Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015"

Transkript

1 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen

2 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet per mai ikke er justert for de endringer bystyret vedtok under behandlingen av 1. tertialrapport 2015, er vurderingene/årsprognosene i denne rapporten basert på de reviderte budsjettforutsetningene bystyret vedtok. Det er ikke større endringer i det økonomiske bildet i forhold til rapporteringen per 1. tertial. Det registreres imidlertid at det fortsatt er en viss usikkerhet knyttet til årets skatteinntekter. Samtidig står programområdene overfor utfordringer med å tilpasse akivitetsnivået i forhold til de vedtatte rammene. Merintekter fra utbytte fra Energiselskapet Buskerud gir en bedring i forventet netto driftsresultat i forhold til revidert budsjett per 1. tertialrapport. Hovedpunktene fra økonomianalysen er oppsummert nedenfor: Skatteutviklingen i årets fem første måneder er svakere enn budsjettert både lokalt og nasjonalt. Til tross for nedjustering av både det lokale og nasjonale skatteanslaget i 1. tertialrapport/revidert nasjonalbudsjett 2015, er det usikkerhet knyttet til prognosene for Programområdenes regnskapsstatus pr. utgangen av mai viser et samlet merforbruk på 16,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Hensyntatt styrkingene i 1. tertialrapport forventes programområdene å oppnå balanse på årsbasis. Programområdenes lønnsutgifter sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser pr. mai et netto mindreforbruk på 4,6 millioner kroner. Bosetting av flyktninger ligger noe etter skjema i forhold til bystyrets opprinnelige vedtak om årlig mottak på inntil 130 personer. Inntektene fra integreringstilskuddet ble oppjustert med 2,5 millioner kroner i 1. tertialrapport. Justering av inntektene som følge av bystyret vedtak om utvidet mottak fra 130 til 170 personer i år følges opp i 2. tertialtrapport. Rentenivået holder seg fortsatt lavt, og det legges til grunn at bykassens finansbudsjett minst vil komme ut i balanse på årsbasis. På grunnlag av nylig avholdt generalforsamling i Energiselskapet Buskerud AS (EB) vil Drammen kommune motta 7,5 millioner kroner mer enn budsjettert i utbytte for Merinntekten må ses i forhold til lavere renteinntekter i størrelse 3-4 millioner kroner fra ansvarlig lån til EB som følge av vedtatt endring i selskapets kapitalstruktur og utbyttepolitikk i 1. tertialrapport. Side 2

3 Tabell 1. Drammen bykasse hovedoversikt driftsregnskap pr. 31. mai 2015 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2015 Årsprog 2015 Regnskap 2014 PROGRAMOMRÅDENE 1310,2 1380,2 1363,9-16,3 101,2 % 3134,9 0, ,2 P01 Barnehage 193,5 208,7 208,5-0,2 100,1 % 482,5 0,0 480,3 P02 Oppvekst 105,0 112,7 106,6-6,0 105,7 % 222,9 0,0 237,8 P03 Samfunnssikkerhet 19,1 19,0 18,9-0,1 100,7 % 44,4 0,0 40,9 P04 Byutvikling 18,2 17,9 18,3 0,3 98,1 % 17,4 0,0 19,9 P05 Helse og omsorg 462,2 441,8 433,5-8,3 101,9 % 1004,1 0, ,4 P06 Kultur 58,9 71,7 71,7-0,1 100,1 % 137,4 0,0 136,0 P07 Ledelse, org. og styring 70,9 84,4 83,5-0,9 101,1 % 183,3 0,0 179,9 P08 Miljø, komp. og næring 3,9 7,2 7,5 0,3 96,4 % 8,9 0,0 8,4 P09 Idrett, park og natur 19,8 22,8 23,0 0,2 99,3 % 67,9 0,0 0,0 P10 Politisk styring 9,2 9,9 9,6-0,3 102,9 % 21,7 0,0 17,5 P11 Vei 27,6 22,3 22,4 0,1 99,7 % 53,2 0,0 118,8 P12 Grunnskoleundervisning 283,9 313,0 315,5 2,6 99,2 % 732,1 0,0 690,1 P13 Sosiale tjenester 98,9 116,9 113,1-3,8 103,4 % 252,5 0,0 257,4 P14 Vann og avløp -60,9-68,1-68,1 0,1 100,1 % -93,4 0,0-85,1 SENTRALE INNTEKTER -1555, ,6-1590,4-6,8 99,6 % -3284,1 0, ,8 Skatt på inntekt og formue -798,1-824,3-836,6-12,3 98,5 % -1703,7 0, ,5 Rammetilskudd -723,1-726,3-722,9 3,4 100,5 % -1452,3 0, ,0 Integreringstilskudd (netto) -34,0-32,2-30,3 1,9 106,3 % -104,4 0,0-106,1 Vertskommunetilskudd asylmottak 0,0-0,5-0,4 0,1 136,0 % -1,4 0,0-1,7 Kompensasjonstilskudd -0,5-0,3-0,2 0,1 147,0 % -22,3 0,0-20,5 FINANSIELLE POSTER 43,1 47,9 47,7-0,1 100,3 % 93,9-3,5 86,6 Renteutgifter 26,3 29,7 29,8 0,1 99,5 % 87,3 0,0 111,8 Avdragsutgifter til lånefondet 22,2 23,3 22,9-0,4 101,9 % 68,7 0,0 66,7 Renteinntekter -5,4-5,1-4,9 0,2 103,4 % -31,3-3,5-64,1 Resultat lånefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -30,8 0,0-27,8 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -15,2-16,0-16,0 0,0 100,0 % -117,3 7,5-172,9 Drammen Eiendom KF -15,2-16,0-16,0-0,0 100,0 % -48,1 0,0-46,7 Energiselskapet Buskerud AS 0,0 0,0-0,0-0,0 0,0 % -40,0 7,5-93,0 Lindum AS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -11,0 0,0-21,3 Drammen Parkering KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -15,0 0,0-13,6 Drammen Kjøkken KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -2,2 0,0-2,2 Drammen Kino as 0,0 0,0-0,0-0,0 0,0 % -1,0 0,0-1,9 Drammen Drift KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 6,0 Motorveifinans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-0,2 FELLESUTGIFTER/UFORDELT 6,0 4,4 6,5 2,2-20,7 % 146,7 0,0-62,0 Interkommunalt samarbeid 5,3 3,4 5,8 2,4 59,0 % 0,1 0,0-6,6 Budsjettforutsetning fellesposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -6,0 0,0-5,9 Årets premieavvik 0,0 0,0-0,0-0,0 0,0 % -71,2 0,0-69,8 Årets amortisering 0,0 0,0-0,0-0,0 0,0 % 70,4 0,0 61,0 Premieavsetning pensjon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 6,4 0,0 0,0 Lønnsreserve 0,0 0,0-0,0-0,0 0,0 % 43,5 0,0 0,0 Sikringstilskudd 0,7 0,7 0,7 0,0 93,2 % 0,7 0,0 0,8 Reguleringspremie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 102,7 0,0 1,8 Diverse pensjon 0,0 0,3 0,0-0,3 0,0 % 0,0 0,0-4,4 Bruk av premiefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-39,0 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 177,5 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0-177,5 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -211,5-167,2-188,2-21,0 88,8 % -26,0 4,0-121,9 Side 3

4 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2015 Årsprog 2015 Regnskap 2014 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -211,5-167,2-188,2-21,0 88,8 % -26,0 4,0-121,9 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 26,0 0,0 42,8 + Tidligere års resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-61,6 + Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 8,8 0,0 70,2 + Avsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 37,4 + Avsetninger til VA fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 2,2 + Overføring til investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 54,0 0,0 41,0 - Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -7,6 0,0-17,0 - Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -28,1 0,0-28,8 - Bruk av VA-fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -1,0 0,0-0,8 ÅRETS RESULTAT -211,5-167,2-188,2-21,0 88,8 % -0,0 4,0-79,0 2 Status budsjett 2015 Det er ikke foretatt nye budsjettekniske justeringer ut over de forhold som er omtalt i 1. tertialrapport Justeringer som ble vedtatt ved bystyrets behandling av 1. tertialrapport innarbeides i budsjettet fra og med juni i år. Dette gjelder også justering for virkninger av årets lønnsoppgjør som nå er avsluttet. 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner Regulert budsjett for lønn inkl. sosiale kostnader er på millioner kroner i Per mai er de akkumulerte lønnsutgiftene på 1068 millioner kroner, som er 8 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Lønnsutgiftene tom. mai er 5,0 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Regulert budsjett for refusjon sykelønn og fødselspenger er på 92,2 millioner kroner i Per mai er refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspenger på 53,3 millioner kroner, som er 12,6 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. At merinntektene er så vidt høye viser gjenomgående nøktern budsjettering av refusjon sykelønn. Refusjonsinntektene tom. mai er imidlertid 10,4 prosent høyere enn i samme periode i fjor, og indikerer en økning i sykefraværet. Refusjonsinntektene tom. mai er 0,3 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av mai en netto mindreutgift på 4,6 millioner kroner, fordelt på følgende måte: Brutto lønnsutgifter: Refusjons sykelønn: Refusjon fødselspenger: 8,0 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 6,7 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 5,9 mill. kr høyere enn periodebudsjettet Figuren på neste side viser månedlig utvikling i lønn og lønnsrefusjoner, samt det akkumulerte avviket for lønn og lønnsrefusjoner sett under ett (grønn linje avleses mot høyre loddrette akse): Side 4

5 Figur 1. Lønn og sykelønnsrefusjon pr. mai 2015 Millioner kroner 270,0 240,0 210,0 180,0 150,0 120,0 90,0 60,0 30,0 Utvikling lønn og refusjoner 2015 Total ,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Bud lønn: Bud ref: 92,2 Hittil 2015 Bud lønn: 1060,0 Regn lønn: 1068,0 Bud ref: 40,6 Regn ref: 53,3 - Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regnskap refusjoner 11,4 10,8 8,7 11,8 10, Budsjett refusjoner 7,1 7,4 8,9 9,1 8,1 6,8 12,4 6,4 6,6 6,6 6,5 6,4 Regnskap lønn Budsjett lønn Akkumulert netto avvik 6,5 5,3 2,2 6,0 4,6 - Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik pr. programområde når lønnsutgifter og - refusjoner ses under ett. Som tabellen viser har de fleste programområdene positive nettoavvik. De største positive avvikene finnes innenfor programområdene 01 Barnehage og 02 Oppvekst med henholdsvis 2,3 og 3,1 millioner kroner. I tillegg viser interkommunale samarbeid (programområde 20) et mindreforbruk på 3,3 millioner kroner. Det er kun programområde 05 Helse og omsorg som har negativt avvik av betydning, med 7,8 millioner kroner i merforbruk. Tabell 2. Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner pr. programområde pr. mai 2015 Avvik lønn Avvik refusjoner Netto avvik lønn og refusjoner Programområde P01 - Barnehage P02 - Oppvekst P03 - Brannvern P04 - Byutvikling P05 - Helse og omsorg P06 - Kultur P07 - Ledelse, organisering og styring P08 - Miljø, kompetanse og næring P09 - Idrett, park og natur P10 - Politisk styring P11 - Samferdsel og fellesarealer P12 - Grunnskoleopplæring P13 - Sosiale tjenester P14 - Vann og avløp P15 - Fellesutgifter/ufordelt P20-27/BRIS/Drammensregionen Netto Side 5

6 5. Regnskapsstatus for programområdene pr. mai 2015 Programområdene viser et samlet merforbruk på 16,3 millioner kroner per utgangen av mai. Målt i forhold til revidert årsbudsjett for 2015 er forbruksprosenten på 44 prosent når 5/12 (42 prosent) av året er passert. Regnskapsstatus per mai viser at de største utfordringene er knyttet til programområdene 01 Barnehage, 02 Oppvekst, 05 Helse og omsorg og 13 Sosiale tjenester. Det understrekes at avvikene fremkommer før budsjettene er korrigert for vedtatte styrkinger i 1. tertialrapport i Når det tas hensyn til disse styrkingene forventes programområdene å styre mot balanse på årsbasis. Det er i det etterfølgende gitt en kortfattet vurdering av budsjettsituasjonen innenfor de programområder som vurderes å ha de største budsjettmessige utfordringene. 01 Barnehage Programområdet viser pr mai merforbruk på 0,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. De kommunale barnehagene og Norges Beste barnehage melder balanse ved årets slutt. Timer til spesialpedagogiske tiltak barnehage er på samme nivå som per 1. tertial. Dette kan bli endret fordi det kan komme flere spesialpedagogiske vedtak i løpet av høsten. Timer til spesialpedagogiske vil bli fulgt opp fortløpende. Programområdet ble ved behandlingen av 1. tertialrapport styrket med 6,9 millioner kroner, hovedsakelig som kompensasjon for flere barn i barnehage enn budsjettert. Som det fremgår av tabellen nedenfor har antall heltidsplasser i barnehagene i Drammen økt ytterligere med 10 plasser fra april til mai. Tabell 3. Antall barn i barnehage Heltidsplasser Barnehage Årsmelding April 2015 Mai 2015 Endring siden siste rapportering Kommunale barnehager - små barn Private barnehager - små barn Kommunale barnehager - store barn Private barnehager - store barn Sum heltidsplasser Økt barnetall i private barnehager gir et estimert merforbruk på 1 million kroner ut over styrkingen i 1.tertialrapport. Både private og kommunale barnehager melder om noe ledig kapasitet fra august, noe som kan gi reduserte kostnader. Utviklingen i barnetallet følges tett fremover, og rådmannen vil foreta en nærmere vurdering i 2. tertialrapport. Dette gjelder også utviklingen innenfor spesialpedagogiske tiltak. Inntil videre legges til grunn at programområdet kommer ut i balanse på årsbasis når det tas hensyn til styrkingen i 1. tertial. Side 6

7 02 Oppvekst Programområdet viser per mai et merforbruk på 6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble programområdet varig styrket med 16 millioner kroner, hovedsakelig som følge av at flere barn får tjenester utenfor hjemmet. Hensyntatt denne styrkingen viser regnskapet tilnærmet balanse per utgangen av mai. Ut over styrkingen i 1. tertial melder Senter for oppvekst behov for å tilpasse driften med om lag 4 millioner kroner for å gå i balanse ved årets slutt forutsatt at det ikke skjer større vekst i antall barn med tiltak. I løpet av mai har antall barn under omsorg med varig opphold utenfor hjemmet økt fra 141 til 145, og antall barn med opphold utenfor hjemmet totalt (under omsorg, frivillig og akutt/uavklart) har økt fra 186 til 191. Tabell 4. Barn med opphold utenfor hjemmet Barn plassert utenfor hjemmet Varig opphold (under omsorg) Frivillig opphold Akutt opphold (uavklart) Totalt med opphold utenfor hjemmet Programområdet forutsettes etter dette å styre mot et årsresultat i balanse, og ytterligere merbehov må således løses innefor den styrkede virksomhetsrammen. Det er dog en usikkerhet knyttet til utviklingen i antall med varig opphold utenfor hjemmet. Det forutsettes at virksomheten gjennom aktivt engasjement fra den enkelte avdeling jobber med å identifisere og iverksette de tiltak som er nødvendige for å sikre budsjettbalanse på programområdet. 05 Helse og omsorg Programområdet viser per mai et merforbruk på 8,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Avviket er noe mindre enn ved utgangen av april, men dette skyldes at den avsatte reserven på nesten 10 millioner kroner nå er periodisert med 5/12 deler per utgangen av mai. Programområdets netto driftsutgifter i årets fem første måneder er om lag 15,7 millioner kroner høyere enn i samme periode i 2014, når det korrigeres for at medfinansieringsordningen i Samhandlingsreformen er avviklet. Dette tilsvarer en vekst på 3,7 prosent, som er noe høyere enn budsjettert lønns- og prisvekst på 3,0 prosent. Tabell 5. P05 Helse og omosrg regnskapsutvikling Akkumulerte tall jan- mai Endring Endring i % i nominelle kr Lønn inkl. sos. utg. 14,2 3,9 % Andre driftsutgifter - 30,3-17,4 % Ref. sykelønn 2,0 9,1 % Andre inntekter 2,4 4,1 % Totalt - 20,4-4,4 % Korrigerte andre driftsutg. 5,9 4,3 % pga antall mnd utbetalinger medfinansiering i 2014 Totalt etter korrigeringen 15,7 3,7 % Side 7

8 De største utfordringene finnes innenfor virksomhetene Drammen Helsehus, Åssiden Helseog omosrgsdistrikt og Tjenestetildeling og Samordning. Det er iverksatt tiltak i virksomhetene, men det vil ta noe tid før disse gir full effekt. Årsprognosen fra 1. tertialrapport 2015 opprettholdes. Dette innebærer at programområdet, etter disponering av den avsatte budsjettreserven på 10 millioner kroner er disponert, forventes å styre mot balanse. Det understrekes imidlertid at det er usikkerhet knyttet til utviklingen innenfor enkelte virksomheter, og rådmannen vil vurdere årsprognosen nærmere i 2. tertialrapport. 13 Sosiale tjenester Programområdet viser per mai et merforbruk på 3,8 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. NAV har et merforbruk på 1,4 millioner kroner og Introduksjonssenteret et merforbruk på 2,8 millioner kroner, mens Senter for rusforebygging (SFR) og sentralt ansvar viser en lite mindreforbruk. NAV s merforbruk skyldes hovedsakelig sosialhjelpsbudsjettet. Utgiftene hittil i år ligger om lag 4 prosent høyere enn for tilsvarende periode i Antall klienter med sosialhjelp var i mai er 782 (inkludert KVP og Jobbsjansen), noe som er 16 personer færre enn i Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall klienter med utbetaling for månedene januar mai i perioden NAV iverksetter flere nye tiltak for å redusere utgiftene, og rådmannen forventer at det styres mot balanse ved årets slutt. Tabell 6. Antall klienter med utbetaling av sosialhjelp (Klientantall fra SOCIO inkl. KVP og Jobbsjansen) Ant. klienter Ant. klienter Ant. klienter Ant. klienter Ant. klienter med utbet. med utbet. med utbet. med utbet. med utbet. Jan Feb Mars April Mai Introduksjonssenteret er ved behandlingen av 1. tertialrapport kompensert med 4,4 millioner kroner i merutgifter som følge av flere personer på introduksjonslønn enn tidligere forutsatt. Samtidig har norskopplæringen hatt sviktende inntekter over tid. Dette kombinert med høye lærerkostnader på grunn av alder, ansiennitet og lokale lesepliktavtaler gir utfordringer i forhold til budsjettforutsetningen om at norskopplæringen skal være selvfinansierende. Det vises forørvig til nærmere omtale av utfordringene i 1. tertialrapport Virksomheten planlegger tiltak for å sikre balanse i norskopplæringen, men det er usikkert hvor stor effekt disse vil gi i Rådmannen vil derfor foreta en ny vurdering av den økonomisek utviklingen innenfor norskopplæringen i 2. tertialrapport Basert på de omtalte forutsetninger og vurderinger legges foreløpig til grunn at programområdet styrer mot balanse i Side 8

9 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Endring prosent Drammen bykasse - rapport pr Sentrale poster 5.1 Skatt, rammetilskudd og andre sentrale statstilskudd Det nasjonale skatteanslaget for 2015 er i revidert nasjonalbudsjett nedjustert fra 5,6 til 4,6 prosent vekst. På grunnlag av regjeringens vurderinger og utviklingen hittil i år vedtok bystyret ved behandlingen av 1. tertialrapport å nedjustere Drammen kommunes skatteanslag for 2015 med 22,5 millioner kroner, tilsvarende en nedjustering av vekstanslaget fra 5,6 til 4,2 prosent. Drammens skatteinntekter til og med mai viser en vekst på 3,3 prosent i forhold til samme periode i fjor. Dette tilsvarer en mindreinntekt på 12,3 millioner i forhold til periodisert budsjett før den vedtatte nedjusteringen i 1. tertialrapport. På landsbasis viser skatteinngangen til og med mai en vekst på 3,4 prosent. Tabell 7. Skatteutviklingen i 2015 Vedtatt budsjett 1) Figur 2. Akkumulert skatteutvikling pr. mai 2015 Rev. budsjett 2) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Drammen kommune 5,6 % 4,2 % 0,9 % 0,9 % 3,2 % 2,5 % 3,3 % Nasjonalt nivå 5,6 % 4,6 % 1,7 % 1,5 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2015 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2015 (nasjonalt) og rådmannens forslag til revidert budsjett pr. 1. tertial ,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Skatteutviklingen i 2015 Akkumulert vekst pr. måned Rev. budsjett 2015 (4,2%) Drammen kommune Nasjonalt nivå Nasjonal vekst (RNB) Drammen kommunes skatteinntekter i mai viste en vekst på 4,2 prosent, mens den nasjonale skatteveksten i mai var på 3,5 prosent. I forhold til justerte skatteanslag både lokalt og nasjonalt synes skatteinntektene i mai å ligge noe lavt. For å nå det nedjusterte skatteanslaget kreves en gjennomsnittlig vekst i Drammen kommunes skatteinntekter 5,1 prosent i perioden juni desember. Sett i forhold til utviklingen i de store skattemånedene mars og mai synes dette å være en ambisiøs forutsening. Utviklingen resten av året vil imidlertid påvirkes av blant annet nivået på restskatt for 2014 og korrigert Side 9

10 fordelingsprosent basert på skatteoppgjøret for 2014 forhold som ennå ikke er kjent. Rådmannen velger foreløpig å opprettholde årsprognosen i samsvar med forutsetningene som ble lagt til grunn i 1. tertialrapport. Rammetilskudd Siden den nasjonale skatteutviklingen i årets tre første måneder er bedre enn Drammens, viser rammetilskuddet hittil i år en merinntekt (inntektsutjevning) på 3,5 millioner kroner. Som lagt til grunn i 1. tertialrapport er forutsatt at Drammen kommune vil kompenseres for lavere skatteinntekter med totalt 14,0 millioner kroner i år, som følge av særskilt kompensasjon på 10,8 millioner kroner og gunstigere inntektsutjevning på 3,2 millioner kroner. I tillegg økes kommunens rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett 2015 med nesten 1,2 millioner kroner knyttet til særskilte forhold innenfor barnehageområdet. Rammetilskuddet ble som følge av disse forusetninger oppjustert med 15,2 millioner kroner ved behandlingen av 1. tertialrapport. Som følge av forlik mellom regjeringen og samarbeidspartiene under Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2015 økes rammetilskuddet med ytterligere 100 millioner kroner i år. Rådmannen anslår at dette kan gi Drammen kommune en merinntekt på 1,3 millioner utover justeringen i 1. tertialrapport. 5.2 Andre sentrale inntekter Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere Per utgangen av mai er integreringstilskuddet inntektsført med 32,7 millioner kroner. Dette er 2,0 millioner kroner mer enn i periodisert budsjett, og er 1,8 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Det er per utgangen av mai bosatt 53 personer, herav 10 enslige mindreårige. Dette indikerer at bosettingen ligger noe etter skjema når 42 prosent av året er passert. I tillegg til har 2 personer kommet på familiegjenforening per utgangen av mai. Tabell 8. Bosatte flyktinger per mai 2015 Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2015* Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,4 % Enslige mindreårige ,7 % Sum bosatte ,8 % Familiegjenforening 2 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 55 *) Bystyrets vedtak i 1. tertialrapport 2015 om økning av årets bosettingskvote fra 130 til 170 personer er ikke inkludert i tabellen Tilskuddet for år 2-5 ligger noe høyere enn periodebudsjettet, og er ved behandlingen av 1. tertialrapport 2015 oppjustert med 2,5 millioner kroner. Tilskudd for bosettingsåret (år 1) ligger 0,7 millioner kroner under periodiebudsjettet, og må ses i sammenheng med noe lavere bosetting enn forutsatt hittil i år. Side 10

11 Det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige flyktninger ligger an til en merinntekt på om lag 1 million kroner på årsbasis. Merinntektene må ses i forhold til utgiftene til enslige mindreårige flyktninger i programområde 02 Oppvekst. Rådmannen vil for øvrig komme tilbake med justering av budsjetterte inntekter fra integreringstilskuddet som følge av bystyrets vedtak om økt bosettingskvote i 2. tertialrapport Dette må ses i sammenheng med høyere utgifter som følger av økt bosetting. 5.3 Finansielle poster Den budsjetterte renteforutsetningen for 2015 er lagt basert på en gjennomsnittlig forventet Nibor på 1,85% med marginpåslag som gir en budsjettrente på 2,25 prosent på lån med kortsiktige vilkår. Rentenivået på den usikrede delen av låneporteføljen styres i stor grad av nivået på tre og seks måneders Nibor. Nibor har vært lav så langt i 2015, men svakt stigende i april og mai. Gjennomsnitt per mai var på henholdsvis 1,42 prosent for tre måneder og 1,35 prosent for seks måneder. Fordi det har vært gjort et betydelig omfang av lange sikringer fra livselskapene og pensjonsfondene har likviditeten i markedet vært noe lavere den senere tiden sammenlignet med 2014 og begynnelsen av Dette har resultert i at marginpåslagene er noe høyere enn hva som var tilfellet i Per mai er det gjort et nytt låneopptak på 80 millioner kroner. Låneopptaket ble gjort samtidig med refinansiering av to sertifikater. Det ble tatt opp et seks måneders sertifikat på til sammen 400 millioner kroner med en kupongrente på 1,455 prosent. Øvrige kortsiktige låneavtaler som er rentejustert i per mai har fått renter som ligger innenfor budsjettforutsetningene. Kommunens likviditet har per mai i snitt vært positiv, men med et gjennomsnittlig trekk på kommunens trekkrettighet på 42,4 millioner kroner i mars. Likviditeten overvåkes i forhold til når det er hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak. Status startlån/formidlingslån Drammen kommune har søkt Husbanken om 200 millioner kroner til startlån for 2015 og har fått innvilget 86 prosent tilsvarende 172 millioner kroner. Av innvilget beløp vil 120 millioner kroner (70 prosent) bli utbetalt våren 2015, mens kommunen kan søke om utbetaling av ytterligere 42 millioner kroner til høsten hvis det er behov. Bystyret utvidet lånerammen for Startlån fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner for 2015 ved behandlingen av 1. tertialrapport. Per utgangen av mai har kommunen totalt 441,8 millioner kroner i utlån av startlån. Det er utbetalt 64,9 millioner kroner i startlån per mai i år. I tillegg er det gitt tilsagn til konkrete boliger for 6,8 millioner kroner og forhåndsgodkjenninger for 68,7 millioner kroner. Det ligger 118 søknader til behandling. Av utsatte fordringer så er 8 saker sendt til inkasso med en samlet gjeld på 4,3 millioner kroner. 5.4 Utbytte fra aksjeselskaper I 1. tertialrapport 2015 ble budsjettert utbytte for 2015 fra Lindum AS og Drammen Kino AS oppjustert med til sammen 1,7 millioner kroner. Samtidig ble det varslet forventet merinntekt Side 11

12 fra Energiselskapet Buskerud AS. Dette ble ikke innarbeidet i revidert budsjett per 1. tertial siden generalforsamlingen ennå ikke var avholdt. Nå er generalforsamling avholdt, og dette innebærer merinntekter i år på 7,5 millioner kroner. Samtidig påregnes inntekter fra ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud AS å bli i størrelse 3 4 millioner kroner lavere enn budsjettert som følge av vedtatt endring i selskapets kapitalstruktur og utbyttepolitikk ved behandlingen av 1. tertialrapport Budsjettkonsekvensene vil bli innarbeidet i budsjettet ved behandlingen av 2. tertialrapport Trond Julin kommunaldirektør økonomi og næring Roar Paulsen økonomisjef Side 12

13 Vedlegg Drammen bykasse artfordelt driftsregnskap pr. mai 2015 Tall i 1000 kr Hittil i år Årsbeløp Månedsrapport pr Regn i fjor Regn i år Bud i år Avvik i kr Forbruk i % Regn i fjor Bud i år Rest til disp Forbruk i % Fast lønn (010) Vikarer (020) Ekstrahjelp (030) Overtid (040) Annen lønn og godtgjørelse ( Arb.giveravg. og pensjon ( ) Lønn inkl. sos. utg Driftsutgifter Drift og vedlikehold bygninger Internkjøp (290) Varer/tj som erst komm. egenprod. ( Overføringsutgifter ( ) Finansutgifter (500) Reserverte bevilgn/avsetn (000, Betalt mva Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Refusjon sykelønn (710) Refusjon fødselspenger (17102) Ref. sykelønn Oppholdsbetaling (600) Salgs- og gebyrinntekter ( ) Internsalg (790) Refusjonsinntekter (700, ) Overføringsinntekter (800) Finansinntekter og fin.transaksj. ( Kompensasjon mva Andre inntekter Sum driftsinntekter Netto

14 Rådmannen Engene 1, 3008 Drammen - Telefon E-post:

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres utfordringer innenfor

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Rådmannen 27.11.2015 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2015... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015

Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015 Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015 RÅDMANNEN 31. MARS 2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

2. tertialrapport 2016

2. tertialrapport 2016 2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag 11. oktober 2016 Drammen kommune 2. tertialrapport 2016 2.TERTIALRAPPORT 2016 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2016... 8 Del 2 Økonomi

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.5.2015 2015/532 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Hanne Romarheim 77023326 Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet 16.6.2015 36/15 Kommunestyret 19.6.2015 Tertialrapport

Detaljer

1. tertialrapport 2013

1. tertialrapport 2013 1. tertialrapport Rådmannens forslag Presentasjon for Formannskapet Tirsdag 11. juni Bekkevollen barnebolig Oppsummering (1) Regnskapsstatus pr. 1. tertial : Netto merforbruk i programområdene med 31,3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 2. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag 9. oktober 2013 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 2.TERTIALRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2013... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer