Drammen bykasse Økonomirapport per

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen bykasse Økonomirapport per"

Transkript

1 Drammen bykasse Økonomirapport per Rådmannen, 30. juni 2017

2 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter Status budsjett Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner Regnskapsstatus for programområdene Barnehage Oppvekst Helse-, sosial- og omsorgstjenester Grunnskole Sentrale poster Skatt og rammetilskudd Andre sentrale inntekter Finansielle poster Side 2

3 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr 31. mai Selv om budsjettet per mai ikke er justert for de endringer bystyret vedtok under behandlingen av 1. tertialrapport 2017, er vurderingene/årsprognosene i denne rapporten basert på de reviderte budsjettforutsetningene bystyret vedtok. Drammen bykasses regnskapsstatus per mai i år viser et positivt avvik i forhold til periodebudsjettet på 3 millioner kroner (netto driftsresultat). Rådmannen har imidlertid i denne omgang valgt å opprettholde årsprognosen i samsvar med de forutsetninger som ble lagt til grunn ved behandlingen av 1. tertialrapport. Dette innebærer et forventet netto driftsresultat på 88,0 millioner kroner for Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende: o Skatteutviklingen i årets fem første måneder er 10,2 millioner kroner bedre enn budsjettert. Skatteveksten i Drammen er på 6,2 prosent per utgangen av mai, dette er 1,2 prosentpoeng bedre enn budsjettforutsetningen. Den positive skatteutviklingen i mai kan i stor grad tilskrives ekstraordinær innbetaling av tidligere års restskatt. Korrigert for dette ville skatteveksten per mai vært i samsvar med budsjett. Den nasjonale skatteveksten per utgangen av mai er på 3,7 prosent en betydelig nedgang fra 6,4 prosent vekst per utgangen av april. Den nasjonale skatteinngangen i mai viser, som følge av svært høy innbetaling av tilleggsforskudd i mai i fjor, en vekst på kun 0,3 prosent. I årsprognosen må det tas hensyn til at kommunene i november 2016 fikk betydelige engangsinntekter som ikke kan påregnes å gjenta seg i Rådmannen opprettholder i denne omgang en årsprognose i samsvar med budsjettert vekst på 0,3 prosent, men den ekstraordinære innbetalingen av restskatt kan gi en merinntekt på årsbasis. o Rammetilskuddet viser per mai en merinntekt på 1,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merinntekten kan i sin helhet tilskrives inntektsutjevningen for perioden januar mars. Rådmannen legger foreløpig til grunn at inntektsutjevningen på årsbasis vil bli i samsvar med budsjett, men understreker at utslag i skatteveksten lokalt og nasjonalt kan endret dette bildet. o Inntekter fra integreringstilskudd mv. ligger 5,3 millioner kroner lavere enn budsjett per utgangen av mai. Bosettingen synes så langt å være i rute, og mindreinntekten skyldes i hovedsak etterslep på utbetaling av tilskudd for år 1. Bosetting av færre enslige mindreårige flyktninger samt overheng på 23 bosatte personer utover kvoten i 2016 vil gi lavere inntekter fra integreringstilskudd i år. Flere familiegjenforente enn forutsatt kan motvirke dette, og rådmannen legger foreløpig til grunn at inntektene på årsbasis vil bli i samsvar med budsjett. Side 3

4 o Programområdene viser per mai et samlet merforbruk på 5,2 millioner kroner tilsvarende 100,4 prosent i forhold til periodisert budsjett. Programområdene vurderes gjennomgående å være under god kontroll per utgangen av mai. Bortsett fra programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester som viser et merforbruk på 7,2 millioner kroner, viser programområdene forholdsvis marginale avvik i forhold til periodisert budsjett. Det understrekes at avvikene i regnskapsrapporten per mai fremkommer før budsjettene er korrigert for vedtatte tilførsler i 1. tertialrapport i Etter de vedtatte styrkinger forventer rådmannen at samtlige programområder styrer mot balanse på årsbasis. o Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per mai en netto mindreutgift på 3,0 millioner kroner. Programområde 05 Helse-, sosialog omsorgstjenester har et merforbruk på lønn og sykelønnsrefusjon på 5,1 millioner kroner. De ølvrige programområdene har positive eller marginalt negative avvik. o Bykassens netto finansutgifter ble ved behandlingen av 1. tertialrapport nedjustert med 3 millioner kroner. Det forventes fortsatt lavt rentenivå og god likviditet. Rådmannen legger derfor til et resultat for finansområdet i samsvar med revidert budsjett. Side 4

5 Tabell 1. Drammen bykasse hovedoversikt driftsregnskap pr. 31. mai 2017* Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2017 Årsprog Regnskap 2016 PROGRAMOMRÅDENE 1398,7 1412,9 1407,7-5,2 100,4 % 3511,7 0, ,1 P01 Barnehage 219,9 233,0 232,9-0,1 100,0 % 531,2 522,1 P02 Oppvekst 119,6 126,9 128,6 1,6 98,7 % 294,1 268,5 P03 Samfunnssikkerhet 19,4 19,6 19,6 0,0 99,9 % 48,5 45,6 P04 Byutvikling 16,1 19,9 19,9-0,0 100,1 % 19,6 28,3 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 554,5 550,1 542,7-7,4 101,4 % 1322, ,6 P06 Kultur 68,9 71,0 70,7-0,3 100,5 % 145,1 142,4 P07 Ledelse, organisering og styring 74,5 87,6 87,7 0,1 99,9 % 202,8 205,5 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 6,4 4,8 4,8 0,0 99,5 % 9,4 8,4 P09 Idrett, park og natur 30,5 32,4 32,3-0,1 100,2 % 77,4 72,9 P10 Politisk styring 10,0 10,3 10,1-0,2 101,8 % 26,2 24,4 P11 Vei 19,8 21,6 21,8 0,2 99,0 % 60,4 58,9 P12 Grunnskoleundervisning 305,5 284,8 286,0 1,2 99,6 % 785,1 750,7 P13 Introduksjonstjenester 15,2 14,4 14,1-0,4 102,7 % 77,0 64,8 P14 Vann og avløp -61,5-63,7-63,6 0,1 100,1 % -87,3-92,0 SENTRALE INNTEKTER -1699,7-1786,6-1780,2 6,3 100,4 % -3735,5 0,0-3601,9 Skatt på inntekt og formue -893,1-948,7-938,4 10,2 101,1 % -1900,0-1893,4 Rammetilskudd -763,3-804,4-803,0 1,4 100,2 % -1620,4-1524,4 Integreringstilskudd (netto) -42,1-32,5-37,8-5,3 86,0 % -143,6-162,8 Vertskommunetilskudd asylmottak -0,7-0,5-0,5 0,0 98,3 % -2,1-2,2 Kompensasjonstilskudd -0,4-0,5-0,5 0,0 98,8 % -19,4-19,1 Særtilskudd enslige mindreårige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -50,0 0,0 FINANSIELLE POSTER 63,9 62,2 62,8 0,6 99,0 % 132,8 0,0 115,7 Renteutgifter 32,2 33,4 32,8-0,6 101,8 % 97,6 14,8 Avdragsutgifter til lånefondet 37,0 37,1 37,9 0,7 98,0 % 113,7 187,4 Renteinntekter -5,2-8,3-7,9 0,4 105,7 % -28,3-30,2 Resultat lånefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -50,2-56,3 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -16,5-19,5-19,5 0,0 100,0 % -134,5 0,0-129,9 Drammen Eiendom KF -16,5-19,5-19,5 0,0 100,0 % -58,4-49,4 Glitre Energi AS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -49,5-49,5 Lindum AS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -11,0-12,0 Drammen Parkering KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -14,1-16,0 Drammen Kino AS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -1,5-3,0 FELLESUTGIFTER/UFORDELT -10,5-2,5-2,6 0,0 109,8 % 116,7 0,0 20,3 Refusjon feriepenger sykelønn -10,5-2,8-2,6 0,2 109,8 % -6,2-13,8 Årets premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -122,9-60,7 Årets amortisering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 93,3 84,3 Premieavsetning pensjon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 8,2-52,4 Lønnsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 41,0 0,0 Reguleringspremie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 103,3 3,8 Bruk av premiefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,1 Øvrige ufordelte utgifter 0,0 0,3 0,0-0,3 0,0 % 0,0 59,0 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 29,3-23,8-22,6 1,2 105,5 % -0,0 0,0-4,7 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 188,5 183,7 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -188,5-183,7 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -234,7-357,3-354,3 3,0 100,8 % -108,8 0,0-185,5 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 108,8 0,0 98,2 Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,8 204,0 Avsetninger til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 48,64 Overføring til investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 120,7 103,9 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0-160,8 Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -3,8-67,1 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0-30,3 Avsetning/bruk VA-fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -8,9-0,2 ÅRETS RESULTAT -234,7-357,3-354,3 3,0 100,8 % 0,0 0,0-87,2 *) Årsprognose vurdert på grunnlag av revidert budsjett etter behandling av 1. tertialrapport 2017 Side 5

6 2. Status budsjett 2017 Det er ikke foretatt nye budsjettekniske justeringer ut over de forhold som er omtalt i 1. tertialrapport Justeringer som ble vedtatt ved bystyrets behandling av 1. tertialrapport innarbeides i budsjettet fra og med juni i år. 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner Regulert budsjett for lønn inkludert sosiale kostnader er på 2 574,8 millioner kroner i Per mai er de akkumulerte lønnsutgiftene på 1 144,6 millioner kroner, som er 5,4 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Lønnsutgiftene per mai er 3,3 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Regulert budsjett for refusjon sykelønn og fødselspenger er på 78 millioner kroner i Per mai er refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspenger på 43,5 millioner kroner, som er 8,4 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. At merinntektene er så vidt høye skyldes gjenomgående nøktern budsjettering av refusjon sykelønn. Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av mai en netto mindreinntekt på 3 millioner kroner, fordelt på følgende måte: Brutto lønnsutgifter: Refusjons sykelønn: Refusjon fødselspenger 5,4 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 2,0 mill. kr høyere enn periodebudsjettet 6,4 mill. kr høyere enn periodebudsjettet Figur 1. Lønn og sykelønnsrefusjon 2017 Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik per programområde, når vi ser lønn og lønnsrefusjoner under ett. Side 6

7 Tabell 2. Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner per programområde per mai 2017 Programområde (tall i 1000) Avvik lønn Avvik refusjoner Netto avvik P01 - Barnehage P02 - Oppvekst P03 - Samfunnssikkerhet P04 - Byutvikling P05 - Helse, sosial og omsorg P06 - Kultur P07 - Ledelse, organisering og styring P08 - Kompetanse, markedsføring og næring P09 - Idrett, park og natur P10 - Politisk styring P11 - Vei P12 - Grunnskole P13 - Introduksjonstjenester P14 - Vann og avløp P20 - Interkommunalt samarbeid Sum programområdene Som det fremgår av tabellen ovenfor har programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester et negativt avvik på 5 millioner kroner når lønnsutgifter og sykelønnsrefusjoner ses i sammenheng. Det største netto mindreforbruket er det programområde 02 oppvekst som har med 2,7 millioner kroner tett etterfulgt av programområde P20 interkommunalt samarbeid med et samlet netto mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. 4. Regnskapsstatus for programområdene Programområdene viser et samlet merforbruk på 5,2 millioner kroner per utgangen av mai. Målt i forhold til revidert årsbudsjett for 2017 er forbruksprosenten på 40,2 prosent når 5/12 (42 prosent) av året er passert. Programområdene vurderes gjennomgående å være under god kontroll per utgangen av mai. Bortsett fra programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester som viser et merforbruk på 7,2 millioner kroner, viser programområdene forholdsvis marginale avvik i forhold til periodisert budsjett. Det understrekes at avvikene i regnskapsrapporten per mai fremkommer før budsjettene er korrigert for vedtatte tilførsler i 1. tertialrapport i Etter de vedtatte styrkinger forventer rådmannen at samtlige programområder styrer mot balanse på årsbasis. Det er i det etterfølgende gitt en kortfattet vurdering av budsjettsituasjonen innenfor enkelte av programområdene. Side 7

8 01 Barnehage Programområdet viser per mai et merforbruk på 0,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Det sentrale ansvaret har et merforbruk på nærmere 0,6 millioner kroner per mai. Merforbruket drives av utgifter til gratis barnehage og spesialpedagogiske tiltak. De kommunale barnehagene, Kompetansesenteret og Forvaltningskontoret melder balanse ved årets slutt. Programområdet står overfor tre større utfordringer per mai; 1) stadig flere velger plass i private barnehager fremfor kommunale, 2) utgifter til spesialpedagogiske tiltak og 3) utgifter til gratis barnehage. 1. Stadig flere velger plass i private barnehager Antall heltidsplasser har økt med 119 siden årsskiftet, og det er til sammen 3675 barn i 3658 operative heltidsplasser i kommunale og private barnehager per mai. Antall heltidsplasser har økt med 13 siden april, og er nå på samme nivå som i mai Det er imidlertid verd å merke seg at det siden i fjor er 35 barn flere i private barnehager, og 35 barn mindre i de kommunale. Figur 2. Utviklingen i antall heltidsplasser i barnehage Tabell 3. Antall heltidsplasser i barnehage per mai 2017 Heltidsplasser barnehage - status per mai Alder Kommunale barnehager Private barnehager Totalt 0-2 år år Sum Side 8

9 2. Utgifter til spesialpedagogiske tiltak Som tabellen nedenfor viser har både antall timer og vedtak har falt sammenlignet med samme periode i Reduksjonen antas likevel ikke å være tilstrekkelig til å nå budsjettert forutsetning. Samlede utgifter til spesialpedagogiske tiltak ventes å overgå budsjettet med 5-6 millioner kroner i Tabell 4. Utviklingen i pesialpedagogiske tiltak i barnehage Spesialpedagogikk i barnehage mai. 16 mai. 17 Endring Prognose 2017 Snitt 2016 Endring Timer pr måned Antall vedtak Gratis barnehage Det er påløpt cirka 9,2 millioner kroner til gratis barnehage per mai Det er nå 677 barn som omfattes av ordningen. Dette er 47 flere barn enn på samme tid i Det økte barnetallet fører til et merforbruk på denne posten som ventes å være i størrelsesorden 2-3 millioner kroner på årsbasis. Konklusjon Programområdets største økonomiske utfordringer er høye utgifter til spesialpedagogiske tiltak og økte utgifter til gratis barnehage. Programområdet ble tilført nærmere 4 millioner kroner grunnet mindreforbruk i 2016 ved behandlingen av 1. tertialrapport, og rådmannen legger derfor til grunn at disse utfordringene kan håndteres uten ytterligere tilførsler i Dette er imidlertid ingen varig finansiering av merutgiftene, og utfordringene knyttet til spesialpedagogiske tiltak og gratis barnehage vil utredes nærmere i forbindelse med økonomiplan For å innfri bystyrets ambisjoner om en god balanse mellom kommunale og private barnehageplasser, er det først og fremst viktig at det etableres kommunale barnehageplasser der hvor etterspørselen er størst (Strømsø-området). I dag er det ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, og i økonomiplan for har Drammen Eiendom fått i oppgave å skaffe til veie tre aktuelle barnehagetomter i løpet av Oppvekst Programområdet viser per mai et mindreforbruk på 1,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Mindreforbruket kan i vesentlig grad tilskrives vakante stillinger innen avdeling Enslige mindreårige flyktninger som følge av redusert bosetting og nedskalering av behovet for å opprettholde plasser i bemannede bofellesskap. Uten mindreutgiftene fra enslige mindreårige, viser programområdet per mai et resultat tilnærmet i balanse. Programområdets ramme er i økonomiplan kompensert for omlegging av den statlig finansieringsordningen for bosetting av enslige mindreårige flykninger. Som tidligere varslet, vil rådmannen vurdere behovet for en nedjustering av rammen til enslige mindreårige flyktninger inn mot 2. tertialrapport I denne forbindelse vises blant annet Side 9

10 til at bystyret ved behandlingen av 1. tertialrapport etter anmodning fra IMDi - har nedjustert årets kvote for bosetting av enslige mindreårige flyktninger fra 15 til 10 personer. Innenfor habiliteringstjenestene meldes om et mulig merforbruk som en følge av ny, ressurskrevende bruker med behov for heldøgns bemanning. Videre knytter det seg fortsatt usikkerhet til behovet for kjøp av statlige institusjonsplasser i barnevernet. Utviklingen følges nøye inn mot 2. tertialrapport. Programområdet ble ved behandlingen av 1. tertialrapport 2017 fritatt for krav om inndekning av fjorårets merforbruk på nesten 4,1 millioner kroner. Forutsatt at de innarbeidede tilpasningstiltakene i årets budsjett gir de forventede virkninger, vurderer rådmannen etter dette at prognosen om et årsresultat tilnærmet i balanse opprettholdes. Tabell 5. Nøkkeltall barnevern barn med opphold per mai Helse-, sosial- og omsorgstjenester Programområdet viser per mai et merforbruk på 7,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. I forhold til forrige rapportering per april er dette en økning i merforbruket på 2,4 millioner kroner. Programområdet er ved behandlingen av 1. tertialrapport kompensert for økte utgifter mv. med netto 5,8 millioner kroner. De fleste tjenesteområdene er antas å drifte i balanse. Programområdet forventes å levere et resultat i samsvar med budsjett for Grunnskole Programområdet viser per mai et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble programområdet styrket med 5,3 millioner kroner som følge av flere elever enn forutsatt i SSB-prognosen, og økning i elever (tilflyttede, barn fra barnehage og elever med endret behovssituasjon) med omfattende hjelpebehov. I tillegg ble programområdet tilbakeført 8,5 millioner kroner fra mindreforbruk i Programområdet forventes etter dette å få et årsresultat i balanse. Side 10

11 5. Sentrale poster 5.1 Skatt og rammetilskudd Inntekts- og formuesskatt Skatteutviklingen i 2016 ble svært god både lokalt og nasjonalt. Uventet høye skatteinntekter i forbindelse med korrigerte fordelingstall for ligningsåret 2015 og for mye avsatt margin til restskatt i 2016 resulterte i rekordhøy skatteinngang for kommunene i november i fjor. De ekstra skatteinntektene i 2016 ble først kjent etter at budsjettforutsetningene for 2017 var lagt. Dette gjelder i stor grad engangsinntekter som ikke forventes videreført i år. Budsjettert skattevekst for 2017 målt i forhold til faktisk regnskap 2016 blir derfor lavere enn lagt til grunn i økonomiplan For Drammen krever årets skatteanslag kun en årsvekst 0,3 prosent, mens tilsvarende vekst på landsbasis er 1,5 prosent. I revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslo regjeringen en nedjustering av det kommunale skatteanslaget til 1,0 prosent vekst på landsbasis. Bystyret har ved behandlingen av 1. tertialrapport valgt å opprettholde Drammen kommunes skatteanslag uendret. Drammens skatteinntekter i årets fem første måneder viser en vekst på 6,1 prosent i forhold til samme periode i fjor. Dette er 1,2 prosentpoeng bedre enn budsjettforutsetningen for perioden, og gir en merinntekt på 10,2 millioner kroner. Den positive skatteutviklingen i mai kan i stor grad tilskrives ekstraordinær innbetaling av tidligere års restskatt. Korrigert for dette ville skatteveksten per mai vært i samsvar med budsjett. Den nasjonale skatteveksten per utgangen av mai er på 3,7 prosent en betydelig nedgang fra 6,4 prosent vekst per utgangen av april. Den nasjonale skatteinngangen i mai viser, som følge av svært høy innbetaling av tileggsforskudd i mai i fjor, en vekst på kun 0,3 prosent. Tabell 6. Skatteutviklingen i 2017 Vedtatt budsjett 1) Rev. budsjett 2) Jan Feb Mar April Mai Drammen kommune 0,3 % 0,3 % 8,4 % 8,1 % 6,6 % 6,1 % 6,2 % Nasjonalt nivå 1,5 % 1,0 % 9,6 % 9,8 % 6,9 % 6,4 % 3,7 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2017 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2017 (nasjonalt) Som det fremgår av figuren nedenfor blir utviklingskurven for kommunens akkumulerte skatteinngang avtagende gjennom året. Spesielt får den et stort fall i november som følge av store engangsinntekter i 2016 som ikke forventes videreført. Dette underbygges av den store nedgangen i forskuddsskatt i mai i år sammenliknet med samme måned i fjor. Side 11

12 Figur 3. Akkumulert skatteutvikling per mai ,0 % Skatteutviklingen i 2017 Akkumulert vekst pr. måned 10,0 % Drammen - budsjett 2017 Endring prosent 8,0 % 6,0 % 4,0 % Drammen kommune Nasjonalt nivå 2,0 % 0,0 % Nasjonal vekst (RNB- 2017) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Det understrekes at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i årets skatteinntekter spesielt hvordan utslagene blir mot slutten av året. Rådmannen velger derfor i denne omgang å opprettholde årsprognosen i samsvar med budsjett, selv om den ekstraordinære innbetalingen av restskatt i mai kan gi merinntekter på årsbasis. Rådmannen vil følge utviklingen nøye, men antar at usikkerheten vil være stor helt fram til skattetallene for november foreligger. Rammetilskudd Rammetilskuddet viser per mai en merinntekt på 1,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merinntekten kan i sin helhet tilskrives inntektsutjevningen for perioden januar mars. Rådmannen legger foreløpig til grunn at inntektsutjevningen på årsbasis vil bli i samsvar med budsjett, men understreker at utslag i skatteveksten lokalt og nasjonalt kan endret dette bildet. 5.2 Andre sentrale inntekter Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere Per utgangen av mai er integreringstilskuddet inntektsført med 32,5 millioner kroner. Dette er 5,3 millioner koner mindre enn i periodisert budsjett, og 9,6 millioner kroner mindre enn i samme periode i fjor. Dette må ses i sammenheng med lavere bosetting enn i samme periode i fjor, samt etterslep i inntektsføringen av tilskudd for år 1. Det er per utgangen av mai bosatt 46 personer, herav 2 enslige mindreårige. I tillegg kommer 23 personer som som i samråd med IMDi er bosatt i 2016, men som skal inngå i 2017-bosettingen. Dette indikerer at bosettingen er i rute når om lag 42 prosent av året er passert. I tillegg har 27 personer kommet på familiegjenforening per utgangen av mai. Mindreinntekten i forhold til budsjett skyldes i hovedsak etterslep i utbetalingen av tilskudd for nye bosettinger i år. Tilskudd år 2-5 for 1. termin er i samsvar med budsjetterte Side 12

13 forutsetninger. Drammen kommune har i tillegg mottatt restbonus fra IMDi på 0,3 millioner kroner for økt bosetting i Forskuttert bosetting i 2016 samt redusert antall enslige mindreårige til bosetting i år vil isolert sett gi reduserte inntekter for tilskudd år 1. På den annen side kan flere familiegjenforeninger enn forutsatt gi økte inntekter. Rådmannen legger foreløpig til grunn at inntektene på årsbasis vil bli i samsvar med budsjett, og vil vurdere utviklingen nærmere fram mot 2. tertialrapport Tabell 7. Bosatte flyktninger per mai 2017 Antall bosatt pr * Målsetting (vedtak) 2017 ** Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,5 % Enslige mindreårige ,0 % Sum bosatte ,0 % Familiegjenforening 25 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 96 *) Dette inkluderer 23 personer som i samråd med IMDi er bosatt i 2016, men som skal inngå i bosettingen **) På grunnlag av anmodning fra IMDi er årets bosettingskvote redusert fra 170 til 165 personer (fra 15 til 10 enslige mindreårige) Særtilskudd enslige mindreårige flyktninger Særtilskuddet til enslige mindreårige flyktninger er fra og med 2017 utvidet til også å omfatte utgifter som tidligere ble refundert fra staten. Drammen kommune har budsjettert med et tilskudd på 50 millioner kroner i For tidligere bosatte personer skal tilskuddet utbetales kvartalsvis, og det var ut fra oppgitt betalingsplan budsjettert med 12,5 millioner kroner i mars. Utbetalingene fra IMDi er forsinket, og periodiseringen av budsjettet er endret i samsvar med dette. Første termin er først utbetalt med 10,4 millioner kroner den 20. juni. Som nærmere omtalt under programområde 02 Oppvekst har bystyret på grunnlag av varsle fra IMDi redusert årets kvote for bosetting av enslige mindreårige flyktninger fra 15 til 10. Isolert sett vil en slik reduksjon gi et inntektsbortfall i år på 2-3 millioner kroner i særtilskuddet. Rådmannen vil vurdere situasjonen nærmere fram mot 2. tertialrapport. I denne forbindelse vil det også vurderes nedjustering av budsjettrammen for programområde 02 Oppvekst som følge av færre enslige indreårige enn forutsatt i budsjettrammen. 5.3 Finansielle poster Den budsjetterte renteforutsetningen for 2017 er lagt basert på en gjennomsnittlig forventet Nibor på 1,10% med marginpåslag på 0,70 prosent som gir en budsjettrente på 1,80 prosent på lån med kortsiktige vilkår. Drammen kommune baserer sine renteforutsetninger på utviklingen i styringsrenten og 3 til 6 måneders Nibor. Renteforutsetningen er også basert på forventninger om utviklingen i bankenes og markedets marginpåslag. Styringsrenter er 0,50 prosent. Side 13

14 Nibor har gradvis sunket hittil i år. Snittet for årets fem første måneder er 0,99 prosent, med siste notering på 0,90 prosent. Marginene på sertifikatene i markedet har vært lave på 10 til 20 basispunkter. Drammen kommune søker å optimalisere fordelingen mellom Kommunalbankens flytende lån og bruk av markedet. Lånefondet har i januar refinansiert et sertifikat på 100 millioner kroner til et 12 måneders sertifikatlån i Kommunalbanken. Avtalt rente er 1,30 prosent. I mai ble det refinansiert et sertifikat på 200 millioner kroner i DNB. Avtalt rente er 0,96 prosent med en varighet på 4 måneder. I forbindelse med 1. tertialrapport 2017 ble bykassas netto finansutgifter redusert med 3 millioner kroner. Av dette kommer 1,5 millioner kroner som følge av lavere innlånsrenter enn forutsatt. I tillegg er forbedret likviditet forventet å gi om lag 1,5 millioner kroner i økte renteinntekter. Rådmannen opprettholder forventningen om fortsatt lave innlånsrenter i 2017, og legger til grunn et årsresultat for finansområdet i samsvar med revidert budsjett. Den gode likviditeten fra 1. tertialrapport har holdt seg i mai. Likviditeten overvåkes løpende i forhold til når det er hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak. Rådmannen vil, som omtalt i 1. tertialrapport, plassere 100 millioner kroner av overskuddslikviditeten i pengemarkedsfond med lav risiko i august. Figur 4. Konsernkonto bank utvikling Konsernkonto bank Gjennomsnittlig saldo pr. mai Mill. kroner Januar Februar Mars April Mai ,6 47,0-42,4 110,7 106, ,3 205,8 281,1 482,7 494, ,8 410,9 418,8 516,7 482,8 Status startlån/formidlingslån I samsvar med budsjettert forutsetning har Drammen kommune søkt Husbanken om 300 millioner kroner til startlån for Kommunens søknad er innvilget av Husbanken. Av innvilget beløp utbetales 200 millioner kroner i juni, mens resterende beløp eventuelt utbetales til høsten. Side 14

15 Rådmannen Engene 1, 3008 Drammen Telefon E-post:

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus for programområdene... 7 01 Barnehage... 7 02 Oppvekst... 8

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 RÅDMANNEN 31. MARS 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2017... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Programområdene

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.05.2016 Rådmannen i Drammen 15. juli 2016 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status per utgangen av mai d.å. Selv

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse - rapport pr

Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status sykefravær per 3. kvartal 2017... 6 5. Regnskapsstatus for programområdene...

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Rådmannen, 25. november 2016 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2016... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4.

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016

Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016 Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016 Rådmannen 13.04.2016 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2016... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Regnskapsstatus

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres utfordringer innenfor

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.05.2014 RÅDMANNEN 27. MAI 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 28.02.2011 Rådmannen i Drammen 5. april 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses budsjett for 2011 stiller store krav til virksomhetenes tilpasningsevne.

Detaljer

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10. Rådmannen i Drammen 3. desember Drammen bykasse - rapport pr. 31.10. 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

2. tertialrapport 2017

2. tertialrapport 2017 2. tertialrapport 2017 Rådmannens forslag 10. oktober 2017 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Innholdsfortegnelse Rådmannens forslag til vedtak:... 4 Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2017... 8

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015 Rådmannen 28.08.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31.07.2011 Rådmannen i Drammen 16. september 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av juli bekrefter i hovedsak det bildet som

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Rådmannen 27.11.2015 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2015... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

2. tertialrapport 2016

2. tertialrapport 2016 2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag 11. oktober 2016 Drammen kommune 2. tertialrapport 2016 2.TERTIALRAPPORT 2016 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2016... 8 Del 2 Økonomi

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 1 Oppsummering (1): Tjenesteområdene styrkes med 8,2 millioner kroner: Økt bosetting av flyktninger Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen Nytt møtesenter og

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Netto driftsresultat 2014-2016 Tall i mill Regnskap Regnskap Regnskap 2014 2015 2016 Sum driftsinntekter 17 905 19 249 20 550 Sum

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

1. tertialrapport 2017

1. tertialrapport 2017 1. tertialrapport 2017 Rådmannens forslag 7. juni 2017 Innhold Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2017... 10 1.1 Oppsummering... 10 1.2 Forslag til budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport... 14

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester

Detaljer