Drammen bykasse Økonomirapport per

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen bykasse Økonomirapport per"

Transkript

1 Drammen bykasse Økonomirapport per Rådmannen, 30. juni 2017

2 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter Status budsjett Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner Regnskapsstatus for programområdene Barnehage Oppvekst Helse-, sosial- og omsorgstjenester Grunnskole Sentrale poster Skatt og rammetilskudd Andre sentrale inntekter Finansielle poster Side 2

3 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr 31. mai Selv om budsjettet per mai ikke er justert for de endringer bystyret vedtok under behandlingen av 1. tertialrapport 2017, er vurderingene/årsprognosene i denne rapporten basert på de reviderte budsjettforutsetningene bystyret vedtok. Drammen bykasses regnskapsstatus per mai i år viser et positivt avvik i forhold til periodebudsjettet på 3 millioner kroner (netto driftsresultat). Rådmannen har imidlertid i denne omgang valgt å opprettholde årsprognosen i samsvar med de forutsetninger som ble lagt til grunn ved behandlingen av 1. tertialrapport. Dette innebærer et forventet netto driftsresultat på 88,0 millioner kroner for Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende: o Skatteutviklingen i årets fem første måneder er 10,2 millioner kroner bedre enn budsjettert. Skatteveksten i Drammen er på 6,2 prosent per utgangen av mai, dette er 1,2 prosentpoeng bedre enn budsjettforutsetningen. Den positive skatteutviklingen i mai kan i stor grad tilskrives ekstraordinær innbetaling av tidligere års restskatt. Korrigert for dette ville skatteveksten per mai vært i samsvar med budsjett. Den nasjonale skatteveksten per utgangen av mai er på 3,7 prosent en betydelig nedgang fra 6,4 prosent vekst per utgangen av april. Den nasjonale skatteinngangen i mai viser, som følge av svært høy innbetaling av tilleggsforskudd i mai i fjor, en vekst på kun 0,3 prosent. I årsprognosen må det tas hensyn til at kommunene i november 2016 fikk betydelige engangsinntekter som ikke kan påregnes å gjenta seg i Rådmannen opprettholder i denne omgang en årsprognose i samsvar med budsjettert vekst på 0,3 prosent, men den ekstraordinære innbetalingen av restskatt kan gi en merinntekt på årsbasis. o Rammetilskuddet viser per mai en merinntekt på 1,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merinntekten kan i sin helhet tilskrives inntektsutjevningen for perioden januar mars. Rådmannen legger foreløpig til grunn at inntektsutjevningen på årsbasis vil bli i samsvar med budsjett, men understreker at utslag i skatteveksten lokalt og nasjonalt kan endret dette bildet. o Inntekter fra integreringstilskudd mv. ligger 5,3 millioner kroner lavere enn budsjett per utgangen av mai. Bosettingen synes så langt å være i rute, og mindreinntekten skyldes i hovedsak etterslep på utbetaling av tilskudd for år 1. Bosetting av færre enslige mindreårige flyktninger samt overheng på 23 bosatte personer utover kvoten i 2016 vil gi lavere inntekter fra integreringstilskudd i år. Flere familiegjenforente enn forutsatt kan motvirke dette, og rådmannen legger foreløpig til grunn at inntektene på årsbasis vil bli i samsvar med budsjett. Side 3

4 o Programområdene viser per mai et samlet merforbruk på 5,2 millioner kroner tilsvarende 100,4 prosent i forhold til periodisert budsjett. Programområdene vurderes gjennomgående å være under god kontroll per utgangen av mai. Bortsett fra programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester som viser et merforbruk på 7,2 millioner kroner, viser programområdene forholdsvis marginale avvik i forhold til periodisert budsjett. Det understrekes at avvikene i regnskapsrapporten per mai fremkommer før budsjettene er korrigert for vedtatte tilførsler i 1. tertialrapport i Etter de vedtatte styrkinger forventer rådmannen at samtlige programområder styrer mot balanse på årsbasis. o Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per mai en netto mindreutgift på 3,0 millioner kroner. Programområde 05 Helse-, sosialog omsorgstjenester har et merforbruk på lønn og sykelønnsrefusjon på 5,1 millioner kroner. De ølvrige programområdene har positive eller marginalt negative avvik. o Bykassens netto finansutgifter ble ved behandlingen av 1. tertialrapport nedjustert med 3 millioner kroner. Det forventes fortsatt lavt rentenivå og god likviditet. Rådmannen legger derfor til et resultat for finansområdet i samsvar med revidert budsjett. Side 4

5 Tabell 1. Drammen bykasse hovedoversikt driftsregnskap pr. 31. mai 2017* Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2017 Årsprog Regnskap 2016 PROGRAMOMRÅDENE 1398,7 1412,9 1407,7-5,2 100,4 % 3511,7 0, ,1 P01 Barnehage 219,9 233,0 232,9-0,1 100,0 % 531,2 522,1 P02 Oppvekst 119,6 126,9 128,6 1,6 98,7 % 294,1 268,5 P03 Samfunnssikkerhet 19,4 19,6 19,6 0,0 99,9 % 48,5 45,6 P04 Byutvikling 16,1 19,9 19,9-0,0 100,1 % 19,6 28,3 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 554,5 550,1 542,7-7,4 101,4 % 1322, ,6 P06 Kultur 68,9 71,0 70,7-0,3 100,5 % 145,1 142,4 P07 Ledelse, organisering og styring 74,5 87,6 87,7 0,1 99,9 % 202,8 205,5 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 6,4 4,8 4,8 0,0 99,5 % 9,4 8,4 P09 Idrett, park og natur 30,5 32,4 32,3-0,1 100,2 % 77,4 72,9 P10 Politisk styring 10,0 10,3 10,1-0,2 101,8 % 26,2 24,4 P11 Vei 19,8 21,6 21,8 0,2 99,0 % 60,4 58,9 P12 Grunnskoleundervisning 305,5 284,8 286,0 1,2 99,6 % 785,1 750,7 P13 Introduksjonstjenester 15,2 14,4 14,1-0,4 102,7 % 77,0 64,8 P14 Vann og avløp -61,5-63,7-63,6 0,1 100,1 % -87,3-92,0 SENTRALE INNTEKTER -1699,7-1786,6-1780,2 6,3 100,4 % -3735,5 0,0-3601,9 Skatt på inntekt og formue -893,1-948,7-938,4 10,2 101,1 % -1900,0-1893,4 Rammetilskudd -763,3-804,4-803,0 1,4 100,2 % -1620,4-1524,4 Integreringstilskudd (netto) -42,1-32,5-37,8-5,3 86,0 % -143,6-162,8 Vertskommunetilskudd asylmottak -0,7-0,5-0,5 0,0 98,3 % -2,1-2,2 Kompensasjonstilskudd -0,4-0,5-0,5 0,0 98,8 % -19,4-19,1 Særtilskudd enslige mindreårige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -50,0 0,0 FINANSIELLE POSTER 63,9 62,2 62,8 0,6 99,0 % 132,8 0,0 115,7 Renteutgifter 32,2 33,4 32,8-0,6 101,8 % 97,6 14,8 Avdragsutgifter til lånefondet 37,0 37,1 37,9 0,7 98,0 % 113,7 187,4 Renteinntekter -5,2-8,3-7,9 0,4 105,7 % -28,3-30,2 Resultat lånefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -50,2-56,3 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -16,5-19,5-19,5 0,0 100,0 % -134,5 0,0-129,9 Drammen Eiendom KF -16,5-19,5-19,5 0,0 100,0 % -58,4-49,4 Glitre Energi AS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -49,5-49,5 Lindum AS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -11,0-12,0 Drammen Parkering KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -14,1-16,0 Drammen Kino AS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -1,5-3,0 FELLESUTGIFTER/UFORDELT -10,5-2,5-2,6 0,0 109,8 % 116,7 0,0 20,3 Refusjon feriepenger sykelønn -10,5-2,8-2,6 0,2 109,8 % -6,2-13,8 Årets premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -122,9-60,7 Årets amortisering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 93,3 84,3 Premieavsetning pensjon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 8,2-52,4 Lønnsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 41,0 0,0 Reguleringspremie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 103,3 3,8 Bruk av premiefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,1 Øvrige ufordelte utgifter 0,0 0,3 0,0-0,3 0,0 % 0,0 59,0 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 29,3-23,8-22,6 1,2 105,5 % -0,0 0,0-4,7 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 188,5 183,7 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -188,5-183,7 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -234,7-357,3-354,3 3,0 100,8 % -108,8 0,0-185,5 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 108,8 0,0 98,2 Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,8 204,0 Avsetninger til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 48,64 Overføring til investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 120,7 103,9 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0-160,8 Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -3,8-67,1 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0-30,3 Avsetning/bruk VA-fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -8,9-0,2 ÅRETS RESULTAT -234,7-357,3-354,3 3,0 100,8 % 0,0 0,0-87,2 *) Årsprognose vurdert på grunnlag av revidert budsjett etter behandling av 1. tertialrapport 2017 Side 5

6 2. Status budsjett 2017 Det er ikke foretatt nye budsjettekniske justeringer ut over de forhold som er omtalt i 1. tertialrapport Justeringer som ble vedtatt ved bystyrets behandling av 1. tertialrapport innarbeides i budsjettet fra og med juni i år. 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner Regulert budsjett for lønn inkludert sosiale kostnader er på 2 574,8 millioner kroner i Per mai er de akkumulerte lønnsutgiftene på 1 144,6 millioner kroner, som er 5,4 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Lønnsutgiftene per mai er 3,3 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Regulert budsjett for refusjon sykelønn og fødselspenger er på 78 millioner kroner i Per mai er refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspenger på 43,5 millioner kroner, som er 8,4 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. At merinntektene er så vidt høye skyldes gjenomgående nøktern budsjettering av refusjon sykelønn. Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av mai en netto mindreinntekt på 3 millioner kroner, fordelt på følgende måte: Brutto lønnsutgifter: Refusjons sykelønn: Refusjon fødselspenger 5,4 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 2,0 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 6,4 mill. kr høyere enn periodebudsjettet Figur 1. Lønn og sykelønnsrefusjon 2017 Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik per programområde, når vi ser lønn og lønnsrefusjoner under ett. Side 6

7 Tabell 2. Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner per programområde per mai 2017 Programområde (tall i 1000) Avvik lønn Avvik refusjoner Netto avvik P01 - Barnehage P02 - Oppvekst P03 - Samfunnssikkerhet P04 - Byutvikling P05 - Helse, sosial og omsorg P06 - Kultur P07 - Ledelse, organisering og styring P08 - Kompetanse, markedsføring og næring P09 - Idrett, park og natur P10 - Politisk styring P11 - Vei P12 - Grunnskole P13 - Introduksjonstjenester P14 - Vann og avløp P20 - Interkommunalt samarbeid Sum programområdene Som det fremgår av tabellen ovenfor har programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester et negativt avvik på 5 millioner kroner når lønnsutgifter og sykelønnsrefusjoner ses i sammenheng. Det største netto mindreforbruket er det programområde 02 oppvekst som har med 2,7 millioner kroner tett etterfulgt av programområde P20 interkommunalt samarbeid med et samlet netto mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. 4. Regnskapsstatus for programområdene Programområdene viser et samlet merforbruk på 5,2 millioner kroner per utgangen av mai. Målt i forhold til revidert årsbudsjett for 2017 er forbruksprosenten på 40,2 prosent når 5/12 (42 prosent) av året er passert. Programområdene vurderes gjennomgående å være under god kontroll per utgangen av mai. Bortsett fra programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester som viser et merforbruk på 7,2 millioner kroner, viser programområdene forholdsvis marginale avvik i forhold til periodisert budsjett. Det understrekes at avvikene i regnskapsrapporten per mai fremkommer før budsjettene er korrigert for vedtatte tilførsler i 1. tertialrapport i Etter de vedtatte styrkinger forventer rådmannen at samtlige programområder styrer mot balanse på årsbasis. Det er i det etterfølgende gitt en kortfattet vurdering av budsjettsituasjonen innenfor enkelte av programområdene. Side 7

8 01 Barnehage Programområdet viser per mai et merforbruk på 0,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Det sentrale ansvaret har et merforbruk på nærmere 0,6 millioner kroner per mai. Merforbruket drives av utgifter til gratis barnehage og spesialpedagogiske tiltak. De kommunale barnehagene, Kompetansesenteret og Forvaltningskontoret melder balanse ved årets slutt. Programområdet står overfor tre større utfordringer per mai; 1) stadig flere velger plass i private barnehager fremfor kommunale, 2) utgifter til spesialpedagogiske tiltak og 3) utgifter til gratis barnehage. 1. Stadig flere velger plass i private barnehager Antall heltidsplasser har økt med 119 siden årsskiftet, og det er til sammen 3675 barn i 3658 operative heltidsplasser i kommunale og private barnehager per mai. Antall heltidsplasser har økt med 13 siden april, og er nå på samme nivå som i mai Det er imidlertid verd å merke seg at det siden i fjor er 35 barn flere i private barnehager, og 35 barn mindre i de kommunale. Figur 2. Utviklingen i antall heltidsplasser i barnehage Tabell 3. Antall heltidsplasser i barnehage per mai 2017 Heltidsplasser barnehage - status per mai Alder Kommunale barnehager Private barnehager Totalt 0-2 år år Sum Side 8

9 2. Utgifter til spesialpedagogiske tiltak Som tabellen nedenfor viser har både antall timer og vedtak har falt sammenlignet med samme periode i Reduksjonen antas likevel ikke å være tilstrekkelig til å nå budsjettert forutsetning. Samlede utgifter til spesialpedagogiske tiltak ventes å overgå budsjettet med 5-6 millioner kroner i Tabell 4. Utviklingen i pesialpedagogiske tiltak i barnehage Spesialpedagogikk i barnehage mai. 16 mai. 17 Endring Prognose 2017 Snitt 2016 Endring Timer pr måned Antall vedtak Gratis barnehage Det er påløpt cirka 9,2 millioner kroner til gratis barnehage per mai Det er nå 677 barn som omfattes av ordningen. Dette er 47 flere barn enn på samme tid i Det økte barnetallet fører til et merforbruk på denne posten som ventes å være i størrelsesorden 2-3 millioner kroner på årsbasis. Konklusjon Programområdets største økonomiske utfordringer er høye utgifter til spesialpedagogiske tiltak og økte utgifter til gratis barnehage. Programområdet ble tilført nærmere 4 millioner kroner grunnet mindreforbruk i 2016 ved behandlingen av 1. tertialrapport, og rådmannen legger derfor til grunn at disse utfordringene kan håndteres uten ytterligere tilførsler i Dette er imidlertid ingen varig finansiering av merutgiftene, og utfordringene knyttet til spesialpedagogiske tiltak og gratis barnehage vil utredes nærmere i forbindelse med økonomiplan For å innfri bystyrets ambisjoner om en god balanse mellom kommunale og private barnehageplasser, er det først og fremst viktig at det etableres kommunale barnehageplasser der hvor etterspørselen er størst (Strømsø-området). I dag er det ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, og i økonomiplan for har Drammen Eiendom fått i oppgave å skaffe til veie tre aktuelle barnehagetomter i løpet av Oppvekst Programområdet viser per mai et mindreforbruk på 1,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Mindreforbruket kan i vesentlig grad tilskrives vakante stillinger innen avdeling Enslige mindreårige flyktninger som følge av redusert bosetting og nedskalering av behovet for å opprettholde plasser i bemannede bofellesskap. Uten mindreutgiftene fra enslige mindreårige, viser programområdet per mai et resultat tilnærmet i balanse. Programområdets ramme er i økonomiplan kompensert for omlegging av den statlig finansieringsordningen for bosetting av enslige mindreårige flykninger. Som tidligere varslet, vil rådmannen vurdere behovet for en nedjustering av rammen til enslige mindreårige flyktninger inn mot 2. tertialrapport I denne forbindelse vises blant annet Side 9

10 til at bystyret ved behandlingen av 1. tertialrapport etter anmodning fra IMDi - har nedjustert årets kvote for bosetting av enslige mindreårige flyktninger fra 15 til 10 personer. Innenfor habiliteringstjenestene meldes om et mulig merforbruk som en følge av ny, ressurskrevende bruker med behov for heldøgns bemanning. Videre knytter det seg fortsatt usikkerhet til behovet for kjøp av statlige institusjonsplasser i barnevernet. Utviklingen følges nøye inn mot 2. tertialrapport. Programområdet ble ved behandlingen av 1. tertialrapport 2017 fritatt for krav om inndekning av fjorårets merforbruk på nesten 4,1 millioner kroner. Forutsatt at de innarbeidede tilpasningstiltakene i årets budsjett gir de forventede virkninger, vurderer rådmannen etter dette at prognosen om et årsresultat tilnærmet i balanse opprettholdes. Tabell 5. Nøkkeltall barnevern barn med opphold per mai Helse-, sosial- og omsorgstjenester Programområdet viser per mai et merforbruk på 7,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. I forhold til forrige rapportering per april er dette en økning i merforbruket på 2,4 millioner kroner. Programområdet er ved behandlingen av 1. tertialrapport kompensert for økte utgifter mv. med netto 5,8 millioner kroner. De fleste tjenesteområdene er antas å drifte i balanse. Programområdet forventes å levere et resultat i samsvar med budsjett for Grunnskole Programområdet viser per mai et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble programområdet styrket med 5,3 millioner kroner som følge av flere elever enn forutsatt i SSB-prognosen, og økning i elever (tilflyttede, barn fra barnehage og elever med endret behovssituasjon) med omfattende hjelpebehov. I tillegg ble programområdet tilbakeført 8,5 millioner kroner fra mindreforbruk i Programområdet forventes etter dette å få et årsresultat i balanse. Side 10

11 5. Sentrale poster 5.1 Skatt og rammetilskudd Inntekts- og formuesskatt Skatteutviklingen i 2016 ble svært god både lokalt og nasjonalt. Uventet høye skatteinntekter i forbindelse med korrigerte fordelingstall for ligningsåret 2015 og for mye avsatt margin til restskatt i 2016 resulterte i rekordhøy skatteinngang for kommunene i november i fjor. De ekstra skatteinntektene i 2016 ble først kjent etter at budsjettforutsetningene for 2017 var lagt. Dette gjelder i stor grad engangsinntekter som ikke forventes videreført i år. Budsjettert skattevekst for 2017 målt i forhold til faktisk regnskap 2016 blir derfor lavere enn lagt til grunn i økonomiplan For Drammen krever årets skatteanslag kun en årsvekst 0,3 prosent, mens tilsvarende vekst på landsbasis er 1,5 prosent. I revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslo regjeringen en nedjustering av det kommunale skatteanslaget til 1,0 prosent vekst på landsbasis. Bystyret har ved behandlingen av 1. tertialrapport valgt å opprettholde Drammen kommunes skatteanslag uendret. Drammens skatteinntekter i årets fem første måneder viser en vekst på 6,1 prosent i forhold til samme periode i fjor. Dette er 1,2 prosentpoeng bedre enn budsjettforutsetningen for perioden, og gir en merinntekt på 10,2 millioner kroner. Den positive skatteutviklingen i mai kan i stor grad tilskrives ekstraordinær innbetaling av tidligere års restskatt. Korrigert for dette ville skatteveksten per mai vært i samsvar med budsjett. Den nasjonale skatteveksten per utgangen av mai er på 3,7 prosent en betydelig nedgang fra 6,4 prosent vekst per utgangen av april. Den nasjonale skatteinngangen i mai viser, som følge av svært høy innbetaling av tileggsforskudd i mai i fjor, en vekst på kun 0,3 prosent. Tabell 6. Skatteutviklingen i 2017 Vedtatt budsjett 1) Rev. budsjett 2) Jan Feb Mar April Mai Drammen kommune 0,3 % 0,3 % 8,4 % 8,1 % 6,6 % 6,1 % 6,2 % Nasjonalt nivå 1,5 % 1,0 % 9,6 % 9,8 % 6,9 % 6,4 % 3,7 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2017 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2017 (nasjonalt) Som det fremgår av figuren nedenfor blir utviklingskurven for kommunens akkumulerte skatteinngang avtagende gjennom året. Spesielt får den et stort fall i november som følge av store engangsinntekter i 2016 som ikke forventes videreført. Dette underbygges av den store nedgangen i forskuddsskatt i mai i år sammenliknet med samme måned i fjor. Side 11

12 Figur 3. Akkumulert skatteutvikling per mai ,0 % Skatteutviklingen i 2017 Akkumulert vekst pr. måned 10,0 % Drammen - budsjett 2017 Endring prosent 8,0 % 6,0 % 4,0 % Drammen kommune Nasjonalt nivå 2,0 % 0,0 % Nasjonal vekst (RNB- 2017) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Det understrekes at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i årets skatteinntekter spesielt hvordan utslagene blir mot slutten av året. Rådmannen velger derfor i denne omgang å opprettholde årsprognosen i samsvar med budsjett, selv om den ekstraordinære innbetalingen av restskatt i mai kan gi merinntekter på årsbasis. Rådmannen vil følge utviklingen nøye, men antar at usikkerheten vil være stor helt fram til skattetallene for november foreligger. Rammetilskudd Rammetilskuddet viser per mai en merinntekt på 1,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merinntekten kan i sin helhet tilskrives inntektsutjevningen for perioden januar mars. Rådmannen legger foreløpig til grunn at inntektsutjevningen på årsbasis vil bli i samsvar med budsjett, men understreker at utslag i skatteveksten lokalt og nasjonalt kan endret dette bildet. 5.2 Andre sentrale inntekter Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere Per utgangen av mai er integreringstilskuddet inntektsført med 32,5 millioner kroner. Dette er 5,3 millioner koner mindre enn i periodisert budsjett, og 9,6 millioner kroner mindre enn i samme periode i fjor. Dette må ses i sammenheng med lavere bosetting enn i samme periode i fjor, samt etterslep i inntektsføringen av tilskudd for år 1. Det er per utgangen av mai bosatt 46 personer, herav 2 enslige mindreårige. I tillegg kommer 23 personer som som i samråd med IMDi er bosatt i 2016, men som skal inngå i 2017-bosettingen. Dette indikerer at bosettingen er i rute når om lag 42 prosent av året er passert. I tillegg har 27 personer kommet på familiegjenforening per utgangen av mai. Mindreinntekten i forhold til budsjett skyldes i hovedsak etterslep i utbetalingen av tilskudd for nye bosettinger i år. Tilskudd år 2-5 for 1. termin er i samsvar med budsjetterte Side 12

13 forutsetninger. Drammen kommune har i tillegg mottatt restbonus fra IMDi på 0,3 millioner kroner for økt bosetting i Forskuttert bosetting i 2016 samt redusert antall enslige mindreårige til bosetting i år vil isolert sett gi reduserte inntekter for tilskudd år 1. På den annen side kan flere familiegjenforeninger enn forutsatt gi økte inntekter. Rådmannen legger foreløpig til grunn at inntektene på årsbasis vil bli i samsvar med budsjett, og vil vurdere utviklingen nærmere fram mot 2. tertialrapport Tabell 7. Bosatte flyktninger per mai 2017 Antall bosatt pr * Målsetting (vedtak) 2017 ** Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,5 % Enslige mindreårige ,0 % Sum bosatte ,0 % Familiegjenforening 25 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 96 *) Dette inkluderer 23 personer som i samråd med IMDi er bosatt i 2016, men som skal inngå i bosettingen **) På grunnlag av anmodning fra IMDi er årets bosettingskvote redusert fra 170 til 165 personer (fra 15 til 10 enslige mindreårige) Særtilskudd enslige mindreårige flyktninger Særtilskuddet til enslige mindreårige flyktninger er fra og med 2017 utvidet til også å omfatte utgifter som tidligere ble refundert fra staten. Drammen kommune har budsjettert med et tilskudd på 50 millioner kroner i For tidligere bosatte personer skal tilskuddet utbetales kvartalsvis, og det var ut fra oppgitt betalingsplan budsjettert med 12,5 millioner kroner i mars. Utbetalingene fra IMDi er forsinket, og periodiseringen av budsjettet er endret i samsvar med dette. Første termin er først utbetalt med 10,4 millioner kroner den 20. juni. Som nærmere omtalt under programområde 02 Oppvekst har bystyret på grunnlag av varsle fra IMDi redusert årets kvote for bosetting av enslige mindreårige flyktninger fra 15 til 10. Isolert sett vil en slik reduksjon gi et inntektsbortfall i år på 2-3 millioner kroner i særtilskuddet. Rådmannen vil vurdere situasjonen nærmere fram mot 2. tertialrapport. I denne forbindelse vil det også vurderes nedjustering av budsjettrammen for programområde 02 Oppvekst som følge av færre enslige indreårige enn forutsatt i budsjettrammen. 5.3 Finansielle poster Den budsjetterte renteforutsetningen for 2017 er lagt basert på en gjennomsnittlig forventet Nibor på 1,10% med marginpåslag på 0,70 prosent som gir en budsjettrente på 1,80 prosent på lån med kortsiktige vilkår. Drammen kommune baserer sine renteforutsetninger på utviklingen i styringsrenten og 3 til 6 måneders Nibor. Renteforutsetningen er også basert på forventninger om utviklingen i bankenes og markedets marginpåslag. Styringsrenter er 0,50 prosent. Side 13

14 Nibor har gradvis sunket hittil i år. Snittet for årets fem første måneder er 0,99 prosent, med siste notering på 0,90 prosent. Marginene på sertifikatene i markedet har vært lave på 10 til 20 basispunkter. Drammen kommune søker å optimalisere fordelingen mellom Kommunalbankens flytende lån og bruk av markedet. Lånefondet har i januar refinansiert et sertifikat på 100 millioner kroner til et 12 måneders sertifikatlån i Kommunalbanken. Avtalt rente er 1,30 prosent. I mai ble det refinansiert et sertifikat på 200 millioner kroner i DNB. Avtalt rente er 0,96 prosent med en varighet på 4 måneder. I forbindelse med 1. tertialrapport 2017 ble bykassas netto finansutgifter redusert med 3 millioner kroner. Av dette kommer 1,5 millioner kroner som følge av lavere innlånsrenter enn forutsatt. I tillegg er forbedret likviditet forventet å gi om lag 1,5 millioner kroner i økte renteinntekter. Rådmannen opprettholder forventningen om fortsatt lave innlånsrenter i 2017, og legger til grunn et årsresultat for finansområdet i samsvar med revidert budsjett. Den gode likviditeten fra 1. tertialrapport har holdt seg i mai. Likviditeten overvåkes løpende i forhold til når det er hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak. Rådmannen vil, som omtalt i 1. tertialrapport, plassere 100 millioner kroner av overskuddslikviditeten i pengemarkedsfond med lav risiko i august. Figur 4. Konsernkonto bank utvikling Konsernkonto bank Gjennomsnittlig saldo pr. mai Mill. kroner Januar Februar Mars April Mai ,6 47,0-42,4 110,7 106, ,3 205,8 281,1 482,7 494, ,8 410,9 418,8 516,7 482,8 Status startlån/formidlingslån I samsvar med budsjettert forutsetning har Drammen kommune søkt Husbanken om 300 millioner kroner til startlån for Kommunens søknad er innvilget av Husbanken. Av innvilget beløp utbetales 200 millioner kroner i juni, mens resterende beløp eventuelt utbetales til høsten. Side 14

15 Rådmannen Engene 1, 3008 Drammen Telefon E-post:

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015

Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015 Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015 RÅDMANNEN 31. MARS 2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/3283-2 57413/14 06.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 10.06.2014 Stavanger

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer