Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR Bakgrunn:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:"

Transkript

1 Lillehammer kommune Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33, , ,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8, , ,9 41 % 66,6 45 % Samlet kortsiktig likviditet 41, , ,5 100 % 148,2 100 % Avkastning pengemarked hittil i år 1 % 2 % 2,6 % Avkastning pengemarked p.a. 3,2 % 3,1 % 2,6 % Avkastning bank p.a 2,7 % 3,3 % 3,4 % Avkastning benchmark (ST1X) 2,4 % 2,3 % 2,2 % Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 12/ Dato: RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR Bakgrunn: Fakta: Rapportering ledig likviditet og andre midler for driftsformål (se neste side)

2 Kr. 66,6 mill er overført fra langsiktig plassering til ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Dette følger planen for nedsalg av den langsiktige portefølgen som ble vedtatt ved 2. tertial rapport Avkastningen på 2,6 % på pengemarkedsfond og 3,4 % på bank er begge høyere enn becnchmark avkastningen ST1X (indeks for statsobligasjoner med forfall innen et år) som er på 2,2 %. Rapportering langsiktig plassering Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Forvaltet av Pareto Pengemarkedsfond 29,7 34,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,4 1 % Obligasjoner 5,0 5,7 5,0 10,2 5,0 17 % 4,9 17 % Obligasjoner nullkupong 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Obligasjonsfond 33,5 38,4 33,3 67,7 18,0 60 % 18,7 64 % Rentepapirer 68,1 78,0 38,3 77,8 23,0 77 % 24,0 82 % Aksjer Norge 19,1 21,9 10,9 22,2 6,8 23 % 5,3 18 % Innskudd i andre banker 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Samlet langsiktig likviditet 87, , % 29,3 100 % Avkastning hittil i året 0,2 % -2,7 % -2,3 % Avkastning p.a. 0,5 % -4,0 % -2,3 % Avkastning benchmark (ST1X) p.a. 2,4 % 2,3 % 2,2 % Avkastning benchmark (ST4X) p.a. 3,0 % 2,7 % 2,4 % Avkastning OSEBX hittil i året 1,8 % -13,9 % -12,5 % Avkastning OSEBX p.a. 5,5 % -20,1 % -12,5 % Fordelingen av de langsiktige plasseringene følger det nye finansreglementet. Det har vært gjort tilpasninger i de forskjellige plasseringsalternativene i siste tertial 2010 og første halvår 2011 for å følge nytt finansreglement. Forklaring til benchmark (sammenligningsporteføljer) i tabellen: ST1X er indeks for statsobligasjoner med forfall innen et år, ST4X er indeks for statsobligasjoner med forfall innen fire år og OSEBX er indeks for aksjer på Oslo Børs Avkastning totalt sett på kortsiktig og langsiktig plassering i 2011 var gevinst 5,1 millioner kroner. Rapportering vedrørende gjeldsforvaltningen

3 Mill. NOK % % Mill. NOK % Mill. NOK % Lån med pt rente 152,2 11 % 68,1 5 % 98,0 7 % 109,0 7 % Lån med NIBOR-basert rente 1264,4 89 % 1333,1 95 % 1380,0 93 % 1365,0 92 % Lån med fast rente 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % Sum lånegjeld 1416,6 1401,2 100,0 1478, ,0 100 Rentebytteavtaler 725,5 51 % 775,0 55 % 858,0 58 % 850,0 58 % Gjennomsnittlig rentebindingstid 1,7 2,1 3,2 3,9 Finansiell leasing 6,1 5,8 5,8 6,0 Samlet langsiktig gjeld 1422,7 1407,0 1480,0 Rentekostnad pt - 3,13 % 3,68 % 3,75 % 3 mnd NIBOR (gj.snitt siste mnd 11) - 2,69 % 3,10 % 3,02 % Antall løpende enkeltlån Største enkeltlån 200,0 200,0 200,0 200,0 Lånebevilgning Total lånebevilgning 2011 var på 136,3 mill kr (eks lånebevilgninger gitt til leasing av anleggsmidler). Av denne er tatt opp kr. 124 mill. Eventuelt opptak av resterende lånebevilgning 2011, vil bli vurdert ved 1. tertial rapport Rullering av sertifikatlån Sertifikatlån er innløst og det er foretatt nyopplåning av disse. Refinansiering av eldre lån Det er foretatt refinansiering av lån ihht tabellen nedenfor. Leasingavtaler Det er i h.t. regnskapet inngått leasingavtaler på til sammen 2,3 mill kr. Rentebytteavtaler Pr foreligger rentebytteavtaler på til sammen kr. 850,0 mill, alle knyttet opp mot lån med flytende rente. Det er i 2011 foretatt endring av rentebytteavtaler og inngått nye rentebytteavtaler for å sikre best mulig sammensetning av gjeldsportefølgen og fastrenteandelen. Jf regnskapets note 16 hadde Lillehammer kommune ved inngangen til 2011 tre rentebytteavtaler som inneholder opsjonsrett til banken. Etter en totalvurdering av gjeldsporteføljen ble opsjonselementene fjernet fra avtalene i november. Som en følge av dette ligger fastrenten i de nye avtalene over markedsrenter pr. november Det pågår et arbeid med å etablere en kommunal regnskapsstandard om finansielle instrumenter, da det per dags dato ikke foreligger klare retningslinjer for bokføring. Sammensetning av langsiktig gjeld Avdra g Nye lån Avdra g Nye lån Avdra g Nye lån Husbanken 65,8 0,3 0,0 65,5 0, ,5 0,3 11,2 106,4 KLP 1,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,7 0,3 0,4 Kommunalbanken 585,6 11,3 0,0 574,3 4,3 570,0 7, ,9 DNB 2,1 0,2 0,0 1,9 0,1 1,8 0,0 1,8 Nordea 83,2-83,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0

4 Nordeasertifikat 275,6 0,9 83,2 357,9 2, ,0 32,2 372,8 DNBsertifikat 403,2 2,4 0,0 400,8 1,4 399,4 0, ,4 Leasing 6,1 0,0 6,1 0,3 5,8 1,8 2,3 6,3 Sum langsiktig gjeld 1 422,6 15,4 0, ,2 9, ,1 41,6 43,5 1480,0 Lånene avdras i h.t. kommunelovens bestemmelse om minimumsavdrag. Gjeldsforvaltningen er innenfor reglementets bestemmelse om minimum 1/3 til fast rente 1/3 til flytende rente og resten etter vurdering. Gjennomsnittlig gjenværede rentebinding på samlet rentebærende gjeld skal være mellom 1 og 5 år, med norm 3. Gjenværende rentebinding på den totale gjeldsportefølgen er 3,9 år pr Det blir fortløpende vurdert om det skal inngås nye fastrenteavtaler, eventuelt forlengelse av eksisterende avtaler for å øke den gjenværende rentebindingstida. Renteutgifter 2011: Tilsvarer Mill NOK i % andel lånegjeld Totale renteutgifter på løpende lån 55,8 100 % 1480 Amortiseringstilskudd 10,9 20 % 289 Vann og Avløp 10,9 20 % 289 Renteinntekter videreformidling lån 3,1 6 % 82 Renteutg. som dekkes av Lhmr komm. 30,9 55 % 820 Som tabellen viser, hadde Lillehammer kommune renteutgifter tilknyttet langsiktig gjeld på 55,8 mill kroner i % av disse rentekostnadene ble dekket av amortiseringstilskudd (rentetilskudd fra staten), kalkulatoriske renter som går inn i selvkostregnskap Vann og Avløp, og renteinntekter av videreformidling av lån. Lillehammer kommune dekket altså kun 55 % av totale renteutgifter over egen drift. Stresstest, totale plasseringer inkl. gjeld pr Iflg. finansreglementet skal det foretas risikovurdering for ledig likviditet og midler beregnet for driftsformål forutsatt en renteøkning på 1 %. De langsiktige plasseringene skal vurderes forutsatt 30 % reduksjon i aksjeverdi og 2 % økning av renter. For å vise den totale risikoen er det foretatt en samlet vurdering av hele porteføljen med 30 % reduksjon i aksjeverdi og 2 % økning av rente. Balanse Balanse Endrings Durasjon Bergnet mulig tap % MNOK parameter Helårsvirkning Gjeld med flytende rente 42,2 624,0 2 % -12,5 Gjeld med fast rente 57,4 850,0 Leasing 0,4 6,0 2 % -0,1 Finans passiva 100, ,0 3,9-12,6 Ansvarlig lån LGE Holding AS 9,2 77,0 2 % 1,5 Videreutlån husbankmidler 12,4 104,0 2 % 2,1 Rentekompensasjon 18,4 154,3 2 % 3,1

5 Selvkostområde VAR 38,7 323,5 2 % 6,4 78,8 658,8 13,1 Bank og korte pengemarked 0,0 0,4 2 % 0,1 0,0 Obligasjoner 0,6 4,9 2 % 1,5-0,1 Obligasjonsfond 2,2 18,7 2 % 2,5-0,9 Aksjer Norge 0,6 5,3-30 % -1,6 Langsiktig plassering 3,5 29,3-2,7 Pengemarkedsfond 8,0 66,6 2 % 0,1 0,1 Bank (hovedbankforbindelse) 9,8 81,6 2 % 1,6 Ledig likviditet 17,7 148,2 1,6 Finans aktiva 100,0 836,3 12,2 Mulig tap vil utgjøre -0,4 Stresstesten er utført på verdier pr , og viser at hvis rente øker med 2 %, og aksjeverdien reduseres med 30 %, så vil Lillehammer kommunes passiva reduseres med 12,6 millioner kroner (tap) og Lillehammer kommunes aktiva økes med 12,2 millioner (gevinst). Netto tap vil utgjøre 0,4 mill kroner. Risikovurderinger pr Rullerende standardavvik over 36 måneder i % pr. år 5,9 % Rullerende standardavvik over 36 måneder til porteføljens strategi i % pr. år 4,2 % Rullerende relativ volatilitet 3,2 % Følgende er hensyntatt ved beregning av risiko: Kommunens langsiktige gjeld består av lån til egne investeringer, samt lån for videreutlån. Husbanken gir rentekompensasjon for en del investeringer (ref amortiseringstilskudd ovenfor). En generell økning i renta vil medføre at kommunen får økte renteinntekter for de videreutlånte midlene, samt økt rentekompensasjon fra husbanken. Selvkostområdet VAR blir belasta med rente. Økning i renta forutsettes dekket inn på selvkostområdet. Reglementet krever vurdering av standardavvik på porteføljen og på porteføljens strategi samt relativ volatilitet (standardavviket til differansen mellom faktisk avkastning og strategi avkastning). Standardavvik på Lillehammer kommunes portefølje siste 36 md er på 5,9 %, mens standardavvik til en sammenlignbar portefølje er 4,2 %, som betyr at det har vært noe mer risiko i Lillehammer kommunes portefølje i forhold til sammenlignbar portefølje. Vurdering/Konklusjon: Portefølge for ledig likviditet og midler beregnet for driftsformål har en beholdning pr på 148,2 millioner kroner. Avkastningen har vært i gjennomsnitt 2,6 % på pengemarkedsfond og 3,4 % på bankinnskudd. Begge er høyere enn becnchmark avkastningen ST1X som er på 2,2 %.

6 Portefølge for langsiktige plasseringer har en verdi på 29,3 millioner kroner pr , og har hatt en negativ avkastning i 2011 på -2,3 %. Finansreglementet til Lillehammer kommune stadfester at for å kunne plassere ledig likviditet i det langsiktige markedet må det finnes fondsmidler som ikke skal benyttes på kort sikt eller at det etter særskilt vurdering kan plasseres andel av ubrukte lånemidler. Lillehammer kommune har ikke fondsmidler som kan plasseres langsiktig, men Lillehammer kommune har ubrukte lånemidler. Pr er de ubrukte lånemidlene ca 76 millioner kroner. Nedsalget av den langsiktige portefølgen fulgte vedtak i kommunestyret om nedsalg til ca 30 mill kroner innen 30. juni Langsiktig gjeld er på 1,48 milliarder kroner pr Renteutgifter til langsiktige lån har vært på 55,8 mill kroner for Lillehammer kommune i Fratrukket amortiseringstilskudd, renter belastet Vann og Avløp og renteinntekter på videreformidling av lån, har Lillehammer kommune blitt belastet med netto 30,9 mill kroner over egen drift. Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til I N N S T I L L I N G : Rapportering vedrørende Lillehammer kommunes finansielle forvaltning pr og gjennom 2011 tas til orientering. Lillehammer, Christian Fotland Rådmann Tjenesteområdeleder/ Fagenhetsleder

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Økonomisk analyse 2015-2018

Økonomisk analyse 2015-2018 Iveland kommune Økonomisk analyse 2015-2018 Likviditet Fond - Finans Gjeld Formannskapet 11.11.2014 Økonomienheten, ESB Side 1 Innhold INNLEDNING... 3 STYRINGSDOKUMENT... 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2014 1 januar til 31 desember Fredrikstad kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer