DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012"

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012

2 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av bystyret Finansreglementet skal sikre at kommunene ikke påtar seg vesentlig finansiell risiko gjennom sin finansforvaltning. For Drammen kommune knytter den finansielle risikoen seg i hovedsak til gjeldsforvaltningen, ettersom kommunen for tiden ikke har plassering av finansielle aktiva. Drammen bystyre har vedtatt at finansreglementet skal forelegges bystyret årlig. Dette ble gjort i forbindelse med behandlingen av Drammen kommunes finansrapport for 2011 (sak 87/2012) i bystyrets møte 19. juni i år. I denne forbindelse vedtok bystyret å endre finansreglementets pkt. 7.4 slik at maksimal periode for rentebinding ble utvidet fra 10 til 20 år. Utover dette ble det ikke vedtatt endringer i finansreglementet. Administrative rutiner for Drammen kommunes finansforvaltning ble med hjemmel i finansreglementets pkt. 5 fastsatt av rådmannen 13. juni i år. Rutinene er forelagt bystyret til orientering ved behandlingen av Drammen kommunes finansrapport for 2011 (sak 87/2012). Lånefondets lånegjeld Drammen kommunes finansreglement gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes. Rådmannen skal forvalte gjeldsporteføljen med de rammer reglementet legger for størrelse på enkeltlån, rentebindingsstrategi for porteføljen og instrumenter som kan benyttes. Lånegjelden pr. 1. januar i år var på mill. kroner. Som det fremgår av tabell 1 er Lånefondets gjeld ved utgangen av august i år økt til mill. kroner. Dette tilsvarer en økning på 108,8 mill. kr, og fremkommer etter opptak av nytt lån på 200 mill. kroner og avdragsbetalinger på 89,2 mill. kroner. Tabell 1. Lånegjeld pr (mill. kroner) Lånefondet Sum lånegjeld Lånefondets vedtatte låneramme for 2012 er på 723,1 mill. kroner, inklusiv de justeringer bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport Behovet for nye låneopptak vurderes fortløpende, avhengig av likviditetsbehov og fremdrift i investeringsprosjektene. Lån søkes tatt opp til markedets beste betingelser, og det innhentes konkurrerende tilbud i henhold til rammeavtale inngått med prekvalifiserte finansinstitusjoner, jfr. BTV Innkjøp 1. Det vil være behov for ytterligere låneopptak i løpet av høsten i størrelse 300 mill. kroner, og det anslås at lånegjelden ved årets utgang vil være om lag mill. kroner. Dette er nesten 200 mill. kroner lavere enn forutsatt i økonomiplan , og har sammenheng med justert periodisering i deler av investeringsbudsjettene. 1 Innkjøpsforum for fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold

3 Figur 1. Drammen kommune utvikling i lånegjeld Blant annet for å være sikret i forhold til refinansieringsrisiko, søkes det å spre låneporteføljen på ulike finansieringskilder. Drammen kommune har derfor lagt vekt på å kombinere tradisjonelle lneopptak gjennom KLP/Kommunekreditt og Kommunalbanken med bruk av markedene for sertifikat- og obligasjonslån. Pr. utgangen av august i år fordeler låneporteføljen seg på følgende låneinstitusjoner/lånetyper: Tabell 2. Fordeling långivere pr ( mill.kr) Låneinstitusjon Beløp KLP/Kommunekreditt 999,7 Kommunalbanken 1 801,3 Sertifikatlån 850,0 Obligasjonslån 585,0 Sum lånegjeld 4 236,0 I reglementet ligger det en begrensning om at enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 15 % av den totale gjeldsporteføljen. Av en låneportefølje på mill. kroner innebærer dette at et enkeltlån ikke kan overstige 635 mill. kroner. Alle lånene i porteføljen ligger godt innenfor dette kravet. Det største lånet i porteføljen er et fastrentelån med 7 års rentebinding i KLP/Kommunekreditt på 400 mill. kroner. Lånefondet videreformidler de innlånte midlene til Drammen bykasse og de kommunale foretakene i henhold til budsjetterte forutsetninger. Det er bykassen, sammen med Drammen Eiendom KF som svarer for det meste av det budsjetterte lånebehovet, hhv 57,5 pst. og 42,2 pst. av Lånefondets utlån. Vurdering av låneporteføljen I henhold til kommunens finansreglementet skal rentesikret andel av låneporteføljen ligge i intervallet pst. Det legges opp til at kommunen i en normalsituasjon rentesikrer rundt 50 pst. av låneporteføljen. Andel lån med fast rente eller annen form for rentesikring utgjør pr. 31. august

4 54 pst, mens lån med flytende eller kortsiktige rentevilkår utgjør 46 pst. Dette innebærer at rentesikret andel av låneporteføljen er svakt redusert fra årsskiftet, da den utgjorde 55,2 pst. Tabell 3. Låneporteføljen andel rentesikring Mill. kr Andel Andel Andel Andel Delsum flytende rente % % % % Delsum fast rente % % % % Sum lånegjeld % % % % Figur 2. Andel fast og flytende rente pr. 2. tertial 2012 Låneportefølje pr % 54 % Fast Flytende Rentesikringsstrategi Strategien tar utgangspunkt i at forfallstidspunktene for den rentesikrede låneporteføljen fordeles med like andeler over de neste 5 perioder (år), og andelene blir dermed 10 % pr år. Fig. 4. Forfallsstruktur rentesikring pr ,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Forfallsstruktur i prosent av rentesikret lånegjeld <1 år 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-10 år

5 Renter % Figuren ovenfor viser forfallsstrukturen på rentebindingen. Denne viser at det er en god spredning av rentebindingsforfallene over den kommende tiårsperioden, men at det er en overvekt av sikringer med forfall i intervallet 3-4 år, mens spesielt forfall i intervallet 5-6 år er noe lavere enn ønskelig. Rentesikringen handler om å sikre en del av kommunenes låneporteføljer mot fremtidige rentesvingninger, i tillegg til mulige rentegevinster på sikt. Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med rapporteringer. Som følge av at de lange rentene den senere tid har ligget forholdsvis lavt, har rådmannen funnet det fornuftig å øke andelen rentesikret gjeld til 54% pr. utgangen av august. Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi, og vil etter rådmannens vurdering gi tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader, når det også tas hensyn til merkostnadene som følger av å binde renten fremover. Renteutviklingen i 2012 I Lånefondets budsjett for 2012 var det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2012 på 3,5 pst. for den ikke-sikrede delen av låneporteføljen. Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble budsjettrenten nedjustert til 2,7 pst. Rentenivået på denne delen av porteføljen styres i stor grad av nivået på 3 måneders Nibor. Utviklingen i Nibor-renten har vist en fallende tendens gjennom året, og har den seneste tiden ligget under 2 pst. Til og med september er gjennomsnittsrenten for 3 måneders Nibor på 2,35 pst. Figur 3. Renteutviklingen hittil i ,80 Renteutvikling i ,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 3 mnd. Nibor Styringsrente Budsjettrente Slik markedssituasjonen har utviklet seg må det for tiden påregnes et marginpåslag i forhold til 3 måneders Nibor på om lag 0,2 prosentpoeng på Lånefondets innlån. Det forventes at rentenivået vil holde seg lavt også i siste tertial i 2012.

6 Ut fra den senere tids renteutvikling påregnes at gjennomsnittsrenten på den ikke-sikrede delen av låneporteføljen vil ligge lavere enn den justerte budsjettrenten for Dette tilsier at Lånefondets kontantresultat for 2012 vil bli noe høyere enn den justerte budsjettforutsetningen fra 1. tertialrapport om overskudd på 8 millioner kroner. Lavt rentenivå påvirker også bykassens renteinntekter. Her må det også tas hensyn til at referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS (5 års statsobligasjoner) har ligget svært lavt med en gjennomsnittsrente på 1,61 pst. i årets ni første måneder. Samlet vurderes bykassens renteinntekter å bli noe lavere enn justert budsjettforutsetning fra 1. tertialrapport. Samlet sett anslås resultatforbedringen i Lånefondets kontantresultat å bli noe større enn reduksjonen i bykassens renteinntekter. Det bør imidlertid se i forhold til redusert kompensasjonstilskudd fra Husbanken, jfr. omtale ovenfor. Rådmannen har derfor ikke fremmet forslag om nye justeringer i finansbudsjettet pr. 2. tertial i år. Likviditetsutviklingen Kommunens driftslikviditet har gjennomgående vært noe bedre enn foregående år i 2. tertial Det har også i denne perioden vært behov for å gjøre bruk av kommunens trekkrettighet i Nordea (ref. bankavtalen), men disse periodene har vært av kortere varighet. Det er rådmannens vurdering at likviditetssituasjonen er stram, men under tilfredsstillende kontroll. Oppsummering Risikoen på den samlede porteføljen er vurdert til å være lav. Renteutviklingen hittil i år gunstigere enn forutsatt, og det kortsiktige rentenivået ligger noe lavere enn den justerte budsjettforutsetningen. Basert på forventning om fortsatt lavt rentenivå i 3. tertial vurderes finansbudsjettet å være under kontroll. Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig, blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med rapporteringer. Rentesikringen er tilnærmet uendret fra 1. til 2. tertial, og utgjør nå 54% av låneporteføljen.

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Finansrapport Kvinnherad kommune

Finansrapport Kvinnherad kommune Finansrapport Kvinnherad kommune Gjeldsportefølje kommunenummer 1224 2. tertial 2013 Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Oversiktstabell for gjeldsporteføljen Side 5: Krav i finansreglement

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer