Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015"

Transkript

1 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen

2 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet per mai ikke er justert for de endringer bystyret vedtok under behandlingen av 1. tertialrapport 2015, er vurderingene/årsprognosene i denne rapporten basert på de reviderte budsjettforutsetningene bystyret vedtok. Det er ikke større endringer i det økonomiske bildet i forhold til rapporteringen per 1. tertial. Det registreres imidlertid at det fortsatt er en viss usikkerhet knyttet til årets skatteinntekter. Samtidig står programområdene overfor utfordringer med å tilpasse akivitetsnivået i forhold til de vedtatte rammene. Merintekter fra utbytte fra Energiselskapet Buskerud gir en bedring i forventet netto driftsresultat i forhold til revidert budsjett per 1. tertialrapport. Hovedpunktene fra økonomianalysen er oppsummert nedenfor: Skatteutviklingen i årets fem første måneder er svakere enn budsjettert både lokalt og nasjonalt. Til tross for nedjustering av både det lokale og nasjonale skatteanslaget i 1. tertialrapport/revidert nasjonalbudsjett 2015, er det usikkerhet knyttet til prognosene for Programområdenes regnskapsstatus pr. utgangen av mai viser et samlet merforbruk på 16,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Hensyntatt styrkingene i 1. tertialrapport forventes programområdene å oppnå balanse på årsbasis. Programområdenes lønnsutgifter sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser pr. mai et netto mindreforbruk på 4,6 millioner kroner. Bosetting av flyktninger ligger noe etter skjema i forhold til bystyrets opprinnelige vedtak om årlig mottak på inntil 130 personer. Inntektene fra integreringstilskuddet ble oppjustert med 2,5 millioner kroner i 1. tertialrapport. Justering av inntektene som følge av bystyret vedtak om utvidet mottak fra 130 til 170 personer i år følges opp i 2. tertialtrapport. Rentenivået holder seg fortsatt lavt, og det legges til grunn at bykassens finansbudsjett minst vil komme ut i balanse på årsbasis. På grunnlag av nylig avholdt generalforsamling i Energiselskapet Buskerud AS (EB) vil Drammen kommune motta 7,5 millioner kroner mer enn budsjettert i utbytte for Merinntekten må ses i forhold til lavere renteinntekter i størrelse 3-4 millioner kroner fra ansvarlig lån til EB som følge av vedtatt endring i selskapets kapitalstruktur og utbyttepolitikk i 1. tertialrapport. Side 2

3 Tabell 1. Drammen bykasse hovedoversikt driftsregnskap pr. 31. mai 2015 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2015 Årsprog 2015 Regnskap 2014 PROGRAMOMRÅDENE 1310,2 1380,2 1363,9-16,3 101,2 % 3134,9 0, ,2 P01 Barnehage 193,5 208,7 208,5-0,2 100,1 % 482,5 0,0 480,3 P02 Oppvekst 105,0 112,7 106,6-6,0 105,7 % 222,9 0,0 237,8 P03 Samfunnssikkerhet 19,1 19,0 18,9-0,1 100,7 % 44,4 0,0 40,9 P04 Byutvikling 18,2 17,9 18,3 0,3 98,1 % 17,4 0,0 19,9 P05 Helse og omsorg 462,2 441,8 433,5-8,3 101,9 % 1004,1 0, ,4 P06 Kultur 58,9 71,7 71,7-0,1 100,1 % 137,4 0,0 136,0 P07 Ledelse, org. og styring 70,9 84,4 83,5-0,9 101,1 % 183,3 0,0 179,9 P08 Miljø, komp. og næring 3,9 7,2 7,5 0,3 96,4 % 8,9 0,0 8,4 P09 Idrett, park og natur 19,8 22,8 23,0 0,2 99,3 % 67,9 0,0 0,0 P10 Politisk styring 9,2 9,9 9,6-0,3 102,9 % 21,7 0,0 17,5 P11 Vei 27,6 22,3 22,4 0,1 99,7 % 53,2 0,0 118,8 P12 Grunnskoleundervisning 283,9 313,0 315,5 2,6 99,2 % 732,1 0,0 690,1 P13 Sosiale tjenester 98,9 116,9 113,1-3,8 103,4 % 252,5 0,0 257,4 P14 Vann og avløp -60,9-68,1-68,1 0,1 100,1 % -93,4 0,0-85,1 SENTRALE INNTEKTER -1555, ,6-1590,4-6,8 99,6 % -3284,1 0, ,8 Skatt på inntekt og formue -798,1-824,3-836,6-12,3 98,5 % -1703,7 0, ,5 Rammetilskudd -723,1-726,3-722,9 3,4 100,5 % -1452,3 0, ,0 Integreringstilskudd (netto) -34,0-32,2-30,3 1,9 106,3 % -104,4 0,0-106,1 Vertskommunetilskudd asylmottak 0,0-0,5-0,4 0,1 136,0 % -1,4 0,0-1,7 Kompensasjonstilskudd -0,5-0,3-0,2 0,1 147,0 % -22,3 0,0-20,5 FINANSIELLE POSTER 43,1 47,9 47,7-0,1 100,3 % 93,9-3,5 86,6 Renteutgifter 26,3 29,7 29,8 0,1 99,5 % 87,3 0,0 111,8 Avdragsutgifter til lånefondet 22,2 23,3 22,9-0,4 101,9 % 68,7 0,0 66,7 Renteinntekter -5,4-5,1-4,9 0,2 103,4 % -31,3-3,5-64,1 Resultat lånefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -30,8 0,0-27,8 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -15,2-16,0-16,0 0,0 100,0 % -117,3 7,5-172,9 Drammen Eiendom KF -15,2-16,0-16,0-0,0 100,0 % -48,1 0,0-46,7 Energiselskapet Buskerud AS 0,0 0,0-0,0-0,0 0,0 % -40,0 7,5-93,0 Lindum AS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -11,0 0,0-21,3 Drammen Parkering KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -15,0 0,0-13,6 Drammen Kjøkken KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -2,2 0,0-2,2 Drammen Kino as 0,0 0,0-0,0-0,0 0,0 % -1,0 0,0-1,9 Drammen Drift KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 6,0 Motorveifinans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-0,2 FELLESUTGIFTER/UFORDELT 6,0 4,4 6,5 2,2-20,7 % 146,7 0,0-62,0 Interkommunalt samarbeid 5,3 3,4 5,8 2,4 59,0 % 0,1 0,0-6,6 Budsjettforutsetning fellesposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -6,0 0,0-5,9 Årets premieavvik 0,0 0,0-0,0-0,0 0,0 % -71,2 0,0-69,8 Årets amortisering 0,0 0,0-0,0-0,0 0,0 % 70,4 0,0 61,0 Premieavsetning pensjon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 6,4 0,0 0,0 Lønnsreserve 0,0 0,0-0,0-0,0 0,0 % 43,5 0,0 0,0 Sikringstilskudd 0,7 0,7 0,7 0,0 93,2 % 0,7 0,0 0,8 Reguleringspremie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 102,7 0,0 1,8 Diverse pensjon 0,0 0,3 0,0-0,3 0,0 % 0,0 0,0-4,4 Bruk av premiefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-39,0 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 177,5 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0-177,5 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -211,5-167,2-188,2-21,0 88,8 % -26,0 4,0-121,9 Side 3

4 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2015 Årsprog 2015 Regnskap 2014 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -211,5-167,2-188,2-21,0 88,8 % -26,0 4,0-121,9 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 26,0 0,0 42,8 + Tidligere års resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-61,6 + Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 8,8 0,0 70,2 + Avsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 37,4 + Avsetninger til VA fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 2,2 + Overføring til investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 54,0 0,0 41,0 - Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -7,6 0,0-17,0 - Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -28,1 0,0-28,8 - Bruk av VA-fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -1,0 0,0-0,8 ÅRETS RESULTAT -211,5-167,2-188,2-21,0 88,8 % -0,0 4,0-79,0 2 Status budsjett 2015 Det er ikke foretatt nye budsjettekniske justeringer ut over de forhold som er omtalt i 1. tertialrapport Justeringer som ble vedtatt ved bystyrets behandling av 1. tertialrapport innarbeides i budsjettet fra og med juni i år. Dette gjelder også justering for virkninger av årets lønnsoppgjør som nå er avsluttet. 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner Regulert budsjett for lønn inkl. sosiale kostnader er på millioner kroner i Per mai er de akkumulerte lønnsutgiftene på 1068 millioner kroner, som er 8 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Lønnsutgiftene tom. mai er 5,0 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Regulert budsjett for refusjon sykelønn og fødselspenger er på 92,2 millioner kroner i Per mai er refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspenger på 53,3 millioner kroner, som er 12,6 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. At merinntektene er så vidt høye viser gjenomgående nøktern budsjettering av refusjon sykelønn. Refusjonsinntektene tom. mai er imidlertid 10,4 prosent høyere enn i samme periode i fjor, og indikerer en økning i sykefraværet. Refusjonsinntektene tom. mai er 0,3 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av mai en netto mindreutgift på 4,6 millioner kroner, fordelt på følgende måte: Brutto lønnsutgifter: Refusjons sykelønn: Refusjon fødselspenger: 8,0 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 6,7 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 5,9 mill. kr høyere enn periodebudsjettet Figuren på neste side viser månedlig utvikling i lønn og lønnsrefusjoner, samt det akkumulerte avviket for lønn og lønnsrefusjoner sett under ett (grønn linje avleses mot høyre loddrette akse): Side 4

5 Figur 1. Lønn og sykelønnsrefusjon pr. mai 2015 Millioner kroner 270,0 240,0 210,0 180,0 150,0 120,0 90,0 60,0 30,0 Utvikling lønn og refusjoner 2015 Total ,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Bud lønn: Bud ref: 92,2 Hittil 2015 Bud lønn: 1060,0 Regn lønn: 1068,0 Bud ref: 40,6 Regn ref: 53,3 - Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regnskap refusjoner 11,4 10,8 8,7 11,8 10, Budsjett refusjoner 7,1 7,4 8,9 9,1 8,1 6,8 12,4 6,4 6,6 6,6 6,5 6,4 Regnskap lønn Budsjett lønn Akkumulert netto avvik 6,5 5,3 2,2 6,0 4,6 - Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik pr. programområde når lønnsutgifter og - refusjoner ses under ett. Som tabellen viser har de fleste programområdene positive nettoavvik. De største positive avvikene finnes innenfor programområdene 01 Barnehage og 02 Oppvekst med henholdsvis 2,3 og 3,1 millioner kroner. I tillegg viser interkommunale samarbeid (programområde 20) et mindreforbruk på 3,3 millioner kroner. Det er kun programområde 05 Helse og omsorg som har negativt avvik av betydning, med 7,8 millioner kroner i merforbruk. Tabell 2. Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner pr. programområde pr. mai 2015 Avvik lønn Avvik refusjoner Netto avvik lønn og refusjoner Programområde P01 - Barnehage P02 - Oppvekst P03 - Brannvern P04 - Byutvikling P05 - Helse og omsorg P06 - Kultur P07 - Ledelse, organisering og styring P08 - Miljø, kompetanse og næring P09 - Idrett, park og natur P10 - Politisk styring P11 - Samferdsel og fellesarealer P12 - Grunnskoleopplæring P13 - Sosiale tjenester P14 - Vann og avløp P15 - Fellesutgifter/ufordelt P20-27/BRIS/Drammensregionen Netto Side 5

6 5. Regnskapsstatus for programområdene pr. mai 2015 Programområdene viser et samlet merforbruk på 16,3 millioner kroner per utgangen av mai. Målt i forhold til revidert årsbudsjett for 2015 er forbruksprosenten på 44 prosent når 5/12 (42 prosent) av året er passert. Regnskapsstatus per mai viser at de største utfordringene er knyttet til programområdene 01 Barnehage, 02 Oppvekst, 05 Helse og omsorg og 13 Sosiale tjenester. Det understrekes at avvikene fremkommer før budsjettene er korrigert for vedtatte styrkinger i 1. tertialrapport i Når det tas hensyn til disse styrkingene forventes programområdene å styre mot balanse på årsbasis. Det er i det etterfølgende gitt en kortfattet vurdering av budsjettsituasjonen innenfor de programområder som vurderes å ha de største budsjettmessige utfordringene. 01 Barnehage Programområdet viser pr mai merforbruk på 0,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. De kommunale barnehagene og Norges Beste barnehage melder balanse ved årets slutt. Timer til spesialpedagogiske tiltak barnehage er på samme nivå som per 1. tertial. Dette kan bli endret fordi det kan komme flere spesialpedagogiske vedtak i løpet av høsten. Timer til spesialpedagogiske vil bli fulgt opp fortløpende. Programområdet ble ved behandlingen av 1. tertialrapport styrket med 6,9 millioner kroner, hovedsakelig som kompensasjon for flere barn i barnehage enn budsjettert. Som det fremgår av tabellen nedenfor har antall heltidsplasser i barnehagene i Drammen økt ytterligere med 10 plasser fra april til mai. Tabell 3. Antall barn i barnehage Heltidsplasser Barnehage Årsmelding April 2015 Mai 2015 Endring siden siste rapportering Kommunale barnehager - små barn Private barnehager - små barn Kommunale barnehager - store barn Private barnehager - store barn Sum heltidsplasser Økt barnetall i private barnehager gir et estimert merforbruk på 1 million kroner ut over styrkingen i 1.tertialrapport. Både private og kommunale barnehager melder om noe ledig kapasitet fra august, noe som kan gi reduserte kostnader. Utviklingen i barnetallet følges tett fremover, og rådmannen vil foreta en nærmere vurdering i 2. tertialrapport. Dette gjelder også utviklingen innenfor spesialpedagogiske tiltak. Inntil videre legges til grunn at programområdet kommer ut i balanse på årsbasis når det tas hensyn til styrkingen i 1. tertial. Side 6

7 02 Oppvekst Programområdet viser per mai et merforbruk på 6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble programområdet varig styrket med 16 millioner kroner, hovedsakelig som følge av at flere barn får tjenester utenfor hjemmet. Hensyntatt denne styrkingen viser regnskapet tilnærmet balanse per utgangen av mai. Ut over styrkingen i 1. tertial melder Senter for oppvekst behov for å tilpasse driften med om lag 4 millioner kroner for å gå i balanse ved årets slutt forutsatt at det ikke skjer større vekst i antall barn med tiltak. I løpet av mai har antall barn under omsorg med varig opphold utenfor hjemmet økt fra 141 til 145, og antall barn med opphold utenfor hjemmet totalt (under omsorg, frivillig og akutt/uavklart) har økt fra 186 til 191. Tabell 4. Barn med opphold utenfor hjemmet Barn plassert utenfor hjemmet Varig opphold (under omsorg) Frivillig opphold Akutt opphold (uavklart) Totalt med opphold utenfor hjemmet Programområdet forutsettes etter dette å styre mot et årsresultat i balanse, og ytterligere merbehov må således løses innefor den styrkede virksomhetsrammen. Det er dog en usikkerhet knyttet til utviklingen i antall med varig opphold utenfor hjemmet. Det forutsettes at virksomheten gjennom aktivt engasjement fra den enkelte avdeling jobber med å identifisere og iverksette de tiltak som er nødvendige for å sikre budsjettbalanse på programområdet. 05 Helse og omsorg Programområdet viser per mai et merforbruk på 8,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Avviket er noe mindre enn ved utgangen av april, men dette skyldes at den avsatte reserven på nesten 10 millioner kroner nå er periodisert med 5/12 deler per utgangen av mai. Programområdets netto driftsutgifter i årets fem første måneder er om lag 15,7 millioner kroner høyere enn i samme periode i 2014, når det korrigeres for at medfinansieringsordningen i Samhandlingsreformen er avviklet. Dette tilsvarer en vekst på 3,7 prosent, som er noe høyere enn budsjettert lønns- og prisvekst på 3,0 prosent. Tabell 5. P05 Helse og omosrg regnskapsutvikling Akkumulerte tall jan- mai Endring Endring i % i nominelle kr Lønn inkl. sos. utg. 14,2 3,9 % Andre driftsutgifter - 30,3-17,4 % Ref. sykelønn 2,0 9,1 % Andre inntekter 2,4 4,1 % Totalt - 20,4-4,4 % Korrigerte andre driftsutg. 5,9 4,3 % pga antall mnd utbetalinger medfinansiering i 2014 Totalt etter korrigeringen 15,7 3,7 % Side 7

8 De største utfordringene finnes innenfor virksomhetene Drammen Helsehus, Åssiden Helseog omosrgsdistrikt og Tjenestetildeling og Samordning. Det er iverksatt tiltak i virksomhetene, men det vil ta noe tid før disse gir full effekt. Årsprognosen fra 1. tertialrapport 2015 opprettholdes. Dette innebærer at programområdet, etter disponering av den avsatte budsjettreserven på 10 millioner kroner er disponert, forventes å styre mot balanse. Det understrekes imidlertid at det er usikkerhet knyttet til utviklingen innenfor enkelte virksomheter, og rådmannen vil vurdere årsprognosen nærmere i 2. tertialrapport. 13 Sosiale tjenester Programområdet viser per mai et merforbruk på 3,8 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. NAV har et merforbruk på 1,4 millioner kroner og Introduksjonssenteret et merforbruk på 2,8 millioner kroner, mens Senter for rusforebygging (SFR) og sentralt ansvar viser en lite mindreforbruk. NAV s merforbruk skyldes hovedsakelig sosialhjelpsbudsjettet. Utgiftene hittil i år ligger om lag 4 prosent høyere enn for tilsvarende periode i Antall klienter med sosialhjelp var i mai er 782 (inkludert KVP og Jobbsjansen), noe som er 16 personer færre enn i Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall klienter med utbetaling for månedene januar mai i perioden NAV iverksetter flere nye tiltak for å redusere utgiftene, og rådmannen forventer at det styres mot balanse ved årets slutt. Tabell 6. Antall klienter med utbetaling av sosialhjelp (Klientantall fra SOCIO inkl. KVP og Jobbsjansen) Ant. klienter Ant. klienter Ant. klienter Ant. klienter Ant. klienter med utbet. med utbet. med utbet. med utbet. med utbet. Jan Feb Mars April Mai Introduksjonssenteret er ved behandlingen av 1. tertialrapport kompensert med 4,4 millioner kroner i merutgifter som følge av flere personer på introduksjonslønn enn tidligere forutsatt. Samtidig har norskopplæringen hatt sviktende inntekter over tid. Dette kombinert med høye lærerkostnader på grunn av alder, ansiennitet og lokale lesepliktavtaler gir utfordringer i forhold til budsjettforutsetningen om at norskopplæringen skal være selvfinansierende. Det vises forørvig til nærmere omtale av utfordringene i 1. tertialrapport Virksomheten planlegger tiltak for å sikre balanse i norskopplæringen, men det er usikkert hvor stor effekt disse vil gi i Rådmannen vil derfor foreta en ny vurdering av den økonomisek utviklingen innenfor norskopplæringen i 2. tertialrapport Basert på de omtalte forutsetninger og vurderinger legges foreløpig til grunn at programområdet styrer mot balanse i Side 8

9 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Endring prosent Drammen bykasse - rapport pr Sentrale poster 5.1 Skatt, rammetilskudd og andre sentrale statstilskudd Det nasjonale skatteanslaget for 2015 er i revidert nasjonalbudsjett nedjustert fra 5,6 til 4,6 prosent vekst. På grunnlag av regjeringens vurderinger og utviklingen hittil i år vedtok bystyret ved behandlingen av 1. tertialrapport å nedjustere Drammen kommunes skatteanslag for 2015 med 22,5 millioner kroner, tilsvarende en nedjustering av vekstanslaget fra 5,6 til 4,2 prosent. Drammens skatteinntekter til og med mai viser en vekst på 3,3 prosent i forhold til samme periode i fjor. Dette tilsvarer en mindreinntekt på 12,3 millioner i forhold til periodisert budsjett før den vedtatte nedjusteringen i 1. tertialrapport. På landsbasis viser skatteinngangen til og med mai en vekst på 3,4 prosent. Tabell 7. Skatteutviklingen i 2015 Vedtatt budsjett 1) Figur 2. Akkumulert skatteutvikling pr. mai 2015 Rev. budsjett 2) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Drammen kommune 5,6 % 4,2 % 0,9 % 0,9 % 3,2 % 2,5 % 3,3 % Nasjonalt nivå 5,6 % 4,6 % 1,7 % 1,5 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2015 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2015 (nasjonalt) og rådmannens forslag til revidert budsjett pr. 1. tertial ,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Skatteutviklingen i 2015 Akkumulert vekst pr. måned Rev. budsjett 2015 (4,2%) Drammen kommune Nasjonalt nivå Nasjonal vekst (RNB) Drammen kommunes skatteinntekter i mai viste en vekst på 4,2 prosent, mens den nasjonale skatteveksten i mai var på 3,5 prosent. I forhold til justerte skatteanslag både lokalt og nasjonalt synes skatteinntektene i mai å ligge noe lavt. For å nå det nedjusterte skatteanslaget kreves en gjennomsnittlig vekst i Drammen kommunes skatteinntekter 5,1 prosent i perioden juni desember. Sett i forhold til utviklingen i de store skattemånedene mars og mai synes dette å være en ambisiøs forutsening. Utviklingen resten av året vil imidlertid påvirkes av blant annet nivået på restskatt for 2014 og korrigert Side 9

10 fordelingsprosent basert på skatteoppgjøret for 2014 forhold som ennå ikke er kjent. Rådmannen velger foreløpig å opprettholde årsprognosen i samsvar med forutsetningene som ble lagt til grunn i 1. tertialrapport. Rammetilskudd Siden den nasjonale skatteutviklingen i årets tre første måneder er bedre enn Drammens, viser rammetilskuddet hittil i år en merinntekt (inntektsutjevning) på 3,5 millioner kroner. Som lagt til grunn i 1. tertialrapport er forutsatt at Drammen kommune vil kompenseres for lavere skatteinntekter med totalt 14,0 millioner kroner i år, som følge av særskilt kompensasjon på 10,8 millioner kroner og gunstigere inntektsutjevning på 3,2 millioner kroner. I tillegg økes kommunens rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett 2015 med nesten 1,2 millioner kroner knyttet til særskilte forhold innenfor barnehageområdet. Rammetilskuddet ble som følge av disse forusetninger oppjustert med 15,2 millioner kroner ved behandlingen av 1. tertialrapport. Som følge av forlik mellom regjeringen og samarbeidspartiene under Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2015 økes rammetilskuddet med ytterligere 100 millioner kroner i år. Rådmannen anslår at dette kan gi Drammen kommune en merinntekt på 1,3 millioner utover justeringen i 1. tertialrapport. 5.2 Andre sentrale inntekter Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere Per utgangen av mai er integreringstilskuddet inntektsført med 32,7 millioner kroner. Dette er 2,0 millioner kroner mer enn i periodisert budsjett, og er 1,8 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Det er per utgangen av mai bosatt 53 personer, herav 10 enslige mindreårige. Dette indikerer at bosettingen ligger noe etter skjema når 42 prosent av året er passert. I tillegg til har 2 personer kommet på familiegjenforening per utgangen av mai. Tabell 8. Bosatte flyktinger per mai 2015 Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2015* Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,4 % Enslige mindreårige ,7 % Sum bosatte ,8 % Familiegjenforening 2 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 55 *) Bystyrets vedtak i 1. tertialrapport 2015 om økning av årets bosettingskvote fra 130 til 170 personer er ikke inkludert i tabellen Tilskuddet for år 2-5 ligger noe høyere enn periodebudsjettet, og er ved behandlingen av 1. tertialrapport 2015 oppjustert med 2,5 millioner kroner. Tilskudd for bosettingsåret (år 1) ligger 0,7 millioner kroner under periodiebudsjettet, og må ses i sammenheng med noe lavere bosetting enn forutsatt hittil i år. Side 10

11 Det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige flyktninger ligger an til en merinntekt på om lag 1 million kroner på årsbasis. Merinntektene må ses i forhold til utgiftene til enslige mindreårige flyktninger i programområde 02 Oppvekst. Rådmannen vil for øvrig komme tilbake med justering av budsjetterte inntekter fra integreringstilskuddet som følge av bystyrets vedtak om økt bosettingskvote i 2. tertialrapport Dette må ses i sammenheng med høyere utgifter som følger av økt bosetting. 5.3 Finansielle poster Den budsjetterte renteforutsetningen for 2015 er lagt basert på en gjennomsnittlig forventet Nibor på 1,85% med marginpåslag som gir en budsjettrente på 2,25 prosent på lån med kortsiktige vilkår. Rentenivået på den usikrede delen av låneporteføljen styres i stor grad av nivået på tre og seks måneders Nibor. Nibor har vært lav så langt i 2015, men svakt stigende i april og mai. Gjennomsnitt per mai var på henholdsvis 1,42 prosent for tre måneder og 1,35 prosent for seks måneder. Fordi det har vært gjort et betydelig omfang av lange sikringer fra livselskapene og pensjonsfondene har likviditeten i markedet vært noe lavere den senere tiden sammenlignet med 2014 og begynnelsen av Dette har resultert i at marginpåslagene er noe høyere enn hva som var tilfellet i Per mai er det gjort et nytt låneopptak på 80 millioner kroner. Låneopptaket ble gjort samtidig med refinansiering av to sertifikater. Det ble tatt opp et seks måneders sertifikat på til sammen 400 millioner kroner med en kupongrente på 1,455 prosent. Øvrige kortsiktige låneavtaler som er rentejustert i per mai har fått renter som ligger innenfor budsjettforutsetningene. Kommunens likviditet har per mai i snitt vært positiv, men med et gjennomsnittlig trekk på kommunens trekkrettighet på 42,4 millioner kroner i mars. Likviditeten overvåkes i forhold til når det er hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak. Status startlån/formidlingslån Drammen kommune har søkt Husbanken om 200 millioner kroner til startlån for 2015 og har fått innvilget 86 prosent tilsvarende 172 millioner kroner. Av innvilget beløp vil 120 millioner kroner (70 prosent) bli utbetalt våren 2015, mens kommunen kan søke om utbetaling av ytterligere 42 millioner kroner til høsten hvis det er behov. Bystyret utvidet lånerammen for Startlån fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner for 2015 ved behandlingen av 1. tertialrapport. Per utgangen av mai har kommunen totalt 441,8 millioner kroner i utlån av startlån. Det er utbetalt 64,9 millioner kroner i startlån per mai i år. I tillegg er det gitt tilsagn til konkrete boliger for 6,8 millioner kroner og forhåndsgodkjenninger for 68,7 millioner kroner. Det ligger 118 søknader til behandling. Av utsatte fordringer så er 8 saker sendt til inkasso med en samlet gjeld på 4,3 millioner kroner. 5.4 Utbytte fra aksjeselskaper I 1. tertialrapport 2015 ble budsjettert utbytte for 2015 fra Lindum AS og Drammen Kino AS oppjustert med til sammen 1,7 millioner kroner. Samtidig ble det varslet forventet merinntekt Side 11

12 fra Energiselskapet Buskerud AS. Dette ble ikke innarbeidet i revidert budsjett per 1. tertial siden generalforsamlingen ennå ikke var avholdt. Nå er generalforsamling avholdt, og dette innebærer merinntekter i år på 7,5 millioner kroner. Samtidig påregnes inntekter fra ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud AS å bli i størrelse 3 4 millioner kroner lavere enn budsjettert som følge av vedtatt endring i selskapets kapitalstruktur og utbyttepolitikk ved behandlingen av 1. tertialrapport Budsjettkonsekvensene vil bli innarbeidet i budsjettet ved behandlingen av 2. tertialrapport Trond Julin kommunaldirektør økonomi og næring Roar Paulsen økonomisjef Side 12

13 Vedlegg Drammen bykasse artfordelt driftsregnskap pr. mai 2015 Tall i 1000 kr Hittil i år Årsbeløp Månedsrapport pr Regn i fjor Regn i år Bud i år Avvik i kr Forbruk i % Regn i fjor Bud i år Rest til disp Forbruk i % Fast lønn (010) Vikarer (020) Ekstrahjelp (030) Overtid (040) Annen lønn og godtgjørelse ( Arb.giveravg. og pensjon ( ) Lønn inkl. sos. utg Driftsutgifter Drift og vedlikehold bygninger Internkjøp (290) Varer/tj som erst komm. egenprod. ( Overføringsutgifter ( ) Finansutgifter (500) Reserverte bevilgn/avsetn (000, Betalt mva Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Refusjon sykelønn (710) Refusjon fødselspenger (17102) Ref. sykelønn Oppholdsbetaling (600) Salgs- og gebyrinntekter ( ) Internsalg (790) Refusjonsinntekter (700, ) Overføringsinntekter (800) Finansinntekter og fin.transaksj. ( Kompensasjon mva Andre inntekter Sum driftsinntekter Netto

14 Rådmannen Engene 1, 3008 Drammen - Telefon E-post:

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015

Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015 Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015 RÅDMANNEN 31. MARS 2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 2. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag 9. oktober 2013 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 2.TERTIALRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2013... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger Økonomiplan 2016-19 Hovedpunkter Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger BEFOLKNINGSUTVIKLING

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2013

Tertialrapport 2 tertial 2013 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2 tertial 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V 70/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 03.10.2008 Saksnummer: 2007/68 Justering av budsjett 2008 Saken

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

MØTEBOK. 111/12 Formannskapet 29.11.2012 / Kommunestyret 06.12.2012. innstilling:

MØTEBOK. 111/12 Formannskapet 29.11.2012 / Kommunestyret 06.12.2012. innstilling: EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Formannskapet 111/12 29.11.2012 BUDSJETTJUSTERING 2012 - DRIFT OG INVESTERING Saknr. Politisk behandling Møtedato 111/12 Formannskapet 29.11.2012 / Kommunestyret

Detaljer