Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015"

Transkript

1 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen

2 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet per mai ikke er justert for de endringer bystyret vedtok under behandlingen av 1. tertialrapport 2015, er vurderingene/årsprognosene i denne rapporten basert på de reviderte budsjettforutsetningene bystyret vedtok. Det er ikke større endringer i det økonomiske bildet i forhold til rapporteringen per 1. tertial. Det registreres imidlertid at det fortsatt er en viss usikkerhet knyttet til årets skatteinntekter. Samtidig står programområdene overfor utfordringer med å tilpasse akivitetsnivået i forhold til de vedtatte rammene. Merintekter fra utbytte fra Energiselskapet Buskerud gir en bedring i forventet netto driftsresultat i forhold til revidert budsjett per 1. tertialrapport. Hovedpunktene fra økonomianalysen er oppsummert nedenfor: Skatteutviklingen i årets fem første måneder er svakere enn budsjettert både lokalt og nasjonalt. Til tross for nedjustering av både det lokale og nasjonale skatteanslaget i 1. tertialrapport/revidert nasjonalbudsjett 2015, er det usikkerhet knyttet til prognosene for Programområdenes regnskapsstatus pr. utgangen av mai viser et samlet merforbruk på 16,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Hensyntatt styrkingene i 1. tertialrapport forventes programområdene å oppnå balanse på årsbasis. Programområdenes lønnsutgifter sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser pr. mai et netto mindreforbruk på 4,6 millioner kroner. Bosetting av flyktninger ligger noe etter skjema i forhold til bystyrets opprinnelige vedtak om årlig mottak på inntil 130 personer. Inntektene fra integreringstilskuddet ble oppjustert med 2,5 millioner kroner i 1. tertialrapport. Justering av inntektene som følge av bystyret vedtak om utvidet mottak fra 130 til 170 personer i år følges opp i 2. tertialtrapport. Rentenivået holder seg fortsatt lavt, og det legges til grunn at bykassens finansbudsjett minst vil komme ut i balanse på årsbasis. På grunnlag av nylig avholdt generalforsamling i Energiselskapet Buskerud AS (EB) vil Drammen kommune motta 7,5 millioner kroner mer enn budsjettert i utbytte for Merinntekten må ses i forhold til lavere renteinntekter i størrelse 3-4 millioner kroner fra ansvarlig lån til EB som følge av vedtatt endring i selskapets kapitalstruktur og utbyttepolitikk i 1. tertialrapport. Side 2

3 Tabell 1. Drammen bykasse hovedoversikt driftsregnskap pr. 31. mai 2015 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2015 Årsprog 2015 Regnskap 2014 PROGRAMOMRÅDENE 1310,2 1380,2 1363,9-16,3 101,2 % 3134,9 0, ,2 P01 Barnehage 193,5 208,7 208,5-0,2 100,1 % 482,5 0,0 480,3 P02 Oppvekst 105,0 112,7 106,6-6,0 105,7 % 222,9 0,0 237,8 P03 Samfunnssikkerhet 19,1 19,0 18,9-0,1 100,7 % 44,4 0,0 40,9 P04 Byutvikling 18,2 17,9 18,3 0,3 98,1 % 17,4 0,0 19,9 P05 Helse og omsorg 462,2 441,8 433,5-8,3 101,9 % 1004,1 0, ,4 P06 Kultur 58,9 71,7 71,7-0,1 100,1 % 137,4 0,0 136,0 P07 Ledelse, org. og styring 70,9 84,4 83,5-0,9 101,1 % 183,3 0,0 179,9 P08 Miljø, komp. og næring 3,9 7,2 7,5 0,3 96,4 % 8,9 0,0 8,4 P09 Idrett, park og natur 19,8 22,8 23,0 0,2 99,3 % 67,9 0,0 0,0 P10 Politisk styring 9,2 9,9 9,6-0,3 102,9 % 21,7 0,0 17,5 P11 Vei 27,6 22,3 22,4 0,1 99,7 % 53,2 0,0 118,8 P12 Grunnskoleundervisning 283,9 313,0 315,5 2,6 99,2 % 732,1 0,0 690,1 P13 Sosiale tjenester 98,9 116,9 113,1-3,8 103,4 % 252,5 0,0 257,4 P14 Vann og avløp -60,9-68,1-68,1 0,1 100,1 % -93,4 0,0-85,1 SENTRALE INNTEKTER -1555, ,6-1590,4-6,8 99,6 % -3284,1 0, ,8 Skatt på inntekt og formue -798,1-824,3-836,6-12,3 98,5 % -1703,7 0, ,5 Rammetilskudd -723,1-726,3-722,9 3,4 100,5 % -1452,3 0, ,0 Integreringstilskudd (netto) -34,0-32,2-30,3 1,9 106,3 % -104,4 0,0-106,1 Vertskommunetilskudd asylmottak 0,0-0,5-0,4 0,1 136,0 % -1,4 0,0-1,7 Kompensasjonstilskudd -0,5-0,3-0,2 0,1 147,0 % -22,3 0,0-20,5 FINANSIELLE POSTER 43,1 47,9 47,7-0,1 100,3 % 93,9-3,5 86,6 Renteutgifter 26,3 29,7 29,8 0,1 99,5 % 87,3 0,0 111,8 Avdragsutgifter til lånefondet 22,2 23,3 22,9-0,4 101,9 % 68,7 0,0 66,7 Renteinntekter -5,4-5,1-4,9 0,2 103,4 % -31,3-3,5-64,1 Resultat lånefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -30,8 0,0-27,8 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -15,2-16,0-16,0 0,0 100,0 % -117,3 7,5-172,9 Drammen Eiendom KF -15,2-16,0-16,0-0,0 100,0 % -48,1 0,0-46,7 Energiselskapet Buskerud AS 0,0 0,0-0,0-0,0 0,0 % -40,0 7,5-93,0 Lindum AS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -11,0 0,0-21,3 Drammen Parkering KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -15,0 0,0-13,6 Drammen Kjøkken KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -2,2 0,0-2,2 Drammen Kino as 0,0 0,0-0,0-0,0 0,0 % -1,0 0,0-1,9 Drammen Drift KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 6,0 Motorveifinans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-0,2 FELLESUTGIFTER/UFORDELT 6,0 4,4 6,5 2,2-20,7 % 146,7 0,0-62,0 Interkommunalt samarbeid 5,3 3,4 5,8 2,4 59,0 % 0,1 0,0-6,6 Budsjettforutsetning fellesposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -6,0 0,0-5,9 Årets premieavvik 0,0 0,0-0,0-0,0 0,0 % -71,2 0,0-69,8 Årets amortisering 0,0 0,0-0,0-0,0 0,0 % 70,4 0,0 61,0 Premieavsetning pensjon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 6,4 0,0 0,0 Lønnsreserve 0,0 0,0-0,0-0,0 0,0 % 43,5 0,0 0,0 Sikringstilskudd 0,7 0,7 0,7 0,0 93,2 % 0,7 0,0 0,8 Reguleringspremie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 102,7 0,0 1,8 Diverse pensjon 0,0 0,3 0,0-0,3 0,0 % 0,0 0,0-4,4 Bruk av premiefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-39,0 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 177,5 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0-177,5 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -211,5-167,2-188,2-21,0 88,8 % -26,0 4,0-121,9 Side 3

4 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2015 Årsprog 2015 Regnskap 2014 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -211,5-167,2-188,2-21,0 88,8 % -26,0 4,0-121,9 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 26,0 0,0 42,8 + Tidligere års resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-61,6 + Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 8,8 0,0 70,2 + Avsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 37,4 + Avsetninger til VA fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 2,2 + Overføring til investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 54,0 0,0 41,0 - Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -7,6 0,0-17,0 - Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -28,1 0,0-28,8 - Bruk av VA-fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -1,0 0,0-0,8 ÅRETS RESULTAT -211,5-167,2-188,2-21,0 88,8 % -0,0 4,0-79,0 2 Status budsjett 2015 Det er ikke foretatt nye budsjettekniske justeringer ut over de forhold som er omtalt i 1. tertialrapport Justeringer som ble vedtatt ved bystyrets behandling av 1. tertialrapport innarbeides i budsjettet fra og med juni i år. Dette gjelder også justering for virkninger av årets lønnsoppgjør som nå er avsluttet. 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner Regulert budsjett for lønn inkl. sosiale kostnader er på millioner kroner i Per mai er de akkumulerte lønnsutgiftene på 1068 millioner kroner, som er 8 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Lønnsutgiftene tom. mai er 5,0 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Regulert budsjett for refusjon sykelønn og fødselspenger er på 92,2 millioner kroner i Per mai er refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspenger på 53,3 millioner kroner, som er 12,6 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. At merinntektene er så vidt høye viser gjenomgående nøktern budsjettering av refusjon sykelønn. Refusjonsinntektene tom. mai er imidlertid 10,4 prosent høyere enn i samme periode i fjor, og indikerer en økning i sykefraværet. Refusjonsinntektene tom. mai er 0,3 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av mai en netto mindreutgift på 4,6 millioner kroner, fordelt på følgende måte: Brutto lønnsutgifter: Refusjons sykelønn: Refusjon fødselspenger: 8,0 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 6,7 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 5,9 mill. kr høyere enn periodebudsjettet Figuren på neste side viser månedlig utvikling i lønn og lønnsrefusjoner, samt det akkumulerte avviket for lønn og lønnsrefusjoner sett under ett (grønn linje avleses mot høyre loddrette akse): Side 4

5 Figur 1. Lønn og sykelønnsrefusjon pr. mai 2015 Millioner kroner 270,0 240,0 210,0 180,0 150,0 120,0 90,0 60,0 30,0 Utvikling lønn og refusjoner 2015 Total ,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Bud lønn: Bud ref: 92,2 Hittil 2015 Bud lønn: 1060,0 Regn lønn: 1068,0 Bud ref: 40,6 Regn ref: 53,3 - Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regnskap refusjoner 11,4 10,8 8,7 11,8 10, Budsjett refusjoner 7,1 7,4 8,9 9,1 8,1 6,8 12,4 6,4 6,6 6,6 6,5 6,4 Regnskap lønn Budsjett lønn Akkumulert netto avvik 6,5 5,3 2,2 6,0 4,6 - Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik pr. programområde når lønnsutgifter og - refusjoner ses under ett. Som tabellen viser har de fleste programområdene positive nettoavvik. De største positive avvikene finnes innenfor programområdene 01 Barnehage og 02 Oppvekst med henholdsvis 2,3 og 3,1 millioner kroner. I tillegg viser interkommunale samarbeid (programområde 20) et mindreforbruk på 3,3 millioner kroner. Det er kun programområde 05 Helse og omsorg som har negativt avvik av betydning, med 7,8 millioner kroner i merforbruk. Tabell 2. Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner pr. programområde pr. mai 2015 Avvik lønn Avvik refusjoner Netto avvik lønn og refusjoner Programområde P01 - Barnehage P02 - Oppvekst P03 - Brannvern P04 - Byutvikling P05 - Helse og omsorg P06 - Kultur P07 - Ledelse, organisering og styring P08 - Miljø, kompetanse og næring P09 - Idrett, park og natur P10 - Politisk styring P11 - Samferdsel og fellesarealer P12 - Grunnskoleopplæring P13 - Sosiale tjenester P14 - Vann og avløp P15 - Fellesutgifter/ufordelt P20-27/BRIS/Drammensregionen Netto Side 5

6 5. Regnskapsstatus for programområdene pr. mai 2015 Programområdene viser et samlet merforbruk på 16,3 millioner kroner per utgangen av mai. Målt i forhold til revidert årsbudsjett for 2015 er forbruksprosenten på 44 prosent når 5/12 (42 prosent) av året er passert. Regnskapsstatus per mai viser at de største utfordringene er knyttet til programområdene 01 Barnehage, 02 Oppvekst, 05 Helse og omsorg og 13 Sosiale tjenester. Det understrekes at avvikene fremkommer før budsjettene er korrigert for vedtatte styrkinger i 1. tertialrapport i Når det tas hensyn til disse styrkingene forventes programområdene å styre mot balanse på årsbasis. Det er i det etterfølgende gitt en kortfattet vurdering av budsjettsituasjonen innenfor de programområder som vurderes å ha de største budsjettmessige utfordringene. 01 Barnehage Programområdet viser pr mai merforbruk på 0,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. De kommunale barnehagene og Norges Beste barnehage melder balanse ved årets slutt. Timer til spesialpedagogiske tiltak barnehage er på samme nivå som per 1. tertial. Dette kan bli endret fordi det kan komme flere spesialpedagogiske vedtak i løpet av høsten. Timer til spesialpedagogiske vil bli fulgt opp fortløpende. Programområdet ble ved behandlingen av 1. tertialrapport styrket med 6,9 millioner kroner, hovedsakelig som kompensasjon for flere barn i barnehage enn budsjettert. Som det fremgår av tabellen nedenfor har antall heltidsplasser i barnehagene i Drammen økt ytterligere med 10 plasser fra april til mai. Tabell 3. Antall barn i barnehage Heltidsplasser Barnehage Årsmelding April 2015 Mai 2015 Endring siden siste rapportering Kommunale barnehager - små barn Private barnehager - små barn Kommunale barnehager - store barn Private barnehager - store barn Sum heltidsplasser Økt barnetall i private barnehager gir et estimert merforbruk på 1 million kroner ut over styrkingen i 1.tertialrapport. Både private og kommunale barnehager melder om noe ledig kapasitet fra august, noe som kan gi reduserte kostnader. Utviklingen i barnetallet følges tett fremover, og rådmannen vil foreta en nærmere vurdering i 2. tertialrapport. Dette gjelder også utviklingen innenfor spesialpedagogiske tiltak. Inntil videre legges til grunn at programområdet kommer ut i balanse på årsbasis når det tas hensyn til styrkingen i 1. tertial. Side 6

7 02 Oppvekst Programområdet viser per mai et merforbruk på 6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble programområdet varig styrket med 16 millioner kroner, hovedsakelig som følge av at flere barn får tjenester utenfor hjemmet. Hensyntatt denne styrkingen viser regnskapet tilnærmet balanse per utgangen av mai. Ut over styrkingen i 1. tertial melder Senter for oppvekst behov for å tilpasse driften med om lag 4 millioner kroner for å gå i balanse ved årets slutt forutsatt at det ikke skjer større vekst i antall barn med tiltak. I løpet av mai har antall barn under omsorg med varig opphold utenfor hjemmet økt fra 141 til 145, og antall barn med opphold utenfor hjemmet totalt (under omsorg, frivillig og akutt/uavklart) har økt fra 186 til 191. Tabell 4. Barn med opphold utenfor hjemmet Barn plassert utenfor hjemmet Varig opphold (under omsorg) Frivillig opphold Akutt opphold (uavklart) Totalt med opphold utenfor hjemmet Programområdet forutsettes etter dette å styre mot et årsresultat i balanse, og ytterligere merbehov må således løses innefor den styrkede virksomhetsrammen. Det er dog en usikkerhet knyttet til utviklingen i antall med varig opphold utenfor hjemmet. Det forutsettes at virksomheten gjennom aktivt engasjement fra den enkelte avdeling jobber med å identifisere og iverksette de tiltak som er nødvendige for å sikre budsjettbalanse på programområdet. 05 Helse og omsorg Programområdet viser per mai et merforbruk på 8,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Avviket er noe mindre enn ved utgangen av april, men dette skyldes at den avsatte reserven på nesten 10 millioner kroner nå er periodisert med 5/12 deler per utgangen av mai. Programområdets netto driftsutgifter i årets fem første måneder er om lag 15,7 millioner kroner høyere enn i samme periode i 2014, når det korrigeres for at medfinansieringsordningen i Samhandlingsreformen er avviklet. Dette tilsvarer en vekst på 3,7 prosent, som er noe høyere enn budsjettert lønns- og prisvekst på 3,0 prosent. Tabell 5. P05 Helse og omosrg regnskapsutvikling Akkumulerte tall jan- mai Endring Endring i % i nominelle kr Lønn inkl. sos. utg. 14,2 3,9 % Andre driftsutgifter - 30,3-17,4 % Ref. sykelønn 2,0 9,1 % Andre inntekter 2,4 4,1 % Totalt - 20,4-4,4 % Korrigerte andre driftsutg. 5,9 4,3 % pga antall mnd utbetalinger medfinansiering i 2014 Totalt etter korrigeringen 15,7 3,7 % Side 7

8 De største utfordringene finnes innenfor virksomhetene Drammen Helsehus, Åssiden Helseog omosrgsdistrikt og Tjenestetildeling og Samordning. Det er iverksatt tiltak i virksomhetene, men det vil ta noe tid før disse gir full effekt. Årsprognosen fra 1. tertialrapport 2015 opprettholdes. Dette innebærer at programområdet, etter disponering av den avsatte budsjettreserven på 10 millioner kroner er disponert, forventes å styre mot balanse. Det understrekes imidlertid at det er usikkerhet knyttet til utviklingen innenfor enkelte virksomheter, og rådmannen vil vurdere årsprognosen nærmere i 2. tertialrapport. 13 Sosiale tjenester Programområdet viser per mai et merforbruk på 3,8 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. NAV har et merforbruk på 1,4 millioner kroner og Introduksjonssenteret et merforbruk på 2,8 millioner kroner, mens Senter for rusforebygging (SFR) og sentralt ansvar viser en lite mindreforbruk. NAV s merforbruk skyldes hovedsakelig sosialhjelpsbudsjettet. Utgiftene hittil i år ligger om lag 4 prosent høyere enn for tilsvarende periode i Antall klienter med sosialhjelp var i mai er 782 (inkludert KVP og Jobbsjansen), noe som er 16 personer færre enn i Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall klienter med utbetaling for månedene januar mai i perioden NAV iverksetter flere nye tiltak for å redusere utgiftene, og rådmannen forventer at det styres mot balanse ved årets slutt. Tabell 6. Antall klienter med utbetaling av sosialhjelp (Klientantall fra SOCIO inkl. KVP og Jobbsjansen) Ant. klienter Ant. klienter Ant. klienter Ant. klienter Ant. klienter med utbet. med utbet. med utbet. med utbet. med utbet. Jan Feb Mars April Mai Introduksjonssenteret er ved behandlingen av 1. tertialrapport kompensert med 4,4 millioner kroner i merutgifter som følge av flere personer på introduksjonslønn enn tidligere forutsatt. Samtidig har norskopplæringen hatt sviktende inntekter over tid. Dette kombinert med høye lærerkostnader på grunn av alder, ansiennitet og lokale lesepliktavtaler gir utfordringer i forhold til budsjettforutsetningen om at norskopplæringen skal være selvfinansierende. Det vises forørvig til nærmere omtale av utfordringene i 1. tertialrapport Virksomheten planlegger tiltak for å sikre balanse i norskopplæringen, men det er usikkert hvor stor effekt disse vil gi i Rådmannen vil derfor foreta en ny vurdering av den økonomisek utviklingen innenfor norskopplæringen i 2. tertialrapport Basert på de omtalte forutsetninger og vurderinger legges foreløpig til grunn at programområdet styrer mot balanse i Side 8

9 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Endring prosent Drammen bykasse - rapport pr Sentrale poster 5.1 Skatt, rammetilskudd og andre sentrale statstilskudd Det nasjonale skatteanslaget for 2015 er i revidert nasjonalbudsjett nedjustert fra 5,6 til 4,6 prosent vekst. På grunnlag av regjeringens vurderinger og utviklingen hittil i år vedtok bystyret ved behandlingen av 1. tertialrapport å nedjustere Drammen kommunes skatteanslag for 2015 med 22,5 millioner kroner, tilsvarende en nedjustering av vekstanslaget fra 5,6 til 4,2 prosent. Drammens skatteinntekter til og med mai viser en vekst på 3,3 prosent i forhold til samme periode i fjor. Dette tilsvarer en mindreinntekt på 12,3 millioner i forhold til periodisert budsjett før den vedtatte nedjusteringen i 1. tertialrapport. På landsbasis viser skatteinngangen til og med mai en vekst på 3,4 prosent. Tabell 7. Skatteutviklingen i 2015 Vedtatt budsjett 1) Figur 2. Akkumulert skatteutvikling pr. mai 2015 Rev. budsjett 2) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Drammen kommune 5,6 % 4,2 % 0,9 % 0,9 % 3,2 % 2,5 % 3,3 % Nasjonalt nivå 5,6 % 4,6 % 1,7 % 1,5 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2015 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2015 (nasjonalt) og rådmannens forslag til revidert budsjett pr. 1. tertial ,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Skatteutviklingen i 2015 Akkumulert vekst pr. måned Rev. budsjett 2015 (4,2%) Drammen kommune Nasjonalt nivå Nasjonal vekst (RNB) Drammen kommunes skatteinntekter i mai viste en vekst på 4,2 prosent, mens den nasjonale skatteveksten i mai var på 3,5 prosent. I forhold til justerte skatteanslag både lokalt og nasjonalt synes skatteinntektene i mai å ligge noe lavt. For å nå det nedjusterte skatteanslaget kreves en gjennomsnittlig vekst i Drammen kommunes skatteinntekter 5,1 prosent i perioden juni desember. Sett i forhold til utviklingen i de store skattemånedene mars og mai synes dette å være en ambisiøs forutsening. Utviklingen resten av året vil imidlertid påvirkes av blant annet nivået på restskatt for 2014 og korrigert Side 9

10 fordelingsprosent basert på skatteoppgjøret for 2014 forhold som ennå ikke er kjent. Rådmannen velger foreløpig å opprettholde årsprognosen i samsvar med forutsetningene som ble lagt til grunn i 1. tertialrapport. Rammetilskudd Siden den nasjonale skatteutviklingen i årets tre første måneder er bedre enn Drammens, viser rammetilskuddet hittil i år en merinntekt (inntektsutjevning) på 3,5 millioner kroner. Som lagt til grunn i 1. tertialrapport er forutsatt at Drammen kommune vil kompenseres for lavere skatteinntekter med totalt 14,0 millioner kroner i år, som følge av særskilt kompensasjon på 10,8 millioner kroner og gunstigere inntektsutjevning på 3,2 millioner kroner. I tillegg økes kommunens rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett 2015 med nesten 1,2 millioner kroner knyttet til særskilte forhold innenfor barnehageområdet. Rammetilskuddet ble som følge av disse forusetninger oppjustert med 15,2 millioner kroner ved behandlingen av 1. tertialrapport. Som følge av forlik mellom regjeringen og samarbeidspartiene under Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2015 økes rammetilskuddet med ytterligere 100 millioner kroner i år. Rådmannen anslår at dette kan gi Drammen kommune en merinntekt på 1,3 millioner utover justeringen i 1. tertialrapport. 5.2 Andre sentrale inntekter Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere Per utgangen av mai er integreringstilskuddet inntektsført med 32,7 millioner kroner. Dette er 2,0 millioner kroner mer enn i periodisert budsjett, og er 1,8 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Det er per utgangen av mai bosatt 53 personer, herav 10 enslige mindreårige. Dette indikerer at bosettingen ligger noe etter skjema når 42 prosent av året er passert. I tillegg til har 2 personer kommet på familiegjenforening per utgangen av mai. Tabell 8. Bosatte flyktinger per mai 2015 Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2015* Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,4 % Enslige mindreårige ,7 % Sum bosatte ,8 % Familiegjenforening 2 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 55 *) Bystyrets vedtak i 1. tertialrapport 2015 om økning av årets bosettingskvote fra 130 til 170 personer er ikke inkludert i tabellen Tilskuddet for år 2-5 ligger noe høyere enn periodebudsjettet, og er ved behandlingen av 1. tertialrapport 2015 oppjustert med 2,5 millioner kroner. Tilskudd for bosettingsåret (år 1) ligger 0,7 millioner kroner under periodiebudsjettet, og må ses i sammenheng med noe lavere bosetting enn forutsatt hittil i år. Side 10

11 Det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige flyktninger ligger an til en merinntekt på om lag 1 million kroner på årsbasis. Merinntektene må ses i forhold til utgiftene til enslige mindreårige flyktninger i programområde 02 Oppvekst. Rådmannen vil for øvrig komme tilbake med justering av budsjetterte inntekter fra integreringstilskuddet som følge av bystyrets vedtak om økt bosettingskvote i 2. tertialrapport Dette må ses i sammenheng med høyere utgifter som følger av økt bosetting. 5.3 Finansielle poster Den budsjetterte renteforutsetningen for 2015 er lagt basert på en gjennomsnittlig forventet Nibor på 1,85% med marginpåslag som gir en budsjettrente på 2,25 prosent på lån med kortsiktige vilkår. Rentenivået på den usikrede delen av låneporteføljen styres i stor grad av nivået på tre og seks måneders Nibor. Nibor har vært lav så langt i 2015, men svakt stigende i april og mai. Gjennomsnitt per mai var på henholdsvis 1,42 prosent for tre måneder og 1,35 prosent for seks måneder. Fordi det har vært gjort et betydelig omfang av lange sikringer fra livselskapene og pensjonsfondene har likviditeten i markedet vært noe lavere den senere tiden sammenlignet med 2014 og begynnelsen av Dette har resultert i at marginpåslagene er noe høyere enn hva som var tilfellet i Per mai er det gjort et nytt låneopptak på 80 millioner kroner. Låneopptaket ble gjort samtidig med refinansiering av to sertifikater. Det ble tatt opp et seks måneders sertifikat på til sammen 400 millioner kroner med en kupongrente på 1,455 prosent. Øvrige kortsiktige låneavtaler som er rentejustert i per mai har fått renter som ligger innenfor budsjettforutsetningene. Kommunens likviditet har per mai i snitt vært positiv, men med et gjennomsnittlig trekk på kommunens trekkrettighet på 42,4 millioner kroner i mars. Likviditeten overvåkes i forhold til når det er hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak. Status startlån/formidlingslån Drammen kommune har søkt Husbanken om 200 millioner kroner til startlån for 2015 og har fått innvilget 86 prosent tilsvarende 172 millioner kroner. Av innvilget beløp vil 120 millioner kroner (70 prosent) bli utbetalt våren 2015, mens kommunen kan søke om utbetaling av ytterligere 42 millioner kroner til høsten hvis det er behov. Bystyret utvidet lånerammen for Startlån fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner for 2015 ved behandlingen av 1. tertialrapport. Per utgangen av mai har kommunen totalt 441,8 millioner kroner i utlån av startlån. Det er utbetalt 64,9 millioner kroner i startlån per mai i år. I tillegg er det gitt tilsagn til konkrete boliger for 6,8 millioner kroner og forhåndsgodkjenninger for 68,7 millioner kroner. Det ligger 118 søknader til behandling. Av utsatte fordringer så er 8 saker sendt til inkasso med en samlet gjeld på 4,3 millioner kroner. 5.4 Utbytte fra aksjeselskaper I 1. tertialrapport 2015 ble budsjettert utbytte for 2015 fra Lindum AS og Drammen Kino AS oppjustert med til sammen 1,7 millioner kroner. Samtidig ble det varslet forventet merinntekt Side 11

12 fra Energiselskapet Buskerud AS. Dette ble ikke innarbeidet i revidert budsjett per 1. tertial siden generalforsamlingen ennå ikke var avholdt. Nå er generalforsamling avholdt, og dette innebærer merinntekter i år på 7,5 millioner kroner. Samtidig påregnes inntekter fra ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud AS å bli i størrelse 3 4 millioner kroner lavere enn budsjettert som følge av vedtatt endring i selskapets kapitalstruktur og utbyttepolitikk ved behandlingen av 1. tertialrapport Budsjettkonsekvensene vil bli innarbeidet i budsjettet ved behandlingen av 2. tertialrapport Trond Julin kommunaldirektør økonomi og næring Roar Paulsen økonomisjef Side 12

13 Vedlegg Drammen bykasse artfordelt driftsregnskap pr. mai 2015 Tall i 1000 kr Hittil i år Årsbeløp Månedsrapport pr Regn i fjor Regn i år Bud i år Avvik i kr Forbruk i % Regn i fjor Bud i år Rest til disp Forbruk i % Fast lønn (010) Vikarer (020) Ekstrahjelp (030) Overtid (040) Annen lønn og godtgjørelse ( Arb.giveravg. og pensjon ( ) Lønn inkl. sos. utg Driftsutgifter Drift og vedlikehold bygninger Internkjøp (290) Varer/tj som erst komm. egenprod. ( Overføringsutgifter ( ) Finansutgifter (500) Reserverte bevilgn/avsetn (000, Betalt mva Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Refusjon sykelønn (710) Refusjon fødselspenger (17102) Ref. sykelønn Oppholdsbetaling (600) Salgs- og gebyrinntekter ( ) Internsalg (790) Refusjonsinntekter (700, ) Overføringsinntekter (800) Finansinntekter og fin.transaksj. ( Kompensasjon mva Andre inntekter Sum driftsinntekter Netto

14 Rådmannen Engene 1, 3008 Drammen - Telefon E-post:

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

2. tertialrapport 2010

2. tertialrapport 2010 2. tertialrapport 2010 Rådmannen i Drammen 19. oktober 2010 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 2.TERTIALRAPPORT 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2010... 5 1.1 STRAMMERE STYRING GIR LAVERE

Detaljer

Drammen bykasseregnskap 2011

Drammen bykasseregnskap 2011 Drammen bykasseregnskap 2011 DRAMMEN BYKASSE Årsberetning til regnskap 2011 Rådmannen i Drammen 13.04.2012 DRAMMEN BYKASSE ÅRSBERETNING TIL REGNSKAPET 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Driftsregnskapet

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess!

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess! Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Begivenheter i 2010 Januar: Norges beste skoleeier Stavanger ble tildelt Skoleeierprisen 2009 i januar. Juryen roste kommunens målrettede skoleutvikling gjennom flere

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE HURUM ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE 2013 KOMMUNE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 4 2 ØKONOMISK UTVIKLING I 2013... 8 2.1 KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT DRIFT... 8 1.1.1 Sum driftsutgifter/driftsinntekter

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer