosjektet Strømsø inntaksområde ungdomsskolekapasitet er det allerede avsatt kr. 5,0 mill. i 2019, til kapasitetsøkning ved Marienlyst skole. Det regnes nå med at behovet vil oppstå tidligere og at investeringsmidler må avsettes allerede f.o.m. neste tertial/økonomiplan. Status: Utredninger rundt lokalisering, grunnforhold og arealbehov er igangsatt Strømsø inntaksområde ungdomsskolekapasitet (10355) Utviklingsplan for skolebygg (Cowi 2016) peker på et behov for vesentlig utvidelse av kapasiteten på ungdomstrinnet i Strømsø inntaksområde. Økonomi: Det er avsatt kr. 1,0 mill. til utredning av mulige tomter og lokaliseringer for en ny ungdomsskole i 2017 som grunnlag for beslutning om evt. tomteerverv og regulering. Investeringsmidler til ny skole foreslås fra Status: En sammenliknende studie basert på en kriterieliste er utarbeidet for ungdomsskolekapasitet i Strømsø inntaksområde. Det er også laget mulighetsstudier for ulike tomtealternativer. Det jobbes videre med dette fram mot økonomiplanen Fjell Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus (10340) Prosjektet Fjell 2020 omfatter rehabilitering og utvidelse av Fjell skole samt etablering av nytt flerbrukshall og aktivitetshus. Skolen dimensjoneres som en 4 parallell skole med 28 klasserom. 2 av de eldre skolepaviljongene skal rives og et øst/vest-orientert nybygg skal skape et sammenhengende skoleanlegg med åpne og godt fungerende uteområder. Flerbrukshall og aktivitetshus etableres på øvre Fjell platå med direkte tilknytning til torget og inkluderer arealer for «Arena Fjell» (bydelsbibliotek, ungdomsklubb og bydelsaktiviteter) samt flerbrukshall med garderober. Økonomi: I økonomiplan 2017 er det bevilget en investeringsramme på totalt kr. 350,0 mill. ekskl. inventar og utstyr til gjennomføring av tiltakene. Investeringen tar utgangspunkt i et nybygg på ca m 2 til flerbrukshall/ aktivitetshus, 3600 m 2 skolenybygg og ca rehabilitering av skolebygg fra 1970 (inkl. skolens gamle gymsal). Status: Der er gjennomført utlysning av anbudet for entreprisearbeidene og for etablering av paviljonger til midlertidig skoledrift tertial 2017 Side 13 av 22

95 Drammen Eiendom KF Anbudskonkurransen for entreprisearbeidene forventes avklart i løpet av okt/ nov Leverandør av paviljonger for skoledrift er allerede kontrahert. Byggestart forventes høsten 2017 (for midlertidige skolepaviljonger) og vinteren 2018 for byggeprosjektet (flerbrukshall/ aktivitetshus og skole). Dette er i tråd med tidligere rapportert fremdrift. Det regnes med at prosjektet vil kunne ferdigstilles i løpet av Fjell Allmenning Etablering av et offentlig sentrumsområde; «allmenning», på Fjell har vært i fokus i forbindelse med reguleringsplanarbeidet og øvrige føringer for prosjektet. Konkret innebærer dette opparbeidelse av Fjell torg og av hele skråningen mellom øvre og nedre Fjell platå med etablering av parkering, lekearealer, gangforbindelser m.m. Økonomi: I økonomiplan 2017 er det avsatt kr. 21,0 mill. for etablering av allmenning. Avsetningen tar utgangspunkt i arealene i skråningen samt øvre Fjell platå. Arealet på nedre platå er planlagt finansiert separat gjennom Drammen Bykasse og allerede foreliggende investeringsrammer for nærområdetiltak for Fjell 2020 (programområde 4 Byutvikling). Status: Forprosjektet er ferdigstilt. Konkurranseutlysning er gjennomført. planlegges gjennomført som del av totalentreprisen for byggeprosjektene for Fjell Gulskogen/Rødskog Barneskolekapasitet (10357) Utviklingsplan for skolebygg (Cowi 2016) peker på en markant økning i antall barneskoleelever i inntaksområdet for Rødskog og Gulskogen. Økningen kommer først og fremst som en følge av forventet boligutbygging på Sundland, Gulskogen Nord mm. Totalt vil det ifølge prognosen kunne bli over 400 flere barneskoleelever i inntaksområdet, hvilket tilsier en helt ny skole. Ved Gulskogen skole skal det vurderes om vedtatt regulering av Sundland og Drammen kommunes arealerverv på nordsiden av skolen kan åpne for en utvidelse av skolen. Skolens kapasitet er under press og vurderes iverksettes senest 2019 for å dekke akutte behov. Økonomi: I Økonomiplan 2017 er det avsatt kr. 1,0 mill. til utredning av mulige tomter og lokaliseringer til en ny barneskole i 2017 som grunnlag for beslutning om evt. tomteerverv og regulering. Status: Arbeidet er i oppstartsfasen Tangen kai Et større areal i tilknytning til havneområdet på Tangen er avsatt til transformasjonsområde i kommuneplanens arealdel. Det planlegges å overføre en større del av kommunens eiendomsmasse til DKEU for videre utvikling. I forbindelse med overføring vil det utarbeides avtaleverk som sikrer kommunens eventuelle fremtidige behov for arealer til formålsbygg tertial 2017 Side 14 av 22

96 Drammen Eiendom KF Holmen Drammen Havn overtok råderetten over større arealer på Holmen med virkning fra Det arbeides for tiden med en større reguleringsplan for Holmen for utvidelse av jernbanespor og terminalbygg, hvor Drammen kommune, Drammen Havn og Bane Nor er involvert Gilhusbukta Det ble vedtatt i Bystyret at 2 eiendommer i Gilhusbukta i Lier skal overføres fra Drammen kommune til DKEU. Ettersom eiendommene ligger i en annen kommune, vil det utløse skatt for Drammen kommune dersom overføringen skjer som et ordinært innskudd i DKEU. Det er anbefalt en modell der DEKF selv etablerer virksomhet knyttet til tomtene i Gilhusbukta. Virksomheten består av: a. Utleie til båtforening b. Arbeid med områderegulering av den delen av Gilhusbukta som vil utfylles c. Arbeid med fjerning, tildekking og sikring av forurensning på sjøbunnen d. Utfylling av sjøbunnen iht reguleringsplanen Status: Ad pkt. a: Grunnet planlagt utfylling og utvikling av Gilhusbukta må leieforholdet avvikles. Ad pkt. b: Det er antatt at områderegulering vil ta 2-3 år og detaljregulering vil ta ytterligere 2-3 år. Ad pkt. c: Fjerning av forurensning er fullført, og det er oppnådd akseptable verdier i gjenværende sedimenter. Tildekking er påbegynt. Ad pkt. d: Utfylling antas å pågå frem mot 2025, muligens lenger. DEKF tar sikte på å omdanne virksomheten til et eget aksjeselskap. Ved omdannelsen overføres de to tomtene med tilhørende virksomhet til nystiftet aksjeselskap. Påløpte kostnader i forbindelse med opprydning, tildekking og utfylling frem til omdanning, vil regnskapsmessig aktiveres som tomtekostnader. Kostnadene representerer således en økning av tomtenes inngangsverdier. Det føres eget avdelingsregnskap for opprydning og senere utfylling av Gilhusbukta. DEKF har mottatt en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten som bekrefter at Drammen kommunes aktivitet knyttet til utvikling av tomtene i Gilhusbukta anses som virksomhet og kan omdannes skattefritt etter skatteloven jf. FSFIN flg. I forhåndsuttalelsen fremkommer det at utleie til småbåtforeningen ikke er å anse som næringsvirksomhet, og en avvikling av leieforholdet vil således ikke påvirke konklusjonen i uttalelsen. Fordelingsnøkkel knyttet til kostnader i forbindelse med utviklingen av Gilhusbukta samsvarer med fordelingsnøkkel for utfyllingsrettigheter, som for DEKF utgjør 27 %. DEKFs andel av kostnader knyttet til miljøopprydding og tildekking er p.t. estimert til ca. kr. 5. mill. Andel av utfyllingskostnader er estimert å utgjøre ca. 40 mill tertial 2017 Side 15 av 22

97 Drammen Eiendom KF DEKF har mottatt første a konto-faktura for miljøoppryddingen i Gilhusbukta på ca. kr. 3,3 mill Strategiske eiendomskjøp Revidert budsjett for 2017 er kr. 73,5 mill. I forbindelse med kjøp av eiendommer knyttet til ny trase for Vestfoldbanen og ut fra usikkerheten i forhold til antallet vil rammen måtte vurderes hvert tertial. Ved utgangen av 2. tertial er det allerede kjøpt for kr. 101,9 mill. som er kr. 28,4 mill. over budsjett. Det foreslås derfor at økning av rammen på kr. 60,0 mill. for å ivareta ytterligere kjøp i 3. tertial. Totalt er det nå kjøpt 21 boliger/eiendommer i planområdet Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU) Rød Utvikling AS Fradeling av eiendommer er godkjent og det gjennomføres eksterne vurderinger av markedsverdi som forberedelse til overføring av disse til DKEU. Buskerudveien 17 Det er gjennomført en fradeling av tomter på Muusøya, men overføring er satt på vent inntil fremtidig behov for virksomhet Vann og Avløp er avklart. Tangen tilfluktsrom/hollenderkollen Overføring av eiendommen til DKEU ble vedtatt av Bystyret i behandlingen av 1. tertial rapport. Tomter på Konnerud - Konnerud sentrum DKEU har gjort interne forberedelser for innspill til områdeplanen. Det forventes at Byprosjekter, som leder planarbeidet inviterer til grunneiermedvirkning i løpet av høsten. Fradeling av eiendommer og overføring til DKEU må sannsynligvis avventes tertial 2017 Side 16 av 22

98 Drammen Eiendom KF 6 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 35 ansatte i bedriften; 12 kvinner og 23 menn. Foretaket har hittil i 2017 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker. Sykefraværet viser en negativ utvikling i forhold til 2016: 3,72 % i 2. kvartal 2017, mot 3,50 % i Sykefravær kvartal kvartal 2017 Samlet Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Samlet 3,50 % 2,25 % 3,95 % 6,20 % 1,00 % 2,72 % 3,72 % Det har vært avholdt 5 styremøter hvor det er behandlet 45 saker tertial 2017 Side 17 av 22

99 Drammen Eiendom KF 7 JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL Driftsbudsjett 2017 Driftsresultatet for 2.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett. Det foreslås ingen budsjettekniske endringer: 7.2 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet: Tall i mill. kr. Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett 20 Strategiske eiendomskjøp 101,9 73,5 60,0 133,5 SUM 101,9 73,5 60,0 133,5 Finansiering Økt låneopptak 60,0 Sum 60, Periodisering av investeringsbudsjett Det er behov for å periodisere investeringsbudsjettet mer presist. Periodiseringene innebærer ingen realitetsendring for prosjektbudsjett totalt sett, men en forskyvning mellom årene. Grunnen til dette er sterkere fokus på krav til slik periodisering både av hensyn til forskriftskrav og prognoser for fremdrift og bruk av midler. Følgene poster foreslås periodisert fra 2017 til 2018: Tall i mill. kr Prog. omr Prosj.nr Prosjekt navn Opprinnelig Overføres til Budsjett > Oppgradering uteområder i barnehager 7,0 6,5 0, Strømsø skole oppgrad. Hovedbygg 20,0 10,0 10, Erik Olsensgate 3 og 7 BO7 oppgrad. 8,0 1,0 7, Øren skole - skoleutvidelse 28,5 4,0 24, Brandengen skole - flerbrukshall 36,9 6,0 30,9 Forslag nytt budsjett Sum 100,4 27,5 72, tertial 2017 Side 18 av 22

100 Drammen Eiendom KF 7.3 Resultatregnskap pr Agresso budsjett 2017 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,48 % Eksterne leieinntekter ,42 % Leieinntekt boliger ,02 % Salg renholdstjenester ,37 % Andre Inntekter ,04 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,62 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,47 % Administrasjonskostnader ,45 % Innleiekostnader ,06 % Innkjøp renhold ,24 % Eiendomsdrift ,78 % Vedlikehold ,63 % Tap på fordringer (7830, 7831, 7835) ,00 % Avskrivninger ,00 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,06 % DRIFTSRESULTAT ,89 % Finansinntekter ,52 % Finansutgifter ,99 % SUM FINANS ,57 % RESULTAT før Eiendomssalg ,09 % Inntekter fra salg av eiendom ,39 % Bokført verdi solgte eiendommer ,73 % Kostnader ved salg av eiendommer ,00 % RESULTAT SALG EIENDOM ,17 % Brann/Forsikringsoppgjør ,00 % NETTO RESULTAT ,12 % tertial 2017 Side 19 av 22

101 Drammen Eiendom KF 7.4 Balanse pr EIENDELER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL I PERIODEN ANNEN EGENKAPITAL I PERIODEN RESULTAT I PERIODEN EIERUTTAK I PERIODEN ( )) SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL tertial 2017 Side 20 av 22

102 Drammen Eiendom KF 7.5 Investeringsregnskap 2. tertial 2017 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr. Påløpt i Beløp pr. Revidert budsjett 2017 Rest i kr Fjellhagen, erstatningsbarnehage Strømsø BH - utvidelse Etablering av nye barnehageplasser SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm Barnehager, oppgr. uteområder - disponible midler Barnehage - SUM Strømsø skole - oppgradering Hovedbygg Bekkevolden barne- og avlastningsbolig - utvidelse Oppvekst - SUM Betzy Kjeldbergvei Oppgradering Betzy/Bris - prosjektering Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede Drammen Helsehus/Oppfølging HSO-plan - Avseting Erik Olsensgate 3 og 7 BO7 - oppgradering Gilhus gård - rehabilitering Marienlyst HOD - Ombygging Strømsø BSS Schwartz gate 18, boliger for demente Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene Ombygging institusjonsbygg Fjell BSS - pasientrom, vaktrom, kjøkken, stue og kontor, søppelrom Fjell BSS, tilbygg ny sykehjemsplass Gulskogen BSS - ombygging kjøkken, vaktrom, stue og kontor Konnerud BSS - oppgrad. skranke, kontorer og innv. maling Åskollen BSS - oppgrad. hovedkjøkken, innglassing terrasser Ombygging institusjonsbygg - disponible midler Disponibelt - restarb., garantitid etc Sum Disp. oppgr. bygningsm., Helse og omsorg Helse og omsorg - SUM Harmonien, oppgradering Disponibelt - restarb., garantitid etc SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Kultur og fritid - SUM Rådhuset - langsiktig utvikling Rådhuset - servicetorg mv SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Ledelse, organisasjon mv. - SUM Drammensbadet - Inngangsparti med mer Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning Øren Skole - driftsbygg og infrastruktur Åssiden - Fotballhall Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg Marienlyst stadion - ny sittetribune Klokkesvingen SUM Oppgr. bygningsm., Ledelse, organisasjon mv Drammensbadet - Led lys Drammenshallen - gardrober, dusjer Drammenshallen - Led lys Furuheim - tak, diverse råte Goliathen skogshytte - Takrestaurering Kinnerud gård (oppgrad.) Husleiekorrigering - Oppgr. bygningsm., Idrett, Park, Natur Drammensbadet - Nytt inngangsparti Idrett, Park, Natur oppgr. bygningsm. - disponible midler Idrett, Park, Natur SUM tertial 2017 Side 21 av 22

103 Drammen Eiendom KF Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2017 Beløp pr. Revidert budsjett 2017 Rest i kr Blichsgate P-hus Samferdsel og fellesarealer - SUM Aronsløkka skole - utvidelse Brandengen skole - flerbrukshall Brandengen skole - utvidelse Børresen skole - arealtilpasninger og inneklima adm.bygg Danvik skole - arealtilpasninger Fjell Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus Gulskogen- /Rødskog skole Strømsø inntaksområde - ungdomsskole kapasitet Utviklingsplan for skole- og barnehagebygg Øren Skole - flerbrukshall Øren skole - skoleutvidelse Frydenhaug skole, nybygg Galterud skole, flerbrukshall garantitid Gulskogen skole - modulbygg Kjøsterud skole - ombygging mottakselever Konnerud skole Nybygg Konnerud skole - sanering og oppgradering inneklima Marienlyst Skole - garantiarbeider Åskollen skole, ombygging - garantitid Inneklima skolebygg Sikring av skolebygg Disponibelt - restarb., garantitid etc SUM TOTALT Oppgradering av skolebygg Skole - SUM Christian Blomsgate 20 - nybygg Introduksjonssenteret - fase 1, rest garantitid Introduksjonssenteret - Innvendig oppgr., vindusutskiftning Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Stiboltsgate, rehabilitering Disponibelt - restarb., garantitid etc SUM anskaffelser av boliger inkl. omsorgsboliger (+ restarbeider) SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen Sosiale tjenester - SUM SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Teknisk investeringsramme - SUM Gilhusbukta - miljøopprydning Drammen kjøkken - Ny lokalisering Drm.kjøkken - oppgradering mottaksteder BSS Generell investeringsramme - disponible midler Generell investeringsramme - SUM Strategiske eiendomskjøp SUM SUM Disponible midler El biler - ladestasjoner SUM Finansiert eksternt TOTALT tertial 2017 Side 22 av 22

104 Vedlegg 4 Drammen Drift KF 2. tertialrapport 2017

105 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial 2017 Drammen, 19. september 2017

106 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial Økonomi/ Resultatregnskap Per 2. tertial 2017 Ved utgangen av 2. tertial har foretaket et underskudd på kr 1,6 mill. Dette er kr 1,0 mill. svakere enn budsjett og kr 2,9 mill. svakere enn fjorårets resultat på samme tidspunkt. Det negative avviket skyldes i hovedsak, som beskrevet i 1. tertialrapport, redusert omsetning pga. følgende: 1. Foretaket har med virkning fra inngått nye rammeavtaler med VA Drift i Drammen kommune med lavere priser enn fjoråret. 2. Oppdragsmengden i begynnelsen av 2017 var langt svakere enn forventet. Prognose 2017 Ved forrige tertial reduserte vi forventet årsresultat til et overskudd på Dette mener vi fremdeles er realistisk. Forutsetninger Prognosen legger til grunn et aktivitetsnivå tilsvarende 2016 for de resterende månedene i 2017 og tilfang av egnede prosjekter i nov./des Kvalitet / HMS Kvalitet Foretaket er sertifisert i henhold til standardene ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (eksternt miljø) og OHSAS18000 (arbeidsmiljø). HMS Foretaket bedriver en virksomhet med vesentlig risiko for personskader og legger derfor stor vekt på HMS-området. Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og foretaket avholder allmøter hvor et av de viktige punktene på dagsorden er HMS for å unngå uønskede hendelser og ulykker. Foretaket har ved utgangen av 2.kvartal 44 ansatte (42,4 årsverk) og et samlet sykefravær på 5,67 %. Sammenlignet med 2. kvartal i 2016 er det en nedgang på 2,73 prosentpoeng. 2

107 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial 2017 Direkte arbeidsrelatert sykefravær i foretaket har i perioden vært på 1,27%. Per utgangen av 1. tertial er sykefraværet på et normalt nivå i foretaket. 1-8 dager 8-16 dager Over 16 Totalt dager fravær 2. kvartal ,09 0,57 4,01 5, dager 4-16 dager Over 16 Totalt dager fravær 2. kvartal ,46 1,10 6,84 8,40 Oppfølging av sykefravær har vært i henhold til gjeldende IA mål: Tett oppfølging av de syke fra første fraværsdag nærmeste leder. Ved sykmelding gjennomføres en samtale etter 4 uker nærmeste leder og spesialkonsulent. Oppfølgingssamtale etter 8 uker nærmeste leder og spesialkonsulent. Det rapporteres til NAV gjennom hele prosessen. Tilbud om bistand fra bedriftshelsetjenesten. Det søkes tilretteleggingstilskudd fra NAV for ansatte som er, eller har vært, langtidssykemeldte. I tillegg har det blitt innvilget fritak for egenmeldingsperioden for flere som har tilbakevendende plager. 3

108 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial Målkort Hovedmål Målkort Drammen Drift Indikator & mål Status Resultatgrad > 4,8% -4,5 % Utføre konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet innenfor vann- og avløp og landmålingstjenester. Netto omsetning per årsverk > 1,0MNOK 0,97 Kvalitetsavvik < 20 8 Ledig tid < 6% 4,7 % Utøve sin virksomhet på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte, underentreprenører og allmenheten for øvrig. Utøve en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø. Ingen alvorlige skader på ansatte, underentreprenører eller publikum. Ingen brudd på forskrift om sikkerhet ved grøftearbeid. Arbeidsrelatert sykefravær < 3%. Ingen vesentlige skader på ytre miljø som følge av utslipp av farlige kjemikalier. Reduksjon av CO2-utslipp fra maskiner og kjøretøy med 2% (6,3 tonn) sammenlignet med fjoråret ,3 % (pr. 2. kvartal) 0-15,9 % Kildesorteringsgrad > 60%. 89,8 % Krav til etisk handel for samtlige rammeavtaler. 100,0 % Mål om resultatgrad og omsetning per årsverk er i henholdsvis rød og gul sone som følge av redusert omsetning, ref. tidligere kommentarer. Når det gjelder mål om kvalitetsavvik, så ligger foretaket godt an i forhold til sin målsetning. Til tross for en svak inngang til året, så har foretaket hatt et sysselsettingsgrad som ligger over målsetningen. Det har ikke vært konstatert alvorlige skader eller brudd på sikkerhetsregler knyttet til grøftearbeid. Samlet sykefravær i foretaket har vært 5,67 %, mens det direkte arbeidsrelaterte sykefraværet ligger under målsetningen. Det har ikke vært skadelige utslipp av kjemikalier, og utslipp av miljøgasser er redusert i forhold til fjoråret. Foretaket har videre en høy grad av kildesortering, som ligger godt over vedtatt målsetning. Det er satt krav til etisk handel/seriøsitetsbestemmelser for alle nye rammeavtaler i foretaket. 4

109 Vedlegg 5 Drammen Kjøkken KF 2. tertialrapport 2017

110 SAK 30/17 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2017 Styrebehandlet 21.september 2017 Side 1 av 11 Tømmerkrana 16, 3048 Drammen Tlf Org.nr

111 Innhold 1. Sammendrag Økonomisk oversikt Personale HMS helse, miljø, sikkerhet Mengdetall Internkontroll - systemer Side 2 av 11 Tømmerkrana 16, 3048 Drammen Tlf Org.nr

112 1. Sammendrag 1.1. Produksjonslokaler og produksjonsmetoder Den nye produksjonsmetoden innebærer at maten som produseres hurtig nedkjøles og pakkes, for så å bli distribuert. Dette gir økt matsikkerhet og større fleksibilitet rundt måltidene, såfremt mottakskjøkken følger anbefalte retningslinjer. Likeledes har nye produksjonslokaler og produksjonsmetoder gitt mulighet for økt kapasitet. Leveranser til AKS økt fra ca. 120 pers i skoleåret 2016/17 til ca. 400 pers pr dag i skoleåret 2017/18. Foretaket har fått tilbakemelding om at ytterligere økninger i årene fremover er svært sannsynlig. Kjøkkenet er en bidragsyter til store arrangementer og også til andre cateringleverandører med bakgrunn i en kapasitet ingen andre har. Dette gjelder både produksjons teknisk og leveranse teknisk (pakking, transport o.l.). Det kan i denne sammenheng nevnes skisprinten, elvefestivalen, store arr. I Drammenshallen, Konnerudhallen, hopprenn i Vikersund, større arr. I Kino City, idrettsarrangement, forsvaret etc. Drammen Kjøkken KF skal gjennom dette være kommunens kompetansesenter innen mat og ernæring. Drammen Kjøkken KF har brukt vesentlige ressurser til informasjonsbrosjyrer og informasjonsfilm for bruk i alle ledd i produksjonen. Det er i tillegg investert i en pakkemaskin til ca. 1,5 mill. som gjør at foretaket utnytter ressursene bedre. Omstilling til nye produksjonsmetoder i nybygg, har vært krevende for de ansatte i Drammen Kjøkken KF. De ansatte har gjort en stor innsats for å lykkes og produktivitetsøkningen er på godt over 50 % pr ansatt i løpet av det siste året. Styret i Drammen Kjøkken KF er svært tilfreds med den omstillingsviljen som er utvist Økonomi Regnskapet viser et positivt resultat ved utgangen av andre tertial på kr ,- og går i overskudd i forhold til periodisert budsjett for 2. tertial. (samlet overskudd kr 3,5 mill. og kr 0,586 i overskudd ift. budsjett) I tildelingsbrev fra Drammen kommune er det ikke forutsatt eieruttak. Drammen Kjøkken KF må imidlertid betjene en betydelig økning i husleie til Drammen Eiendom KF som følge av kapitalkostnader knyttet til nybygg. Drammen Kjøkken KF må dessuten betjene et lån til Drammen kommunes lånefond på ca. kr. 10 mill. i forbindelse med nedbetaling av produksjonsutstyr. Ut fra resultater etter 2. tertial, er det sannsynlig at styrets mål om et overskudd kan oppnås. Det arbeides kontinuerlig for forbedring av det nye driftskonseptet, med tanke på reseptutvikling, produksjonsteknikk og rutiner i forhold til kvalitet og holdbarhet (HACCP). Holdbarhetstesting er kostnadsdrivende og foregår via eksternt laboratorium med testing av hvert enkelt produkt. Dette for å sikre lang holdbarhetstid samtidig som sensorisk og hygienisk kvalitet kan opprettholdes. Side 3 av 11 Tømmerkrana 16, 3048 Drammen Tlf Org.nr

113 2. Økonomisk oversikt Inntektsposter: Inntektene ved utgangen av 2.tertial 2017 var på kr. 33,9 mill. Dette utgjør et positivt avvik på kr 0,6 mill. i forhold til budsjett. Negativt avvik: Internsalg dagsentra, bofellesskap med negativt avvik på kr. 0,3 mill. Dette kan skyldes at avdelingene har tilpasset seg nytt system og at utnyttelsen av bestilte og tilsendte porsjoner er bedre enn forrige år. Café Rådhuset går i balanse. Salg til hjemmeboende. Nedgang i produksjon av porsjonsmiddager i forhold til samme periode i 2016, selv om foretaket nedlegger en god innsats for å synliggjøre dette tilbudet. Det arbeides aktivt med informasjon til tidligere varmmatmottakere, dagsenter - brukere, frivillige, kontor for tjenestetildeling, hjemmetjenesten i det enkelte distrikt og forebyggende team for eldre, om foretakets tilbud, utvalg og kvalitet. Negativt avvik på kr.0,7 mill. Oppstart av leveranser til hjemmeboende i Øvre Eiker fra Positivt avvik: Catering viser en økning i løpet av årets første 8 måneder. Årsakene til dette er større aktivitet i møtevirksomhet. Positivt avvik på kr 0,2 mill. Aktivitetsskolen utgjør 3812 måltider i løpet av 2.tertial (ferie i juni og august, med oppstart ) Kostnadsposter: Utgiftene ved utgangen av 2.tertial 2017 var på kr.30,3 mill. Dette utgjør et positivt avvik på kr 1,3 mill. i forhold til budsjett. Negativt avvik: Varekostnader viser et negativt avvik på kr. 0,2 mill. og har blant annet årsak i økt omsetning av catering. Andre kostnader har samlet sett et positivt avvik, men et negativt avvik i forhold til bruk av vikarbyrå, med avvik på kr. 0,6 mill. Samtidig er dette overforbruket lavere enn positivt avvik i personalkostnader. Foretaket har også en utfordring knyttet til nedkjølings- og pakkeprosesser, som er mer ressurskrevende enn antatt. Positivt avvik: Personalkostnader viser et positivt avvik på kr 1,4 mill. og må ses i sammenheng med overforbruk på vikarbyrå. Lavere forbruk av sykevikarer skyldes lavere sykefravær. Engangsutstyr er budsjettert noe høyere enn tidligere år med tanke på overgang til nytt pakkesystem. Rasjonalisering innen bruk av engangsutstyr pågår kontinuerlig. Viser positivt avvik hittil i år på kr.0,2 mill. Side 4 av 11 Tømmerkrana 16, 3048 Drammen Tlf Org.nr

114 Denne periode Hittil Årsbeløp Regn Regn Bud Avvik Regn Regn Bud Avvik Regn Regn Årsbud Rest til Tall i 1000 i fjor i år i år i kr i fjor i år i år i kr i fjor i år i år disp i år INNTEKTER Internsalg Kafeteria Hjemmeboende Cafe' Rådhuset Catering Andre inntekter Dr.tilsk kafè Sum inntekter Avskrivninger Rente/finans Tilskudd renter/avdrag Sum finansposter Resultat etter finans Rapport økonomi, totalt for foretaket 2.tertial 2017: MÅNEDSRAPPORT FOR Drammen Kjøkken UTGIFTER Varekostnader Dekningsbidrag Dekn.bidrag 1 i % av 62 % 65 % 67 % 61 % 65 % 66 % 61 % 65 % 62 % inntekter Personale netto Engangsutstyr Strøm/husleie/gass Transport Andre utgifter eks. avskr/fin Sum utgifter Dekningsbidrag Dekn.bidrag 2 i % av inntekter 10 % 12 % 16 % 3 % 12 % 12 % 3 % 12 % 6 % Side 5 av 11 Tømmerkrana 16, 3048 Drammen Tlf Org.nr

115 Tømmerkrana 16, 3048 Drammen Tlf Org.nr Balanse pr 2. tertial 2017 EIENDELER Anleggsmidler 1200 Maskiner og utstyr > , Andre driftsmidler > Sum anleggsmidler Omløpsmidler 1469 Varelager Kortsiktige fordringer 1500 Kundefordringer faktureringssystemet Negativ Netto Refusjonskrav trygdekontor Purregebyr Kemneren Mellomregning Drammen Kommune 0 Bank 1930 Nordea Nordea OCR Nordea skatt Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 2050 Annen egenkapital Eieruttak Årets resultat 0 Sum egenkapital Side 6 av 11

116 Tømmerkrana 16, 3048 Drammen Tlf Org.nr Langsiktig gjeld 2260 Gjeld til Drammen Kommunes lånefond Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddstrekk/påleggstrekk 2600 Forskuddstrekk Påleggstrekk Gruppeliv Gruppeliv/ yrkesskade - motkonto Yrkesskadeforsikring Skyldige offentlige avgifter 2700 Utgående merverdiavgift Inngående merverdiavgift Oppgjørskonto merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld 1573 Interimskonto lønn Skyldig feriepenger Pensjonsinnskudd DKP Avsetning OU-midler Årsoppgjørskonto Motkonto ref. sykelønn Avregningskonto bank Leverandørgjeld - ansatte Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD/EGENKAPITAL ÅRETS RESULTAT PR Side 7 av 11

117 3. Personale SYKEFRAVÆR 2. KVARTAL 2017 Sykefraværsprosenten for 2.kvartal i 2016 var 11,4 % Sykefraværsprosenten for 2.kvartal i 2017 var 8,6 % Totalt sykefravær på 8,6 % for 2.kvartal 2017 fordeler seg slik: - Sykemelding fra lege 90,8 % - Egenmeldt fravær 9,2 % Fravær over 8 uker utgjør 49 % av legemeldt fravær. Fravær over 16 dager (arbeidsgiverperioden) utgjør 64 % av samlet fravær. Hovedårsaken til dette er flere langtidssykemeldinger med bakgrunn i slitasjeproblematikk og sammensatte plager, med lang rekonvalesenstid. Det er i denne sammenheng avholdt oppfølgingssamtaler og dialogmøter i tråd med Drammen kommunes regelverk for sykefraværsoppfølging. 2.kvartal 2016 Egenmeldt dager Sykemeldt < 16 dager Sykemeldt> 16 dager Sykemeldt > 8 uker Fravær % Sum 17,4 36,8 45,6 82,5 11,4 Totalt antall fraværsdager 182,3 2.kvartal 2017 Egenmeldt dager Sykemeldt < 16 dager Sykemeldt > 16 dager Sykemeldt > 8 uker Fravær % Sum 12,0 34,2 26,0 57,8 8,6 Totalt antall fraværsdager 130,0 Mangfold rapportering pr. 2. tertial 2017: Opprinnelse Årsverk % Ansatte med ikke vestlig opprinnelse 2,35 9,96 Ansatte med vestlig opprinnelse 21,25 90,04 Side 8 av 11 Tømmerkrana 16, 3048 Drammen Tlf Org.nr

118 4. HMS helse, miljø, sikkerhet Feil ved bygg og anlegg rapporteres til Drammen Eiendom KF etter egne rutiner. Drammen Eiendom KF har egen driftsbetjent til oppfølging av teknisk drift i bygget. Ventilasjonstilpasningen har vært nevnt i tidligere rapporter. Det ser pr dags dato ut til at dette har stabilisert seg. Tidligere meldte problemer med svingninger i innetemperatur ser også ut til å være løst. Opplæring i bruk av kjøkkenutstyr foretas fortløpende og ved behov, spesielt med hensyn til rullering av personale. Noe utstyr er av en slik karakter at det er noen få brukere som skal ha særlig opplæring og driftsansvar. Dette gjelder spesielt pakkelinjen og grovkjøkken. Gassanlegget er utstyrt med sensorer i rom som benytter gass. Dette er tilknyttet lydog lysalarm som gir signaler ved utslag på dette. Egne rutiner for daglig åpning og stenging av anlegget er gjeldende. Heisen har hatt stans i august med personell innestengt. Alarmen til vaktselskap fungerte som den skulle, men rutiner rundt oppfølging av personinnestengt i heisen fra vaktselskap med hensyn til dialog bør forbedres. Oppfølgingsspørsmål om hvordan vedkommende har det. Personen var innestengt i 30 min før vaktselskap kom og fikk henne ut. Etter hvert kom også heismontør og reparerte heisen. Han påpekte at det ikke var registrert service på heisen før og at dørene var skjeve, slakk i stålwire mm. Denne stansen hadde vært unngått med jevnlig service. Montøren sa også at det ikke var registrert service avtale på heisen. Stansen skyltes slak wire som hadde utløst en stoppbryter. Varsel er sendt Drammen Eiendom KF per e-post den 8 august Hærverk på tak i august ble det utført hærverk på utstyr på taket. 4 ganger. De har klatret over nødutgangsgjerdet og åpnet porten fra innsiden. Lameller både på kjøle- og fryseromsutstyr og på varmesystemet er bøyd inn på flere steder. Vurdering av skadene er gjort. Det virker ikke som om rørene er skadd og det burde ikke ha noe å si på effekten, men de skal forsøke å rette ut lamellene slik at det de skal kunne fungere optimal igjen. 2 stk. tjærepapp beskyttere på taket er revet av ene utluftnings hetten, dette kan føre til lekkasje. Isolasjon på rør er ødelagt. I tillegg er måkepigger revet ned, altanvakt (lyd sensor som skal skremme fugl) er knust og uglene er demontert og kastet utover. Nevnes også at de i september har vært minst 2 besøk med ytterligere nedrivning av måkepigger. Gummihanske som var festet i gjerde til gassanlegget var tent på. Mistanke om urinering på altanen. Bildealarm fra Nokas ble festet på altanen i august. Denne ført til at en gjeng 13 åringer ble tatt i september. Navn er registrert hos politiet Side 9 av 11 Tømmerkrana 16, 3048 Drammen Tlf Org.nr

119 . Piggtråd er nå festet rundt både nødutgang og gassanlegg. Tettere gitter er montert på nødutgangen. Personellskader Hittil i år har vi registrert følgende skader på personell: Dato Type skade Lokal behandling Behandlet på lege/legevakt Påfølgende sykemelding Tiltak Kuttskade på oppskjærsmaskin Ja Ja Ja Presisering av sikkerhetsrutiner og bruk av verneutstyr. Tatt opp på personalmøte. Klemskade fall Ja Ja Nei Møte med leverandør for å flytte hjul på tralle. Arbeidet bestilt hos Metos. Vedkommende fikk en tralle overseg som veltet når den var full lastet med kald mat. Hun tok seg for med armen, men ble liggende fast under. Hun måtte ha hjelp av 2 medarbeidere for å få komme seg løs Intern utdanning Alle ledere ved Drammen Kjøkken KF deltar i Drammen kommunes ledersamlinger og lederutviklingsprogram i den grad daglig drift gir rom for dette. Alle ansatte har hatt div. samlinger med faglig innhold. Foretaket har for tiden en lærling. Foretaket har kjøpt inn defibrillator («hjertestarter») 11 personer har gjennomført og bestått kurs. 5. Mengdetall TOTALE TALL FOR FORETAKET 2.tertial 17 2.tertial 16 Totalt antall måltider Totalt antall middager Totalt antall middager pr. dag Antall måltider pr. normert stilling pr. dag 113,3 121,9 Dette skyldes lavere salg i kafeteria ved institusjoner og lite møte mat internt. Side 10 av 11 Tømmerkrana 16, 3048 Drammen Tlf Org.nr

120 6. Internkontroll - systemer IK - MAT for kjøkken IK- systemene er under kontinuerlig utvikling og revisjon. Allergeninformasjon er utarbeidet og distribuert i henhold til forskrift. All dokumentasjon i forhold til merkesystemer er i bruk. Nytt HACCP system er under utvikling med hjelp fra Lilleborg som er hovedleverandør av kjemi. Revisjon Revisjonssystemet til Drammen Kjøkken KF ble sist kontrollert i mars 2017 og er oversendt Buskerud Kommunerevisjon. Noe innhold revideres fortløpende ettersom dette er opplysninger knyttet til leverandør/kunde og personalinformasjon som stadig er i endring. Beredskap Beredskapsrutinen er revidert siste gang i mars 2017 og er funnet i orden. Beredskapsøvelse med resten av kommunen ble avholdt i mai Sjekkliste for kommunens nettsider Daglig leder er ansvarlig for at nettsider med informasjon om foretaket, dens tjenester og aktiviteter til enhver tid er oppdatert. Foretaket har en webansvarlig. 1. Foretaket har rutiner for kontinuerlig oppdatering og kvalitetssikring av informasjon på nettet, som et minimum 3 ganger årlig. 2. Informasjon om foretakets tjenester er korrekt i henhold til gjeldende overordnede dokumenter (økonomiplan, serviceerklæring m.m.) 3. Informasjon om priser og gebyrer for foretakets tjenester er korrekt. 4. Alle lenker på nettstedet til relevante søknadsskjemaer, nettsider og annet er korrekte. 5. All informasjon om foretakets prosjekter og aktiviteter er oppdatert. 6. Kontaktinformasjon (adresser og telefonnumre) til foretaket/ansatte er korrekt 7. Alle navn og telefonnumre til foretakets ansatte er oppdatert i kommunens interne telefonkatalog. Merk punkt 7: Gjøres jevnlig opp mot D-IKT ved tilgang og avgang Side 11 av 11 Tømmerkrana 16, 3048 Drammen Tlf Org.nr

121 Vedlegg 6 Drammen Parkering KF 2. tertialrapport 2017

122 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr DRAMMEN KOMMUNE Rapport 2. tertial 2017 (Styrebehandlet i DPKF ) Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf Org. nr

123 Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafikksikkerhet, tilgjengelighet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Tjenester utenfor kommunens enerettsområde utøves gjennom datterselskapet Dpark AS. Sammendrag Drammen Parkering KF har for 2. tertial et resultat som er bedre enn budsjettert, og virksomheten ligger an til å kunne levere forventet eieruttak til Drammen kommune. Samhandlingen med datterselskapet Dpark AS fungerer etter intensjonene. Tilpassing til nye parkeringsforskrifter har gått etter planen. Det er registret en økning i antall klagesaker, noe som var forventet i forbindelse med økte sanksjonsavgifter og gebyrer. Sammen med byplanavdelingen har arbeidet med ny parkeringsstrategi startet opp. Sykefraværet er redusert i forhold til tidligere år. Organisasjonsforhold Ved utgangen av 2. tertial var det 23 ansatte og årsverk i Drammen Parkering KF. Drammen Parkering arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform. Det har i 2. kvartal vært avholdt 1 styremøte. Arbeidsmiljø og sykefravær Drammen Parkering KF hadde i andre kvartal 2017 et sykefravær på 8,4 %. Dette er mer enn en halvering i forhold til samme periode i Styret, ledelse og HMS-gruppen har fokus på sykefraværet. Sykemeldte følges tett og det samarbeides med bedriftshelsetjenesten for å søke etter løsninger som kan bidra til å øke arbeidsnærværet. Mye av fraværet skyldes årsaker utenfor arbeidsgivers påvirkningsmulighet. Det er registrert 2 alarmhendelser så langt i 2017, hvorav en hendelse har medført politianmeldelse. Virksomheten har gode rutiner for håndtering av slike hendelser, som også blir gjennomgått i HMS-møtene. Tjenester til Dpark AS Drammen Parkering KF har opprettet datterselskapet Dpark AS som skal besørge de arbeidsoppgaver som ikke er definert som myndighetsutøvelse, men mer å karakterisere som økonomisk aktivitet, og som ved videre drift innen KFet kunne komme i konflikt med regelverk om statsstøtte. Dpark AS kjøper sine tjenester til markedspris fra Drammen Parkering KF. Samarbeidet mellom selskapene og utøvelse av oppdrag og tjenester fungerer etter intensjonene.

124 Parkering Drammen Parkering KF har ca. 865 plasser på gateplan, mens datterselskapet Dpark AS tilbyr ca. 380 avgiftsplasser utendørs og ca. 375 plasser i kommunens tre p-hus. Samlet utgjør dette ca. 52 % av antall allment tilgjengelige avgiftsplasser i Drammen. Private aktører råder over de resterende 48 %. Dette dreier seg om plasser der alle kan løse p-billett og plasser for langtidsleie og boligsone er da ikke medregnet. Parkeringsutvikling Drammen Parkering registrerer nå en nedgang i antall solgte parkeringsbilletter på mange sentrale plasser. Dette skyldes at parkeringsplassene i større grad er fylt opp med elbiler som står parkert gratis på kommunens offentlige avgiftsplasser. Det medfører at det har blitt betydelig vanskeligere å finne ledig gateparkeringsplasser store deler av dagen. Vanskeligere tilgang til ledige p-plasser er også bemerket av bilister med tildelt parkeringskort for forflytningshemmede, som i tillegg til HC-plasser også kan benytte de ordinære avgiftsplassene. Elbilparkering Tellinger Drammen Parkering gjennomførte i april 2017 viser at mer enn 25 % av det offentlige avgiftsregulerte p-tilbudet i sentrum på Bragernes nå blir benyttet av elbiler mellom kl. 10 og kl.14. Tilsvarende telling 2016 viste at det da var ca. 17 % elbilbelegg på de samme plassene. En egen telling foretatt før sommeren 2017, for andre sentrale gater/plasser hvor det står mange elbiler parkert, viser en elbilbelegg som nå er på hele 40 %. Tellingene viser også at elbilene står parkert mye lenger enn bilister som betaler for parkeringen. Høyt belegg og dårlig sirkulasjon av p-plassene medfører dårligere tilgjengelighet til sentrale deler av byen. Inntauinger Det er i 2. tertial foretatt 13 inntauinger av biler, herav 6 uregistrerte. Parkeringstillatelser for forflytningshemmede Drammen Parkering KF behandler søknader og fatter vedtak om tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede for søkere bosatt i Drammen kommune. Fra brukerhold fremkommer det mange meninger om tildelingene. Drammen Parkering KF forholder seg til gjeldene forskrift, veiledninger og faguttalelser ved søknadsbehandling. Virksomhetens forvaltningspraksis ble høsten 2016 evaluert av Buskerud Kommunerevisjon IKS. Eldrerådet, Rådet for Funksjonshemmede og Norges Handicapforbund Oslofjord Vest var av BKR forespurt og fikk anledning til å komme med innspill. Rapportens konklusjoner gav gode bekreftelser og avklaringer vedrørende eksisterende praksis. De bemerkninger og kommentarer som fremkom fra BKR er tatt hensyn til ved søknadsbehandling og tildeling i Klagesaksbehandling Til og med 2. kvartal er det registrert en økning i det totale antall klagesaker fra 460 i 2016 til 734 i 2017, noe som tilsvarer en klagesaksøkning på 60%. Antall ileggelser har ikke tilsvarende økning. Økningen i klager skyldes trolig den kraftige økningen i kronebeløpet på sanksjonene, samt muligheten for å klage flere av sakene videre inn for Parkeringsklagenemd, som begge deler var en konsekvens av ny parkeringsforskrift som trådde i kraft

125 45 klagesaker er per 2. kvartal, etter kundens krav, oversendt Parkeringsklagenemda for behandling etter at klage hos Drammen Parkering ikke har ført frem. Drammen Parkering har fått medhold i Parkeringsklagenemda og ingen av de oversendte klagene har fått avgjørelser i klagers favør. Saksbehandleravdelingen har således fått betydelig mer å gjøre, men har likevel lykkes med å holde saksbehandlingstiden på 8-9 dager. Skilting og teknisk drift Drammen Parkering KF har delegert skiltmyndighet for de parkeringsregulerende skilt på kommunal veg. Skiltvedtak og trafikkonsekvenser drøftes i parkeringsgruppa, der fagpersoner fra kommune, politi og vegmyndigheter er representert. Det har så langt i 2017 vært behandlet 24 nye saker i gruppa og Drammen Parkering har fattet 8 skiltvedtak i 2. tertial. I forbindelse med nye forskrifter er det innført et felles parkeringsregister der oversikter over p-plasser og skilting skal registreres inn. Dette er gjennomført i henhold til krav og innen frister. Økonomi Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsoppgaver som utøves innen kommunens enerettsområde. Dette er i hovedsak automatinntekter fra kantsteinsparkering og inntekter fra parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner. Driftsresultat Regnskapsrapporten for 2. tertial viser et positivt resultat på kr 11.6 mill. Dette er et tertialresultat som er 2.4 mill bedre enn budsjettert. Inntekter Driftsinntektene utgjør kr 24.7 millioner, som er kr ,- bedre enn budsjettert. Dette skyldes at to parkeringsområder som ved budsjettutarbeidelse (2016) ble overført til Dpark AS, men som det i etterkant ble besluttet at det i henhold til parkeringsforskriften ville være riktig at fortsatt ble værende i porteføljen til Drammen Parkering KF. Utgifter Utgiftssiden viser et samlet mindreforbruk på kr 2,0 mill. Resultatet relateres til reduserte lønnskostnader i forbindelse med vakante stillinger vårhalvåret. Disse stillinger er besatt denne høsten. Det er også et mindre forbruk på reparasjoner, vedlikehold og kjøp av konsulenttjenester. I forbindelse med bestilt oppmerking forventes det at vedlikeholdskostnadene vil øke i 3. tertial. Investeringer Drammen Parkering KF har søkt og fått innvilget kr ,- i investeringsmidler fra bykassa i Dette er midler øremerket utskifting av skilt for å etterkomme endringskrav som en konsekvens av ny parkeringsforskrift. Kommunens opprettholdelse av gratis elbilparkering på offentlige plasser, og virksomhetens løsning med bruk av folie ved nødvendig tekstendring i den sammenheng, har medført at beløpet ikke vil bli benyttet i Forventninger til eieruttak Med resultatutviklingen for 2. tertial ligger Drammen Parkering KF an til å kunne oppfylle budsjettert eieruttak på 14,2 millioner for 2017.

126 Rapport for 2. tertial 2017 (201708) Drammen parkering KF Tall i 1000 Hittil Regn Regn Bud Ansvar i fjor i år i år A03 30 Annen kommunal drift A02 30 Boligsone A28 30 Fakturering Dpark A01 30 Parkeringsinntekter A04 31 Gebyr og kontrollsanksjoner Sum inntekter A05 50 Fastlønn A06 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse A07 54 Arb.avgift og pensjonskostnader A08 58 Refusjoner A09 59 Anne personalkostnad A18 69 Telefon, porto, ol Sum lønnsutgifter A10 60 Av- og nedskrivninger A11 62 Produksjonsenergi A12 63 Kostnader lokaler A13 64 Leie av maskiner A14 65 Verktøy A15 66 Vedlikehold A16 67 Fremmed tjeneste A17 68 Kontorkostnad A18 69 Telefon, porto, ol Sum driftsutgiter A19 70 Kostnad transportmidler A20 71 Kostnad reiser ol A21 73 Reklame og informasjon A22 74 Kontingenter A24 77 Tellegebyr A25 78 Tap på krav Sum andre utgifter A26 80 Renteinntekter A27 81 Rentekostnader Sum finansposter Driftsresultat

127 Vedlegg 7 Drammensbadet KF 2. tertialrapport 2017

128 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/ RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2017 Vedtak: Resultat etter 2. tertial 2017 viser et positivt resultat på kr målt mot periodisert budsjett. Styret ber administrasjonen opprettholde markedsfokus for å øke inntektene, samt ha god kostnadskontroll slik at budsjettert årsresultat oppnås. Styret er forøvrig tilfreds med arbeidet i 2. tertial Resultatregnskapet viser en inntektssvikt samlet i 1. og 2. tertial på kr Dette skyldes i hovedsak lavere omsetning per besøkende enn budsjettert i 1. tertial, men vi henter oss inn noe i 2. tertial. Besøkstallet er betydelig høyere enn i 2. tertial Prognosen for hele 2017 er å levere et resultat i tråd med budsjettet. Dette forutsetter normalt besøkstall ut året. Høyt sykefravær og utfordringer knyttet til bemanning vil kunne påvirke resultatet negativt. Vedlikeholdskostnadene er per 2. tertial i budsjett, men vil kunne øke som følge av alder og slitasje.

129 RAPPORT 2. TERTIAL 2017 DRAMMENSBADET KF Nøkkeltall Akkumulert antall besøkende per 2. tertial 2017 var mot budsjett Samme periode i 2016 hadde Drammensbadet KF besøkende. Resultatavvik mot budsjett er positivt med kr per 2. tertial Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål Drammensbadet skal besøkes av minst fornøyde kunder i 2017, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Måloppnåelse: Drammensbadet hadde per 2. tertial besøkende, som er 2060 flere enn budsjettert og 3983 fler enn for samme periode i fjor. Besøkstallet gir et daglig snitt på 982 besøkende for hele året så langt. Inntektene er kr lavere enn budsjett. Resultat 2. Budsjett 2. Avvik i tall Avvik i Budsjett 2017 tertial tertial % Inntekt kr ,44 % Besøk, antall kunder ,87 % Omsetning per besøkende kr 112,10 114,72-2,62-2,29 % 114,33 Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende. Våre verdier Vi har i en felles prosess med de ansatte definert våre fem nye verdier for 2017: glede, energi, trygghet, respekt, åpenhet. Disse hentes frem på personalmøter og medarbeidersamtaler og er utgangspunkt for interne diskusjoner om hvordan vi skal arbeide for å drive og utvikle Drammensbadet. Personal Drammensbadet har 50 ansatte som utgjør 34 årsverk. I tillegg er ca. 25 personer tilknyttet som ekstrahjelp og vikarer. Det er lav turnover blant de fast ansatte. Arbeidsmiljø og opplæring Arbeidsmiljøet ansees som godt. Det er avholdt to allmøter i 2. tertial I mai måned har det blitt avholdt et salg og servicekurs på 4 timer for alle ansatte. Daglig leder har i juni måned hatt et fellesmøte med alle nyansatte og det er gode rutiner på opplæring. HMS Det er registrert 21 hendelser innen HMS. Av skader er det kutt og fallskader som dominerer. Det er registrert 15 tilfeller av tyveri fra garderobene i løpet av 2. tertial. HMS gruppen har hatt to møter i 2.tertial. Det er avholdt vernerunde for alle avdelinger og revidering av ROS analyser og internkontroll / rutiner er utført.

130 Sykefravær Sykefraværet er på 11,19 % i 2.kvartal, som er en nedgang fra 17 % i 1,kvartal Det høye sykefraværet er fortsatt utfordrende. Ca 8 % er langtidssykefravær som ikke er jobbrelatert sykdom. Alt sykefravær er behandlet i henhold til IA avtalen. Sykefraværet følges opp i HMS møter, avdelingsledermøter og personalmøter. Administrasjonen fortsetter med planlagt oppfølgingsarbeid for å oppnå målet på 6 %. Praksisplasser Det har i løpet av 2. tertial vært 1 person i praksis hos oss. Overordnede delmål for virksomheten: Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. Antall besøkende i 2. tertial ble som er 2060 høyere enn budsjettert. Drammensbadet har en stabil medlemsmasse på treningssenter og velværeavdeling. Kampanjetiltak i sommer har vært vellykket. Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. Det er løpende behov for vedlikehold av bygget etter 9 års drift. Det er ikke tatt høyde i budsjettet for større avvik og reparasjoner i virksomheten. Vi har et godt samarbeid og gode rutiner på hvordan saker meldes til utleier Drammen Eiendom. Renholdet er krevende ved anlegget og vi har kontinuerlig fokus på dette arbeidet og forbedringsmuligheter. Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. Se tekst om «Personal». Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og flere arrangement i året, av god kvalitet. Vi har vært ansvarlig for svømmeopplæringen ved årets sommerskole over fire uker i regi Drammen Kommune Gruppetrening utendørs så som SUP yoga i utebassenget + bootcamp ute på gresset har vært vellykket. WIBIT hinderløype ble en god investering som har vært svært populær denne sommer. Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og badeanlegg i Drammensregionen Vi har jobbet videre med sosiale medier som markeds-/synlighetskanal, og lagt inn flere budskap med video som vi har fått god respons på. Noen utvalgte papiraviser/tidsskrifter har vi kjøpt redaksjonell annonse feks Scan magasinet, Norsk ukeblad (ferieblad) og teatermagasinet i Drammen. Facebook har blitt en god plattform for regelmessig informasjon, kampanjer og publisering av nyheter. Vi har nå over følgere på Facebook. 3 stk infoskjermer er montert og tatt i bruk i kafè og resepsjonen. Vi har jobbet med profilbygging i samarbeid med Grafisk Senter i DRMK og har nå en mer enhetlig profil på våre plakater og i vår kommunikasjon internt og eksternt.

131 Økonomi Resultatet per 2. tertial har et positivt avvik på kr mot periodisert budsjett. Administrasjonen jobber videre for å øke inntektene, samt ha fokus på god kostnadskontroll, slik at budsjettert resultat oppnås. Inntekter Inntektene for 2. tertial er kr lavere enn periodisert budsjett. Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per Varelager er redusert med kr siden 1.1. Dekningsgrad i henholdsvis kafé ligger på 48 % og badebutikk ligger på 49 %. Kafé ligger lavere enn budsjett for perioden og tiltak iverksettes. Varelageret består av kurante varer. Personalkostnader Vi har lavere personalkostnader i forhold til budsjett, kr Høyt sykefravær er en del av grunnen til høyere lønnskostnader, men dette kompenseres ved refusjon av sykepenger i samme periode. Av- og nedskrivninger Av- og nedskrivinger er kr over budsjett. Driftskostnader Det er en innsparing på kr i forhold til periodisert budsjett, og det skyldes i hovedsak lavere energikostnader. Det er et merforbruk innen kostnader lokaler på kr grunnet høyere vannforbruk enn budsjettert. Posten for vedlikehold er økt med 47 % fra 2016 til Vi forventer at posten vil øke ytterligere i tiden fremover pga. alder og slitasje. Annen driftskostnad Markedsføring har en besparelse på kr i forhold til periodisert budsjett. Investeringer Det er foretatt investeringer for kr så langt i Resterende ramme for 2017 er kr og er i hovedsak avsatt til nytt adgangssystem.

132 RESULTATREGNSKAP DRAMMENSBADET KF 2. tertial 2017 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Budsjett tertial tertial tertial SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 30 Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè Salgsinntekt badebutikk Salgsinntekt billetter og kort Kurs Utleie basseng, treningssal etc Vannbehandling Frydenhaug SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Tilskudd Drammen kommune SUM INNTEKTER VAREKOSTNAD Innkjøp kafè Innkjøp badeartikler Beholdningsendring varetelling SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og 54 pensjonskostnad Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft Annen personalkostnad, yrkesskadefors SUM PERSONALKOSTNAD AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger DRIFTSKOSTNADER Energi, brensel og vann vedr 62 produksjon Kostnader lokaler Leie driftsmateriale Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj for reiser, diett, bil Salgs-, reklame, og representasjon Kontingent og gave Forsikring skade, ansvar kunder Annen kostnad SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM KOSTNADER FINANSFINNTEKT OG KOSTNAD 80 Finansinntekt (34 591) Finanskostnad RESULTAT

133 Balanse pr Drammensbadet KF Eiendeler Anleggsmidler Inventar og driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kortsiktige fordringer Kontanter/kasser Bank Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Resultat for 2. tertial Sum Egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skatter og avgifter Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum Egenkapital og gjeld

134 Vedlegg 8 Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS 2. tertialrapport 2017

135 Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS Org.nr: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2017 Kobbervikdalen pukkverk Styrebehandlet, 19. september 2017 Grønland 53, 3045 Drammen E-POST:

Drammen bykasse Økonomirapport per

Drammen bykasse Økonomirapport per Drammen bykasse Økonomirapport per 31.05 2017 Rådmannen, 30. juni 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus for programområdene... 7 01 Barnehage... 7 02 Oppvekst... 8

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 RÅDMANNEN 31. MARS 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2017... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Programområdene

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.05.2016 Rådmannen i Drammen 15. juli 2016 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status per utgangen av mai d.å. Selv

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober 2017 10.10.2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Rådmannen, 25. november 2016 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2016... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4.

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Drammen bykasse - rapport pr

Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status sykefravær per 3. kvartal 2017... 6 5. Regnskapsstatus for programområdene...

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres utfordringer innenfor

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10. Rådmannen i Drammen 3. desember Drammen bykasse - rapport pr. 31.10. 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016

Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016 Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016 Rådmannen 13.04.2016 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2016... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Regnskapsstatus

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.05.2014 RÅDMANNEN 27. MAI 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

2. tertialrapport 2016

2. tertialrapport 2016 2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag 11. oktober 2016 Drammen kommune 2. tertialrapport 2016 2.TERTIALRAPPORT 2016 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2016... 8 Del 2 Økonomi

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 28.02.2011 Rådmannen i Drammen 5. april 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses budsjett for 2011 stiller store krav til virksomhetenes tilpasningsevne.

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31.07.2011 Rådmannen i Drammen 16. september 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av juli bekrefter i hovedsak det bildet som

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 1 Oppsummering (1): Tjenesteområdene styrkes med 8,2 millioner kroner: Økt bosetting av flyktninger Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen Nytt møtesenter og

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017 Rådmannen i Drammen 10. oktober 2017 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015 Rådmannen 28.08.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2017 2020 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

1. tertialrapport 2017

1. tertialrapport 2017 1. tertialrapport 2017 Rådmannens forslag 7. juni 2017 Innhold Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2017... 10 1.1 Oppsummering... 10 1.2 Forslag til budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport... 14

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Oppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for

Oppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2014 Oppsummering Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for Utvidet tilbud

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Rådmannen 27.11.2015 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2015... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 2. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag 9. oktober 2013 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 2.TERTIALRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2013... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

1. tertialrapport 2017

1. tertialrapport 2017 1. tertialrapport 2017 BYSTYRETS VEDTAK 20.06.2017 DRAMMEN KOMMUNE Bystyrets vedtak 1. tertialrapport 2017 Utvalg: Bystyret Møtedato: 20.06.2017 Sak: 116/17 Arkivsak: 17/4196 Tittel: Saksprotokoll: Drammen

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 1 Statsbudsjettet 2017 Rådmannens foreløpige vurderinger Kommuneopplegget o Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 11. oktober 2016 2 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer