Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016"

Transkript

1 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen Eiendom KF som kommunalt foretak. Ved fastsettelse av åpningsbalansen for Drammen Eiendom KF, ble en vesentlig del av Bykassens gjeld per henført til foretaket. Lånefondets oppgave er å forestå felles opptak og betjening av langsiktige lån knyttet til Drammen Bykasse samt de kommunale foretakene, dvs. enheter som hører inn under Drammen kommune som juridisk enhet. Lånefondet fungerer derfor som en internbank ved finansiering av kommunens investeringer. Styring og koordinering av kommunens samlede lånebehov gjennom et slikt lånefond gir lavere finansieringskostnader for kommunen samlet sett. Låneporteføljen inneholder alle lån fra långivere, med unntak av startlånene i Husbanken. Renteforutsetninger De kortsiktige rentene har holdt seg på et svært lavt nivå i Pr. utgangen av oktober i år er gjennomsnittet for 3 måneders NIBOR på 2,3 prosent. For september og oktober er gjennomsnittsrenten på 1,94 prosent, og de seneste ukene har 3 måneders NIBOR ligget rundt 1,85 prosent. På Norges Banks rentemøte 31. oktober i år ble det besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent, og det signaliseres også at det forventes at rentene vil holde seg lave i På dette grunnlag har rådmannen valgt å legge til grunn en lavere budsjettrente i planperioden enn hva som var lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. For 2013 er det lagt til grunn et gjennomsnitt for 3 måneders NIBOR på 2,5 prosent. Ut fra de marginpåslag markedet for tiden krever tilsvarer dette en forventet lånerente på 2,7 prosent for lån med kortsiktige vilkår. Det innebærer at budsjettforutsetningene tar høyde for en viss økning i rentenivået i løpet av Utover i planperioden er det stor usikkerhet knyttet til renteutviklingen, ikke minst i forhold til utviklingen i internasjonal økonomi. Basert på de foreliggende signaler legger rådmannen til grunn at rentenivået vil holde seg lavt i hele perioden, men med en gradvis stigende kurve. For årene er budsjettforslaget basert på at 3 måneders NIBOR ligger i intervallet 3,0 til 3,4 prosent. Internrenten for Lånefondets utlån til Drammen bykasse og de kommunale foretakene er for hele perioden forutsatt videreført med dagens nivå på 3,5 prosent. For å unngå for store svingninger er det forutsatt at internrenten over tid skal tilsvare rentenivået for lån med 3-5 års sikring. Også byggelånsrenten som belastes kommunale investeringsprosjekter videreføres med 3,5 prosent i planperioden. Lånefondets gjeld Lånefondet fungerer som en internbank for kommunen, og står for alt innlån til bykassen og de kommunale foretakene. Låneopptak gjøres når det er behov for finansiering av vedtatte investeringer. Lånefondets lånegjeld er stipulert til millioner kroner pr. utgangen av Dette er nesten 200 millioner kroner lavere enn forutsatt i gjeldende økonomiplan, noe som må ses i sammenheng med periodiseringsmessige forskyvninger for en del større investeringsprosjekter, jfr. omtale av dette i 1. tertialrapport

2 Mill kr Lånefondets resultatbudsjett for perioden er basert på de omtalte renteforutsetninger samt de lånerammer som fremgår av forslaget til investeringsbudsjett i del 4. Blant annet som følge av befolkningsveksten er det nødvendig å gjennomføre betydelige investeringer innenfor de tunge tjenesteområdene barnehage, skole og helse og omsorg de nærmeste årene. Til tross for at rådmannen legger opp til en egenfinansiering av bykassens investeringer med nesten 320 millioner kroner i planperioden innebærer dette en fortsatt vekst i kommunens lånegjeld. Per utgangen av 2013 er den samlede lånegjelden anslått å øke til millioner kroner, mens det anslås en lånegjeld på om lag millioner kroner ved utgangen av Til tross for at lånegjelden fortsatt vil vokse er det grunn til å understreke at den vokser mindre enn forutsatt i gjeldende økonomiplan. Lånefondets langsiktige lånegjeld, anslag utgangen av 2012 og budsjettforslag Millioner kroner Langsiktig gjeld i Lånefondet Utviklingen i Drammen kommunes lånegjeld Drammen kommunes lånegjeld - utvikling Rentefølsomhet i låneporteføljen Med en høy gjeld er kommunen sårbar for økninger i renten. I henhold til finansreglementet skal gjeldsporteføljen til en hver tid ha en rentesikring i intervallet prosent. Blant annet som følge av forholdsvis lave langsiktige renter har rådmannen valgt å øke graden av rentesikring det siste året, og per utgangen av 2012 er det anslått en fordeling av lånegjelden med 49 prosent på kortsiktig rente og 51 prosent med rentebinding. Anslag andel lånegjeld med fast og flytende rente per utgangen av 2012 Flytende rente Rentesikring 51 % 49 % 2

3 Rentesikring gir mer forutsigbare fremtidige renteutgifter, men har samtidig en kostnad i form av høyere rente enn de flytende (kortsiktige) rentene. I tillegg til den direkte rentesikringen av låneporteføljen må det også tas hensyn til at kommunen har renteavhengige inntekter som reduserer den reelle rentefølsomheten. Dette gjelder for eksempel kommunens utlån til Energiselskapet Buskerud AS, Lindum AS og Drammen kommunale pensjonskasse. I tillegg er en betydelig del av låneporteføljen knyttet opp til investeringer innenfor vann- og avløpsområdet som er gebyrfinansiert. Kommunen mottar dessuten kompensasjonstilskudd fra Husbanken knyttet til investeringer i omsorgsboliger og sykehjem, skolebygg og kirker, som baseres på Husbankens flytende rente. Tabellen nedenfor illustrerer kommunens rentefølsomhet når det også tas hensyn til disse forholdene. Basert på anslag per utgangen av 2012 viser tabellen at kommunen har millioner kroner i rentebaserte inntekter. Når dette ses i sammenheng med den direkte rentesikringen er det om lag 300 millioner kroner av kommunens samlede låneportefølje som mangler rentesikring eller ikke motsvares av rentebaserte inntekter. Dette innebærer at en renteøkning på 1 prosentpoeng på kort sikt vil gi merutgifter på om lag 3 millioner kroner per år. Rentefølsomhet i Drammen kommunes låneportefølje anslag pr Grunnlag Mill. kr Rentesikret andel 51% Flytende rente 49% Lånegjeld Rentebasert innt.grunnlag Utlån mv. 517 Vann og avløp (selvkost) 965 Kompensasjonstilskudd 446 Sum - renteinnt.grunnlag Lånegjeld uten sikring Mill. kr Gjeld flytende rente Gr.lag rentefølsomme innt Usikret del av gjelden 297 Lånefondets resultatbudsjett Renteutgiftene er beregnet ut fra dagens låneportefølje, justert for planlagte låneopptak resten av året, samt rådmannens forslag til lånerammer i økonomiplanperioden. I 2013 er lånefondets renteutgifter beregnet til 158,5 millioner kroner. Utover i planperioden stiger renteutgiftene, både som følge av økt lånegjeld og stigende rentenivå. I løpet av perioden øker renteutgiftene med om lag 47 millioner kroner. I samme periode øker avdragsutgiftene med nesten 29 millioner kroner, fra 150 millioner kroner i 2013 til 178,8 millioner kroner i Avdragene er som i gjeldende økonomiplan basert på en nedbetalingstid på 30 år. Lånefondets inntekter er som nevnt basert på en rente på interne utlån på 3,5 prosent. I 2013 viser resultatbudsjettet for Lånefondet et positivt kontantresultat (overskudd) på 8 millioner kroner. Forklaringen på overskuddet er lavere rente på innlån enn utlån. Gjennomsnittsrenten for Lånefondets lån med rentesikring er for 2013 beregnet til 4,17 prosent, og med en flytende budsjettrente på 2,7 prosent blir vektet gjennomsnittsrente for låneporteføljen på 3,4 prosent. Som følge av stigende budsjettrente utover i perioden snur Lånefondets kontantresultat til underskudd fra og med I henhold til gjeldende regnskapsforskrift skal både over- eller underskudd i Lånefondet tilbakeføres bykassens driftsregnskap. 3

4 Lånefondets kontantresultat Mill. kroner Renteinntekter 160,2 160,2 179,0 187,8 195,4 Avdragsinntekter 141,9 150,0 159,8 171,6 181,0 Sum rente- og avdragsinntekter 302,1 316,2 338,8 359,4 376,3 Renteutgifter 170,5 158,5 176,7 192,1 205,3 Avdragsutgifter 140,0 150,0 156,6 169,8 179,5 Sum rente- og avdragsutgifter 310,5 308,2 338,7 362,5 384,1 Kontantresultat Lånefondet -8,4 8,0 0,0-3,2-7,8 Budsjettert lånebehov/utlån i Lånefondet Forslag til investeringsbudsjett for Drammen Bykasse, Drammen Eiendom KF og øvrige kommunale i perioden er som følger: Investeringsbehov/utlån fra Lånefondet Investeringsforslag Drammen Eiendom KF Drammen bykasse Låneramme Drammen Drift KF 0 Låneramme Drammen Parkering KF Låneramme Drammensbadet KF Sum I tabellen nedenfor, fremkommer Lånefondets samlede finansieringsbehov i planperioden

5 Finansieringsbehov i Lånefondet Millioner kroner Drammen Eiendom KF Gjeld per 1/ , , , , ,3 Ny finansiering 103,6 523,4 333,1 285,3 251,7 Beregnet avdrag 69,4 70,6 85,6 93,9 100,3 Gjeld per 31/ , , , , ,7 Gjeld eksterne leieforhold pr. 1/1 269,0 260,1 251,4 243,0 234,9 Beregnet avdrag 9,0 8,7 8,4 8,1 7,8 Gjeld per 31/12 260,1 251,4 243,0 234,9 227,1 Byggelån - Drammen Eiendom KF Gjeld per 1/1 280,0 Ny finansiering 100,0 Beregnet avdrag -280,0 Gjeld per 31/12 280,0 100,0 Bykassen/VA-sektoren Gjeld per 1/ , , , , ,3 Ny finansiering 200,0 156,8 178,1 138,9 106,0 Beregnet avdrag 55,9 61,0 64,2 68,0 70,3 Gjeld per 31/ , , , , ,0 Renovasjonsselskapet Buskerud IKS Gjeld per 1/ Ny finansiering Beregnet avdrag Gjeld per 31/ Drammen Drift KF Gjeld per 1/1 8,2 6,9 5,8 5,2 4,6 Ny finansiering Beregnet avdrag 1,2 1,1 0,6 0,6 1,6 Gjeld per 31/12 6,9 5,8 5,2 4,6 3,0 Drammen Parkering KF Gjeld per 1/1 0,6 3,1 4,4 3,9 3,3 Ny finansiering 2,6 1, Beregnet avdrag 0,1 0,4 0,6 0,6 0,6 Gjeld per 31/12 3,1 4,4 3,9 3,3 2,8 Drammensbadet KF Gjeld per 1/1 3,3 3,5 3,6 3,3 2,9 Ny finansiering 0,5 0, Beregnet avdrag 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 Gjeld per 31/12 3,5 3,6 3,3 2,9 2,6 Drammen Kjøkken KF Gjeld per 1/1 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Ny finansiering Beregnet avdrag 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Gjeld per 31/12 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Total gjeld lånefondet 4 500, , , , ,3 5

6 Detaljert resultatbudsjett for Lånefondet Resultatbudsjett for Drammen kommunes lånefond MNOK Inntekter Avdragsinntekter fra: Bykassen 55,9 64,3 64,2 68,0 70,3 Drammen Eiendom KF 69,4 75,0 85,6 93,9 100,3 Drammen Eiendom KF- eksterne leier 9,0 8,7 8,4 8,1 7,8 Drammen Drift 1,2 1,1 0,6 0,6 1,6 Drammen Parkering 0,1 0,4 0,6 0,6 0,6 Renovasjonsselskapet Drammen Kjøkken KF 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Drammensbadet KF 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 136,1 150,0 159,8 171,6 181,0 Renteinntekter fra: Bykassen 60,9 65,3 68,9 72,2 74,2 Drammen Eiendom KF 73,2 80,5 93,3 101,1 107,2 Drammen Eiendom KF- eksterne leier 15,6 15,1 14,6 14,1 13,6 Drammen Eiendom KF - byggelån 4,9 1,8 Drammen Drift 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 Drammen Parkering 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Renovasjonsselskapet Drammen Kjøkken KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammensbadet KF 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 150,2 166,2 179,0 187,8 195,4 Lånefondet: Inntekter totalt 286,3 316,2 338,8 359,4 376,3 Utgifter Avdragsutgifter Beregnet etter minsteavdragsforskriften 140,0 150,0 162,0 170,4 178,8 Renteutgift Til eksterne långivere 150,8 158,2 176,7 192,1 205,3 Lånefondet: Utgifter totalt 290,8 308,2 338,7 362,5 384,1 Resultat Lånefondet (- er underskudd) -4,51 7,97 0,04-3,16-7,79 6

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue, 840

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer

Økonomisk analyse 2015-2018

Økonomisk analyse 2015-2018 Iveland kommune Økonomisk analyse 2015-2018 Likviditet Fond - Finans Gjeld Formannskapet 11.11.2014 Økonomienheten, ESB Side 1 Innhold INNLEDNING... 3 STYRINGSDOKUMENT... 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 14.06.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Årsberetning 2011. Side 1

Årsberetning 2011. Side 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1. POLITISK OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET... 5 1.1. Politisk virksomhet... 5 1.2. Bystyrets sammensetning 2007-2011... 6 1.3. Bystyrets sammensetning 2011-2015... 7 1.4. Kommunestyrevalget

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer