3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål"

Transkript

1 Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi best mulig tjenestetilbud. 2. Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. 2 Nøkkeltall Hittil i år 2. tertial tertial 2014 Realiserte poster 1,6 mill. 0,6 mill. 1,0 mill. Avkastning 4,77 % 2,43 % 2,28 % Plasseringer til markedskurser 517 mill. 517 mill. 508 mill. Gjennomsnittlig bankinnskudd mill. 738 mill. 469 mill. Brutto lånegjeld mill mill mill. Gjennomsnittlig lånerente 2,86 % 2,86 % 2,90 % 3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Kap. 4, - kommunens finansreglement Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal forvaltes med lav finansiell risiko og høy likviditet. 3.1 Likviditet 2 Kap. 4.1, - kommunens finansreglement Stavanger kommune skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet som minst er like stor som forventet likviditetsbehov de neste 60 dager. Driftslikviditet skal plasseres gjennom kommunens hovedbankforbindelse. 1 Inkludert Kommunale Foretak 2 Inkludert Kommunale Foretak

2 Rapportering I henhold til finansreglementet, kapittel 4, kan en plassere overskuddslikviditeten i markedet, men til lav finansiell risiko og høy likviditet. Plasseringer som kan være aktuelle er pengemarkedsfond. Disse er ikke valgt, da betingelsene i gjeldende bankavtale vil gi bedre avkastning. Stavanger kommune er nå midtveis i en treårig hovedbankavtale med SR bank, med mulighet for 1 års forlengelse. Avtalen gjelder fra Låneporteføljen Kap. 5 - kommunens finansreglement Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut ifra markedssituasjonen. 4.1 Rentedurasjon pr Rentedurasjonen sier noe om hvor følsom låneporteføljen er overfor en endring i rentenivået. Durasjonsintervall Pålydende Rentedurasjon Under 1 år , år , år , år , åt ,69 Over 10 år 0 0 Totalt ,53 Rentedurasjonen på kommunens brutto innlånsportefølje pr. utgangen av august var på 2,5 år. Ifølge finansreglementet skal den være på mellom 0,5- og 5 år, med 2 år som normalnivå. Referanseindeksen (2års-renter) er på 2,27 %, mens kommunens gjennomsnittsrente er på 2,86 %. 4.2 Status gjeld og avdrag pr. 31. august 2014: (millioner kroner - avrundet) Brutto lånegjeld pr kr Låneopptak i 2014: Sertifikatlån, 3 måneder kr 46 Obligasjon, 2 års frn kr 300 Sertifikatlån, 3 måneder kr 284 Sertifikatlån, 3 måneder kr 146 Startlån kr 232 Avdrag: Betalt avdrag kr Ekskl. finansiell leasing, forpliktelse EK foretak og annen langsiktig gjeld.

3 Avsatte avdrag kr Brutto lånegjeld pr kr Låneportefølje pr kreditor, mill kr Kreditor Gjeld pr % av totalgjeld Rente Kommunalbanken AS % 2,11 % KLP Kommunekreditt % 3,91 % Husbanken % 2,43 % Obligasjonslån % 1,89 % Sertifikatlån % 1,78 % Rentebytteavtaler faste % 3,50 % Sum lån/snittrente % 2,86 % I andre tertial 2014 er all netto rentebærende gjeld sikret med fastrente i form av fastrente og rentebytteavtaler. Dette tilsvarer 47 % av all bruttogjeld. Det ble inngått 10 års rentebytteavtale på 150 mill til en rente på 2,969 % i første tertial I henhold til bystyrets vedtak sak 126/13 og 71/14 er det budsjettert med følgende låneopptak i 2014: - 776,3 mill kr til finansiering av egne investeringer og kommunale foretak mill kr i startlån til videre utlån. I løpet av februar er hele årets låneopptak på 630,4 iht sak 126/13 mill tatt opp. Låneopptak på 145,87 etter sak 71/14 ble tatt opp i juni. Det er så langt tatt opp 232 mill i startlån. Vi har refinansiert/tatt opp 9 sertifikatlån og 1 obligasjonslån i 2 tertial Rådmannen har nå en portefølje bestående av 8 sertifikatlån og 4 obligasjonslån for tilsammen 3,3 milliarder kroner. Renten på sertifikatlån varierer en del. Den har i løpet av det siste året ligget mellom 3 mnd Nibor 0,05 % og 3 mnd Nibor. For tiden ligger den på 3 mnd Nibor -0,05 %. Rådmannen oppnår en betydelig besparelse over tid ved å legge ut disse sertifikatene og obligasjonene. Besparelsen viser i ovenstående tabell. 5 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva Kap. 6, - kommunens finansreglement Langsiktige finansielle aktiva er den delen av kommunens finansielle eiendeler som i henhold til foreliggende prognoser, budsjetter og planer, ikke skal benyttes til drift, investering eller nedbetaling av gjeld de neste 48 måneder. 5.1 Avkastning i andre tertial 2014 Stavanger kommunes finansportefølje hadde en avkastning i andre tertial på 2,43 %. Det er 0,67 % over indeks. Oslo børs har i samme periode steget med i overkant av 5 %, mens verdensindeksen har steget 3,6 %. 4 Det avsettes avdrag på obligasjons- og sertifikatlån, 25 års nedbetalingstid benyttes i beregningen av avdrag.

4 Sum verdiskapning i 2014: Hittil i år 2.tertial tertial 2014 Endring urealisert gevinst Kr Kr Kr Realisert gevinst Kr Kr Kr Direkte avkastning Kr Kr Kr Sum Kr Kr Kr Porteføljeoversikt og avkastning: Risiko klasse Bokført verdi i mill. Mark verdi i mill. Andel Avkastn 2. tertial Avkastn hiå Strateg alloker. Ramme Sammen lignings indeks 1 29,6 29,6 6 1,37 2, ST1X 0,9 Avvik fra indeks hittil ,7 19 1,03 2, ST1X 0,7 ST4X 3 64,3 66,3 13 1,61 4, ST4X 1, ,1 47 2,75 5, ST4X 3, ,6 78,8 15 4,41 6, OSEBX -1,58 MSCI OSEBX 0 Sum 483,7 517, ,434 4, ,12 1,65 Porteføljeoversikten viser at plasseringene i risikoklassene 5 ligger innenfor rammene i finansreglementet. I andre tertial 2014 har det blitt kjøpt obligasjoner og aksjefond for omlag kr 19 mill., og solgt for omlag 20 mill. Hittil i år har det blitt kjøpt for omlag kr 72 mill., og solgt for omlag 76 mill. Avvik fra finansreglementets rammer pr : Det er ikke observert noe avvik fra finansreglementets rammer ved tertialets utløp. 5 Se vedlegg og finansreglementet punkt 6 med nærmere beskrivelse av risikoklassene

5 6 Stresstest hele finansporteføljen Det skal i henhold til finansreglementet gjennomføres stresstest for å beregne porteføljens mulige tapsrisiko og størrelsen på bufferfondet. Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelsen av stresstesten for august: Ligningskurser pr. utgangen av rapporteringsmåned Saldo ansvarlig lånekapital Lyse AS kr ,-. Renteøkning på 1,5 % Fall i aksjemarkedet på 20 % Stresstest Stavanger kommune Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet % MNOK parameter tap Gjeld med flytende rente 53 % ,50 % 56,3 Gjeld med fast rente 47 % ,0 Finanspassiva 100 % ,3 Innskudd i bank og korte pengem. 78 % ,50 % -27,5 Norske omløpsobligasjoner 19 % 442 1,50 % 3,0 19,9 Norske aksjer 1 % 34 20,00 % 6,8 Utenl. aksjer 2 % 45 20,00 % 9,0 Netto valutaeksponering 0 Finansaktiva 100 % 2351 Samlet tap for markedsrisiko for langsiktige finansaktiva 35,7 Mulig tap vil utgjøre : 64,5 Stresstesten viser et mulig tap på kr 64,5 mill. på kommunens samlede finansforvaltning. Per er bufferfondet til Stavanger kommune på kr 58,9 mill. Vi vurderer ytterligere rentesikring, noe som vil gjøre at det blir behovet for et mindre bufferfond. I henhold til vedtatt finansreglement, skal rådmannen avsette eventuelle realiserte kursgevinster dersom bufferfondet er lavere enn det som stresstesten viser. Stavanger, 16. september 2014 Gunn M. Soma Rådgiver, SK - Regnskap

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Rapportering finans 31.08.2014

Rapportering finans 31.08.2014 Rapportering finans 31.08.2014 Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer