Byrådssak /11. Dato: 1. november Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17"

Transkript

1 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og begrensninger. Det er imidlertid bystyret selv som fastsetter reglementet. På oppdrag av kontrollutvalget har kommunerevisjonen utarbeidet bystyresak 65/11 med tittelen: Revisjonsrapport - finansreglementet i Bergen kommune. Saken ble behandlet i bystyret den Kommunerevisjonens rapport har gitt et nyttig bidrag i arbeidet med å vurdere ulike bestemmelser i gjeldende reglement. I tillegg innebærer en slik rapport at det også settes i gang arbeid i byrådsavdelingen med å avdekke og vurdere forhold som ikke tas opp i rapporten, og innarbeide resultatene i reglementet. Den viktigste endringen er å tilpasse reglementet i forhold til at kommunen mottar rentekompensasjon fra Husbanken knyttet til en del investeringer. Dernest foreslås det ramme for hvor stor refinansieringsrisiko kommunen kan ta. Ellers foreslås det et par reglementsjusteringer som følge av ny bankavtale, samt endring når det gjelder rapportering. Leasing er tatt ut av reglementet. Adgangen til å plassere midler i utenlandske statsobligasjoner trekkes tilbake. I samsvar med forskriften har reglementet vært forelagt kommunerevisjonen. Revisjonens uttalelse er vedlagt sammen med forslaget til finansreglement. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I henhold til kommuneloven 52 1.ledd og finansforvaltningsforskriftens 2 skal bystyret selv gi regler for kommunens eller fylkeskommunens finansforvaltning. Forskriften fastsetter dessuten at reglementet skal vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret i Bergen vedtar det vedlagte finansreglement. Monica Mæland byrådsleder Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap 1

2 Saksutredning: I følge 3 i finansforvaltningsforskriften skal reglementet vektlegge hensynet til en forsvarlig økonomiforvaltning og hensynet til å kunne dekke løpende betalingsforpliktelser. Reglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen eller fylkeskommunen fra å ta vesentlig finansiell risiko i sin finansforvaltning. I Bergen kommune er det gjeldsrentene som har størst budsjettmessig betydning. Innholdet i reglementet innrettes derfor etter dette. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. Det er også bestemt i forskriften at kommunen må ha nok kunnskap om finansforvaltning til at forvaltningen kan utøves i tråd med reglementet. Saksutredningen viser bakgrunnen for de foreslåtte endringene i dagens finansreglement. a) Refinansieringsrisiko: Rapporten fra kommunerevisjonen anbefaler at det settes rammer for refinansieringsrisiko. Dette er allerede fulgt delvis opp ved at den nye bankavtalen utvider kassekredittrammene med kr 250 mill sammenlignet med tidligere bankavtale. I tillegg foreslås at følgende bestemmelse tas inn i punkt C 1 i reglementet: "Det skal alltid være tilstrekkelig likviditet samt trekkrettigheter på kommunens juridiske bankkonto til å dekke forventede utbetalinger de neste 60 dager." Dette kravet har til nå ikke vært oppfylt ved årsskiftene. Økt likviditet vil innebære lavere låneetterslep ved årsskiftene. b) Betydning av renteavhengige statstilskudd ved beregning av budsjettrisiko. Renteavhengige statstilskudd har til nå ikke vært en del av finansreglementet, men disse har betydning for budsjettavvik som følge av renteendringer. Økte markedsrenter medfører både økte låneutgifter og økte statstilskudd. Tilskuddene utbetales via Husbanken og følger rentesatsen for husbanklån med flytende rente. Tilskuddene knyttes til en del investeringer til helse, skole eller kirkeformål. Hver kommune er tildelt egen ramme i Husbanken. Når rammen er fylt opp, vil det årlige beløpet som banken betaler til kommunen bare være avhengig av rentenivået samt årlig reduksjon i grunnlaget for utbetaling av tilskudd. Statstilskuddene reduserer kommunenes behov for lån med fast rente. Behovet for fast lånerente i Bergen kommune er tallfestet gjennom en referanseportefølje, jf punkt D 6 i finansreglementet. Fordi rentekompensasjon er avhengig av rentenivået, endres referanseporteføljen. Behovet for rentebinding for gjeld blir redusert. Målet er fortsatt å anslå den porteføljen som minimerer renterisikoen over tid. En måte å vise dette på er å anslå hvor mye gjeld som reelt sett betjenes at bykassens frie inntekter. Endringer i rentenivå knyttet til denne gjelden kan få konsekvenser for tjenesteproduksjonen. Anslag som viser hvor mye gjeld som betjenes av kommunens frie inntekter Lånefondets langsiktige gjeld utgjorde kr mill pr Det er bykassen og kommunale foretak som betjener gjelden, men bykassen har også inntekter som delvis kan finansiere renteutgiftene. For å synliggjøre dette har en i mange år delt bykassens langsiktige gjeld inne i tre deler: Formidlingslån, avgiftsfinansiert gjeld og ikke- avgiftsfinansiert gjeld. 2

3 Det redegjøres for dette i note 14 i bykassens regnskap. (jf. Bergen kommunes årsmelding for 2010 side 130.) I tillegg må bykassen betjene resten av den langsiktige lånefondsgjelden som ikke er utlånt til kommunale foretak eller aksjeselskap. (jf. Bergen kommunes årsmelding for 2010 side 138.) Dette er gjeld som inngår i finansieringen av det akkumulerte pensjonspremieavviket. Renteavhengige statstilskudd kan finansiere størstedelen av renteutgiftene knyttet til en del investeringer til skole- eller helseformål. Netto inntektsført beløp utgjorde kr 56,9 mill i fjor. Av rapport for finansforvaltningen i 2010 fremgår det at bykassens netto lånerente etter belastning av swaputgifter var 2,8 % i fjor. Dette betyr at tilskuddene i prinsippet kunne dekke renteutgifter for vel kr 2,0 mrd i gjeld (kr 56,9 mill/2,8 %). Renteinntekter fra formidlingslån (boliglån) og rentedelen i gebyrinntekter fra vann- og avløp dekket i fjor mer enn kommunens netto renteutgifter på netto gjeld. Dersom avgiftsfinansiert virksomhet og boliglån gav samme renteinntekt i prosent som netto lånerente (2,8 %), ville det ikke oppstå avvik. Siden renteinntekter i prosent knyttet til boliglånene var høyere enn bykassens netto lånerente, oppstår det avvik. Det samme gjelder for lån til avgiftsfinansiert virksomhet. Neste tabell tallfester avvikene. Renteinntekt i prosent Avvik i mill kr i forhold til lånerente Renter på boliglån 2,96 % 3,5 Renter fra avgiftsfinansiert virksomhet 3,46 % 11,7 Sum avvik i mill kr 15,2 Tabellen viser at renteinntektene var vel kr 15 mill større enn utgiftene. Med fjorårets netto lånerente som grunnlag kan dette beløpet betjene renter for kr 546 mill. (kr 15,2 mill/2,8 %) Tabellen viser tallanslag for lånefondets gjeld ut fra hvilke inntekter som betjente gjelden. Beløp i mill kr pr Rentefri gjeld 1 Formidlingslån (iht. note 14 i regnskap 2010) Lån knyttet til avgiftsfinansiert virksomhet (iht. note 14 i regnskap 2010) Utlån til andre enn bykassen (iht. lånefondets balanseregnskap) 678 Renteavhengige statstilskudd (beregnet beløp) Rentebidrag fra boliglån og avgiftsfinansiert virksomhet (beregnet beløp) 543 Dekkes av bykassens øvrige inntekter Sum aktiva (iht lånefondets balanseregnskap) Beregning av durasjon Å ta inn renteavhengige statstilskudd i finansreglementet får også konsekvenser for tallfesting av hvor mye rentebinding kommunen bør ha på gjelden. Modifisert durasjon for referanseporteføljen er 2,5 etter omlegging som følge av statstilskuddene. (Se avsnitt D 6 i finansreglementet). 3

4 Finansreglementet setter begrensninger for hvor mye den faktiske forvaltningen kan avvike fra referanseporteføljen. Endringen i referanseportefølje får også konsekvenser for avviksrammene. Det foreslås i punkt C 2.2. at den modifiserte durasjon av kommunens gjeld skal være i intervallet mellom 1,25 og 4. (Gjeldende ramme er fra ca 2,1 og inntil 5,1 hvis tilleggskrav er oppfylt.) Sammenligning mellom kommunens brutto lånerente og statsobligasjonsrenten I følge finansreglementet skal kommunens lånerente sammenlignes med statens innlånsrente for lån med noenlunde tilsvarende rentebinding. De renteavhengige statstilskuddene tilsvarer husbankens flytende lånerente, men husbanken yter ikke lån til investeringer der kommunen mottar rentekompensasjonstilskudd. Lånene må kommunene ta opp i markedet. Ved å ha flytende rente på denne andelen av låneporteføljen minimeres kommunen budsjettrisiko. Tilskuddene reduserer derfor behovet for fastrente på lån. I gjeldende reglement måles kommunens brutto årlige lånerente mot renten på 3,5 års statsobligasjonslån med tillegg av 1 % poeng. Denne rentebindingen blir for lang. Det foreslås derfor i punkt A 6, jf punkt D 8 at sammenligningsgrunnlaget endres til rente på 3 års statsobligasjonslån med tillegg av 1 % poeng. Denne rente er lik den rente som benyttes ved beregning av vann- og avløpsgebyr. Renter på statsobligasjoner har blitt betydelig redusert i år. Dette gjelder både i absolutte verdier og i forhold til andre markedsrenter som nibor- og swaprenter. Kommunens lånerenter er bare i begrenset grad knyttet til statsobligasjonsrenter. Konsekvensen er at kommunens mål for størrelsen på lånerentene neppe kan nås før markedsforholdende normaliseres. c) Endringer som følge av ny bankavtale og statsfinansielle utfordringer i Europa. Byrådet vedtok i møtet i sak å inngå kontrakt med DnB NOR Bank ASA om kjøp av banktjenester for perioden Renter på bankkonto og kassekreditt er i den nye bankavtalen med DnBNOR Bank ASA knyttet til tre måneders Nibor rente mot tidligere en måneds Niborrente. Målsetting for kommunens renteavkastning bør knyttes til samme grunnlag som renter i bankavtalen og innarbeides i reglementet i punkt A 6, jf D 8. Det gjeldende finansreglementet ble utarbeidet under finanskrisen da det var usikkerhet knyttet til banksystemets finansiering. Tiltak fra sentrale myndigheter i Norge og de øvrige land i Norden viste at frykten var ubegrunnet. Kredittrammene for bankene DnBNOR Bank ASA, Svenska Handelsbanken AB, Nordea og Danske Bank AS (med filialen Fokus Bank) kan dermed tilbakeføres til rammene før Dette betyr at inntil 100 % av kommunens likviditet kan plasseres i de nevnte bankene. De nevnte bankene har følgende kreditrating fra kredittvurderingsselskapene: Kreditratingselskaper Moody's Standard & Poor DnB Nor Bank ASA Aa3 A+ Nordea Bank Aa2 AA- Danske Bank AS A 2 A Svenska Handelsbanken AB Aa2 AA- Både Standard & Poor og Moody's vurderer ratingen av DnB, Nordea og Handelsbanken til å være stabil. Utsiktene til Danske Bank vurderes til å være svakere. Beholdning i øvrige banker skal ikke overstige 50 % av plasseringene. Bestemmelsen er tatt inn i punkt C 4.2. Det foreslås at adgangen til å plassere midler i utenlandske 4

5 statsobligasjoner, statsgaranterte verdipapirer eller statskasseveksler tas bort. Ellers foreslås det ingen endringer. d) Endring i innholdet i tertialrapporteringen (stresstesting). Revisjonsrapporten peker på at det ikke er foretatt prognoser gjennom året for 1 % poeng endring i rentenivå. I følge reglementet skal rapporteringen gi prognoser for budsjettavvik ved årets slutt. I tillegg skal tertialrapportene angi budsjettvirkningen resten av året av en eventuell endring på 1 % poeng parallelt skift i rentekurven. Det foreslås å ta bort dette tillegget. Rapporteringsrutiner fremgår av punkt E i reglementet. Det er nyttig å gjøre tallmessige anslag for virkningen av 1 % poeng endret rentenivå som en del av budsjetteringen og for rapport pr hvert år. Denne praksisen endres ikke. Nytten av arbeidet reduseres imidlertid gjennom året. Arbeidsbelastningen ved slike regneøvelser er omfattende. e) Leasingavtaler Inngåelse av leasingavtaler var tatt inn i punkt A 1 i reglementet. Slike avtaler er ikke en del av finansforvaltningen. 5

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Etterlevelse av finansreglementet i

Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune Rapport 12/2012 2 0 1 2 Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 12/2012 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2011 Planlegging, styring

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Gunnar Almklov, seniorrådgiver, og Espen Tørum, rådgiver i Statistikkavdelingen, og Marita Skjæveland, konsulent i

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA Vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 11.12.01 Revidert 05.09.07, K-sak 048/07 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. UTARBEIDELSE,

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer