Drammen bykasse - rapport pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen bykasse - rapport pr"

Transkript

1

2 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter Status budsjett Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner Status sykefravær per 3. kvartal Regnskapsstatus for programområdene... 7 Programområde 01 - Barnehage... 7 Programområde 02 Oppvekst Programområde 05 - Helse-, sosial- og omsorgstjenester Programområde 12 Grunnskole Sentrale poster Skatt og rammetilskudd Andre sentrale inntekter Finansielle poster Fellesposter/ufordelte utgifter Befolkningstall per 1. oktober Side 2

3 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr 31.oktober Budsjettet per oktober er korrigert for de budsjettjusteringer som ble vedtatt ved behandlingen av 2. tertialrapport Etter justeringene i 2. tertialrapport viser bykassens budsjett et netto driftsresultat for 2017 på 107,3 millioner kroner. I økonomirapporten per oktober indikerer årsprognosen en forbedring av netto driftsresultat i størrelse 4-5 millioner kroner. Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende: o Skatteutviklingen per september er 1,5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Skatteveksten i Drammen er på 5,4 prosent per utgangen av oktober. Ved behandlingen av 2. tertialrapport ble årets skatteanslag oppjustert med 56 millioner kroner - tilsvarende en skattevekst på 3,3 prosent. o Rammetilskuddet viser per oktober en mindreinntekt på 5,7 millioner kroner. Dette skyldes lavere inntektsutjevning enn forutsatt i budsjettet for perioden januar august, men det forventes at dette vil utjevnes på årsbasis. o Inntekter fra integreringstilskudd mv. ligger 6,6 millioner kroner høyere enn budsjett per utgangen av oktober. Flere personer enn forutsatt i tilskuddskategori år 2-5 blant annet som følge av tilflytting fra andre kommuner bidrar til høyere inntekter. I tillegg har det kommet flere personer på familiegjenforening enn forutsatt i budsjettet. Det anslås at inntektene på årsbasis kan bli i størrelse 2-3 millioner kroner høyere enn budsjettert. o Programområdene viser per september et samlet mindreforbruk på 9,9 millioner kroner tilsvarende 99,6 prosent i forhold til periodisert budsjett. Programområdene vurderes gjennomgående å være under god kontroll, men det varsles et merforbruk i størrelse 2-3 millioner kroner for programområde 02 Oppvekst. Samtidig forventes programområde 01 Barnehage å gå mot et mindreforbuk i størrelse 5-7 millioner kroner, slik at programområdene samlet vurdereds å gå mot et mindreforbruk i størrelse 3-5 millioner kroner i Lønnsutgiftene, sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger, viser en netto merkostnad på 14,6 millioner kroner. Programområdene 01 Barnehage og 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester har et merforbruk på lønn og sykelønnsrefusjon på henholdsvis 5,3 og 16,1 millioner kroner. Programområde 02 Oppvekst har et netto mindreforbruk på 2,4 millioner kroner. De øvrige programområdene har forholdsvis marginale avvik. o Bykassens netto finansutgifter er ved behandlingen av 1. og 2. tertialrapport nedjustert med til sammen 8 millioner kroner som følge av lave innlånsrenter og forbedret likviditet. Rådmannen legger til grunn at finansbudsjettet på årsbasis minst vil oppnå et resultat i samsvar med revidert budsjett. o Etter at samtlige deler av årets lønnsoppgjør nå er gjennomført viser beregningene at merutgiftene har blitt i størrelse 1,5 millioner kroner dyrer enn den avsatte lønnsreserven. Side 3

4 o Status sykefravær i 3. kvartal er omtalt i del 4 i denne rapporten. Drammen kommunes sykefravær på konsernnivå for 3. kvartal 2017 var på 5,7 prosent. Dette er en nedgang på 0,3 prosentpoeng sammenliknet med 3. kvartal 2016 o Oppdaterte befolkningstall viser at Drammen kommune per 1. oktober hadde innbyggere. Befolkningsveksten har de siste 12 måneder vært på 1,01 prosent. Side 4

5 Tabell 1. Drammen bykasse hovedoversikt driftsregnskap per 31.oktober 2017 Beløp i millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2017 Årsprog Regnskap 2016 PROGRAMOMRÅDENE 2 683, , ,0 9,9 99,6 % 3 597,0 3, ,1 P01 Barnehage 418,0 433,6 438,4 4,8 98,9 % 542,4 6,0 522,1 P02 Oppvekst 214,8 235,5 233,4-2,0 100,9 % 298,7-2,5 268,5 P03 Samfunnssikkerhet 38,4 39,3 39,3 0,0 99,9 % 48,9 45,6 P04 Byutvikling 32,2 37,1 36,8-0,3 100,7 % 25,2 28,3 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 1 052, , ,9-1,1 100,1 % 1 344, ,6 P06 Kultur 118,8 119,5 120,0 0,5 99,6 % 147,3 142,4 P07 Ledelse, organisering og styring 155,6 132,5 132,7 0,3 99,8 % 212,3 205,5 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 7,7 6,8 6,7-0,1 102,2 % 9,6 8,4 P09 Idrett, park og natur 65,1 72,6 72,9 0,3 99,6 % 80,1 72,9 P10 Politisk styring 19,3 23,2 23,2 0,1 99,8 % 27,7 24,4 P11 Vei 35,2 40,4 40,3-0,1 100,3 % 61,4 58,9 P12 Grunnskoleundervisning 601,4 621,2 627,8 6,6 98,9 % 805,9 750,7 P13 Introduksjonstjenester 46,1 51,5 52,5 1,0 98,1 % 80,1 64,8 P14 Vann og avløp -121,8-123,1-123,1-0,0 100,0 % -86,8-92,0 SENTRALE INNTEKTER , , ,3 2,9 100,1 % ,7 2, ,9 Skatt på inntekt og formue , , ,5 1,5 100,1 % , ,4 Rammetilskudd , , ,9-5,7 99,6 % , ,4 Integreringstilskudd (netto) -122,0-114,0-107,4 6,6 106,1 % -141,4 2,5-162,8 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,7-1,5-1,6-0,0 98,3 % -2,1-2,2 Kompensasjonstilskudd -0,7-0,5-0,5-0,0 98,8 % -19,4-19,1 Særtilskudd enslige mindreårige 0,0-38,0-37,5 0,5 101,4 % -47,7 0,0 FINANSIELLE POSTER 124,1 117,3 117,9 0,6 99,5 % 125,1 0,0 115,7 Renteutgifter 66,0 66,7 64,1-2,6 104,0 % 97,6 14,8 Avdragsutgifter til lånefondet 74,0 74,3 74,8 0,5 99,3 % 113,7 187,4 Renteinntekter -15,8-23,7-21,0 2,7 112,7 % -29,5-30,2 Resultat lånefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -56,7-56,3 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -97,4-120,3-120,3 0,1 100,0 % -153,8 0,0-129,9 Drammen Eiendom KF -32,9-38,9-38,9 0,0 100,0 % -58,4-49,4 Glitre Energi AS -49,5-63,3-63,3 0,0 100,0 % -63,3-49,5 Lindum AS -12,0-14,3-14,3 0,0 100,0 % -14,3-12,0 Drammen Parkering KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -14,1-16,0 Drammen Kino AS -3,0-3,8-3,8 0,0 101,0 % -3,8-3,0 FELLESUTGIFTER/UFORDELT -12,4-3,9-5,1-1,2 90,7 % 106,1-1,5 20,3 Refusjon feriepenger sykelønn -12,4-4,6-5,1-0,5 90,7 % -6,2-13,8 Årets premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -122,9-60,7 Årets amortisering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 93,3 84,3 Premieavsetning pensjon 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 % 8,2-52,4 Lønnsreserve 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 % 7,0-1,5 0,0 Reguleringspremie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 103,3 3,8 Bruk av premiefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,1 Øvrige ufordelte utgifter 0,0 0,7 0,0-0,7 0,0 % 23,3 59,0 INTERKOMMUNALT SAMARBEID -9,0-30,1-29,5 0,6 102,1 % 0,0 0,0-4,7 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 183,7 194,4 188,5-5,9 103,1 % 188,5 183,7 Motpost avskrivninger -183,7-194,4-188,5 5,9 103,1 % -188,5-183,7 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -312,7-449,1-436,3 12,8 102,9 % -107,3 4,5-185,5 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 107,3 0,0 98,2 Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 127,3 204,0 Avsetninger til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 48,6 Overføring til investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 120,7 103,9 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -87,2-160,8 Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -44,6-67,1 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0-30,3 Avsetning/bruk VA-fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -8,9-0,2 ÅRETS RESULTAT -312,7-449,1-436,3 12,8 102,9 % 0,0 4,5-87,2 Side 5

6 2. Status budsjett 2017 Justeringene vedtatt ved bystyrets behandling av 2. tertialrapport er innarbeidet i budsjettet fra og med oktober. Utover dette er det ikke foretatt andre justeringer. 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner Revidert lønnsbudsjett (inklusiv sosiale kostnader) totalt i år utgjør 2 627,4 millioner kroner. Per oktober er akkumulerte lønnsutgifter 2 153,3 millioner kroner, 30,5 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Lønnsutgiftene er 4 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Revidert budsjett for refusjon sykelønn og fødselspenger utgjør totalt 85,1 millioner kroner i Per oktober er refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspenger 86,5 millioner kroner, som er 15,9 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. At merinntektene er så vidt høye skyldes gjenomgående nøktern budsjettering av refusjon sykelønn. Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av oktober en netto merkostnad på 14,6 millioner kroner, fordelt på følgende måte: Brutto lønnsutgifter Refusjons sykelønn Refusjon fødselspenger 30,5 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet 1,8 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet 14,2 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet Figur 1. Lønn og sykelønnsrefusjon Status sykefravær per 3. kvartal 2017 Drammen kommunes sykefravær (konsern) for 3. kvartal 2017 var på 5,7 prosent. Dette er en nedgang på 0,3 prosentpoeng sammenliknet med 3. kvartal De samlede sykefraværsresultater fra årets tre første kvartaler tilsier at det vil være mulig å innfri aktuelle sykefraværsmålsettinger for konsern for Side 6

7 Tabell 2. Historisk sykefraværsutvikling i konsern - 3. kvartal 3. kvartal 2015* 3. kvartal kvartal ,0 % 6,0 % 5,7 % * Rapport fra tidligere lønns- og personalsystem Vivaldi Figur 3. Resultat sykefravær 3. kvartal 2017 per programområde kv kv Regnskapsstatus for programområdene Ved utgangen av oktober har programområdene et samlet mindreforbruk på 9,9 millioner kroner. Målt i forhold til revidert årsbudsjett for 2017 er forbruksprosenten på 77,2 prosent når 10/12 (83,3 prosent) av året er passert. Programområdene vurderes gjennomgående å være under god kontroll per utgangen av oktober. Med unntak av programområde 01 Barnehage som forventer et mindreforbruk i størrelse 5-7 millioner kroner og 02 Oppvekst som forventer et merforbruk i størrelse 2-3 millioner kroner, forventes de øvrige programområdene å styre mot et årsresultat innenfor vedtatt budsjettramme. Det er i det etterfølgende gitt en kortfattet vurdering av budsjettsituasjonen innenfor enkelte av programområdene. Programområde 01 - Barnehage Programområdet viser per oktober et mindreforbruk på 4,8 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Barnetallsutvikling Per oktober er det til sammen heltidsbarn i private og kommunale barnehager Drammen kommune, fordelt som følger: Side 7

8 Tabell 3. Heltidsplasser barnehage - status per oktober Kommunale Alder barnehager Private barnehager Totalt 0-2 år år Sum Ved inngangen til 2017 ble det antatt at barnetallet i 2017 ville være på samme nivå som i Fram til sommeren var utviklingen i samsvar med denne antagelsen. Fra august har det imidlertid vært markant færre barn i barnehage enn i samme periode i fjor. Forskejllen har gradvis blitt større, og i oktober var det 61 barn færre i barnehagene enn i samme måned året før. Nedgangen har gjort seg gjeldende i både private og kommunale barnehager. Figur 4. Utviklingen i antall heltidsplasser i barnehage Antall heltidsplasser i barnehage Heltidsplasser 2017 Heltidsplasser 2016 Lavere antall barn enn forventet anslås å gi et mindreforbruk på om lag 4 millioner kroner på årsbasis. SSBs telling fra per 1. juli 2017 viser en nedgang på 76 barn i barnehagealder siste 12 måneder. I tillegg ble kontantstøtten økt fra og med august 2017, noe som også antas å kunne gi redusert etterspørsel etter barnehageplasser. Endringene som er beskrevet ovenfor må ses i sammenheng med disse forholdene. Spesialpedagogiske tiltak Til tross for det fallende barnetallet har antall vedtak økt per oktober, både sammenlignet med foregående måned og samme tidspunkt i fjor. Veksten i antall vedtak var i årets første måneder høyere enn budsjettert. Utover våren avtok imidlertid veksten, og i perioden mai august var det færre vedtak enn på samme tid i Til tross for det fallende barnetallet har imidlertid antall vedtak om spesialpedagogiske tiltak økt både i september og oktober, både sammenlignet med foregående måned og samme tidspunkt i fjor. Forventet merforbruk for inneværende år er på 5 millioner kroner, og vil dekkes innenfor programområdets ramme. Side 8

9 Timer per måned Antall vedtak Drammen bykasse - rapport pr Figur 5. Utviklingen i spesialpedagogiske tiltak Utvikling gjennom året Antall barn/vedtak 2015 Antall barn/vedtak 2016 Antall barn/vedtak 2017 Sum timer pr måned 2015 Sum timer pr måned 2016 Sum timer pr måned 2017 * Prognose for november og desember er vist i gult Gratis barnehage Per oktober har det påløpt cirka 14,8 millioner kroner til gratis barnehage. 525 barn omfattes nå av ordningen. Det er 50 barn færre enn på samme tid i Figur 6. Utvikling i antall gratisplasser i barnehage Antall gratisplasser jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Både lavere antall barn i kommunen og høyere kontantstøtte kan ha bidratt til denne utviklingen. Det er også mulig at innskjerpingen av aktivitetsplikten har resultert i færre barn med friplass. Som omtalt i 2. tertialrapport har Drammen kommune mottatt 4,9 millioner kroner i statstilskudd til for utsatte femåringer og/eller femåringer med minoritetsspråklig bakgrunn for barnehageåret Det reduserte barnetallet samt tildelingen av statlige midler til formålet innebærer at det ikke lenger forventes merforbruk på denne posten i Side 9

10 Kommunale barnehager De kommunale barnehagene viser per oktober et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner, og melder om balanse ved årets slutt. Årsprognose På grunn av den uforutsette nedgangen i barnetallet ventes programområdet på årsbasis å gå mot et mindreforbruk i størrelse 5-7 millioner kroner. Programområde 02 Oppvekst Programområdet viser per oktober et merforbruk på 2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merforbruket fremkommer etter at programområdet ved behandlingen av 2. tertialrapport ble tilført 1,7 millioner kroner som kompensasjon for brukervekst innenfor tjenester til funksjonshemmede, samtidig som budsjettrammen ble redusert med 2,5 millioner kroner som følge av redusert bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Merforbruket skyldes i hovedsak at forutsatte omstillingstiltak for inneværende år ikke er innfridd fullt ut. Dette skyldes blant annet at tar tid før man oppnår full effekt av de gjennomførte tiltakene. Antall barn og unge innenfor barnevernstjenesten med varig passering utenfor hjemmet holder seg forholdsvis stabilt. Per oktober hadde barnevernstjenesten omsorgen for 148 barn med varig plasssering utenfor hjemmet (mot 147 per september). Det anslås at programområdet på årsbasis vil gå mot et merforbruk i størrelse 2-3 millioner kroner tilsvarende om lag 0,8 prosent av budsjettrammen. Det understrekes at årsprognosen fortsatt er beheftet med en viss usikkerhet, blant annet i forhold til mulige nye plasseringer i institusjon og tilpasning til redusert utgiftsramme for enslige mindreårige flyktninger. Det jobbes kontinuerlig med å tilpasse driften mot rammen. Programområde 05 - Helse-, sosial- og omsorgstjenester Programområdet viser per oktober et merforbruk på 1,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette er en mindre forbedring i forhold til foregående måned som viste et merforbruk på om lag 2 millioner kroner. Budsjettsituasjonen innenfor programområdet vurders å være under kontroll, og det forventes et resultat i samsvar med budsjett på årsbasis. Programområde 12 Grunnskole Programområdet viser per oktober et mindreforbruk på 6,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette tilsvarer 0,8 prosent av programområdets totale budsjettramme. Mindreforbruket ligger hovedsakelig ute hos virksomhetene. Flere av skolene med mindreforbruk har planlagt/satt i bestilling større innkjøp som vil redusere mindreforbruket noe i årets to siste måneder. Det forventes at programområdet samlet sett holder seg innenfor tildelt ramme i Side 10

11 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Endring prosent Drammen bykasse - rapport pr Sentrale poster 6.1 Skatt og rammetilskudd Inntekts- og formuesskatt Årets skatteinntekter har holdt seg på et høyere nivå enn forventet, og i forslaget til statsbudsjett 2018 la regjeringen til grunn en oppjustering av kommunenes skatteinntekter i 2017 med nesten 3,4 milliarder kroner tilsvarende en vekst på 3,3 prosent. Bakgrunnen for oppjusteringen er ekstraordinært store utbytter til personlige skattytere for inntektsåret 2016, som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen. Ved behandlingen av 2. tertialrapport vedtok bystyret å oppjustere Drammen kommunes skattevekst i samsvar med regjeringens forslag til 3,3 prosent. Dette tilsvarte en økning av kommunens skatteanslag for 2017 med 56 millioner kroner. Skatteutviklingen til og med oktober er 1,5 millioner kroner bedre enn redusert budsjettert. Skatteveksten i årets ti første måneder er på 5,4 prosent, og har holdt seg stabil de siste tre månedene. Den nasjonale skatteveksten har også holdt seg svært stabil de seneste månedene, og er per utgangen av oktober på 3,9 prosent. Tabell 4. Skatteutviklingen i 2017 Vedtatt budsjett 1) Forsl. 2. tertial 2017 Figur 6. Akkumulert skattevekst per måned Statsb ) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Drammen kommune 0,3 % 1,0 % 3,3 % 8,4 % 8,1 % 6,6 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 6,9 % 5,5 % 5,4 % 5,4 % Nasjonalt nivå 1,5 % 1,0 % 3,3 % 9,6 % 9,8 % 6,9 % 6,4 % 3,7 % 3,7 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2017 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2017 (nasjonalt) 3) Nytt skattevekstanslag Statsbudsjett 2018 og 2. tertialrapport ,0 % Skatteutviklingen i 2017 Akkumulert vekst pr. måned 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % Drammen - budsjett 2017 (vekst 3,3%) Regnskap Drm. kommune Regnskap landsbasis 2,0 % 0,0 % Anslag landsbasis 2017 (SB- 2018) Side 11

12 Som det fremgår av figuren ovenfor forventes ikke lenger en så stor nedgang i skatteinntktene i årets to siste måneder som tidligere antatt. Det er imidlertid stor spenning knyttet til skattetallene for november som i tillegg til å være en betydelig skattemåned også pvirkes av korrigert fordelingstall og marinavregning basert på skatteoppgjøret for Som nevnt i tidligere rapporteringer var skatteinngangen i november 2016 svært høy, og det må påregnes en noe lavere inntekt i november i år. For å nå budsjettforutsetningen om 3,3 prosent vekst på årsbasis må kommunens skatteinntekter i årets to siste måneder ikke være mer enn 4,6 prosent lavere enn inntektene i samme periode i fjor. Rådmannen anser dette som sannsynlig, og legger til grunn at det revidert skatteanslaget for 2017 vil bli nådd. Rammetilskudd Rammetilskuddet viser per oktober en mindreinntekt på 5,7 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Mindreinntekten skyldes i hovedsak lavere inntektsutjevning for perioden januar august enn budsjettert. På årsbasis er det tatt hensyn til lavere inntektsutjevning som følge av oppjusteringen av årets skatteanslag både lokalt og nasjonalt. Det forventes derfor at rammetilskuddet vil komme ut tilnærmet i balanse så fremt disse forutsetningene nås. 6.2 Andre sentrale inntekter Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere Per utgangen av oktober er integreringstilskuddet inntektsført med 114,0 millioner kroner. Dette er 6,6 millioner koner mer enn i periodisert budsjett, men 8,0 millioner kroner mindre enn i samme periode i fjor. Dette må ses i sammenheng med lavere bosetting enn i samme periode i fjor, samt noe etterslep i inntektsføringen av tilskudd for år 1. Det er per utgangen av oktober bosatt 130 personer, herav 10 enslige mindreårige. I tillegg kommer 23 personer som som i samråd med IMDi er bosatt i 2016, men som skal inngå i 2017-bosettingen. Samlet bosetting per utgangen av oktober er dermed på 153 personer det vil si at det gjenstår å bosette 12 personer i årets to siste måneder. Bosettingskvoten for enslige mindreårige er i sin hehlet oppfylt. I tillegg til nevnte bosetting har 35 personer kommet på familiegjenforening per utgangen av oktober. Budsjetterte inntekter fra integreringstilskuddet for år 1 (bosettingsåret) ble ved behandlingen av 2. tertialrapport nedjustert med 2,2 millioner kroner. Dette var basert på forskuttert bosetting av 23 personer i 2016 og redusert bosetting av enslige mindreårige flyktninger i år med fem personer. Merinntektene per oktober kan i hovedsak henføres til tilskudd i kategorien år 2-5. Merinntekten skyldes flere personer enn forutsatt i tilskudsgrunnlaget, samt tilflytting fra andre kommuner i løpet av året. Antall personer på familiegjenforening er per oktober noe hølyere enn forutsatt i budsjettprognosen, og kan bidra til at inntektene fra år 1 blir noe hølyere enn budsjettert. Rådmannen anslår etter dette at inntektene fra integreringstilskuddet samlet kan bli i størrelse 2-3 millioner kroner høyere enn budsjettert. Side 12

13 Tabell 5. Bosatte flyktninger per oktober 2017 Antall bosatt pr * Målsetting (vedtak) 2017 ** Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,3 % Enslige mindreårige ,0 % Sum bosatte ,7 % Familiegjenforening 35 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 188 *) Dette inkluderer 23 personer som i samråd med IMDi er bosatt i 2016, men som skal inngå i 2017-bosettingen **) På grunnlag av anmodning fra IMDi er årets bosettingskvote redusert fra 170 til 165 personer (fra 15 til 10 enslige mindreårige flyktninger) Særtilskudd enslige mindreårige flyktninger Særtilskuddet til enslige mindreårige flyktninger er fra og med 2017 utvidet til også å omfatte utgifter som tidligere ble refundert fra staten. Budsjetterte inntekter ble som følge av reduksjon av årets bosettingskvote med fem personer redusert med 2,3 millioner kroner ved behandlingen av 2. tertialrapport. Etter dette forventes at Drammen kommune vil motta 47,7 millioner kroner i særtilskudd i For tidligere bosatte personer skal tilskuddet utbetales kvartalsvis. Det er per oktober mottatt tilskudd for kvartal 2017, samt tilskudd for nye bosettinger hittil i år. I forhold til periodisert budsjett viser regnskapet en merinntekt på 0,6 millioner kroner. Rådmannen forventer at tilskuddet på årsbasis vil bli i samsvar med revidert budsjett. 6.3 Finansielle poster Den budsjetterte renteforutsetningen for 2017 er basert på gjennomsnittlig forventet Nibor på 1,10 prosent med marginpåslag på 0,70 prosent. Dette som gir en budsjettrente på 1,80 prosent på lån med kortsiktige vilkår. Drammen kommune baserer sine renteforutsetninger på utviklingen i styringsrenten og 3 til 6 måneders Nibor. Renteforutsetningen er også basert på forventninger om utviklingen i bankenes og markedets marginpåslag. Styringsrenten har over lengre tid er 0,50%. Nibor har gradvis sunket hittil i år. Snittet for årets ti første måneder er 0,90 prosent, med siste notering 31. oktober på 0,80 prosent. Marginene på sertifikatene i markedet har vært lave på 10 til 20 basispunkter. Drammen kommune søker å optimalisere fordelingen mellom Kommunalbankens flytende lån og bruk av markedet. Kommunalbanken satt ned sin margin fra 70 punkter til 60 punkter fra og med august. Tabell 6. Refinansiering av lån til og med oktober 2017 Måned Fra Låneinstitusjon Til låneinstitusjon Beløp Ny rente Varighet Januar DNB Kommunalbanken ,30 % 12 mnd Mai Danske Bank DNB ,96 % 4 mnd Augsut Swedbank DNB ,92 % 6 mnd September DNB DNB ,04 % 12 mnd I forbindelse med 1. tertialrapport 2017 ble bykassas netto finansutgifter redusert med 3 millioner kroner. Av dette skyldtes 1,5 millioner kroner lavere innlånsrenter og 1,5 millioner forbedret Side 13

14 Mill. kroner Drammen bykasse - rapport pr likviditet. Som følge av fortsatt lav rente og lavere marginer på lån fra Kommunalbanken ble bykassas netto finansutgifter ytterligere redusert med 5 millioner kroner i forbindelse med 2. tertialrapport Rådmannen foreslår ikke å gjøre noen ytterligere justeringer per oktober. Den gode likviditeten har holdt seg gjennom høsten. Likviditeten overvåkes løpende i forhold til når det er hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak. Rådmannen har, som omtalt i 2. tertialrapport, plassert 100 millioner kroner av overskuddslikviditeten i pengemarkedsfond med lav risiko i august. Figur 7. Konsernkonto bank gjennomsnittlig innskudd per måned Konsernkonto bank Gjennomsnittlig saldo pr. oktober Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Septemb er Oktober ,6 47,0-42,4 110,7 106,1 166,7 284,0 183,2 173,8 299, ,3 205,8 281,1 482,7 494,6 489,9 614,0 480, , ,8 410,9 418,8 516,7 482,8 421,2 654,2 489,7 491,6 631,7 Status startlån/formidlingslån Drammen kommunes omsøkte låneramme for Startlån i 2017 på 300 millioner kroner ble i utgangspunktet innvilget av Husbanken. I juli ble 200 millioner kroner av den innvilgede lånerammen utbetalt. Ved behandlingen av 2. tertialrapport 2017 vedtok bystyret å redusere lånerammen fra 300 til 200 millioner kroner, da det var kun lånt ut 125 millioner kroner per utgangen av august. I tillegg til er dessuten nesten 49 millioner kroner i ubrukte lånemidler fra 2016 til disposisjon i år. I september og oktober har utlånet økt kraftig, slik at det per utgangen av oktober er lånt ut 201,7 millioner kroner. I tillegg er det gitt tilsagn til konkrete boliger og forhåndsgod-kjenninger for 125,7 millioner kroner. Etter den betydelig økede utlånstakten i september og oktober forventer rådmannen at den disponible utlånsrammen på nesten 249 millioner kroner vil bli disponert i sin helhet i år. Per utgangen av oktober har kommunen totalt 856,7 millioner kroner i utlån av startlån. I 2017 er det så langt mottatt 463 søknader og det er 108 søknader som ikke er behandlet. Side 14

15 6.4 Fellesposter/ufordelte utgifter Pensjonsutgifter Sentrale pensjonsposter for 2017 kan først beregnes når endelige aktuarberegninger foreligger på nyåret. Som vanlig er disse postene beheftet med en viss usikkerhet. Rådmannen legger foreløpig til grunn at pensjonsutgiftene blir som forutsatt i 2. tertialrapport. Sentral lønnsreserve Som følge av nedjusteringen av anslaget for årets lønnsvekst fra 2,7 til 2,4 prosent i revidert nasjonalbudjett ble den sentrale lønnsreserven nedjustert med 5 millioner kroner ved behandlingen av 1. tertialrapport. Etter at alle lønnsoppgjør for 2017 nå er gjennomført viser resultatene en merutgift på om lag 1,5 millioner kroner utover den avsatte reserven. Vedtak om etterberegning av merverdiavgiftskompensasjon vedr. Drammensbadet Som varslet i 2. tertialrapport 2017 har Skatt Sør etter fornyet behandling oversendt Drammen kommunes klage på vedtaket om å tilbakebetale 62,9 millioner kroner i momskompensasjon til Skattedirektoratet. Ut fra signaler Drammen kommune har mottatt kan det ikke påregnes at svar fra Skattedirektoratet vil foreligge med det første. Av det totale kravet ble 58,1 millioner kroner tilbakebetalt og belastet i bykassens 2016-regnskap. I tillegg kommer to justeringskrav hver om lag 2,4 millioner kroner til betaling i 2017 og I samsvar med bystyrets vedtak vil justeringskravene bli dekket ved bruk av disposisjonsfondet. Marienlyst Utvikling AS dekning av påløpte utviklingskostnader Rådmannen har lagt frem sak om Marienlystprosjektet og bortfall av avtaler til behandling i bystyrets møte 19. desember. I denne forbindelse foreslås blant annet at Drammen kommunes andel av påløpte utviklingskostnader i Marienlyst Utvikling AS dekkes over kommunens disposisjonsfond og avsettes som kostnad i regnskapet for Det er per i dag påløpt om lag 26,4 millioner kroner i utviklingskostnader i Marienlyst Utvikling AS, og Drammen kommune er forpliktet til å dekke 50 prosent av dette (13,2 millioner kroner) ved avvikling av samarbeidet. 7. Befolkningstall per 1. oktober 2017 Rådmannen påpekte i forslaget til økonomiplan at Drammen kommunes befolkningsvekst i 2016 og 1. halvår 2017 har vært klart lavere enn de foregående år. Statsistisk Sentralbyrå (SSB) har nylig lagt fram befolkningstall per 3. kvartal Per 1. oktober hadde Drammen kommune innbyggere. I forhold til den meget lave veksten i årets to første kvartaler har veksten tatt seg noe opp i 3. kvartal. Sammenliknet med innbyggertallet per 1. oktober 2016 er veksten siste 12 måneder på 1,01% både i Drammen og på landsbasis. Spesielt for Drammen er dette en klar økning i forhold til 12-månedersveksten på 0,48% per 1. juli i år. For 3. kvartal 2017 isolert fremkommer veksten på 236 personer i Drammen slik: - Fødselsoverskudd 92 personer - Netto innenlands innflytting 16 personer - Netto innvandring fra utlandet 128 personer Side 15

16 Tabell 7. Befolkningsutvikling til og med 3. kvartal 2017 Figur 8. årlig befolkningsvekst i perioden Paul Røland kommunaldirektør økonomi og næring Roar Paulsen økonomisjef Side 16

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015

Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015 Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015 RÅDMANNEN 31. MARS 2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 2. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag 9. oktober 2013 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 2.TERTIALRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2013... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MØTEBOK. 111/12 Formannskapet 29.11.2012 / Kommunestyret 06.12.2012. innstilling:

MØTEBOK. 111/12 Formannskapet 29.11.2012 / Kommunestyret 06.12.2012. innstilling: EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Formannskapet 111/12 29.11.2012 BUDSJETTJUSTERING 2012 - DRIFT OG INVESTERING Saknr. Politisk behandling Møtedato 111/12 Formannskapet 29.11.2012 / Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer