2. tertialrapport 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. tertialrapport 2015"

Transkript

1 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015

2 Drammen kommune 2. tertialrapport TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport Del 2 Økonomi og budsjett ØKONOMISK STATUS PER 2. TERTIAL SENTRAL BUDSJETTPOSTER REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT Del 3 Programområdene PROGRAMOMRÅDE 01 BARNEHAGE PROGRAMOMRÅDE 02 OPPVEKST PROGRAMOMRÅDE 03 SAMFUNNSSIKKERHET PROGRAMOMRÅDE 04 BYUTVIKLING PROGRAMOMRÅDE 05 HELSE OG OMSORG PROGRAMOMRÅDE 06 KULTUR PROGRAMOMRÅDE 07 LEDELSE, ORGANISERING OG STYRING PROGRAMOMRÅDE 08 KOMPETANSE, MARKEDSFØRING OG NÆRING PROGRAMOMRÅDE 09 IDRETT, PARK OG NATUR PROGRAMOMRÅDE 10 POLITISK STYRING PROGRAMOMRÅDE 11 VEI PROGRAMOMRÅDE 12 GRUNNSKOLE PROGRAMOMRÅDE 13 SOSIALE TJENESTER PROGRAMOMRÅDE 14 VANN OG AVLØP Del 4 Eierstyring kommunale foretak og selskaper Del 5 Menneskelige ressurser STATUS ANSATT- OG ÅRSVERKSUTVIKLING STATUS SYKEFRAVÆR 2.KVARTAL Vedlegg: 1. Tekniske budsjettjusteringer per 2. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport per 2. tertial Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport Drammen Drift KF 2. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 2. tertialrapport Drammen Parkering KF 2. tertialrapport Drammensbadet KF 2. tertialrapport Vedtaksrapportering - fra økonomiplan

3 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv:150 &14 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT 2015 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen kommunes rapport per 2. tertial 2015 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 2,5 millioner kroner fra disposisjonsfondet til utbedring skader på det kommunale veinettet etter uvær høsten Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 10 millioner kroner fra bundet driftsfond til etableringstilskudd til å dekke økt behov for boligtilskudd i Osmund Kaldheim rådmann Trond Julin kommunaldirektør økonomi og næring 2

4 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2015 Mill kroner Revidert budsjett pr. 1. tertial 2015 Sum tekniske justeringer i 2. tertial 2015 Justert budsjett pr Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr. 2. tertial 2015 Rammer pr. programområde 1-14: 3 173,9 27, ,0 8, ,2 01 Barnehage 488,7 3,0 491,7 491,7 02 Oppvekst 238,9 2,3 241,2 0,7 241,9 03 Samfunnssikkerhet 44,4 0,0 44,4 44,4 04 Byutvikling 18,1 0,9 19,0 19,0 05 Helse og omsorg 1004,1 9,6 1013,7 1013,7 06 Kultur 138,8 0,7 139,4 139,4 07 Ledelse, org. og styring 185,7 1,6 187,3 1,1 188,4 08 Kompetanse, markedsføring, næring 8,9 0,0 8,9 8,9 09 Idrett, park og natur 68,0 0,2 68,2 68,2 10 Politisk styring 21,7 0,0 21,7 21,7 11 Vei 53,2 0,2 53,3 53,3 12 Grunnskole 739,0 6,4 745,5 5,0 750,5 13 Sosiale tjenester 258,0 1,7 259,7 1,4 261,1 14 Vann og avløp -93,4 0,4-93,1-93,1 Sentrale inntekter ,3 0, ,3-9, ,6 Skatt ,2 0, , ,2 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd ,5 0, ,5-1, ,8 Integreringstilskudd -106,9 0,0-106,9-8,0-114,9 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,4 0,0-1,4-1,4 Kompensasjonstilskudd -22,3 0,0-22,3-22,3 Finansielle poster 93,9 0,0 93,9-4,0 89,9 Renteutgifter 87,2 0,0 87,2 87,2 Renteinntekter -31,3 0,0-31,3 7,7-23,6 Avdrag på lån=netto avdrag 68,7 0,0 68,7 68,7 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -30,8 0,0-30,8-11,7-42,5 Overføring til/fra komm. bedrifter -119,0 0,0-119,0-7,5-126,5 Lindum AS - utbytte -11,6 0,0-11,6-11,6 Drammen Drift KF - eieruttak 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF - eieruttak -48,1 0,0-48,1-48,1 Energiselskapet Buskerud AS -40,0 0,0-40,0-7,5-47,5 Drammen Kjøkken KF - eieruttak -2,2 0,0-2,2-2,2 Drammen Parkering KF - eieruttak -15,0 0,0-15,0-15,0 Drammen Kino AS - utbytte -2,2 0,0-2,2-2,2 Fellesutgifter/ufordelte poster 139,6-27,0 112,5-7,0 105,5 Årets premieavvik (Å190) -71,2 0,0-71,2-71,2 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 70,4 0,0 70,4 70,4 Premieavsetning pensjon (Å192) 7,1 0,0 7,1 7,1 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,1 0,0 0,1 0,1 Reguleringskostnad pensjon 102,7 0,0 102,7 102,7 Avsetning lønnsreserve 36,4-27,0 9,4-7,0 2,4 Budsjettforutsetning fellesposter -6,0 0,0-6,0-6,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 185,0 0,0 185,0 180,0 Motpost avskrivninger -185,0 0,0-185,0-180,0 Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) 9,1 0,0 9,1-19,6-10,5 3

5 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Mill kroner Revidert budsjett pr. 1. tertial 2015 Sum tekniske justeringer i 2. tertial 2015 Justert budsjett pr Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr. 2. tertial 2015 Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) 9,1 0,0 9,1-19,6-10,5 Årsoppgjørsdisposisjoner -9,1 0,0-9,1 19,6 10,5 Tidligere års regnskapsresultat -79,0 0,0-79,0-79,0 + avsetning til disposisjonsfond 87,8 0,0 87,8 19,6 107,4 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 54,0 0,0 54,0 54,0 - bruk av disposisjonsfond -42,7 0,0-42,7-42,7 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -28,1 0,0-28,1-28,1 - bruk/avsetning VA fond -1,0 0,0-1,0-1,0 Årsresultat (+ angir underdekning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

6 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2015 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2015 pr *) Foreslåtte endringer Endret periodisering mv.: -22,000 Forslag justert budsjett Bybrua Rehabilitering og gatevarme 3,058-2,000 1, Drammen Park - oppgradering 7,000-3,000 4, Vannforsyning 59,722-17,000 42,722 Nye tiltak/justeringer 2015: 18, Samarbeid med andre utbyggere 2,064 1,500 3, Rådhuset som møteplass- inventar og utstyr 4,871 2,000 6, Kunstis/kunstgressbane Konnerud 7,000 5,000 12, Avløp og rensing 68,709 10,000 78,709 Finansiering: 3, Eksterne låneopptak investeringer *) -271,341 3, ,841 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme Drammen bykasse i ,841 5

7 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett 2015 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2015 Nye tiltak/justeringer 2015: 21, Tilpasning av bofellesskap enslige mindreårige flyktninger 0,900 3,000 3, Kjøp av boliger for vanskeligstilte 40,700 18,000 58,700 Finansiering: -21,000 Salg av boliger ("Leie til eie") -18,750-18,000-36,750 Bruk av eksterne lån *) -351,960-3, ,960 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2015: -354,960 6

8 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015 Bystyret vedtok boligsosial handlingsplan i april i år. Andre tertialrapport viser at det arbeides aktivt med oppfølging av planen. Flere mottar startlån og boligtilskudd. Stadig flere tidligere leietakere gis mulighet til å kjøpe egen bolig gjennom modellen Fra leie til eie samtidig som det anskaffes nye utleieboliger. Nye boenheter for psykisk utviklingshemmede og personer med psykiske helseutfordringer er klar til innflytting i løpet av høsten Tjenesteområdene styrkes med i alt 8,2 millioner kroner: o Økt bosetting av flyktninger o Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen o Nytt møtesenter og ny kantine i Rådhuset Midler til utbedring av skader på det kommunale veinettet etter uvær foreslås finansiert fra disposisjonsfondet. Stram økonomistyring i programområdene og økte inntekter/reduserte utgifter på sentrale budsjettposter bidrar til en resultatforbedring på 19,6 millioner kroner. Stram styring og forbedret økonomisk resultat Rådmannens forslag til budsjettjusteringer per 2. tertial 2015 viser en resultatforbedring på 19,6 millioner kroner. Det forbedrete resultatet foreslås tilført disposisjonsfondet. Rådmannen foreslår å styrke programområdenes budsjettrammer med i alt 8,2 millioner kroner. Styrkingen er i hovedsak rettet mot økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen og utgifter knyttet til bystyrets vedtak fra 1. tertialrapport om økt bosetting av flyktninger i 2015 og Det er stram økonomisk styring innenfor programområdene, som med de foreslåtte justeringer forventes å komme ut i balanse på årsbasis. Lavt rentenivå bidrar til reduserte finansutgifter. Årets lønnsvekst er også noe lavere enn budsjettert, og gir rom for å nedjustere lønnsreserven. Videre er det klart at Drammen kommune vil motta 7,5 millioner kroner mer en budsjettert i utbytte for 2014 fra Energiselskapet Buskerud AS. Økt bosetting av flyktninger vil gi kommunen ekstra inntekter fra integreringstilskudd mv. Skatteinngangen har tatt seg noe opp i 2. tertial, og det nedjusterte skatteanslaget fra 1. tertialrapport 2015 opprettholdes. 7

9 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Lavere pensjonsutgifter I tillegg kan det ligge an til at kommunens pensjonsutgifter blir betydelig lavere enn forutsatt. Lavere lønns- og G-vekst sammen med endringer i offentlig uførepensjon fra 1. januar i år bidrar til at årets pensjonsutgifter kan bli så mye som millioner kroner lavere enn budsjettert. Erfaringsmessig er det stor usikkerhet rundt anslagene for pensjonsutgifter. Mindreutgiftene er derfor ikke tatt med i de foreslåtte budsjettjusteringer, og vil i stedet komme i årsregnskapet. Oppfølging av boligsosial handlingsplan Bystyret vedtok 25. april 2015 Boligsosial handlingsplan ( ), og det arbeides aktivt med å følge opp de boligsosiale tiltakene: Flere får startlån og etableringstilskudd Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport 2015 å utvide startlånrammen fra 120 til 172 millioner kroner. Per utgangen av august er det utbetalt 90,2 millioner kroner i startlån til 87 husstander. 34 av disse er gjennom leie til eie. Rådmannen anslår at årets utlån vil ligge i størrelse millioner kroner. Tilskudd til etablering (boligtilskudd) er et statlig tilskuddsordning gitt av Husbanken, som kommunen videreformidler til enkeltpersoner. For 2015 er Drammen kommune innvilget en ramme på 9,7 millioner kroner. Tildeling fra kommunen gjøres etter en økonomisk behovsprøving og skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Per utgangen av august er det utbetalt 9,3 millioner kroner i boligtilskudd, og årets ramme er tilnærmet brukt opp. Det er estimert behov for ytterligere 8,7 millioner kroner til dette formålet i inneværende år. Kommunen har en fondsavsetning fra ubrukte tilskuddsmidler fra tidligere år på om lag 10 millioner kroner. For å dekke årets tilskuddsbehov foreslås at rådmannen gis fullmakt til å disponere denne avsetningen. Fra leie til eie Stadig flere boligsosialt vanskeligstilte som har potensial til å eie egen bolig blir hjulpet etter modellen fra leie til eie. Per utgangen av august er 17 borettslagsleiligheter solgt for 20 millioner kroner og overtatt av tidligere leietakere. Det er i tillegg signert salgskontrakter for ytterligere seks leiligheter til 8 millioner kroner. Samlet er det nå 112 leiligheter overdratt til tidligere leietakere gjennomprosjektet Fra leie til eie. 8

10 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Kjøp av nye utleieboliger Det er per august i år kjøpt nye utleieboliger for 27,7 millioner kroner. Dette omfatter fem boliger som er innkjøpt i 2015 samt oppgjør for boliger anskaffet i Det er inngått avtale om kjøp av ytterligere 7 boliger for til sammen 12,2 millioner kroner. Det foreslås at 18 millioner kroner i merinntekter fra salg av boliger gjennom prosjektet Fra leie til eie benyttes til å øke investeringsrammen til ytterligere kjøp av boliger i Nye boliger for psykisk utviklingshemmede Det er oppført nybygg med 10 boenheter for psykisk utviklingshemmede på branntomta i Christian Blomsgate. Boligene er oppført innenfor en investeringsramme inkl. brannforsikringserstatning på 19,5 millioner kroner, og er klare for innflytting høsten Nye leiligheter for personer med psykiske helseutfordringer Seks nye leiligheter i Schwartz gate 20 for personer med psykiske helseutfordringer vil stå klare til innflytting høsten Kommunen kjøpte bygården i 2014, og leilighetene totalrehabiliteres innenfor en kostnadsramme på om lag 9 millioner kroner. Tilskudd til boligsosialt arbeid Fylkesmannen i Buskerud innvilget den 1.juli i år 2,2 millioner kroner i tilskudd til prosjektet Ditt valg bolig først. Forsterket innsats for flyktninger Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport 2015 å utvide vedtak om mottak av flyktninger fra 130 til inntil 170 personer for 2015 og Innenfor den utvidede rammen skal det bosettes inntil 20 enslige mindreårige flyktninger. Det er utarbeidet en plan for å komme i mål med bosettingen i løpet av året, og bosettingen går som planlagt. Rådmannen anbefaler at programområdene 02 Oppvekst og 13 Sosiale tjenester styrkes med henholdsvis 0,7 og 1,4 millioner kroner til dekning av årets merutgifter ved økt bosetting. Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen Drammen kommunes andel av elever ved Frydenhaug skole har vært relativt stabilt de siste tre årene, og har bare økt fra 46 til 51elever. Kommunens utgifter til elevene ved Frydenhaug skole har i samme tidsrom økt fra 26,4 millioner kroner til 32,9 millioner kroner i Hovedårsaken til økningen er blant annet at de nye elevene har mer omfattende hjelpebehov enn tidligere. 9

11 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Antallet elever med hjelpebehov i de ordinære skolene har de tre siste år økt fra 92 i 2013 til 112 i skoleåret 2015/16. Det er en økning på 21,7 prosent. Tilsvarende har utgiftene til spesialundervisning for disse elevene økt fra 20,1 millioner kroner i 2013 til 26,3 millioner kroner i Rådmannen foreslår derfor at driftsrammen for programområde 12 Grunnskole styrkes med 5 millioner kroner fra og med Utbedring av skader på veinettet etter uvær Det har oppstått skader på det kommunale veinettet etter uvær tidligere i høst. Rådmannen ber om fullmakt til å disponere inntil 2,5 millioner kroner fra disposisjonsfondet til utbedring av skadene. Rådmannen vil også undersøke om kommunen kan få refusjon via statlige støtterordninger og/eller gjennom forsikringer. Rådhuset som møteplass Nytt publikumsmottak med møtesenter og kafeteria i Rådhuset åpnet 8. juni i år. Dette vil gi bedre service til besøkende og ansatte. Det foreslås bevilget 1,1 millioner kroner til dekning av økte driftsutgifter i år. Det er tidligere bevilget 5 millioner kroner til inventar og utstyr til prosjektet. Det har vist seg at kostnadene ble høyere enn først anslått. Dette gjelder først og fremst kafeteriaens kjøkken med tilhørende kjølerom. Rådmannen foreslår at prosjektet styrkes med 2,0 millioner kroner, slik at de totale kostnader for inventar og utstyr blir 7,0 millioner kroner. Forslag til budsjettmessige endringer i 2. tertialrapport 2015 Basert på de føringer og forslag som er omtalt foran foreslås at programområdenes budsjettrammer styrkes med 8,2 millioner kroner i I tillegg nedjusteres finansutgiftene med 4 millioner kroner og den sentrale lønnsreserven med 7 millioner kroner. Inntekter fra rammetilskudd økes med 1,3 millioner kroner og inntekter fra integreringstilskudd mv. oppjusteres med 8 millioner kroner. Utbytte for 2014 fra Energiselskapet Buskerud AS økes med 7,5 millioner kroner. De foreslåtte justeringer gir en forbedring i netto driftsresultat med 19,6 millioner kroner. Dette innebærer at bykassens nettodriftsresultat går fra -9,1 til +10,5 millioner kroner. Resultatforbedringen foreslås i sin helhet tilført disposisjonsfondet. De foreslåtte budsjettjusteringene er nærmere spesifisert i tabellen nedenfor. 10

12 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett pr. 2. tertial 2015 Tiltak (millioner kroner) Drift Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt P02 Oppvekst 0,700 - Nto. rammeendring: + 0,7 mill. kr Merknader Økt bosetting enslige mindreårige flyktninger 0,700 Totalt antall enslige mindreårige er økt i forhold til budsjettforutsetningen P07 Ledelse, org., styring 1,100 - Nto. rammeendring: + 1,1 mill. kr Rådhuset som møteplass - driftsutgifter 1,100 Merutgifter inkl. oppstartskostnader - nytt publikumsmottak og kantine P12 Grunnskole 5,000 - Nto. rammeendring: + 5,0 mill. kr Styrking - elever med behov for hjelpetiltak 5,000 Vekst i utgifter til elever med omfattende hjelpetiltak. P13 Sosiale tjenester 1,400 - Nto. rammeendring: + 1,4 mill. kr Økt bosetting flyktninger 1,400 Budsjettmessig styrking som følge av bystyrets vedtak i 1. tertialrapport om økt bosettingskvote i 2015 og 2016, jfr. økt integreringstilskudd P15 Fellesutgifter - 7,000 Nto. Rammeendring: - 7,0 mill. kr Etter at årets lønnsoppgjør er avsluttet kan den sentrale lønnsreserven Redusert lønnsreserve 7,000 nedjusteres P16 Sentrale inntekter - 9,300 Nto. innt.økning: 9,3 mill. kr Skatteanslaget Økt rammetilskudd RNB ,300 Økt tilskudd integreringstilskudd som følge av år folrlik 1 som på følge Stortinget av økt ved bosettingskvote behandling av fra RNB til Økt integreringstilskudd 8, P17 Komm. bedrifter - 7,500 Nto. rammeendring: -7,5 mill. kr Energiselskapet Buskerud AS - økt utbytte 7,500 Generalf. har fastsatt utbytte på 47,5 mill. kr for 2014 (budsjettert 40,0 mill. kr) P18 Finansposter 7,700 11,700 Nto. rammeendring: -4,0 mill. kr Renteinntekter bykassen 7,700 Inkludert lavere renteintekt ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud AS Kontantresultat Lånefondet 11,700 Forbedret resultat i Lånefondet som følge av lavere rentenivå en forutsatt P19 Årsoppjørsdisposisjoner 19,600 - Nto. saldering: 19,6 mill. kr Avsetning disposisjonsfond 19,600 Budsjettjusteringene salderes med avsetning til disposisjonsfond Sum 35,500 35,500 Rest salderingsbehov 0,000 11

13 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Del 2 Økonomi og budsjett 2.1 Økonomisk status per 2. tertial 2015 Drammen bykasses regnskapsstatus per august i år viser et positivt avvik i forhold til periodebudsjettet på 11,4 millioner kroner. På årsbasis anslås en forbedring i netto driftsresultat på 19,6 millioner kroner. Det understrekes at prognosen fortsatt er beheftet med betydelig usikkerhet. Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende: Skatteutviklingen i perioden mai august har vært noe bedre en forutsatt, og viser per utgangen av 2. tertial en vekst på 4,2 prosent. Dette tilsvarer årsvekstprognosen som ble lagt til grunn ved nedjusteringen av skatteanslaget i 1. tertialrapport. Den nasjonale skatteveksten er per utgangen av august på 4,8 prosent, og ligger dermed 0,2 prosentpoeng høyere enn vekstforutsetningen i revidert nasjonalbudsjett Rådmannen legger til grunn at skatteutviklingen er innenfor de reviderte budsjettforutsetningene, og foreslår at det justerte skatteanslaget opprettholdes. Som følge av Stortingets vedtak ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett vil Drammen kommune motta 1,3 millioner kroner mer enn tidligere forutsatt i rammetilskudd. Programområdenes regnskapsstatus pr. utgangen av august viser et samlet merforbruk på 9,0 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Hensyntatt styrkingene i 1. tertialrapport legges det til grunn at programområdene i hovedsak oppnår balanse på årsbasis. Det er imidlertid behov for å styrke programområde 12 Grunnskole med 5 millioner kroner som følge av stor vekst i utgifter til elever med omfattende hjelpebehov. Det er også behov for å styrke programområdene 07 Ledelse, organisering og styring (Rådhuset som møteplass) og 13 Sosiale tjenester (vedtak om økt bosetting av flyktninger) med henholdsvis 1,1 og 1,4 millioner kroner. I tillegg vil rådmannen bemerke at det fortsatt er usikkerhet knyttet til utviklingen innenfor områdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg. Programområdenes lønnsutgifter sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser pr. august en netto mindreutgift på 7,6 millioner kroner. Inntekter fra integreringstilskudd mv. oppjusteres med 8,0 millioner kroner som følge av bystyrets vedtak om utvidet kvote for bosetting av flyktninger i 2015 og Merinntektene må ses i sammenheng med behovet for å styrke programområdene 02 Oppvekst og 13 Sosiale tjenester. Rentenivået holder seg fortsatt svært lavt, og har vist en fallende tendens gjennom sommeren. Samtidig har marginene i lånemarkedet vært økende den seneste tiden, noe som reduserer virkningen av det lave rentenivået for kommunens innlån. Lavere 12

14 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 rentenivå gir også lavere finansinntekter. Rådmannen legger etter dette til grunn en netto mindreutgift i bykassens finansbudsjett på 4 millioner kroner. Årets lønnsoppgjør er nå avsluttet, og den sentrale lønnsreserven står etter dette til rest med 9,4 millioner kroner. Noen mindre justeringer kan fortsatt komme. Lønnsreserven foreslås derfor nedjustert med 7 millioner kroner. Generalforsamlingen i Energiselskapet Buskerud AS (EB) fastsatte i slutten av juni utbytte for 2014 på 47,5 millioner kroner til hver av eierne. For Drammen kommune innebærer dette en merinntekt på 7,5 millioner kroner i forhold til budsjett. Det er i 1. tertialrapport signalisert mulighet for betydelig mindreutgift i bykassens pensjonsutgifter i Oppdaterte aktuarberegninger fra kommunens pensjonsleverandører bekrefter dette bildet. Lavere lønnsvekst og G-regulering enn forutsatt samt innføringen av nytt regelverk for uførepensjon i offentlig sektor fra 1. januar 2015 gir betydelige utslag i bykassens netto pensjonskostnader. Rådmannen vil understreke at vurderingene fortsatt er beheftet med stor usikkerhet. Det foreslås derfor at det i denne omgang ikke gjøres budsjettmessige endringer, men at besparelsene i stedet vil komme til uttrykk gjennom forbedret regnskapsresultat. Lønn og sykelønnsrefusjon per august 2015 Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av august en netto mindreutgift på 7,6 millioner kroner i forhold til periodebudsjettet: Brutto lønnsutgifter: Refusjon sykelønn: Refusjon fødselspenger: - 7,7 mill. kr +6,0 mill. kr +9,3 mill. kr Lønn og sykelønnsrefusjon per august 2015 Millioner kroner Utvikling lønn og refusjoner 2015 Total ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Bud lønn: 2545,1 Bud ref: 96,8 Hittil 2015 Bud lønn: 1536,2 Regn lønn: 1543,9 Bud ref: 70,1 Regn ref: 85,4 - Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regnskap refusjoner Budsjett refusjoner Regnskap lønn Budsjett lønn Akkumulert netto avvik 6,6 5,4 2,2 6,3 5,2 4,1 5,0 7,6-13

15 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik per programområde, når vi ser lønn og lønnsrefusjoner under ett. Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner per programområde per august 2015 Avvik lønn Avvik refusjoner Netto avvik lønn og refusjoner Programområde P01 - Barnehage P02 - Oppvekst P03 - Brannvern P04 - Byutvikling P05 - Helse og omsorg P06 - Kultur P07 - Ledelse, organisering og styring P08 - Miljø, kompetanse og næring P09 - Idrett, park og natur P10 - Politisk styring P11 - Samferdsel og fellesarealer P12 - Grunnskoleopplæring P13 - Sosiale tjenester P14 - Vann og avløp P15 - Fellesutgifter/ufordelt P20-27/BRIS/Drammensregionen Netto Som det fremgår av tabellen ovenfor er det kun programområde 05 Helse og omsorg som med 8,7 millioner kroner har negativt avvik av betydning når lønnsutgifter og sykelønnsrefusjoner ses i sammenheng. Størst netto mindreforbruk finnes innenfor programområdene 02 Oppvekst og 12 Grunnskole med henholdsvis 3,5 og 3,0 millioner kroner. I tillegg har de interkommunale samarbeid et netto mindreforbruk på 4,2 millioner kroner per utgangen av august. På neste side følger hovedoversikt som viser status for Drammen bykasses driftsregnskap per utgangen av august

16 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Drammen bykasse hovedoversikt per august 2015 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2015 Årsprog 2015 Regnskap 2014 PROGRAMOMRÅDENE 2013,1 2069,3 2060,3-9,0 100,4 % 3201,0-8, ,2 P01 Barnehage 307,2 304,7 304,1-0,6 100,2 % 491,7 0,0 480,3 P02 Oppvekst 148,3 158,4 156,7-1,7 101,1 % 241,2-0,7 237,8 P03 Samfunnssikkerhet 30,2 29,7 29,9 0,2 99,3 % 44,4 0,0 40,9 P04 Byutvikling 22,7 22,8 23,0 0,2 99,3 % 19,0 0,0 19,9 P05 Helse og omsorg 691,9 659,9 651,6-8,3 101,3 % 1013,7 0, ,4 P06 Kultur 87,2 92,0 91,4-0,6 100,7 % 139,4 0,0 136,0 P07 Ledelse, org. og styring 110,5 116,3 116,4 0,1 99,9 % 187,3-1,1 179,9 P08 Miljø, komp. og næring 4,5 7,5 8,0 0,5 93,7 % 8,9 0,0 8,4 P09 Idrett, park og natur 30,2 47,9 47,8-0,1 100,2 % 68,2 0,0 0,0 P10 Politisk styring 12,1 13,8 13,9 0,1 99,3 % 21,7 0,0 17,5 P11 Vei 34,9 28,2 27,7-0,4 101,5 % 53,3 0,0 118,8 P12 Grunnskoleundervisning 419,5 461,9 463,0 1,1 99,8 % 745,5-5,0 690,1 P13 Sosiale tjenester 146,1 167,0 167,5 0,5 99,7 % 259,7-1,4 257,4 P14 Vann og avløp -32,2-40,7-40,8-0,0 100,0 % -93,1 0,0-85,1 SENTRALE INNTEKTER -2100, ,5-2147,5 8,9 100,4 % -3279,3 9, ,8 Skatt på inntekt og formue -1022, ,3-1061,4 3,9 100,4 % -1681,2 0, ,5 Rammetilskudd -1017, ,5-1026,0 6,5 100,6 % -1467,5 1, ,0 Integreringstilskudd (netto) -60,7-57,2-58,9-1,7 97,1 % -106,9 8,0-106,1 Vertskommunetilskudd asylmottak 0,0-0,9-0,7 0,2 134,2 % -1,4 0,0-1,7 Kompensasjonstilskudd -0,5-0,4-0,4-0,0 100,0 % -22,3 0,0-20,5 FINANSIELLE POSTER 86,8 88,4 88,4 0,0 100,0 % 93,9 4,0 86,6 Renteutgifter 52,3 58,9 56,6-2,3 104,0 % 87,3 0,0 111,8 Avdragsutgifter til lånefondet 44,4 46,7 45,8-0,9 101,9 % 68,7 0,0 66,7 Renteinntekter -9,9-17,2-14,0 3,1 122,2 % -31,3-7,7-64,1 Resultat lånefond 0,0-0,0 0,0 0,0 % -30,8 11,7-27,8 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -144,6-93,3-85,8 7,5 108,8 % -119,0 7,5-172,9 Drammen Eiendom KF -30,3-32,0-32,0-0,0 100,0 % -48,1 0,0-46,7 Energiselskapet Buskerud AS -93,0-47,5-40,0 7,5 118,7 % -40,0 7,5-93,0 Lindum AS -21,3-11,6-11,5 0,0 100,0 % -11,6 0,0-21,3 Drammen Parkering KF 0,0-0,0 0,0 0,0 % -15,0 0,0-13,6 Drammen Kjøkken KF 0,0-0,0 0,0 0,0 % -2,2 0,0-2,2 Drammen Kino as 0,0-2,2-2,2 0,0 101,0 % -2,2 0,0-1,9 Drammen Drift KF 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 6,0 Motorveifinans 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-0,2 FELLESUTGIFTER/UFORDELT -4,2-3,4 0,5 3,9-52,4 % 112,5 7,0-62,0 Interkommunalt samarbeid 1,0 1,6 5,7 4,2 27,7 % 0,1 0,0-6,6 Budsjettforutsetning fellesposter -5,9-5,9-6,0-0,1 99,0 % -6,0 0,0-5,9 Årets premieavvik 0,0 - -0,0-0,0 0,0 % -71,2 0,0-69,8 Årets amortisering 0,0 - -0,0-0,0 0,0 % 70,4 0,0 61,0 Premieavsetning pensjon 0,0-0,0 0,0 0,0 % 6,4 0,0 0,0 Lønnsreserve 0,0 - -0,0-0,0 0,0 % 9,4 0,0 0,0 Sikringstilskudd 0,7 0,7 0,7 0,0 93,2 % 0,7 7,0 0,8 Reguleringspremie 0,0-0,0 0,0 0,0 % 102,7 0,0 1,8 Diverse pensjon 0,0 0,3 0,0-0,3 0,0 % 0,0 0,0-4,4 Bruk av premiefond 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-39,0 AVSKRIVNINGER -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 178,7 177,4 185,0 7,6 95,9 % 185,0 0,0 177,5 Motpost avskrivninger -178,7-177,4-185,0-7,6 95,9 % -185,0 0,0-177,5 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -149,7-95,5-84,1 11,4 113,5 % 9,1 19,6-121,9 15

17 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2015 Årsprog 2015 Regnskap 2014 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -149,7-95,5-84,1 11,4 113,5 % 9,1 19,6-121,9 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -9,1 0,0 42,8 + Tidligere års resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -79,0 0,0-61,6 + Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 87,8 0,0 70,2 + Avsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 37,4 + Avsetninger til VA fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 2,2 + Overføring til investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 54,0 0,0 41,0 - Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -42,7 0,0-17,0 - Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -28,1 0,0-28,8 - Bruk av VA-fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -1,0 0,0-0,8 ÅRETS RESULTAT -149,7-95,5-84,1 11,4 113,5 % 0,0 19,6-79,0 16

18 Drammen kommune 2. tertialrapport Sentral budsjettposter Sentrale inntekter Inntekts- og formuesskatt Det nasjonale skatteanslaget for 2015 er i revidert nasjonalbudsjett nedjustert fra 5,6 til 4,6 prosent vekst. På grunnlag av regjeringens vurderinger og utviklingen hittil i år vedtok bystyret ved behandlingen av 1. tertialrapport å nedjustere Drammen kommunes skatteanslag for 2015 med 22,5 millioner kroner, tilsvarende en nedjustering av vekstanslaget fra 5,6 til 4,2 prosent. Drammens skatteinntekter til og med august viser en vekst på 4,2 prosent i forhold til samme periode i fjor. Dette tilsvarer en merinntekt på 3,9 millioner i forhold til periodisert budsjett etter den vedtatte nedjusteringen i 1. tertialrapport. På landsbasis viser skatteinngangen til og med august en vekst på 4,8 prosent. Skatteutviklingen i 2015 Vedtatt budsjett 1) Akkumulert skatteutvikling pr. august 2015 Rev. budsjett 2) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Drammen kommune 5,6 % 4,2 % 0,9 % 0,9 % 3,2 % 2,5 % 3,3 % 3,9 % 4,2 % 4,2 % Nasjonalt nivå 5,6 % 4,6 % 1,7 % 1,5 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 4,1 % 4,2 % 4,8 % Rev. budsjett 2015 (4,2%) 1,5 % 1,5 % 3,2 % 3,2 % 3,7 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2015 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2015 (nasjonalt) og rådmannens forslag til revidert budsjett pr. 1. tertial ,0 % Skatteutviklingen i 2015 Akkumulert vekst pr. måned 5,0 % Endring prosent 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Rev. budsjett 2015 (4,2%) Drammen kommune Nasjonalt nivå Nasjonal vekst (RNB) Drammen kommune har siden nedjusteringen av skatteanslaget ved behandlingen av 1. tertialrapport hatt en positiv utvikling i skatteinntektene. I perioden mai august har kommunens skatteinntekter hatt en vekst på 5,8%, mens det reviderte budsjettet er basert på en vekst på 4,4% i perioden mai desember. 17

19 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Drammen kommune skatteinngang pr. måned 2014 og kroner R-2014 R-2015 Endring kr Endring % Januar ,85 % Februar ,76 % Mars ,90 % April ,41 % Mai ,61 % Juni ,05 % Juli ,06 % August ,76 % September Oktober November Desember Sum Kommunens skatteinngang til og med august ligger som nevnt 3,9 millioner kroner høyere enn forutsatt i revidert årsbudsjett. For å nå årsprognosen kreves en gjennomsnittlig vekst på 4,2 prosent for perioden september desember. De store skattemånedene mars, mai og juli viser vekst på henholdsvis 4,9, 4,7 og 5,1 prosent. Sett i forhold til denne utviklingen synes det realistisk å nå årets reviderte skatteanslag på 1 681,2 millioner kroner. Usikkerheten er først og fremst knyttet til korrigert fordelingsprosent basert på skatteoppgjøret for 2014, som først vil være kjent i slutten av november. Også den nasjonale skatteveksten har vært god i månedene mai august, og akkumulert vekst per utgangen av august er 0,2 prosentpoeng høyere enn anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Rådmannen legger til grunn at skatteingangen for 2015 både lokalt og nasjonalt vil ende innenfor de justerte budsjettforutsetningene. Det foreslås derfor ingen endring i skatteanslaget. Rammetilskudd Rammetilskuddet viser per august en merinntekt på 6,5 millioner kroner. Alle tillegg fra revidert nasjonalbudsjett 2015 er utbetalt i juni. Dette inkluderer økningen i rammetilskuddet med 100 millioner kroner utover regjeringens forslag som følge av forlik mellom regjeringen og samarbeidspartiene. For Drammen kommune utgjør dette en merinntekt på 1,3 millioner kroner som ikke ble innarbeidet i det reviderte budsjettet bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport. For øvrig skyldes merinntekten 5,2 millioner kroner i høyere inntektsutjevning enn budsjettert for perioden januar mai. Dette har sammenheng med svakere skatteutvikling enn forutsatt i denne perioden. Drammen kommunes skatt pr. innbygger utgjorde per utgangen av mai 95,3 prosent av landsgjennomsnittet, mens revidert budsjett er basert på en forutsetning om 96,1 prosent. Inntektsutjevningen vil på årsbasis nærme seg budsjettert nivå dersom skatteinngangen lokalt og nasjonalt utvikler seg som forutsatt i 1. tertialrapport. Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere Per utgangen av august er integreringstilskuddet inntektsført med 57,2 millioner kroner. Dette er 1,7 millioner kroner mindre enn i periodisert budsjett, og 3,5 millioner kroner mindre enn i 18

20 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 samme periode i fjor. Budsjettet foreslås nå oppjustert på grunnlag av bystyrets vedtak ved behandlingen av 1. tertialrapport om økt bosettingskvote, jfr. nærmere omtale nedenfor. Det er per utgangen av august bosatt 84 personer, herav 11 enslige mindreårige. I tillegg til har 14 personer kommet på familiegjenforening per utgangen av august. Som nærmere omtalt under programområde 13 Sosiale tjenester er ytterligere 10 personer bosatt i første halvdel av september. I tillegg er det gjort avtale om bosetting av 65 konkrete personer. Bosatte flyktinger per august 2015 Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2015* Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,7 % Enslige mindreårige ,0 % Sum bosatte ,4 % Familiegjenforening 14 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 98 *) Inkluderer bystyrets vedtak i 1. tertialrapport 2015 om økning av årets bosettingskvote fra 130 til 170 personer Som følge av bystyrets vedtak om økt bosettingskvote foreslår rådmannen at årets inntekter fra integreringstilskudd år 1 oppjusteres med 7,3 millioner kroner. I tillegg foreslås inntektene fra det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige flyktninger oppjustert med 0,7 millioner kroner. Merinntektene må ses i sammenheng med økte utgifter innenfor programområde 02 Oppvekst med 0,7 millioner kroner og 13 Sosiale tjenester med 1,4 millioner kroner. Siden den økte bosettingen gjennomføres så langt ut i året, vil dette gi begrenset utgiftsøkning inneværende år. Integreringstilskuddet for år 1 utbetales imidlertid med samme beløp uavhengig av når i året bosettingen finer sted. Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Budsjettet omfatter rentekompensasjon fra Husbankens ordninger knyttet til omsorgsboliger, sykehjemsplasser, skolebygg og kirkebygg. Tilskuddene beregnes på grunnlag av Husbankens flytende rente, og utbetales i hovedsak i desember. Husbankens flytende rente fastsettes på grunnlag av rentenivået for statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder tillagt 1,0 prosentpoeng 1. Rentenivået på statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder er for tiden svært lavt, med en gjennomsnittsrente på 0,91 prosent til og med august. Husbankens flytende rente vil for 2015 ha et gjennomsnitt på 2,12 prosent. Dette er marginalt lavere enn budsjettrenten på 2,19 prosent, og rådmannen legger til grunn at inntektene fra kompensasjonstilskuddene vil bli tilnærmet i samsvar med budsjettet på 22,3 millioner kroner Finansielle poster Lånefondets kontantresultat I Lånefondets budsjett for 2015 er 3 måneders Nibor benyttet som referanserente for den usikrede delen av låneporteføljen. 3 måneders Nibor har per august i år et gjennomsnitt på 1,37 prosent. Dette er klart lavere enn budsjettforutsetningen på 1,85 prosent. På den annen side har marginpåslagene vist en økende tendens, og motvirker i en viss grad rentefallet. 1 I endringsforskrift av ble rentemarginen i Husbanken fra 1. mars 2014 økt fra 0,5 til 1,0 prosentpoeng 19

21 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Norges Bank satte ned styringsrenten med 0,25 prosent til 0,75 prosent fra 24.september og justerte også ned rentekurven. Markedet forventer at styringsrenten skal justeres ytterligere ned på neste rentemøte. Rådmannen legger til grunn at de korte rentene vil være stabilt lave ut året men at effekten utlignes av høyere marginer. Det forutsettes dermed at Drammen kommune vil oppnå kupongrenter som ligger innenfor renteforutsetningene i budsjettet. Lånefondet har refinansiert to sertifikater og samtidig gjort to låneopptak på henholdsvis 80 og 100 millioner kroner så langt i Kupongrente på sertifikatene ble 1,455% og 1,549%. I juni løp en 7 års obligasjon ut og denne ble reforhandlet til en 10 års obligasjon med fast rente på 2,7%. Forutsatt at rentenivået er stabilt lavt ut 2015, er det rådmannens vurdering at Lånefondet vil oppnå et resultat som er 11,7 millioner kroner bedre enn budsjettert resultat på 30,8 millioner kroner. Status lånegjeld Lånegjelden pr. 1. januar 2015 var på 5 203,7 millioner kroner. Som det fremgår av tabellen nedenfor er Lånefondets gjeld ved utgangen av august 5 272,9 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 69,1 millioner kroner, og fremkommer etter opptak av nye lån på 180 millioner kroner og avdragsbetalinger på 110,9 millioner kroner. Gjeldsutviklingen i Drammen kommunes lånefond (løpende mill. kroner) Millioner kroner Sum lånegjeld Det forventes at det vil bli tatt opp ytterligere lån i størrelse millioner kroner i 3. tertial, og det anslås ut fra dette at lånegjelden ved årets utgang vil være om lag millioner kroner. Dette er i underkant av 200 millioner lavere enn budsjettert i budsjettet for Per 2. tertial utgjør andel lån som er rentesikret 49,8 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 50,2 prosent. Durasjonen (vektet gjenstående løpetid) i låneporteføljen er på 2,68 år. Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi, og har etter rådmannens vurdering vært fornuftig i forhold til løpende vurdering av rentebanen samtidig som det oppnås tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader. Bykassens finansbudsjett Bykassens renteinntekter anslås å bli 7,7 millioner kroner lavere enn budsjettert i år. Dette skyldes delvis fallet i rentenivået samt beslutningen om å konvertere 340 millioner kroner av kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS til egenkapital med virkning fra ultimo juni i år. Hensyntatt forventet forbedring i Lånefondets kontantresultat foreslås at bykassens netto finansutgifter nedjusteres med 4 millioner kroner. Startlån/formidlingslån Drammen kommune har søkt Husbanken om 200 millioner kroner til startlån for 2015 og har fått innvilget 86 prosent tilsvarende 172 millioner kroner. Bystyret utvidet lånerammen for Startlån fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner for 2015 ved behandlingen av 1. tertialrapport. 20

22 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Pr. utgangen av august i år har kommunen totalt 457,9 millioner kroner i utlån av Startlån. Hittil i år er det utbetalt lån for 90,2 millioner kroner, mens det er gitt tilsagn til konkrete boliger for 23,7 millioner kroner og forhåndsgodkjenninger for 70,8 millioner kroner. Det ligger 66 søknader til behandling. Det har historisk vært lave tap knyttet til startlånene. Tap blir ført mot ubundne investeringsfond. I 2012 og 2013 ble det tapsført startlån med henholdsvis kroner og Det var ikke tap på startlån i 2014 eller så langt i Fellesutgifter/ufordelte poster Pensjon reguleringskostnad og premieavvik Det er i 1. tertialrapport signalisert mulighet for betydelig mindreutgift i bykassens pensjonsutgifter i Dette var blant annet en følge av at rådmannen i budsjett på bakgrunn av de senere års erfaringer med store svingninger i pensjonsutgiftene - hadde lagt til grunn et nøkternt anslag. Oppdaterte aktuarberegninger fra kommunens pensjonsleverandører høsten 2015 bekrefter og forsterker dette bildet. Lavere lønnsvekst og G-regulering enn forutsatt samt innføring av nytt regelverk for uførepensjon i offentlig sektor fra 1. januar 2015 gir betydelige utslag i beregnede pensjonskostnader. Årets reguleringspremie fra Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og KLP er budsjettert til 102,7 millioner kroner. Nye anslag viser at reguleringspremien reduseres til 81,5 millioner kroner. Når det i tillegg tas hensyn til bystyrets vedtak i 1. tertialrapport 2015 om at inntil 20 millioner kroner av årets reguleringspremie fra DKP skal dekkes ved bruk av premiefond som 6,7 millioner kroner av KLP s reguleringspremie dekkes ved bruk av fjorårets overskudd (premiefond), reduseres betalbar reguleringspremie med 46,9 millioner kroner. Samtidig viser som nevnt oppdaterte aktuarberegninger at årets netto pensjonskostnad kan bli betydelig lavere enn tidligere anslått. Dette bidrar til at årets premieavvik til tross for betydelig redusert premieinnbetaling kan bli 5-15 millioner høyere enn budsjettert beløp på 71,2 millioner kroner. Dette innebærer at kommunens pensjonsbelastning i regnskap 2015 kan bli så mye som millioner kroner lavere enn budsjettert. Rådmannen vil understreke at vurderingene fortsatt er beheftet med stor usikkerhet. Det foreslås derfor at det i denne omgang ikke gjøres budsjettmessige endringer, men at besparelsene i stedet vil komme til uttrykk gjennom forbedret regnskapsresultat. Utslagene i årets budsjett vil også kunne påvirke kommunens pensjonskostnader i 2016 og fremover. Rådmannen vil vurdere disse forutseningene nærmere i økonomiplan , og vil i denne forbindelse også vurdere om reduserte pensjonskostnader i en viss grad bvør benyttes til å redusere nedbetalingstiden på kommunens innlån. Sentral lønnsreserve 2015 Den sentrale lønnsreserven ble ved behandlingen av 1. tertialrapport 2015 nedjustert med 7,1 millioner kroner, blant annet som følge av lavere lønnsvekst enn forutsatt i årets budsjett. Etter at virksomhetene er kompensert for virkningene av årets lønnsoppgjør står det 9,4 21

23 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 millioner kroner til rest på den sentrale reserven. Enkelte mindre justeringer kan fortsatt forekomme, og rådmannen foreslår derfor at årets lønnsreserve nedjusteres med ytterligere 7,0 millioner kroner Årsoppgjørsdisposisjoner De foreslåtte justeringer per 2. tertial 2015 innebærer en forbedring i bykassens netto driftsresultat på 19,6 millioner kroner. Etter behandlingen av 1. tertialrapport 2015 hadde bykassen et negativt netto driftsresultat på 9,1 millioner kroner. Det foreliggende forslag til revidert driftsbudsjett for 2015 viser et netto driftsoverskudd på 10,6 millioner kroner. I samsvar med tidligere budsjetterte forutseninger og foreslåtte endringer salderes bykassens reviderte driftsbudsjett for 2015 med følgende årsoppgjørsdisposisjoner: o Disponering av ubrukt resultat (vedtak regnskap 2014) o Overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet o Avsetning til disposisjonsfond (netto) o Bruk av bundne driftsfond (ubrukte øremerkede midler 2014) o Bruk av vann- og avløpsfond (netto) -79,0 mill. kr 54,0 mill. kr 64,7 mill. kr -28,1 mill. kr -1,0 mill. kr Tabellen nedenfor viser forslag til budsjetterte årsoppgjørsdisposisjoner per 2. tertial Årsoppgjørsdisposisjoner forslag til justert budsjett per 2. tertial 2015 Mill kroner Revidert budsjett pr. 1. tertial 2015 Sum tekniske justeringer i 2. tertial 2015 Justert budsjett pr Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr. 2. tertial 2015 Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) 9,1 0,0 9,1-19,6-10,5 Årsoppgjørsdisposisjoner -9,1 0,0-9,1 19,6 10,5 Tidligere års regnskapsresultat -79,0 0,0-79,0-79,0 + avsetning til disposisjonsfond 87,8 0,0 87,8 19,6 107,4 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 54,0 0,0 54,0 54,0 - bruk av disposisjonsfond -42,7 0,0-42,7-42,7 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -28,1 0,0-28,1-28,1 - bruk/avsetning VA fond -1,0 0,0-1,0-1,0 Årsresultat (+ angir underdekning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Disposisjonsfond status 2015 Bykassens disposisjonsfond var per 31. desember 2014 balanseført med 228,4 millioner kroner. Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble disposisjonsfondet tilført udisponert resultat (overskudd) på 79,0 millioner kroner fra Samtidig ble 35,1 millioner kroner disponert til saldering av diverse budsjettstyrkinger. Netto avsetning til disposisjonsfond i 1. tertialrapport 2015 ble dermed 43,9 millioner kroner. I rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015 foreslås at resultatforbedringen på 19,6 millioner kroner avsettes til disposisjonsfond. I det balanseførte beløpet inngår midler bystyret har avsatt til konkrete forhold som bidrag til Omdømmeprosjektet, bruk av restmidler fra eldremilliarden inklusiv midler til Kulturoasen, kompensasjonsmidler fra skolestreiken i 2014 og restmidler fra tilsagnsrammen til ekstra planressurser i 2014 og

24 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Korrigert for disponering av konkrete avsetninger vil disposisjonsfondet med den foreslåtte endringen bli styrket med 48,5 millioner kroner i år, og anslås etter dette å utgjøre 276,9 millioner kroner ved utgangen av Som det fremgår av tabellen nedenfor innebærer dette at avsatt beløp anslås å være om lag 93 millioner kroner høyere enn målene for reserver som bystyret har vedtatt. Prognose disposisjonsfondet pr (millioner kroner) Saldo disposisjonsfond pr ,4 Avsetninger i 2015: Budsjettert avsetning opprinnelig budsjett ,8 Avsetning av årsresultat ,0 Resultatforbedring 2. tertialrapport 19,6 Bruk i 2015: Bruk til Omdømmeprosjektet ,0 Bruk restmidler "eldremilliarden" (inkl. bidrag Kulturoasen) -4,0 Bruk avsatte kompensasjonsmidler skolestreik ,6 Bruk ekstra planressurser 2014/2015- restmidler tilsagnsramme -11,7 Bruk saldering 1. tertialrapport ,1 Bruk avsetning utbedring uværsskader på kommunalt veinett -2,5 Anslag saldo pr ,9 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 128,9 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 55,1 Handlingsreglenes reservekrav pr ,0 Overføring til investeringsbudsjettet Det er i årets budsjett lagt til grunn en overføring fra driftsbudsjettet til egenfinansiering av bykassens investeringer med 54,0 millioner kroner. Dette tilsvarer 43 prosent av bykassens investeringer eksklusiv vann og avløpstiltak i opprinnelig investeringsbudsjett, og oppfyller således handlingsregelens krav om minimum 40 prosent egenfinansiering. Det foreslås ingen endringer i overføringen fra drifts- til investeringsbudsjettet. 23

25 Drammen kommune 2. tertialrapport Revidert investeringsbudsjett Det er gjennomført investeringer for 324 millioner kroner per utgangen av 2. tertial Prosjektene følger planlagt fremdrift, og det er ikke meldt om større avvik i forhold til budsjetterte kostnader. I revidert investeringsbudsjett foreslås bykassens investeringsramme redusert med 3,5 millioner kroner og investeringsrammen for Drammen Eiendom KF økes med 21 millioner kroner. Av dette gjelder 18 millioner kroner kjøp av utleieboliger for vanskeligstilte som finansieres gjennom økte inntekter fra salg av boliger til tidligere leietakere. Samlet låneramme for Drammen kommune blir etter dette nedjustert med 0,5 millioner kroner Drammen bykasses investeringsbudsjett Bykassen har for 2015 en brutto investeringsramme på 336,1 millioner kroner inklusiv rebevilgning av ubrukte midler fra Av bevilgningsrammen omfatter 38 prosent (128,3 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp. I løpet av 2. tertial er det regnskapsført 154,9 millioner kroner i investeringsutgifter. Til sammenligning var påløpt 173,2 millioner kroner i samme periode i fjor. Av påløpte investeringskostnader per 2. tertial er 58,8 millioner innenfor vann- og avløpsområdet. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 31. august 2015): Prof. Smiths alle fellesprosjekt VA fortau, holdeplasser mv. 12,6 mill. kr 1) VA Narverud separering 11,8 mill. kr Utskifting av kvikksølvarmatur gatelys 11,4 mill. kr VA Prins Oscars gate 8-31 ledningsutskifting 7,7 mill. kr IKT Kjerneinvesteringer 6,8 mill. kr 2) VA Nedre Storgate ,7 mill. kr IKT Investeringer i grunnskolen 4,9 mill. kr Rådhuset som møteplass inventar og utstyr 4,9 mill. kr Rehabiliterings av bruer 4,7 mill. kr VA Pumpestasjon overløp 3,9 mill. kr Kommunale veier asfaltering/forarbeider 3,8 mill. kr VA Austad etappe 4 Fosseveien til Kvernveien 3,6 mill. kr IKT Trådløspunkter i Helse og omsorg 2,6 mill. kr VA Tordenskioldsgt.-Treschowsgate ledningsutskifting 2,5 mill. kr Inventar og utstyr i skolene 2,5 mill. kr Frydenhaug skole inventar og utstyr nybygg 2,0 mill. kr Gatelys oppgradering 2,0 mill. kr VA Hamborggata ledningsutskifting 2,0 mill. kr 1) Finansierert med bidrag fra Buskerudbyen 2) Inkluderer samarbeidskommunenes andel 24

26 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Det foreslås enkelte justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2015, jfr. tabellen nedenfor. Drammen bykasse investeringsbudsjett 2015 forslag til justeringer per 2. tertial Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2015 pr *) Foreslåtte endringer Endret periodisering mv.: -22,000 Forslag justert budsjett Bybrua Rehabilitering og gatevarme 3,058-2,000 1, Drammen Park - oppgradering 7,000-3,000 4, Vannforsyning 59,722-17,000 42,722 Nye tiltak/justeringer 2015: 18, Samarbeid med andre utbyggere 2,064 1,500 3, Rådhuset som møteplass- inventar og utstyr 4,871 2,000 6, Kunstis/kunstgressbane Konnerud 7,000 5,000 12, Avløp og rensing 68,709 10,000 78,709 Finansiering: 3, Eksterne låneopptak investeringer *) -271,341 3, ,841 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme Drammen bykasse i ,841 Drammen bykasses investeringsramme for 2015 foreslås netto nedjustert med 3,5 millioner kroner. Som følge av periodiseringsmessige forhold nedjusteres bevilgningene til oppgradering av Drammen Park og tiltak innenfor vannforsyning med henholdsvis 3 og 17 millioner kroner. Behovene innenfor disse områdene må vurderes på nytt i økonomiplan Av restbevilgningen til rehabilitering av bybrua foreslås 2 millioner kroner inndratt, da prosjektet totalt sett ble noe rimeligere enn forutsatt. På den annen side foreslås økte investeringer for totalt 18,5 millioner kroner i 2015, jfr. tabellen ovenfor. Bykassens låneramme for 2015 foreslås som følge av de omtalte endringene nedjustert med 3,5 millioner kroner. De konkrete forslagene til endringer i investeringsbudsjettet er nærmere omtalt innenfor de enkelte programområder i del Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF har for 2015 en brutto investeringsramme på 428,1 millioner kroner inklusiv rebevilgning av ubrukte midler i Ved utgangen av 2. tertial i år er det regnskapsført 169,5 millioner kroner i investeringsutgifter. Det innebærer at aktivitetsnivået har vært noe lavere enn i 2014, hvor det var regnskapsført 234,1 millioner kroner i samme periode. Av ferdigstilte prosjekter per utgangen av 2. tertial kan nevnes videreutvikling av administrasjonsbygget i Engene 1 (finansiert av Drammen kommunale 25

27 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Pensjonskasse), ombygging/tilpassing ved Åskollen skole og modulbygg ved Rødskog skole. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 31. august 2015): Kjøp av boliger for utleie 27,7 mill. kr Drammen Kjøkken KF nytt produksjonsbygg 27,4 mill. kr Engene 1 Rådhuset som møteplass 16,6 mill. kr 1) Christian Blomsgate 20 - boliger 15,6 mill. kr Frydenhaug skole erstatningsbygg 15,3 mill. kr Brandengen skole fremtidig utbygging (planlegging mv.) 6,1 mill. kr Konnerud skole oppgradering inneklima 5,2 mill. kr Bekkevollen barnebolig utvidelse 3,9 mill. kr Åskollen skole ombygging 3,8 mill. kr Øren skole flerbrukshall 3,6 mill. kr Marienlyst gml. Gress tak og toalett Klokkesvingen 3,1 mill. kr Oppgradering bygningsmassen utleieboliger 3,1 mill. kr Oppgradering bygningsmassen skolebygg 3,0 mill. kr 1) Finansieres av Drammen kommunale Pensjonskasse som eier av bygget For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises programområdeomtalene i del 3 samt til Drammen Eiendom KF s rapport for 2. tertial 2015, jfr. vedlegg 3. I samsvar med innspill fra Drammen Eiendom KF foreslås at investeringsbudsjettet styrkes med 21,0 millioner kroner slik det fremgår av tabellen nedenfor. Justeringene foreslås med økte inntekter fra salg av boliger med 18,0 millioner kroner og økt låneopptak på 3,0 millioner kroner. For øvrig er det ikke rapportert større avvik i forhold til budsjetterte kostnader Drammen Eiendom KF investeringsbudsjett 2015 forslag til justeringer per 2. tertial Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2015 Nye tiltak/justeringer 2015: 21, Tilpasning av bofellesskap 0,900 3,000 3, Kjøp av boliger for vanskeligstilte 40,700 18,000 58,700 Finansiering: -21,000 Salg av boliger ("Leie til eie") -18,750-18,000-36,750 Bruk av eksterne lån *) -351,960-3, ,960 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2015: -354,960 26

28 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Del 3 Programområdene 3.1 Programområde 01 Barnehage Det er 441 barn som har gratis barnehageplass per 31. august. Det er ledige barnehageplasser og alle som ønsker det får barnehageplass. Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 0,6 millioner kroner. Det foreslås ingen endringer i programområdets rammer. Økonomisk status Fakta Programområdet viser ingen avvik. Vurdering De kommunale barnehagene og Norges Beste Barnehage melder balanse ved årets slutt. Pr 31. august er det 239 færre heltidsplasser enn i juli. Sammenlignet med august 2014 er det en nedgang på 83 heltidsplasser. Det er også en nedgang i antall barn i barnehagealder. Andel barn i barnehage er derfor stabil sammenlignet med fjoråret. Barnehageplasser tildeles fortløpende, men det er knyttet usikkerhet til hvor stor etterspørselen kommer til å bli. Det er en nedgang i antall timer til spesialpedagogiske tiltak siden forrige rapportering. Årsprognosen viser allikevel at antall påløpte timer kommer til å overstige budsjetterte timer ved utgangen av året. Basert på tidligere erfaringer, så vil antall vedtak øke frem mot årsskiftet. Dette vil være med på å underbygge årsprognosen ytterligere. 27

29 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Konklusjon Færre barn i barnehage gir lavere kostnader enn budsjettert. Samtidig er det knyttet usikkerhet til opptak av nye barn og utviklingen innenfor spesialpedagogiske vedtak. Rådmannen foreslår derfor ingen endringer i programområdets budsjett. Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 01 Barnehage Regnskap Regnskap Budsjett Millioner kroner pr pr pr Avvik Investeringsbudsjettet Det er ingen avvik i investeringsprosjekter i forhold til fremdrift eller økonomi som utløser behov for konkret omtale. Andre forhold Årsbud 2015 Gratis barnehage Ved utgangen av barnehageåret i juli, var det 546 barn som hadde gratis barnehageplass. Ved oppstart av nytt barnehageår i august, var det 441 barn. Det mottas og behandles søknader om gratis barnehageplass fortløpende. Drammen kommune har i 2015 blitt tildelt 14,5 millioner kroner fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet til forsøket med gratis barnehageplass til lavinntektsfamilier. Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 141,6 150,5 151,7 1,2 237,9 0,0 Andre driftsutgifter 232,9 234,4 230,4-4,0 360,6 0,0 Sum driftsutgifter 374,5 384,9 382,1-2,8 598,4 0,0 Andre inntekter -58,8-71,0-69,6 1,5-94,0 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -8,5-9,2-8,5 0,7-12,7 0,0 Sum driftsinntekter -67,3-80,2-78,0 2,2-106,7 0,0 Netto driftsutgifter 307,2 304,7 304,1-0,6 491,7 0,0 Kompetansesenteret Fra august 2015 er utviklingsenhetene Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole organisatorisk slått sammen til Kompetansesenter for Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole. Senteret ledes av Hilde Marie Schjerven. 28

30 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 02 Oppvekst Kommunen har søkt om å delta i et forsøk hvor kommunen overtar statlige oppgaver i barnevernet. En evaluering av barnevernet i Drammen kommune ble ferdigstilt i 2. tertial, og tiltak i tråd med rapporten er iverksatt. Fylkesmannens tilsyn knyttet til mottak av bekymringsmeldinger viste avvik når det gjelder kommunens sikring av forsvarlig håndtering av meldinger og sikring av tilbakemelding til de som melder. Tiltak for å lukke avvikene er iverksatt. Endelig rapport fra fylkesmannen ventes i oktober, og rådmannen forventer at tilsynet da lukkes uten avvik. Programområdet foreslås styrket med 0,7 millioner kroner som følge av flere enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst har for øvrig iverksatt tiltak for å sikre at driften er innenfor vedtatt budsjett. Økonomisk status Fakta Regnskapstall for programområdet viser per august et merforbruk på 1,7 millioner kroner etter tilførte 16 millioner kroner i varig rammestyrking ved 1.tertial. Budsjettmidlene er tilført barnevernsområdet. Vurdering Under forutsetning av at antall barn med plassering utenfor hjemmet ikke øker vesentlig siste del av året, forventer barneverntjenesten et årsresultat innenfor rammen av tildelt budsjett. Øvrige tjenesteproduserende avdelinger rapporterer per august også om årsresultat tilnærmet i balanse. Som en konsekvens av bystyrets vedtak om å øke fra 15 og inntil 20 enslige mindreårige flyktninger i 2015 og 2016, øker virksomhetenes netto driftsutgifter med anslagsvis 0,7 millioner kroner i år. Virksomheten har fortsatt noen utfordringer knyttet til enkelte ekstraordinære utgiftsposter, men søker i størst mulig grad å dekke opp for dette. Konklusjon Virksomheten jobber aktivt med å finne innsparingsmuligheter for å dekke opp for merforbruket per 2. tertial. Det foreslås å styrke programområdets ramme med 0,7 millioner kroner til dekning av økte utgifter ved økt mottak av enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen legger til grunn at programområdet styrer mot et årsresultat i balanse, men tallene er fortsatt beheftet med noe usikkerhet. 29

31 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 02 Oppvekst Regnskap Regnskap Budsjett Millioner kroner pr pr pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 127,7 139,0 141,6 2,5 223,3 0,0 Andre driftsutgifter 48,7 55,4 50,4-5,0 89,0 0,0 Sum driftsutgifter 176,5 194,4 191,9-2,5 312,3 0,0 Andre inntekter -22,4-30,0-30,1-0,1-63,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -5,8-6,0-5,1 0,9-7,6 0,0 Sum driftsinntekter -28,1-36,0-35,2 0,8-71,1 0,0 Netto driftsutgifter 148,3 158,4 156,7-1,7 241,2-0,7 Investeringsbudsjettet Det er ingen avvik i investeringsprosjekter i forhold til fremdrift eller økonomi som utløser behov for konkret omtale. Lyngveien 20 tilpasning av bofellesskap Det foreslås bevilget 3,0 millioner kroner til tilpasninger og bygningsmessig oppgradering av bofellesskapet i Lyngveien 20. Andre forhold Barnvernet Kommunen har, som en av 13 kommuner, søkt om deltakelse i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. Forsøket skal starte i april 2016 og vare i om lag fire år. Forsøket innebærer at barnevernet overtar det faglige og økonomiske ansvaret for tiltak som Barne-, ungdoms- og familieetaten i dag har ansvaret for. Dette gjelder blant annet spesialiserte hjelpetiltak, rekruttering og oppfølging av fosterhjem og plassering av barn i institusjon. Departementet tar stilling til søknadene innen utgangen av oktober. Det forutsettes at kommunens kostnader knyttet til forsøket kompenseres. I løpet av våren og sensommeren 2015 har Varde Hartmark i samarbeid med Telemarksforsking gjennomført en enkel organisatorisk analyse av Senter for oppvekst, og en grundig analyse av barneverntjenesten herunder en utvidet analyse av fosterhjemsarbeidet. Hovedfunnene i evalueringen legger til grunn at Senter for oppvekst som helhet utfører sine oppgaver i tråd med lovverk og god forvaltningsskikk, og at barneverntjenesten, inkludert fosterhjemsseksjonen, har et godt system for internkontroll, overholder lovpålagte frister og har en ledergruppe som har iverksatt relevante forbedringstiltak i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte. Rapporten peker videre på at Senter for oppvekst har et forbedringspotensial når det gjelder kommunikasjonsarbeid (eksternt og internt), samhandling på tvers, bedre dokumentasjon og brukertilfredshet som i for stor grad baserer seg på hvem i barneverntjenesten som følger opp familiene. Fylkesmannen gjennomførte i 2. tertial tilsyn med barnevernets håndtering av meldinger til barnevernet. Funnene viste at kommunen ikke har sikret at alle meldinger til barneverntjenesten er håndtert forsvarlig og heller ikke at alle som melder saker til barneverntjenesten får tilbakemelding i tråd med barnevernlovens bestemmelser. Det er 30

32 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 iverksatt tiltak for å sikre forsvarlig praksis, og rådmannen forventer at tilsynet lukkes uten avvik. Fylkesmannens endelig rapport er ventet i oktober. 31

33 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 03 Samfunnssikkerhet Programområdet har et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner per 2. tertial. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innfor tildelt budsjett. Økonomisk status Fakta Programområdet har et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner per 2. tertial. Vurdering Det er ingen forhold innenfor programområdet som gjør at det forventes endringer i løpet av året. Konklusjon Rådmannens forslag og årsprognose er i tråd med årsbudsjettet per 2. tertial. Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 03 Samfunnssikkerhet Millioner kroner Investeringsbudsjettet Investeringer til nytt flomutstyr og nødaggregater går som planlagt. Når det gjelder oppbevaring og drifting av aggregatene, er det gjort avtale med DRBV om dette. Når det gjelder befolkningsvarsling, brukes Vann og Avløps(VA) ordinære varslingssystem. Videre forbedring av befolkningsvarsling er utsatt i påvente av statlige føringer. Andre forhold Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 30,3 29,8 30,0 0,2 44,8 0,0 Sum driftsutgifter 30,3 29,8 30,0 0,2 44,8 0,0 Andre inntekter -0,1-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Netto driftsutgifter 30,2 29,7 29,9 0,2 44,4 0,0 IKT-beredskap D-IKT har innført en rekke sikkerhetsbarrierer og kontrollsystemer for å beskytte kommunen mot elektronisk angrep. Arbeidet med beredskapsplanen er startet, og tar utgangspunkt i planer fra lignende virksomheter. Ledende aktører i markedet bidrar til utarbeidelsen av enkeltdeler av planen 32

34 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 04 Byutvikling Rådmannen foreslår at det brukes 1,5 millioner kroner til samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere. Økonomisk status Fakta Programområdet har ett mindreforbruk på 0,2 millioner kroner per 2. tertial. Vurdering Det er ved utgangen av 2. tertial ingen kjente forhold som kan forvente å gi merforbruk innenfor programområdet i Konklusjon Rådmannen foreslår ingen endringer for programområdet. Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 04 Byutvikling Millioner kroner Investeringsbudsjettet Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 25,8 27,5 27,1-0,4 44,1 0,0 Andre driftsutgifter 9,4 8,9 8,2-0,7 12,3 0,0 Sum driftsutgifter 35,2 36,5 35,3-1,1 56,4 0,0 Andre inntekter -12,0-12,9-12,1 0,9-37,1 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,5-0,7-0,3 0,4-0,2 0,0 Sum driftsinntekter -12,5-13,7-12,4 1,3-37,4 0,0 Netto driftsutgifter 22,7 22,8 23,0 0,2 19,0 0,0 Samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere Det foreslås brukt 1,5 millioner kroner av disponibel sum på 15 millioner kroner, til følgende prosjekter: - Prosjektering av gågater - Hotvetalleen - Oppfølging av vei og VA på Holmen - Oppfølging av vei og VA i Rødgata. Andre forhold Ekstra planressurser for byvekst I 1. tertial 2014 ble det disponert 15 millioner kroner fra fond til ekstra planressurser, grunnet et stort antall omfattende planarbeider som måtte startes opp. Per 2. tertial 2015 ser det ut til at en ved utgangen av 2015 vil ha brukt 11 millioner kroner av disse midlene. Flere av planarbeidene har vist seg å strekke seg over lenger tid enn forutsatt, og videreføring av planløftet vurderes i økonomiplan

35 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 05 Helse og omsorg Det forventes økonomisk balanse ved årets slutt. Økonomisk balanse innebærer mulighet for større fokus på forbedring av kvalitet og brukeropplevelse. Det er etablert et eget tilrettelagt tilbud for eldre med atferdsutfordringer, med brukere fra hele byen, ved Åskollen helse- og omsorgsdistrikt med i alt 16 plasser. Bystyret vedtok temaplan for helse, sosial og omsorg i juni Plan følges blant annet opp med at alle sykehjem sertifiseres som Livsgledesykehjem. 10 nye boliger for psykisk utviklingshemmede er bygget og står klare for innflytting. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 8,3 millioner kroner. Vurdering Utviklingen i driftsregnskapet er i tråd med prisveksten. Noen virksomheter har fortsatt merforbruk målt mot budsjett, men totalt sett forventes det at dette skal jobbes inn mot årets slutt. Konklusjon Tatt hensyn til reserven på 10 millioner kroner forventes det økonomisk balanse ved årets slutt. Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 05 Helse og omsorg Regnskap Regnskap Budsjett Årsbud Millioner kroner pr pr pr Avvik 2015 Investeringsbudsjettet Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 542,3 565,7 551,0-14,7 878,5 0,0 Andre driftsutgifter 278,0 227,7 222,4-5,3 366,0 0,0 Sum driftsutgifter 820,3 793,4 773,5-19,9 1244,5 0,0 Andre inntekter -93,4-97,7-92,0 5,7-188,9 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -35,0-35,8-29,8 5,9-41,8 0,0 Sum driftsinntekter -128,4-133,5-121,8 11,6-230,8 0,0 Netto driftsutgifter 691,9 659,9 651,6-8,3 1013,7 0,0 Innenfor digitalisering og velferdsteknologi er det per august investert 2,3 millioner kroner, i blant annet tilrettelegging for e-læring, elektronisk legemiddelskap til Helsehuset og teknologisk utstyr for deltakelse i felles aktiviteter ved helse- og omsorgsdistriktene. Kommunen har også kjøpt inn 11 rickshaw er ( sykkeldrosjer ) som er fordelt ut på helse- og omsorgsdistriktene. Dette er livsgledetiltak som bidrar til at personer med liten mobilitet kan 34

36 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 komme seg ut i nærmiljøet. Syklene er også tilgjengelige for frivillighet fra pårørende og andre. Sanseinntrykk kombineres med sosial prat med syklisten eller medpassasjeren. Schwartz gate 20 - bolig Byggearbeidene startet i januar 2015 og planlegges ferdigstilt innen 1. desember Fasader og mye innvendig arbeid er ferdigstilt, men pga. konkurs hos totalentreprenøren kreves nye kontrakter som har forsinket prosjektets fremdrift. Opprinnelig budsjett for rehabilitering av bygget ble satt til 8,7 millioner kroner (inkl. mva). Sluttsummen forventes å kunne bli noe høyere pga. konkurs og merarbeid i forbindelse med dette. Hjelpemiddelsentral Det er avsatt 3,0 millioner kroner til ombygginger for tilpassing av lokaler. Prosjektet var opprinnelig planlagt for arealer i Buskerudveien 17, men vurderes nå i stedet lokalisert i de tidligere lokalene til Drammen Kjøkken på Landfalløya. Prosjektering pågår. Andre forhold Planarbeid Temaplan for helse, sosial og omsorg (HSO-planen) ble vedtatt av Bystyret den 16. juni. Iverksettelse av planen er i gang. Digitaliseringsstrategien i HSO er ferdigstilt og handlingsplanen for 2015 gjennomføres som planlagt. Status tilpassing kjøkkenfasiliteter Drammen kjøkken bygger om til ny produksjonsmetode kok/kjøl fra nyttår. For at beboere skal kunne velge hva man skal spise, når man skal spise og tilrettelegge for muligheter til økt trivsel rundt måltidet, endres produksjonen fra sentralt oppvarmet på kjøkken til lokalt tilberedt mat. Ombygging av kjøkken ved sykehjemmene pågår, og vil være ferdig ved årets slutt. Unntaket er Drammen Helsehus som ferdigstilles tidligst mulig i 2016, etter at Drammen Kjøkken KF har flyttet til nybygde produksjonslokaler på Gulskogen Grunnet bygningsmessige forhold er det usikkert om Fredholt bo- og servicesenter er ferdigstilt innen nyttår. Ombygging/utbedringer Det er i 2.tertial pågått utbedringer i kloakksystemet ved Filten omsorgsboliger. Arbeidet vil bli sluttført i oktober Dette har ikke medført kostnader eller særlig ulempe for kommunen eller beboere. Ferdigstillelse av boliger 10 nye boliger for psykisk utviklingshemmede i Christian Blomsgate ferdigstilles og tas i bruk høsten Schwartzgate 20 nærmer seg ferdigstillelse med 6 leiligheter til personer med lettere psykiske helseutfordringer, og vil bli et nytt botilbud fra årsskiftet. Livsgledesykehjem Seks av ni sykehjem ved helse- og omsorgsdistriktene har startet opp prosessen med sertifisering som Livsgledesykehjem. De resterende tre sykehjemmene startet prosessen 1. september Eget tilrettelagt tilbud for eldre med atferdsutfordringer 35

37 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Det er etablert et eget tilrettelagt tilbud for eldre med atferdsutfordringer (Havna) ved Åskollen helse- og omsorgsdistrikt med i alt 16 plasser. åtte forsterkede plasser er flyttet fra Hamborgstrøm, seks demensplasser er flyttet fra Strømsø, samt to nye plasser. Plassene er for brukere fra hele byen. 36

38 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 06 Kultur Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 0,6 millioner kroner, men styrer mot et årsresultat i balanse. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 0,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Virksomhet Kultur har i 2.tertial hatt noe høyere driftsutgifter enn budsjettert. Dette oppveies imidlertid delvis av høyere inntekter og sykelønnsrefusjoner i perioden. Virksomheten har innført tiltak for å redusere merforbruket. Budsjettsituasjonen innenfor programområdet vurderes så langt å være under god kontroll. Konklusjon Programområde styrer mot et årsresultat i balanse. Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 06 Kultur Regnskap Regnskap Budsjett Millioner kroner pr pr pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 31,2 32,1 31,3-0,7 47,9 0,0 Andre driftsutgifter 74,8 79,3 78,1-1,1 116,6 0,0 Sum driftsutgifter 106,0 111,3 109,5-1,9 164,6 0,0 Andre inntekter -18,1-18,4-17,4 1,0-24,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,7-0,9-0,7 0,2-0,7 0,0 Sum driftsinntekter -18,9-19,3-18,1 1,2-25,2 0,0 Netto driftsutgifter 87,2 92,0 91,4-0,6 139,4 0,0 Investeringsbudsjettet Det er ingen avvik i investeringsprosjekter i forhold til fremdrift eller økonomi som utløser behov for konkret omtale. 37

39 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 07 Ledelse, organisering og styring Nytt møtesenter og kafé er tatt i bruk i rådhuset. Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 1,1 millioner kroner i økte driftskostnader. Økonomisk status Fakta Programområdet har per 2. tertial et resultat i tråd med periodisert budsjett. Vurdering Det er i 2. tertial åpnet nytt møtesenter og kafé på rådhuset. Som nevnt i 1. tertial er det påløpt engangskostnader og et økt driftsnivå. Øvrig virksomhet i programområdet forventes å driftes innefor tildelte rammer. Konklusjon Rådmannen foreslår at det bevilges 1,1 millioner kroner til å dekke økte driftskostnader av kafé på rådhuset. Helårseffekten er beregnet til 1,5 millioner kroner og rådmannen vil i økonomiplan komme tilbake til hvorvidt det er behov for å styrke tiltaket ytterligere. Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 07 LOS Regnskap Regnskap Budsjett Millioner kroner pr pr pr Investeringsbudsjettet Andre forhold Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 62,1 67,3 67,9 0,6 107,0 0,0 Andre driftsutgifter 70,1 78,0 75,0-3,0 119,3 0,0 Sum driftsutgifter 132,2 145,3 142,9-2,4 226,2 0,0 Andre inntekter -19,5-27,6-25,4 2,2-37,9 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -2,2-1,3-1,0 0,3-1,1 0,0 Sum driftsinntekter -21,7-29,0-26,4 2,5-39,0 0,0 Netto driftsutgifter 110,5 116,3 116,4 0,1 187,3-1,1 Rådhuset som møteplass Rådhuset har fått nytt møtesenter og cafe for å gi bedre service til besøkende og ansatte. Det er tidligere bevilget 5 millioner kroner ut i fra et første anslag til inventar og utstyr. Det viste seg at kostnadene ble høyere enn først anslått. Dette gjelder først og fremst kjøkkenet med tilhørende kjølerom. Rådmannen foreslår at prosjektet styrkes med 2,0 millioner kroner, slik at de totale kostnader for inventar og utstyr blir 7,0 millioner kroner. 38

40 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner og programområdet styrer mot balanse. Økonomisk status Programområdet rapporterer et mindreforbruk per august på 0,5 millioner kroner. Fakta Aktivitetsnivået innenfor programområdet kan variere i løpet av året og har en tendens til å øke i siste tertial. Vurdering Programområdet ser ut til å styre mot balanse Konklusjon Rådmannen foreslår at programområdets budsjett opprettholdes. Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 5,7 8,7 8,5-0,2 9,7 0,0 Sum driftsutgifter 5,7 8,7 8,5-0,2 9,7 0,0 Andre inntekter -1,2-1,3-0,5 0,7-0,8 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -1,2-1,3-0,5 0,7-0,8 0,0 Netto driftsutgifter 4,5 7,5 8,0 0,5 8,9 0,0 39

41 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 09 Idrett, park og natur Deler av avsatte midler i 2015 til oppgradering av Drammen park fase 2 aktivitetsanlegg for ungdom vil bli overført til 2016, da anleggsarbeidet vil gjennomføres i Drammen kommune har fått medhold i lagmannsretten i at tvangssalget av Tennishallen skal kjennes ugyldig, grunnet utilstrekkelig opplysninger i salgsprosessen om kommunens servitutter for bruk av hallen. Det arbeides videre for å sikre at hallen vil bli brukt i samsvar med festekontrakten og tippemiddelbestemmelsene. Økonomisk status Fakta Programområde viser per utgangen av 2. tertial 2015 et merforbruk på 0,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Idrett har hatt merkostnader på om lag 0,3 millioner kroner til snøsmelting på Marienlyst gamle gress, da Strømsgodset IF hadde en tidlig sesongstart og det ikke er mulig å måke bort snøen. Nytt toalettanlegg på Marienlyst er ferdigstilt i 2. tertial, og det påløper her en ekstra husleie. Idrett vil være restriktive med pengebruk ut året for å klare seg innenfor tildelt ramme. Forbruk på natur er i nivå med budsjett og ingen tiltak er nødvendig. Park har høyere kostnader til drift enn normalt, men vil korrigere forbruk utover høsten. Konklusjon Programområdet forventes å styre mot balanse på årsbasis, og det foreslås ingen endringer for budsjettrammen. Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 09 Idrett, park og natur Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 8,0 8,5 8,3-0,2 13,3 0,0 Andre driftsutgifter 30,2 48,1 46,9-1,3 69,8 0,0 Sum driftsutgifter 38,2 56,6 55,2-1,4 83,1 0,0 Andre inntekter -7,8-8,1-7,4 0,7-14,8 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,3-0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -8,1-8,7-7,4 1,3-14,8 0,0 Netto driftsutgifter 30,2 47,9 47,8-0,1 68,2 0,0 40

42 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Investeringsbudsjettet Drammen park Det er bevilget kr. 17 mill, fordelt på kr. 7 mill i 2015 og kr. 10 mill i Forprosjekt ble behandlet som egen sak i formannskapet og bystyret i juni - sak 73/15 Drammen park fase 2 - aktivitetsområde for ungdom. Vedtaket bekrefter at fremlagt forprosjekt legges til grunn for utarbeidelse av detaljprosjekt med påfølgende anbudskonkurranse og gjennomføring. I saken ble det også vist til at kostnadene for komplett anlegg er oppjustert til totalt kr. 20,8 mill, og med mulighet for tildeling av spillemidler og opsjon på delarbeider. Det nye anlegget er nå planlagt bygget i sin helhet i 2016, med kontraktstildeling årsskiftet 2015/16. Investeringsbehovet i 2015 kan derfor reduseres fra kr. 7 mill til kr. 4 mill. Forslag til restbevilgning legges inn i økonomiplan for Kunstis-/kunstgress Konnerud Arbeidene med etablering av ny kunstis-/kunstgressbane er igangsatt som planlagt. Kunstgressbanen er planlagt tatt i bruk våren 2016 og kunstisanlegget ferdigstilles i god tid før vintersesongen 2016/17. Vedtatt budsjett er kr. 14 mill (7 + 7 mill i 2015 og 2016). Vedtatt bevilgning skal kun dekke kommunens nettoutgifter, og det forutsettes derfor forskuttering av både spillemidler og mva. Påløpte utgifter i 2015 forventes av den grunn å overstige bevilgningen på kr. 7 mill med 5 millioner kroner. Sande kommune har vedtatt bevilgning på totalt kr. 2,2 mill til anlegget over 2 år. Forutsatte økte spillemidler på totalt 14,7 millioner kroner til interkommunalt anlegg er derved sikret. Prosjektets totalramme er 37,5 millioner kroner. Det vises også til orientering for formannskapet i møte 5. mai. Anleggets totaløkonomi knyttet til både investering og drift, vil bli fremlagt for behandling i økonomiplan for Andre forhold Tennishallen Tennishallen ble våren 2015 tvangssolgt etter begjæring fra Skatt SØR, p.g.a. manglende innbetaling av moms fra tennisklubbens side. Tennishallen står på kommunal tomt, med festekontrakt. Kommunen bestred tvangssalget, da begrensningene som følger av festekontrakten (anlegget skal benyttes til tennis og ikke-kommersiell aktivitet) ikke var tilstrekkelig opplyst i salgsoppgaven. Rådmannen har etter fullmakt i 1. tertialrapport forfulgt saken juridisk for å sikre kommunens posisjon. Lagmannsretten har 15. juli kommet til at spillemiddelordningen utgjør en negativ servitutt på eiendommen, og at megler skulle ha lagt ut tennishallen for salg med de begrensninger spillemiddelbestemmelsene innebærer. Når dette ikke ble gjort er det en saksbehandlingsfeil at tingretten stadfester budet. Lagmannsretten har av dette konkludert med at budet ikke stadfestes. Dette innebærer at saken blir sendt tilbake til tingretten og megler for ny gjennomføring av salget med spillemiddelordningen påheftet. 41

43 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 10 Politisk styring Kommunestyre- og fylkestingvalget ble avholdt 14. september, og det er ikke mottatt klager på forberedelsen eller gjennomføring. Det forventes at valget gjennomføres innenfor tildelt budsjettramme. Det er fra høsten 2015 ansatt to prosjektledere til å arbeide med kommunereformen. Økonomisk status Fakta Programområdet viser et resultat i tråd med periodisert budsjett per august. Vurdering Det er per 2. tertial ingen avvik som gir grunn til å anta at det blir merforbruk i Konklusjon Forutsatt at utgiftene til kommunevalget holder seg innenfor budsjettert ramme på 4.4 millioner kroner, tilsier årsprognosen for programområdet et resultat i balanse. Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 10 Politisk styring Regnskap Regnskap Budsjett Årsbud Millioner kroner pr pr pr Avvik 2015 Investeringsbudsjettet Investeringer til valg Pc er og diverse valgutstyr for til sammen 0,9 millioner. Det vil i tillegg bli investert i digitale løsninger til nyvalgte politikere. Totale investeringer er forventet å ligge innenfor budsjett. Andre forhold Kommunereform Utredningsarbeidet i regi av PwC/Asplan Viak er avsluttet og har blitt presentert i et felles formannskapsmøte og ledersamling for de seks kommunene (Svelvik, Lier, Drammen, Sande, Øvre Eiker og Nedre Eiker) som har samarbeidet om utredningen. Drammen kommune har blitt tildelt regionale utviklingsmidler fra Buskerud fylkeskommune som skal benyttes til gjennomføring av pågående utredningsarbeid om kommunereform og som vil finansiere deler av denne utredningen. Det er ansatt to prosjektledere som skal arbeide videre med kommunereformen. Med oppstart hhv. 1. august og 1. oktober Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 5,1 5,5 5,6 0,1 8,5 0,0 Andre driftsutgifter 7,3 8,5 8,4-0,1 13,5 0,0 Sum driftsutgifter 12,4 14,0 14,0 0,1 21,9 0,0 Andre inntekter -0,2-0,4-0,2 0,2-0,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,0 0,2 0,0-0,2 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,2-0,2-0,2 0,0-0,3 0,0 Netto driftsutgifter 12,1 13,8 13,9 0,1 21,7 0,0

44 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 For Drammen kommunes del dekkes utgifter til arbeidet med kommunereform innenfor økt ramme til planarbeid, jfr. Bystyresak 60/2014 Drammen kommune -1. tertialrapport Programområdet 10 blir tilført 1,4 millioner kroner av disse midlene som en teknisk justering nå i 2. tertial. Drammen kommune har blitt tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud til medvirkningstiltak og innbyggerinvolvering. Ungdomsrådet har blitt tildelt midler til utarbeidelse av film som grunnlag for debatt om kommunereformen blant ungdom. Det er bevilget midler til visuell presentasjon av kommunereformen til innbyggere, foreninger, lag osv. Det er også blitt tildelt midler til å utarbeide informasjonsmateriell til bruk i skolen. Videre er det tildelt midler til politiske verksteder og dialogmøter og generelt stor grad av involvering av innbyggere. Tildelte midler fra fylkesmann utgjør til sammen 1,7 millioner kroner. Det vises for øvrig til orienteringssak om kommunereformarbeidet behandlet av bystyre i møte (sak 57/2015). Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyre- og fylkestingsvalget ble avholdt 14. september. Det er ikke mottatt klager på forberedelsen eller gjennomføringen av kommunestyrevalget i Drammen kommune. Valget ble gjennomført med bruk av elektronisk manntallsavkryssing, og løsningen fungerte etter intensjonen velgere benyttet stemmeretten noe som tilsvarer en valgdeltakelse på 55,9 prosent. Det er avsatt 4,4 millioner kroner til gjennomføringen av kommunevalget. Det forventes at valget gjennomføres innefor tildelt budsjettramme. 43

45 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 11 Vei Det kommunale veinettet har vært utsatt for skader etter ekstremvær i slutten av august og første del av september. Utbedringskostnader for inntil 2,5 millioner kroner foreslås dekket ved midler fra disposisjonsfond. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per utgangen av 2. tertial 2015 et merforbruk på 0,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Programområdets økonomi vurderes å være under kontroll. Utfordringer knyttet til skader etter ekstremværet i slutten av august og begynnelsen av september er nærmere omtalt nedenfor. Konklusjon Programområdet forventes å styre mot balanse på årsbasis, og det foreslås ingen justeringer i driftsbudsjettet. Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde P11 Vei Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 5,9 6,9 7,1 0,2 12,0 0,0 Andre driftsutgifter 40,4 29,0 22,2-6,8 44,1 0,0 Sum driftsutgifter 46,4 35,9 29,3-6,6 56,2 0,0 Andre inntekter -11,5-7,7-1,6 6,1-2,8 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,0-0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -11,5-7,8-1,6 6,2-2,8 0,0 Netto driftsutgifter 34,9 28,2 27,7-0,4 53,3 0,0 Investeringsbudsjettet Det er per utgangen av 2. tertial 2015 påløpt om lag 40 millioner kroner i investeringsutgifter innenfor programområdet. De største prosjektene er oppgradering av fortau, holdeplasser mv. i Professors Smiths gate med 12,6 millioner kroner og utskifting av kvikksølvarmatur med 11,4 millioner kroner. Det er så langt ikke registrert avvik av betydning innenfor programområdets investeringsprosjekter. Andre forhold Skader på veinettet etter uvær Det har oppstått skader på veinettet for anslagsvis 2,5 millionerkroner etter uvær i år. Det er behov for å styrke programområdet tilsvarende dette beløpet. Rådmannen vil undersøke om kommunen kan få refusjon via statlige støtterordninger og/eller gjennom forsikringer. Rådmannen ber om fullmakt til å dekke det nødvendige beløp fra disposisjonsfond. Status for utbedringen av skadene vil bli rapportert i årsmeldingen for

46 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 12 Grunnskole Utgifter til elever med behov for omfattende hjelpebehov har økt som følge av flere elever og mer omfattende hjelpebehov, og rådmannen foreslår å styrke programområdet med 5 millioner kroner. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Økonomien for skolene er svært stram og tre skoler melder at de kan ende med merforbruk ved årets slutt. De har i verksatt tiltak for å holde seg innenfor tildelt budsjett. Drammen kommunes utgifter til elever med omfattende hjelpebehov er økende. Økte kostnader utover budsjett utgjør 5 millioner kroner årlig. Konklusjon Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 5 millioner kroner. Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 12 Grunnskole Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 296,8 325,0 324,4-0,6 511,5 0,0 Andre driftsutgifter 178,3 195,5 192,0-3,5 312,9 0,0 Sum driftsutgifter 475,1 520,5 516,4-4,1 824,5 0,0 Andre inntekter -40,4-43,3-41,7 1,6-62,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -15,2-15,3-11,7 3,5-16,5 0,0 Sum driftsinntekter -55,6-58,6-53,4 5,2-79,0 0,0 Netto driftsutgifter 419,5 461,9 463,0 1,1 745,5-5,0 Investeringsbudsjettet Konnerud skole Høsten 2012 ble det oppdaget inneklima- og muggsopproblemer ved skolen. Saneringstiltak ble umiddelbart igangsatt og arbeidene ble gjennomført i flere trinn i løpet av Fase 3 omfatter de siste gjenstående arealene i og 1954-bygget. Entreprisekonkurranse er blitt utlyst våren 2015 og arbeidene har startet under sommerferien. Det regnes med ferdigstillelse februar Investeringsramme er 30 millioner kroner ekskl. inventar og utstyr. Andre forhold Økning av elever med behov for omfattende hjelpetiltak. Drammen kommunes andel av elever ved Frydenhaug skole har vært relativt stabilt de siste tre årene og har bare økt fra 46 til 51elever. Kommunens utgifter til elevene ved Frydenhaug har i samme tidsrom økt fra 26,4 millioner kroner til 32,9 millioner kroner i

47 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Hovedårsaken til økningen er dels at de nye elevene har mer omfattende hjelpebehov enn tidligere og dels at det har kommet elever tilflyttende midt i skoleåret som har hatt så store hjelpebehov at det har vært behov for plass ved Frydenhaug skole. Antallet ressurskrevende elever i de ordinære skolene har de tre siste år økt fra 92 i 2013 til 112 i skoleåret 2015/16. Det er en økning på 21,7 prosent. Tilsvarende har utgiftene til spesialundervisning for disse elevene økt fra 20,1 millioner kroner i 2013 til 26,3 millioner kroner i Dette har medført at programområde 12 har hatt en dreining i ressursbruken fra tilpasset opplæring til spesialundervisning. Dette til tross for at andelen elever med behov for spesialpedagogisk hjelp har sunket fra 7,8 prosent i 2013 til 7,6 prosent i I forbindelse med omtale av elevtallsveksten vil vi komme tilbake til dette i økonomiplan Kompetansesenteret Fra august 2015 er utviklingsenhetene Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole organisatorisk slått sammen til Kompetansesenter for Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole. Senteret ledes av Hilde Marie Schjerven. Skolefritidsordning for elever med særskilte behov trinn I følge Opplæringslovens 13.7 skal kommunen ha tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på årstrinn. Med bakgrunn i ønske fra noen foreldre om etablering av et eget SFO-tilbud for de eldste barna, ønsker rådmannen å invitere aktuelle foreldre for å høre deres synspunkter og drøfte ulike alternativer. Et mulig oppstartstidspunkt for en pilot vil være årsskiftet

48 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 13 Sosiale tjenester Bystyret vedtok å øke antall flyktninger fra 130 til 170 i Dette vil gi økte tilskudd fra staten til kommunen. Rådmannen foreslår at Introduksjonssenteret tilføres 1,4 millioner kroner for å dekke merkostnader i år. Husbanken har bevilget en ramme på 9,7 millioner kroner til tilskudd til etablering til Drammen kommune. Denne rammen er nå disponert, mens det per september er estimert et behov for ytterligere 8,7 millioner kroner. Rådmannen foreslår at det disponeres inntil 10 millioner kroner fra tidligere avsatte midler til å finansiere formålet. Økonomisk status Fakta Per 2.tertial har programområdet et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner. Vurdering NAV har satt i verk flere tiltak, deriblant økt krav om aktivitet. Dette viser nå resultater ved en nedgang i sosialhjelpsutgiftene og et mindreforbruk målt mot budsjett de siste to måneder. Introduksjonssenteret har gjennomført flere tiltak for å redusere merforbruket fra de siste to årene. Av økningen på 40 flyktninger, er 5 enslige mindreårige som omtales under programområde 02. Som følge av at det skal bosettes 35 flere flyktninger i 2015 vil det påløpe ekstra kostnader for etablering og bosetting med 1,4 millioner kroner. Det forventes at NAV Drammen og Senter for rus styrer mot balanse ved årets slutt. Konklusjon Det ligger an til et merforbruk på 1,4 millioner kroner utover budsjettert ramme. Det foreslås at programområdet blir tilført 1,4 millioner kroner til dekning av økte kostnader til etablering og bosetting av 35 flere flyktninger. Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 13 Sosiale tjenester Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 110,8 116,8 117,0 0,1 186,5 0,0 Andre driftsutgifter 101,9 108,3 98,6-9,7 154,9-1,4 Sum driftsutgifter 212,7 225,1 215,5-9,6 341,4-1,4 Andre inntekter -61,7-52,5-44,5 8,0-77,0 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -4,9-5,6-3,5 2,1-4,6 0,0 Sum driftsinntekter -66,6-58,1-48,0 10,1-81,6 0,0 Netto driftsutgifter 146,1 167,0 167,5 0,5 259,7 0,0 47

49 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Andre forhold Økonomisk sosialhjelp Det er omtrent like mange som har fått utbetalt økonomisk sosialhjelp per 1. august i år (1497 personer) som på samme tidspunkt i fjor (1492 personer). Andelen unge under 25 år har økt noe, fra 17 prosent i august 2014 til 19 prosent på samme tidspunkt i år. De totale sosialhjelpsutgiftene er allikevel redusert fra 5,8 millioner kroner kroner per til 5,1 millioner kroner på samme tidspunkt i år. Tiltak som er iverksatt viser effekt og utgifter til sosialhjelp har vært lavere enn budsjett de siste to måneder. Startlån og boligtilskudd Bystyret innvilget i 1. tertial 2015 å øke startlånrammen fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner. Per 1. september er det utbetalt 90,2 millioner kroner i startlån til 87 husstander. 34 av disse er gjennom leie til eie. Rådmannen forventer at lånerammen vil bli brukt. I økonomirapport per 1. august 2015 ble det meldt om åtte startlånsaker til inkasso. Dette utgjør totalt kroner, tilsvarende 0,07 prosent av løpende lån på i alt 457,9 millioner kroner. På landsbasis er restansene 0,24 prosent av låneporteføljen. Av disse åtte inkassosakene er det nå inngått nedbetalingsavtaler for fire, og det er gitt tilbud om ny avtale til ytterligere en. Det er per dags dato syv løpende inkassosaker knyttet til startlån. Tilskudd til etablering (Boligtilskudd) er et statlig tilskudd gitt av Husbanken, som kommunen videreformidler til enkeltpersoner. Kommunen innvilges en årlig ramme. For Drammen kommune var rammen i 2015 på 9,7 millioner kroner. Tildeling fra kommunen gjøres etter en økonomisk behovsprøving og skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Stadig flere av boligsosialt vanskeligstilte som har eiepotensial og blir hjulpet etter modell av leie til eie, har behov for boligtilskudd i tillegg til startlånet. Det er nå ca. 80 prosent av de som får startlån via leie til eie som er avhengig av boligtilskudd for å få bli boligeier. Dette er en økning. I årene 2011, 2012, 2013 og 2014 var det i snitt 52 prosent som hadde behov for boligtilskudd i tillegg til startlån av deltakerne i leie til eie. Det er per 1. september utbetalt 9,3 millioner kroner i boligtilskudd, og årets ramme er brukt opp. Ubehandlede søknader og tilskudd gjør at det er estimert et behov for ytterligere 8,7 millioner kroner til dette formålet i inneværende år. Kommunen har en fondsavsetning på ubrukte tilskuddsmidler fra tidligere år på om lag 11 millioner kroner. Disse midlene står som bundet driftsfond i bykassens balanse per utgangen av Rådmannen anbefaler at 10 millioner kroner av beløpet henføres som etableringstilskudd. Bosetting av flyktninger Bystyret vedtok i møte den 16.6 å utvide vedtak om mottak av flyktninger fra 130 til inntil 170 personer for 2015 og Innenfor den utvidede rammen skal det bosettes inntil 20 enslige mindreårige flyktninger. Det er utarbeidet en plan for å komme i mål med bosettingen i løpet av året. Bosettingen går som planlagt. 48

50 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Tilskudd til boligsosialt arbeid Fylkesmannen i Buskerud innvilget den 1.juli kroner i tilskudd til prosjektet Ditt valg bolig først. Rådmannens svar på Vågengrapporten om NAV Arbeids- og sosialdepartementet sendte den 23.4 ut rapporten Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet på høring. Høringsfristen var 7. september. På grunn av sakens omfang og at høringsperioden ble berørt av ferie og valg, er høringen behandlet administrativt. Rådmannens høringssvar kan du finne her 49

51 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 14 Vann og avløp Investeringsrammen til vannforsyning og rehabilitering av dammer foreslås nedjustert med17 millioner kroner, grunnet lavere entreprisekostnader. Investeringer til avløp og rensing foreslås økt med10 millioner kroner. Økonomisk status Fakta Programområdet har ved utgangen av andre tertial ingen avvik mot budsjett. Vurdering Årsprognose er resultat innenfor budsjett. Konklusjon Rådmannen foreslår ingen endringer for programområdet. Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde P14 Vann og avløp Millioner kroner Investeringsbudsjettet Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 16,5 16,0 16,6 0,6 26,2 0,0 Andre driftsutgifter 67,0 63,9 63,4-0,5 115,7 0,0 Sum driftsutgifter 83,5 79,9 80,0 0,1 141,8 0,0 Andre inntekter -115,1-120,5-120,4 0,1-234,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,5-0,1-0,3-0,2-0,5 0,0 Sum driftsinntekter -115,6-120,6-120,8-0,1-234,9 0,0 Netto driftsutgifter -32,2-40,7-40,8-0,0-93,1 0,0 For 2015 er budsjett for vannforsyning og dammer på ca. 60 millioner kroner. Lavere entreprisekostnader på blant annet dammer gir ett anslag for året på 43 millioner kroner. Budsjett foreslås redusert med 17 millioner kroner. For avløp og rensing er det forventet et forbruk på 78,5 millioner kroner. Budsjettet foreslås økt med 10 millioner kroner. 50

52 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Del 4 Eierstyring kommunale foretak og selskaper De kommunale foretakene har per 2. tertial et samlet overskudd på 78,4 millioner kroner, som er 15,5 millioner kroner bedre enn periodebudsjettene. Med unntak av Drammen Drift KF har alle foretakene positivt resultat per 2. tertial. Eieruttakene for de kommunale foretakene foreslås opprettholdt i samsvar med budsjett. Generalforsamlingen for Energiselskapet Buskerud AS har fastsatt utbytte for 2014 til hver av eierne på 47,5 millioner kroner. Dette er 7,5 millioner kroner mer enn forutsatt i bykassens budsjett for Kommunale foretak økonomisk status De kommunale foretakene har per utgangen av 2. tertial 2015 et samlet overskudd på 78,4 millioner kroner. Dette er 15,5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak positivt resultat fra salg av eiendom i Drammen Eiendom KF. Det er kun Drammen Drift KF som per utgangen av august har negativt driftsresultat på 0,6 millioner kroner, men resultatet er likevel 0,1 millioner kroner bedre enn budsjettert. På årsbasis forventer foretaket et positivt resultat på 1,0 million kroner, noe som er 1,5 millioner kroner svakere enn budsjettert. De øvrige foretakene forventes å få et årsresultat som minst er som forutsatt i budsjettet. Økonomisk status for kommunale foretak per 2. tertial 2015 Resultat Mill. kr Eieruttak etter Avvik i Årsprognose Driftsinntektekostnader Nto. finans poster poster 2. tertial budsjett resultat Årsbudsjett) Drifts- Ekstraord. ekstraord. Budsjett pr. forhold til Årsbudsjett (endring i fht. 1) 2) Drammen Eiendom KF 3) -373,8 250,1 74,3-14,0-63,3-50,2 13,1-63,0 3) 48,1 Drammen Drift KF 4) -33,4 33,7 0,2 0,6 0,7 0,1-2,5-1,5 0,0 Drammen Kjøkken KF -34,6 30,9 0,2-3,4-3,5 0,0-2,4 2,2 Drammen Parkering KF -30,0 19,0 0,0-11,0-9,3 1,7-15,0 15,0 Drammensbadet KF 4) -39,2 37,9 0,1-1,3-0,6 0,7 0,0 0,0 Sum kommunale foretak -510,9 371,6 74,8-14,0-78,4-62,9 15,5-82,9-1,5 65,3 1. Foretakene fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper 2. Budsjetterte eieruttak for Resultatet for Drammen Eiendom KF fremkommer etter gevinst ved salg av eiendom på 14 mill. kr per 2. tertial 2015 DEKF forventer et årresultat før eiendomssalg i sasmvar med budsjett på 50 mill. kr. Årsresultat etter salg av eiendom vil sannsynligvis bli noe bedre enn budsjettert. 4. Drammensbadet KF mottar i 2015 tilskudd fra bykassen på 17,8 mill. kr Fullstendige rapporter per 2. tertial 2015 for de kommunale foretakene følger som vedlegg 3-7. Utbytte fra aksjeselskap Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2015 ble utbytte fra Lindum AS og Drammen Kino AS oppjustert med 0,6 og 1,2 millioner kroner, basert på fastsatte utbytter for 2014 på henholdsvis 11,6 og 2,2 millioner kroner. I etterkant av behandlingen av 1. tertialrapport har generalforsamlingen i Energiselskapet Buskerud AS fastsatt utbytte for 2014 til hver av de to eierne på 47,5 millioner kroner. Dette er 7,5 millioner kroner mer enn lagt til grunn i 51

53 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 bykassens budsjett for Drammen kommune har etter dette mottatt totalt 61,3 millioner kroner i utbytte fra aksjeselskaper. Forvaltningsrevisjon - selskapskontroll Selskapskontroll av Legevakta i Drammensregionen IKS og Drammen Scener AS er gjennomført. Kontrollutvalget behandlet rapportene i sitt møte Rapportene vil bli fremmet for bystyret som egne saker. Oppdatering av eierportal Bystyret behandlet eiermelding for Drammen kommune (sak 147/2012). I tråd med bystyrets behandling av eiermeldingen gjennomføres en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner. Oppdatert nøkkelinformasjon per september 2015 er nå tilgjengelig i kommunens eierportal. Videre oppdatering av eierportalen vil skje tidlig høst hvert år og vil bli rapportert i tilknytning til 2. tertial. Se kommunens Eierportal 52

54 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 Del 5 Menneskelige ressurser Antall ansatte i konsernet er stabilt. Sykefraværsutviklingen er tilfredsstillende, sykefraværet i 2. kvartal 2015 er redusert med 0,5 prosentpoeng sammenlignet med sykefraværet i 2. kvartal 2014 et historisk godt sykefraværsresultat i Drammen kommune. Redusert sykefravær er synlig i de fleste av de store programområdene. 5.1 Status ansatt- og årsverksutvikling Antall årsverk og ansatte i Drammen kommune * Organisasjonform Årsverk Årsverk Ansatte Ansatte Drammen kommune (basis) Samlet KF samarbeid (inkl. BRIS) Sum Drammen kommune *Tabellen over viser ikke ansatte som har permisjon uten lønn, har gått ut sykepengerettighetene og mottar midlertidige ytelser, midlertidige ansatte som har avtale om tilsigelse samt eventuell arbeidskraft innkjøpt fra ulike byråer. Ansatte som er ute i svangerskapspermisjon er inkludert i tallene. Kommentarer til personalutviklingen: Antall årsverk i konsern (juridisk enhet) er i perioden tilnærmet uendret. Antall ansatte i konsern (juridisk enhet) er i perioden redusert med 21. Økte årsverk er i hovedsak synlig i 02 Oppvekst (18 årsverk) og 12 Grunnskole (24 årsverk). Årsak til årsverksøkning i 02 Oppvekst er i hovedsak styrket bemanning ved helsestasjon, skolehelsetjeneste og tiltakstjenester. Årsak til årsverksøkning i 12 Grunnskole er i hovedsak flere ansatte ved mange enkeltskoler i kombinasjon med lønnet permisjon (videreutdanning) for cirka 60 lærere. Reduserte årsverk er i hovedsak synlig i 05 Helse og omsorg (33 årsverk), cirka 40 færre vikaravtaler. 53

55 Drammen kommune 2. tertialrapport Status sykefravær 2.kvartal 2015 Samlet sett, vurderes arbeidet med å få redusert sykefraværet i 2015 til å være godt i rute. Historisk sykefraværsutvikling i konsern - 2. kvartal 2. kvartal kvartal kvartal ,8 % 8,1 % 7,6 % Følgende sykefraværstrekk kan oppsummeres per 2. kvartal 2015: Sykefraværet synker i 01 Barnehage og 02 Oppvekst. Sykefraværet i 12 Grunnskole er historisk lavt. Sykefraværet i 05 Helse og omsorg har kommet på et lavere nivå enn før omorganisering av pleie- og omsorgstjenestene i Sykefraværet er fortsatt økende i deler av 13 Sosiale tjenester. 54

56 2. tertialrapport 2015 Vedlegg 1. Tekniske budsjettjusteringer per 2. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport per 2. tertial Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport Drammen Drift KF 2. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 2. tertialrapport Drammen Parkering KF 2. tertialrapport Drammensbadet KF 2. tertialrapport Status Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan

57 Vedlegg 1 Tekniske budsjettjusteringer pr. 2. tertial 2015

58 Budsjettekniske justeringer i 2. tertial 2015 Det er i perioden fram til regnskapsavslutningen per 2. tertial 2015 gjennomført enkelte budsjettekniske justeringer. Dette er budsjettjusteringer som påvirker programområdenes formelle rammer, mens som ikke innebærer reelle omprioriteringer innenfor bykassens samlede budsjettramme, jfr. omtalen nedenfor. De budsjettekniske justeringene som er gjennomført fremgår også av tabellen på neste side, som også viser bykassens reviderte budsjett etter tekniske justeringer pr. utgangen av 2. tertial Virkninger av lønnsoppgjør 2015 Årets lønnsoppgjør er avsluttet i løpet av 2. tertial, og programområdene er kompensert for virkningen av disse med totalt 27,0 millioner kroner som er tilført fra den sentrale lønnsreserven: - Sentrale justeringer kapittel 4 22,0 mill. kr - Lokale forhandlinger kapittel 3 (lederlønninger) 0,9 mill. kr - Lokale forhandlinger kapittel 5 4,1 mill. kr Lønnsreserven står etter dette til rest med 9,4 millioner kroner. Enkelte justeringer kan fortsatt forekomme, og som det fremgår av rådmannens forslag til budsjettjusteringer i 2. tertialrapport 2015 foreslås lønnsreserven nedjustert med 7,0 millioner kroner.

59 Drammen bykasse driftsbudsjett 2015 tekniske justeringer i 2. tertial Mill kroner Revidert budsjett pr. 1. tertial 2015 Sum tekniske justeringer i 2. tertial 2015 Justert budsjett pr Rammer pr. programområde 1-14: 3 173,9 27, ,0 01 Barnehage 488,7 3,0 491,7 02 Oppvekst 238,9 2,3 241,2 03 Samfunnssikkerhet 44,4 0,0 44,4 04 Byutvikling 18,1 0,9 19,0 05 Helse og omsorg 1004,1 9,6 1013,7 06 Kultur 138,8 0,7 139,4 07 Ledelse, org. og styring 185,7 1,6 187,3 08 Kompetanse, markedsføring, næring 8,9 0,0 8,9 09 Idrett, park og natur 68,0 0,2 68,2 10 Politisk styring 21,7 0,0 21,7 11 Vei 53,2 0,2 53,3 12 Grunnskole 739,0 6,4 745,5 13 Sosiale tjenester 258,0 1,7 259,7 14 Vann og avløp -93,4 0,4-93,1 Sentrale inntekter ,3 0, ,3 Skatt ,2 0, ,2 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd ,5 0, ,5 Integreringstilskudd -106,9 0,0-106,9 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,4 0,0-1,4 Kompensasjonstilskudd -22,3 0,0-22,3 Finansielle poster 93,9 0,0 93,9 Renteutgifter 87,2 0,0 87,2 Renteinntekter -31,3 0,0-31,3 Avdrag på lån=netto avdrag 68,7 0,0 68,7 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -30,8 0,0-30,8 Overføring til/fra komm. bedrifter -119,0 0,0-119,0 Lindum AS - utbytte -11,6 0,0-11,6 Drammen Drift KF - eieruttak 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF - eieruttak -48,1 0,0-48,1 Energiselskapet Buskerud AS -40,0 0,0-40,0 Drammen Kjøkken KF - eieruttak -2,2 0,0-2,2 Drammen Parkering KF - eieruttak -15,0 0,0-15,0 Drammen Kino AS - utbytte -2,2 0,0-2,2 Fellesutgifter/ufordelte poster 139,6-27,0 112,5 Årets premieavvik (Å190) -71,2 0,0-71,2 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 70,4 0,0 70,4 Premieavsetning pensjon (Å192) 7,1 0,0 7,1 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,1 0,0 0,1 Reguleringskostnad pensjon 102,7 0,0 102,7 Avsetning lønnsreserve 36,4-27,0 9,4 Budsjettforutsetning fellesposter -6,0 0,0-6,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 185,0 0,0 185,0 Motpost avskrivninger -185,0 0,0-185,0 Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) 9,1 0,0 9,1

60 Mill kroner Revidert budsjett pr. 1. tertial 2015 Sum tekniske justeringer i 2. tertial 2015 Justert budsjett pr Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) 9,1 0,0 9,1 Årsoppgjørsdisposisjoner -9,1 0,0-9,1 Tidligere års regnskapsresultat -79,0 0,0-79,0 + avsetning til disposisjonsfond 87,8 0,0 87,8 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 54,0 0,0 54,0 - bruk av disposisjonsfond -42,7 0,0-42,7 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -28,1 0,0-28,1 - bruk/avsetning VA fond -1,0 0,0-1,0 Årsresultat (+ angir underdekning) 0,0 0,0 0,0

61 Vedlegg 2 Drammen kommunes finansrapport pr. 2. tertial 2015

62 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015

63 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet omfatter forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Drammen kommune har for tiden ingen aktiva til langsiktig forvaltning eller plassering av overskuddslikviditet. Dersom Drammen kommune opparbeider kapital som kan plasseres langsiktig, skal finansreglementet revideres og tilpasses Forskrift nr 365 om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning før slike investeringer kan gjennomføres. Drammen kommunes finansreglement ble sist endret ved behandlingen av Drammen kommunes finansrapport for 2011 i bystyrets møte 19. juni 2012, hvor tidsrammen for rentesikring ble utvidet fra 10 til 20 år. I tråd med økonomiplan /Årsbudsjett 2015 vedtak nr. 20, vil Rådmannen fremme et forslag om revidering av finansreglementet som legges frem for Bystyret sammen med kommunens finansrapport for Formålet med kommunens finansforvaltning Finansreglementet skal sikre at kommunene ikke påtar seg vesentlig finansiell risiko gjennom sin finansforvaltning. Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning og stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor fastsatte risikorammer. Kommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser. Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning under krav om sikkerhet, likviditet og risikospredning. Lånte midler skal over tid gi lavest mulig rentekostnader under hensyn av krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, og behovet for forutsigbarhet i lånekostnader. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet, inkludert trekkrettigheter, som er minst like stor som forventet likviditetsbehov i de nærmeste tre månedene. Driftslikviditeten er plassert i kommunens hovedbankforbindelse. I henhold til finansreglementet kan kommunens overskuddslikviditet (all likviditet utover driftslikviditeten) plasseres i bankinnskudd, pengemarkedsfond og rentebærende verdipapirer med kort løpetid. Drammen kommune har så langt i 2015 ikke hatt overskuddslikviditet til plassering ut over bankinnskudd. Kommunen kan i henhold til reglementet inngå avtale med hovedbankforbindelsen om trekkrettighet. I gjeldende bankavtale med Nordea, som ble reforhandlet i 2014, har kommunen en fast trekkrettighet på 250 millioner kroner med mulighet for ytterligere 100 millioner kroner i kortere perioder på inntil 1 til 3 måneder. Det har så langt i 2015 ikke vært behov for å utvide kredittrammen.

64 Mill. kroner Utviklingen i saldo på kommunens konsernkonto gir et bilde av utviklingen i driftslikviditeten. Samtidig så er også likviditeten påvirket av når lånefondet tar opp langsiktige lån. Det har vært en økning i Drammen Eiendoms byggelånstrekk 1 i 2. tertial på i overkant av kr. 59 millioner, i alt på 119 millioner kroner fra 1. januar. Lånefondet tok opp nytt lån på kr. 80 millioner i 1. tertial og ytterligere et lån på 100 millioner kroner 23. juni. Det har i 2. tertial vært behov for å gjøre bruk av kommunens trekkrettighet kun i fire dager i mai. Utvidet trekkrettighet har ikke vært benyttet så langt i Det er rådmannens vurdering at likviditetssituasjonen er god og under tilfredsstillende kontroll. Drammen kommune har ikke så langt i 2015 opparbeidet overskuddslikviditet. 3 Figur 1. Gjennomsnittssaldo pr. måned (løpende mill. kr) Konsernkonto bank Gjennomsnittlig saldo pr. august Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August ,9-2,2 71,8 119,7 117,2 39,1 215,9 76, ,7-20,2-66,6 95,54 13,60 45,58 259,93 121, ,6 47,0-42,4 110,7 106,1 166,7 284,0 183,2 1 Byggelånskontoen er innbakt i kommunens konsernkontosystem i Nordea. Drammen Eiendom KF fører alle utbetalinger i byggeprosjektene mot denne kontoen. Rentebelastningen på denne kontoen fordels på byggeprosjektene i form av byggelånsrente. Drammen Eiendom KF s lån i Lånefondet utbetales til byggelånskontoen

65 Lånefondets lånegjeld Drammen kommunes finansreglement gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes. Rådmannen skal forvalte gjeldsporteføljen med de rammer reglementet legger for størrelse på enkeltlån, rentebindingsstrategi for porteføljen og instrumenter som kan benyttes. Lånegjelden pr. 1. januar 2015 var på millioner kroner. Som det fremgår av tabellen nedenfor er Lånefondets gjeld ved utgangen av august millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 69 millioner kroner, og fremkommer etter opptak av nye lån på 180 millioner kroner og avdragsbetalinger på 111 millioner kroner. Tabell 1. Gjeldsutviklingen i Drammen kommunes lånefond (løpende mill. kroner) Millioner kroner Sum lånegjeld Lånefondets vedtatte låneramme for 2015 er etter rebevilgninger og endringer i 1. tertial på 636,1 millioner kroner. Behovet for nye låneopptak vurderes fortløpende, avhengig av likviditetsbehov og fremdrift i investeringsprosjektene. Lån søkes tatt opp til markedets beste betingelser, og det innhentes konkurrerende tilbud i henhold til rammeavtale inngått med prekvalifiserte finansinstitusjoner, jfr. BTV Innkjøp 2. Tilbudene vurderes også i forhold til prisene i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Det er tatt opp lån så langt i 2015 på 180 millioner kroner. Det ble i 1. tertial rapportert et forventet låneopptak i 2015 på 481 millioner kroner, dette anslaget justeres ned i 2. tertial tatt i betraktning investeringstakten. Det forventes at det vil bli tatt opp ytterligere millioner kroner i 3. tertial og det anslås at ut fra dette at lånegjelden ved årets utgang vil være om lag millioner kroner. Dette er i underkant av 200 millioner lavere enn budsjettert i budsjettet for Figur 2. Drammen kommune utvikling i lånegjeld (i løpende mill. kroner) 5 500,0 Drammen kommunes lånegjeld - utvikling * (anslag for 2015) 5 000, , , , , , , Innkjøpsforum for fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold

66 For å være sikret i forhold til refinansieringsrisiko, søkes det å spre låneporteføljen på ulike finansieringskilder. Drammen kommune har derfor lagt vekt på å kombinere tradisjonelle låneopptak gjennom KLP/Kommunekreditt og Kommunalbanken med bruk av markedene for sertifikat- og obligasjonslån. Tabellen nedenfor viser hvordan låneporteføljen fordeler seg på ulike låneinstitusjoner/lånetyper pr. utgangen av august. Kommunalbanken er fortsatt kommunens største långiver, men har svekket seg noe som lånekilde for de større kommunene, i forhold til sertifikater. Sertifikater med korte løpetider har vist seg å være en effektiv måte å ta ut effekten av renteendringer i markedet med forholdsvis lave marginer sammenlignet med tradisjonelle nedbetalingslån. Tabell 2. Fordeling långivere pr (løpende mill. kr) Låneinstitusjon KLP/kommunalkreditt Kommunalbanken Sertifikater Obligasjoner Sum Lånegjeld I reglementet ligger det en begrensning om at enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 15 % av den totale gjeldsporteføljen. Av en låneportefølje på millioner kroner innebærer dette at ett enkelt lån ikke kan utgjøre mer enn 791 millioner kroner. Alle lånene i porteføljen ligger godt innenfor dette kravet med de største enkeltlånene på 400 millioner kroner. Lånefondet videreformidler de innlånte midlene til Drammen bykasse og de kommunale foretakene i henhold til budsjetterte forutsetninger og påløpte investeringskostnader. Det er Drammen Eiendom KF og Drammen bykasse som svarer for det meste av Lånefondets utlån, henholdsvis 58,6 og 41,1 prosent av Lånefondets utlån. De øvrige kommunale foretakene svarer samlet for kun 0,3 prosent av samlet utlån. Rentesikringsstrategi Ved risikostyring av låneporteføljen er det vesentlig å se på sammensetningen av låneporteføljen, herunder hvor stor andel fast og flytende rente man skal ha, og andel kortsiktig og langsiktig lån. Rentesikring handler om å ha forutsigbarhet i kommunens finanskostnader. I henhold til kommunens finansreglement skal rentesikret andel av låneporteføljen ligge i intervallet prosent. Det har historisk vært lagt opp til at kommunen i en normalsituasjon har rentesikret rundt 50 prosent av låneporteføljen. Rentesikringen har først og fremst som formål å sikre en deler av kommunens låneportefølje mot fremtidige renteøkninger. Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med finansrapporteringen. Per 2. tertial utgjør andel lån som er rentesikret 49,8 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 50,2 prosent. Vektet løpetid, durasjonen i den totale låneporteføljen er på 2,7 år. Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi, og har etter rådmannens vurdering vært fornuftig i forhold til løpende

67 vurdering av rentebanen samtidig som tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader oppnås. Det benyttes en kombinasjon av lån med faste rentebetingelser og rentebytteavtaler som rentesikring i lånefondet. En rentebytteavtale er en avtale om bytte av renteforpliktelser fra flytende til fast, eller omvendt. Det benyttes rentebytteavtaler som et alternativ til fastrentekontrakt da dette gir økt fleksibilitet. Med utviklingen som nylig har vært i marginpåslag så er denne strategien under løpende vurdering. Tabell 3. Låneporteføljen andel fast og flytende rente Fordeling mellom faste og flytende lånebetingelser i lånefondet Faste rentebetingelser Flytende rentebetingelser Sikret gjeld i % av total gjeld 48,8 % 48,7 % 49,8 % 6 Tabell 4. Lån med lange rentebetingelser Lån med fast rente Långiver Type lån Saldo pr Utløpsdato Rente KLP Nedbetalingslån ,47 % KLP Nedbetalingslån ,07 % KLP Nedbetalingslån ,44 % KLP Bulletlån ,83 % KBN Obligasjon ,70 % Danske Bank Obligasjon ,97 %

68 Tabell 5 Låneporteføljen - Enkelt lån med flytende lånebetingelser Låneinstitusjon Type lån Restgjeld pr Neste forfall KLP 3 mnd Nibor bulletlån KLP 3 mnd Nibor bulletlån KLP 3 mnd Nibor bulletlån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån DNB 3 mnd Nibor FRN DNB 3 mnd Nibor FRN Total 3 mnd niborbasert portefølje Nordea 6 mnd Nibor sertifikat DNB 12 mnd Nibor sertifikat Kommunalbanken 12 mnd sertifikatlån Nordea 12 mnd sertifikatlån Nordea 12 mnd sertifikatlån Total 12 mnd Nibor basert portefølje Kommunalbanken p.t rente nedbetalingslån Kommunalbanken Grønn p.t rente nedbetalingslån Kommunalbanken p.t rente nedbetalingslån Total gjeld med p.t rente Total gjeld på korte betingelser Lån med lange renteavtaler Tabell 6. Lånefondets rentebytteavtaler - renteswapper Renteswap avtaler Motta Betale Swap nr. Hovedstol Endelig forfall Rente terminer pr år Rente metode Kupong Rente regulering Rente terminer pr år Rente metode Kupong / A/360 3 mnd nibor A/360 3,33 % / A/360 3 mnd nibor A/360 4,69 % / A/360 3 mnd nibor A/360 4,99 % / A/360 3 mnd nibor A/360 3,30 % / A/360 3 mnd nibor A/360 5,73 % / A/360 3 mnd nibor A/360 4,00 % FO-8839A A/360 3 mnd nibor A/360 1,91 % / A/360 3 mnd nibor a/360 2,16 % Sum Risiko som sikres ved rentebytteavtaler er rentevariasjoner i flytende Nibor-baserte lån. Formålet med rentebytteavtalene er å sikre mot uforutsigbarhet i fremtidige kontantstrømmer som følge av renteendringer. Rentebytteavtalene gir derimot ikke en sikring mot økning av marginer i de underliggende låneavtalene. Rentebytteavtalene vurderes som høyst effektive fordi Drammen kommune forventer at endringer i kontantstrømmer for sikringsobjektet (rentekostnaden på lånet)så godt som fullt ut motsvares av endring i kontantstrømmer for sikringsinstrumentet (rentebytteavtalen). Rentebytteavtalene bokføres ikke i balansen, ei

69 heller endringer i verdien på rentebytteavtalene regnskapsføres. Dette er en konsekvens av at de fremtidige kontantstrømmene som sikres, ikke er balanseført. Rentesikringsavtalene er ikke å anse som gjeld da avtalene ikke er ytterligere forpliktelser eller finansiering. Som det fremgår av tabell og figur nedenfor har kommunens rentesikrede andel av låneporteføljen økt siden utgangen av 2010, hvor 38,4 prosent av porteføljen var rentesikret. Figur 3. Andel fast og flytende rente Utvikling i rentebindingsandel ,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % Flytende rentebetingelser Faste rentebetingelser For å redusere rentefølsomheten er det også viktig at det er en god spredning i forfallene innenfor rentesikringen. Figuren nedenfor viser forfallsstrukturen på rentebindingen pr. utgangen av august Denne viser at det er en god spredning av rentebindingsforfallene over den kommende femtenårsperioden, med en viss overvekt av sikringer med forfall i intervallet 1-4 år. Som nevnt innledningsvis ble finansreglementet endret i juni 2012, slik at det nå er åpnet for rentesikring i intervallet år. Som figuren viser utgjør utover 10 år ca. 7 prosent av porteføljen. Lånefondet har for tiden ingen rentesikringer ut over 15 år. Figur 4. Forfallsstruktur rentesikring pr % Forfallsstruktur på sikret gjeld 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-10 år år

70 Renteutviklingen i 2015 I Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2015 på 1,85 prosent med et marginpåslag på 40 basispunkter på den usikrede delen av låneporteføljen Rentenivået på den usikrede delen av låneporteføljen styres i stor grad av nivået på 3 måneders Nibor (norsk referanserente), men også av 6 og 12 måneders Nibor. Denne renten holdt seg stabilt lav i de siste månedene av 2014, som påvirker lånefondets rentekostnad i 2015 i forhold til refinansieringer og låneopptak i november/desember Nibor har vært lav så langt i 2015 men med et snitt per august på 1,37%. Niborkurven var nedadgående i juli og august og har også vært lav i september. Det kom et fall i Nibor etter siste rentemøte med siste notering på 1,05%. Renten som oppnås av Drammen kommune er også avhengig av utvikling i marginpåslagene fra finansinstitusjonene. Det er nå en viss grad av usikkerhet i forhold til utvikling i marginer og Kommunalbanken har nylig økt sine marginer fra 40 til 55 basispunkter som en konsekvens av at Finansdepartementet fra og med juli 2016 har besluttet å heve det motsykliske kapitalbufferkravet fra 1 prosent til 1,5 prosent. Det er også noe lavere tilgang på kapital i markedet. 9 Norges Bank satt ned styringsrenten med 0,25 % til 0,75% fra 24.september og justerte også ned rentekurven. Markedet forventer at styringsrenten skal justeres ytterligere ned på neste rentemøte. Rådmannen legger til grunn at de korte rentene vil være stabilt lave ut året men at effekten utlignes av høyere marginer. Det forutsettes dermed at Drammen kommune vil oppnå kupongrenter som ligger innenfor renteforutsetningene i budsjettet. Tabell 7. Renteutviklingen hittil i 2015 sammenlignet med gjennomsnittet for 2014 Renter i lånefondet og markedet Års gj.snitt tertial tertial 2015 Budsjetter flytende rente 2,45 % 2,25 % 2,25 % Gj.snittlig vektet flytende rente i lånefondet 1,87 % 1,75 % 1,73 % Gj.snittlig vektet rente i lånefondet 2,96 % 2,74 % 2,61 % 3 mnd. Nibor 1,70 % 1,41 % 1,33 % Styringsrente 1,49 % 1,25 % 1,10 % Lånefondets internrente for utlån til bykassen og de kommunale foretakene, ble for 2015 videreført med 3,5%, og har stått fast gjennom hele året. Lånefondets kontantresultat I Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2015 på 2,25 prosent. Lånefondets kontantresultat påvirkes som nevnt ovenfor av utvikling i renten og i marginpåslagene. I tillegg er tidspunkt for låneopptak samt tidspunkt for utlån til Drammen Eiendom med å påvirke resultatet. Drammen Eiendom har ikke gjort låneopptak per august noe som var lagt inn som en forventning i lånefondet budsjett. Lånefondet har refinansiert to sertifikater og samtidig gjort to låneopptak på henholdsvis 80 og 100 millioner kroner så langt i Kupongrente på sertifikatene ble 1,455% og 1,549%. I juni løp en 7 års obligasjon ut og denne ble reforhandlet til en 10 års obligasjon med fast rente på 2,7%.

71 Forutsatt at rentenivået er stabilt lavt ut 2015, er det rådmannens vurdering at Lånefondet vil oppnå et resultat som er 11,7 millioner kroner bedre enn budsjettert resultat på 30,8 millioner kroner. Det er derimot fremdeles en viss grad av usikkerhet knyttet til utviklingen i marginpåslagene, og lånefondet skal reforhandle 3 sertifikater i perioden 3.11 til Små utslag i renten kan påvirke lånefondets resultat i 3. tertial. Bykassens finansbudsjett I Bykassens finansregnskap er renteinntektene styrt av innskuddsrenten og referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS. Dette ansvarlige lånet har blitt redusert fra 465 millioner kroner til 125 millioner kroner i forbindelse med at ansvarlig lån ble konvertert til egenkapital. Det er også inngått en ny låneavtale hvor rentebetingelsene er endret. Lånet renteberegnes basert på 5 års swaprente med et påslag på 2,6%. Swaprenten er innlåst for de 5 første årene av avtalen på 1,79% som gir en rente til Drammen kommune på 4,39%. Den nye avtalen ble gjeldende 1. juli Reduksjon i renteinntekter i 2015 som en konsekvens av endringene er kr. 2,9 millioner. I tillegg så var renteinntektene fra Energiselskapet overbudsjettert. I 2015 vil dette lånet gi en mindreinntekt på 5,3 millioner kroner. Finansinntekter og kostnader for øvrig er avhengig av kommunens likviditet og innskudd eventuelt trekk på driftskonto. Kommunens likviditet har vært god gjennom 2 tertial. Basert på en vurdering av renteutsikter og øvrige forhold som påvirker finansbudsjettet, så foreslår Rådmannen at bykassens finansbudsjett reduseres med 4 millioner i 2. tertial. 10 Oppsummering Risikoen i den samlede porteføljen er vurdert til å være lav. Utviklingen i de korte rentene er stabilt lav med en reduksjon i siste halvår av Det forutsettes en lav flytende rente ut året. Det er rådmannens vurdering at Lånefondet vil oppnå et forbedret resultat med 11,7 millioner i Samtidig er det andre faktorer som påvirker bykassens finansbudsjett og tap av renteinntekter fra Energiselskapet Buskerud er en slik faktor. Basert på en vurdering av renteutsikter og øvrige forhold som påvirker finansbudsjettet, så foreslår Rådmannen at bykassens finansbudsjett reduseres med 4 millioner i 2. tertial. Rådmannen i Drammen, 8. oktober 2015 Osmund Kaldheim rådmann Trond Julin kommunaldirektør økonomi og næring Saksbehandler: Hege Wiik Haukeland, økonomirådgiver

72 Vedlegg 3 Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport 2015

73 Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 28.september 2015

74 Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL EIENDOMSDRIFT RENHOLD BOLIGER KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE SALG AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER EIENDOMSPROSJEKTER KJØP AV EIENDOM FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER Rådhuset videreutvikling administrasjonsbygget Åskollen skole ombygging Rødskog skole modulbygg 1. klasse BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE Introduksjonssenteret - oppgradering klasserom mv Christian Bloms gate 20 - bolig Schwartz gate 20 - bolig Drammen Kjøkken KF - nytt sentralkjøkken Drammen kjøkken - oppgradering mottakersteder Konnerud skole Fase 3 - sanering og oppgradering inneklima Bekkevolden barne- og avlastningsbolig - utvidelse PROSJEKTER UNDER UTVIKLING Lyngveien Tilpasning av bofellesskap mindreårige flyktninger Drammen Helsehus Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning Brandengen skole - fremtidig utbygging Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) og aktivitetshus Fjell skole - utvidelse Øren Skole idrettshall Øren skole - skoleutvidelse Prosjektbasene for Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage Hjelpemiddelsentral ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL DRIFTSBUDSJETT BUDSJETTJUSTERINGER I INVESTERINGSBUDSJETT RESULTATREGNSKAP PR BALANSE PR INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL tertial 2015 Side 2 av 17

75 Drammen Eiendom KF 1 INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Hovedbildet er at regnskapet er i tråd med budsjett med en omsetning i 2. tertial på kr. 373,7 mill. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 49,3 mill., som er kr. 7,8 mill. over budsjett. Prognosen for hele året er at resultatet før salg av eiendom vil være godt innenfor budsjett. Det er bokført salg av eiendom for kr. 20,9 mill. fordelt med kr. 20,5 mill. på bolig (Leie til eie) og kr. 0,4 mill. på annen eiendom. Salgsmidlene benyttes til finansiering av nye investeringer. Samlet gir dette et resultat på kr. 63,3 mill. som er kr. 13,0 mill. over budsjett pr. 2. tertial. 3 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varmesystemer, vann og sanitær, samt drift og vedlikehold av uteområder. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 2. tertial Renhold På vegne av kommunen kjøper DEKF renholdstjenester for daglig renhold av ca m² gulvarealer. Det har i 2. tertial vært utlyst en anbudskonkurranse for rode Bragernes Øst på ca m². Den nye avtalen vil gjelde fra 2. oktober Anbudskonkurransen medførte reduserte priser for denne roden på kr. 1,6 mill. pr. år som innarbeides i økonomiplan for Det er utfakturert renholdstjenester for kr. 26,8 mill. pr. 2. tertial. Anskaffelseskostnaden utgjorde kr. 25,2 mill. Det har i 2. tertial vært gjennomført kvalitetskontroller (INSTA 800). Der falt 3 rom av totalt 165 rom som ble kontrollert. Dette gir en fallprosent på 1,81 %. Til sammenligning med 1. tertial 2015 falt 6 rom av totalt 308 rom en fallprosent på 1,95 %. Dette anser vi som tilfredsstillende resultater tertial 2015 Side 3 av 17

76 Drammen Eiendom KF 4 BOLIGER Som en del av boligsosial handlingsplan er det boligsosiale arbeidet omorganisert og konsentrert omkring en ny boligtjeneste. Boligtjenesten er nå organisert som en avdeling under virksomheten Tjenestetildeling og samordning. 3 medarbeidere fra DEKF jobber i Boligtjenesten. Boligtjenesten og dens videre organisering skal evalueres og avklares i løpet av Kostnadsdekkende husleie Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger med virkning fra Innføring av kostnadsdekkende husleie skjer gradvis, og pr har rundt 90 % av leietakerne fått nye husleier. De resterende vil få ny husleie i løpet av Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. DEKF deltar i prosjektet Fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. Prosjektet er begrenset til andelsboliger. I økonomiplanen er det lagt grunn salg av boliger for kr. 10,0 mill. i Hittil i år er 17 borettslagsleiligheter solgt for kr. 20,0 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 6 leiligheter til kr. 8,0 mill. Til sammen kr. 18,0 mill. over budsjett. Beløpet foreslås disponert til kjøp av boliger. Samlet sett har vi til nå i prosjektet Fra Leie til Eie solgt 112 boliger, noe som styret anser som et positivt resultat i forhold til målsettingene i Boligsosial handlingsplan. 4.3 Kjøp av boliger Revidert budsjett for kjøp av boliger 2015 er kr. 40,7 mill. Av investeringsregnskapet fremgår at det pr. 2. tertial er kjøpt boliger for kr. 27,7 mill. 5 boliger er innkjøpt i 2015 for kr. 13,8 mill, og de resterende kr. 13,7 mill. er oppgjør for boliger anskaffet i Av rest disponible midlene til kjøp av bolig på kr. 13,2 mill. er det inngått avtale om kjøp av ytterligere 7 boliger for til sammen kr. 12,2 mill. Med bakgrunn i at salg av boliger er kr. 18 mill. over budsjett vil disse ekstra midlene benyttes til ytterligere kjøp av boliger i tertial 2015 Side 4 av 17

77 Drammen Eiendom KF 5 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2015 er det bokført nye investeringer i nybygg for kr. 169,5 mill. 5.1 Kjøp av eiendom Strategiske eiendomskjøp med kr. 20,0 mill. ble budsjettjustert i forbindelse med 1. tertial Påløpt pr. 2. tertial er kr. 5,3 mill. til kjøp av eiendommen Jarlsbergveien 72 C. Denne eiendommen er anskaffet for å sikre utvidelse av idrettsformålet ved Konnerud stadion. I tillegg er det vedtatt og avsatt kr. 12,0 mill. til erverv av Tollboden. Beløpet er delt i kjøpesum kr. 10,5 mill. (takst) samt kjøpsomkostninger og noe oppgradering kr.1,5 mill. Kjøpet av Tollboden blir gjennomført i 3.tertial. 5.2 Ferdigstilte byggeprosjekter Rådhuset videreutvikling administrasjonsbygget Byggearbeidene knyttet til ny hovedinngang og til innvendig oppgradering av 1. etasje og mellometasje er ferdigstilt medio mai Publikumsmottak i inngangsetasje og mellometasje er videreutviklet som felles møteplass for innbyggere og ansatte. Det er etablert nytt møteromssenter, moderne cafèløsning, som også vil bli rådhusets kantine. Investeringsramme er kr. 17,3 mill. eks. inventar/utstyr og finansieres av Drammen kommunale Pensjonskasse Åskollen skole ombygging Prosjektet omfattet bygging av ca m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse og riving av det eldste skolebygget. Nybygget ble ferdigstilt i februar 2014 og øvrige arbeider (inkl. riving av skolens eldste bygning - bygg A), er gjennomført våren Gjenstående arbeider omfatter kun mindre tiltak knyttet til fukt oppdaget i underetasjen på bygg B. Tiltakene vil gjennomføres i løpet av 2015, etter at uttørking av bunnplaten er avsluttet. Prosjektet regnes for øvrig som ferdigstilt Rødskog skole modulbygg 1. klasse Rødskog skole opplever vekst i elevtallet og må dele flere trinn fra skoleåret 2014/2015. DEKF har avholdt konkurranse om nytt modulbygg for 1. trinn og har sørget for komplett oppføring av tiltaket sommeren Eksisterende leskur i skolegården ble revet for å gi plass til et bygg på ca. 200m2 med 2 klasserom og tilhørende funksjoner. Modulene leies inn for kr. 0,4 mill. pr. år. I tillegg påløper det en investeringskostnad til tilpasninger og grunnarbeid på ca. kr. 2,0 mill. som avskrives over leieperioden på 4 år. Årlig husleie for skolen blir dermed kr. 0,9 mill tertial 2015 Side 5 av 17

78 Drammen Eiendom KF 5.3 Byggeprosjekter under utførelse Introduksjonssenteret - oppgradering klasserom mv Oppgradering av Introduksjonssenteret er gjennomført i faser. Fase 3, som er siste fase og som omfatter oppgradering av gjenstående klasserom/studiesal og vindusutskifting mv. ble påbegynt februar Klasserom/studiesal ble ferdig for bruk august Vindusutskifting har i hovedsak blitt ferdigstilt i løpet av Resterende arbeid med vinduer, innvendige arbeider og uteområder ferdigstilles i Rehabiliteringen og oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på kr. 60 mill., hvorav fase 3 utgjør kr. 14,6 mill. Prosjektet vil gjennomføres innenfor investeringsrammen Christian Bloms gate 20 - bolig Bygningen med 8 boenheter ble totalskadet i brann i Oppføring av nybygg med 10 boenheter startet i februar 2015 og er nå ferdigstilt og under innflytning. Tiltaket gjennomføres innenfor investeringsrammen på 19,5 mill. kr. Hvorav kr. 9,5 mill er forsikringsoppgjør Schwartz gate 20 - bolig DEKF har kjøpt eiendommen Schwartz gate 20 med overtakelse Bygården med 6 leiligheter totalrehabiliteres med nye tekniske anlegg, fasader og innredning av leiligheter. Byggearbeidene startet i januar 2015 og planlegges ferdigstilt innen 1. desember Fasader og mye innvendig arbeid er ferdigstilt, men pga. konkurs hos totalentreprenøren kreves nye kontrakter som har forsinket prosjektets fremdrift. Opprinnelig budsjett for rehabilitering av bygget ble satt til kr 8,7 mill. (inkl. mva). Sluttsummen forventes å kunne bli noe høyere pga. konkurs og merarbeid i forbindelse med dette Drammen Kjøkken KF - nytt sentralkjøkken Nytt sentralkjøkken er under oppføring på Tømmerkrana 16. Sentralkjøkkenet har et brutto areal på ca m², fordelt på ca m² produksjonskjøkken i 1. etasje og ca. 500 m² administrasjonsarealer i 2. etasje. Byggestart var medio oktober 2014, med ferdigstillelse medio oktober Nybygget har en investeringsramme på kr. 73,0 mill., inklusiv tomtekjøp. Nybygget ferdigstilles medio oktober 2015 innenfor budsjettrammen Drammen kjøkken - oppgradering mottakersteder Oppgradering av kjøkkenfasiliteter og kjølerom/fryserom på mottakerstedene (institusjoner og bofellesskap) er igangsatt innenfor en investeringsramme på kr. 5 mill. Omfanget av oppgraderingsbehov varierer. Prosjektet omfatter oppgradering av til sammen 14 mottakssteder. Overordnet fremdriftsstatus er at alle mottakersteder (til sammen 14) unntatt Drammen Helsehus ferdigstilles innen utgangen av tertial 2015 Side 6 av 17

79 Drammen Eiendom KF Drammen Helsehus ferdigstilles tidligst mulig i 2016, etter at Drammen Kjøkken KF har flyttet ut Bygningsmessig investeringsramme på kr. 5 mill (inkl. mva eks. inventar/utstyr) for alle mottakerstedene er stram, og styringsgruppen for prosjektet er varslet at forventet sluttkostnad blir mellom kr. 5,0 mill. og kr. 6,0 mill. (inkl. mva eks. inventar/utstyr) Konnerud skole Fase 3 - sanering og oppgradering inneklima Høsten 2012 ble det oppdaget inneklima- og muggsopproblemer ved skolen. Saneringstiltak ble umiddelbart igangsatt og arbeidene ble gjennomført i flere trinn i løpet av Fase 3 omfatter de siste gjenstående arealene i og 1954-bygget. Entreprisekonkurranse er blitt utlyst våren 2015 og arbeidene har startet under sommerferien. Det regnes med ferdigstillelse februar Investeringsramme er kr. 30 mill. ekskl. inventar og utstyr Bekkevolden barne- og avlastningsbolig - utvidelse Bekkevolden gir tilbud til funksjonshemmede barn og deres foreldre. Det er i revidert årsbudsjett 2013 vedtatt full utbygging av en ny 2. etasje. Dette vil gi arealer til ca. 14 nye boenheter med personal- og fellesarealer. I løpet av 2014 har man jobbet med prosjektering og kontrahering av entreprisearbeidene. Totalentreprenør for oppdraget er valgt og detaljprosjektering er igangsatt. Arbeidene ved byggeplassen har startet august Investeringsramme for prosjektet er 39,5 mill.kr. Prosjektet innebærer en del krevende tekniske løsninger, hvor ny 2 etg. må bygges på en eksisterende konstruksjon. Dette medfører usikkerhet iht. både økonomi og fremdrift. Planlagt ferdigstillelse sommer tertial 2015 Side 7 av 17

80 Drammen Eiendom KF 5.4 Prosjekter under utvikling Lyngveien Tilpasning av bofellesskap mindreårige flyktninger Det er behov for bygningsmessige tilpasninger av bofelleskapet i Lyngveien bl.a. med fasiliteter knyttet til heldøgns bemanning og bygningsmessig oppgradering. Det foreslås bevilget kr. 3,0 mill. til dette i 2. tertial Drammen Helsehus Det er i økonomiplan avsatt en samlet investeringsramme på kr. 209,0 mill. (inkl. mva) for å utvide og videreutvikle Drammen Helsehus. I perioden fra 2013 er det igangsatt og blitt gjennomført diverse ombygginger og tilpasninger i eksisterende bygningsmasse. Blant annet er ny gangbro i 2. etasje ferdigstilt i 2. tertial Hittil er det investert for ca. kr. 7,0 mill. innenfor en budsjettramme på kr. 8,0 mill. Helsehuset planlegges nå relokalisert til det nye sykehusområdet på Brakerøya og videre utviklingsarbeid vil preges av dette Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning Det er i 2014 vedtatt at etablering av ny multifunksjonshall på Marienlyst skal basere seg på å beholde eksisterende Drammenshall og oppføre ny multifunksjonshall som tvillinghall mot vest. DEKF ivaretar byggherrefunksjonen i det videre arbeidet. Tidligfaseutredninger med kapasitetsvurderinger av ny multifunksjonshall i 3 alternativer er gjennomført i dialog med Drammen Idrettsråd. Alternativene omfatter hall med kapasitet for henholdsvis sitteplasser, sitteplasser og sitteplasser. Bystyret har vedtatt videreføring av løsning med sitteplasser. Det er foreløpig avsatt kr. 1,0 mill. til prosjektering i revidert årsbudsjett Fremdrift på videre prosjektering avklares i økonomiplanbehandlingen Brandengen skole - fremtidig utbygging Reguleringsplanen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bystyret Prosjektering av flerbrukshallen kan starte så snart reguleringsplanen er vedtatt. Avhengig av høringsinnspill vil 2. gangs behandling av reguleringsplanen kunne skje tidligst i november Avsatt investeringsramme for selve flerbrukshallen er kr 50,0 mill. inkl. mva (eks. inventar og utstyr). DEKF jobber aktivt med strategisk oppkjøp av eiendommer basert på frivillige ordninger. Dette vil kreve investeringsmidler utenom de som er avsatt til selve hallen. Noen eiendommer, som er vesentlige for å realisere reguleringsplanen, er det foreløpig ikke gjort endelig avtale om. Endelige omkostninger ved erverv av eiendommer er derfor ikke endelig avklart. Det skal tegnes egne utbyggingsavtaler for prosjektet når det gjelder opparbeidelse av gangforbindelser, trafikktiltak, VA-anlegg osv. Omfang og kostnader til dette er ikke endelig kartlagt tertial 2015 Side 8 av 17

81 Drammen Eiendom KF Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) og aktivitetshus Bygging av nytt aktivitetshus med flerbrukshall på Fjell er del av Fjell satsingen. Lokalisering av bygget ble besluttet av Bystyret i sak 78/13. Høsten 2014 har man gjennomført et parallelloppdrag for å belyse utformingsalternativer for bygg og uteområder, herunder også mulighet for en senere etablering av en ytterligere spilleflate. Resultatene fra parallelloppdraget er senere blitt presentert og diskutert i en bred brukermedvirkningsprosess. Videre planlegging vil ta utgangspunkt i dette. Konkurranse for kontrahering av arkitekttjenester ble gjennomført våren 2015 og arbeidet med skisseprosjekt for endelig løsning har påbegynt. Med forbehold om reguleringsplanbehandlinger, vil byggeprosessen kunne komme i gang i løpet av Det er avsatt kr. 120,0 mill. til realisering av nytt flerbrukshall/ samfunnshus på Fjell. Bevilgningen tar utgangspunkt i et tidlig kostnadsestimat fra DEKF for gjennomføring av en stor hall med bydels- og skolefunksjoner, totalt ca m² BTA. Arealtilbudet planlegges ut fra standard romprogram, jfr. krav for spillemiddeltilskudd for flerbrukshaller. I tillegg vil bygget inkludere bydelsarealer (bibliotek, aktivitetsrom m.m.) og noen spesialrom for skolen. Endelig romprogram er fortsatt under arbeid. Det legges stor vekt på løsninger for effektiv drift og sambruk. Estimert investeringsbehov inkluderer ikke kostnader for inventar og utstyr og for utomhusanlegg til stedsutvikling/ allmenning. Usikkerheter er først og fremst knyttet til reguleringsplanbehandling og -krav, samt gjenstående avklaringer vedr. prosjektinnhold og ambisjonsnivå/kvaliteter. Prosjektet er fortsatt under utvikling Fjell skole - utvidelse Tidligere økonomiplan har medtatt en avsetning for utbygging og rehabilitering av skoleanleggene på Fjell og Brandengen.. Planene for Fjell skole må ses i sammenheng med prosjektet for idrettshall/ aktivitetshus. Bygget vil også inneholde skolearealer og må ses på som en integrert del av skoleanlegget. Utviklingsarbeidet har foreløpig pågått parallelt og vært en del av Fjell 2020-satsingen. I den videre prosessen må konkrete løsninger utarbeides i samråd med brukerne. Konkurranse for kontrahering av arkitekttjenester ble gjennomført våren 2015 og arbeidet med skisseprosjekt for endelig løsning har påbegynt. Det vil jobbes videre med dette i løpet av 3 tertial. Foreløpig investeringsramme anslås til kr. 150,0 mill tertial 2015 Side 9 av 17

82 Drammen Eiendom KF Øren Skole idrettshall Reguleringsplanen for Øren skole og flerbrukshall ble vedtatt av Bystyret (2. gangs behandling). Planen ble vedtatt med et tillegg om at banestørrelse skal belyses gjennom en egen prosess. Det er Byplan som skal gjennomføre denne prosessen og arbeidet med flerbrukshallen kan gå sin gang uavhengig av dette. Det er avsatt en investeringsramme på kr 50,0 mill. inkl. mva (eks. inventar og utstyr) til flerbrukshall ved Øren skole. I tillegg vedtok Bystyret i 1. tertial: DBK ønsker at det i tillegg til hallen etableres arealer til motorikktrening og basistrening på til sammen. 250 m2. Eneste mulig plassering av dette er i kjeller på hallen. Foreløpige analyser tilsier at dette vil kunne ha en kostnad på omkring kr. 10 mill. Dersom dette ønskes prioritert må dette legges inn som en tilleggsbevilgning i revidert budsjett. Forslag: Det gis fullmakt til Drammen eiendom sammen med DIR og DBK å utrede arealer for motorikk- og basistrening i kjelleren på hallen. Nødvendig finansiering innarbeides i 2. tertial. Byggesøknad for flerbrukshall og driftsbygg er sendt til Byggesak ( ) for behandling parallelt med at flerbrukshallen er ute på tilbudsforespørsel. Tilbudsfrist var 17. september med påfølgende forhandlingsrunder med aktuelle entreprenører. Motorikkarealene er innarbeidet i anbudsprosessen, som er under evaluering og forhandlinger. Det forventes avklaring medio oktober Øren skole - skoleutvidelse Det er avsatt kr 50,0 mill. til skoleutvidelse i 2016/2017. DEKF har utarbeidet prosjektbeskrivelse og planlegger oppstart med arkitekt forprosjektering av skoleutvidelse og brukermedvirkning fra oktober Prosjektbasene for Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage De to prosjektbasene ønskes samlokalisert for å oppnå en bedre samhandling. Dette vil innebære noen bygningsmessige tilpasninger i byggene i Wergelands gate nr. 9 og 13. Arbeidene har startet i løpet av sommerferien 2015 og anses som nærmest avsluttet nå. Virksomheten har flyttet inn fra august Investeringsramme for prosjektet er kr. 0,8 mill. ekskl. inventar og utstyr Hjelpemiddelsentral Det er avsatt kr. 3,0 mill. til ombygginger for tilpassing av lokaler. Prosjektet var opprinnelig planlagt for arealer i Buskerudveien 17. Men vurderes nå i stedet lokalisert i de tidligere lokalene til Drammen Kjøkken på Landfalløya. Prosjektering pågår tertial 2015 Side 10 av 17

83 Drammen Eiendom KF 6 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 39 ansatte i bedriften; 13 kvinner og 26 menn. Foretaket har hittil i 2015 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker. Sykefraværet viser en negativ utvikling i forhold til ,38 % i 2. kvartal 2015, mot 4,67 % i Sykefravær kvartal 2015 Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 3,88 % 2,23 % 1,46 % 3,69 % Menn 5,03 % 2,42 % 3,80 % 6,22 % Samlet 4,67 % 2,36 % 3,02 % 5,38 % Det har vært avholdt 6 styremøter hvor det er behandlet 50 saker tertial 2015 Side 11 av 17

84 Drammen Eiendom KF 7 JUSTERING AV BUDSJETT 2. tertial Driftsbudsjett 2015 Driftsresultatet for 2.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett og det foreslås ingen endringer. 7.2 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet: Tall i mill. kr. Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 2. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett Lyngveien tilpasning av Bofelleskap _ 0,9 3,0 3,9 Kjøp av boliger til vanskeligstilte 27,7 40,7 18,0 58,7 SUM 27,7 41,6 21,0 62,6 Finansiering Økt salg via Leie til eie 18,0 Økt låneopptak 3,0 Dekkes av periodisert investerings budsjett Sum 21, tertial 2015 Side 12 av 17

85 Drammen Eiendom KF 7.3 Resultatregnskap pr Agresso budsjett 2015 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,39 % Eksterne leieinntekter ,58 % Leieinntekt boliger ,63 % Salg renholdstjenester ,69 % Andre Inntekter ,85 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,27 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,07 % Administrasjonskostnader ,82 % Innleiekostnader ,94 % Innkjøp renhold ,12 % Eiendomsdrift ,70 % Vedlikehold ,72 % Tap på fordringer (7830, 7831) ,45 % Avskrivninger ,81 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,51 % DRIFTSRESULTAT ,09 % Finansinntekter ,13 % Finansutgifter ,55 % SUM FINANS ,80 % RESULTAT før Eiendomssalg ,73 % Inntekter fra salg av eiendom ,42 % Bokført verdi solgte eiendommer ,00 % Kostnader ved salg av eiendommer ,00 % RESULTAT SALG EIENDOM ,37 % NETTO RESULTAT ,09 % tertial 2015 Side 13 av 17

86 Drammen Eiendom KF 7.4 Balanse pr EIENDELER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL I PERIODEN RESULTAT I PERIODEN EIERUTTAK I PERIODEN SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL tertial 2015 Side 14 av 17

87 Drammen Eiendom KF 7.5 Investeringsregnskap 2. tertial tertial 2015 Side 15 av 17

88 Drammen Eiendom KF Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2015 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Fjellhagen, erstatningsbarnehage Strømsø BH - utvidelse SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr Lilleløkka BH - fjerne ildsteder SUM Oppgr. bygningsm., Barnehager SUM Disponible midler Barnehager - Oppgr. bygningsm Barnehage - SUM Bekkevolden barnebolig - utvidelse Oppvekst - SUM Buskerudveien 17 - hjelpemiddelsentral Drammen Helsehus Schwartz gate 18, boliger for demente Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede Omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser Disponibelt kjøp av omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser Ombygging institusjonsbygg Gulskogen BSS - Etablering av beboerrom Fjell BSS, tilbygg ny sykehjemsplass Disponible midler ombygging institusjonsbygg Restarbeid, garanti - Disponibelt SUM Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen Husleiekorrigering - Oppgr. bygningsm., Helse og omsorg Gamle Fløya - universiell utforming Nedre Storgate 24 - etablere solskjerming Strømsø BSS - uteområde,uteområde dammen,utvidet terrasse Helse og omsorg - SUM Harmonien, oppgradering Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning Marienlyst - tak og WC Klokkesvingen Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg SUM 06 Kultur og fritid - Disponibelt SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Kultur og fritid - SUM Rådhuset - videre utvikling Rådhuset - servicetorg mv SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Ledelse, organisasjon mv. - SUM Rehabilitering av utebadet Marienlyst Blichsgate P-hus Samferdsel og fellesarealer - SUM tertial 2015 Side 16 av 17

89 Drammen Eiendom KF Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2015 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Brandenga skole - fremtidig utbygging Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) Fjell skole - utvidelse Konnerud skole - sanering og oppgradering inneklima Norges beste skole - ombygging Rødskog skole - modulbygg Øren Skole - idrettshall Øren skole - skoleutvidelse Åskollen skole, ombygging Aronsløkka skole - modulbygg Brandenga skole - modulbygg Kjøsterud skole - ombygging mottakselever Konnerud skole Nybygg Skoger skole - garantiarbeider Svensedammen skole,utbygging/ombygging Frydenhaug skole, nybygg Galterud skole, flerbrukshall garantitid Marienlyst Skole - garantiarbeider Inneklima skolebygg Sikring av skolebygg SUM 12 Skole - Disponibelt SUM TOTALT Oppgradering av skolebygg Skole - SUM Christian Blomsgate 20 - nybygg Introduksjonssenteret - fase 1, rest garantitid Introduksjonssenteret - Innvendig oppgr., vindusutskiftning Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Stiboltsgate, rehabilitering Restarbeid, garanty - Disponibelt SUM Kjøp av boliger (+ restarbeider) SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen Sosiale tjenester - SUM SUM Enøk-tiltak SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Teknisk investeringsramme - SUM Drammen kjøkken - Ny lokalisering Drammen kjøkken - oppgradering mottaksteder SUM Disponible midler - Generell investeringsramme Generell investeringsramme - SUM Strategiske eiendomskjøp SUM SUM Finansiert eksternt TOTALT tertial 2015 Side 16 av 17

90 Vedlegg 4 Drammen Drift KF 2. tertialrapport 2015

91 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial 2015 Drammen, 21. september 2015

92 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial Økonomi Per 2. tertial 2015 Ved utgangen av 2. tertial har foretaket et underskudd på kr 0,6 mill. Dette er ca kr 0,1 mill bedre enn budsjett, men ca kr 3,0 mill dårligere enn fjorårets resultat på samme tidspunkt. Foretakets omsetning per 2. tertial er ca 2,5 mill lavere enn fjoråret og skyldes i hovedsak nedgang i bestillinger av planlagte vedlikeholdsoppdrag fra VA Drammen kommune. Foretaket har aktivt arbeidet med å kompensere bortfall av ovennevnte inntekter gjennom økt innsats mot andre oppdragsgivere. Videre har foretaket iverksatt tiltak for å redusere personalkostnader gjennom avvikling av kontrakter for innleid personell. Prognose 2015 Foretaket er i dialog med avdeling for Byprosjekter i Drammen kommune med tanke på å sikre tilfredsstillende portefølje av oppdrag for høst/vinter Under forutsetning av at man lykkes med dette, har foretaket en prognosen om et resultat på kr 1,0 mill. for Dette er 2,0 mill. lavere enn budsjettert overskudd på kr 2,5 mill. og kr 0,5 mill. bedre sammenlignet med prognose fra 1. tertialrapport. Forutsetninger Prognosen forutsetter at foretaket sikres en tilfredsstillende portefølje av egnede investeringsprosjekt i størrelsesorden 2-2,5MNOK for høst/vinter Kvalitet / HMS Kvalitet Foretaket er sertifisert i henhold til standardene ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (eksternt miljø) og OHSAS18000 (arbeidsmiljø). Overordnede kvalitetsmål fremgår av målkort for 2015 og er innenfor ønsket område. HMS Foretaket bedriver en virksomhet med vesentlig risiko for personskader og legger derfor stor vekt på HMS-området. Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og foretaket avholder månedlige allmøter hvor et av de viktige punktene på dagsorden er HMS for å unngå uønskede hendelser og ulykker. Foretaket har ved utgangen av 2. kvartal 42 ansatte og et samlet sykefravær på 6,88 %. Sammenlignet med 2. kvartal i 2014 er det en nedgang på 2,31 prosentpoeng. Sammenlignet med sykefravær for hele 2014 er sykefraværet 3,48 prosentpoeng lavere. Denne nedgangen skyldes i hovedsak lavere langtidsfravær. 1-3 dager 4-16 dager Over 16 dager Totalt fravær 2 kvartal ,93 0,88 2,06 3,87 2 kvartal ,34 1,86 6,99 9,19 Oppfølging av sykefravær har vært i henhold til gjeldende IA mål: Tett oppfølging av de syke fra første fraværsdag nærmeste leder. 2

93 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial 2015 Ved sykmelding gjennomføres en samtale etter 4 uker nærmeste leder og spesialkonsulent. Oppfølgingssamtale etter 8 uker nærmeste leder og spesialkonsulent. Det rapporteres til NAV gjennom hele prosessen. Det søkes tilretteleggingstilskudd fra NAV for ansatte som er, eller har vært, langtidssykmeldte. I tillegg har det blitt innvilget fritak for egenmeldingsperioden for flere som har tilbakevendende plager. Foretaket har også fått tilretteleggingstilskudd for å dekke innkjøp av utstyr for å forebygge helseplager. Langtidssykefravær i foretaket skyldes hovedsaklig ansatte med slitasjeskader. 3

94 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial Resultatregnskap 4. Målkort 4

95 Vedlegg 5 Drammen Kjøkken KF 2. tertialrapport 2015

96 SAK 25/15 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 17.september 2015 Side 1 av 9 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

97 Innhold 1. Økonomi Personale HMS helse, miljø, sikkerhet Mengdetall Internkontroll - systemer Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF... 9 Side 2 av 9 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

98 1. Økonomi Regnskapet viser et positivt resultat på kr og er i balanse i forhold til periodisert budsjett. Budsjettet er satt opp med bakgrunn i regnskapstall for 2014, eiers føringer og styrets forventede aktivitetsnivå for Budsjettet for foretaket er i 2015 splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder: Kafeteria Internsalg Hjemmeboende Ekstern catering Ekstern kafeteria Intern catering Utdrag fra tildelingsbrev for 2015: Side 3 av 9 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

99 Rapport økonomi, totalt for foretaket 2.tertial 2015: 2 stk rapporter totalt og pr ansvar Side 4 av 9 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

100 Rapport økonomi, pr ansvar: Side 5 av 9 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

101 Resultat På linje med inntektsposter er også alle utgiftsposter splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder for å gi en riktig oversikt over resultat knyttet til hvert enkelt ansvarsområde. - Kafeteria: Negativt resultat på kr ,-. Negativt avvik på kr ,- ift. budsjett. Dette skyldes en generell nedgang i salg og spesielt på salg av kald mat. Salg av middag er noenlunde stabil i forhold til forrige år. - Internsalg: Positivt resultat på kr ,-. Positivt avvik på kr ,- ift. budsjett. Tallene er noe usikre i forhold til periodiseringen utover året. - Hjemmeboende: Positivt resultat på kr ,-. Negativt avvik på kr ,- ift. budsjett. Resultatet fremkommer som en effekt av omlegging fra varm mat til nedkjølt mat, som inntrer med virkning fra Varmmat til hjemmeboende produseres med bakgrunn i vedtak om tildeling av varmmat i tildelingstjenesten. Endringer i grunnlag for tildeling av varmmat gjør at antallet bestilte porsjoner reduseres. Prognoser for salg til hjemmeboende hittil i år vil gi en inntekt i 2015 på kr 6,4 mill. Budsjettet er justert i forhold til dette etter 2.tertial Foretaket søker gjennom utsending av flyers til hjemmeboende brukere å kompensere nedgang i varmmatleveranser med leveranse av fryste middagsporsjoner. Samtidig søkes dialog med hjemmetjenesten, frivillige og HSO for å øke interessen for foretakets tilbud om frosne, eventuelt nedkjølte middagsporsjoner. - Ekstern catering: Positivt resultat kr ,-. Positivt avvik på kr ,- ift. budsjett. - Ekstern kafeteria: Positivt resultat på kr ,-. Positivt avvik på kr ,- ift. budsjett. Oppstart av Cafè Rådhuset fra juni Intern catering: Positivt resultat på kr ,-. Positivt avvik på kr ,- ift. budsjett. Oppstart av møteromsservice fra juni Varekostnader: Økte utgifter i denne posten skal gjenspeiles ved en positiv tendens i inntekter. Posten viser et negativt avvik ift. budsjett på kr ,- og må ses i sammenheng med prisendringer på volumvarer. Økte utgifter her gjenspeiler også etablering av Cafè Rådhuset. - Personale netto: Personalkostnader viser et positivt avvik ift. budsjett på kr ,-. Dette skyldes økt bruk av vikarbyråer, som er en konsekvens av organisasjonsendringen som kommer ved nye produksjonslokaler. Ses i sammenheng med post for andre utgifter. - Engangsutstyr: Negativt avvik ift budsjett med kr ,-. Økt bruk vedr. prøveprosjekt i forhold til nytt produksjonskonsept, på Fjell bo og servicesenter. - Strøm/husleie: Postene justeres med kommunal deflator og skal være et nullspill i forhold til budsjett og fakturert beløp. Postene viser et positivt avvik på kr ,- ift. budsjett. - Transport: viser et positivt avvik er på kr ,- som skyldes lavere leasingutgifter. - Andre utgifter: er knyttet til rammeavtaler med leverandører. Non - food, transport, Side 6 av 9 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

102 vedlikehold av utstyr, datautstyr, forsikringer, vikarbyrå, mv. Posten viser et negativt avvik i ift. budsjett med kr ,-. Dette skyldes økt bruk av vikarbyråer, som en konsekvens av organisasjonsendringen som kommer ved nye produksjonslokaler. 2. Personale FRAVÆR 2. KVARTAL 2015 Sykefraværsprosenten for 2.kvartal i 2014 var 8,00 % Sykefraværsprosenten for 2.kvartal i 2015 var 10,14 % Totalt sykefravær på 10,14 % for 2.kvartal 2015 fordeler seg slik: - Sykemelding fra lege 87,8 % - Egenmeldt fravær 12,2 % - Permisjoner 45,6 dager - Barns sykdom 1,0 dager Fravær utover 8 uker utgjør 67 % av legemeldt fravær. Fravær utover 16 dager (arbeidsgiverperioden) utgjør 87,8 % av samlet fravær. Hovedårsaken til dette er flere langtidssykemeldinger med bakgrunn i slitasjeproblematikk og sammensatte plager, med lang rekonvalesenstid. Det er i denne sammenheng avholdt oppfølgingssamtaler og dialogmøter i tråd med Drammen kommunes regelverk for sykefraværsoppfølging. Drammen Kjøkken KF gjennomfører tett oppfølging av den enkelte i sykemeldingsperioden i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse) og NAV Arbeidslivssenter ved behov. Tilrettelagt arbeid med gradert sykemelding for å få den sykemeldte tilbake i arbeid gjennomføres der dette er mulig. 1.kvartal 2015 Egenmeldt dager Sykemeldt < 16 dager Sykemeldt > 16 dager Sykemeldt > 8 uker Fravær % Sum 41,6 38,2 78,8 168,7 15,42 Totalt antall fraværsdager 327,3 2.kvartal 2015 Egenmeldt dager Sykemeldt < 16 dager Sykemeldt >16 dager Sykemeldt > 8 uker Fravær % Sum 24,5 30,3 27, ,14 Totalt antall fraværsdager 200,6 Mangfold rapportering pr. 2. tertial 2014 Opprinnelse Årsverk % Utenlandsk opprinnelse 12,30 31,38 Norsk opprinnelse 26,89 68,62 Side 7 av 9 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

103 Norsk opprinnelse: alle med norsk far og / eller mor. Inklusive innleid arbeidskraft. 3. HMS helse, miljø, sikkerhet HMS. Personalet påvirkes negativt av byggets tekniske standard og utforming. Dette er fyldig beskrevet i tidligere rapporter. Drammen Eiendom KF utfører fortløpende nødvendige reparasjoner på de mest kritiske feil og mangler av byggteknisk art. Personellskader Hittil i år har vi registrert følgende skader på personell: 3 personskader med legebehandling er registrert 2. tertial Dato Type skade Lokal behandling Behandlet på lege/legevakt Påfølgende sykemelding Tiltak Etseskade Ja Ja Nei Innkjøpt nye doseringspumper for kjemi fra 5ltr kanne. Intern utdanning Varmeskade Ja Nei Nei Varmeskade Ja Nei nei Alle ledere ved Drammen Kjøkken KF deltar ved behov i Drammen kommunes ledersamlinger og lederutviklingsprogram i den grad daglig drift gir rom for dette. 4. Mengdetall TOTALE TALL FOR FORETAKET 1.tertial 15 2.tertial 15 1.tertial 14 2.tertial 14 Totalt antall måltider Totalt antall middager Totalt antall middager pr. dag Antall måltider pr. normert stilling pr. dag Antall måltider totalt viser en liten nedgang i forhold til Dette er en nedgang i kafeteria og varmmat til hjemmeboende. Andre leveranser er relativt stabile i forhold til 1.tertial i Side 8 av 9 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

104 5. Internkontroll - systemer IK - MAT for kjøkken og kafeteria IK- systemene er under kontinuerlig utvikling og revisjon. Allergeninformasjon er under implementering og arbeidet er godt i gang. Revisjon Revisjonssystemet til Drammen Kjøkken KF ble i sin helhet sist kontrollert i april 2015 og er oversendt Buskerud Kommunerevisjon. Noe innhold revideres fortløpende ettersom dette er opplysninger tilknyttet leverandør/kunde og personalinformasjon som stadig er i endring. Mindre endringer er gjort i 2 tertial. Beredskap Beredskapsrutinen er revidert siste gang mai 2015 og kontrollert sist mai 2015 og er funnet i orden. Beredskapsøvelse med resten av kommunen ble avholdt juni 2014 i Drammenshallen. Sjekkliste for kommunens nettsider Daglig leder er ansvarlig for at nettsider med informasjon om foretaket, dens tjenester og aktiviteter til enhver tid er oppdatert. Foretaket har en webansvarlig. 1. Foretaket har rutiner for kontinuerlig oppdatering og kvalitetssikring av informasjon på nettet, som et minimum 3 ganger årlig. 2. Informasjon om foretakets tjenester er korrekt i henhold til gjeldende overordnede dokumenter (økonomiplan, serviceerklæring m.m.) 3. Informasjon om priser og gebyrer for foretakets tjenester er korrekt. 4. Alle lenker på nettstedet til relevante søknadsskjemaer, nettsider og annet er korrekte. 5. All informasjon om foretakets prosjekter og aktiviteter er oppdatert. 6. Kontaktinformasjon (adresser og telefonnumre) til foretaket/ansatte er korrekt 7. Alle navn og telefonnumre til foretakets ansatte er oppdatert i kommunens interne telefonkatalog. Merk punkt 7: Gjøres jevnlig opp mot D-IKT ved tilgang og avgang 6. Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF Bygging av det nye kjøkkenet er i sluttfasen, entreprenør er godt i gang med å ta imot og integrere kjøkken utstyr som trenger oppkopling mot teknisk infrastruktur. Entreprenør er i rute og har planlagt overlevering av bygget medio oktober Avtaler om utstyrsleveranser er på plass og koordinasjon av leveranser og tyngre utstyr er på plass. Pilotprosjekt på Fjell BSS og Skavlen er startet 27. april Nedkjølt gasspakket mat leveres nå til disse avdelingene og hjemmetjenesten på Fjell. Erfaringene gjennom sommeren er positive. Systemet fungerer bra og etter intensjonen med pakking og regenerering. Side 9 av 9 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 1 Oppsummering (1): Tjenesteområdene styrkes med 8,2 millioner kroner: Økt bosetting av flyktninger Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen Nytt møtesenter og

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 RÅDMANNEN 31. MARS 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2017... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Programområdene

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per

Drammen bykasse Økonomirapport per Drammen bykasse Økonomirapport per 31.05 2017 Rådmannen, 30. juni 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.05.2016 Rådmannen i Drammen 15. juli 2016 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status per utgangen av mai d.å. Selv

Detaljer

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10. Rådmannen i Drammen 3. desember Drammen bykasse - rapport pr. 31.10. 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres utfordringer innenfor

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Rådmannen, 25. november 2016 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2016... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4.

Detaljer

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus for programområdene... 7 01 Barnehage... 7 02 Oppvekst... 8

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.05.2014 RÅDMANNEN 27. MAI 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31.07.2011 Rådmannen i Drammen 16. september 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av juli bekrefter i hovedsak det bildet som

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 28.02.2011 Rådmannen i Drammen 5. april 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses budsjett for 2011 stiller store krav til virksomhetenes tilpasningsevne.

Detaljer

Oppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for

Oppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2014 Oppsummering Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for Utvidet tilbud

Detaljer

2. tertialrapport 2017

2. tertialrapport 2017 2. tertialrapport 2017 Rådmannens forslag 10. oktober 2017 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Innholdsfortegnelse Rådmannens forslag til vedtak:... 4 Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2017... 8

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015 Rådmannen 28.08.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016

Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016 Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016 Rådmannen 13.04.2016 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2016... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Regnskapsstatus

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2017 2020 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Drammen bykasse - rapport pr

Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status sykefravær per 3. kvartal 2017... 6 5. Regnskapsstatus for programområdene...

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker.

Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. MØTEPROTOKOLL DRAMMEN KOMMUNE Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 03.11. Fra saksnr: 95/15 Fra/til kl: Kl 17:00 17.35 Til saksnr: 106/15 Møtested: Formannskapssalen - orienteringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Rådmannen 27.11.2015 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2015... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 2. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag 9. oktober 2013 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 2.TERTIALRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2013... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

2. tertialrapport 2016

2. tertialrapport 2016 2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag 11. oktober 2016 Drammen kommune 2. tertialrapport 2016 2.TERTIALRAPPORT 2016 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2016... 8 Del 2 Økonomi

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer