1. tertialrapport 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. tertialrapport 2015"

Transkript

1 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015

2 Drammen kommune 1. tertialrapport TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport FLERE FÅR TILBUD FORSLAG TIL BUDSJETTMESSIGE ENDRINGER I 1. TERTIALRAPPORT Del 2 Økonomi og budsjett ØKONOMISK STATUS PER 1. TERTIAL REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2015/ KOMMUNEPROPOSISJONEN SENTRAL BUDSJETTPOSTER REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT OPPDATERT ØKONOMIPLAN Del 3 Programområdene PROGRAMOMRÅDE 01 BARNEHAGE PROGRAMOMRÅDE 02 OPPVEKST PROGRAMOMRÅDE 03 SAMFUNNSSIKKERHET PROGRAMOMRÅDE 04 BYUTVIKLING PROGRAMOMRÅDE 05 HELSE OG OMSORG PROGRAMOMRÅDE 06 KULTUR PROGRAMOMRÅDE 07 LEDELSE, ORGANISERING, STYRING PROGRAMOMRÅDE 08 KOMPETANSE, MARKEDSFØRING OG NÆRING PROGRAMOMRÅDE 09 IDRETT, PARK OG NATUR PROGRAMOMRÅDE 10 POLITISK STYRING PROGRAMOMRÅDE 11 VEI PROGRAMOMRÅDE 12 SKOLE PROGRAMOMRÅDE 13 SOSIALE TJENESTER PROGRAMOMRÅDE 14 VANN OG AVLØP Del 4 Eierstyring kommunale foretak og selskaper EIERSTYRING AKTUELLE PROSESSER KOMMUNALE FORETAK SELSKAPER Del 5 Menneskelige ressurser STATUS ANSATT- OG ÅRSVERKSUTVIKLING STATUS SYKEFRAVÆR 1.KVARTAL Vedlegg: 1. Tekniske budsjettjusteringer per 1. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport per 1. tertial Drammen Eiendom KF 1. tertialrapport Drammen Drift KF 1. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 1. tertialrapport Drammen Parkering KF 1. tertialrapport Drammensbadet KF 1. tertialrapport

3 Drammen kommune 1. tertialrapport Tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk i Ny kapitalstruktur i Energiselskapet Buskerud AS innspill fra styret 10. Forslag til ny aksjonæravtale for Energiselskapet Buskerud AS 11. Klimavennlig investeringsportefølje i Drammen kommunale pensjonskasse redegjørelse fra styret 12. Forslag til eierstrategi for Drammensregionens IKT (D-IKT) 13. Økonomisk analyse av Introduksjonssenteret rapport fra Ernst & Young AS 14. Merknader til 1. tertialrapport 2015 fra Fagforbundet Drammen 15. Status Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan

4 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: Drammen kommune - 1. tertialrapport 2015 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2015 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2014 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg II til innstillingen, rebevilges i Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger. 4. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg IV til innstillingen. 6. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2014 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for Drammen Kirkelige Fellesråds låneopptak til investeringsformål i 2015, jfr. forutsatt investeringsplan i økonomiplan : a. Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil kroner , med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kroner b. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år. 8. Drammen kommunes vedtak om mottak av flyktninger utvides fra 130 til inntil 170 personer for årene 2015 og Innenfor den utvidede rammen skal det bosettes inntil 20 enslige mindreårige flyktninger. 4

5 Drammen kommune 1. tertialrapport Som oppfølging av boligsosial handlingsplan utvides lånerammen for Startlån (til videreutlån) fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner i Drammen kommune slutter seg til følgende endringer i kapitalstrukturen i Energiselskapet Buskerud AS: a) Av Drammen kommunes ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS på 465 millioner kroner omgjøres 340 millioner kroner til egenkapital. b) Ansvarlig lån videreføres med 125 millioner kroner. Renten fastsettes for 5 år av gangen og settes lik 5 års swap-rente tillagt en margin på 2,6 prosent. Løpetiden for nytt ansvarlig lån settes til 30 år. c) Utbyttepolitikken (jfr. pkt. 4.2 i Felles eierstrategisk plattform for EB) endres slik at selskapet skal ha en utbyttegrad på 60 prosent av majoritetens andel av resultatet, men at variasjoner i utbytte mellom år utjevnes. 11. Bystyret slutter seg til forslaget til aksjonæravtale for Energiselskapet Buskerud AS slik det fremgår av vedlegg Det gjøres følgende disposisjoner fra Drammen kommunes premiefond i Drammen kommunale pensjonskasse i 2015: a) Det disponeres inntil 22 millioner kroner til finansiering av ekstraordinær rentereguleringspremie i 2015 b) Det disponeres inntil 20 millioner kroner til delvis finansiering av reguleringskostnaden for Bystyret tar redegjørelse fra styret i Drammen kommunale pensjonskasse om klimavennlige investeringer til orientering (jfr. vedlegg 11) 14. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Buskerud Fylkeskommune Holding AS aksjepost i Enter Kompetanse AS. 15. Rådmannen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med Buskerud fylkeskommune og eventuelt sluttføre avtale om kjøp av Strømsø videregående skole. 16. Rådmannen gis fullmakt til eventuell juridisk forfølging for å sikre at Tennishallen på Berskaug benyttes og driftes i henhold til bestemmelsene fra Kulturdepartementet om spillemiddelfinansierte anlegg. 17. Bystyret slutter seg til forslaget til eierstrategi for Drammensregionens IKT (D-IKT) slik det fremgår av vedlegg Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden til etterretning. 5

6 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Osmund Kaldheim rådmann Trond Julin kommunaldirektør økonomi og næring 6

7 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2015 Mill kroner Vedtatt budsjett 2015 Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr Virksom mer/mindre 2014 Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Rammer pr. programområde 1-14: 3 075,7 59, ,9 10,5 28, ,9 01 Barnehage 476,9 5,6 482,5-0,7 6,9 488,7 02 Oppvekst 217,7 5,2 222,9 16,0 238,9 03 Samfunnssikkerhet 44,4 0,0 44,4 44,4 04 Byutvikling 15,8 1,6 17,4 0,7 18,1 05 Helse og omsorg 986,7 17, ,1 1004,1 06 Kultur 134,2 3,2 137,4 1,2 0,2 138,8 07 Ledelse, org. og styring 178,8 4,5 183,3 1,9 0,5 185,7 08 Kompetanse, markedsføring, næring 8,9 0,0 8,9 8,9 09 Idrett, park og natur 67,4 0,5 67,9 0,2 68,0 10 Politisk styring 21,3 0,4 21,7 21,7 11 Vei 53,6-0,3 53,2-0,1 53,2 12 Grunnskole 720,4 11,8 732,1 6,4 0,5 739,0 13 Sosiale tjenester 243,6 9,0 252,5 1,1 4,4 258,0 14 Vann og avløp - 93,8 0,4-93,4-93,4 Sentrale inntekter ,4-0, ,1 0,0 4, ,3 Skatt ,7 0, ,7 22, ,2 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd ,6-0, ,3-15, ,5 Integreringstilskudd -104,4 0,0-104,4-2,5-106,9 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,4 0,0-1,4-1,4 Komp. merverdiavg. Bykassen invest. 0,0 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF 0,0 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Kirk. Fellesråd 0,0 0,0 0,0 0,0 Kompensasjonstilskudd -22,3 0,0-22,3-22,3 Finansielle poster 93,9 0,0 93,9 0,0 0,0 93,9 Renteutgifter 87,2 0,0 87,2 87,2 Renteinntekter -31,3 0,0-31,3-31,3 Avdrag på lån=netto avdrag 68,7 0,0 68,7 68,7 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -30,8 0,0-30,8-30,8 Overføring til/fra komm. bedrifter -117,3 0,0-117,3 0,0-1,7-119,0 Lindum AS - utbytte -11,0 0,0-11,0-0,6-11,6 Drammen Drift KF - eieruttak 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF - eieruttak -48,1 0,0-48,1-48,1 Energiselskapet Buskerud AS -40,0 0,0-40,0-40,0 Drammen Kjøkken KF - eieruttak -2,2 0,0-2,2-2,2 Drammen Parkering KF - eieruttak -15,0 0,0-15,0-15,0 Drammen Kino AS - utbytte -1,0-1,0-1,2-2,2 Fellesutgifter/ufordelte poster 171,4-24,7 146,7 0,0-7,1 139,6 Årets premieavvik (Å190) -71,2 0,0-71,2-71,2 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 70,4 0,0 70,4 70,4 Premieavsetning pensjon (Å192) 12,7-5,6 7,1 7,1 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 0,1 0,1 0,1 Reguleringskostnad pensjon 102,7 0,0 102,7 102,7 Avsetning lønnsreserve 62,7-19,2 43,5-7,1 36,4 Budsjettforutsetning fellesposter -6,0 0,0-6,0-6,0 Sikringstilskudd pensjon 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 185,0 0,0 185,0 185,0 Motpost avskrivninger -185,0 0,0-185,0-185,0 Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -59,8 33,7-26,0 10,5 24,6 9,1 7

8 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Mill kroner Vedtatt budsjett 2015 Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr Virksom mer/mindre 2014 Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -59,8 33,7-26,0 10,5 24,6 9,1 Årsoppgjørsdisposisjoner 59,8-33,7 26,0-10,5-24,6-9,1 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 0,0-79,0-79,0 + avsetning til disposisjonsfond 8,8 0,0 8,8 79,0 87,8 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 54,0 0,0 54,0 54,0 - bruk av disposisjonsfond -2,0-5,6-7,6-10,5-24,6-42,7 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-28,1-28,1-28,1 - bruk/avsetning VA fond -1,0 0,0-1,0-1,0 Årsresultat (+ angir underdekning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8

9 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtak Tilbakeføring av netto mindreforbruk fra investeringsregnskapet for 2014 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Totalt 01 Barnehager 1,506 5,119 6, Oppvekst - 0,016 7,386 7, Samfunnssikkerhet Byutvikling 24,113-24, Helse 12,177 27,630 39, Kultur 0,394 5,697 6, Ledelse, org., styring 16,521 0,074 16, Kompetanse, markedsf., næring Politisk styring 0,869-0, Samferdsel og fellesarealer 1) 9,990-0,734 9, Grunnskole 4,665 93,339 98, Sosiale tjenester 0,508 30,227 30, Vann og avløp 2,813-2, Diverse investeringer 27,559 27,559 Sum netto investeringer 73, , ,838 Statstilskudd - 13,092-13,092 Salg av boliger - 8,750-8,750 Mva- kompensasjon - 5,595-5,595 Låneramme - 73, , ,401 Sum finansiering - 73, , ,838 1) Merforbruk i Drammen Eiendom KF's investeringsregnskap 2013 skyldes påløpte kostnader på 3,7 mill. kr utover budsjett i prosjektet Marienlyst gml. Gress - ny tribune i Klokkesvingen. Merkostnaden må ses i forhold tilsluttbevilgning i 2015 på 9 mill. kr. 9

10 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2015 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2015 pr *) Foreslåtte endringer Nye tiltak/justeringer 2015: 63,400 Forslag revidert budsjett Ny Oppgradering institusjoner - inventar og utstyr 5,000 5, Ny Nytt kjøkkenkonspet - inventar/utstyr mottakersteder 2,000 2, Ny Oppgradering Engene 1 - inventar og utstyr 2,000 2, Ny Utbedring løypenettet i marka 1,000 1, Ny Marienlyst gml. gress - ny tribune inventar/utstyr 1,000 1, Ny Rødskog skole - inventar/utstyr modulbygg 0,400 0, Utlånsramme Startlån (videreutlån) 120,000 52, ,000 Finansiering: -63, Eksterne låneopptak videreutlån -120,000-52, , Eksterne låneopptak investeringer *) -259,941-11, ,341 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme Drammen bykasse i ,341 10

11 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Vedlegg IV - til pkt. 5 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett 2015 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2015 Endret periodisering: -39, Fjellhagen, erstatningsbarnehage 25,000-22,000 3, Drammen Helsehus 13,000-5,000 8, Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) 22,000-2,000 20, Øren Skole - idrettshall 40,000-10,000 30,000 Nye tiltak/justeringer 2015: 12, Oppgradering av bygningsmassen Helse og omsorg - overføring til bykassen til inventar og ustyr i institusjonene -5,000-5, Marienlyst gml. Gress - Ny tribune Klokkesvingen 5,307-1,000 4, Ny Norges beste skole - ombygging 0,800 0, Åskollen skole - tilbygg og rehabilitering 15,329-2,000 13, Ny Rødskog skole - modulbygg 2,000 2, Drammen Kjøkken KF nytt produksjonslokale - overf. Bykassen til inventar og ustyr 75,000-2,000 73, Ny Strategiske eiendomskjøp - rammebevilgning 20,000 20,000 Finansiering: 26,200 Bruk av eksterne lån *) -378,160 26, ,960 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2015: -351,960 11

12 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport Flere får tilbud I første tertialrapport styrkes viktige tjenester som barnehage, oppvekst og sosiale tjenester. Flere får gratis barnehage, flere barn får langvarig hjelp fra barnevernet, flere flyktninger tas i mot og flere deltar i introduksjonsprogram. Drammen investerer nå i idrettsanlegg, som kunstgress- og kunstisbaner, flerbrukshaller og nærmiljøanlegg, og turløyper rustes opp og utbedres. o o o o o o o o Tjenesteområdene styrkes med i alt 28,6 millioner kroner 546 barn fra familier med lav inntekt har per utgangen av mai gratis barnehageplass, og alle barn har fått plass Flere barn har behov for og får et langvarig hjelpetilbud fra barnevernet Alle sykehjem i Drammen sertifiseres som Livsgledesykehjem Nytt kunde- og møtesenter i rådhuset gir bedre service Som en del av regjeringens forsøk Lærerløftet vil Drammen kommune få 20 lærerspesialister fra august 2015 Turløyper utbedres for å møte klimaendringer slik at flere kan bruke marka lenger vinter og sommer Rådmannen foreslår at Drammen tar i mot 40 flere flyktninger enn tidligere i 2015 og tilsvarende i 2016 Flere får gratis barnehageplass Fra 1. oktober har barn fra familier med lav inntekt hatt gratis barnehageplass i Drammen. Fra 1. januar ble inntektstaket for å få gratis barnehageplass hevet fra til kroner. Dette har gitt 216 flere barn gratis plass per april 2015 og i alt 546 barn kommer nå inn under ordningen. Alle barn har fått barnehageplass og hele 93 prosent fikk innfridd førstevalget ved hovedopptaket. Det er flere barn i barnehagene enn forutsatt i budsjettet, og timer til spesialpedagogiske tiltak i barnehage øker. For å dekke kostnadene til flere barn i barnehagene foreslår rådmannen at programområdet styrkes med 6,9 millioner kroner. 12

13 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Mange barn har opphold utenfor hjemmet Antall barn i barnevernet som får hjelp utenfor hjemmet har økt. En gjennomgang av situasjonen til disse barna viser at tjenestetilbudet bør opprettholdes til tilbudet bortfaller som følge av alder. Barnevernet vil derfor ha varige, høyere kostnader knyttet til disse barna. Rådmannen foreslår at Drammen skal ta i mot flere flyktninger enn tidligere, både for å redusere tiden i mottak og for at Drammen skal bosette sin andel av kvoteflyktninger fra Syria. Innbakt i forslaget er at antallet enslige mindreårige flyktninger som Drammen tar i mot økes til 20 i årene 2015 og Rådmannen foreslår en rammestyrking med 16 millioner kroner. Alle sykehjem blir Livsgledesykehjem Alle sykehjem i Drammen skal sertifiseres som Livsgledesykehjem. Dette er et arbeid som involverer beboere, ansatte, pårørende og frivillige og skaper flere gode opplevelser og aktiviteter både inne og ute. De fleste virksomhetene innen helse, sosial og omsorg har nå en drift i økonomisk balanse. Noen av virksomhetene har fortsatt utfordringer, men resultatene i årets første måneder går i riktig retning. Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 9,2 millioner kroner. Så tidlig i året er prognosen fortsatt usikker, men hensyntatt reserven på 10 millioner kroner forventes det å styre mot balanse ved årets slutt. Det foreslås ingen endringer i budsjettrammen for programområdet i 1. tertialrapport. Bedre kundeservice Byggeprosjektet med å videreutvikle rådhusets publikumsmottak som felles møteplass for innbyggere og ansatte går mot slutten. Offisiell åpning er 8. juni. De årlige driftsutgifter for tiltaket er 1,5 millioner kroner. Det er utviklet en egen frivillighetsportal som er lett tilgjengelig fra kommunens nettside. Her finnes informasjon og flere tilbud til frivillig sektor. 13

14 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Utbygging av idrettsanlegg er igangsatt Planlegging og utbygging av idrettsanlegg er igangsatt, og omfatter kunstis- /kunstgressbaner og flerbrukshaller. Først ut er kunstis/kunstgress på Konnerud med anleggsstart i august Kunstgresset ferdigstilles i løpet av 2015, og kunstisanlegget i Sak om flerbrukshall på Øren behandles i juni. Kunstis-/kunstgressbane på Øren vil ha anleggsstart umiddelbart etter at flerbrukshallen er ferdigstilt. Arbeidet med prosjektering av flerbrukshaller på Brandengen og på Fjell går etter planen. Nærmiljøanlegget på Teglverkstomta åpnes i juni. Anleggene ved Aronsløkka skole og Vestbygda skole er i rute, med ferdigstillelse i år. Tennishallen er begjært tvangssolgt av Skatt sør. For å sikre at anlegget brukes til idrett og at kommunal garanti på 3,4 millioner kroner ikke blir krevd tilbakebetalt til staten, ber rådmannen om fullmakt til å forfølge saken om nødvendig. Det foreslås 1 million kroner til utbedring av løypenettet i marka, for å stimulere til økt bruk, både vinter og sommer. Tilskuddsordningen til bruk av idrettshaller for barn og unge styrkes med kroner. Drammen får lærerspesialister Som en del av Lærerløftet vil Regjeringen prøve ut en toårig ordning med om lag 200 lærerspesialister i Norge. Ved siden av å undervise skal lærerspesialistene være pådrivere for det faglige utviklingsarbeidet på skolen. Drammen kommune har fått tildelt 20 lærerspesialister fra høsten Hver av disse skal ha en økning i årslønnen på kroner. I prosjektperioden betaler staten halvparten av lønnsopprykket, så for høsten 2015 vil ordningen medføre en økt kostnad på cirka kroner. 14

15 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Forsterket innsats for flyktninger Drammen kommune har fått Bosettingsprisen for Drammen kommune er anmodet om å ta inn flere flyktninger. Rådmannen foreslår at Drammen kommune tar i mot 40 flere flyktninger enn det som hittil er vedtatt. Rådmannen anbefaler en varig styrking av rammene til Introduksjonssenteret med 4,4 millioner kroner i 2015 på bakgrunn av at flere personer deltar i introduksjonsprogram og dermed får introduksjonslønn. Rådmannen foreslår å øke startlånerammen fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner på grunn av økt pågang. Styrker driften med 28,6 millioner kroner Per april viser regnskapet et samlet merforbruk på 17,7 millioner kroner for programområdene. Rådmannen foreslår å styrke programområdenes budsjettrammer med i alt 28,6 millioner kroner. Som de største postene foreslås tilført 6,9 millioner kroner til Barnehage, 16,0 millioner kroner til Oppvekst, og 4,4 millioner kroner til Sosiale tjenester. Programområdene tilføres i tillegg 10,5 millioner som følge av virksomhetenes netto mindreforbruk i Drammen kommunes skattevekstanslag for 2015 foreslås nedjustert med 1,4 prosentpoeng, fra 5,6 prosent til 4,2 prosent. Dette innebærer nedjustering med 22,5 millioner kroner. Av dette forventes 3,2 millioner kroner dekket gjennom økning i rammetilskuddet. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2015 foreslått at kommunene skal kompenseres for lavere skatteinntekter. For Drammen kommune gir dette en kompensasjon på 10,8 millioner kroner. Sammen med den økte inntektsutjevningen på 3,2 millioner kroner innebærer dette at 14,0 millioner kroner av den anslåtte mindreinntekten fra skatt på 22,5 millioner kroner dekkes gjennom økt rammetilskudd. Udisponert overskudd fra 2014 på 79,0 millioner kroner foreslås i utgangspunktet avsatt til disposisjonsfond. Imidlertid foreslås at tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2014 med 10,5 millioner kroner samt styrking av programområdene på 24,6 millioner kroner dekket ved bruk av disposisjonsfondet. Netto avsetning til disposisjonsfond blir etter dette 43,9 millioner kroner. 15

16 Drammen kommune 1. tertialrapport Forslag til budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport Salderingen av foreslåtte tiltak i 1. tertialrapport skjer gjennom justering av de sentrale budsjettpostene. Kort oppsummert legges det opp til følgende justeringer av driftsbudsjettet for 2015: o Programområdenes budsjettrammer foreslås styrket med 28,6 millioner kroner. De største postene inkluderer tilførsel av 6,9 millioner kroner til programområde 01 Barnehage, 16,0 millioner kroner til programområde 02 Oppvekst, og 4,4 millioner kroner til programområde 13 Sosiale tjenester. o Programområdene tilføres i tillegg 10,5 millioner som følge av virksomhetenes netto mindreforbruk i Virksomhetene i programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg samt Introduksjonssenteret og NAV Drammen (programområde 13) fritas for inndekning av fjorårets merforbruk. o Drammen kommunes skattevekstanslag for 2015 foreslås nedjustert med 1,4 prosentpoeng, fra 5,6 prosent til 4,2 prosent. Nedjusteringen er 0,4 prosentpoeng større enn den nasjonale nedjusteringen til 4,6 prosent vekst som regjeringen legger til grunn i revidert nasjonalbudsjett For Drammen kommune innebærer nedjustering med 22,5 millioner kroner. Av dette forventes 3,2 millioner kroner dekket gjennom gunstigere inntektsutjevning i rammetilskuddet, slik at netto mindreinntekt blir 19,3 millioner kroner. o Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2015 foreslått at kommunene skal kompenseres for lavere skatteinntekter med 908 millioner kroner gjennom økt rammetilskudd. For Drammen kommune gir dette en kompensasjon på 10,8 millioner kroner. Sammen med den økte inntektsutjevningen på 3,2 millioner kroner (jfr. omtalen ovenfor) innebærer dette at 14,0 millioner kroner av den anslåtte mindreinntekten fra skatt på 22,5 millioner kroner dekkes gjennom økt rammetilskudd. I tillegg økes kommunens rammetilskudd med nesten 1,2 millioner kroner som følge av korreksjoner knyttet til innføring av gratis kjernetid i barnehager for 4 og 5 åringer fra 1. august i år og innføring av nasjonalt minstekrav for foreldrebetaling i barnehager fra 1. mai i år. Rammetilskuddet foreslås etter dette oppjustert med totalt 15,2 millioner kroner. o Regjeringen legger i revidert nasjonalbudsjett 2015 til grunn en nedjustering av lønnsveksten i kommunal sektor fra 3,3 til 3,2 prosent, tilsvarende rammen i årets kommuneoppgjør. Dette tilsvarer en besparelse for Drammen kommune på 2,1 millioner kroner. I tillegg er beregningsgrunnlaget for den sentrale lønnsreserven fra 2014 anslått å være om lag 5,0 millioner kroner for høyt. Dette innebærer at lønnsreserven foreslås nedjustert med totalt 7,1 millioner kroner. o På grunnlag av oppdatert prognose foreslås inntektene fra integreringstilskuddet oppjustert med 2,5 millioner kroner. 16

17 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 o Generalforsamlingene i Lindum AS og Drammen Kino AS har fastsatt eiers utbytte for 2014 til henholdsvis 11,6 og 2,2 millioner kroner. Dette gir en merinntekt på 1,7 millioner kroner i forhold til forutsetningene årets budsjett. o Bykassens udisponerte overskudd fra 2014 på 79,0 millioner kroner foreslås i utgangspunktet avsatt til disposisjonsfond. Imidlertid foreslås at tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2014 med 10,5 millioner kroner samt ytterligere finansieringsbehov på 24,6 millioner kroner dekket ved bruk av disposisjonsfondet. Netto avsetning til disposisjonsfond blir etter dette 43,9 millioner kroner. I tabellen nedenfor er de foreslåtte justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett per 1. tertial nærmere spesifisert. Forslag til revidert driftsbudsjett 2015 etter de foreslåtte endringer fremgår av vedlegg I til innstillingen. Forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett per 1. tertial 2015 Tiltak (millioner kroner) Drift Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt Merknader P01 Barnehager 6,940 - Nto. rammeendring: +6,4 mill. kr Rammestyrking 6,300 Høyere aktivitetsvekst enn budsjettrammen gir rom for (engangsbeløp) Redusert tilskudd gratis barnehage 0,640 Midler til gratis kjernetid for 4- og 5-åringer legges inn i rammetilskuddet P02 Oppvekst 16,000 - Nto. rammeendring: +16,0 mill. kr Rammestyrking 16,000 Kompensasjon for aktivtetsvekst barnevern P06 Kultur 0,200 - Netto rammeendring: +0,2 mill. kr Økt tilskudd Drammen Scener AS 0,200 Jfr. ny leieavtale for Drammen Barne- og Ungdomsteater P07 Ledelse, org., styring 0,450 - Nto. rammeendring: +0,5 mill. kr Økt stillingsprosent hovedtillitsvalgte i ,450 Utvidede stillingsbrøker som følge av økt medlemsmasse P09 Idrett, park og natur 0,150 - Nto. rammeendring: +0,2 mill. kr Tilskuddsordning ikke-kommunale idrettshaller 0,150 Ny tilskuddsordning erstatter tidligere ordning med refusjon hall-leie P12 Grunnskole 0,500 - Nto. rammeendring: +0,5 mill. kr Økt husleie mobile klasserom Rødskog 0,500 Ny paviljong ved Rødskog skole fra P13 Sosiale tjenester 4,400 - Nto. rammeendring: +5,1 mill. kr Introduksjonslønn 4,400 Kompensasjon større vekst i antall brukere enn forutsatt i budsjettrammen P15 Fellesutgifter 10,452 7,100 Nto. utgiftsøkning: 3,4 mill. kr Lavere lønnsvekst (jfr. RNB 2015) og nedjustering på grunn av for høyt Redusert lønnsreserve 7,100 beregningsgrunnlag 2014 Mer-/mindreforbruk i virksomhetene ,452 Netto tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2014 P16 Sentrale inntekter 22,500 17,672 Nto. innt.reduksjon: 4,8 mill. kr Nedjustering skatteanslaget 22,500 Forutsatt vekst nedjusteres til 4,2% i samsvar med RNB 2015 Økt inntektsutjevning rammetilskuddet 3,200 Ny beregning av inntektsutjevning basert på skattevekst RNB 2015 Økt rammetilskudd RNB ,800 Kompensasjon for skattesvikt i RNB 2015 Økt rammetilskudd barnehagetiltak 1,172 Korreksjoner Gratis kjernetid og nasjonalt minstekrav foreldrebetaling Økt integreringstilskudd 2,500 Oppdatert prognose som følge av flere personer i tilskuddskategori år 2-5 P17 Komm. bedrifter - 1,728 Nto. innt.økning: 1,7 mill. kr Lindum AS - økt utbytte ,550 Generalf. har fastsatt utbytte på 11,55 mill. kr for 2014 (budsjettert 11,0 mill. kr) Drammen Kino AS - økt utbytte ,178 Generalf. har fastsatt utbytte på 2,18 mill. kr for 2014 (budsjettert 1,0 mill. kr) P19 Årsoppjørsdisposisjoner 78, ,079 Nto. saldering: Disponering av tidl. års overskudd 78,987 Udisponert overskudd 2014 Avsetning til disposisjonsfond 78,987 Overskudd 2014 avsettes til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Sum 140, ,579 35,092 Foreslåtte budsjettjusteringer salderes med bruk av disposisjonsfond 17

18 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Del 2 Økonomi og budsjett 2.1 Økonomisk status per 1. tertial 2015 Drammen bykasses regnskapsstatus per april i år viser et negativt avvik i forhold til periodebudsjettet på 16,8 millioner kroner. På årsbasis anslås en forverring i netto driftsresultat på 19,8 millioner kroner. Dette er om lag 5 millioner kroner bedre enn varslet i økonomirapporten per februar i år, men det understrekes at prognosen fortsatt er beheftet med betydelig usikkerhet. Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende: o Kommunens skatteinngang per april i år er 8,1millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. I forhold til samme periode i fjor er skatteveksten på 2,5 prosent, mens budsjettert vekst er på 4,1 prosent. Den nasjonale skatteveksten er i samme periode på 3,4 prosent. Siden den nasjonale skatteutviklingen i årets to første måneder er klart bedre enn Drammens, viser rammetilskuddet hittil i år en merinntekt (inntektsutjevning) på 3,5 million kroner. Årets skatteanslag er basert på en vekst på 5,6 prosent, tilsvarende den nasjonale skatteveksten som er lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen nedjustert det nasjonale skatteanslaget til 4,6 prosent vekst. I denne forbindelse kompenseres kommunene med 908 millioner kroner gjennom økt rammetilskudd. Drammen kommune mottar 10,8 millioner kroner gjennom denne kompenasjonen. Ut fra utviklingen hittil i år legger rådmannen til grunn en nedjustert skattevekst i Drammen på 4,2 prosent. Dette tilsvarer en mindreinntekt på 22,5 millioner kroner. Utover nevnte kompensasjon på 10,8 millioner kroner forventes løpende inntektsutjevning å kompensere 3,2 millioner kroner av skattesvikten. Dette innebærer at nedjusteringen av skatteanslaget forventes å gi en netto mindreinntekt på 8,5 millioner kroner for Drammen kommune. mens den nasjonale skatteinngangen i vedtatt statsbudsjett 2014 er basert på en vekst på 3,7 prosent. o I tillegg til nevnte kompensasjoner for skattesvikten på 14,0 millioner kroner økes kommunens rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett 2015 med nesten 1,2 millioner kroner knyttet til særskilte forhold innenfor barnehageområdet. Det forventes således en samlet økning av rammetilskuddet med 15,2 millioner kroner. o Det forventes merinntekter fra integreringstilskudd (tilskudd til enslige mindreårige flyktninger) med 2,5 millioner kroner. Merinntektene må ses i sammenheng med behovet for å styrke programområde 13 Sosiale tjenester for økt utgiftsbehov knyttet til introduksjonslønn. o For programområdene er det per april et samlet merforbruk på 17,7 millioner kroner, tilsvarende 101,7 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ved utgangen av 1. tertial er det merforbruk innenfor flere av programområdene, og de største utfordringene er innenfor 01 Barnehage, 02 Oppvekst og 13 Sosiale tjenester. På årsbasis forventes merforbruk innenfor disse programområdene på 27,3 millioner kroner. I tillegg er det behov for å styrke enkelte andre programområder med mindre beløp knyttet til 18

19 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 særskilte forhold. For programområdene samlet angis et merforbruk på 28,6 millioner kroner. Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per april en netto merinntekt på 4,1 millioner kroner. Programområde 05 Helse og omsorg har et merforbruk på lønn og sykelønnsrefusjon på 5,7 millioner kroner. De øvrige programområdene viser kun marginale merforbruk eller positive avvik. o Rentenivået holder seg lavt, og dette gir lavere lånekostnader i Lånefondet. Samtidig påvirkes bykassens finansinntekter negativt av det lave rentenivået. Det kan gå mot en netto besparelse i finansbudsjettet, men det foreslås foreløpig at årsprognosen opprettholdes i samsvar med budsjett. o Lønnsveksten i kommunale sektor er på grunnlag av årets lønnsoppgjør nedjustert fra 3,3 til 3,2 prosent i revidert nasjonalbudsjett. For Drammen bykasse tilsvarer dette en besparelse på 2,1 millioner kroner. I tillegg vurderes den sentrale lønnsreserven å kunne nedjusteres med 5,0 millioner kroner som følge av for høyt beregningsgrunnlag fra o Som følge av lavere lønnsvekst og G-regulering enn forutsatt forventes årets reguleringskostnad for kommunens pensjonsordninger å bli lavere enn budsjettert. Samtidig indikerer oppdaterte aktuarberegninger fra DKP og KLP at årets premieavvik (inntekt) kan bli en del høyere enn tidligere anslått. Det kan derfor ligge an til en netto besparelse når reguleringskostnad og premieavvik ses samlet opp i størrelse millioner kroner. Beregningene er imidlertid beheftet med stor usikkerhet, og erfaringsmessig kan det skje store endringer i aktuarberegningene utover i året. Rådmannen foreslår derfor at det i denne omgang ikke gjøres endringer i de budsjetterte pensjonsforutsetningene. Lønn og sykelønnsrefusjon per april 2015 Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av april en netto merinntekt på 5,5 millioner kroner i forhold til periodebudsjettet: Brutto lønnsutgifter: Refusjon sykelønn: Refusjon fødselspenger: - 4,5 mill. kr +5,2 mill. kr +4,8 mill. kr 19

20 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Lønn og sykelønnsrefusjon 2014 Utvikling lønn og lønnsrefusjoner 2015 mill. kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regn lønn Bud lønn Bud ref 7,1 7,5 9,0 9,2 7,0 6,8 12,4 6,4 6,6 6,5 6,4 6,4 Regn ref. 11,4 10,8 8,7 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. Netto avvik 6,2 4,5 1,2 5,5 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 TOTAL 2015: B ud lønn: 2 493,4 Bud ref : 91,3 HITTIL 2015 B ud lønn: 838,9 Regn lønn : 843,5 B ud ref: 32,8 Regn ref: 42,7 Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik per programområde, når vi ser lønn og lønnsrefusjoner under ett. Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner per programområde per april 2015 Prog Programområde Avvik Avvik (tall i 1000 kr) lønn lønnsref. Netto avvik lønn og refusjoner 01 Barnehage Oppvekst Byutvikling Helse og omsorg Kultur Ledelse, organisering og styring Idrett, park og natur Politisk styring Vei Grunnskoleopplæring Sosiale tjenester Vann og avløp Fellesutgifter/ufordelt Interkommunalt samarbeid Netto Som det fremgår av tabellen ovenfor er det kun programområde 05 Helse og omsorg som med 5,7 millioner kroner har negativt avvik av betydning når lønnsutgifter og sykelønnsrefusjoner ses i sammenheng. Det største netto mindreforbruket er det programområde 02 Oppvekst som har med 3,4 millioner kroner, mens programområdene 01 Barnehage og 13 Sosiale tjenester viser mindreforbruk på henholdsvis 2,2 og 1,2 millioner kroner. På neste side følger hovedoversikt som viser status for Drammen bykasses driftsregnskap per utgangen av april

21 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Drammen bykasse hovedoversikt per april 2015 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2015 Årsprog 2015* Regnskap 2014 PROGRAMOMRÅDENE 999,3 1041,7 1023,9-17,7 101,7 % 3134,9-28, ,2 P01 Barnehage 153,6 164,1 161,9-2,2 101,4 % 482,5-6,9 480,3 P02 Oppvekst 89,3 95,3 91,8-3,5 103,8 % 222,9-16,0 237,8 P03 Samfunnssikkerhet 15,1 15,2 15,2 0,0 99,9 % 44,4 0,0 40,9 P04 Byutvikling 15,6 14,4 15,0 0,7 95,5 % 17,4 0,0 19,9 P05 Helse og omsorg 361,5 346,2 337,0-9,2 102,7 % 1004,1 0, ,4 P06 Kultur 50,0 47,4 46,8-0,6 101,4 % 137,4-0,2 136,0 P07 Ledelse, org. og styring 55,2 65,5 64,5-1,0 101,5 % 183,3-0,5 179,9 P08 Miljø, komp. og næring 3,8 6,9 7,2 0,4 95,0 % 8,9 0,0 8,4 P09 Idrett, park og natur 15,0 19,3 19,1-0,2 100,8 % 67,9-0,2 0,0 P10 Politisk styring 6,8 7,9 7,9 0,0 99,7 % 21,7 0,0 17,5 P11 Vei 21,6 14,4 14,3-0,1 100,6 % 53,2 0,0 118,8 P12 Grunnskoleundervisning 210,4 229,1 230,3 1,3 99,4 % 732,1-0,5 690,1 P13 Sosiale tjenester 71,9 95,3 91,9-3,3 103,6 % 252,5-4,4 257,4 P14 Vann og avløp -70,5-79,3-79,2 0,0 100,0 % -93,4 0,0-85,1 SENTRALE INNTEKTER -1097, ,2-1117,8-1,5 99,9 % -3284,1-4, ,8 Skatt på inntekt og formue -491,5-503,6-511,7-8,1 98,4 % -1703,7-22, ,5 Rammetilskudd -578,8-580,8-577,3 3,5 100,6 % -1452,3 15, ,0 Integreringstilskudd (netto) -26,5-30,9-28,2 2,7 109,4 % -104,4 2,5-106,1 Vertskommunetilskudd asylmottak 0,0-0,5-0,4 0,1 136,0 % -1,4 0,0-1,7 Kompensasjonstilskudd -0,5-0,4-0,2 0,2 199,9 % -22,3 0,0-20,5 FINANSIELLE POSTER 43,0 48,7 48,7-0,0 100,1 % 93,9 0,0 86,6 Renteutgifter 25,4 29,6 29,8 0,2 99,4 % 87,3 0,0 111,8 Avdragsutgifter til lånefondet 22,2 23,3 22,9-0,4 101,9 % 68,7 0,0 66,7 Renteinntekter -4,6-4,2-4,0 0,2 106,0 % -31,3 0,0-64,1 Resultat lånefond 0,0-0,0 0,0 0,0 % -30,8 0,0-27,8 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -15,2-16,0-16,0 0,0 100,0 % -117,3 1,7-172,9 Drammen Eiendom KF -15,2-16,0-16,0-0,0 100,0 % -48,1 0,0-46,7 Energiselskapet Buskerud AS 0,0 - -0,0-0,0 0,0 % -40,0 0,0-93,0 Lindum AS 0,0-0,0 0,0 0,0 % -11,0 0,6-21,3 Drammen Parkering KF 0,0-0,0 0,0 0,0 % -15,0 0,0-13,6 Drammen Kjøkken KF 0,0-0,0 0,0 0,0 % -2,2 0,0-2,2 Drammen Kino as 0,0 - -0,0-0,0 0,0 % -1,0 1,2-1,9 Drammen Drift KF 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 6,0 Motorveifinans 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-0,2 FELLESUTGIFTER/UFORDELT 3,0 0,7 3,2 2,5-19,2 % 146,7 7,1-62,0 Interkommunalt samarbeid 3,0-0,2 2,5 2,7-7,8 % 0,1 0,0-6,6 Budsjettforutsetning fellesposter 0,0-0,0 0,0 0,0 % -6,0 0,0-5,9 Årets premieavvik 0,0 - -0,0-0,0 0,0 % -71,2 0,0-69,8 Årets amortisering 0,0 - -0,0-0,0 0,0 % 70,4 0,0 61,0 Premieavsetning pensjon 0,0-0,0 0,0 0,0 % 6,4 0,0 0,0 Lønnsreserve 0,0 - -0,0-0,0 0,0 % 43,5 7,1 0,0 Sikringstilskudd 0,0 0,7 0,7-0,0 100,0 % 0,7 0,0 0,8 Reguleringspremie 0,0-0,0 0,0 0,0 % 102,7 0,0 1,8 Diverse pensjon 0,0 0,3 0,0-0,3 0,0 % 0,0 0,0-4,4 Bruk av premiefond 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-39,0 AVSKRIVNINGER 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0 177,5 Motpost avskrivninger 0,0-0,0 0,0 0,0 % 0,0-177,5 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -67,2-41,1-57,9-16,8 70,9 % -26,0-19,8-121,9 21

22 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2015 Årsprog 2015* Regnskap 2014 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -67,2-41,1-57,9-16,8 70,9 % -26,0-19,8-121,9 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 26,0 0,0 42,8 + Tidligere års resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0-61,6 + Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 8,8 0,0 70,2 + Avsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 37,4 + Avsetninger til VA fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 2,2 + Overføring til investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 54,0 0,0 41,0 - Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -7,6 0,0-17,0 - Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -28,1 0,0-28,8 - Bruk av VA-fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -1,0 0,0-0,8 ÅRETS RESULTAT -67,2-41,1-57,9-16,8 70,9 % -0,0-19,8-79,0 22

23 Drammen kommune 1. tertialrapport Revidert nasjonalbudsjett 2015/ Kommuneproposisjonen 2016 Regjeringen la den 12. mai i år frem forslag til revidert nasjonalbudsjett 2015 (RNB 2015) og kommuneproposisjonen for I tilknytning til RNB 2015 er det foreslått endringer i det økonomiske opplegget for kommunene i år, mens det i kommuneproposisjonen gis føringer for det økonomiske opplegget i I det etterfølgende gis en kortfattet omtale av de viktigste endringene med fokus på virkningene dette vil få for Drammen kommune Revidert nasjonalbudsjett 2014 Nedjustering av kommunal deflator I statsbudsjettet for 2015 ble det lagt til grunn lønns- og prisvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) på 3,0 prosent. Dette anslaget var basert på en lønnsvekst på 3,3 prosent i På grunnlag av årets lønnsoppgjør i kommunesektoren er lønnsveksten redusert til 3,2 prosent. Dette tilsvarer en nedjustering av kommunal deflator fra 3,0 til 2,9 prosent. Regjeringen har beregnet at dette vil gi kommunene en utgiftsbesparelse på om lag 300 millioner kroner i år. Virkningen er for Drammen bykasse beregnet til 2,1 millioner kroner. Skatt og rammetilskudd Regjeringen har i RNB 2015 redusert anslaget for veksten kommunenes skatteinntekter med fra 5,6 til 4,6 prosent. Dette tilsvarer en nedjustering av skatteinntektene med millioner kroner. Reduksjonen har dels sammenheng med at inngangsnivået fra 2014 ble om lag 500 millioner kroner lavere enn lagt til grunn i statsbudsjettet Samtidig trekker skatteutviklingen hittil i år i retning av en reduksjon på om lag 800 millioner kroner, blant annet som følge av at skattevirkningen av uførereformen blir om lag 400 millioner kroner lavere enn tidligere anslått. Etter en samlet vurdering av den økonomiske situasjonen i kommunesektoren, tilrår regjeringen å øke rammeoverføringen til kommunene med 907,8 millioner kroner i år. Av økningen foreslås 853 millioner kroner fordelt etter kommunenes andel av skatteinntektene (inkl. inntektsutjevning) i Gjennomsnittlig kompensasjon er176 kroner per innbygger - ingen får under 153 kroner per innbygger. Resterende del av økt rammeoverføring på 54,8 millioner kroner fordeles til kommuner som taper mer enn 35 kroner per innbygger omleggingen av uførebeskatningen. For Drammen kommune utgjør kompensasjonen for lavere skatteinntekter 10,8 millioner kroner som tilføres som økt rammetilskudd. Dette tilsvarer et beløp på 161 kroner per innbygger. Foreldrebetaling i barnehagene Fra 1. mai i år gjelder en nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling i barnehagen. Dette innebærer at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre seks prosent av husholdningens samlede inntekt (person- og kapitalinntekt). Det er i statsbudsjettet for 2015 bevilget 235 millioner kroner over rammetilskuddet til denne ordningen. Helårseffekten er 391 millioner kroner. 23

24 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Siden moderasjonsordningen innføres underveis i et barnehageår, vil kommunene i år måtte behandle søknader om moderasjon to ganger. For å kompensere for dette foreslås det en engangsbevilgning på 41,7 mill. kroner. Alle 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt vil fra 1. august ha rett til gratis kjernetid i barnehagen. Dette tilsvarer 20 timer i uken. Inntektsgrensen er i revidert nasjonalbudsjett foreslått satt til kr i året. Det å foreslås å overføre 51 millioner kroner i 2015 til kommunenes rammetilskudd til denne ordningen. Helårseffekten er 102 millioner kroner. Drammen kommune vil bli tilført nesten 1,2 millioner kroner som følge av de omtalte tiltakene. Av dette beløpet må i overkant av 0,6 millioner kroner ses i forhold til redusert tilskudd fra IMDi til ordningen med gratis barnehage. Utleieboliger Tilsagnsrammen for tilskuddet til utleieboliger foreslås styrket med 50 millioner kroner i Støtter opp om regjeringens nye strategi mot barnefattigdom og den nasjonale boligsosiale strategien Bolig for velferd ( ) Kommuneproposisjonen 2016 Det legges opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på mellom 6 og 7 milliarder kroner, som tilsvarer 1,4 til 1,6 prosent. Av veksten vil 4,0 til 4,5 milliarder kroner være frie inntekter til kommunene. Inntektsveksten må ses i sammenheng med økte demografikostnader for kommunesektoren som følge av befolkningsvekst på 1,7 milliarder kroner og økte pensjonskostnader på 0,9 milliarder kroner. Innenfor kommunenes vekst i frie inntekter legger regjeringen følgende prioriteringer til grunn: 400 millioner kroner begrunnet i videre satsing på rustiltak 200 millioner kroner til ytterligere satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten 400 millioner kroner til mer fleksibelt barnehageopptak Skattøret blir fastsatt i statsbudsjettet for å tilpasse skatteveksten til en målsetning om at skatteinntektene fortsatt skal utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter. I gjeldende økonomiplan for Drammen kommune er det lagt til grunn en reell vekst på om lag 2 milliarder kroner i Den foreslåtte vekstrammen kan gi merinntekter i størrelse millioner kroner neste år. Basert på regjeringens føringer vil om lag 6,5 millioner kroner være rettet mot økt satsing på rusfeltet, mens om lag 2,6 millioner kroner vil rettet mot ytterligere styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Inntektssystemet Det legges ikke opp til større endringer i kommunenes inntektssystem i Det varsles imidlertid, i samsvar med tidligere signaler, at det skal foretas en helhetlig gjennomgang av kommunenes inntektssystem i kommuneproposisjonen I denne forbindelse skal også skattenes andel, som i dag utgjør 40 prosent av kommunenes samlede inntekter, vurderes. 24

25 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Tilskudd til øyeblikkelig hjelp innlemmes i rammetilskuddet Det signaliseres imidlertid at øremerket tilskudd over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til øyeblikkelig hjelp skal innlemmes i inntektssystemet fra og med Dette ses i sammenheng med at kommunene fra 1. januar neste år har plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Kommuneproposisjonen gir ingen signaler om størrelsen på beløpet og hvordan innlemmingen skal gjennomføres. Beregninger KS har foretatt viser imidlertid at Drammen vil få om lag 15 millioner kroner innlemmet i rammetilskuddet forutsatt at de øremerkede midlene fordeles etter den tidligere kostnadsnøkkelen for Samhandlingsreformen. Dette er på nivå med dagens øremerkede overføringer. Regjeringen signaliserer også at tas sikte på å innføre plikt for kommunene til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter og brukere med psykiske lidelser og rusproblemer fra Selskapsskatt til kommunene fra 2017 Regjeringen foreslår at en andel av selskapsskatten fra og 2017 skal tilbakeføres kommunene. Ordningen søkes utformet slik at kommuner som legger til rette for næringsliv og skaper arbeidsplasser vil bli belønnet. Om lag ett prosentpoeng av samlet skattøre på 27 prosent av skatt fra selskaper forutsettes tilbakeført til kommunene. Dette utgjør i dag om lag 2,9 milliarder kroner, men beløpet kan endre seg frem mot Modellen baseres på vekst i lønnssum i privat sektor i kommunen over en fireårsperiode. Det vil si at når ordningen innføres i 2016 med virkning fra 2017 vil kommunene få tilbakeført skatt etter hvor stor vekst de hadde i lønns-summen årene mellom 2012 og Fordi dette først vil inntreffe i 2017 og baseres på vekst over flere år, er det ikke mulig i dag å si hvilke kommuner som vil få ekstra inntekt. Kommunenes andel av selskapsskatten vil tildeles gjennom rammetilskuddet, men utjevnes på linje med øvrige kommunale skatteinntekter. Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til skatteetaten Regjeringen foreslår at skatteoppkreverfunksjonen overføres fra kommunene til Skatteetaten fra 1. januar Det foreslås at det skal etableres 33 kontorer med sterke regionale fagmiljøer, hvorav ett er foreslått lokalisert i Drammen. Regjeringen vil komme tilbake til forutsetningene for rammeoverføring fra kommunene til Skatteetaten og realisering av gevinster i statsbudsjettet for Drammen kommune yter i 2015 et driftstilskudd til Kemneren i Drammensregionen på 12,2 millioner kroner. Virksomheten har i dag fire årsverk som forestår innkreving av kommunale krav. Disse oppgavene vil ikke bli overført til Skatteetaten, og må det må finnes alternativ organisering i kommunen. Regjeringen foreslår at kommunene fortsatt skal ha særnamskompetanse for kommunale krav etter skattebetalingsloven (eks. VAR-gebyr og parkeringsgebyr). 25

26 Drammen kommune 1. tertialrapport Sentral budsjettposter Sentrale inntekter Inntekts- og formuesskatt Budsjettert skattevekst i 2015 både i Drammen og på landsbasis er på 5,6 prosent målt i forhold til endelig skatteinngang i Den høye vekstforutsetningen må ses i sammenheng lavere skatteinngang enn forutsatt i 2014 samt Stortingets vedtak ved salderingen av statsbudsjettet for 2015 om å flytte 622 millioner kroner fra rammetilskuddet til skatt. Som følge av dette ble den kommunale skattøren oppjustert med 0,10 prosentpoeng i forhold til opprinnelig forslag, men er likevel 0,05 prosentpoeng lavere enn i Kommunal skattøre 2014 og Forslag SB 2015 Vedtatt SB 2015 Kommunal skattøre 11,40% 11,25% 11,35% Skatteinntektene til og med april viser en vekst på 2,5 prosent i forhold til samme periode i fjor. Dette tilsvarer en mindreinntekt på 8,1 millioner i forhold til periodisert budsjett. På landsbasis viser skatteinngangen til og med april en vekst på 3,4 prosent. Skatteutviklingen i 2015 Vedtatt budsjett 1) Akkumulert skatteutvikling pr. april 2015 Rev. budsjett 2) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Drammen kommune 5,6 % 4,6 % 0,9 % 0,9 % 3,2 % 2,5 % Nasjonalt nivå 5,6 % 4,2 % 1,7 % 1,5 % 3,3 % 3,4 % Budsjett ,5 % 1,5 % 4,1 % 4,1 % 4,8 % 4,9 % 5,1 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2015 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2015 (nasjonalt) og rådmannens forslag til revidert budsjett pr. 1. tertial ,0 % Skatteutviklingen i 2015 Akkumulert vekst pr. måned 5,0 % Endring prosent 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Budsjett 2015 Drammen kommune 0,0 % Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Nasjonalt nivå 26

27 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Skatteopplegget for 2015 slår først inn i skatteinntektene fra og med 1. termin forskuddstrekk og forskuddsskatt i mars. Samlet skatteinngang i mars og april viser en vekst på 3,6 prosent i forhold til samme periode i fjor. Som det fremgår av figuren ovenfor har dette bidratt til å løfte den akkumulerte skatteinngangen i forhold til årets to første måneder. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2015 nedjustert kommunenes skatteinntekter med millioner kroner, tilsvarende en nedjustering av vekstforutsetningen fra 5,6 til 4,6 prosent. På grunnlag av skatteutviklingen hittil i år foreslår rådmannen at Drammen kommunes skattevekst nedjusteres fra 5,6 til 4,2 prosent. Dette tilsvarer en reduksjon av årets skatteanslag med 22,5 millioner kroner. For å nå det nedjusterte skatteanslaget kreves en gjennomsnittlig vekst på om lag 5 prosent i perioden mai desember. Dette tilsvarer skatteveksten i mars i år. Som tidligere nevnt har regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2015 foreslått å kompensere kommunene med 908 millioner kroner for lavere skatteinntekter i år. Kompensasjonen utbetales gjennom rammetilskuddet, og fordeles etter kommunenes andel av skatteinngangen i For Drammen kommune utgjør denne kompensasjonen 10,8 millioner kroner. I tillegg vil løpende inntektsutjevning forbedres med 3,2 millioner kroner som følge av lavere lokal skattevekst enn forutsatt i det reviderte nasjonale skatteanslaget. Netto mindreinntekt for Drammen kommune blir dermed på 8,5 millioner kroner. Rammetilskudd Siden den nasjonale skatteutviklingen i årets to første måneder er klart bedre enn Drammens, viser rammetilskuddet hittil i år en merinntekt (inntektsutjevning) på 3,5 million kroner. Som nevnt ovenfor anslås at Drammen kommune vil kompenseres for lavere skatteinntekter med totalt 14,0 millioner kroner i år, som følge av særskilt kompensasjon og gunstigere inntektsutjevning. I tillegg økes kommunens rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett 2015 med nesten 1,2 millioner kroner knyttet til særskilte forhold innenfor barnehageområdet. Det forventes således en samlet økning av rammetilskuddet med 15,2 millioner kroner. Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere Per utgangen av april er integreringstilskuddet inntektsført med 30,9 millioner kroner. Dette er 2,8 millioner koner mer enn i periodisert budsjett, og er 4,4 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Det er per utgangen av april bosatt 42 personer, herav 3 enslige mindreårige. Dette indikerer at bosettingen er i rute når en tredjedel av året er gått. I tillegg til har 6 personer kommet på familiegjenforening per utgangen av april. Bosatte flyktinger per april 2015 Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2015 Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,9 % Enslige mindreårige ,0 % Sum bosatte ,3 % Familiegjenforening 6 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 48 27

28 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Tilskuddet for år 2-5 ligger noe høyere enn periodebudsjettet, og anslås å gi en merinntekt på 2 3 millioner kroner på årsbasis. Merinntektene må ses i forhold til økte utgifter som følge av flere mottakere av introduksjonslønn ved Introduksjonssenteret. Det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige flyktninger ligger an til en merinntekt i størrelse 1 2 millioner kroner på årsbasis. Merinntektene må ses i forhold til utgiftene til enslige mindreårige flyktninger i programområde 02 Oppvekst. Rådmannen vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport. Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Budsjettet omfatter rentekompensasjon fra Husbankens ordninger knyttet til omsorgsboliger, sykehjemsplasser, skolebygg og kirkebygg. Tilskuddene beregnes på grunnlag av Husbankens flytende rente, og utbetales i hovedsak i desember. Husbankens flytende rente fastsettes på grunnlag av rentenivået for statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder tillagt 1,0 prosentpoeng 1. Rentenivået på statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder er for tiden svært lavt, med en gjennomsnittsrente på 0,94 prosent for årets fire første måneder. Husbankens flytende rente har et gjennomsnitt på 2,22 prosent for 1. halvår. Rentenivået hittil i år ligger marginalt høyere enn budsjettrenten på 2,19 prosent, men har som følge av den lave renten på statskasseveksler en fallende kurve. Rådmannen legger til grunn at inntektene fra årsbasis vil bli i samsvar med budsjettet på 22,3 millioner kroner Finansielle poster Lånefondets kontantresultat I Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2015 på 1,85 prosent med et marginpåslag på 0,4 prosent på den usikrede delen av låneporteføljen Rentenivået på den usikrede delen av låneporteføljen styres i stor grad av nivået på 3 måneders Nibor, men også av 6 og 12 måneders Nibor(norsk referanserente). Denne renten holdt seg stabilt lav i de siste månedene av 2014, som påvirker lånefondets rentekostnad i forhold til refinansieringer og låneopptak i november/desember Nibor har vært lav så langt i 2015 men svakt stigende fra et snitt i januar til og med mars på 1,38% til et snitt på 1,47% i april. Nibor har steget videre så langt i mai med siste notering på 1,53%. Dette har påvirket refinansieringer og renteendringer som er gjort i løpet av første tertial Ut fra signalene fra Norges Bank og markedet forøvrig legger rådmannen til grunn at de korte rentene vil stige moderat, men holde seg forholdsvis lave også i 2. tertial. Utvikling i den korte renten ligger innenfor lånefondets renteforutsetninger. Refinansieringer og nye låneopptak gjennom nye emisjoner av sertifikater og rentejusteringer av obligasjonslån er så langt er gjort med kupongrente i intervallet 1,455% til 2,01%. Det er også andre faktorer som påvirker lånefondets kontantresultat enn utvikling i renten: Marginpåslagene, dvs. tillegg utover Nibor-renten. Tidspunkt for låneopptak Tidspunktene for utlån til Drammen Eiendom 1 I endringsforskrift av ble rentemarginen i Husbanken fra 1. mars 2014 økt fra 0,5 til 1,0 prosentpoeng 28

29 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Lånefondet har refinansiert to sertifikater og samtidig gjort et låneopptak på 80 millioner kroner så langt i Det nye sertifikatet ble tatt opp med en kupongrente på 1,455%. Forutsatt at rentenivået stiger moderat ut i løpet av 2015, er det rådmannens vurdering at Lånefondet vil oppnå et bedre resultat enn budsjettert resultat på 30,8 millioner kroner. Små utslag i renten kan påvirke lånefondets resultat betydelig, og årsbudsjettet opprettholdes som prognose per 1. tertial. Status lånegjeld Lånegjelden pr. 1. januar 2015 var på 5 203,7 millioner kroner. Som det fremgår av tabellen nedenfor er Lånefondets gjeld ved utgangen av april redusert til 5 201,4 millioner kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på 2,3 millioner kroner, og fremkommer etter opptak av nye lån på 80 millioner kroner og avdragsbetalinger på 83,2 millioner kroner. Gjeldsutviklingen i Drammen kommunes lånefond (løpende mill. kroner) Millioner kroner Sum lånegjeld Per 1. tertial utgjør andel lån som er rentesikret 48,7 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 51,3 prosent. Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi, og har etter rådmannens vurdering vært fornuftig i forhold til løpende vurdering av rentebanen samtidig som tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader oppnås. Rentesikret andel av låneporteføljen pr Bykassens finansbudsjett Utvikling i rentenivået påvirker også bykassens renteinntekter og netto rentekostnad. Renteinntektene er styrt av innskuddsrenten og referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS. Det ansvarlige lånet renteberegnes basert på et snitt av 5 års statsobligasjonsrente de 2 siste to år og også medregnet inneværende år med et påslag på 1% Beregnet med gjennomsnittlig rente i 2015 vil prognosen for dette lånet gi en mindreinntekt på 1,8 millioner kroner i

30 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Renteinntekter for øvrig er avhengig av kommunens likviditet og innskudd eventuelt trekk på driftskonto. Kommunens likviditet har vært varierende gjennom 1 tertial, men har i snitt vært positiv. Rådmannen velger i denne omgang å opprettholde bykassens finansbudsjett Det avventes videre utvikling i renten i 2015 og en ny analyse frem mot 2. tertialrapport før det eventuelt foreslås justeringer. Startlån/formidlingslån Drammen kommune har søkt Husbanken om 200 millioner kroner til startlån for 2015 og har fått innvilget 86 prosent tilsvarende 172 millioner kroner. Av innvilget beløp vil 120 millioner kroner (70 prosent) bli utbetalt våren 2015, mens kommunen kan søke om utbetaling av ytterligere 42 millioner kroner til høsten hvis det er behov. Bystyret har bevilget en låneramme for Stratlån på 120 millioner kroner i Rådmannen fremmer forslag om at lånerammen utvides til 172 millioner kroner for Pr. utgangen av april i år har kommunen totalt 432,9 millioner kroner i utlån av Startlån. Hittil i år er det utbetalt lån for 52,4 millioner kroner, mens det er gitt tilsagn til konkrete boliger for 11,4 millioner kroner og forhåndsgodkjenninger for 77,4 millioner kroner. Det ligger 92 søknader til behandling. Fra 1. april 2014 trådte ny forskrift for Husbankens startlån i kraft. Startlånet i større grad rettet mot personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer. I særskilte tilfeller kan det også åpnes for 50 års nedbetalingstid på startlån. Drammen kommune praktiserer tildeling av startlån i tråd med forskriften når det gjelder tildeling til personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer. Det har historisk vært lave tap knyttet til startlånene. Tap blir ført mot ubundne investeringsfond. I 2012 og 2013 ble det tapsført startlån med henholdsvis 34,9 og 123,8 tusen kroner. Det var ikke tap på startlån i Startlån utlån pr. år i perioden Startlån - årlig utlån Millioner kroner Startlån 16,3 20,9 31,4 30,1 26,3 42,3 39,8 35,4 48,4 101,2 85,8 114,8 30

31 Drammen kommune 1. tertialrapport Fellesutgifter/ufordelte poster Pensjon reguleringskostnad og premieavvik Det er i årets budsjettert lagt til grunn en samlet reguleringskostnad på 102,7 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. Etter at lønnsoppgjøret i kommunal sektor nå er avsluttet innenfor en årsvekstramme på 3,2 prosent og en G-regulering på 1,92 prosent forventes årets reguleringskostnad å bli lavere enn forutsatt. Basert på foreløpige signaler fra Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og KLP forventes reguleringskostnaden å bli 5 10 millioner kroner lavere en budsjettert. Årets premieavvik (inntekt) er budsjettert med 71,2 millioner kroner. Oppdaterte prognoser for Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og KLP basert på nye aktuarberegninger i april/mai i år indikerer at årets premieavvik kan bli vesentlig høyere enn budsjettert. Rådmannen anslår derfor at det kan ligge an til en netto innsparing i størrelse millioner kroner når reguleringskostnad og premieavvik ses i sammenheng. Beregningene er imidlertid beheftet med stor usikkerhet, og erfaringsmessig kan det skje store endringer i aktuarberegningene utover i året. Rådmannen foreslår derfor at det i denne omgang ikke gjøres endringer i de budsjetterte pensjonsforutsetningene, og vil komme tilbake med nye beregninger og vurderinger i 2. tertialrapport Økt rentegarantipremie Rentegarantipremien er et vederlag for pensjonskassens risiko for avkastningsresultatet, og er således et element som vil kunne bidra til å styrke opptjent egenkapital i pensjonskassen. Rentegarantipremien utgjør 0,85 prosent av DKP s ordinære premie for 2015, og innebærer en avsetning på 12,7 millioner kroner til opparbeidet egenkapital i Lavt og synkende rentenivå forsterker kravet til DKP s soliditet og bufferreserver. Styret i DKP har derfor etter en helhetlig vurdering vedtatt å øke rentegarantipremien for 2015 fra 12,7 til 37,7 millioner kroner. Bufferkapitalutnyttelsen i DKP vil da være tilfredsstillende, og det vil være mulig for pensjonskasen å opprettholde dagens strategi uten at det må iverksettes risikoreduserende tiltak dersom rentenivået synker ytterligere. Av den økte rentegarantipremien på 25 millioner kroner svarer Drammen kommune 85 prosent tilsvarende om lag 22 millioner kroner. Bruk av premiefond Som følge av gode resultater de seneste årene har Drammen kommunale pensjonskasse opparbeidet et premiefond som per 31. mars i år utgjør 198,5 millioner kroner. Drammen kommunes andel av premiefondet er 167,9 millioner kroner. Premiefond kan kun benyttes til betaling av premie, og det er kunden som bestemmer hvordan den enkeltes andel av premiefondet skal disponeres. Rådmannen foresår at Drammen kommunes andel av økningen i rentegarantipremien på 22 millioner kroner dekkes ved bruk av premiefondet. Rentegarantipremie inngår ikke i beregningsgrunnlaget for premieavvik, og den økte premien vil dermed gi en direkte belastning i årets resultat i bykassen hvis den ikke dekkes av premiefondet. I tillegg vil rådmannen foreslå at inntil 20 millioner kroner av årets reguleringskostnad dekkes ved bruk av premiefondet. Dette reduseres årets betalbare premie, og vil gi tilsvarende reduksjon i årets premieavvik (inntekt). Det gir således ingen direkte resultateffekt i årets 31

32 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 regnskap, men vil redusere neste års amortisering av tidligere års premieavvik med 2,7 millioner kroner. Etter foreslått bruk av premiefondet med totalt 42 millioner kroner, vil fondsreserven utgjøre om lag 126 millioner kroner. Sentral lønnsreserve 2015 I samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet for 2015 ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,3 prosent i årets budsjett. Lønnsoppgjøret i kommunesektoren er nå avsluttet innenfor en ramme på 3,2 prosent. Dette er i samsvar med regjeringens anslag i revidert nasjonalbudsjett for Dette er beregnet å gi en mindreutgift for bykassen på 2,1 millioner kroner. I tillegg foreslås den sentrale lønnsreserven nedjustert med ytterligere 5 millioner kroner som følge av for høyt beregningsgrunnlag fra budsjettet for 2014, jfr. erfaringene fra fjorårets regnskap. Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2014 I kommunens budsjettreglement er det innarbeidet retningslinjer for overføring av mer- /mindreforbruk i virksomhetene med inntil 2 prosent av virksomhetens brutto driftsbudsjett. Rent praktisk følges dette opp gjennom justering av virksomhetenes budsjettrammer det påfølgende år. Mindreforbruk inntil 2 prosent av brutto budsjettramme tilføres som en rammestyrking, mens merforbruk inntil 2 prosent av brutto budsjettramme inndras som en rammereduksjon. Etter nærmere vurdering av årets budsjettsituasjon mv. legger rådmannen følgende forutsetninger til grunn: o Virksomhetene innenfor programområde 01 Barnehage fritas for sine direkte inndekningskrav, men programområdet sentralt må dekke inn 0,7 millioner kroner tilsvarende virksomhetenes merforbruk. o Programområdet 02 Oppvekst fritas for inndekningskrav på 2,9 millioner kroner som følge av budsjettsituasjonen i o Virksomhetene i programområde 05 Helse og omsorg fritas for inndekningskrav på 7,4 millioner kroner av hensyn til budsjettsituasjonen i o Innenfor programområde 13 Sosiale tjenester fritas Introduksjonssenteret og NAV Drammen for inndekningskrav på henholdsvis 2,2 og 0,7 millioner kroner som følge av budsjettsituasjonen i o Mindreforbruk på 0,1 millioner kroner innenfor programområde 14 Vann og avløp nullstilles som følge av selvkostregimet for vann- og avløpsgebyrene. Øvrige virksomheter må dekke/får tilført fjorårets mer- og mindreforbruk med inntil 2 prosent av brutto utgiftsramme. Som det fremgår av tabellen nedenfor får virksomhetene etter disse korreksjonene en netto tilbakeføring i 2015 på 10,5 millioner kroner. Av dette tilbakeføres 6,4 millioner kroner til virksomheter innenfor programområde 12 Grunnskole. 32

33 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2014 (millioner kroner) Prog Programområde Tilbakeført beløp 01 Barnehage - 0, Oppvekst - 04 Byutvikling 0, Kultur 1, Ledelse, organisering, styring 1, Samferdsel og fellesarealer - 0, Grunnskole 6, Sosiale tjenester 1,069 Totalt 10,452 I vedlegg 10 fremgår hvilke beløp som foreslås tilført/skal dekkes inn for den enkelte virksomhet. Dagens ordning for tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk vil bli nærmere vurdert i forbindelse med den vedtatte revideringen av Drammen kommunes budsjettreglement. Forslag til revidert budsjettreglement vil bli lagt fram i forbindelse med økonomiplan med sikte på iverksettelse fra 1. januar Årsoppgjørsdisposisjoner Disposisjonsfond status 2015 Bykassens disposisjonsfond er per 31. desember 2014 balanseført med 228,4 millioner kroner. Da er det ikke tatt hensyn til at bykassens hadde et udisponert resultat (overskudd) på 79,0millioner kroner i I det balanseførte beløpet inngår imidlertid midler bystyret har avsatt til konkrete forhold som bidrag til Omdømmeprosjektet, bruk av restmidler fra eldremilliarden inklusiv midler til Kulturoasen, kompensasjonsmidler fra skolestreiken i 2014 og restmidler fra tilsagnsrammen til ekstra planressurser i 2014 og I egen sak om årsberetning og regnskap 2014 for Drammen bykasse foreslår rådmannen udisponerte resultat fra 2014 på 79,0 millioner kroner avsettes til disposisjonsfond. Samtidig foreslås at justeringer i driftsbudsjettet for 2015 salderes med 35,1 millioner kroner i bruk fra disposisjonsfondet. Dette inkluderer tilbakeføring av virksomhetenes netto mindreforbruk i 2014 med 10,5 millioner kroner. Netto avsetning til disposisjonsfond i 1. tertialrapport 2015 blir dermed 43,9 millioner kroner. Korrigert for disponering av konkrete avsetninger (jfr. omtalen ovenfor) anslås disposisjonsfondet å utgjøre 259,8 millioner kroner ved utgangen av Som det fremgår av tabellen nedenfor innebærer dette at avsatt beløp anslås å være nesten 76 millioner kroner høyere enn målene for reserver som bystyret har vedtatt. 33

34 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Prognose disposisjonsfondet pr (millioner kroner) Saldo disposisjonsfond pr ,4 Avsetninger i 2015: Budsjettert avsetning opprinnelig budsjett ,8 Avsetning av årsresultat ,0 Bruk i 2015: Bruk til Omdømmeprosjektet 2015 Bruk restmidler "eldremilliarden" (inkl. bidrag Kulturoasen) Bruk avsatte kompensasjonsmidler skolestreik 2014 Bruk ekstra planressurser 2014/2015- restmidler tilsagnsramme Bruk saldering 1. tertialrapport 2015 Bruk av bundne fondsmidler ubrukte øremerkede midler fra 2014 Virksomhetenes budsjetter for 2015 er gjennom teknisk justering tilført 28,0 millioner kroner som finansieres ved bruk av bundne driftsfond. Dette gjelder ubrukte øremerkede bevilgninger som ble avsatt i regnskapet for Vann og avløpsfond Det er i årets budsjett lagt til grunn netto bruk av vann- og avløpsfond med 1,0 millioner kroner. Kalkulatoriske kapitalkostnader er i selvkostmodellen basert på 2,0 prosent rente. Med hjemmel i ny veileder for beregning av selvkost for tekniske tjenester skal den kalkulatoriske renten fra og med 2015 baseres på 5-årig swaprente tillagt ½ prosentpoeng. Dette erstatter tidligere regel om bruk av renten på 3 års statsobligasjoner tillagt 1 prosentpoeng. Gjennomsnittet for 5 års swap-rente hittil i år ligger noe lavere enn budsjettforutsetningen på 1,50 prosent, men har vist en stigende kurve den seneste tiden. Nyeste notering per 29. mai i år viser 1,67 prosent. Rådmannen velger foreløpig å opprettholde renteforutsetningen som ligger til grunn for selvkostkalkylene i budsjett Overføring til investeringsbudsjettet Det er i årets budsjett lagt til grunn en overføring fra driftsbudsjettet til egenfinansiering av bykassens investeringer med 54,0 millioner kroner. Dette tilsvarer 43 prosent av bykassens investeringer eksklusiv vann og avløpstiltak i vedtatt investeringsbudsjett, og oppfyller således handlingsregelens krav om minimum 40 prosent egenfinansiering. Det foreslås ingen endringer i overføringen fra drifts- til investeringsbudsjettet. - 2,0-4,0-3,6-11,7-35,1 Anslag saldo pr ,8 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 128,9 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 55,1 Handlingsreglenes reservekrav pr ,0 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 75,8 Tabellen nedenfor viser forslag til budsjetterte årsoppgjørsdisposisjoner per 1. tertial

35 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Årsoppgjørsdisposisjoner forslag til justert budsjett per 1. tertial 2015 Hovedoversikt Tekniske justeringer Justeringer 1. tertial Mill kroner Vedtatt budsjett 2015 Bundne midler fra 2014 Div. just. Justert budsjett pr Virksom mer/mindre 2014 Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -59,8 28,1 5,6-26,0 10,5 24,6 9,1 Årsoppgjørsdisposisjoner 59,8-28,1-5,6 26,0-10,5-24,6-9,1 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0-79,0-79,0 + avsetning til disposisjonsfond 8,8 8,8 79,0 87,8 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 54,0 54,0 54,0 - bruk av disposisjonsfond -2,0-5,6-7,6-10,5-24,6-42,7 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-28,1-28,1-28,1 - bruk/avsetning VA fond -1,0-1,0-1,0 Årsresultat (+ angir underdekning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

36 Drammen kommune 1. tertialrapport Revidert investeringsbudsjett Investeringer i bybygging er videreført gjennom investeringer for nesten 156 millioner kroner i 1. tertial Prosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift, og det er ikke meldt om større avvik i forhold til budsjetterte kostnader. Det er i forslaget til revidert investeringsbudsjett satt at totalt 2,4 millioner kroner til etablering av mobile klasserom ved Rødskog skole. Det foreslås også at Drammen Eiendom KF skal tilføres en ramme til strategiske eiendomskjøp på 20 millioner kroner. Den avsatte rammen vil blant annet bli vurdert benyttet til kjøp av Tollboden. Ubrukte investeringsmidleri 2014 på totalt 269,8 millioner kroner foreslås re-bevilget i 2015, og er i stor grad finansiert ved utvidet låneramme. Øvrige endringer i årets investeringsbudsjett er i sin helhet finansiert ved omdisponeringer innenfor de vedtatte rammene. Samlet låneramme i 2015 for bykassen og de kommunale foretakene er etter dette på 636,1 millioner kroner Re-bevilgning av ubrukte investeringsmidler i 2014 Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) presisterte i sin investeringsveileder av 27. oktober 2011 at investeringsbudsjettet er ett-årig, og at prosjekter som går over flere år skal ha en realistisk periodisering mellom årene i økonomiplanen. Det følger også av KRDs presiseringer at det ikke lenger adgang til overføre ubrukte bevilgninger fra ett år til det neste. Dette innebærer at ubrukte investeringsmidler det er behov for å videreføre må bevilges på nytt, og rådmannen legger opp til at dette gjøres i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport. Til sammen var det ved utgangen av 2015 ubrukte investeringsmidler på 269,8 millioner kroner, fordelt med 73,5 millioner kroner i bykassens investeringsbudsjett og 196,3 millioner kroner i Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett. Rådmannen foreslår at disse midlene i hovedsak videreføres i 2015, ved at bystyret re-bevilger ubrukte investeringsmidler (netto) per programområde, jfr. tabellen nedenfor. Det foreslås videre at rådmannen gis fullmakt til å fordele de ubrukte investeringsmidlene på enkeltprosjekter i samsvar med bystyrets tidligere forutsetninger. Dette innebærer også at det korrigeres for merforbruk på enkeltprosjekter i investeringsregnskapene for 2014, gjennom omdisponeringer innenfor de justerte budsjettrammer for Investeringsmidlene som foreslås tilbakeført omfatter i stor grad investeringsprosjekter som er under planlegging eller utførelse, men hvor påløpte kostnader som følge av periodiseringsmessige forhold har blitt lavere enn budsjettert. Tilbakeførte investeringer i bykassens investeringsbudsjett foreslås i sin helhet finansiert ved bruk av eksterne lån. Øvrige finansieringskilder ble benyttet fullt ut i samsvar med budsjett i investeringsregnskapet for 2014, mens bruk av lån til investeringsformål var 76,0 millioner kroner lavere enn budsjettert i Når det gjelder Drammen Eiendom KF ble det i regnskap 2014 avsatt inntekter som var forutsatt benyttet til finansiering av ubrukte investeringer. Dette gjelder inntekter fra statstilskudd, momskompensasjon og salg av boliger med til sammen 27,4 millioner kroner. Disse midlene forutsettes benyttet til delvis finansiering av tilbakeførte investeringer i

37 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Utover dette foreslås re-bevilgningen av investeringer i Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett finansiert med 168,9 millioner kroner i bruk av eksterne lån. Forslag om tilbakeføring av ubrukte investeringsmidler fra 2014 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Totalt 01 Barnehager 1,506 5,119 6, Oppvekst - 0,016 7,386 7, Samfunnssikkerhet Byutvikling 24,113-24, Helse 12,177 27,630 39, Kultur 0,394 5,697 6, Ledelse, org., styring 16,521 0,074 16, Kompetanse, markedsf., næring Politisk styring 0,869-0, Samferdsel og fellesarealer 1) 9,990-0,734 9, Grunnskole 4,665 93,339 98, Sosiale tjenester 0,508 30,227 30, Vann og avløp 2,813-2, Diverse investeringer 27,559 27,559 Sum netto investeringer 73, , ,838 Statstilskudd - 13,092-13,092 Salg av boliger - 8,750-8,750 Mva- kompensasjon - 5,595-5,595 Låneramme - 73, , ,401 Sum finansiering - 73, , ,838 1) Merforbruk i Drammen Eiendom KF's investeringsregnskap 2013 skyldes påløpte kostnader på 3,7 mill. kr utover budsjett i prosjektet Marienlyst gml. Gress - ny tribune i Klokkesvingen. Merkostnaden må ses i forhold tilsluttbevilgning i 2015 på 9 mill. kr Drammen bykasses investeringsbudsjett Bykassen har for 2014 en brutto investeringsramme på 251,2 millioner kroner. Av bevilgningsrammen omfatter 50 prosent (125,5 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp. Som det fremkommer av foregående del foreslås i tillegg 73,5 millioner kroner i ubrukte bevilgninger i 2014 re-bevilget i Disponibel investeringsramme for Drammen bykasse i 2015 blir etter dette på 324,7 millioner kroner. I løpet av 1. tertial er det regnskapsført 43,5 millioner kroner i investeringsutgifter. Til sammenligning var påløpt 59,4 millioner kroner i samme periode i fjor. Av påløpte investeringskostnader i 1. tertial er 20,4 millioner innenfor vann- og avløpsområdet. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 30. april 2015): Utskifting av kvikksølvarmatur gatelys 11,4 mill. kr Prof. Smiths alle fellesprosjekt VA fortau, holdeplasser mv. 9,1 mill. kr 1) VA Narverud separering 3,9 mill. kr Rehabiliterings av bruer 3,4 mill. kr VA Prins Oscars gate 8-31 ledningsutskifting 2,9 mill. kr 37

38 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 VA Pumpestasjon overløp 2,7 mill. kr VA Nedre Storgate ,7 mill. kr Inventar og utstyr i skolene 2,1 mill. kr Samarbeid med andre utbyggere 1,6 mill. kr VA Austad etappe 4 Fosseveien til Kvernveien 1,5 mill. kr VA Solumstrand renseanlegg rehabilitering 1,0 mill. kr Rehabilitering idrettsanlegg 1,0 mill. kr 1) Finansierert med bidrag fra Buskerudbyen Det foreslås diverse justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2015, jfr. tabellen nedenfor: Drammen bykasses investeringsbudsjett 2015 forslag til justeringer (endret) Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2015 pr *) Foreslåtte endringer Nye tiltak/justeringer 2015: 63,400 Forslag revidert budsjett Ny Oppgradering institusjoner - inventar og utstyr 5,000 5, Ny Nytt kjøkkenkonspet - inventar/utstyr mottakersteder 2,000 2, Ny Oppgradering Engene 1 - inventar og utstyr 2,000 2, Ny Utbedring løypenettet i marka 1,000 1, Ny Marienlyst gml. gress - ny tribune inventar/utstyr 1,000 1, Ny Rødskog skole - inventar/utstyr modulbygg 0,400 0, Utlånsramme Startlån (videreutlån) 120,000 52, ,000 Finansiering: -63, Eksterne låneopptak videreutlån -120,000-52, , Eksterne låneopptak investeringer *) -259,941-11, ,341 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme Drammen bykasse i ,341 Drammen bykasses investeringsramme for 2015 foreslås oppjustert med netto 11,4 millioner kroner. Tiltakene som foreslås styrket omfatter i stor grad inventar og utstyr i tilknytning til diverse byggeprosjekter. Det foreslås også avsatt 1 million kroner til utbedring av løypenettet i marka. Forslaget til revidert investeringsbudsjett for Drammen bykasse er saldert med 11,4 millioner kroner i økt låneopptak. I tillegg foreslås lånerammen for Startlån oppjustert fra 120 til 172 millioner kroner som følge av stor etterspørsel. De konkrete forslagene til endringer i investeringsbudsjettet er nærmere omtalt innenfor de enkelte programområder i del Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF har for 2015 en brutto investeringsramme på 258,0 millioner kroner. Som omtalt i del foreslås dessuten ubrukte bevilgninger i 2014 på 196,3 millioner kroner rebevilget i Disponibel investeringsramme i foretaket i 2015 blir etter dette på 454,3 millioner kroner. 38

39 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 I løpet av 1. tertial i år er det regnskapsført 112,0 millioner kroner i investeringsutgifter. Det innebærer at aktivitetsnivået har vært noe høyere enn i 2014, hvor det var regnskapsført 95,4 millioner kroner i samme periode. Det er ikke ferdigstilt større investeringsprosjekter i løpet av 1. tertial i år. Av påløpte investeringskostnadene i 1. tertial er 35,1 millioner kroner innenfor grunnskoleområdet og 34,2 millioner kroner innenfor programområde 13 Sosiale tjenester. Sistnevnte omfatter i hovedsak boligprosjekter inklusiv kjøp av utleieboliger. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 30. april 2015): Frydenhaug skole nybygg 29,5 mill. kr Kjøp av boliger for utleie 17,1 mill. kr Drammen Kjøkken KF nytt produksjonslokale 14,5 mill. kr Christian Blomsgate 20 nybygg 10 leiligheter 14,7 mill. kr Rådhuset ombygging servicetorg mv. 12,6 mill. kr Åskollen skole ombygging 1,8 mill. kr Marienlyst gml. gress tak og WC ny tribune klokkesvingen 2,9 mill. kr Øren skole flerbrukshall prosjektering 2,0 mill. kr Fjell bo- og servicesenter tilbygg ny sykehjemsplass 1,7 mill. kr Harmonien - oppgradering 1,4 mill. kr Nytt kjøkkenkonsept oppgradering mottakssteder 1,1 mill. kr For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises programområdeomtalene i del 3 samt til Drammen Eiendom KFs rapport for 1. tertial 2014, jfr. vedlegg 3. Drammen Eiendom KFs investeringsramme for 2014 foreslås justert innenfor en låneramme som reduseres med 26,2 millioner kroner. Det foreslås netto nye tiltak og justeringer for 12,8 millioner kroner. Blant annet settes det av 20 millioner kroner i rammebevilgning til strategiske eiendomskjøp. Det foreslås også at 8 millioner kroner overføres til bykassens investeringsbudsjett til anskaffelse av inventar og utstyr i forbindelse med pågående byggeprosjekter. Som nevnt foreslås justeringene finansiert innenfor en redusert låneramme. Drammen Eiendom KF har de seneste årene lagt stor vekt på å bedre kvaliteten på kostnadsoverslagene for investeringsprosjektene, slik at disse blir mest mulig realistiske både med hensyn til kostnader og periodisering. Foretaket foreslår etter nærmere vurdering at prosjekter i årets investeringsportefølje kan reduseres med 39 millioner kroner ut fra periodiseringsmessige hensyn. Disse midlene forutsettes tilbakeført i budsjettet for Tabellen nedenfor viser forslag til endringer i Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett for 2015: 39

40 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett 2015 forslag til justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2015 Endret periodisering: -39, Fjellhagen, erstatningsbarnehage 25,000-22,000 3, Drammen Helsehus 13,000-5,000 8, Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) 22,000-2,000 20, Øren Skole - idrettshall 40,000-10,000 30,000 Nye tiltak/justeringer 2015: 12, Oppgradering av bygningsmassen Helse og omsorg - overføring til bykassen til inventar og ustyr i institusjonene -5,000-5, Marienlyst gml. Gress - Ny tribune Klokkesvingen 5,307-1,000 4, Ny Norges beste skole - ombygging 0,800 0, Åskollen skole - tilbygg og rehabilitering 15,329-2,000 13, Ny Rødskog skole - modulbygg 2,000 2, Drammen Kjøkken KF nytt produksjonslokale - overf. Bykassen til inventar og ustyr 75,000-2,000 73, Ny Strategiske eiendomskjøp - rammebevilgning 20,000 20,000 Finansiering: 26,200 Bruk av eksterne lån *) -378,160 26, ,960 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2015: -351,960 40

41 Drammen kommune 1. tertialrapport Oppdatert økonomiplan Det er foretatt en oppdatering av gjeldende økonomiplan for perioden fram til 2018 basert på foreslåtte justeringer av 2015-budsjettet samt forutsetningene i kommuneproposisjonen for I det etterfølgende gis en kortfattet beskrivelse av de viktigste justeringene som er lagt til grunn ved oppdatertingen. Det minnes om at alle tallforutsetninger er i faste 2015-kroner for hele perioden. o Foreslåtte justeringer av budsjettrammene for programområdene 1-14 i 1. tertialrapport 2015 er i hovedsak videreført i perioden, såfremt disse ikke er av engangskarakter. Dette gjelder også tekniske budsjettjusteringer som er gjennomført i løpet av 1. tertial i år, jfr. vedlegg nr. 1. o Skatteinngang og rammetilskudd er videreført på grunnlag av justert basisnivå i Det innebærer at den særskilte kompensasjonen for skattesvikt til kommunene på 908 millioner kroner i 2014 er videreført i basisgrunnlaget, men er tillagt innbyggertilskuddet og fordelt etter inntektssystemets ordinære kriterier. Det er foretatt oppdaterte beregninger basert på de forslag og føringer som er skissert i kommuneproposisjonen for 2016, som signaliserer en reell vekst for kommunene i størrelse 4 4,5 milliarder kroner neste år. I vedtatt økonomiplan er det lagt til grunn en årlig realvekst i frie inntekter i størrelse 1,9 2,4 milliarder kroner fra Beregningsteknisk er det i denne oppdateringen benyttet gjennomsnittet av intervallet i kommuneproposisjonen, med 4 ¼ milliarder kroner i For årene 2017 og 2018 er det lagt til grunn en reell vekst på 3 milliarder kroner per år. I forhold til gjeldende økonomiplan gir dette årlig merinntekt fra frie inntekter på om lag 22 millioner kroner i 2016 og i overkant av 30 millioner kroner i årene 2017 og Rådmannen minner imidlertid om at det i regjeringens signaler i Kommuneproposisjonen 2016 er lagt føringer som binder opp om lag 9 millioner kroner av realveksten mot tiltak innenfor rusfeltet og helsestasjoner/skolehelsetjeneste. o Det er ved oppdatertingen av økonomiplanen lagt til grunn at Drammen kommune i perioden vil ha en skattevekst på nivå med landsgjennomsnittet. Dette innebærer at skatteinntekt pr. innbygger, som følgende av høyere befolkningsvekst enn landet, er avtagende i hele perioden fra 96,1 prosent i 2015 til 95,3 prosent i o I gjeldene økonomiplan er forutsatt en befolkningsvekst i Drammen basert på SSB s framskrivingsprognose per juni Ved oppdateringen av gjeldende økonomiplan er befolkningsveksten opprettholdt med samme forutsetninger. SSB s framskriving innebærer en årlig vekst i Drammen kommune i underkant av 1,4 prosent i perioden , mens den nasjonale veksten ligger i størrelse 1,1-1,2 prosent per år. o Reduksjonen i årets lønnsreserve med 7,1 millioner kroner som følge av lavere tillegg lønnsvekst og for høyt beregningsgrunnlag inn i 2015, er videreført i hele perioden. o Finansbudsjettet er opprettholdt med samme rentebane som er lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. Det vil si at det fortsatt forventes et lavt rentenivå, selv om den anslåtte NIBOR-referanse er svakt stigende ut over i perioden. I budsjett 2014 er det lagt til grunn at 3 måneders NIBOR vil ligge rundt 2,0 prosent. I perioden er det lagt til 41

42 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 grunn en NIBOR-referanse i intervallet 1,90 til 2,20 prosent. Dersom dagens lave rentenivå holder seg kan det ligge an til besparelser utover i perioden, og rådmannen vil vurdere dette nærmere i arbeidet med økonomiplan o Som omtalt i del kan kommunens netto utgifter til reguleringskostnad korrigert for premieavvik bli vesentlig lavere enn budsjettert i år. På grunn av usikkerhet rundt vurderingene er det imidlertid ikke foreslått å endre budsjettet i denne omgang. Dette kan også påvirke anslagene for reguleringskostnad og premieavvik i perioden , men rådmannen har i denne omgang valgt å opprettholde forutsetningene i vedtatt økonomiplan. o I forhold til vedtatt økonomiplan innebærer den oppdaterte skissen på neste side en resultatforverring på nesten 10 millioner kroner i For årene 2017 og 2018 er det imidlertid en resultatforbedring på henholdsvis 1,3 og 8,0 millioner kroner. Resultatvirkningene er saldert mot avsetningen til disposisjonsfond. Til tross for høyere frie inntekter enn forutsatt svekkes resultatet i 2016 som følge av varige økninger i programområdenes rammer med over 28 millioner kroner. I forslaget til justeringer av bykassens driftsbudsjett 2015 er disse økningene i stor grad saldert med bruk av disposisjonsfond. 42

43 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Drammen bykasse oppdatert økonomiplan (pr. 1. tertial 2015) 43

44 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Del 3 Programområdene 3.1 Programområde 01 Barnehage Alle barn har fått barnehageplass. Hele 93 prosent fikk innfridd førstevalget ved hovedopptaket. Per april har 468 barn gratis barnehageplass, en økning på 138 barn siden årsskiftet. De kommunale barnehagene utviser god økonomistyring og tilpasser bemanningen fortløpende i forhold til antall barn. Norges Beste Barnehage slås sammen med Norges Beste Skole til et felles kompetansesenter høsten Det er flere barn i barnehagene enn forutsatt i budsjettet, og timer til spesialpedagogiske tiltak i barnehage øker. Dette utfordrer overordnet ramme. Rådmannen foreslår at programområdet styrkes med 6,9 millioner kroner. Økonomisk status Fakta Programområdet viser et merforbruk på 2,2 millioner kroner per 1. tertial. Prognose for 2015 viser et antatt merforbruk på 6,3 millioner kroner ved utgangen av året. Avviket skyldes hovedsakelig økte timer til spesialpedagogiske tiltak og flere barn i barnehage enn budsjettert. Det er god økonomistyring i de kommunale barnehagene og Norges Beste Barnehage. De kommunale barnehagene drifter effektivt og tilpasser bemanning fortløpende i forhold til antall barn i barnehagene. Det skal etableres en åpen barnehage fra september. Utviklingsbasene Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole blir fra høsten 2015 samlokalisert i et felles kompetansesenter for barnehage og skole. Det foretas ombygging av eksisterende lokaler innenfor investeringsrammen til Drammen eiendom og den økte husleien dekkes innenfor eksisterende ramme. Vurdering Heltidsplasser barnehage Prog Kommunale barnehager - små barn Private barnehager - små barn Kommunale barnehager - store barn Private barnehager - store barn Sum barn i barnehage Antall barn i barnehagealder (0-5 år) Andel barn i barnehage 0,76 0,74 0,77 0,76 44

45 Drammen kommune 1. tertialrapport Prog Tilskuddsats 0-2 år Tilskuddsats 3-6 år Sum tilskudd private barnehager (år) Endring heltidsplasser i forhold til årsmelding Avsatt til aktivitetsendring Samlet utfordring i forhold til barnetall Opprinnelig budsjett for 2015 ble lagt med bakgrunn i antall barn innrapportert ved årsmelding per 15. desember Det ble satt av 5,5 millioner kroner til aktivitetsvekst noe som tilsvarer tilskudd for 30 små barn. Siden årsmeldingen har barnetallet økt med 79, i alt 49 flere enn budsjettert. Fra 2015 blir tilskuddet til private barnehager beregnet på grunnlag av de kommunale barnehagenes regnskapstall to år tilbake. Endringen øker de private barnehagenes forutsigbarhet med hensyn til mottak av tilskudd. På den annen side blir kommunens handlefrihet innenfor rammen redusert, da satsene til private barnehager er faste. Satsene for 2015 gjenspeiler regnskapet for Da hadde kommunen store kostnader til reguleringspremie. I 2014 var kostnadene lavere og satsene for 2016 vil bli redusert i forhold til Rådmannen kommer tilbake til dette i forbindelse med økonomiplan Antall timer til spesialpedagogiske tiltak i barnehagene ligger på et nivå som tilsier et merforbruk i 2015 på 2,9 millioner kroner. Rådmannen arbeider med en gjennomgang av ressursbruken innenfor spesialpedagogiske timer på barnehageområdet. Det må tas høyde for kostnadene til etablering av en kommunal åpen barnehage og til etterbetaling av tilskudd til private barnehager på bakgrunn av klage på tilskudd for Drammen kommune blir kompensert 0,6 millioner kroner gjennom en økning i rammetilskuddet til innføring av en ordning med gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5- åringer fra husholdninger med lav inntekt. Det foreslås at programområdet styrkes tilsvarende. I 2013 ble det avsatt 5 millioner kroner til dekning av kostnader i forbindelse med klagesak på tilskudd for 2012 fra private barnehager. Kommunen har fått medhold og det vil ikke bli foretatt ytterligere utbetalinger i forbindelse med denne klagesaken. Avsatt beløp kan derfor inntektsføres i Konklusjon Avvik fra budsjett (i millioner kroner) 79 nye barn i private barnehager 12,9 Avvik spesialpedagogiske timer 2,9 Etablering og drift av åpen barnehage (fra 1. august) 0,1 Klagesak tilskudd private barnehager ,9 Økning i rammetilskudd (gratis kjernetid for 4- og 5- åringer RNB) 0,6 Sum endrede rammeforutsetninger 17,4 Avsatt til aktivitetsvekst i opprinnelig budsjett -5,5 Medhold klagesak tilskudd 2012 (avsatt beløp inntektsføres i 2015) -5,0 Foreslått styrking av programområdet 1. tertial 6,9 Rådmannen vurderer at det er stor risiko for merforbruk innenfor programområdet og foreslår å tilføre programområdet 6,9 millioner kroner i 1. tertial. 45

46 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Driftsregnskap per 30. april 2015 for programområde 01 Barnehage Regnskap Regnskap Budsjett Millioner kroner pr pr pr Avvik Investeringsbudsjettet Utviklingsbasene Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole samlokaliseres høsten Drammen eiendom foretar ombygging av eksisterende lokaler. Den økte husleien, som en følge av dette, dekkes innenfor rammene. Andre forhold Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 76,1 81,0 80,7-0,3 241,5 0,0 Andre driftsutgifter 90,3 100,7 98,3-2,4 348,4 0,0 Sum driftsutgifter 166,4 181,8 179,0-2,7 589,9 0,0 Andre inntekter - 17,2-23,2-26,9-3,7-94,8 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger - 3,9-4,9-4,2 0,8-12,6 0,0 Sum driftsinntekter - 21,1-28,1-31,1-3,0-107,4 0,0 Netto driftsutgifter 145,4 153,6 147,9-5,7 482,5-6,9 Status barnehageplasser Alle barn som søkte plass innen fristen har fått tildelt barnehageplass. 93 prosent av søkerne fikk innfridd sitt første ønske. Det er omtrent 170 ledige plasser i kommunale og private barnehager etter at hovedopptaket ble avsluttet. Per april var det mottatt 63 søknader etter søknadsfristen 1.mars, disse blir fortløpende tilbudt barnehageplass. Tidligere års erfaringer viser at ledige barnehageplasser blir fylt opp ut over høsten. Kommunale barnehager tilpasser bemanningen i forhold til antall barn. Drop In barnehage Saken ble behandlet i bystyret i april. Det opprettes åpen barnehage (Drop In barnehage) i Brannposten barnehage, fra september Brannposten barnehage er naturbarnehage. Åpen barnehage skal benytte lokalene til naturbarnehagen på tider av dagen når naturbarnehagen er ute. Opprettelsen av åpen barnehage vil sette begrensninger på inntak av små barn som ikke er en del av naturbarnehagen. Åpen barnehage skal ha åpent 6 timer i uken, fordelt på to dager à 3 timer. Årlige kostnader til driften av åpen barnehage er anslått til 0,3 millioner kroner. Gratis barnehage Drammen kommune har siden 1.oktober 2014 tilbudt gratis barnehageplass til barn i familier bosatt i Drammen med inntekt under kroner. Antall barn som får gratis barnehageplass har økt fra 330 ved årets slutt til 468 i april. Foreldrebetaling Maksimalprisen for barnehageplass økte per 1. mai 2015 fra kroner til kroner per måned. Fra samme dato ble det innført en nasjonal moderasjonsordning for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede inntekt. Ordningen blir finansiert av statlige midler. 46

47 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Drammen kommune har følgende betalingssatser fra 1. mai 2015: Inntektsintervall Kr pr heltidsplass pr måned Inntekt inntil Gratis Over Søskenmoderasjon 2 barn 30 % Søskenmoderasjon fra og med barn nummer 3 50 % Det er knyttet aktivitetskrav til foresatte ved benyttelse av gratis barnehageplass. For de som ikke oppfyller aktivitetskravet gjelder følgende betalingssatser. Inntektsintervall Kr pr heltidsplass pr måned Under Gratis Nytt kompetansesenter Evalueringen av prosjektet Norges Beste Barnehage (NBB) er avsluttet. Evalueringen er gjennomført av Rambøll i perioden januar til mai. NBB og utviklingsbasen til skolene (Norges Beste Skole) slås sammen til én organisasjon fra høsten Sammenslåingen realiserer et nytt kompetansesenter for barnehage og skole. Vikarer med fagkompetanse 2 millioner kroner til vikarer i barnehagene er fordelt etter heltidsplasser per 15. desember 2014 (561 kroner per heltidsplass). Klagesak private barnehager Drammen kommune har mottatt klage fra private barnehager på beregning av tilskudd for Grunnlaget for klagen var at enkelte elementer ikke var med i regnskapsgrunnlaget. Drammen kommune imøtekom en del av klagens punkter og ny tilskuddsats er beregnet. Tilskuddsats 2015 Opprinnelig Økning etter klage Revidert sats 0-2 år år Nye satser øker tilskuddet til private barnehager med om lag 0,9 millioner kroner i Revidert nasjonalbudsjett I statsbudsjettet for 2015 er det bevilget 51 millioner kroner til innføring av en ordning med gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5-åringer fra husholdninger med lav inntekt. Drammen kommune blir kompensert 0,6 millioner kroner gjennom en økning i rammetilskuddet og programområdet styrkes tilsvarende. Drammen kommune har allerede gratis barnehage for målgruppen. Ordningen er finansiert av BLD og Drammen kommune. BLD har varslet at tilskuddet til prosjektet blir avkortet som en følge av innføringen av gratis kjernetid for 4- og 5- åringer da dette blir kompensert via en økning i rammetilskuddet til Drammen kommune. 47

48 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 02 Oppvekst Rådmannen foreslår en rammestyrking med 16 millioner kroner. Antall barn som får tjenester utenfor hjemmet har økt, og er den viktigste årsaken til at barnevernet vil ha varige, høyere kostnader til disse barna. En gjennomgang av tjenestetilbudet til barn med opphold utenfor hjemmet viser at tjenestetilbudet må opprettholdes til tilbudet bortfaller som følge av alder. Det vises til forslag om å ta imot flere flyktninger for å redusere tiden i mottak, og for at Drammen skal bosette sin andel av kvoteflyktninger fra Syria. Som en del av dette forslaget foreslås at antall enslige mindreårige flyktninger økes til 20 i årene 2015 og Planlagt byggestart for Bekkevollen er sommeren 2015, og det er etablert midlertidige avlastningssteder på Fjell og på Strømsø. Som varslet i økonomiplanen har rådmannen utarbeidet en ny modell for økonomisk analyse knyttet til barnevernet, og vil utarbeide tilsvarende for de øvrige avdelingene ved Senter for oppvekst. Modellen gir et bedre grunnlag for mer presise prognoser. Økonomisk status Fakta Regnskapstall for programområdet viser per april et negativt avvik på 3,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes merforbruk i barnverntjenesten, hovedsakelig knyttet til barn under omsorg med varig opphold utenfor hjemmet. De øvrige enheter innen programområdet rapporterer mindreforbruk eller resultat i balanse per 1. tertial. Vurdering Programområdet er både i 2013 og 2014 styrket med engangsmidler som en følge av merforbruk i barneverntjenesten. For 2014 ble rammen styrket med til sammen 14 millioner kroner som ikke er videreført i Programområdet har på denne bakgrunn utfordringer med å balansere budsjettet for 2015 innenfor tildelt ramme. Barn under omsorg utgjør hoveddelen av budsjettet knyttet til barnevernstiltak og er en av de viktigste kostnadsdriverne i barneverntjenesten. Merforbruk per 1.tertial 2015 kan i stor grad forklares med den betydelige økningen i antall barn under omsorg i perioden , som det ikke er gitt varig kompensasjon for i opprinnelig ramme. Fra et ganske stabilt nivå på cirka 100 barn under omsorg frem til 2012, økte antallet sterkt i løpet av Ved utgangen av april 2015 hadde Drammen kommune omsorgen for 141 barn. I tillegg dekker barnverntjenesten per 1.tertial oppholdskostnader utenfor hjemmet for ytterligere 46 barn. Av disse har 38 barn frivillig opphold utenfor hjemmet, dvs. med foreldrenes samtykke, og 8 barn er plassert med hjemmel i akuttparagraf og hvor utfallet i saken og oppholdssted ikke er endelig avklart. Erfaringsmessig viser det seg imidlertid at kommunen vil måtte overta omsorgen for flere av de barna som har akuttopphold og sørge for varig plassering utenfor hjemmet, dvs i fosterhjem eller institusjon. 48

49 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 a rn l b ta n A Barn med opphold utenfor hjemmet Akutt opphold (uavklart) tertial 2015 Frivillig opphold Varig opphold (under omsorg) Varig opphold (under omsorg) Frivillig opphold Akutt opphold (uavklart) Mens barn under omsorg normalt kun utgår pga oppnådd alder og derfor medfører ganske permanente kostnader for kommunen, vil oppholdskostnadene knyttet til barn med frivillig opphold og akuttopphold i langt større grad variere mellom måletidspunktene. Det har frem mot 1.tertial vært fokus på å utvikle pålitelige og relevante styringsindikatorer for barneverntjenesten som viser utviklingen over tid. Ved å kartlegge kostnadene knyttet til de ulike barnevernstiltakene og sammenstille gjennomsnittskostnader og antall barn innenfor de ulike tiltakstypene, er det mulig å etablere sikrere prognoser for totalkostnadene på barnevernsområdet. Med utgangspunkt i beregnet gjennomsnittskostnad for barn med opphold utenfor hjemmet per 1. tertial, vil økningen med 41 barn under omsorg, fra cirka 100 barn ved inngangen til 2013 til 141 barn per 1. tertial 2015, gi årlige merkostnader på programområdet i størrelsesorden 16 millioner kroner. Prognosen forutsetter ingen ytterligere vekst. Siden merforbruk både i 2013 og 2014 kun er inndekket gjennom tilførsel av engangsmidler, vil det for 2015 være behov for varig rammestyrking av programområdet. 49

50 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Barn med opphold utenfor hjemmet - kostnad per mnd l tite k se A a rn b r e p. stn k o s d e å n m jṣn G 0 Varig opphold (under omsorg) Frivillig opphold Akutt opphold (uavklart) Gj.sn kostn.per mnd Antall barn Beregninger basert på foreløpige Kostra-tall for 2014 viser at Drammen kommune fortsatt har effektivitet over ASSS-gjennomsnittet for tjenester innenfor barnevernet. Foreløpige ASSS-tall for Effektivitet mv. i barnevernet Prodindeks Bto drutg ASSS EffekJvitet Fredrik Bærum Oslo Dram Krsand Sandnes Stavang Bergen Trond heim Tromsø Konklusjon Programområdet styrer per april mot et merforbruk i størrelsesorden 16 millioner kroner. Avviket skyldes merforbruk knyttet til økningen i antall barn under omsorg med varig opphold utenfor hjemmet videreført fra 2013 og Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette å styrke budsjettrammen på programområdet med 16 millioner kroner ved 1. tertial. 50

51 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Driftsregnskap per 30. april 2015 for programområde 02 Oppvekst Regnskap Regnskap Budsjett Millioner kroner pr pr pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 70,0 73,4 75,9 2,6 221,5 0,0 Andre driftsutgifter 25,6 23,9 16,6-7,3 68,9 0,0 Sum driftsutgifter 95,6 97,3 92,6-4,7 290,4 0,0 Andre inntekter - 3,1 1,2 1,6 0,4-60,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger - 3,3-3,2-2,4 0,8-7,1 0,0 Sum driftsinntekter - 6,4-2,0-0,7 1,2-67,5 0,0 Netto driftsutgifter 89,3 95,3 91,8-3,5 222,9-16,0 Investeringsbudsjettet Bekkevollen barne- og avlastningsbolig For å imøtekomme økende behov er det vedtatt at Bekkevollen barne- og avlastningsbolig i Buskerudveien 166 skal bygges ut med en ny etasje (2.etasje) innenfor en totalramme på 42,5 millioner kroner, inkludert utgifter til inventar. Dette vil gi arealer til cirka 14 nye boenheter med personal- og fellesarealer. Totalentreprenør for oppdraget er valgt og detaljprosjektering er igangsatt. Fysisk oppstart av byggearbeidene forventes sommeren 2015, med ferdigstillelse i juni I byggeperioden vil avdelingene være fysisk lokalisert i midlertidige lokaler. Avdeling Solenga vil i byggeperioden være lokalisert i Lauritz Grønlandsvei 45 ( Gamle Barneboligen på Fjell/Grønlandsfaret), mens Avdeling Hestenga vil være lokalisert på Strømsø sykehjem i 1. etasje. Programområdet er i økonomiplan styrket med 0,6 millioner kroner i engangsmidler knyttet til forventet merforbruk ved manglende fleksibel bruk av personale mellom avdelingene. Prosjektet innebærer en del krevende tekniske løsninger, og Drammen Eiendom varsler at dette medfører usikkerhet både i henhold til økonomi og fremdrift. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i 2.tertial. Alternativ til statlige institusjonsplasser barnevern I økonomiplanen fremgår det at rådmannen vil vurdere om det er mulig å utvikle alternative tjenester og omsorgstilbud til erstatning for statlige institusjonsplasser. Dette kan omfatte ulike typer døgntilbud, blant annet for familier. Signaler fra staten kan tyde på at det legges opp til en nedbygging av statlige institusjonsplasser. Senter for oppvekst skulle etter planen komme med anbefalinger og kalkyler for hvilke behov kommunen vil ha for døgnbaserte tilbud i fremtiden, i løpet av første halvår På grunn av uforutsette endringer i ledelsen er dette arbeidet blitt forsinket. 51

52 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Andre forhold Barnevernet Rådmannen har bestilt en ekstern evaluering av barnevernet. Rapporten vil foreligge i løpet av sommeren 2015, og resultatene vil bli innarbeidet i økonomiplanen for Som del av et nasjonalt tilsyn, gjennomfører Fylkesmannen våren 2015 et tilsyn i barnevernet i Drammen. Temaet for tilsynet er gjennomgang av meldinger og tilbakemelding til melder. Antall meldinger til barnevernet har økt fra 310 per 1. tertial 2014 til 350 per 1. tertial Økningen i antall meldinger fra 2013 til 2014 var på åtte prosent, mens økningen fra 2014 til 2015 er på 13 prosent. Utviklingen indikerer at flere barn det er knyttet bekymring til får kartlagt sitt hjelpebehov, slik at de barna som trenger det gis riktig hjelp til rett tid. Barnevernet har jobbet aktivt med å få samarbeidspartnere til å ta kontakt for anonyme drøftninger, og barnevernet kommer oftere i posisjon til å anbefale en instans å sende en melding. Økningen i antall meldinger har medført en økning i antall undersøkelser. Fylkesmannen er klar på at terskelen for å igangsette undersøkelser skal være lav. Barneverntjenesten har både en rett og en plikt til å foreta undersøkelse selv om det ikke foreligger indikasjoner på omsorgssvikt eller mishandling. Meldinger om vold og seksuelle overgrep skal kun henlegges der meldingen er gitt i ren sjikanehensikt. For å unngå fristbrudd har barnevernet i 1. tertial 2015 måtte leie inn eksterne til saksbehandling knyttet til undersøkelser. Enslige mindreårige flyktninger Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har bedt kommunene vurdere om de kan ta i mot flere flyktninger enn de gjør i dag. Å ta imot flere flyktninger vil bidra til å redusere ventetiden i mottak og å avhjelpe dagens flyktningekrise. I den sammenheng foreslås det at antall enslige mindreårige flyktninger som bosettes økes til 20 i årene 2015 og Per 1. tertial er kommunen i rute med bosettingen. Innen utgangen av april er det i 2015 bosatt fire enslige mindreårige flyktninger, tre ungdommer blir bosatt i mai mens ytterligere to blir bosatt i juni. Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) PP- tjenesten har i 1. tertial 2015 et avvik når det gjelder behandlingstid. Forsvarlig behandlingstid vurderes å være tre måneder. Per 1. tertial 2015 har 54 saker ventet i mer enn tre måneder. Det er 22 flere enn i 1. tertial 2014, da 32 barn ventet mer enn tre måneder. Gjennomsnittlig ventetid per 1. tertial 2014 var 3,6 måneder, mens tilsvarende tall for 1. tertial 2015 er 3,7 måneder. Hovedårsakene til at flere saker nå har en behandlingstid på mer enn tre måneder, er en økning i antall henvisninger kombinert med vakanser som følge av sykmeldinger. I tillegg bruker tjenesten nå mer tid på å omstille seg fra et hovedfokus på behandling av enkeltsaker, til et sterkere systemfokus med fokus på å veilede ansatte i barnehage og skole slik at barn i større grad kan få hjelp der uten henvisning. På sikt vil omstillingen føre til at behovet for henvisning til PP-tjenesten vil gå ned. For å redusere ventetiden, vil PP- tjenesten fylle opp en vakanse noe og ansette en person i et engasjement på full tid ut året. Teamene i PPT-tjenesten prøver også ut mer effektive 52

53 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 arbeidsmetoder med blant annet skjermede utredningsuker for teamene. Prosjektene Bedre opplæring for alle og Det er normalt å være forskjellig rettet mot hhv. skoler og barnehager vil styrke samarbeidet og mulighetene til å jobbe mer forebyggende for PP-tjenesten, skoler og barnehager. Målet er at dette vil redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. 53

54 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 03 Samfunnssikkerhet Programområdet har et forbruk som er i tråd med budsjett per 1. tertial. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innfor tildelt budsjett. Økonomisk status Fakta Programområdet har et resultat som er i tråd med budsjett per 1. tertial. Vurdering Det er ingen forhold innenfor programområdet som gjør at det forventes endringer i løpet av året. Konklusjon Rådmannens forslag og årsprognose er i tråd med årsbudsjettet per 1. tertial. Driftsregnskap per 30. april 2015 for programområde 03Samfunnssikkerhet Millioner kroner Investeringsbudsjettet Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Flomutstyr Flomsikringsutstyr er under bestilling. Dette vil inngå i det utstyret som driftes av virksomheten Vei, natur og idrett. Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 15,1 15,3 15,2-0,0 44,8 0,0 Sum driftsutgifter 15,1 15,3 15,2-0,0 44,8 0,0 Andre inntekter - 0,0-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter - 0,0-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Netto driftsutgifter 15,1 15,2 15,2 0,0 44,4 0,0 Nødaggregater Det er igangsatt et samarbeid med Drammensregionens brannvesen (DRBV) for å gjennomføre innkjøpet av fire nødaggregater. Det er DRBV som skal lagre og drifte dem ved behov. Befolkningsvarsling Arbeidet med å forbedre dagens system for befolkningsvarsling er ikke igangsatt enda. 54

55 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 04 Byutvikling I Drammen park er parkscenen revet, og rådmannen kommer tilbake til planene for nye aktivitetsområder i 2. tertialrapport. Innen byggesak kan statlig regelendring fra 1. juli, med forenklet saksbehandling av en del enkle byggesaker, gi redusert saksmengde og bortfall av inntekter. Programområdet forventes å levere et resultat innenfor tildelt ramme. Økonomisk status Fakta Programområdet har per 1. tertial et mindreforbruk på 07, millioner kroner. Vurdering Byggesak har hatt færre store saker til behandling. Byggesak har per 1. tertial en redusert utfakturering på cirka 7,5 prosent i forhold til Det har vært en forsinkelse på forventende store prosjekter. For 2. halvår forventes det en reduksjon i mindre tiltak og bortfall av inntekt på prosent sammenliknet med fjoråret, som en følge av endringer i Plan- og bygningsloven. Frigjort kapasitet på saksbehandling vil bli brukt til oppfølging av meldte ulovlighetssaker som kan gi inntekter i Konklusjon Det er ikke vurdert behov for tiltak per 1. tertial, men rådmannen vil følge utviklingen av inntekter for byggesak frem mot 2. tertial. Driftsregnskap per 30. april 2015 for programområde 04 Byutvikling Regnskap Regnskap Budsjett Millioner kroner pr pr pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 15,2 15,5 15,7 0,2 43,1 0,0 Andre driftsutgifter 5,9 4,0 3,7-0,3 12,1 0,0 Sum driftsutgifter 21,1 19,5 19,4-0,0 55,1 0,0 Andre inntekter - 5,2-4,7-4,2 0,5-37,1 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger - 0,3-0,4-0,2 0,2-0,6 0,0 Sum driftsinntekter - 5,5-5,1-4,4 0,7-37,7 0,0 Netto driftsutgifter 15,6 14,4 15,0 0,7 17,4 0,0 Andre forhold Byggesak konsekvenser av nye byggesaksregler Nye statlige regler for saksbehandling innføres fra 1. juli. Reglene innebærer forenklinger som medfører at færre byggetiltak krever søknadsbehandling i kommunen. Dette gir usikkerhet ved inntektssiden for byggesaks selvkostregime i Nærmere informasjon: Selv om det nye regelverket har til hensikt å generere færre saker for kommunene, er det usikkert i 55

56 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 hvilken grad dette vil medføre netto inntektstap for byggesak. Det er på landsbasis anslått cirka 20 prosent færre søknader til kommunene. Dette gjelder saker hvor en i dag har kort saksbehandlingstid og mindre inntekter. Dette kan bety en inntektssvikt på omtrent 10 prosent i annet halvår, og tilsvarende for Det er usikkert i hvor stor grad det vil være mulig å kutte kommunens kostnader tilsvarende på kort sikt, da kostnadene i stor grad er knyttet til lønn til fast ansatte. Byggesak forbereder seg på at det oppstår flere konfliktsaker mellom naboer som en følge av at færre saker byggemeldes. Antall klager kan derfor gå opp etter regelendringen, noe som vil være ressurskrevende. Tilleggsmidler til store planoppgaver i 2014 og 2015 I 1. tertial 2014 ble det bevilget 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet som ekstra planmidler i 2014 og I 2014 ble 3,3 millioner kroner av den avsatte rammen disponert. Prognose per 1. tertial tilsier at totalt 10 til 12 millioner kroner av denne tilleggsrammen vil være brukt per utgangen av Flere av planprosjektene er store og tidkrevende, og behovet for ekstrainnsats er derfor noe forskjøvet til Rådmannen vil komme tilbake i 2. tertial med spørsmål om overføring av deler av rammen fra 2015 til Parkscenen I Drammen park er parkscenen revet. Rådmannen skal legge frem en egen sak om et nytt konsept til politisk behandling i juni og vil komme tilbake med økonomiske konsekvenser i 2. tertialrapport. 56

57 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 05 Helse og omsorg Det foreslås ingen endringer i budsjettrammen for programområdet i 1. tertialrapport. Hensyntatt den avsatte budsjettreserven på 10 millioner forventes programområdet å gå i balanse for Utbyggingen av trådløst nett til planlagte tjenestesteder ble ferdigstilt mars Mobilt arbeidsverktøy er innkjøpt til alle fysio og ergoterapeuter. I tråd med ny forvaltningspraksis for tildeling av økonomisk tilskudd til helse- og sosialformål for frivillige organisasjoner er rammen for tilskuddsmidler økt med 0,8 millioner kroner for Økningen dekkes innen budsjettrammene inneværende år. Det er behov for erstatningsbygg for Drammen aktivitet innen 2017, da Vestre Viken HF starter bygging av nytt sykehus. Økonomisk status Fakta Regnskapet viser per 1. tertial et merforbruk på 9,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Det er fortsatt tidlig på året og prognosen er noe usikker. Tatt hensyn til reserven på 10 millioner kroner forventes det å styre mot balanse ved årets slutt. Vurdering Utviklingen i driftsregnskapet er i tråd med prisveksten. De fleste virksomhetene er ferdige med det store omstillingsarbeidet. Noen av virksomhetene har fortsatt utfordringer, men resultatene i årets første måneder går i riktig retning. Månedlig merforbruk ved Drammen Helsehus er halvert og det forventes ytterligere effekt i løpet av året. Det forventes økt kjøp av tjenester ved Tjenestetildeling og samordning til personer med spesielle behov som muligens vil gå ut over rammen. Konklusjon Rådmannen kommer i tilbake til dette i 2. tertial, etter en nærmere analyse av den økonomiske utviklingen til 2. tertial. Driftsregnskap per 30. april 2015 for programområde 05 Helse og omsorg Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 285,6 297,6 287,5-10,1 860,1 0,0 Andre driftsutgifter 138,8 115,7 108,4-7,3 364,6 0,0 Sum driftsutgifter 424,4 413,3 395,9-17,4 1224,7 0,0 Andre inntekter - 45,7-47,1-43,2 3,8-181,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger - 17,3-20,0-15,6 4,4-39,3 0,0 Sum driftsinntekter - 63,0-67,1-58,9 8,2-220,6 0,0 Netto driftsutgifter 361,5 346,2 337,0-9,2 1004,1 0,0 57

58 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Investeringsbudsjettet Opprustning av bygninger Drammen kommune leier lokaler ved Filten i Hamborgstrøm helse- og omsorgsdistrikt. Byggeier har meldt akutt behov for utbedringer av kloakksystemet. Dette har medført at noen pasienter midlertidig flyttes til sykehjemmet. Byggeier dekker alle kommunens ekstra kostnader. Rehabiliteringen av seks leiligheter i Schwartz gate 20 startet i januar 2015 og planlegges ferdigstilt innen 1. september Fasader og mye innvendig arbeid er ferdigstilt, men pga. konkurs hos totalentreprenøren kreves nye kontrakter som vil forsinke prosjektets fremdrift. Tilpasning av kjøkkenfasiliteter Nytt sentralkjøkken er under oppføring på Tømmerkrana 16, og forventes ferdig medio oktober Sentralkjøkkenet har et brutto areal på cirka m², fordelt på cirka m² produksjonskjøkken i 1. etasje og cirka 500 m² administrasjonsarealer i 2. etasje. Nybygget har en investeringsramme på 75,0 millioner kroner inklusiv tomtekjøp. Oppgradering av kjøkkenfasiliteter og kjølerom/fryserom på mottakerstedene (institusjoner og bofellesskap) er igangsatt innenfor en investeringsramme på 5 millioner kroner. Omfanget av oppgraderingsbehov varierer. Prosjektet ferdigstilles samtidig med nytt sentralkjøkken. Kjøkken og vaskeri på Fjell BSS er ferdigstilt per 1. tertial, og brukes som pilot sammen med Skavlen bofellesskap. Det er i tillegg behov for anskaffelse av inventar og utstyr til mottakerstedene. Investeringsrammen til nytt produksjonslokale foreslås i denne forbindelse nedjustert med 2 millioner kroner som overføres bykassens investeringsbudsjett. Tiltak for økt trivsel og livskvalitet i sykehjem Helse og omsorg gjennomfører et prosjekt i 2015, for å øke trivsel og livskvalitet for beboere på sykehjem. Prosjektet består av to deler: 1. Sertifisering av alle sykehjem i Drammen som Livsgledesykehjem. Dette er en prosess som involverer beboere, ansatte, pårørende og frivillige og skaper flere gode opplevelser og aktiviteter både inne og ute. 2. Fornyelse av fellesområder på sykehjemmene, når det gjelder farger, stemning, inventar, velferdsteknologi og annet utstyr for aktiviteter. Målet er å skape mer innbydende arenaer for sosialt samvær, gode opplevelser og frivillighet. Det er i Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett satt av 10 millioner kroner til oppgradering av bygningsmassen innenfor helse og omsorg. Det foreslås at 5 millioner kroner fra denne bevilgningen overføres til bykassens investeringsbudsjett til anskaffelser for å fornye fellesområdene på sykehjemmene. 58

59 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Andre forhold Status - Hverdagsrehabilitering Opplæring til ansatte i hjemmebaserte tjenester er startet opp, og det er etablert eget fagrådgiverteam. Helsetjenesten vil innen høsten 2015 ha ansatt ni fysio- og ergoterapeuter til formålet. Hjemmerehabiliteringsteamet, som startet opp på i distriktene på Bragernessiden, har fra 1. januar hele kommunen som arbeidsområde. Teamet er fra samme dato organisert til Helsetjenesten for å sikre et tett samarbeid med resten av fysio- og ergoterapitjenestene. Nytt aktivitetssenter Drammen kommune har i dag to aktivitetssentre for utviklingshemmede, Drammen aktivitet beliggende i Jacob Borchsgate og Granstad beliggende i Kollerudveien 16A. Drammen aktivitet må finne andre lokaler innen 2017, da det skal bygges nytt sykehus på tomten. Granstad er ikke tilstrekkelig tilrettelagt for funksjonshemmede og deler av bygningen er avstengt grunnet brannforebyggende tiltak. Som erstatning for Drammen aktivitet og Granstad aktivitet foreslås det etablering av et felles aktivitetssenter. Rådmannen foreslår at det utredes lokaler og driftskonsept for Drammen aktivitet for å gi tilstrekkelig og tilrettelagt tilbud om arbeid og aktivitet til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilsynssaker Det er ikke opprettet eksterne tilsyn på systemnivå for Helse og omsorg i Det er per i dag registrert 11 individbaserte tilsyn, hvorav seks saker er fra

60 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 06 Kultur En bredt sammensatt arbeidsgruppe utreder langsiktige løsninger for musikklivets behov for øvingslokaler og oppbevaring av utstyr og instrumenter. Det foreslås at kommunen yter tilskudd til kartleggingsarbeidet. Utgiften dekkes innenfor gjeldende budsjettramme. For å sikre både Drammen barne- og ungdomsteaters og Drammen Symfoniorkesters behov for øvingslokaler på mandager, foreslås det at driftstilskuddet til Drammen Scener AS økes med 0,2 millioner kroner. Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 0,6 millioner kroner, men styrer mot et årsresultat i balanse. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 0,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Virksomheten Kultur har i 1. tertial hatt noe høyre driftsutgifter enn budsjettert og viser per april et merforbruk på 0,6 millioner kroner. Virksomheten har innført tiltak for å redusere merforbruket. Budsjettsituasjonen innenfor programområdet vurderes så langt å være under god kontroll. Konklusjon For å ivareta både Drammen barne- og ungdomsteaters og Drammen Symfoniorkesters behov for øvingslokaler, foreslår Rådmannen å styrke rammen på programområdet med 0,2 millioner kroner. Programområdet styrer etter dette mot et årsresultat i balanse. Driftsregnskap per 30. april 2015 for programområde 06 Kultur Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 17,6 17,9 17,6-0,3 45,7 0,0 Andre driftsutgifter 40,9 40,6 40,2-0,4 113,1 0,0 Sum driftsutgifter 58,5 58,4 57,7-0,7 158,8 0,0 Andre inntekter - 8,2-10,5-10,6-0,1-20,7 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger - 0,3-0,5-0,4 0,1-0,7 0,0 Sum driftsinntekter - 8,6-11,0-11,0 0,0-21,4 0,0 Netto driftsutgifter 50,0 47,4 46,8-0,6 137,4-0,2 60

61 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Andre forhold Garantivedtak Drammen kirkelige fellesråd investeringer kirkeformål 2015 I økonomiplan ble det lagt til grunn en investeringsramme til utbedring av Strømsgodset kirke på 3,6 millioner kroner i For at fellesrådet skal kunne ta opp lån i Kommunalbanken forutsetter Fylkesmannen at kommunen hvert år stiller formell garanti for låneopptaket. Forslag til vedtak om selvskyldnergaranti for låneopptak med inntil 3,6 millioner kroner fremgår av pkt. 7 i forslaget til vedtak. Øvingslokaler for Drammen barne- og ungdomsteater Utvikling av Brageteatret har medført at Drammen barne- og ungdomsteater ikke lenger kan bruke regionteatrets lokaler på Union Scene. I Harmonien er det ikke mulig å løse både barneog ungdomsteatrets og Drammen symfoniorkesters behov for øvingslokaler på mandager. Barne- og ungdomsteatret har fått et rimelig tilbud om leie av lokaler i Drammens Teater. For å tilrettelegge best mulig for begge kulturaktørene foreslår rådmannen at kommunen reduserer forventningen til Drammen Scener AS om økt inntjening med 0,2 millioner kroner til 0,2 millioner kroner. Øvingslokaler for musikklivet En bredt sammensatt arbeidsgruppe utreder langsiktige løsninger for lokale musikkaktørers behov for øvingslokaler og oppbevaring av utstyr og instrumenter. Rådmannen foreslår at arbeidsgruppa får kroner til kartlegging, jfr. orientering i bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv i april. Utgiften dekkes innenfor rammen for programområdet. Økt tilskudd til Johan Halvorsen Musikkfest (vedtak 10) Tilskuddet er økt til kroner per år, jfr. bystyrets vedtak 10 i økonomiplanen. Arrangørene inviteres til bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv for å gi tilbakemelding om utviklingen av festen innenfor nye ressursrammer. Drammen Scener AS kulturkalender og jubileum (vedtak 11) Drammen Scener, kulturvirksomheten og eksterne interessenter samarbeider om utvikling av en felles eventkalender for kulturaktørene i byen. Det forutsettes at kalenderen blir tilgjengelig på nett og smarttelefon. Tiårsjubileet for Union Scene feires gjennom hele året, med spesielt fokus i jubileumsuken medio september. Den kommunale støtten til feiringen brukes på artister og program. Kirken som kulturaktør (vedtak 12) I samsvar med bystyrets vedtak i økonomiplan er Drammen kirkelige fellesråd bedt om å komme med innspill til egen sak om Den norske kirke som kulturaktør og bruk av kirkene som konsertarenaer. Strømsfjerdingen skole og byhistorisk senter (vedtak 13) I tråd med bystyrets vedtak i økonomiplanen legger rådmannen opp til at Strømsfjerdingen skole i løpet av 2015 blir overdratt til Drammen Historielag for en symbolsk sum. Formålet er drift av byhistorisk senter. Saken legges fram for bystyret parallelt med tertialrapporten. Familiefest (vedtak 14) Familiefesten planlegges som en internasjonal familiedag med fokus på verdens matkulturer. Målgruppen for arrangementet er hele byens befolkning, og vil forhåpentligvis også bli tatt 61

62 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 godt i mot av innbyggere med minoritetsbakgrunn. I tråd med innspill fra Byen vår Drammen (BVD) legges det opp til å gjennomføre familiefesten i Alternativer for tidspunkt og organisering ble lagt fram for bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv i møte Plan for utvikling av byens gravplasser I tråd med vedtak i bystrategien og ønske fra Drammen kirkelige fellesråd er det utarbeidet en plan for utvikling av gravplassene i Drammen Både kommunen og representanter for andre tros- og livssynssamfunn har vært representert i planarbeidet. Planen behandles i Drammen kirkelige fellesråd i juni, og legges samtidig fram for bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv til orientering. Realisering av frivillighetspolitikken på kulturområdet Frivilligsentralene og KulturOasen videreføres i tråd med bystyrets vedtak. Det er igangsatt prosess om framtidige driftsmodeller for frivilligsentralene. Økonomiske rammebetingelser for KulturOasen etter 2015 vil bli tatt opp i økonomiplan Frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle aktører i kulturlivet nyter godt av tilbudet om gratis utlån av skolelokaler. 62

63 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 07 Ledelse, organisering, styring Nytt, ombygget publikumsmottak i rådhuset åpnes offisielt ved ordfører 8. juni. Frivillighetsportal er utviklet og tilgjengelig på kommunens nettside. Her finnes flere tilbud til frivillig sektor. For å styrke elektronisk saksbehandling er det investert i På innkjøpsområdet er elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) tatt i bruk. I forbindelse med videreutvikling av rådhuset foreslås 2 millioner kroner til investering i inventar og utstyr. Økonomisk status Fakta Programområdet har per 1. tertial ett merforbruk på 1 million kroner som skyldes periodiseringer. Vurdering PÅ grunn av økt medlemsmasse har hovedtillitsvalgte fått utvidede stillingsbrøker. For perioden 1. mars til 31. desember utgjør dette kroner. Konklusjon Rådmannen foreslår at rammen økes med til utvidede stillingsbrøker til hovedtillitsvalgte. Prognose for programområdet er resultat innenfor revidert ramme. Driftsregnskap per 30. april 2015 for programområde 07 Ledelse, organisering og styring Regnskap Regnskap Budsjett Årsbud Prognose Millioner kroner pr pr pr Avvik Lønn inkludert sosiale kostnader 36,4 38,4 38,5 0,1 105,0 0,0 Andre driftsutgifter 30,6 39,2 36,4-2,8 116,9 0,0 Sum driftsutgifter 66,9 77,6 74,9-2,7 221,8 0,0 Andre inntekter - 10,6-11,5-10,0 1,5-37,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger - 1,2-0,6-0,4 0,2-1,1 0,0 Sum driftsinntekter - 11,7-12,1-10,4 1,7-38,5 0,0 Netto driftsutgifter 55,2 65,5 64,5-1,0 183,3-0,5 Investeringsbudsjettet Rådhuset som møteplass Byggeprosjektet med å videreutvikle rådhusets publikumsmottak som felles møteplass for innbyggere og ansatte går mot slutten. Offisiell åpning ved ordfører er 8. juni. De årlige driftsutgifter for tiltaket er 1,5 millioner kroner. I 2015 påløper det 1,0 millioner kroner, inkludert oppstartskostnader. 63

64 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Andre forhold Innkjøp Rådmannen har tatt i bruk elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) som bidrar til at hele anskaffelsesprosessen gjennomføres elektronisk. Kunngjøring av konkurranse, tilbudsinnlevering, evaluering og tildeling gjøres i ett og samme system. I tilknytning til systemet er også nytt system for elektronisk kontraktsforvaltning. Dette systemet forventes å være operativt i 2. tertial Det er utarbeidet forslag til en enkel modell for å måle gevinster ved anskaffelser, som det skal jobbes videre med å forbedre. Per er rammeavtaledekningen 58 prosent, mot 66 prosent i 2014 og 63 prosent i Nye avtaler er registrert inn i systemet. Det forventes at rammeavtaledekningen vil utvikle seg i samsvar med målet på 69 prosent. Omsetningen gjennom e-handel er for 1. tertial 2015 på 178 millioner kroner, mot 222 millioner kroner for 1.tertial Samtidig er antall ordre i samme periode steget til 7 165, mot i Gjennomsnittelig ordrebeløp i 1. tertial er dermed redusert fra kroner i 2014 til kroner i Forutsatt at kjøpsmønsteret er sammenlignbart i disse to årene, gir dette en redusert kostnad per ordre på 27 prosent i forhold til 2014, og gir en indikasjon på at vi kjøper billigere. Nytt lønns- og personalsystem Drammen har innført ny rekrutteringsmodul (WebCruiter). Innføringen av ny rekrutteringsmodul har resultert i en mer tidsbesparende og kostnadseffektiv rekrutteringsprosess. All kommunikasjon med søkerne foregår via e-post og data fra WebCruiter gjør at den enkelte virksomhet kan jobbe mer målrettet med rekrutteringsprosessene. Arbeidet med implementering av elektronisk reiseregning vil bli sluttført i Resterende moduler er lønn, personal, fravær, lønnsforhandlinger og HMS. Det er tidligere bevilget 7,4 millioner kroner til dette arbeidet og prosjektet forventer å holde seg innenfor tildelt ramme. Oppgradering av økonomisystemet Agresso økonomisystem skal oppgraderes til ny versjon. Det er tidligere bevilget 2,5 millioner kroner til dette arbeidet og prosjektet forventes ferdigstilt innenfor tildelt ramme. Oppgradering av kontorer i rådhuset Rådhusets kontorer trenger å oppgraderes til dagens standard for kontorlokaler. Dette gjelder deler av 2. etasje som omgjøres fra kontorer til åpent landskap. Kantinen i 7. etasje og øvrige arealer i denne etasjen ombygges til åpent landskap. Det er avklart med Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) at DKP gjennomfører denne investeringen som samlet beløper seg til om lag 7 millioner kroner. Investeringen dekkes gjennom årlig husleieøkning på om lag 0,6 millioner kroner. Arbeidet vil bli igangsatt i 2015 og avsluttes i Rådmannen foreslår at det i 2015 avsettes 2,0 millioner kroner til inventar og utstyr. Frivillighetsarbeid Det ble etablert stilling som frivillighetskoordinator høsten Frivillighetsportalen er i 1. tertial 2015 etablert og er tilgjengelig fra hovedmenyen på kommunens nettside. Egen sak om oppfølging av tiltakene i frivillighetspolitisk plattform blir lagt frem juni Nytt kvalitetssystem for arkivplan Kommunen skal innen rapportere til tilsynsmyndighetene i forhold til arbeidet med arkivplan, jfr. omtale i gjeldende økonomiplan. Kommunen har en god og nær dialog med 64

65 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 tilsynsmyndighetene om dette arbeidet. Ett av tiltakene som er utført er at kommunen har investert i produktet som utvikles løpende. 65

66 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring Programområdet har et mindreforbruk per 1. tertial på 0,4 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet med dagens aktivitetsnivå tilsier et positivt resultat i forhold til tildelt budsjett. Det forventes høyere aktivitetsnivået 2. halvår og programområdet styrer mot balanse. Økonomisk status Fakta Programområdet rapporterer et mindreforbruk per april på 0,4 millioner kroner. Vurdering Det vurderes riktig at programområdet har økonomisk fleksibilitet og at Drammen kommune har anledning til å delta på aktiviteter innenfor området som det ikke har vært mulig å forutse og budsjettere. Rådmannen anbefaler derfor at programområdets økonomiske ramme opprettholdes. Konklusjon Årsprognosen for programområdet med dagens aktivitetsnivå tilsier et positivt resultat på 1,0 millioner kroner. Det forventes høyere aktivitetsnivået 2. halvår og programområdet styrer mot balanse Driftsregnskap per 30. april 2015 for programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring Millioner kroner Andre forhold Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Gründerportal I samarbeid med de øvrige D5-kommunene (Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sande, Svelvik), Lier og Drammen næringslivsforening, har Drammen kommune deltatt i et prosjekt som har resultert i lanseringen av gründerportalen minegenbedrift.no. Portalen ble lansert 17. mars. Portalen er delvis finansiert av kommunene og av Buskerud fylkeskommune. Det vil bli søkt om midler til å utvikle portalen videre i 2015 og Videre satsing fra Drammen kommune vil gjøres innenfor tildelt budsjett. Veiledning for etablerere/gründere finansieres som tidligere, gjennom et samarbeid mellom kommunene, Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge. Tilbudet organiseres av Drammen Næringslivsforening. Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 4,9 7,7 7,5-0,2 9,7 0,0 Sum driftsutgifter 4,9 7,7 7,5-0,2 9,7 0,0 Andre inntekter - 1,1-0,8-0,3 0,5-0,8 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter - 1,1-0,8-0,3 0,5-0,8 0,0 Netto driftsutgifter 3,8 6,9 7,2 0,4 8,9 0,0 66

67 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Kurs og konferanser Det er behov for å utvikle et markedsførings- og samordningsapparat etter at Visit Drammensregionen ble nedlagt. Drammen kommune støtter opp om et initiativ fra Byen Vår Drammen om satsing på kurs og konferanser. Det vil bli søkt om midler fra Buskerud fylkeskommune. Støtte fra Drammen kommune vil gjøres innenfor tildelt budsjett. D5 samarbeid For å videreføre arbeidet med markedsføring av næringsarealer i 2015, er felles brosjyre om arealer i D5-kommunene oppdatert. I regi av D5-samarbeidet har kommunene deltatt med stand på Subsea Valley-konferansen 2015 på Fornebu. Kommunene har planlagt å delta på aktuelle lokale konferanser, så som Næringslivets dag, med stand. Utgiftene dekkes innenfor tildelt budsjett. Samarbeidsavtaler og tilskudd Drammen kommune og Høgskolen i Buskerud og Vestfold inngikk 11. februar 2015 en samarbeidsavtale som forplikter partene til videre utvikling av høgskoletilbudet i Drammen. Hensikten med avtalen er å legge grunnlag for videreutvikling av Campus Drammen som en arena for kompetanseutvikling, innovasjon og forskning. Dagens avtale om turistkontor er forlenget til 1. juli Kommunen vil i løpet av våren 2016 vurdere hvordan dette arbeidet skal organiseres videre. Næringsteam Det er opprettet et næringsteam for å styrke kommunens arbeid med næringsutvikling. Teamet består av rådgivere og næringsdirektør fra Drammen kommune og de daglige lederne av Byen Vår Drammen og Drammen Næringslivsforening. Næringsteamet har hatt jevnlig møter om saker, og bidratt i forberedelser til møter i Kontaktutvalg for næringslivet. 67

68 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 09 Idrett, park og natur Planlegging og utbyggingen av idrettsanlegg er igangsatt. Tilskuddsordningen til bruk av idrettshaller for barn og unge styrkes med kroner. Tennishallen er begjært tvangssolgt av Skatt sør. For å sikre at anlegget brukes til idrett og at kommunal garanti på 3,4 millioner kroner ikke blir krevd tilbakebetalt til staten, ber rådmannen om fullmakt til å forfølge saken om nødvendig. Det foreslås 1 million kroner til utbedring av løypenettet i marka, for å stimulere til økt bruk, både vinter og sommer. Utbedringstiltakene omfatter flatere og forsterket underlag, bredere traséer og nye traséer. Utbedringene sikrer at skiløypene kan kjøres tidligere og brukes lengre, at løypene kan bindes sammen til rundløyper, og til bruk for gående og syklende. Nærmiljøanlegget på Teglverkstomta åpnes i juni. Anleggene ved Aronsløkka skole og Vestbygda skole er i rute, med ferdigstillelse i år. Økonomisk status Fakta Programområdet har et merforbruk per 1. tertial på 0,2 millioner kroner. Vurdering Bystyret vedtok å avvikle dagens refusjonsordning for aktivitet i lagseide idrettshaller, og gjøre denne om til en tilskuddsordning fra og med budsjettåret Endringen gir økt tilskuddsbehov på kroner per år. Programområdet har god kontroll på kjente kostnader og det er ikke vurdert behov for ytterligere tilførsel av midler til drift enn overnevnte sak. Konklusjon Rådmannen foreslår å styrke programområdet med kroner. Driftsregnskap per 30. april 2015 for programområde 09Idrett, park og natur Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 4,8 4,7 4,8 0,1 13,0 0,0 Andre driftsutgifter 15,0 18,0 17,6-0,5 68,3 0,0 Sum driftsutgifter 19,8 22,8 22,4-0,4 81,3 0,0 Andre inntekter - 4,6-3,3-3,2 0,0-13,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger - 0,1-0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 Sum driftsinntekter - 4,7-3,5-3,2 0,2-13,4 0,0 Netto driftsutgifter 15,0 19,3 19,1-0,2 67,9 0,2 68

69 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Investeringsbudsjettet Det planlegges noen tiltak for å bedre statusen på løypene i Drammen kommune i friluftslivets år. Det omfatter blant annet sammenknytning av løyper for å gi en mer rasjonell løypekjøring. Med bakgrunn i erfaringer fra de to siste vintrene foreslås tilpasning til endret klima, med traséer (underlag, vegetasjonsrydding) hvor det blir lettere å få gode snøforhold tidlig og sent i vintersesongen. I tillegg må deler av løypenettet utbedres for å sikre sammenhengende løypenett helt fra bebyggelse/utfartsparkering. Forbedringene vil også gi bedre forhold for turgåere og syklende i sommersesongen. Det planlegges også tiltak mellom Kniveområdet og Røysjømarka for å sikre den nye bydelen bedre tilgang til friluftsområder. Det foreslås en styrking av programområdet på 1 million kroner til å gjennomføre tiltakene. Prosjekt ny tribune på Marienlyst inkluderer noen arbeider for stadionutvikling inntil 1 million kroner som har gitt utlegg for VNI og som avstemmes i 1 tertial mellom VNI og DEKF som er eier av prosjektet. Andre forhold Tennishallen Tennishallen er begjært tvangssolgt av Skatt SØR og kommunen har tidligere stilt en garanti på 3,4 millioner kroner for spillemidler som er tildelt anlegget etter søknad. Dersom anlegget etter tvangssalget ikke driftes som fastsatt i bestemmelser fra Kulturdepartementet om spillemiddelfinansierte anlegg (tennis på ikke-kommersielt grunnlag), kan Kulturdepartementet kreve tilbakebetalt spillemidlene og kommunens garanti kan bli utløst. Tennishallen står på kommunal tomt, med festekontrakt. Festekontrakten forutsetter at anlegget benyttes til tennis og ikke-kommersiell aktivitet. Rådmannen ber om fullmakt til å forfølge saken juridisk dersom dette skulle bli nødvendig for å sikre kommunens posisjon. Parkavdelingen har fått et utlegg på 0,1 millioner kroner på fjerning av en båt før jul. Dette kan gi et merforbruk på avdelingen. Utbygging av idrettsanlegg Under behandlingen av økonomiplan ble det vedtatt en anleggsplan med finansieringsskisse som omfatter to kunstis-/gressbaner, tre flerbrukshaller ved skolene (finansieres over grunnskolens budsjett) og tre øvrige haller. Rådmannen ble bedt om å evaluere dette frem mot 1. tertial. Status for anleggene er: Kunstis/kunstgress Konnerud. Anskaffelsen starter i mai 2015 med planlagt byggestart i august Kunstgresset ferdigstilles i løpet av 2015, og kunstisanlegget i Kunstis/kunstgress Øren Planlegging er startet og nødvendige bestemmelser er innarbeidet i reguleringsplan som er på høring. Sannsynlig oppstart for gjennomføring av kunstgress/kunstisbanen blir rett etter at Ørenhallen står ferdig. Flerbrukshall Øren Reguleringsplan for hele skoleområdet fremmes for bystyret i juni Det er i økonomiplan avsatt en investeringsramme på 50 millioner kroner til 69

70 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 flerbrukshall ved Øren skole, basert på standard romprogram og krav for spillemiddeltilskudd. Det er behov for nærmere avklaring med idretten om utforming av anlegget. Blant annet er det fremmet ønske om at det i tillegg til hallen etableres arealer til motorikktrening og basistrening på totalt 250 m 2. Drammen Eiendom KF har derfor gjort en foreløpig vurdering av etablering av kjellerrom under hallen. Merkostnaden for dette er anslått å ligge i størrelse 9-11 millioner kroner. Rådmannen vil komme tilbake til bystyret med endelig økonomisk ramme for prosjektet når planforutsetningene er avklart og avklaringer med idretten er foretatt. Flerbrukshall Brandengen Det jobbes med eiendomserverv og reguleringsforberedelser for gjennomføring av flerbrukshall. Reguleringsplan ventes å kunne bli vedtatt rundt årsskiftet 2015/16. Eiendomserverv vil kunne kreve investeringsmidler utover det som er avsatt til selve hallbyggingen, men beløp er ikke endelig avklart. Flerbrukshall Fjell Det arbeides med konseptvalg for både skole og hall med uteområde/kunstgressbane. Forutsatt at pågående reguleringsarbeid går etter planen, vil byggestart på hallen skje i Åssiden, tilrettelagt for fotballhall Rådmannen vil omtale dette i forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel. Vurderes videre i en prosess sammen med skolebehov. Rådmannen har svart opp spørsmål knyttet til refundering av fremtidige planleggingskostnader i bystyret. Ny Konnerudhall Konnerud idrettslag har lagt frem ideer for realisering av nye hallflater på Konnerud. Rådmannen vil se på behovet for flere innendørs aktivitetsflater i sammenheng med annet skolebehov på Konnerud. Ishall Marienlyst Dette håndteres som en del av pågående planlegging av Campus Marienlyst. World Cup Skisprint WC Skisprint 2015 ble avviklet i god tradisjon med mye folk og ny løypetrase som var en forbedring av løypa for klassisk skisprint i Drammen. Det økonomiske resultatet var bedre enn forventet og rådmannens vurdering er at det nå er kontroll på kostnadsutviklingen og inntektssiden for arrangementet. Rådmannen dekker årets underskudd innenfor rammen med inntil kr og inngår ny avtale for WC Skisprint 2016 med Konnerud IL og Byen Vår Drammen innenfor rammene vedtatt av formannskapet

71 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 10 Politisk styring Programområdet rapporterer i henhold til budsjett per 1. tertial. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Økonomisk status Fakta Programområdet viser et resultat i tråd med periodisert budsjett per april. Vurdering Det er per 1. tertial ingen avvik som gir grunn til å anta at det blir merforbruk i Konklusjon Forutsatt at utgiftene til høstens valg holder seg innenfor budsjettert ramme på 4,4 millioner kroner tilsier årsprognosen for programområdet et resultat i balanse. Driftsregnskap per 30. april 2015 for programområde 10 Politisk styring Regnskap Regnskap Budsjett Millioner kroner pr pr pr Avvik Andre forhold Kommunereform I Drammensregionen samarbeider kommunene Svelvik, Lier, Drammen, Sande, Øvre Eiker og Nedre Eiker om kommunereformarbeidet. I 1. tertial er PWC/Asplan Viak valgt til å gi kommunene bistand i utredningsarbeidet. PWC/Asplan Viak arbeider med å ferdigstille en fellesutredning som presenteres i et felles formannskapsmøte for de seks kommunene Utredningen skal videre presenteres på felles administrativ ledersamling Kostnaden til felles utredningsarbeid er anslått til 1,5 3 millioner kroner og fordeles kommunene etter folketall. Kommunene har egne avtaler med PWC/Asplan Viak og kan avtale egne, særskilte utredninger hver for seg. Kostnadene til slike tilleggsutredninger dekkes av den enkelte kommune. For Drammen kommunes del dekkes utgifter til arbeidet med kommunereform innenfor økt ramme til planarbeid, jfr. Bystyresak 60/2014 Drammen kommune -1. tertialrapport Buskerud fylkeskommune har i 1. tertial tildelt regionale utviklingsmidler på til sammen 0,8 millioner kroner til D5-kommunene Svelvik, Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker. Midlene skal benyttes til gjennomføring av pågående utredningsarbeid om kommunereform. 71 Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 2,6 2,7 2,6-0,1 8,5 0,0 Andre driftsutgifter 4,3 5,4 5,4 0,0 13,5 0,0 Sum driftsutgifter 6,9 8,0 8,0-0,0 21,9 0,0 Andre inntekter - 0,1-0,1-0,1 0,0-0,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter - 0,1-0,1-0,1 0,0-0,3 0,0 Netto driftsutgifter 6,8 7,9 7,9 0,0 21,7 0,0

72 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Fylkesmannen i Buskerud har avsatt 7 millioner kroner av rammen for skjønnsmidler for 2015 til kommunereformen. Det er lagt opp til tre ulike søknadsperioder: Inn mot 1. februar, 1. mai og 1. august. Medvirkningstiltak og innbyggerinvolvering er lagt til grunn for tildeling. Inn mot fristen 1. februar søkte Drammen kommune om 0,7 millioner kroner til gjennomføring av ulike typer av medvirkningstiltak. Fylkesmannen har innvilget denne søknaden. Drammen kommune har også søkt om skjønnsmidler til ytterligere tiltak, jfr. søknadsfrist 1. mai. Det vises for øvrig til orienteringssak om kommunereformarbeidet behandlet av bystyret i møte (sak 57/2015). Kommunestyre- og fylkestingsvalget Det er avsatt 4,4 millioner kroner til gjennomføringen av høstens valg. Det er 11 partier som stiller liste ved høstens valg. På valgdagen har Drammen kommune ni valglokaler. Drammen kommune har et godt utbygd forhåndsstemmetilbud med blant annet fem faste forhåndsstemmemottak. Forhåndsstemmingen starter 10. august og avsluttes 11. september. Ved dette valget har Drammen kommune elektronisk manntallsavkryssing. Ordningen innebærer at papirmanntallet forsvinner og at avkryssingen skjer elektronisk via internett. Elektronisk avkryssing gir en effektivisering av avkryssingsarbeidet i valglokalene. Elektronisk avkryssing reduserer også risikoen for feil i avkryssingen og bidrar således til et mer presist valgoppgjør. Samlet sett medfører dette en betydelig effektivisering av arbeidet med valgoppgjøret, og er raskere endelig resultat. Elektronisk avkryssing i manntallet er avhengig av god og stabil internettilgang. For å sikre dette vil hvert valglokale bli kontrollert. Valglokaler som ikke har tilgang på fiber får dette installert. I tillegg vil det for hvert valglokale bli utarbeidet en plan for redundant kommunikasjon. Med redundant kommunikasjon forstås at hvert valglokale har mulighet for to ulike alternative tilganger til internett. Det forutsettes av valget gjennomføres innefor tildelt budsjettramme. 72

73 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 11 Vei Pilotprosjekt salting, med opphør av salting av kommunale veier har vært forsøkt innført vinteren 2014/15. Prosjektet er avsluttet, og salting gjeninnført, fordi kollektivtrafikken fikk fremkommelighetsproblemer med alternativt vintervedlikehold. Programområder forventes å holde seg innenfor tildelt ramme i Økonomisk status Fakta Programområdet har ett merforbruk per 1. tertial på 0,2 millioner kroner. Vurdering Programområdet har god økonomistyring. Konklusjon Rådmannens prognose for programområdet er resultat innenfor tildelt ramme. Driftsregnskap per 30. april 2015 for programområde 11 Vei Millioner kroner Andre forhold Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 3,3 3,9 3,7-0,2 10,1 0,0 Andre driftsutgifter 24,8 14,1 11,2-2,9 45,9 0,0 Sum driftsutgifter 28,2 18,0 14,9-3,1 56,1 0,0 Andre inntekter - 6,5-3,6-0,6 3,0-2,8 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0-0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Sum driftsinntekter - 6,5-3,6-0,6 3,1-2,8 0,0 Netto driftsutgifter 21,6 14,4 14,3-0,1 53,2 0,0 Pilotprosjekt salting Bystyret vedtok å iverksette pilotprosjekt med opphør av salting for veiene Skogliveien, Betzy Kjeldsbergsvei, Professor Smiths Alle, Ingeniør Rybergs Gate og Kniveveien for vinteren 2014/15. Forsøket ble iverksatt, men det viste seg at betydelige fremkommelighetsproblemer oppsto uten salting. Blant annet meldte Nettbuss raskt om at de nye leddbussene ikke kom frem. Salting måtte derfor gjeninnføres for å sikre kollektivtrafikkens fremkommelighet. Rådmannen kommer tilbake med evaluering i en egen sak før neste vintersesong. 73

74 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 12 Skole Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner. Økt antall innmeldte elever fra høsten medfører et behov for to mobile klasserom på Rødskog skole i påvente av permanente løsninger. Drammen kommune har fått tildelt 20 lærerspesialister fra høsten Økonomisk status Fakta Programområdet viser et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Rødskog skole opplever en høyere vekst i elevtallet enn kapasiteten tilsier. Det settes inn to mobile klasserom i påvente av permanente løsninger fra august, og dette medfører økt husleie på 0,5 millioner kroner i Fra skolestart høsten 2015 er det en økning på 50 elever utover det som var budsjettert. I tillegg er det en økning av ressurskrevende elever. Det er i verksatt tiltak for å forsøke å dekke økningen innenfor rammen, men rådmannen vil komme nærmere tilbake med økonomiske konsekvenser i 2. tertialrapport. Konklusjon Rådmannen foreslår at det settes av 0,5 millioner kroner til økt husleie for to mobile klasserom på Rødskog skole. Driftsregnskap per 30. april 2015 for programområde 12 Grunnskole Regnskap Regnskap Budsjett Millioner kroner pr pr pr Avvik Investeringsbudsjettet Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 170,7 183,0 181,7-1,3 496,1 0,0 Andre driftsutgifter 72,5 79,2 79,4 0,2 307,7 0,0 Sum driftsutgifter 243,2 262,1 261,1-1,1 803,8 0,0 Andre inntekter - 24,1-25,5-25,2 0,3-57,7 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger - 8,6-7,6-5,5 2,1-14,0 0,0 Sum driftsinntekter - 32,8-33,1-30,7 2,3-71,7 0,0 Netto driftsutgifter 210,4 229,1 230,3 1,3 732,1-0,5 Rødskog skole Rødskog skole opplever en høyere vekst i elevtallet enn kapasiteten tilsier. Det er behov for å investere i inventar og utstyr for 0,4 millioner kroner til de to mobile klasserommene. Rådmannen foreslår at det settes av 0,4 millioner kroner til investeringer i inventar og utstyr. 74

75 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Konnerud skole Høsten 2012 ble det oppdaget inneklima- og muggsopproblemer ved skolen. Saneringstiltak ble umiddelbart igangsatt og arbeidene ble gjennomført i flere trinn i løpet av Fase 3 omfatter de siste gjenstående arealene i og 1954-bygget. Det tas sikte på en gjennomføring av arbeidene sommer/høst Anbudskonkurranse er utlyst april Det foreligger per nå usikkerhet i forhold til entrepriseprisene som vil foreligge etter avsluttet anbudsrunde. Rådmannen kommer nærmere tilbake til dette i 2. tertialrapport. Åskollen skole Prosjektet omfattet bygging av cirka m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse og riving av det eldste skolebygget. Nybygget og arbeidet med paviljongene ble ferdigstilt i Riving av skolens eldste bygning (bygg A) er gjennomført våren Gjenstående arbeider vil omfatte tiltak knyttet til fukt oppdaget i underetasjen på bygg B (drenering rundt bygget og utskifting av gulvbelegg i kjeller/ tilfluktsrom). Tiltakene vil gjennomføres sommeren Prosjektet forventes ferdigstilt med et mindreforbruk i overkant av 7 millioner kroner. I denne omgang foreslås 2 millioner kroner omdisponert til andre investeringsprosjekter. Andre forhold Utviklingsbasen Norges Beste Skole Utviklingsbasene Norges Beste barnehage og Norges Beste Skole samlokaliseres høsten 2015 til ett kompetansesenter. For å samlokalisere arbeidsplassene og frigjøre plass til effektive møterom, kreves det noe enklere ombygging og endringer av nåværende lokaliteter. Dette vil medføre en husleieøkning som dekkes innenfor rammen. Skolefritidsordning for elever med særskilte behov trinn I følge Opplæringslovens 13.7 skal kommunen ha tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på årstrinn. Inneværende skoleåret er det åtte elever med særskilte behov på ulike skoler som er på SFO sammen med trinn. Med bakgrunn i ønske fra noen foreldre om etablering av et eget SFO-tilbud for de eldste barna, vil rådmannen i nærmeste fremtid invitere aktuelle foreldre for å høre deres synspunkter og drøfte ulike alternativer. Om det blir aktuelt, er det mulig å samlokalisere elevene og lage en egen base for dem ved Gulskogen skole. Avhengig av hvor tett voksenoppfølging elevene har behov for, blir dette en kvalitetsforbedring for barna som antas å ville ha personalkostnader i størrelsesorden 0,9 millioner kroner. Dette er kostnader ut over foreldrebetalingen. Skyssutgifter kommer i tillegg. Lærerspesialister Drammen kommune har fått tildelt 20 lærerspesialister fra høsten Hver av disse skal ha en økning i årslønnen på kroner. I prosjektperioden betaler staten halvparten av lønnsopprykket, så for høsten 2015 vil ordningen medføre en økt kostnad for programområdet på cirka kroner. Dette dekkes innenfor rammen. Utfordringer Fra skolestart høsten 2015 øker elevtallet med 50 elever utover det som var budsjettert. I tillegg er det en økning i antallet ressurskrevende elever i ordinær grunnskole samt en økning i antall elever som søker Frydenhaug skole. Det har også vært en økning av elever i 75

76 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 mottaksgruppene. Det er i verksatt tiltak for å forsøke å dekke økningen innenfor rammen, men rådmannen vil komme nærmere tilbake med økonomiske konsekvenser i 2. tertialrapport. 76

77 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 13 Sosiale tjenester Drammen kommune har fått Bosettingsprisen for Drammen kommune er anmodet om å ta inn flere flyktninger. Rådmannen har vurdert at Drammen kommune kan ta i mot 40 flere flyktninger enn det som hittil er vedtatt. Rådmannen anbefaler en varig styrking av rammene til Introduksjonssenteret med 4,4 millioner kroner i 2015 på bakgrunn av økte kostnader til introduksjonslønn. Det er en svak økning i antall personer med sosialhjelp hittil i år i forhold til samme periode i fjor. Antall sosialhjelpsmottakere ligger allikevel under nivået i perioden Kommunen er hittil i år innvilget i alt 5,6 millioner kroner i statlige tilskudd til kommunale rustiltak, og 0,6 millioner kroner til boligsosialt arbeid. Rådmannen foreslår å øke startlånerammen fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner på grunn av økt pågang. Økonomisk status Fakta Per 1. tertial har programområdet et samlet merforbruk på 3,3 millioner kroner. NAV Drammen og Introduksjonssenteret har et merforbruk på henholdsvis 1,1 og 2,5 millioner kroner per 1. tertial. Vurdering Senter for rusforebygging (SFR) forventes å drifte i balanse, og er i rute med søkte tilskuddsmidler. Det er en svak økning i antall personer med sosialhjelp hittil i år i forhold til samme periode i fjor. Antall sosialhjelpsmottakere ligger lavere enn samme periode i årene NAV iverksetter flere nye tiltak for å redusere utgiftene og rådmannen forventer at det styres mot balanse ved årets slutt. Introduksjonssenteret har et merforbruk på 2,5 millioner kroner per 1. tertial. Introduksjonssenteret har hatt en kraftig vekst i introduksjonsdeltakere/introduksjonslønn som følge av økt bosetting. Se figuren under: 77

78 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Forutsatt i snitt 165 introduksjonsdeltakere per måned for 2015 mangler virksomheten 4,4 millioner kroner for å dekke utgiftene til introduksjonslønn. Rådmannen foreslår en styrking av rammene til Introduksjonssenteret tilsvarende. Norskopplæringen har hatt sviktende inntekter over tid, samtidig med høye kostnader til lønn for lærere, på grunn av alder, ansiennitet og lesepliktavtaler: Per capita ble tilskuddet redusert fra 5-årig til 3-årig i Dette tilsvarer et inntektsbortfall på 1,7 millioner kroner for Antall personer med rett til støtte reduseres fra 771 i 2013 til 560 i 2014 som følge av dette. Dette er en utvikling som videreføres inn i 2015 og fremover. Resultatbonus bortfalt med helårs virkning fra Dette tilsvarer et inntektsbortfall på 2 millioner kroner. Virksomheten planlegger tiltak for å sikre balanse i norskopplæringen, men det er usikkert hvor stor effekt disse vil gi i Det er estimert et merforbruk før tiltak på 3-4 millioner kroner i norskopplæringen. Rådmannen foreslår ikke å tilføre ekstra midler til norskopplæringen i 1. tertial, og vil komme tilbake med nye vurderinger i 2. tertialrapport vedrørende den økonomiske utviklingen i norskopplæringen. Konklusjon Det ligger an til et merforbruk i størrelse 4,4 millioner kroner utover budsjettert ramme. Programområdet har en prognose på 4,4 millioner kroner i merforbruk for året. Prognosen er usikker med tanke på situasjonen i norskopplæringen. Det foreslås at programområdet blir tilført 4,4 millioner kroner til dekning av økte kostnader til introduksjonslønn. 78

79 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Driftsregnskap per 30. april 2015 for programområde 13 Sosiale tjenester Regnskap Regnskap Budsjett Millioner kroner pr pr pr Avvik Investeringsbudsjettet Introduksjonssenteret - oppgradering klasserom Oppgradering av Introduksjonssenteret er gjennomført i faser. Fase 3, som er siste fase og som omfatter oppgradering av gjenstående klasserom/ studiesal og vindusutskifting mv., ble påbegynt februar Klasserom/studiesal ble ferdigstilt i august Vindusutskifting har i hovedsak blitt ferdigstilt i løpet av Resterende arbeid med vinduer, innvendige arbeider og uteområder ferdigstilles i Rehabiliteringen og oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på 60 millioner kroner, hvorav fase 3 utgjør 14,6 millioner kroner. Prosjektet vil gjennomføres innenfor investeringsrammen. Andre forhold Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 60,9 65,4 65,5 0,2 187,5-4,4 Andre driftsutgifter 51,7 59,1 54,9-4,2 152,9 0,0 Sum driftsutgifter 112,6 124,4 120,4-4,0 340,4-4,4 Andre inntekter - 37,9-26,1-26,4-0,3-83,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger - 2,8-3,1-2,1 1,0-4,5 0,0 Sum driftsinntekter - 40,7-29,2-28,5 0,7-87,9 0,0 Netto driftsutgifter 71,9 95,3 91,9-3,3 252,5-4,4 Styrket innsats for at flere av kommunens innbyggere skal bli selvhjulpne Sosialhjelpsutgiftene har økt med 4,5 prosent i de fire første månedene i 2015, sammenlignet med samme periode i Det er per 1. tertial et merforbruk på 2,3 millioner kroner på sosialhjelpsbudsjettet. Økningen skyldes i hovedsak økning i antallet sosialhjelpsmottakere. I snitt har det vært 20 flere mottakere per måned i de tre første månedene i 2015, sammenlignet med samme periode i Det vil si en økning på 2,7 prosent. Samtidig har antall brukere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) gått ned. NAV iverksetter og intensiverer flere tiltak for å møte utfordringene. Et eksempel på dette er å intensivere vilkårspolitikken. Det er også forventet at det nye Helseavklarings-prosjektet, som er rettet mot langtidsmottakere, vil gi effekt. Rådmannen vil følge utviklingen frem mot 2. tertial. Jobbsjansen Jobbsjansen er i all hovedsak en statlig finansiert ordning som har som formål å øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner. Tiltaket startet i 2013 og har til enhver tid 30 deltakere. I 2014 gikk 10 av deltakerne over i jobb. Hittil i år har åtte kvinner gått over i jobb. Drammen kommune søkte om 3 millioner kroner i tilskudd i 2015, og er innvilget 2,7 millioner kroner. Tiltaket tilpasses de økonomiske rammene. Sosialt entreprenørskap Det planlegges en utlysning av et sosialt entreprenørskap knyttet til en eller to av de bydelene som har de største levekårsutfordringene. Det sosiale entreprenørskapet skal ha som formål å bidra til å bedre levekårene i bydelene. Målet er å motvirke utenforskap ved å etablere arbeidsplasser for mennesker som står langt fra arbeidslivet. 79

80 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Drammen kommune samarbeider med FERD Sosiale entreprenører om utvikling av utlysningen. Bosettingsprisen I april mottok Drammen kommune Bosettingsprisen for Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som deler ut prisen og juryens begrunnelse var følgende: Kommunen har bosatt mange flyktninger i en årrekke. Bosettings- og integreringsarbeidet er godt forankret i politisk og administrativ ledelse og synliggjort i kommuneplanen, virksomhetsplaner og andre styringsdokumenter. Gjennom sin boligsosiale handlingsplan har kommunen vist en tydelig vilje og evne til å prioritere arbeidet med å fremskaffe boliger til flyktninger. Kommunen har iverksatt en rekke tiltak for å løse boligutfordringen. Kommunen jobber systematisk for å etablere og utvikle samarbeidsrutiner på tvers av kommunale virksomheter og NAV. Dette har gitt kvalitet i etablerings- og kvalifiseringsarbeidet. Kommunen har en tversektoriell tilnærming for å bekjempe vold i nære relasjoner. Ved både kommune- og stortingsvalg, bidrar kommunen med ressurser for å styrke opplysnings- og motiveringsarbeidet for god valgdeltagelse rettet spesielt mot innvandrergruppene. Kommunen har gjennom flere år fokusert på å motivere innvandrerbefolkningen til økt samfunnsengasjement og valgdeltakelse. Kommunen er en av kommunene i Norge som har flest politikere med innvandrerbakgrunn i bystyret Kommunen har som mål å være en nasjonal foregangskommune for dialog mellom ulike religioner og livssyn. Bosetting av flyktninger Drammen kommune mottok i slutten av april et brev fra barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, med forespørsel om å øke bosettingsantallet. Tilsvarende brev har gått til alle landets kommuner og er begrunnet i dagens flyktningekrise og i det høye antallet flyktninger som allerede venter i norske mottak. Rådmannen har vurdert anmodingen og foreslår at dagens vedtak om mottak av 130 flyktninger økes med 40 både for inneværende år og for Det betyr inntak av 170 flyktninger i hver av de to årene 2015 og 2016, og at 20 av disse er enslige mindreårige. Rådmannen anbefaler også at kommunen tilbyr nabokommuner å kjøpe tjenester tilknyttet gjennomføring av introduksjonsprogrammet, fra Introduksjonssenteret, dersom de ønsker det. Røyken kommune har sagt opp avtalen vedrørende norskopplæring Røyken kommune har sagt opp avtalen for kjøp av tjenester vedrørende norskopplæring med virkning fra I 2014 var det totalt 77 deltakere fra Røyken kommune som mottok norskopplæring fra Introduksjonssenteret. Økonomisk innebærer dette et inntektsbortfall på 6-7 millioner kroner fra og med Rådmannen følger dette opp løpende, og vil komme tilbake med en nærmere vurdering i forbindelse med økonomiplan Finansiering av kommunale rustiltak Drammen kommune har søkt statlig tilskudd til 5 kommunale rustiltak. 4 av disse ble det også søkt og innvilget tilskudd til i På grunn av sen avklaring i 2014 ble ikke tiltakene iverksatt før høsten 2014, og hele tilskuddbeløpet ble derfor ikke brukt. Ubrukte midler kommer til fratrekk på året bevilgning, se tabell under: 80

81 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Tiltak Søkt beløp Innvilget Finansiering av tiltak som ble finansiert via rammefinansiering i 2013 (eks LAR, feltsykepleie med mer) Utbetalt (fratrukket ubrukte midler i 2014) Forebyggende rusarbeid Ny start samarbeid med Kirkens bymisjon om å få tidligere rusavhengige i arbeid Forebygge overdoser Alle kan bo med rett hjelp - Målgruppe er bostedsløse med samtidige psykisk helse- og rus utfordringer Ungdomskartlegging For å få mer kunnskap om oppvekstsituasjonen for unge i Drammen var det planlagt å gjennomføre en kartlegging av elever i ungdomsskolene og i de videregående skolene i Drammen i inneværende skoleår, ved hjelp av kartleggingsverktøyet Ungdata. Det har vist seg praktisk vanskelig å gjennomføre kartleggingen før sommeren, og det er derfor besluttet å utsette dette til neste skoleår. Den planlegges gjennomføring i alle trinn på ungdomsskolen og i VG1 og VG 2 i alle videregående skoler i kommunen i februar Økt låneramme for startlån - Boligsosialt arbeid Startlån er ett av de viktigste virkemidlene for at flere skal kunne bli boligeiere. I rullert Boligsosial handlingsplan er målgruppen for startlån utvidet til også å gjelde personer med nedsatt funksjonsevne. Etterspørselen etter Startlån har økt betydelig i I hver av de fire første månedene i år er det mottatt i snitt 65 søknader. Til sammenligning med 2012, 2013 og 2014 har snittet vært på 50 søknader per måned. I hver av de fire første månedene i år er det utbetalt cirka 13 millioner kroner. I 2012 var snittet per måned 8 millioner kroner, og i 2014 var snittet 10 millioner kroner. I økonomiplanen er det vedtatt en låneramme for Startlån (til videre utlån) på 120 millioner kroner for Med utgangspunkt i den økte etterspørselen foreslår rådmannen å øke rammen til 172 millioner kroner, tilsvarende årets lånetilsagn fra Husbanken. Bystyret vedtok revidert boligsosial handlingplan ( ) i møte 28. april Det er søkt statlige prosjektmidler for boligsosiale formål: Tiltak Søkt beløp Innvilget beløp CTI Bolig-los Arbeid etter CTI metoden (critical time invention) i forbindelse med boligutfordringer for ungdom/yngre voksne og barnefamilier Ditt valg Bolig først Videreføring av prosjekt Svar foreligger ikke ennå 81

82 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 14 Vann og avløp Planlagte investeringer ventes gjennomført i tråd med handlingsplanen. Ubrukte investeringsmidler fra 2014 foreslås brukt i Økonomisk status Fakta Programområdet har per 1. tertial et resultat i samsvar med vedtatt budsjett. Vurdering Det er ikke behov justering av driftsbudsjett. Konklusjon Rådmannens prognose for programområdet er resultat innenfor tildelt ramme. Driftsregnskap per 30. april 2015 for programområde Vann og avløp Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 9,3 8,9 9,4 0,5 25,8 0,0 Andre driftsutgifter 30,1 30,5 29,7-0,8 115,7 0,0 Sum driftsutgifter 39,4 39,4 39,2-0,2 141,5 0,0 Andre inntekter - 109,6-118,6-118,2 0,4-234,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger - 0,4-0,0-0,2-0,1-0,5 0,0 Sum driftsinntekter - 110,0-118,7-118,4 0,3-234,9 0,0 Netto driftsutgifter - 70,5-79,3-79,2 0,0-93,4 0,0 Investeringsbudsjettet Innenfor vann og avløp var det ubrukte investeringsmidler på 2,9 millioner kroner i Aktiviteten på ledningsutskiftning er justert opp i 2015, og ubrukte midler fra 2014 foreslås rebevilget i

83 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Del 4 Eierstyring kommunale foretak og selskaper De kommunale foretakene har per 1. tertial et samlet overskudd på 35,3 millioner kroner, som er 7,7 millioner kroner bedre enn periodebudsjettene. Med unntak av Drammen Drift KF har alle foretakene positivt resultat per 1. tertial. Drammensbadet KF har imidlertid et resultat som er 0,9 millioner kroner svakere enn budsjettert. Eieruttakene for de kommunale foretakene foreslås opprettholdt i samsvar med budsjett. Generalforsamlingene for Lindum AS og Drammen Kino AS har fastsatt et utbytte til Drammen kommune på henholdsvis 11,6 og 2,1 millioner kroner for Dette er 1,7 millioner kroner mer enn budsjettert. Også Energiselskapet Buskerud AS hadde positivt resultat i 2014, og det kan forventes utbytte ut over budsjettert forutsetning på 40 millioner kroner. Rådmannen vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport Det er i løpet av 1. tertial 2015 igangsatt eierstrategisk arbeid for Drammen Kjøkken KF og Drammen Parkering KF. Det foreslås ny kapitalstruktur for Energiselskapet Buskerud AS. Dette innebærer at 340 millioner kroner av Drammen kommunes ansvarlige lån til selskapet på 465 millioner kroner omdannes til egenkapital. 4.1 Eierstyring aktuelle prosesser Drammen kommune har eierposisjoner i om lag 40 selskap og foretak. Kommunens eierstyring skjer med utgangspunkt i bystyrets vedtatte eierpolitikk som er nærmere beskrevet i kommunens eiermelding. Se kommunens Eierportal. Alle selskaper som har budsjettmessig påvirkning er omtalt under del 4.2 Kommunale foretak og del 4.3 Selskaper. Sistnevnte omfatter aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Drammen kommune har i dag fem kommunale foretak (Drammen Eiendom KF, Drammen Drift KF, Drammen Kjøkken KF, Drammen Parkering KF og Drammensbadet KF). De kommunale foretakene er en del av Drammen kommune som juridisk enhet og samhandler på ulik måte med kommunens basisorganisasjon. Eierstrategisk arbeid Drammen kommunes vedtatte eierpolitikk forutsetter at kommunen som eier gir klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier. Eierstrategiene legger grunnlag for en aktiv oppfølging av de store verdiene som ligger i de ulike selskapene/foretakene. Det er et naturlig behov for at disse gjennomgås jevnlig. Strategiene skal danne plattform for en god styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med det enkelte selskap/foretak. 83

84 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Eierstrategi for Drammen Kjøkken KF Rådmannen har startet arbeidet med å utarbeide en eierstrategi for Drammen Kjøkken KF. Arbeidet forventes sluttført høsten Ny eierstrategi vil bli fremlagt til politisk behandling. Eierstrategi for Drammen Parkering KF Rådmannen har våren 2015 startet opp prosessen med å revidere eierstrategien for Drammen Parkering KF. Det tas sikte på å legge frem ny eierstrategi for bystyret ved årsskiftet 2015/2016. Evaluering av eierstrategi for Drammen Drift KF Det eierstrategiske arbeidet har gitt rådmannen verdifull kunnskap om grensesnittet mellom basisorganisasjonen som bestiller og Drammen Drift KF som utfører. Rådmannen er våren 2015 gjort oppmerksom på at foretaket har økonomiske utfordringer. Rådmannen har behov for å vurdere dette samlet før det tas endelig stilling til en eierstrategi for foretaket. Eierstrategi for Drammensregionens IKT (D-IKT) Digitaliseringsstrategi for Drammen kommune ble vedtatt av bystyret i sak 134/14. Vellykket operasjonalisering av målsettingene gjengitt i strategien krever at Drammen kommune klargjør D-IKTs rolle som utfører, herunder at ansvaret for prioriteringer og bestillinger tilbakeføres basisorganisasjonen. Som vedtatt i digitaliseringsstrategien har rådmannen derfor utarbeidet en eierstrategi for D-IKT. Forslag til eierstrategi for D-IKT følger som vedlegg 12. Forvaltningsrevisjon - selskapskontroll Kontrollutvalget i Drammen vedtok i februar 2015 at det skulle utføres selskapskontroll av Legevakta i Drammensregionen IKS og Drammen Scener AS. Buskerud kommunerevisjon ble bedt om å forestå kontrollene. Selskapskontroll/eierskapskontroll er en lovbestemt oppgave, jfr. Kommunelovens 80. Kontrollene er utført våren 2015, og rapportene forventes å bli fremlagt for kontrollutvalget i juni. Rapportene vil etter kontrollutvalgets behandling bli oversendt bystyret behandling i løpet av høsten Generalforsamlinger (AS) og representantskapsmøter (IKS) Drammen kommune har våren 2015 forberedt og gjennomført sin deltakelse i ulike representantskapsmøter (IKS) og generalforsamlinger (AS). Det er våren 2015 gjennomført styrevalg i både aksjeselskaper og interkommunale selskap. Det er ordfører som er kommunens representant i disse organene. Valg til styrer i kommunale foretak (KF) og Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) Det er bystyret som velger styrene til kommunale foretak (KF) og Drammen kommunale pensjonskasse (DKP). Det er gjennomført styrevalg til de kommunale foretakene våren Valg til styret i Drammen kommunale pensjonskasse skjer våren Eiermøter 2015 Det gjennomføres årlige eiermøter i formannskapet. I 1. tertial 2015 har formannskapet gjennomført eiermøter med Byen Vår Drammen AS, Drammensbadet KF, Drammen Parkering KF og Glitrevannverket IKS. 84

85 Drammen kommune 1. tertialrapport Kommunale foretak I det etterfølgende en kortfattet status for de kommunale foretakene per 1. tertial For ytterligere informasjon vises til styrebehandlede tertialrapporter fra hvert av foretakene som følger som vedlegg Drammen Eiendom KF Drammen Eiendom KF har et positivt resultat per utgangen av 1. tertial før salg av eiendom på 18,9 millioner kroner. Dette er 2,0 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen opprettholdes i samsvar med budsjettert resultat på 50,0 millioner kroner. Budsjettert eieruttak fra Drammen Eiendom KF i 2015 foreslås opprettholdt på 48,1 millioner kroner. Foretakets resultat etter salg av eiendom er på 28,2 millioner kroner, som er 7,0 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen opprettholdes i samsvar med budsjettert resultat etter salg av eiendom på 63,0 millioner kroner. Drammen Eiendom KF har i løpet av 1. tertial 2015 solgt eiendommer for 14,3 millioner kroner, med en bokført gevinst på 9,3 millioner kroner. Av bokførte salgsinntekter på kommer 14,1 millioner kroner fra salg av leiligheter gjennom prosjektet Fra leie til eie. Investeringsbudsjettet Drammen Eiendom KF har i 1. tertial i år foretatt investeringer for 112,0 millioner kroner. Investeringsaktiviteten har vært noe høyere enn i samme periode i fjor, hvor det var påløpt 95,4 millioner kroner i investeringskostnader. Det vises til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett i del 2.3.3, herunder forslag til justeringer i årets investeringsbudsjett. Ramme til strategiske kjøp av eiendom Med bakgrunn i forventet befolkningsvekst har Drammen kommune behov for arealer til en rekke formål. Fra tid til annen blir eiendom av strategisk interesse for kommunen lagt ut for salg. For at Drammen Eiendom KF skal være i posisjon til å delta i budrunder er det fordelaktig å ha en ramme for strategiske kjøp av eiendom. I grunnlag av innspill fra foretaket foreslår derfor rådmannen at det gjøres en rammeavsetning på inntil 20 millioner kroner per år i Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett. Rammen disponeres av styret i Drammen Eiendom KF, men det forutsettes at hvert enkeltkjøp avklares med rådmannen. Disponering av rammen rapporteres til formannskap og bystyre i forbindelse med tertialrapportene. I denne forbindelse må det også vurderes økonomisk kompensasjon til Drammen Eiendom KF dersom anskaffede eiendommer viser seg å ikke kunne gi foretaket tilstrekkelig avkastning. Det foreslås at det innarbeides 20 millioner kroner til strategiske eiendomskjøp i foretakets reviderte investeringsbudsjett for Bevilgningen må ses i forhold til styrets forslag om kjøp av Tollboden inklusiv Tollpakkhuset på Tangenkaia, som er til salgs for 10,5 millioner kroner. Det vises til nærmere omtale under pkt i 1. tertialrapport 2015 fra Drammen Eiendom KF (vedlegg 3). Rammebevilgningen vurderes også benyttet til kjøp av boligeiendom som er til salgs ved Konnerud stadion. Strømsø videregående skole - forhandlinger om kjøp Strømsø Videregående skole er nå avviklet som skoleanlegg i regi av Buskerud Fylkeskommune. Skolen har etter flytting til Marienlyst i 2012 vært i midlertidig bruk som erstatningslokaler. Det ble i 2011 innledet samtaler om overdragelse fra fylkeskommunen til 85

86 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Drammen kommune. Samtalene førte ikke fram, bl.a. som følge av ulikt syn på eiendommens verdi og det faktum at Fylkeskommunen ønsket å benytte eiendommen selv i et midlertidig perspektiv. Fylkeskommunen har nå henvendt seg til Drammen kommune om å gjenoppta forhandlingene. I forslag til ny arealplan er eiendommen som tidligere avsatt til offentlig formål. Det er ikke avklart hva eiendommen eventuelt skal benyttes til. Den kan tenkes utviklet til flere ulike offentlige formål. Det er likevel skole- og barnehageformål som har vært hovedargumentet for kommunens kjøpsinteresse til nå. Eiendommen er fortsatt interessant i et strategisk perspektiv Kjøp av eiendommen innebærer risikoforhold som ikke er avklart. Det er pt. ikke utarbeidet alternative skisser for fremtidig bruk av eiendommen. Det er heller ikke gjort kvalifiserte vurdering av hvilke ombyggingstiltak som vil være nødvendige for ulike formål, herunder forskriftskrav som må imøtekommes ved de ulike bruksområdene. For eksempel vil krav til uteområder for barnehage og skole være en slik kritisk faktor og krav til kroppsøvingsarealer for skoleformål. Kroppsøving ble for Strømsø vidergående skole løst i Drammenhallen. Nye krav til støyskjerming, luftkvalitet, kulturminner, grøntområde, parkeringsdekning og krav i nye tekniske forskrifter vil også være kritiske faktorer som kan redusere utviklingsmulighetene i eiendommen. Det anbefales likevel at Drammen Eiendom KF i samarbeid med rådmannen gjenopptar forhandlinger med sikte på kjøp av eiendommen. Rådmannen er tidligere gitt fullmakt til å oppta forhandlinger med Buskerud fylkeskommune om kjøp av eiendom (jfr. formannskapssak 7/2011). Det foreslås at denne fullmakten opprettholdes, og at rådmannen også gis fullmakt til å sluttføre kjøp av eiendommen hvis dette blir aktuelt i løpet av høsten. Rådmannen vil eventuelt komme tilbake til budsjettmessige konsekvenser i 2. tertialrapport Kjøp og salg av boliger Gjennom prosjektet Fra leie til eie er det per 1. tertial i år solgt 12 borettslagsleiligheter, som er overtatt av tidligere leietakere, for 14,1 millioner kroner. Det er også signert kontrakter for salg av ytterligere 3 leiligheter for 3,8 millioner kroner. I vedtatt budsjett er det forutsatt salg av boliger for 10 millioner kroner. Det er i årets budsjett avsatt 20 millioner kroner til kjøp av boliger. I regnskapet pr. 1. tertial er det påløpt 17,1 millioner kroner til kjøp av boliger. I løpet av 1. tertial kjøpt to boliger for 3,4 millioner kroner, mens det er inngått avtale om kjøp av ytterligere en bolig til 2,8 millioner kroner. Det har i tillegg påløpt kostnader på 13,8 millioner kroner i oppgjør for boliger som ble anskaffet i Kostnadsdekkende husleie Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger med virkning fra 1. januar Innføringen av kostnadsdekkende husleie skjer gradvis ved inngåelse av nye kontrakter og reforhandling av eksisterende kontrakter. Per utgangen av april 2015 har i overkant av 80 prosent av leietakerne husleiekontrakter basert på prinsippet om kostnadsdekkende leie. De resterende leieforholdene vil få ny husleie i løpet av Fullstendig 1. tertialrapport 2015 fra Drammen Eiendom KF følger som vedlegg 3. 86

87 Drammen kommune 1. tertialrapport Drammen Drift KF Ved utgangen av 1. tertial 2015 har Drammen Drift KF et underskudd på 1,2 millioner kroner, mens periodebudsjettet forutsetter tilnærmet balanse. Resultatet er omlag 1,9 millioner kroner svakere enn for samme periode i Det negative avviket skyldes i hovedsak redusert omfang av akutte oppdrag for Vann- og avløpsvirksomheten i Drammen kommune, som i utgangspunktet kan være vanskelig å budsjettere. Det har vært gunstige værforhold våren 2015, som har gjort det mulig for foretaket å forsere istandsetting fra vinterarbeid for å avhjelpe ledig kapasitet. Samtidig har foretaket intensivert sitt arbeid for å sikre oppdrag hos andre oppdragsgivere. Foretaket har hatt et langt dårligere 1. tertial enn forventet, og går inn i et tertial hvor man historisk sett har et høyt aktivitetsnivå. Det vil dermed være lite realistisk å anta at foretaket kan klare å ta igjen det akkumulerte tapet fra 1. tertial. Nøkkelen til årets resultat ligger på den oppdragsmengde foretaket kan sikre for høst/vinter Med bakgrunn i en forutsetning om at foretaket sikres tilfredsstillende portefølje av oppdrag for høst/vinter 2015 vil foretaket anslå et resultat på 0,5 millioner kroner for Dette er 2,0 millioner kroner lavere enn budsjettert overskudd på kr 2,5 millioner kroner. Rådmannen vil nøye følge utviklingen i foretaket og foreta eierstrategiske vurderinger i forhold til dette. Fullstendig 1. tertialrapport 2015 fra Drammen Drift KF følger som vedlegg Drammen Kjøkken KF Drammen Kjøkken KF har per 1. tertial et overskudd på 1,6 millioner kroner. Foretaket er dermed i balanse i forhold til periodisert budsjett. Sykefraværet i første kvartal var på 15,4 prosent. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2014 innebærer dette en nedgang på 0,6 prosent. Bygging av nytt kjøkken er i rute med planlagt overlevering medio oktober Fullstendig 1. tertialrapport 2015 fra Drammen Kjøkken KF følger som vedlegg Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF har for 1. tertial 2015 et positivt resultat på 6 millioner kroner før finansposter. Dette er 1,1 millioner kroner bedre enn budsjettert, noe som gir et godt grunnlag for å oppfylle kommunens eieruttakskrav på 15,0 millioner for året Den daglige driften med håndheving, veiledning, klagesaksbehandling, søknadsbehandling, automatdrift, boligsoneadministrasjon, skiltvedtak og skiltoppsett følger planer og budsjett. Når det gjelder Blichs gate p-hus, er det for 1. tertial en beleggsøkning innenfor alle betalings/parkeringskategorier og budsjettmål for 1. tertial er nådd. Første automater med oppgradert teknologi er innkjøpt og prøves ut. Foretaket har fortsatt et høyt sykefravær og HMS-gruppen har startet opp et samarbeid med bedriftshelsetjenesten for å søke løsninger som kan føre til redusert fravær. Fullstendig 1. tertialrapport 2015 fra Drammen Parkering KF følger som vedlegg 6. 87

88 Drammen kommune 1. tertialrapport Drammensbadet KF Drammensbadet KF har per 1. tertial et overskudd på 0,7 millioner kroner, men dette er 0,9 millioner kroner dårligere enn periodisert budsjett. Negativt avvik er i hovedsak relatert til færre besøkende og endret kjøpsmønster for billettypene. Det er størst svikt i inntektene på enkeltbilletter og årskort for trening/bad. Drammensbadet KF hadde per 1. tertial besøkende, hvilket er færre besøkende enn budsjettert. Inntektene er som følge av dette 1,2 millioner kroner svakere enn budsjettert. Rådmannen følger situasjonen tett og forventer at styret iverksetter nødvendige tiltak. Skatteetaten har rettet en henvendelse til Drammen kommune vedrørende praktisering av kompensasjon for merverdiavgift ved Drammensbadet. Med sikte på løsning av denne problematikken har rådmannen innledet en dialog med Skatteetaten. Avhengig av utfallet, vil eventuelt saken bli nærmere omtalt i 2. tertial. Sykefraværet i første kvartal var 8,5 prosent. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2014 innebærer dette en reduksjon på 2,29 prosent. Fullstendig 1. tertialrapport 2015 fra Drammensbadet KF følger som vedlegg Selskaper Energiselskapet Buskerud AS Åresresultat utbytte Drammen kommune har en eierandel på 50 prosent i Energiselskapet Buskerud AS (EB). Den andre halvdelen eies av Vardar AS (som eies av Buskerud fylkeskommune). Det er i bykassens budsjett for 2014 lagt til grunn et utbytte fra EB på 40 millioner kroner. Selskapet hadde i 2014 et resultat etter skatt på 207 millioner kroner. I samsvar med hovedregelen i eierstrategien har styret innstilt på et utbytte på 95 millioner kroner, tilsvarende 50 prosent av majoritetens andel av årsresultatet. Dette vil innebære 47,5 millioner kroner i utbytte til hver av eierne. Utbyttet er ennå ikke godkjent av generalforsamlingen, og rådmannen vil komme tilbake til saken i 2. tertialrapport Økonomisk status per 1. kvartal 2015 EB-konsernets resultat for 1. kvartal 2015 viser et resultat på 72,3 millioner kroner etter skatt. Dette er 14,1 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor. Kraftproduksjonen er redusert i forhold til samme periode i fjor, mens overføringsinntektene har økt som følge av økning i tariffene. Det forventes at kraftprisene vil holde seg lave de nærmeste årene, og det må derfor påregnes redusert inntjening fra kraftproduksjonen. Endring i kapitalstruktur og utbyttepolitikk Styret i Energiselskapet Buskerud AS (EB) har tatt opp spørsmålet om endringer i selskapets kapitalstruktur og utbyttepolitikk med eierne. Lavere kraftpriser gir redusert inntjening i selskapet, noe som begrenser selskapets evne til å gjennomføre nye investeringer og betjene gjeld. Dette har svekket EB s kredittrating som har falt fra A- i 2013 til BBB i Basert på vurdering fra DNB kredittanalyse 88

89 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 EB har totalt ansvarlige lån fra eierne på 930 millioner kroner, fordelt med 465 millioner kroner fra hver av eierne. Nye skatteregler fra 2014 innebærer at EB, helt eller delvis, vil bli avskåret fra skattemessig fradrag for renter på dette lånet i kommende 10-års periode, noe som vil gi selskapet en økt skattekostnad på 5 millioner kroner i gjennomsnitt per år. Fra selskapets side innebærer dette at store deler av den direkteavkastning til eierne som utbetales som renter på ansvarlige lån beskattes som utbytte, uten at selskapet får innregnet den ansvarlige kapitalen som egenkapital i kredittratingen. Styrets forslag Basert på ovenstående har EB s styre utarbeidet et forslag til endringer i kapitalstruktur som oppfyller ovennevnte målsetninger om å styrke selskapets balanse (og dermed kredittrating) og som samtidig sikrer et mer forutsigbart utbytte til eierne. Styret har i dette arbeidet hatt uformell kontakt med eierne underveis i arbeidet, og styreleder har også orientert formannskapet om forslaget i møte 21. april i år. Styret anbefaler en løsning hvor 680 millioner kroner av eiernes ansvarlige lånekapital konverteres til egenkapital, mens 250 millioner kroner opprettholdes som ansvarlig lån. Med en slik reststørrelse på det ansvarlige lånet vil ikke EB bli avskåret fra skattemessig fradrag for renter på lånet. Rente på gjenværende ansvarlige lån er fast for fem år av gangen, og fastsettes hvert femte år til 5-års swaprente tillagt en margin på 2,6 %. Løpetiden for det nye ansvarlige lånet settes til 30 år. Samtidig foreslår styret at utbyttepolitikken endres slik at selskapet skal ha en utbyttegrad på 60 prosent av majoritetens andel av resultatet (økning fra forutsetningen om 50 prosent i gjeldende eierstrategi), men at variasjoner i utbytte mellom år utjevnes. Dette skal praktiseres ved at selskapets styre hvert år leverer en 4 års prognose for størrelsen på samlet direkteavkastning fra selskapet (summen av utbytte og renter på ansvarlige lån). Endringer i prognosen fra et år til neste vil i utgangspunktet bare innebære en ny prognose for det siste året i 4 års perioden. Styret vil tilstrebe å tilpasse virksomhetens på en slik måte at denne prognosen kan leveres med størst mulig grad av sikkerhet. Kombinert med at 680 millioner kroner av det ansvarlige lånet konverteres til egenkapital, vurderer styret denne reviderte utbyttepolitikken som forsvarlig. Dersom styrets forslag til endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk gjennomføres, vil prognosen for samlet direkteavkastning for kommende 4-års periode være 110 millioner kroner per år. Rådmannens vurdering Rådmannen vurderer at forslaget fra styret i Energiselskapet Buskerud AS fortsatt vil sikre Drammen kommune en tilfredsstillende direkteavkastning på eierskapet i selskapet. Den foreslåtte styrkingen av egenkapitalen vil gi selskapet en mer robust finansiering og bør styrke kredittratingen. Høyere egenkapital vil også gjøre selskapet bedre rustet for lønnsom vekst innenfor kjernevirksomheten. Samtidig er det gunstig å opprettholde ansvarlig lån med 125 millioner kroner fra hver av eierne, da dette ligger innenfor grensen for at EB oppnår skattemessig fradrag for rentene på lånet. 89

90 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Drammen kommune har i gjeldende økonomiplan for perioden lagt til grunn forventning om et årlig utbytte fra EB på minimum 40 millioner kroner. I tillegg mottar Drammen kommune i dag i underkant av 15 millioner kroner per år i renter fra ansvarlig lån 3. Ut fra dagens rentenivået vil forslaget om rente på nytt ansvarlig lån ligge i overkant av 4 prosent. Dette vil gi en årlig renteinntekt i størrelse 5 millioner kroner. For å nå den foreslåtte direkteavkastningen på 110 millioner kroner må det utbetales årlig utbytte i størrelse 50 millioner kroner til hver av eierne. Forutsatt 60 prosent utbyttegrad tilsvarer dette at majoritetens andel av EB s årsresultat etter skatt bør ligge i størrelse millioner kroner. Rådmannen vurderer dette som en realistisk forventning, som bør kunne sikre Drammen kommune en påregnelig og tilfredsstillende avkastning fra eierskapet i årene fremover. Ut fra en helhetsvurdering vil rådmannen anbefale at bystyret gir sin tilslutning til forslaget fra EB s styre. Styrets redegjørelse til eierne følger som vedlegg 9 til 1. tertialrapport Revidert aksjonæravtale Bystyret sluttet seg i sak 75/2012 til ny eierstrategisk plattform for Energiselskapet Buskerud AS. I denne forbindelse ble rådmannen gitt fullmakt til å ferdigstille revidert aksjonæravtale med Vardar AS basert på føringene i eierstrategien. Med utgangspunkt i denne forutsetningen har rådmannen i samarbeid med Vardar AS utarbeidet forslag til revidert aksjonæravtale for Energiselskapet Buskerud AS. Den nye aksjonæravtalen er forutsatt å erstatte gjeldende avtale fra Forslaget til revidert aksjonæravtale er tilpasset føringene i den vedtatt eierstrategien. Den er også tilpasset i forhold til forslaget om endringer i EB s kapitalstruktur, jfr. omtalen ovenfor. Forslag til revidert aksjonæravtale hvor gjeldende avtale er vedlagt, følger som vedlegg 10 til 1. tertialrapport Lindum AS Lindum AS er 100 prosent eid av Drammen kommune. Konsernresultatet (majoritetens andel) etter skatt ble i 2014 på 23,1 millioner kroner. Revidert eierstrategi for Lindum AS ble fastsatt av bystyret i desember 2012, og denne angir som hovedregel at 50 prosent av årsresultatet skal utbetales som utbytte. Etter innstilling fra styret har generalforsamlingen i Lindum AS fastsatt et utbytte for 2015 på 11,5 millioner kroner. Dette utgjør 50 prosent av majoritetens andel av årsresultatet, og styret har lagt vekt på at Lindum AS egenkapitalandel med det foreslåtte utbytte vil ligge på et forsvarlig nivå på i overkant 30 prosent. Det fastsatte utbyttet innebærer en merinntekt på 0,55 millioner kroner i forhold forutsetningen i bykassens budsjett for Foreløpig regnskapstall per 1. kvartal 2015 for konsernet viser et resultat før skatt på 10,9 millioner kroner, mens konsernet i samme periode i fjor hadde et resultat før skatt på 3,9 millioner kroner. Årsaken til bedringen i resultatet er at konsernet i 2015 har hatt en mye 3 Årlig rentebeløp har vært fallende på grunn av de senere års renteutvikling. Renten på ansvarlig lån fastsettes på grunnlag av siste 3 år rente på 5 års statsobligasjoner tillagt 1 prosentpoeng 90

91 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 høyere aktivitet enn tilsvarende periode i Dette er det beste 1. kvartalet konsernet noen gang har hatt Drammen Kino AS Drammen kommune har en eierandel på 33 prosent i Drammen Kino AS. Selskapets resultat etter skatt i 2014 ble på 6,1 millioner kroner, som er noe bedre enn i Styret er tilfreds med årsresultatet og forklarer det gode resultatet med både et høyt kinobesøk og god kostnadskontroll i selskapet. Generalforsamlingen i Drammen Kino AS har fastsatt et utbytte for 2014 på 6,6 millioner kroner. Drammen kommunes andel av utbyttet er 2,17 millioner kroner, som vil gi enn merinntekt ut over budsjett på 1,17 millioner kroner. Drammen Kino AS har hatt en meget god start på 2015, og ligger an til å realisere forventet overskudd i samme størrelsesorden som i Årsresultatet er imidlertid avhengig av hvilke filmer som har premiere, samt andre ytre faktorer som blant annet været Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Prosjektet Fremtiden kildesortering i Drammensregionen ble vedtatt av representantskapet i RFD i desember De foreslåtte endringene om nytt innsamlingssystem og gjenvinningsstasjoner vil gi økt kapasitet og mulighet for å takle økte avfallsmengder i fremtiden. Det nye systemet skal være både miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv. Nedleggelse av returpunkter vil bli gjennomført i 2015 som en konsekvens av at de viktigste avfallstypene nå skal hentes hjemme. Nye gjenvinningsstasjoner åpner i Lier og Røyken i løpet av 2015, og det planlegges også nye gjenvinningsstasjoner i Drammen og Eiker. Nye omlastningsstasjoner hvor renovasjonsbilene kan tømme avfall innendørs, uten sjenanse for naboer, er under planlegging. Etter planen skulle arbeidet allerede vært i gang, men søk etter egnede tomter er utfordrende, og vil fortsette i Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune eier 40,8 prosent av DRBV etter at eierfordelingsnøkkelen ble gjennomgått i Endringen av eierfordelingsnøkkel har bidratt til et lavere eiertilskudd for 2015, men økning av innbyggertall i tettstedet Drammen (definert av SSB) medfører en økning i dimensjoneringen og derved økning med ett vaktlag Representantskapet i DRBV har i møte våren 2015 vedtatt ny brannordning: Brannordning 2015, normalløsning med tillegg fra Nedre Eiker kommune. Denne ordningen innebærer at DRBV ikke skal eie brann- og feierstasjoner, men leie bygningsmassen av private eller offentlige utleiere. Fra 2018 skal det betales markedsleie for brann- og feiestasjoner. Nedre Eiker kommune har vedtak på at det skal ligge brannstasjon i Mjøndalen. Dette er ikke del av foreslått normalløsning, og kommunen skal betale særskilt for dette. 91

92 Drammen kommune 1. tertialrapport Drammen Scener AS Drammen kommune eier 100 prosent av aksjene i Drammen Scener AS. Årsregnskapet for 2014 viser at selskapet fikk et underskudd på 0,5 millioner kroner. Egenkapitalen per er positiv med kroner, men nesten 90 prosent av egenkapitalen er tapt. Selskapet har iverksatt ulike tiltak for å bedre resultatet i Blant annet har selskapet økt markedsføringen mot kurs- og konferansesegmentet, det blir helårseffekt av økt setekapasitet i Teateret, ny drift av «Centralen», m.m. Foreløpige tall for 1. kvartal viser at selskapets resultat er svakere enn budsjettert. I gjeldende økonomiplan ble tilskuddet til Drammen Scener AS redusert med 0,4 millioner kroner som følge av at frivillig sektor og andre ikke-kommersielle aktører kan låne skolelokaler gratis. Dette kuttet blir redusert til 0,2 millioner kroner, jfr. nærmere omtale i programområde 06 Kultur. Rådmannen følger situasjonen tett og kommer nærmere tilbake til selskapets økonomiske utvikling i 2. tertialrapport Enter Kompetanse AS Drammen kommune eier 30,8 prosent av aksjene i Enter Kompetanse AS. Enter Kompetanse AS har for øvrig et spredt eierskap med Buskerud Fylkeskommune Holding AS (14,6 prosent), Lier kommune (11,5 prosent) og Nedre Eiker kommune (10,2 prosent) som de største medeierne. Enter Kompetanse AS er en attføringsbedrift og arbeider innenfor et område som i betydelig grad påvirkes av pågående endringer innenfor kommunal sektor. Kommunereformen (Stortingsmelding 14) tildeler større kommuner nye oppgaver innen varig tilrettelagt arbeid. Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (Stortingsproposisjon 39), åpner for økt konkurranse om å tilby arbeidsmarkedstiltak og velferdstjenester til andre i tillegg til de tradisjonelle attførings- og vekstbedriftene. Enter Kompetanse AS har behov for å være rustet mot endringer i rammebetingelser, noe som kan være utfordrende med et så vidt spredt eierskap som selskapet har i dag. Selskapet har hatt negative resultater de siste to årene. På siste generalforsamling ble det gjort vedtak om at selskapets styre arbeider med å se på eierskapet og hvordan dette kan struktureres. Buskerud Fylkeskommune Holding AS har henvendt seg til øvrige eiere om avhendelse av sin eierposisjon. Aksjene har en pålydende verdi på kroner ,-. I tråd med Generalforsamlingens vedtak har Drammen kommune, i tilsvar datert , meldt interesse for å overta aksjene til pålydende. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å sluttføre eventuelt kjøp av Buskerud Fylkeskommune Holding AS aksjer i Enter Kompetanse AS. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser vil rådmannen komme tilbake til i 2. tertialrapport Drammen kommunale pensjonskasse I forbindelse med formannskapets eiermøte med Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) 9. desember 2014 ble det fattet følgende vedtak (sak 121/14): 92

93 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Rådmannen legger frem en sak om klimavennlig investeringsportefølje i Drammen kommunale pensjonskasse Formannskapets vedtak er oversendt DKP til oppfølging, og styret i pensjonskassen har i møte 21. mai i år fattet følgende vedtak: Styret vil i fremtiden ha fokus på klimavennlige og bærekraftige investeringer. Vi vil ha en løpende vurdering og oppfølging av våre kapitalforvalteres kriterier på dette området, etter hvert som de generelle normene knyttet til klima vil utvikle seg over tid. DKP har valgt som et minimum å følge de krav som til enhver tid er pålagt Statens pensjonsfond utland (SPU), herunder også FN Global Compact. Ved oppfølging av eksisterende forvalteravtaler, og inngåelse av nye avtaler med forvaltere, vil DKP legge vekt på forvalternes kompetanse og ressurser på etiske kriterier og bærekraftige investeringer. Styrets vedtak og det fremlagte notat til rådmannen vedrørende klimavennlige investeringer i DKP oversendes Drammen kommune. Som det fremgår av styrets redegjørelse har DKP som et minimum valgt å følge de krav som til enhver tid er pålagt Statens pensjonsfond utland. I denne forbindelse nevnes at det i Stortingets finanskomitè 28. mai i år ble enighet om å trekke SPU ut av kullkraft- og kullgruveselskaper. Dette vil gjelde for selskaper hvor kull står for mer enn 30 prosent av inntektene og selskaper som baserer mer enn 30 prosent av sin virksomhet på kull. Saken avgjøres endelig av Stortinget den 5. juni i år. Styrets vedtak og tilhørende notat fra Drammen kommunale pensjonskasse følger som vedlegg 11 til 1. tertialrapport Rådmannen foreslår at bystyret tar redegjørelsen fra styret i DKP til orientering. 93

94 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Del 5 Menneskelige ressurser Antall ansatte i konsernet er stabilt. Sykefraværsutviklingen er tilfredsstillende og sykefraværet i 1. kvartal 2015 er redusert med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med sykefraværet i 1. kvartal Resultat er litt under gjennomsnittlig sykefravær for 1. kvartal de 5 siste årene. Redusert sykefravær er synlig i 01 Barnehage, 02 Oppvekst og 12 Grunnskole. Sykefraværet er økende i 05 Helse og omsorg og 13 Sosiale tjenester. 5.1 Status ansatt- og årsverksutvikling Antall årsverk og ansatte i Drammen kommune * Organisasjonform Årsverk Årsverk Ansatte Ansatte Drammen kommune (basis) Samlet KF samarbeid Sum: Drammen kommune *Tabell over viser ikke ansatte som har permisjon uten lønn, har gått ut sykepengerettighetene og mottar midlertidige ytelser, midlertidige ansatte som har avtale om tilsigelse samt eventuell arbeidskraft innkjøpt fra ulike byråer. Ansatte som er ute i svangerskapspermisjon er inkludert i tallene. Kommentarer til personalutviking: Antall årsverk i konsern (juridisk enhet) er i perioden økt med 10. Antall ansatte i konsern (juridisk enhet) er i perioden økt med 20. Økte årsverk er synlig i 01 Barnehage (13 årsverk), 12 Grunnskole (8 årsverk) og 13 Sosiale tjenester (8 årsverk). Reduserte årsverk er synlig i 05 Helse og omsorg (13 årsverk). 5.2 Status sykefravær 1.kvartal 2015 Samlet sett, vurderes arbeidet med å få redusert sykefraværet i 2015 til å være i rute. Historisk sykefraværsutvikling i konsern - 1. kvartal: 1. kvartal kvartal kvartal ,1 % 9,6 % 9,3 % 94

95 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 Følgende sykefraværstrekk kan oppsummeres per 1. kvartal 2015: Sykefraværet synker i 01 Barnehage og 02 Oppvekst. Sykefraværet i 12 Grunnskole er historisk lavt. Sykefraværet er igjen kommet på et for høyt nivå i programområdene 05 Helse og omsorg og 12 Sosiale tjenester. 95

96 1. tertialrapport 2014 Vedlegg 1. Tekniske budsjettjusteringer pr. 1. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport pr. 1. tertial Drammen Eiendom KF 1. tertialrapport Drammen Drift KF 1. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 1. tertialrapport Drammen Parkering KF 1. tertialrapport Drammensbadet KF 1. tertialrapport Forslag til høringsuttalelse om lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak mv. 9. Fullmakt til å kjøpe fast eiendom som ledd i innkreving notat fra Kemneren i Drammensregionen 10. Tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk i Prinsipper for evaluering av egenbetalingsordningen i helse- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 12. Revidert prisregulativ for arbeids- og gravetillatelser i veier, parker og friområder 13. Tiltaksoversikt Fjell Forsøk med gratis barnehage for alle med lav inntekt a) Notat til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet b) Sak til Bystyrekomiteen for oppvekst og utdanning 15. Vedtaksrapportering fra økonomiplan

97 Vedlegg 1 Tekniske budsjettjusteringer pr. 1. tertial 2014

98 Budsjettekniske justeringer i 1. tertial 2015 Det er i perioden fram til regnskapsavslutningen pr. 1. tertial 2015 gjennomført enkelte budsjettekniske justeringer. Dette er budsjettjusteringer som påvirker programområdenes formelle rammer, mens som ikke innebærer reelle omprioriteringer innenfor bykassens samlede budsjettramme, jfr. omtalen nedenfor. De budsjettekniske justeringene som er gjennomført fremgår også av tabellen på neste side, som også viser bykassens reviderte budsjett etter tekniske justeringer pr. utgangen av 1. tertial Korreksjon økte pensjonspremier I økonomiplan var det forutsatt at økte pensjonspremier ville påføre virksomhetene en netto merutgift på 5,7 millioner kroner i Økte premiesatser i Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og KLP er beregnet å gi økte utgifter på 8,3 millioner kroner neste år. På den annen side gir redusert sats i Statens pensjonskasse (SPK) en mindreutgift på 2,6 millioner kroner. Programområdenes rammer er tilført netto 5,7 millioner kroner som er finansiert med avsetning på sentralt ansvar under P15 Fellesutgifter/ufordelte poster. Korreksjonen har ingen innvirkning på bykassens budsjetterte netto driftsresultat for Virkninger av lønnsoppgjør 2014 De lokale forhandlingene i kapittel 4 i fjorårets lønnsoppgjør ble avsluttet så sent at virkningene av disse ikke kom inn i programområdenes rammer for Dette er derfor lagt inn som en teknisk justering av 2015-budsjettet. Programområdene er tilført 17,6 millioner kroner som er finansiert ved bruk av den sentrale lønnsreserven. Bundne midler avsatt i 2014 Virksomhetenes budsjettrammer er godskrevet til sammen 28,1 millioner kroner gjennom bruk av avsatte bundne midler (øremerkede bevilgninger) i Fordeling mellom programområdene fremgår i egen kolonne i tabellen på neste side. Rammetilførselen på 28,1 millioner kroner er finansiert ved tilsvarende bruk av bundne driftsfond. Justeringen har ingen innvirkning på bykassens bunnlinje (årsresultat), men siden økte driftsrammer finansieres ved bruk av tidligere avsetninger (fond) gir den en teknisk forverring i bykassens budsjetterte netto driftsresultat med 28,1 millioner kroner. Ekstraordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen Drammen kommune er hittil i år tildelt kroner i ekstraordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen til bruk i arbeidet med kommunereformen: o o Ungdomsrådet i Drammen utarbeider film som grunnlag for debatt om kommunereformen blant ungdom i Drammen kr Visuell presentasjon av kommunereformen for involvering av innbyggere, lag, foreninger m.fl. kr o Utvikle informasjonsmateriell om kommunereformen til bruk i skolene kr Midlene er tilført programområde 07 Ledelse, organisering og styring og 10 Politisk styring med henholdsvis kroner og kroner , som finansieres med kroner i økt rammetilskudd.

99 Diverse justeringer Det er foretatt enkelte mindre justeringer som påvirker programområdenes rammer i 2015: o Det er flyttet 0,4 millioner kroner fra programområde 11 Vei til programområde 09 Idrett, park og natur. Dette gjelder tilpasninger i forbindelse med at programområde 09 er skilt ut fra programområde 11 fra og med budsjettåret o Programområde 13 Sosiale tjenester er høsten 2014 tilført 1,6 millioner kroner fra den sentrale lønnsreserven, som kompensasjon for tidligere beslutninger om nedsatt leseplikt for lærere ved Introduksjonssenteret. Styrkingen er videreført i Bruk av disposisjonsfond Programområdenes rammer er tilført 5,6 millioner kroner som er finansiert med bruk av særskilte avsetninger innenfor disposisjonsfondet: o Programområde 05 Helse og omsorg er tilført 2,0 millioner kroner til kompetansefremmende tiltak i regi av Skap gode dager. Midlene er finansiert av resterende midler fra eldremilliarden. o Programområde 12 Grunnskole er tilført 3,6 millioner kroner til kompenserende tiltak for elever på ungdomstrinnet som ble rammet av skolestreiken høsten Midlene er finansiert fra avsatt besparelse i forbindelse med streiken i fjor.

100 Drammen bykasse driftsbudsjett 2015 tekniske justeringer i 1. tertial Hovedoversikt Mill kroner Vedtatt budsjett 2015 Just. endr. pensj.- premie Tekniske justeringer Lønnsoppg Bundne jør(midler midler fra korr mot 2014 lønnsres. Div. just. Justert budsjett pr Rammer pr. programområde 1-14: 3 075,7 5,6 28,0 17,6 8, ,9 01 Barnehage 476,9 1,2 2,7 1,7 0,0 482,5 02 Oppvekst 217,7 0,7 3,3 1,2 0,0 222,9 03 Samfunnssikkerhet 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44,4 04 Byutvikling 15,8 0,2 1,3 0,1 0,0 17,4 05 Helse og omsorg 986,7 4,0 6,3 5,0 2, ,1 06 Kultur 134,2 0,2 2,5 0,4 0,0 137,4 07 Ledelse, org. og styring 178,8 0,5 2,4 1,3 0,3 183,3 08 Kompetanse, markedsføring, næring 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 09 Idrett, park og natur 67,4 0,0 0,0 0,1 0,4 67,9 10 Politisk styring 21,3 0,0 0,0 0,0 0,4 21,7 11 Vei 53,6 0,0 0,0 0,0-0,4 53,2 12 Grunnskole 720,4-1,9 3,5 6,4 3,6 732,1 13 Sosiale tjenester 243,6 0,4 5,9 1,1 1,6 252,5 14 Vann og avløp -93,8 0,1 0,0 0,2 0,0-93,4 Sentrale inntekter ,4 0,0 0,0 0,0-0, ,1 Skatt ,7 0, ,7 Selskapsskatt 0,0 0,0 Rammetilskudd ,6-0, ,3 Integreringstilskudd -104,4-104,4 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,4-1,4 Komp. merverdiavg. Bykassen invest. 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Kirk. Fellesråd 0,0 0,0 0,0 Kompensasjonstilskudd -22,3-22,3 Finansielle poster 93,9 0,0 0,0 0,0 0,0 93,9 Renteutgifter 87,2 87,2 Renteinntekter -31,3-31,3 Avdrag på lån=netto avdrag 68,7 68,7 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -30,8-30,8 Overføring til/fra komm. bedrifter -117,3 0,0 0,0 0,0 0,0-117,3 Lindum AS - utbytte -11,0 0,0-11,0 Drammen Drift KF - eieruttak 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF - eieruttak -48,1 0,0-48,1 Energiselskapet Buskerud AS -40,0-40,0 Drammen Kjøkken KF - eieruttak -2,2-2,2 Drammen Parkering KF - eieruttak -15,0 0,0-15,0 Drammen Kino AS - utbytte -1,0-1,0 Fellesutgifter/ufordelte poster 171,4-5,6 0,1-17,6-1,6 146,7 Årets premieavvik (Å190) -71,2-71,2 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 70,4 70,4 Premieavsetning pensjon (Å192) 12,7-5,6 7,1 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 0,1 0,1 Reguleringskostnad pensjon 102,7 102,7 Avsetning lønnsreserve 62,7-17,6-1,6 43,5 Budsjettforutsetning fellesposter -6,0-6,0 Sikringstilskudd pensjon 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 185,0 0,0 185,0 Motpost avskrivninger -185,0 0,0-185,0 Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -59,8 0,0 28,1 0,0 5,6-26,0

101 Hovedoversikt Mill kroner Vedtatt budsjett 2015 Just. endr. pensj.- premie Tekniske justeringer Lønnsoppg Bundne jør(midler midler fra korr mot 2014 lønnsres. Div. just. Justert budsjett pr Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -59,8 0,0 28,1 0,0 5,6-26,0 Årsoppgjørsdisposisjoner 59,8 0,0-28,1 0,0-5,6 26,0 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 + avsetning til disposisjonsfond 8,8 8,8 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 54,0 54,0 - bruk av disposisjonsfond -2,0-5,6-7,6 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-28,1-28,1 - bruk/avsetning VA fond -1,0-1,0 Årsresultat (+ angir underdekning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 Vedlegg 2 Drammen kommunes finansrapport pr. 1. tertial 2014

103 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015

104 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet omfatter forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Drammen kommune har for tiden ingen aktiva til langsiktig forvaltning eller plassering av overskuddslikviditet. Dersom Drammen kommune opparbeider kapital som kan plasseres langsiktig, skal finansreglementet revideres og tilpasses Forskrift nr 365 om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning før slike investeringer kan gjennomføres. Drammen kommunes finansreglement ble sist endret ved behandlingen av Drammen kommunes finansrapport for 2011 i bystyrets møte 19. juni 2012, hvor tidsrammen for rentesikring ble utvidet fra 10 til 20 år. Det ble vedtatt i økonomiplan /Årsbudsjett 2015 vedtak nr. 20, at Rådmannen vil fremme et forslag om revidering av finansreglementet som legges frem for Bystyret sammen med kommunens finansrapport for Rådmannen har arbeidet med endringene men velger å fremme det endrede reglementet til politisk behandling i forbindelse med økonomiplanen for /Årsbudsjettet. Revidert reglement vil iverksettes fra 01.januar Formålet med kommunens finansforvaltning Finansreglementet skal sikre at kommunene ikke påtar seg vesentlig finansiell risiko gjennom sin finansforvaltning. Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning og stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor fastsatte risikorammer. Kommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser. Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning under krav om sikkerhet, likviditet og risikospredning. Lånte midler skal over tid gi lavest mulig rentekostnader under hensyn av krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, og behovet for forutsigbarhet i lånekostnader. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet, inkludert trekkrettigheter, som er minst like stor som forventet likviditetsbehov i de nærmeste tre månedene. Driftslikviditeten er plassert i kommunens hovedbankforbindelse. I henhold til finansreglementet kan kommunens overskuddslikviditet (all likviditet utover driftslikviditeten) plasseres i bankinnskudd, pengemarkedsfond og rentebærende verdipapirer med kort løpetid. Drammen kommune har så langt i 2015 ikke hatt overskuddslikviditet til plassering ut over bankinnskudd. Kommunen kan i henhold til reglementet inngå avtale med hovedbankforbindelsen om trekkrettighet. I gjeldende bankavtale med Nordea, som ble reforhandlet i 2014, har kommunen en fast trekkrettighet på 250 millioner kroner med mulighet for ytterligere 100

105 Mill. kroner millioner kroner i kortere perioder på inntil 1 til 3 måneder. Det har så langt i 2015 ikke vært behov for å utvide kredittrammen. Utviklingen i saldo på kommunens konsernkonto gir et bilde av utviklingen i driftslikviditeten. Samtidig så er også likviditeten påvirket av når lånefondet tar opp langsiktige lån. Det har vært en økning i Drammen Eiendoms byggelånstrekk 1 i 1. tertial på i overkant av kr. 60 millioner. Lånefondet tok opp nytt lån på kr. 80 millioner Det har i 1. tertial vært behov for å gjøre bruk av kommunens trekkrettighet i perioder i februar og mars. Utvidet trekkrettighet har ikke vært benyttet så langt i Det er rådmannens vurdering at likviditetssituasjonen er under tilfredsstillende kontroll. Drammen kommune har ikke så langt i 2015 ikke opparbeidet overskuddslikviditet. 3 Figur 1. Gjennomsnittssaldo pr. måned (løpende mill. kr) 150 Konsernkonto bank Gjennomsnittlig saldo pr. april Januar Februar Mars April ,9-2,2 71,8 119, ,7-20,2-66,6 95, ,6 47,0-42,4 110,7 1 Byggelånskontoen er innbakt i kommunens konsernkontosystem i Nordea. Drammen Eiendom KF fører alle utbetalinger i byggeprosjektene mot denne kontoen. Rentebelastningen på denne kontoen fordels på byggeprosjektene i form av byggelånsrente. Drammen Eiendom KF s lån i Lånefondet utbetales til byggelånskontoen

106 Lånefondets lånegjeld Drammen kommunes finansreglement gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes. Rådmannen skal forvalte gjeldsporteføljen med de rammer reglementet legger for størrelse på enkeltlån, rentebindingsstrategi for porteføljen og instrumenter som kan benyttes. Lånegjelden pr. 1. januar 2015 var på 5 203,7 millioner kroner. Som det fremgår av tabellen nedenfor er Lånefondets gjeld ved utgangen av april redusert til 5 201,4 millioner kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på 2,3 millioner kroner, og fremkommer etter opptak av nye lån på 80 millioner kroner og avdragsbetalinger på 83,2 millioner kroner. Tabell 1. Gjeldsutviklingen i Drammen kommunes lånefond (løpende mill. kroner) Millioner kroner Sum lånegjeld Lånefondets vedtatte låneramme for 2015 er på 408,5 millioner kroner. I tillegg foreslår rådmannen i 1. tertialrapport at årets låneramme skal økes med 226,6 millioner kroner som er finansiering av ubrukte investeringsmidler fra 2014 som foreslås rebevilget i år og foreslåtte endringer i 1. tertial. Forutsatt at bystyret slutter seg til de foreslåtte endringene vil den justerte låneramme for 2015 bli 635,1 millioner kroner. Behovet for nye låneopptak vurderes fortløpende, avhengig av likviditetsbehov og fremdrift i investeringsprosjektene. Lån søkes tatt opp til markedets beste betingelser, og det innhentes konkurrerende tilbud i henhold til rammeavtale inngått med prekvalifiserte finansinstitusjoner, jfr. BTV Innkjøp 2. Tilbudene vurderes også i forhold til prisene i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Det vil være behov for låneopptak i 2015, anslagsvis i størrelse 481 millioner kroner, og det anslås at ut fra dette at lånegjelden ved årets utgang vil være om lag millioner kroner. Dette er som forutsatt i økonomiplanen for Figur 2. Drammen kommune utvikling i lånegjeld (i løpende mill. kroner) 6 000, , , , , , , , ,0 Drammen kommunes lånegjeld - utvikling * (anslag for 2015) Innkjøpsforum for fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold

107 For å være sikret i forhold til refinansieringsrisiko, søkes det å spre låneporteføljen på ulike finansieringskilder. Drammen kommune har derfor lagt vekt på å kombinere tradisjonelle låneopptak gjennom KLP/Kommunekreditt og Kommunalbanken med bruk av markedene for sertifikat- og obligasjonslån. Tabellen nedenfor viser hvordan låneporteføljen fordeler seg på ulike låneinstitusjoner/lånetyper pr. utgangen av april. Kommunalbanken er fortsatt kommunens største långiver, men har svekket seg noe som lånekilde for de større kommunene, i forhold til sertifikater. Sertifikater med korte løpetider har vist seg å være en effektiv måte å ta ut effekten av renteendringer i markedet med forholdsvis lave marginer sammenlignet med tradisjonelle nedbetalingslån. Tabell 2. Fordeling långivere pr (løpende mill. kr) Låneinstitusjon KLP/kommunalkreditt Kommunalbanken Sertifikater Obligasjoner Sum Lånegjeld I reglementet ligger det en begrensning om at enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 15 % av den totale gjeldsporteføljen. Av en låneportefølje på millioner kroner innebærer dette at ett enkelt lån ikke kan utgjøre mer enn 780 millioner kroner. Alle lånene i porteføljen ligger godt innenfor dette kravet med de største enkeltlånene på 400 millioner kroner. Lånefondet videreformidler de innlånte midlene til Drammen bykasse og de kommunale foretakene i henhold til budsjetterte forutsetninger og påløpte investeringskostnader. Det er Drammen Eiendom KF og Drammen bykasse som svarer for det meste av Lånefondets utlån, henholdsvis 59,1 og 40,6 prosent av Lånefondets utlån. De øvrige kommunale foretakene svarer samlet for kun 0,3 prosent av samlet utlån. Rentesikringsstrategi Ved risikostyring av låneporteføljen er det vesentlig å se på sammensetningen av låneporteføljen, herunder hvor stor andel fast og flytende rente man skal ha, og andel kortsiktig og langsiktig lån. Rentesikring handler om å ha forutsigbarhet i kommunens finanskostnader. I henhold til kommunens finansreglement skal rentesikret andel av låneporteføljen ligge i intervallet prosent. Det har historisk vært lagt opp til at kommunen i en normalsituasjon har rentesikret rundt 50 prosent av låneporteføljen. Rentesikringen har først og fremst som formål å sikre en deler av kommunens låneportefølje mot fremtidige renteøkninger. Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med finansrapporteringen. Per 1. tertial utgjør andel lån som er rentesikret 48,7 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 51,3 prosent. Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi, og har etter rådmannens vurdering vært fornuftig i forhold til løpende vurdering av rentebanen samtidig som tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader oppnås.

108 Det benyttes en kombinasjon av lån med faste rentebetingelser og rentebytteavtaler som rentesikring i lånefondet. En rentebytteavtale er en avtale om bytte av renteforpliktelser fra flytende til fast, eller omvendt. Det benyttes rentebytteavtaler som et alternativ til fastrentekontrakt da dette gir økt fleksibilitet. Tabell 3. Låneporteføljen andel fast og flytende rente Fordeling mellom faste og flytende lånebetingelser i lånefondet Faste rentebetingelser Flytende rentebetingelser Sikret gjeld i % av total gjeld 48,8 % 48,7 % 6 Tabell 4. Lån med lange rentebetingelser Lån med fast rente Långiver Type lån Saldo pr Utløpsdato Rente KLP Nedbetalingslån ,47 % KLP Nedbetalingslån ,07 % KLP Nedbetalingslån ,44 % KLP Bulletlån ,83 % Danske bank Obligasjon ,66 % Danske Bank Obligasjon ,97 % Tabell 5 Låneporteføljen - Enkelt lån med flytende lånebetingelser Låneinstitusjon Type lån Restgjeld pr Neste forfall KLP 3 mnd Nibor bulletlån KLP 3 mnd Nibor bulletlån KLP 3 mnd Nibor bulletlån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån DNB 3 mnd Nibor FRN DNB 3 mnd Nibor FRN Total 3 mnd niborbasert portefølje Nordea 6 mnd Nibor sertifikat DNB 12 mnd Nibor sertifikat Kommunalbanken 12 mnd sertifikatlån Nordea 12 mnd sertifikatlån Total 12 mnd Nibor basert portefølje Kommunalbanken p.t rente nedbetalingslån Kommunalbanken Grønn p.t rente nedbetalingslån Kommunalbanken p.t rente nedbetalingslån Total gjeld med p.t rente Total gjeld på korte betingelser Lån med lange renteavtaler

109 Tabell 6. Lånefondets rentebytteavtaler - renteswapper Renteswap avtaler Motta Betale Rente terminer Rente Rente terminer Rente Swap nr. Hovedstol Endelig forfall pr år Rente metode Kupong regulering pr år metode Kupong / A/360 3 mnd nibor A/360 3,33 % / A/360 3 mnd nibor A/360 4,69 % A/360 3 mnd nibor A/360 3,22 % / A/360 3 mnd nibor A/360 4,99 % / A/360 3 mnd nibor A/360 3,30 % / A/360 3 mnd nibor A/360 5,73 % / A/360 3 mnd nibor A/360 4,00 % FO-8839A A/360 3 mnd nibor A/360 1,91 % Sum Risiko som sikres ved rentebytteavtaler er rentevariasjoner i flytende Nibor-baserte lån. Formålet med rentebytteavtalene er å sikre mot uforutsigbarhet i fremtidige kontantstrømmer som følge av renteendringer. Rentebytteavtalene gir derimot ikke en sikring mot økning av marginer i de underliggende låneavtalene. Rentebytteavtalene vurderes som høyst effektive fordi Drammen kommune forventer at endringer i kontantstrømmer for sikringsobjektet (rentekostnaden på lånet)så godt som fullt ut motsvares av endring i kontantstrømmer for sikringsinstrumentet (rentebytteavtalen). Rentebytteavtalene bokføres ikke i balansen, ei heller endringer i verdien på rentebytteavtalene regnskapsføres. Dette er en konsekvens av at de fremtidige kontantstrømmene som sikres ikke er balanseført. Rentesikringsavtalene er ikke å anse som gjeld da avtalene ikke er ytterligere forpliktelser eller finansiering. Som det fremgår av tabell og figur nedenfor har kommunens rentesikrede andel av låneporteføljen økt siden utgangen av 2011, hvor 44,8 prosent av porteføljen var rentesikret. Figur 3. Andel fast og flytende rente ,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % Utvikling i rentebindingsandel Flytende rentebetingelser Faste rentebetingelser For å redusere rentefølsomheten er det også viktig at det er en god spredning i forfallene innenfor rentesikringen. Figuren nedenfor viser forfallsstrukturen på rentebindingen pr. utgangen av april Denne viser at det er en god spredning av rentebindingsforfallene

110 over den kommende femtenårsperioden, med en viss overvekt av sikringer med forfall i intervallet 1-4 år. Som nevnt innledningsvis ble finansreglementet endret i juni 2012, slik at det nå er åpnet for rentesikring i intervallet år. Som figuren viser utgjør utover 10 år ca 7 prosent av porteføljen. Lånefondet har for tiden ingen rentesikringer ut over 15 år. Figur 4. Forfallsstruktur rentesikring pr % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Forfallsstruktur på sikret gjeld 1 år 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-10 år år 8 Renteutviklingen i 2015 I Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2015 på 1,85 prosent med et marginpåslag på 0,4 prosent på den usikrede delen av låneporteføljen. Dette er basert på en gjennomsnittsprognose for hele året. Budsjettrenten avspeiler renteforventningen til utviklingen i markedsrenten for andel lån med flytende rente og nye innlån til flytende betingelser i De korte rentene har holdt seg forholdsvis stabile med en svak vekst ut i april. 3 måneders Nibor viser et gjennomsnitt på 1,41 prosent i årets fire første måneder. Nibor har steget videre så langt i mai med siste notering på 1,53%.Ut fra signalene fra Norges Bank og markedet så kan det forventes at de korte rentene vil holde seg forholdsvis stabile ut Marginpåslagene kan variere men det må påregnes et marginpåslag i forhold til 3 måneders Nibor på om lag 0,25-0,50 prosent på Lånefondets innlån. Tabell 7. Renteutviklingen hittil i 2015 sammenlignet med gjennomsnittet for 2014 Renter i lånefondet og markedet Års gj.snitt tertial 2015 Budsjetter flytende rente 2,45 % 2,25 % Gj.snittlig vektet flytende rente i lånefondet 1,87 % 1,75 % Gj.snittlig vektet rente i lånefondet 2,96 % 2,74 % 3 mnd. Nibor 1,70 % 1,41 % Styringsrente 1,49 % 1,25 %

111 Lånefondets internrente for utlån til bykassen og de kommunale foretakene, ble for 2015 videreført med 3,5%, og har stått fast gjennom hele året. Lånefondets kontantresultat I Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2014 på 2,25 prosent. Utvikling i den korte renten ligger innenfor lånefondets renteforutsetninger. Refinansieringer og nye låneopptak gjennom nye emisjoner av sertifikater og rentejusteringer av obligasjonslån er så langt er gjort med kupongrente i intervallet 1,455% til 2,01%. Det er også andre faktorer som påvirker lånefondets kontantresultat enn utvikling i renten: Marginpåslagene, dvs. tillegg utover Nibor-renten. Tidspunkt for låneopptak Tidspunktene for utlån til Drammen Eiendom 9 Lånefondet har refinansiert to sertifikater og samtidig gjort et låneopptak på 80 millioner kroner så langt i Det nye sertifikatet ble tatt opp med en kupongrente på 1,455%. Utviklingen i den kortsiktige renten er stigende, men moderat og fremdeles godt innenfor budsjettrenten. Forutsatt at rentenivået stiger moderat ut i løpet av 2015, er det rådmannens vurdering at Lånefondet vil oppnå et bedre resultat enn budsjettert resultat på 30,8 millioner kroner. Små utslag i renten kan påvirke lånefondets resultat betydelig, og årsbudsjettet opprettholdes som prognose per 1. tertial. Bykassens finansbudsjett Utvikling i rentenivået påvirker også bykassens renteinntekter og netto rentekostnad. Renteinntektene er styrt av innskuddsrenten og referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS. Det ansvarlige lånet renteberegnes basert på et snitt av 5 års statsobligasjonsrente de 2 siste to år og også medregnet inneværende år med et påslag på 1% Beregnet med gjennomsnittlig rente i 2015 vil prognosen for dette lånet gi en mindreinntekt på 1,8 millioner kroner i Renteinntekter for øvrig er avhengig av kommunens likviditet og innskudd eventuelt trekk på driftskonto. Kommunens likviditet har vært varierende gjennom 1 tertial, men har i snitt vært positiv. Rådmannen velger i denne omgang å opprettholde bykassens finansbudsjett Det avventes videre utvikling i renten i 2015 og en ny analyse frem mot 2. tertialrapport før det eventuelt foreslås justeringer.

112 Oppsummering Risikoen i den samlede porteføljen er vurdert til å være lav. Utviklingen i de korte rentene er har vært stigende i april og så langt i mai, men fremdeles gunstigere enn lagt til grunn i lånefondets budsjett. Forutsatt at renten holder seg stabilt lavt i løpet av 2015, er det rådmannens vurdering at Lånefondet vil oppnå et resultat som er bedre enn det budsjetterte kontantoverskuddet på 30,8 millioner kroner. Andre forhold som likviditet og renteinntekter i bykassen kan påvirke bykassens netto finanskostnad den andre veien. Rådmannen velger i denne omgang å opprettholde bykassens finansbudsjett. Rådmannen i Drammen, 2.juni Osmund Kaldheim Rådmann Trond Julin Kommunaldirektør økonomi og næring Saksbehandler: Hege Wiik Haukeland, økonomirådgiver

113 Vedlegg 3 Drammen Eiendom KF 1. tertialrapport 2014

114 Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 26. mai 2015

115 Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL EIENDOMSDRIFT RENHOLD BOLIGER KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE SALG AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER ØKONOMI UTLEIE EIENDOMSPROSJEKTER KJØP AV EIENDOM Tollboden FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER Fjell bo- og servicesenter - tilbygg ny sykehjemsenhet Marienlyst stadion ny sittetribune med tak BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE Introduksjonssenteret - oppgradering klasserom Christian Bloms gate 20 - bolig Schwartz gate 20 - bolig Drammen Kjøkken KF - nytt sentralkjøkken Drammen kjøkken - oppgradering mottakersteder Konnerud skole Fase 3 - sanering og oppgradering inneklima Åskollen skole - ombygging Buskerudveien utvidelse av barnebolig Rådhuset videreutvikling administrasjonsbygget PROSJEKTER UNDER UTVIKLING Fjellhagen - erstatningsbarnehage Drammen Helsehus Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning Brandengen skole - fremtidig utbygging Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) og aktivitetshus Fjell skole - utvidelse Øren Skole idrettshall Øren skole - skoleutvidelse Rødskog skole modulbygg 1. klasse Prosjektbasene for Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage Store Landfall Øvre 19 boliger Buskerudveien 17 hjelpemiddelsentral Oppgradering Sykehjem Omdisponering av midler Ramme til strategiske kjøp av eiendom ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL DRIFTSBUDSJETT BUDSJETTJUSTERINGER I INVESTERINGSBUDSJETT Periodisering av investeringsbudsjett RESULTATREGNSKAP PR BALANSE PR INVESTERINGSREGNSKAP 1. TERTIAL tertial 2015 Side 2 av 19

116 Drammen Eiendom KF 1 INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Hovedbildet er at regnskapet er i tråd med budsjett med en omsetning i 1. tertial på kr. 193,4 mill. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 18,9 mill., som er kr. 2,0 mill. over budsjett. Det er bokført salg av eiendom for kr. 14,3 mill. fordelt med kr. 14,1 mill. på bolig (Leie til eie) og kr. 0,2 mill. på annen eiendom. Salgsmidlene benyttes til finansiering av nye investeringer. Samlet gir dette et resultat på kr. 28,2 mill. som er kr. 7,0 mill. over budsjett pr. 1. tertial. Prognosen for hele året er at resultatet vil være i samsvar med budsjett. 3 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varmesystemer, vann og sanitær, samt drift og vedlikehold av uteområder. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 1. tertial Renhold Rammer for renhold På vegne av kommunen kjøper DEKF renholdstjenester for daglig renhold av ca m² gulvarealer. Dette er regulert i fire rammeavtaler tre inngått med Elite Service Partner AS - som dekker til sammen ca m² og én avtale inngått med AB Solutions Oslo AS for daglig renhold av et areal på ca m². Det vil i 2. tertial bli utlyst anbudskonkurranse for rode Bragernes Øst på ca m². Den nye avtalen vil gjelde fra 3. oktober 2015 Drift Det har ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester i 1. tertial. DEKF har i mange år kjøpt tjenester for kontroll av utførelsen av det daglige renhold fra en ekstern leverandør. Dette er nå endret ved at rådgiver for renhold hos DEKF utfører kontrollen sammen med kontrollører fra renholdsleverandørene tertial 2015 Side 3 av 19

117 Drammen Eiendom KF Kvalitetsoppfølging renhold Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom månedlige kvalitetskontroller i henhold til standarden INSTA800 med hver av leverandørene, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt forespørsel til virksomhetene angående renhold på vedlikeholdsmøter i januar. I tillegg har rådgiver vært på styrermøtet til barnehagene i april hvor det blir gitt og mottatt informasjon til og fra styrerne. INSTA800 kontroll Det har i 1. tertial vært gjennomført flere INSTA800 kontroller. Der falt 6 rom av totalt 308 rom som ble kontrollert. Dette gir en fallprosent på 1,95 %. Til sammenligning med 3. tertial 2014 falt 5 rom av totalt 281 rom som ble kontrollert i forhold til kontrollsystemet INSTA800 - en fallprosent på 1,78 %. Dette anser vi fortsatt som tilfredsstillende resultater, men vil fortsette å ta jevnlige kontroller i tillegg til stikkprøver Kundetilfredshet Fra årets kundeundersøkelse gir spørsmål om renhold et resultat på 3,7 på en skala fra 1 til 6, hvor 6 er det beste. 3,7 er isolert sett ikke et resultat vi er tilfreds med, men resultatet er bedre enn tidligere år, og vi anser det likevel som akseptabelt på et område hvor det er svært krevende å tilfredsstille alle ulike forventninger. Klager/Avvik Klager og avvik loggføres, og følges opp raskest mulig av DEKF, som initierer tiltak fra renholdsleverandørene. Gjennom 3. tertial har bedriften mottatt relativt få skriftlige klager fra brukerne, og ved å gjøre flere kontroller jevnlig, samt umiddelbar befaring ved avvik, mener vi å ha en bra dialog og samarbeid med brukerne. Økonomiske resultater Det er utfakturert renholdstjenester for til sammen kr. 13,3 mill. i 1. tertial. Anskaffelseskostnaden utgjorde kr. 12,6 mill. Inntjeningen innen renhold vil bli benyttet til å øke kvaliteten på renholdet. Det er også foretatt en bygningsmessig oppgradering av flere av skolenes toaletter for å bedre hygienen og effektivisere renholdet. Det positive kostnadsavviket skyldes i stor grad redusert bruk av eksterne konsulenter, som igjen gir rom for økt innsats på renholdsområdet tertial 2015 Side 4 av 19

118 Drammen Eiendom KF 4 BOLIGER Som en del av boligsosial handlingsplan er det boligsosiale arbeidet omorganisert og konsentrert omkring en ny boligtjeneste. Boligtjenesten er nå organisert som en avdeling under virksomheten Tjenestetildeling og samordning. 3 medarbeidere fra DEKF jobber i Boligtjenesten. Boligtjenesten og dens videre organisering skal evalueres og avklares i løpet av Kostnadsdekkende husleie Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger med virkning fra Innføring av kostnadsdekkende husleie skjer gradvis, og pr har over 80 % av leietakerne fått nye husleier. De resterende vil få ny husleie i løpet av Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. DEKF deltar i prosjektet Fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. Prosjektet er begrenset til andelsboliger. I økonomiplanen er det lagt grunn salg av boliger for kr. 10,0 mill. Hittil i år er 12 borettslagsleiligheter solgt for kr. 14,1 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 3 leiligheter til kr. 3,8 mill. 4.3 Kjøp av boliger Overførte investeringsmidler fra 2014 til 2015 var kr mill. I tillegg er det avsatt nye kr. 20 mill. til anskaffelse av boliger i Totalt kr. 40,7 mill. for Av investeringsregnskapet fremgår at det i 1. tertial er kjøpt boliger for kr. 17,1 mill. 2 boliger er innkjøpt i 2015 for til sammen kr. 3,4 mill. De resterende kr.13,7 mill. er oppgjør for boliger anskaffet i Av rest disponible midlene til kjøp av bolig på kr. 23,6 mill. er det inngått avtale om kjøp av ytterligere 1 bolig til kr. 2,8 mill. 4.4 Økonomi Leieinntekter bolig er regnskapsført med 28,5 mill. mot budsjettert 28,7 mill. Restanser er1,1 mill. for løpende leieforhold. I tillegg kommer utestående kr. 0,7 mill. for utflyttede beboere. Tapt leie i prosent av bruttoleie er beregnet til 2 %. Viderefakturert tomgang er beregnet til ytterligere 1 %, slik at samlet tomgang er 3 % av utleiekapasiteten. 4.5 Utleie I 1. tertial er 113 leiekontrakter avsluttet, eller nær 10 % av alle boligene. 40 av disse leieforholdene er fornyet, mens 73 leieforhold er avsluttet tertial 2015 Side 5 av 19

119 Drammen Eiendom KF 5 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2015 er det bokført nye investeringer i nybygg for kr. 112,0 mill. 5.1 Kjøp av eiendom Tollboden Entra Eiendom AS eier Tollboden inkl. Tollpakkhuset på kaia på Tangen. Entra Eiendom AS har som et tidligere 100 % statlig selskap eiet en rekke statlige eiendommer, herunder de nevnte eiendommene på Tangen knyttet til Tollvesenet. Entra Eiendom AS ble høsten 2014 børsnotert og staten reduserer sin eierandel. Selskapet gjennomgår nå sin eiendomsportefølje, og har ikke lenger strategisk ønske om å eie eiendommer lik Tollboden. De ønsker derfor å selge ut. Før de eventuelt legger Tollboden ut for salg i markedet vil de tilby kommunen å kjøpe. Et slikt direkte salg betinger at salgssummen fastsettes til takst. Eiendommen Hans Kjærsgate 1 B og 1 C (gnr. 111/ bnr. 247) består av 2 bygninger. Den ene er den gamle Tollboden fra 1877, og den andre dagens Tollekspedisjon med Tollpakkhuset fra 1840 og sammenhengende kontorfløy fra Tollboden og Tollpakkhuset er fredet og har stor kulturhistorisk verdi. Eiendommen er i god stand og spesielt Tollboden er omfattende restaurert og opprinnelig arkitektur både utvendig og innvendig er i behold. Tomten knyttet til bygningen er begrenset til fotavtrykket for bygningene, med tillegg av en meter utenfor vegg. Til sammen ca m². Taksering DEKF og Entra Eiendom AS har etter avtale utpekt hver sin taksmann for å verdivurdere eiendommen. Verditakstene er på hhv. Kr. 9,0 mill. og kr mill. Det er nærliggende å fastsette kjøpesummen til gjennomsnittet av disse takstene. D.v.s. kr.10,5 mill. Økonomi Tollboden står i dag tom, men Tollpakkhuset leies ut til Tollvesenet for kr. 0,9 mill. takstmennene vurderer totalt leiepotensial på kr. 1,2 til kr. 1,6 mill. pr. år. Det er pr. dato ingen planer eller behov for å etablere kommunens egne virksomheter i bygningene. Økonomien vil derfor måtte baseres på utleie i markedet, inklusiv dagens leieavtale med Tollvesenet på Tollpakkhuset. Det kan være krevende å finne leietaker til en slik eiendom, men det anses realistisk å oppnå en forsvarlig avkastning på investeringen over tid. Det foreslås avsatt kr. 12,0 mill. i investeringsbudsjettet, som i tillegg til kjøpesum dekker dokumentavgifter samt eventuelle nødvendige oppgraderinger og tilpasninger til leietakere. Investeringen dekkes over foreslått ramme for strategiske eiendomskjøp tertial 2015 Side 6 av 19

120 Drammen Eiendom KF Vurdering Havneområdene på Tangen er i kommuneplanen definert som fremtidig byutviklingsområde. Drammen Havn er i ferd med å nedlegge havnevirksomheten på Tangenkaiene, og konsentrere havneaktivitet på Holmen. Det pågår for tiden også en prosess for å overføre eiendommer fra Drammen Havn til kommunen. Tollboden anses å ha stor historisk og strategisk interesse i forbindelse med videre utvikling av havneområdene på Holmen. Det kan derfor være av interesse for kommunen selv å eie og ha kontroll på denne eiendommen. På den annen side er eiendommen fredet av nasjonale myndigheter. Dette innebærer at også en privat eier er forpliktet til å ivareta eiendommen slik den er. Potensialet for areal- og eiendomsutvikling knyttet til disse bygningene er begrenset. Dette gjelder både for private og offentlige eiere. Bruken vil dog kunne variere og underbygge områdets fremtidige utvikling, enten innfor et kommersielt eller kulturelt perspektiv. Med bakgrunn i kommunens posisjon i området ansees det etter en totalvurdering formålstjenlig å kjøpe eiendommen på de gitte vilkårene. Endelig forslag til kjøpekontrakt behandles av styret i DEKF. 5.2 Ferdigstilte byggeprosjekter Fjell bo- og servicesenter - tilbygg ny sykehjemsenhet Oppføring av en (1) ny sykehjemsenhet på Fjell BSS ble ferdigstilt april Tiltaket er gjennomført innenfor avsatt investeringsramme på kr. 3,5 mill. Det er innvilget husbanktilskudd på kr. 1,5 mill Marienlyst stadion ny sittetribune med tak Ny sittetribune ble ferdigstilt sommeren 2014 og komplett med tak er ferdigstilt til seriestart mars Toalettløsning for ny sittetribune ferdigstilles sommer/ høst Ny sittetribune med tak er gjennomført innenfor vedtatt investeringsramme på kr. 24 mill. Ferdigstillelse av toalettanlegg vil medføre et samlet merforbruk på ca. kr. 0,5 mill. i forhold til vedtatt investeringsramme tertial 2015 Side 7 av 19

121 Drammen Eiendom KF 5.3 Byggeprosjekter under utførelse Introduksjonssenteret - oppgradering klasserom Oppgradering av Introduksjonssenteret er gjennomført i faser. Fase 3, som er siste fase og som omfatter oppgradering av gjenstående klasserom/ studiesal og vindusutskifting mv. ble påbegynt februar Klasserom/studiesal ble ferdig for bruk august Vindusutskifting har i hovedsak blitt ferdigstilt i løpet av Resterende arbeid med vinduer, innvendige arbeider og uteområder ferdigstilles i Rehabiliteringen og oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på kr. 60 mill., hvorav fase 3 utgjør kr. 14,6 mill. Prosjektet vil gjennomføres innenfor investeringsrammen Christian Bloms gate 20 - bolig Bygningen med 8 boenheter ble totalskadet i brann i 2012 og DEKF har utarbeidet planer for gjenoppbygging på tomta. Grunnarbeidene for det nye modulbygget med 10 leiligheter startet i februar 2015 og planlegges ferdigstilt innen 1. august Tiltaket gjennomføres innenfor en investeringsramme på 19,5 mill. kr Schwartz gate 20 - bolig DEKF har kjøpt eiendommen Schwartz gate 20 med overtakelse Bygården med 6 leiligheter skal totalrehabiliteres med nye tekniske anlegg, fasader og innredning av leiligheter. Byggearbeidene startet i januar 2015 og planlegges ferdigstilt innen 1. september Fasader og mye innvendig arbeid er ferdigstilt, men pga. konkurs hos totalentreprenøren kreves nye kontrakter som vil forsinke prosjektets fremdrift Drammen Kjøkken KF - nytt sentralkjøkken Nytt sentralkjøkken er under oppføring på Tømmerkrana 16. Sentralkjøkkenet har et brutto areal på ca m², fordelt på ca m² produksjonskjøkken i 1. etasje og ca. 500 m² administrasjonsarealer i 2. etasje. Byggestart var medio oktober 2014, med ferdigstillelse medio oktober Nybygget har en investeringsramme på kr. 75,0 mill., inklusiv tomtekjøp. Det er god kontroll på kostnadene i byggeprosjektet og det er rom for at investeringsrammen kan korrigeres ned til kr. 73 mill, slik at kr. 2 mill. kan tilbakeføres bykassen og tilføres HSO for innkjøp av inventar/utstyr på mottakerstedene Drammen kjøkken - oppgradering mottakersteder Oppgradering av kjøkkenfasiliteter og kjølerom/fryserom på mottakerstedene (institusjoner og bofellesskap) er igangsatt innenfor en investeringsramme på kr. 5 mill. Omfanget av oppgraderingsbehov varierer. Prosjektet ferdigstilles samtidig med nytt sentralkjøkken. Kjøkken og vaskeri på Fjell BSS er ferdigstilt 1. tertial, og brukes som pilot sammen med Skavlen bofellesskap tertial 2015 Side 8 av 19

122 Drammen Eiendom KF Konnerud skole Fase 3 - sanering og oppgradering inneklima Høsten 2012 ble det oppdaget inneklima- og muggsopproblemer ved skolen. Saneringstiltak ble umiddelbart igangsatt og arbeidene ble gjennomført i flere trinn i løpet av Fase 3 omfatter de siste gjenstående arealene i og 1954-bygget. Det tas sikte på en gjennomføring av arbeidene sommer/høst Anbudskonkurranse er utlyst april Investeringsramme er anslått til kr. 30 mill.kr. ekskl. inventar og utstyr. Det foreligger pr. nå usikkerhet iht. entrepriseprisene som vil foreligge etter avsluttet anbudsrunde Åskollen skole - ombygging Prosjektet omfatter bygging av ca m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse og riving av det eldste skolebygget. Nybygget ble ferdigstilt i februar 2014 og arbeider ved de øvrige paviljonger er igangsatt sommeren Hoveddelen er ferdigstilt i løpet av høsten 2014 og riving av skolens eldste bygning (bygg A) er gjennomført våren Gjenstående arbeider vil omfatte tiltak knyttet til fukt oppdaget i underetg. på bygg B (drenering rundt bygget og utskifting av gulvbelegg i kjeller/ tilfluktsrom). Tiltakene vil gjennomføres sommeren Total investeringsramme for byggeprosjektet er kr. 99,5 mill. kr. ekskl. inventar og utstyr. Prosjektet ferdigstilles med et mindre forbruk på kr. 7,4 mill.: Mindreforbruket foreslås omdisponert til andre byggeprosjektet innenfor programområde skole Buskerudveien utvidelse av barnebolig Det er i revidert årsbudsjett 2013 vedtatt full utbygging av en ny 2. etasje. Dette vil gi arealer til ca. 14 nye boenheter med personal- og fellesarealer. I løpet av 2014 har man jobbet med prosjektering og kontrahering av entreprisearbeidene. Totalentreprenør for oppdraget er valgt og detaljprosjektering er igangsatt. Fysisk oppstart av byggearbeidene forventes sommeren Investeringsramme for prosjektet er 39,5 mill.kr. Prosjektet innebærer en del krevende tekniske løsninger, hvor nytt 2 etg. må bygges på en eksisterende konstruksjon. Dette medfører usikkerhet iht. både økonomi og fremdrift Rådhuset videreutvikling administrasjonsbygget Videreutvikling av rådhuset som møteplass er ferdigprosjektert i 2014, med byggestart medio januar Rådhusets publikumsmottak i inngangsetasje og mellometasje videreutvikles som felles møteplass for innbyggere og ansatte. Det etableres nytt møteromssenter, moderne cafèløsning, som også vil bli rådhusets kantine. Investeringsramme er kr. 17,3 mill. eks. inventar/utstyr og finansieres av Pensjonskassen. Prosjektet ferdigstilles medio mai tertial 2015 Side 9 av 19

123 Drammen Eiendom KF 5.4 Prosjekter under utvikling Fjellhagen - erstatningsbarnehage Relokalisering av Fjellhagen barnehage i Fjell Bydelshus er besluttet i forbindelse med ØKP Barnehagen og Helsestasjonen på Fjell vil da være samlokalisert, noe som er en fordel for brukerne av bygget. Prosjektet er del av Fjell 2020-satsingen. Relokalisering planlegges utført etter at nybygget for flerbrukshall/samfunnshus er ferdigstilt (ca. 2018). Dette vil innebære en midlertidig flytting av barnehagen mens byggearbeidene pågår. Investeringsbehov for nødvendige ombyggingsarbeider er estimert til kr. 38 mill. (inkl. mva). Kostnader for midlertidig flytting er ikke inkludert. Prosjektet er fortsatt i et tidlig utviklingsstadium og det foreligger usikkerhetsmomenter mht. fremdrift, økonomi og innhold Drammen Helsehus Det er i økonomiplan avsatt en samlet investeringsramme på kr. 209,0 mill. (inkl. mva) for å utvide og videreutvikle Drammen Helsehus. I 2013 og 2014 er det igangsatt og blitt gjennomført diverse ombygginger og tilpasninger i eksisterende bygningsmasse. Blant annet er ny gangbro i 2. etasje under bygging. Hittil er det investert for kr. 3,9 mill. innenfor en budsjettramme på kr. 13,0 mill Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning Det er i 2014 vedtatt at etablering av ny multifunksjonshall på Marienlyst skal basere seg på å beholde eksisterende Drammenshall og oppføre ny multifunksjonshall som tvillinghall mot vest. DEKF ivaretar byggherrefunksjonen i det videre arbeidet. Tidligfaseutredninger med kapasitetsvurderinger av ny multifunksjonshall i 3 alternativer er gjennomført i dialog med Drammens Idrettsråd. Alternativene omfatter hall med kapasitet for henholdsvis sitteplasser, sitteplasser og sitteplasser. Det er foreløpig avsatt kr. 1,0 mill. til prosjektering i revidert årsbudsjett Brandengen skole - fremtidig utbygging Mulighetsstudier og reguleringsplanarbeid ble iverksatt våren Flere forskjellige plangrep og vei løsninger er blitt utredet og drøftet med Byplan og Statens vegvesen. Illustrasjonsplaner og forslag til reguleringsplan med bestemmelser er utarbeidet våren Byplan utarbeider saksfremlegg med sikte på 1. gangs behandling i Formannskapet 9. juni Prosjektering av flerbrukshallen kan starte så snart reguleringsplanen er vedtatt. Avhengig av høringsinnspill vil 2. gangs behandling av reguleringsplanen kunne skje tidligst i november Avsatt investeringsramme for selve flerbrukshallen er 50,0 mill. kr. inkl. mva (eks. inventar og utstyr). DEKF jobber aktivt med strategisk oppkjøp av tertial 2015 Side 10 av 19

124 Drammen Eiendom KF eiendommer basert på frivillige ordninger. Dette vil kreve investeringsmidler utenom de som er avsatt til selve hallen. Noen eiendommer, som er vesentlige for å realisere reguleringsplanen, er det foreløpig ikke gjort endelig avtale om. Endelige omkostninger ved erverv av eiendommer er derfor ikke endelig avklart. Det skal tegnes egne utbyggingsavtaler for prosjektet når det gjelder opparbeidelse av gangforbindelser, trafikktiltak, VA-anlegg osv. Omfang og kostnader til dette er ikke endelig kartlagt Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) og aktivitetshus Bygging av nytt aktivitetshus med flerbrukshall på Fjell er del av Fjell satsingen. Lokalisering av bygget ble besluttet av Bystyret i sak 78/13. Høsten 2014 har man gjennomført et parallelloppdrag for å belyse utformingsalternativer for bygg og uteområder, herunder også mulighet for en senere etablering av en ytterliggere spilleflate. Resultatene fra parallelloppdraget er senere blitt presentert og diskutert i en bred brukermedvirkningsprosess. Videre planlegging vil ta utgangspunkt i dette. Arbeidet med reguleringsplan er igangsatt og skisseprosjekt for endelig løsning vil utarbeides i samråd med skolen i løpet av 2. halvår Med forbehold om reguleringsplanbehandlinger, vil byggeprosessen kunne komme i gang i løpet av Det er avsatt kr. 120mill. til realisering av nytt flerbrukshall/ samfunnshus på Fjell. Bevilgningen tar utgangspunkt i et tidlig kostnadsestimat fra DEKF for gjennomføring av en stor hall med bydels- og skolefunksjoner, totalt ca m² BTA. Arealtilbudet planlegges ut fra standard romprogram, jfr. krav for spillemiddeltilskudd for flerbrukshaller. I tillegg vil bygget inkludere bydelsarealer (bibliotek, aktivitetsrom m.m.) og noen spesialrom for skolen. Endelig romprogram er fortsatt under arbeid. Det legges stor vekt på løsninger for effektiv drift og sambruk. Estimert investeringsbehov inkluderer ikke kostnader for inventar og utstyr og for utomhusanlegg til stedsutvikling/ allmenning. Usikkerheter er først og fremst knyttet til reguleringsplanbehandling og -krav, samt gjenstående avklaringer vedr. prosjektinnhold og ambisjonsnivå/kvaliteter. Prosjektet er fortsatt under utvikling Fjell skole - utvidelse Tidligere økonomiplan har medtatt en avsetning for utbygging og rehabilitering av skoleanleggene på Fjell og Brandengen skoler. Planene for Fjell skole må ses i sammenheng med prosjektet for idrettshall/ aktivitetshus. Bygget vil også inneholde skolearealer og må ses som en integrert del av skoleanlegget. Utviklingsarbeidet har foreløpig pågått parallelt og vært en tertial 2015 Side 11 av 19

125 Drammen Eiendom KF del av Fjell 2020-satsingen. I den videre prosessen må konkrete løsninger utarbeides i samråd med brukerne. Det vil jobbes med skisseprosjekt i løpet av 2 og 3 tertial. Foreløpig investeringsramme anslås til kr. 150 mill Øren Skole idrettshall Skisseprosjekt for hall og skoleutvidelse ble iverksatt høsten 2014 parallelt med ressursgruppemøter med skole og idrett. Reguleringsplan ble varslet i november 2014 og foreløpige planer presentert på et åpent informasjonsmøte 4. desember. Reguleringsplan for hele skoleområdet ble lagt fram for Formannskapet og skal 1. gangs behandles administrativt av Byplan. Saken ble lagt ut på høring (6 uker) etter og forventes 2. gangs behandlet av Formannskapet Nabovarsling for hallen ble sendt ut og byggesøknad sendes inn i løpet av mai måned med sikte på behandling så snart reguleringsplanen er vedtatt. Tilbudsgrunnlag utarbeides parallelt med sikte på kunngjøring av konkurranse i juni og byggestart fra august Prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan og forventes å kunne realiseres innenfor de frister som er satt. Det er avsatt en investeringsramme på 50,0 mill. kr. inkl. mva (eks. inventar og utstyr) til flerbrukshall ved Øren skole. Flerbrukshallen planlegges ut fra standard romprogram og krav for spillemiddeltilskudd. Risiko: 1. Planlagt fremdrift forutsetter raske behandlingsprosesser både i reguleringsplanen og byggesaken. 2. Den trange tomtesituasjonen krever at garderobene legges i underetasjen, som vil være mer kostbart enn å legge alt på bakkeplan. Selv om konkurransen åpner for en del valgfrihet i entreprisen så vil responsen i markedet avgjøre hva hallen kan bygges for. 3. Utbyggingsavtale/pålegg om opparbeidelse av parkeringsløsninger, gangvei, utomhusarealer, infrastruktur osv. forventes løst innenfor prosjektets kostnadsrammer og bidrar med usikkerhet mht. endelig prosjektkostnad. DBK ønsker at det i tillegg til hallen etableres arealer til motorikktrening og basistrening på til sammen 250 m². Eneste mulig plassering av dette er i kjeller på hallen. Foreløpige analyser tilsier at dette vil kunne ha en kostnad på omkring kr. 10 mill. Dersom dette ønskes prioritert må dette legges inn som en tilleggsbevilging i revidert budsjett Øren skole - skoleutvidelse Det er avsatt kr 50,0 mill. til skoleutvidelse i 2016/2017. DEKF har gjort en foreløpig vurdering av arealbehov for skolen ut fra dagens kapasitet og forventet elevtall. Reguleringsplanen for hele skoleområdet legger til rette for nye undervisningslokaler vest for dagens skole og vil erstatte den gamle gymsalen så snart flerbrukshallen er på plass. Utearealer, parkering og andre forhold er utredet i reguleringsplanen og følges opp i videre prosjektering av skolen tertial 2015 Side 12 av 19

126 Drammen Eiendom KF Prosjektering av skoleutvidelsen og brukermedvirkning planlegges fra sommeren Rødskog skole modulbygg 1. klasse Rødskog skole opplever vekst i elevtallet og må dele flere trinn fra skoleåret 2014/1015. Innmeldte elever fra høsten 2015 krever også 2 klasserom og forsterker behovet for nye undervisningsarealer. DEKF har sammen med skolen vurdert mulige løsninger i eksisterende lokaler, men ikke funnet akseptable løsninger. DEKF vil derfor anbefale etablering av et midlertidig modulbygg med 2 klasserom som kan ta imot 1. klasse fra høsten 2015 og avlaste skolen i 2-4 år. Modulbygget vil ha en etableringskostnad på kr. 2,0 mill. i tillegg til månedlig leie. Det foreslås at virksomheten avsetter en sum på kr. 0,9 mill. pr år til husleie for tiltaket Prosjektbasene for Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage De to prosjektbasene ønskes samlokalisert for å oppnå en bedre samhandling. Dette vil innebære noen bygningsmessige tilpasninger i byggene i Wergelands gate nr. 9 og 13. Tiltakene estimeres gjennomført innenfor en investeringsramme på kr. 0,8 mill. og planlegges gjennomført i løpet av sommerferien Store Landfall Øvre 19 boliger Drammen kommune eier en tomt som kan utvikles til boliger i Store Landfall Øvre nr 19, ved siden av nr 17 som har 4 utleieboliger. DEKF er i dialog med Byggesak og har engasjert arkitekt/søker for å se på mulighetene for et kostnadseffektivt boligprosjekt beregnet på utleie til økonomisk vanskeligstilte. Finansiering planlegges løst over ramme for boliger til vanskeligstilte Buskerudveien 17 hjelpemiddelsentral Det er avsatt kr. 3,0 mill. til ombygginger for tilpassing av lokaler. Prosjektet er under prosjektering Oppgradering Sykehjem Omdisponering av midler Det er avsatt 10 mill. til oppgradering av sykehjem for En andel av dette benyttes til bygningsmessige oppgraderingstiltak og en andel benyttes til ombygging og tilpasninger som leietaker ønsker for å effektiviser driften. Denne andelen belastes med husleie. For 2015 har HSO ønsket å benyttet hoveddelen av disse midlene til investeringstiltak som ikke er bygningsmessige. Det foreslås derfor at av investeringsrammen omdisponeres med kr. 5,0 mill. fra Drammen Eiendom KF til programområde 4. HSO Ramme til strategiske kjøp av eiendom Med bakgrunn i befolkningsveksten har Drammen kommune behov for arealer til en rekke formål. Fra tid til annen blir eiendom lagt ut for salg i byen. For å tertial 2015 Side 13 av 19

127 Drammen Eiendom KF være i posisjon til å delta i budrunder er det fordelaktig å ha en ramme. Det foreslås at det etableres en ramme på inntil kr. 20 mill. pr. år til slike kjøp. Rammen disponeres av styret i Drammen Eiendom KF, og hvor hvert enkeltkjøp avklares i samråd med rådmannen. Disponering av rammen rapporteres jevnlig til formannskap og bystyre. Avhengig av løpende avkastning på eiendommen er det naturlig at løpende underskudd som følge av investeringen dekkes av bykassen. 6 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 1. tertial var det 37 ansatte i bedriften; 12 kvinner og 25 menn. Foretaket har hittil i 2015 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker. Sykefraværet viser en negativ utvikling i forhold til ,27 % i 1. kvartal 2015, mot 4,67 % i Sykefravær kvartal 2015 Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 3,88 % 4,60 % 5,24 % 9,84 % Menn 5,03 % 3,68 % 5,32 % 8,99 % Samlet 4,67 % 3,98 % 5,29 % 9,27 % Det har vært avholdt 3 styremøter hvor det er behandlet 32 saker tertial 2015 Side 14 av 19

128 Drammen Eiendom KF 7 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL Driftsbudsjett 2015 Driftsresultatet for 1.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett. Men det foreslås følgende endringer: 7.2 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Tall i mill. kr. Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 1. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett Drammen kjøkken - inventar/ utstyr på mottakerstedene 38,9 75,0-2,0 73, Åskollen skole, ombygging 1,8 15,3-2,0 13, Overføring av inv. midler til HSO- Institusjoner 10,0-5,0 5,0 12 Rødskog skole - modulbygg 2,0 Strategisk eiendomskjøp (hvorav Tollboden utgjør 12,0 mill) 20,0 Norges beste skole 0,8 SUM 40,7 100,3 13,8 91,3 Finansiering Dekkes av periodisert investerings budsjett 13,8 Sum 13, Periodisering av investeringsbudsjett Det er behov for å periodisere investeringsbudsjettet mer presist. Periodiseringene innebærer ingen realitetsendring for prosjektbudsjett totalt sett, men en forskyvning mellom årene. Grunnen til dette er sterkere fokus på krav til slik periodisering både av hensyn til forskriftskrav og prognoser for fremdrift og bruk av midler. Følgene poster foreslås periodisert fra 2015 til 2016: Tall i mill. kr Prog. omr Prosj.nr Prosjekt navn Opprinnelig Overføres til Forslag nytt Budsjett > budsjett Fjellhagen, erstatningsbarnehage 25,0 22,0 3, Drammen Helsehus 13,0 5,0 8, Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) 22,0 2,0 20, Øren Skole - idrettshall 40,0 10,0 30,0 Sum 100,0 39,0 61, tertial 2015 Side 15 av 19

129 Drammen Eiendom KF 7.3 Resultatregnskap pr Agresso budsjett 2015 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,46 % Eksterne leieinntekter ,03 % Leieinntekt boliger ,81 % Salg renholdstjenester ,90 % Andre Inntekter ,47 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,09 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,80 % Administrasjonskostnader ,38 % Innleiekostnader ,32 % Innkjøp renhold ,28 % Eiendomsdrift ,32 % Vedlikehold ,11 % Tap på fordringer (7830, 7831) ,83 % Avskrivninger ,81 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,33 % DRIFTSRESULTAT ,73 % Finansinntekter ,64 % Finansutgifter ,31 % SUM FINANS ,02 % RESULTAT før Eiendomssalg ,00 % Inntekter fra salg av eiendom ,03 % Bokført verdi solgte eiendommer ,00 % Kostnader ved salg av eiendommer ,00 % RESULTAT SALG EIENDOM ,20 % NETTO RESULTAT ,88 % tertial 2015 Side 16 av 19

130 Drammen Eiendom KF 7.4 Balanse pr EIENDELER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL I PERIODEN RESULTAT I PERIODEN EIERUTTAK I PERIODEN SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL tertial 2015 Side 17 av 19

131 tertial 2015 Side 18 av 19 Drammen Eiendom KF 7.5 Investeringsregnskap 1. tertial 2015 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2015 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Fjellhagen, erstatningsbarnehage Strømsø BH - utvidelse SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr Lilleløkka BH - fjerne ildsteder SUM Oppgr. bygningsm., Barnehager SUM Disponible midler Barnehager - Oppgr. bygningsm Barnehage - SUM Ny barnebolig - utvidelse Oppvekst - SUM Buskerudveien 17 - hjelpemiddelsentral Drammen Helsehus Schwartz gate 18, boliger for demente Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede Disponibelt kjøp av omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser Fjell BSS, tilbygg ny sykehjemsplass Disponible midler ombygging institusjonsbygg Restarbeid, garanti - Disponibelt SUM Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen Helse og omsorg - SUM Harmonien, oppgradering Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning Marienlyst - tak og WC Klokkesvingen Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Kultur og fritid - SUM Rådhuset - videre utvikling Rådhuset - servicetorg mv SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Ledelse, organisasjon mv. - SUM Rehabilitering av utebadet Marienlyst Blichsgate P-hus Samferdsel og fellesarealer - SUM

132 tertial 2015 Side 19 av 19 Drammen Eiendom KF Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2015 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Brandenga skole - fremtidig utbygging Øren skole - skoleutvidelse Øren Skole - idrettshall Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) Fjell skole - utvidelse Konnerud skole - sanering og oppgradering inneklima Åskollen skole, ombygging Aronsløkka skole - modulbygg Brandenga skole - modulbygg Kjøsterud skole - ombygging mottakselever Konnerud skole Nybygg Skoger skole - garantiarbeider Svensedammen skole,utbygging/ombygging Frydenhaug skole, nybygg Galterud skole, flerbrukshall garantitid Marienlyst Skole - garantiarbeider Inneklima skolebygg Sikring av skolebygg SUM 12 Skole - Disponibelt SUM TOTALT Oppgradering av skolebygg Skole - SUM Christian Blomsgate 20 - nybygg Introduksjonssenteret - fase 1, rest garantitid Introduksjonssenteret - Innvendig oppgr., vindusutskiftning Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Stiboltsgate, rehabilitering Restarbeid, garanty - Disponibelt SUM Kjøp av boliger (+ restarbeider) SUM TOTALT Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen Sosiale tjenester - SUM SUM Enøk-tiltak SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Teknisk investeringsramme - SUM Drammen kjøkken - Ny lokalisering Drammen kjøkken - oppgradering mottaksteder SUM Disponible midler - Generell investeringsramme Generell investeringsramme - SUM SUM Finansiert eksternt TOTALT

133 Vedlegg 4 Drammen Drift KF 1. tertialrapport 2014

134 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 2015 Drammen, 12. mai 2015

135 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial Økonomi Per 1. tertial 2015 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 1,2 mill. Dette er ca kr 1,1 mill dårligere enn budsjett og ca kr 1,9 mill dårligere enn fjorårets resultat på samme tidspunkt. Det negative avviket skyldes i hovedsak følgende forhold: En dramatisk og uforventet nedgang i bestillinger av planlagte vedlikeholdsoppdrag fra VA Drammen kommune i årets første måneder, Umiddelbar avvikling av pågående prosjekter for VA Drammen kommune, Utsettelse av planlagte oppdrag for VA Drammen kommune. Det har vært gunstige værforhold våren 2015 som har gjort det mulig for foretaket å forsere istandsetting fra vinterarbeid for å avhjelpe ledig kapasitet. Samtidig har foretaket intensivert sitt arbeid for å sikre oppdrag hos andre oppdragsgivere. Prognose 2015 Foretaket har hatt ett langt dårligere 1. tertial enn forventet, og går inn i et tertial hvor man historisk sett har et høyt aktivitetsnivå. Det vil dermed være lite realistisk å anta at foretaket kan klare å ta igjen det akkumulerte tap fra 1. tertial. Nøkkelen til årets resultat ligger på den oppdragsmengde foretaket kan sikre for høst/vinter Med bakgrunn i en forutsetning om at foretaket sikres tilfredsstillende portefølje av oppdrag for høst/vinter 2015 vil foretaket anslå et resultat på kr 0,5 mill. for Dette er 2,0 mill. lavere enn budsjettert overskudd på kr 2,5 mill. Forutsetninger Prognosen forutsetter at foretaket sikres en tilfredsstillende portefølje av investeringsprosjekter i størrelsen 2-2,5MNOK fra Vann og avløp i Drammen kommune, for høst/vinter Kvalitet / HMS Kvalitet Foretaket er sertifisert i henhold til standardene ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (eksternt miljø) og OHSAS18000 (arbeidsmiljø). Det foretas en årlig ekstern revisjon og rapport for 2014 fra Teknologisk Institutt oppsummerer med følgende: Revisjonen er gjennomført i henhold til plan og mål for revisjonen ble oppfylt. Det er ikke notert uavklarte forhold fra revisjonen. Sertifikat, sertifiseringslogo og akkrediteringslogo brukes i henhold til gjeldende regler. Eventuelle endringer hos foretaket og i foretakets styringssystem er gjennomgått. Eventuelle avvik identifisert under tidligere revisjoner er lukket med tilfredsstillende korrigerende tiltak. Styringssystemets dokumentasjon viser fortsatt samsvar med kravene i standardene. Foretaket har demonstrert effektiv implementering, bruk og vedlikehold/forbedring av sitt styringssystem. Foretaket har vist at de har etablert og fulgt opp aktuelle mål og delmål, samt overvåket fremgangen mot måloppnåelse. 2

136 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 2015 Foretakets ledelse overholder sine forpliktelser. Foretakets styringssystem virker til å behandle eventuelle klager tilfredsstillende. Foretakets internrevisjoner er fullt implementert og har vist seg som et effektivt verktøy for å vedlikeholde og forbedre styringssystemet. Den eksterne revisjonen konkluderte med 6 avvik og 2 merknader, hvorav samtlige nå er utbedret og lukket. HMS Foretaket bedriver en virksomhet med vesentlig risiko for personskader og legger derfor stor vekt på HMS-området. Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og foretaket avholder månedlige allmøter hvor et av de viktige punktene på dagsorden er HMS for å unngå uønskede hendelser og ulykker. Foretaket har ved utgangen av 1.kvartal 45 ansatte og et samlet sykefravær på 9,65 %. Sammenlignet med 1. kvartal i 2014 er det en økning på 2,35 prosentpoeng. Sammenlignet med sykefravær for hele 2014 er sykefraværet 0,71 prosentpoeng lavere. 1 kvartal kvartal dager 4-16 dager Over 16 dager Totalt fravær 0,70 1,25 7,70 9,65 0,80 1,31 5,20 7,30 Oppfølging av sykefravær har vært i henhold til gjeldende IA mål: Tett oppfølging av de syke fra første fraværsdag nærmeste leder. Ved sykmelding gjennomføres en samtale etter 4 uker nærmeste leder og spesialkonsulent. Oppfølgingssamtale etter 8 uker nærmeste leder, spesialkonsulent og ved behov en representant fra Synergi Helse. Det rapporteres til NAV gjennom hele prosessen. Det søkes tilretteleggingstilskudd fra NAV for ansatte som er, eller har vært, langtidssykmeldte. I tillegg har det blitt innvilget fritak for egenmeldingsperioden for flere som har tilbakevendende plager. Foretaket har også fått tilretteleggingstilskudd for å dekke innkjøp av utstyr for å forebygge helseplager. Langtidssykefravær i foretaket skyldes hovedsaklig ansatte med slitasjeskader. 3

137 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial Resultatregnskap Resultatregnskap per april 2015 Hittil i år 2015 Regnskap Budsjett Avvik Avvik % Budsjett Prognose Driftsinntekter , Varekjøp , Personalkostnader , Avskrivninger , Andre tilvirknings-, salgs- og adm. kostn , Driftskostnader , Driftsresultat Finansposter , Resultat Målkort 4

138 Vedlegg 5 Drammen Kjøkken KF 1. tertialrapport 2014

139 SAK 20/15 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.mai 2015 Side 1 av 10 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

140 Innhold 1. Økonomi Personale HMS helse, miljø, sikkerhet Mengdetall Internkontroll - systemer Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF Side 2 av 10 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

141 1. Økonomi Regnskapet viser et positivt resultat på kr og er i balanse i forhold til periodisert budsjett. Budsjettet er satt opp med bakgrunn i regnskapstall for Budsjettet for foretaket er i 2015 splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder: Kafeteria Internsalg Hjemmeboende Ekstern catering Ekstern kafeteria Intern catering Utdrag fra tildelingsbrev for 2015: Side 3 av 10 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

142 Tall i 1000 Denne periode Hittil Årsbeløp Regn Regn Bud Avvik Regn Regn Bud Avvik Regn Årsbud Ansvar * i fjor i år i år i kr i fjor i år i år i kr i fjor i år INNTEKTER Internsalg Kafeteria Hj.b m/vedtak Kafeteria ekstern Catering Andre inntekter Dr.tilsk kafè Sum inntekter UTGIFTER Varekostnader Dekningsbidrag Dekn.bidrag 1 i % av inntekter Personale netto Engangsutstyr Strøm/husleie Transport Andre utgifter eks. avskr/finans Sum utgifter Dekningsbidrag Dekn.bidrag 2 i % av inntekter Avskrivninger Rente/finans Tilskudd renter/avdrag Sum finansposter Resultat etter finans Rapport økonomi, totalt for foretaket 1.tertial 2015: Side 4 av 10 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

143 Rapport økonomi, pr ansvar Total hittil i år Kafeteria Dr. Kommune Internsalg Hjemmeboende Ekstern catering Kafeteria ekstern Intern catering Tall i 1000 Regn Bud Avvik Regn Bud Avvik Regn Bud Avvik Regn Bud Avvik Regn Bud Avvik Regn Bud Avik Regn Bud Avvik INNTEKTER i år i år i kr i år i år i kr i år i år i kr i år i år i kr i år i år i kr i år i år i kr i år i år i kr Internsalg Kafeteria Dr. Kommune Hj.b m/vedtak Kafeteria ekstern Catering Andre inntekter Dr.tilsk kafè Sum inntekter UTGIFTER Varekostnader Deknigsbidrag Dekn.bidr 1 i % av inntekter Personale netto Engangsutstyr Strøm/husleie Transport Andre utgifter eks. avskr/fin Sum utgifter Dekningsbidrag Dekn.bidr 2 i % av inntekter Avskrivninger Rente/finans Tilskudd renter/avdrag Sum finansposter Resultat etter finans Side 5 av 10 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

144 Resultat På linje med inntektsposter er også alle utgiftsposter splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder for å gi en riktig oversikt over resultat knyttet til hvert enkelt ansvarsområde. - Kafeteria: viser et negativt resultat på kr Dette innebærer et negativt avvik på kr ift budsjett. Dette skyldes en generell nedgang i salg og spesielt på salg av kald mat. Salg av middag er noenlunde stabil i forhold til forrige år. - Internsalg: viser et positivt resultat på kr Dette innebærer et positivt avvik på kr ift budsjett. Resultatet fremkommer som følge av nye faktureringsrutiner, men tallene er noe usikre i forhold til periodiseringen utover året. Det antas at resultatet vil jevne seg ut etter sommerferie, med redusert drift og stengte avdelinger i sommer. Mulig at denne posten må omperiodiseres til 2.tertial. - Hjemmeboende: viser et positivt resultat på kr Dette er dog et negativt avvik på kr ift budsjett. Resultatet fremkommer som en synergieffekt i forhold til dyrere engangsutstyr og en generell prisstigning. - Ekstern catering: viser et positivt resultat kr Dette innebærer et positivt avvik på kr ift budsjett. - Ekstern kafeteria: viser et positivt resultat på kr Dette innebærer et positivt avvik på kr ift budsjett. Dette skyldes økt salg til Legevakta, Rådhuskantina og diverse andre private kantiner. - Intern catering: viser et positivt resultat på kr Dette innebærer et postivt avvik på kr.3000 ift budsjett. - Varekostnader: Dette er en post som står i forhold til all aktivitet på inntektssiden. Økte utgifter i denne posten skal gjenspeiles ved en positiv tendens i inntekter. Posten viser et negativt avvik ift budsjett på kr , og må ses i sammenheng med prisendringer på volumvarer som melk, melkeprodukter og kolonialvarer. - Personale netto: Totale personalkostnader viser et positivt avvik ift budsjett med kr Dette skyldes økt bruk av vikarbyråer, som er en konsekvens av organisasjonsendringen som kommer ved nye produksjonslokaler. Ses i sammenheng med post for andre utgifter. - Engangsutstyr: Posten viser et negativt avvik ift budsjett med kr Økt bruk vedr. prøveprosjekt i forhold til nytt produksjonskonsept, på Fjell bo og servicesenter. Side 6 av 10 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

145 - Strøm/husleie: Postene justeres med kommunal deflator og skal være et nullspill i forhold til budsjett og fakturert beløp. Postene viser et positivt avvik på kr i ftt budsjett. Dette som følge av at foretaket ikke har mottatt faktura for strøm som forventet i april. - Transport: viser et positivt avvik er på kr som skyldes lavere leasingutgifter. - Andre utgifter: er knyttet til rammeavtaler med leverandører. Non - food, transport, vedlikehold av utstyr, datautstyr, forsikringer, vikarbyrå, mv. Posten viser et negativt avvik i ift budsjett med kr Dette skyldes økt bruk av vikarbyråer, som en konsekvens av organisasjonsendringen som kommer ved nye produksjonslokaler. 2. Personale SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2015 Sykefraværsprosenten for 1.kvartal i 2014 var 16,0 % Sykefraværsprosenten for 1.kvartal i 2015 var 15,4 % Totalt sykefravær på 15,4 % for 1.kvartal 2015 fordeler seg slik: - Sykemelding fra lege 87,3 % - Egenmeldt fravær 13,7 % - Andre permisjoner 4,4 dager - Barns sykdom 3,5 dager Sammenholdt med tidligere år viser sykefraværet en høyere tendens i 1.kvartal enn ellers i året. Fravær utover 8 uker utgjør 61 % av legemeldt fravær. Fravær utover 16 dager (arbeidsgiverperioden) utgjør 75 % av samlet fravær. Hovedårsaken til dette er flere langtidssykemeldinger med bakgrunn i slitasjeproblematikk og sammensatte plager, med lang rekonvalesenstid. Det er i denne sammenheng avholdt oppfølgingssamtaler og dialogmøter i tråd med Drammen kommunes regelverk for sykefraværsoppfølging. Drammen Kjøkken KF gjennomfører tett oppfølging av den enkelte i sykemeldingsperioden i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse) og NAV Arbeidslivssenter ved behov. Tilrettelagt arbeid med gradert sykemelding for å få den sykemeldte tilbake i arbeid gjennomføres der dette er mulig. 1.kvartal 2015 Egenmeldt dager Sykemeldt < 16 dager Sykemeldt > 16 dager Sykemeldt > 8 uker Fravær % Kvinner 27,7 38,2 58,6 160,4 17,7 Menn 13,9 0,0 20,2 8,3 8,3 Sum 41,6 38,2 78,84 168,66 7,71 Totalt antall fraværsdager 327,3 Side 7 av 10 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

146 Sykefravær, tabell: 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 16,9 16,0 15,5 16,4 14,2 12,1 11,8 12,0 10,5 8,0 7,4 3,9 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum pr år 2013 i % 2014 i % 2015 i % Fast ansatt personales gjennomsnittsalder ved foretaket er ca 50 år. Sammen med høy gjennomsnittsalder og lokalenes lite hensiktsmessige fysiske utforming kan dette også antas å være en medvirkende årsak til sykefravær blant de ansatte i Drammen Kjøkken KF. Se for øvrig HMS rapporten. Det er utarbeidet handlingsplan for bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse) sitt arbeid i foretaket. Handlingsplanen bygger på forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (FOR nr 1173.) og omhandler blant annet å forebygge og forhindre påvirkninger i arbeidet som kan føre til arbeidsrelaterte skader, ulykker og sykdommer. I tillegg skal disse utføre lovpålagte helsekontroller og konsultasjoner. Det er også igangsatt en Organisasjonsutviklingsprosess i 2013 som videreføres også i Prosessen gjennomføres med tanke på omstillingsarbeid i forbindelse med høyt arbeidspress, nye lokaliteter og produksjonssystem og med stort fokus på arbeidskultur. Mangfold rapportering pr. 1. tertial 2014 Opprinnelse Årsverk % Utenlandsk opprinnelse 12,30 31,38 Norsk opprinnelse 26,89 68,62 Norsk opprinnelse: alle med norsk far og / eller mor. Inklusive innleid arbeidskraft. Side 8 av 10 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

147 3. HMS helse, miljø, sikkerhet HMS. Personalet påvirkes negativt av byggets tekniske standard og utforming. Dette er fyldig beskrevet i tidligere rapporter. Drammen Eiendom KF utfører fortløpende nødvendige reparasjoner på de mest kritiske feil og mangler av byggteknisk art. Personellskader Hittil i år har vi registrert følgende skader på personell: 3 personskader med legebehandling er registrert 1. tertial Dato Type skade Lokal behandling Behandlet på lege/legevakt Påfølgende sykemelding Tiltak Etseskade Ja Ja Nei Innkjøpt nye doseringspumper for kjemi fra 5ltr kanne. Intern utdanning Alle ledere ved Drammen Kjøkken KF deltar i Drammen kommunes ledersamlinger og lederutviklingsprogram i den grad daglig drift gir rom for dette. 4. Mengdetall TOTALE TALL FOR FORETAKET 1.tertial 15 1.tertial 14 Totalt antall måltider Totalt antall middager Totalt antall middager pr. dag Antall måltider pr. normert stilling pr. dag Antall måltider totalt viser en liten nedgang i forhold til Dette er en nedgang i kafeteria og varmmat til hjemmeboende. Andre leveranser er relativt stabile i forhold til 1.tertial i Internkontroll - systemer IK - MAT for kjøkken og kafeteria IK- systemene er under kontinuerlig utvikling og revisjon. Allergeninformasjon er under implementering og arbeidet er godt i gang. Side 9 av 10 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

148 Revisjon Revisjonssystemet til Drammen Kjøkken KF ble sist kontrollert i april 2015 og er oversendt Buskerud Kommunerevisjon. Noe innhold revideres fortløpende ettersom dette er opplysninger tilknyttet leverandør/kunde og personalinformasjon som stadig er i endring. Beredskap Beredskapsrutinen er revidert siste gang mai 2015 og kontrollert sist mai 2015 og er funnet i orden. Beredskapsøvelse med resten av kommunen ble avholdt juni 2014 i Drammenshallen. Sjekkliste for kommunens nettsider Daglig leder er ansvarlig for at nettsider med informasjon om foretaket, dens tjenester og aktiviteter til enhver tid er oppdatert. Foretaket har en webansvarlig. 1. Foretaket har rutiner for kontinuerlig oppdatering og kvalitetssikring av informasjon på nettet, som et minimum 3 ganger årlig. 2. Informasjon om foretakets tjenester er korrekt i henhold til gjeldende overordnede dokumenter (økonomiplan, serviceerklæring m.m.) 3. Informasjon om priser og gebyrer for foretakets tjenester er korrekt. 4. Alle lenker på nettstedet til relevante søknadsskjemaer, nettsider og annet er korrekte. 5. All informasjon om foretakets prosjekter og aktiviteter er oppdatert. 6. Kontaktinformasjon (adresser og telefonnumre) til foretaket/ansatte er korrekt 7. Alle navn og telefonnumre til foretakets ansatte er oppdatert i kommunens interne telefonkatalog. Merk punkt 7: Gjøres jevnlig opp mot D-IKT ved tilgang og avgang 6. Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF Bygging av det nye kjøkkenet er nå godt i gang. Entreprenør er i rute og har planlagt overlevering av bygget medio oktober Avtaler om utstyrsleveranser er på plass og koordinasjon av leveranser og tyngre utstyr er på plass. Første utstyrsleveranse er 8.mai 2015 som er nitrogen - nedkjølingsskapene som må inn i bygget før alle vegger gjøres ferdig grunnet sin størrelse. Pilotprosjekt på Fjell BSS og Skavlen er startet 27. april Nedkjølt gasspakket mat leveres nå til disse avdelingene og hjemmetjenesten på Fjell. Erfaringene så langt er positive. Side 10 av 10 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

149 Vedlegg 6 Drammen Parkering KF 1. tertialrapport 2014

150 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr Rapport 1. tertial 2015 Styrebehandlet i DPKF Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf Faks Org. nr

151 Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Sammendrag Drammen Parkering KF har et positivt resultat etter 1. tertial, noe som gir et godt grunnlag for å oppfylle kommunens eieruttakskrav på 15,0 millioner for året Den daglige driften med håndheving, veiledning, klagesaksbehandling, søknadsbehandling, automatdrift, boligsoneadministrasjon, skiltvedtak og skiltoppsett følger planer og budsjett. Virksomhetens sykefravær er fortsatt høyt og HMS gruppen har startet opp et samarbeid med BHT for å søke løsninger som kan føre til redusert fravær. Første automater med oppgradert teknologi er innkjøpt og prøves ut. Organisasjonsforhold Ved utgangen av 1. tertial var det 25 ansatte (22,5 årsverk) i Drammen Parkering KF. Drammen Parkering arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform. Det har vært avholdt 2 styremøter hvor det er behandlet 14 saker. Arbeidsmiljø og sykefravær Drammen Parkering KF hadde i første kvartal 2014 et sykefravær på 15,6 %. Langtidsfraværet over 16 dager utgjør 10,8 % hvor årsaker til sykefraværet ligger utenfor arbeidsgivers påvirkningsmulighet. Det samarbeides med bedriftshelsetjenesten for å kunne øke arbeidsnærværet. Det har i 1. tertial vært 1 alarmhendelse, som ikke førte til politianmeldelse. Parkering Parkeringsutvikling Drammen Kommune har 1223 p-plasser på gateplan og tilbyr ca. 380 avgiftsplasser/korttidsplasser i kommunens tre p-hus. Dette utgjør ca 50% av antall allment tilgjengelige avgiftsplasser i Drammen. Private aktører råder over de resterende 50%. Dette dreier seg om plasser der alle kan løse p-billett og plasser for langtidsleie er da ikke medregnet. På kommunens gateparkeringsplasser fortsetter trenden med en beleggsøkning på 1-2 %. Det er alltid tilgjengelige plasser og muligheter til å få satt fra seg bilen i kommunens tre p- hus. Sykehusområdet med Waagaardsløkka er eneste område i byen der det ofte er vanskelig å finne ledig parkering på dagtid. Økende antall el-biler som står langtidsparkert gratis på kommunale avgiftsplasser bidrar til dette. Også i øvrige deler av byen er det en merkbar økning av el-bilparkering på kommunale avgiftsplasser, der el-biler med dagens nasjonale regler kan stå uten å betale avgift.

152 Det er i 1. tertial foretatt 27 inntauinger av biler, herav 12 uregistrerte. Blichs gate p-hus 1. tertial viser en beleggsøkning innenfor alle betalings/parkeringskategorier og budsjettmål for 1. tertial er nådd. 2-timers gratis lørdagsparkering For å støtte næringslivet i Drammen sentrum vedtok bystyret i november 2014 en forsøksordning med 2-timers gratis lørdagsparkering i kommunens tre p-hus. Ordningen skal evalueres innen ett år. Beleggstall for 1. tertial viser økt parkering i de to p-husene på Bragernes, spesielt i Thamsgate, men at ordningen benyttes svært begrenset i Blichs gate p- hus på Strømsø. Skilting og teknisk drift Drammen Parkering KF har delegert skiltmyndighet for de parkeringsregulerende skilter på kommunal veg. Skiltvedtak og trafikkonsekvenser drøftes i parkeringsgruppa, der fagpersoner fra kommune, politi og vegmyndigheter er representert. Drammen Parkering har fattet 3 skiltvedtak i 1. tertial Økonomi Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og tilleggsavgifter, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift med mer) til andre aktører. Blichs gate p-hus inngår i virksomhetens regnskap. Driftsresultat Regnskapsrapporten for 1. tertial viser et positivt resultat på kr 6.0 mill, før finansposter. Dette er et tertialresultat som er kr 1.1 mill bedre enn budsjettert. I Økonomiplan er det vedtatt et eieruttak på 15.0 millioner. Drammen Parkering KF regner med å kunne levere forventet eieruttak. Inntekter Driftsinntektene utgjør kr 16.8 millioner, som er nesten kr bedre enn budsjettert. Gode automatinntekter generelt, og noe bedre belegg enn budsjettert i Blichs gate p-hus, bidrar til de positive resultatene på inntektssiden. Automatinntektene viser et overskudd på kr , mens håndhevingsinntektene ligger kr under budsjett. Utgifter Regnskapsrapporten viser et samlet mindreforbruk på lønns- og personalsiden på kr Dette skyldes blant annet et høyt langtidsfravær som slår ut på sykelønnsrefusjonen. Driftsutgiftene viser et lite mindreforbruk. Investeringer Drammen Parkering KF har ikke søkt om investeringsmidler fra bykassa i Virksomheten har planlagt for å benytte ca. 3 millioner av den frie egenkapitalen til investering i teknisk oppgradering av eksisterende automater. De første tre pilotautomater har blitt utplassert og testet i 1. kvartal. Fem nye automater skal innstallers for utprøving før sommeren, og ved tilfredsstillende drift for disse vil øvrige automater bli oppgradert i løpet av høsten.

153 ØKONOMIRAPPORT FOR PERIODE DRAMMEN PARKERING KF Tall i tertial 2015 Regn Regn Bud Avvik Forbruk Ansvar % i fjor i år i år i kr i % 30 Parkeringsinntekter % 30 Privat parkeringshåndt % 30 Annen kommunal drift % 30 Egne privatregulerte plasser % 31 Gebyr og tillegg % A Sum inntekter % 50 Fastlønn % 53 Annen oppgavepl. godtgj % 54 Arb.avgift og pensjonskost % 58 Refusjoner, sykelønn % 59 Andre personalkostnad % B Sum lønnsutgifter % 60 Av- og nedskrivninger % 62 Produksjonsenergi % 63 Kostnader lokaler % 64 Leie av maskiner % 65 Verktøy % 66 Vedlikehold % 67 Fremmed tjeneste % 68 Kontorkostnad % 69 Telefon, porto, ol % C Sum driftsutgifter % 70 Kostnad transportmidler % 71 Kostnad reiser ol % 73 Reklame og informasjon % 74 Kontingenter % 77 Tellegebyr % 78 Tap av krav / avskrivinger % D Sum andre utgifter % E Res. før finansposter (A+B+C+D) % 80 Renteinntekter % 81 Rentekostnader % F Sum finansposter % G Res. etter finansposter (E+F) %

154 Vedlegg 7 Drammensbadet KF 1. tertialrapport 2014

155 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/ RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak færre besøkende og endret kjøpsmønster for billettypene. Trenden med svakere inntekter framkom tidlig i månedsrapporter, og styret påla administrasjonen å iverksette en handlingsplan for å redusere kostnader, samt styrke synlighet i markedet. Analyser viser at en stor del av kostnadsbasen er lite påvirkbare. Innen de påvirkbare kostnadene er personalkostnader det største området. Iverksatte tiltak har så langt ikke gitt signifikante effekter, og styret pålegger administrasjonen å intensivere tiltaksarbeidet. Dette omfatter reduksjon av personalkostnader på ca 10 % jfr budsjettet framover, som skal realiseres i løpet av 2.tertial. Administrasjonen presenterer tiltakene på styremøte i juni. Styret påpeker at sikkerheten skal ivaretas. Styret skal motta månedlige nøkkeltallsrapporter. Administrasjonen har lagt frem en resultatprognose for hele 2015 som tilsier at budsjettresultat vil bli ca minus kr 3 mill. Styret oppfatter at den framlagte prognosen ikke viser effekten av iverksatte og planlagte tiltak. Styret pålegger administrasjonen å legge frem en realistisk prognose til styremøte i juni.

156 RAPPORT 1. TERTIAL 2015 DRAMMENSBADET KF Nøkkeltall Akkumulert antall besøkende per 1. tertial 2015 var mot budsjett Samme periode i 2014 hadde Drammensbadet KF besøkende. Det er negativt inntektsavvik grunnet færre besøkere og endret kjøpsmønster for billettyper. Resultatavvik mot budsjett er negativt med kr per 1. tertial Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål Drammensbadet skal besøkes av minst fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Måloppnåelse: Drammensbadet hadde per 1. tertial besøkende, som er færre enn budsjettert og 9393 færre enn for samme periode i fjor. Besøkstallet gir et daglig snitt på 1073 besøkende. Inntektene er kr svakere enn budsjett. Resultat 1. tertial Budsjett 1. tertial Avvik i tall Avvik i % Budsjett 2015 Inntekt kr ,67 % Besøk, antall kunder ,3 % Omsetning per besøkende kr 110, ,11-0,46-0,4 % 115 Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende. Våre verdier: Vi har sammen med de ansatte definert våre fire verdier; respekt, åpenhet, ærlighet og humor. Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. Fordelingen av billettyper viser at vi mister besøkende med kombinasjon trening/bad, samt enkeltbilletter bad. Dette svekker inntekstfordelingen. Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. Renholdet er alltid krevende ved anlegget. I perioder med mange kunder på kort tid er det utfordringer i dusj og garderobe. Her har vi i 1.tertial tatt inn ekstra ressurser for å høyne kvaliteten. Det har vært meget positivt tatt imot av våre kunder.

157 Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. Vi har ved utgangen av 1. tertial 54 ansatte og 1 vakant stilling fordelt på 35 årsverk. Det er avholdt tre avdelings/personalmøter og et allmøte i 1 tertial Ansatte har vært på Badeteknisk messe tre dager, et to dagers instruktørskurs i livredning/beredskap og et to dagers kurs i vannrensing. Det er internt avholdt kurs i renhold og kjemikalier for renhold. HMS Det er registrert 12 småskader på kunder og 0 tilfeller av tyveri fra garderobene. Dette er på samme nivå som tidligere år. Småskadene består i hovedsak av fallskader. Det er registrert 0 skader på ansatte. HMS-gruppen har hatt en vernerunde, en evakuering av hele huset og to møter så langt i Sykefravær Sykefraværet per 1. kvartal ble 8,5 %. Det er marginalt opp fra 8,37 i 3. kvartal 2014 og ned fra 10,16 % samme periode i fjor, og består i stor grad av ikke-jobbrelaterte årsaker (medisinske årsaker). Oppfølging av den enkelte skjer i tett samarbeid med BHT og HR avdelingen. Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og flere arrangement i året, av god kvalitet. Svømmestevnet Marinelyst Open gikk av stabelen helgen april her ble det et flott arrangement med over 1500 starter. Lokal mediedekning med gode ord om Drammensbadet og Drammen Svømmeklubb som arrangør. Vanndisco ble gjennomført fredag 20 februar denne dagen ble det besøksrekord med 2211 besøkende! Barnas lekedag ble arrangert lørdag 14 mars. Mange fornøyde barn og familier med fokus på lek i hele svømmehallen. Våre ukentlige svømmekurser er svært populære og her har det vært fulltegnede kurser i vinter. Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i Drammensregionen Vi har vært godt synlige på Facebook og vi skal jobbe videre med sosiale media som markeds/synlighetskanal, samt vår kundeklubb med ca 1700 medlemmer. Vi har i tillegg hatt kinoreklame på Drammen Kino i januar-februar-mars.

158 Økonomi Resultatet per 1. tertial er kr dårligere enn periodisert budsjett. Inntekter Inntektene for 1. tertial er kr dårligere enn periodisert budsjett. Det er størst svikt i inntektene på enkeltbilletter og årskort for trening/bad. Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per Varelager er økt med kr siden 1.1. Varelageret består av kurante varer. Personalkostnader Vi har høyere personalkostnader i forhold til budsjett med kr Det skyldes økt fokus på renhold (ca som egentlig ligger budsjettert på kostnader lokal) og høyere bruk av ekstrahjelp/vikar. Av- og nedskrivninger Grunnet lavere investeringer er det et positivt avvik på kr i forhold til budsjett. Driftskostnader Det er en innsparing på ca kr i forhold til periodisert budsjett og skyldes i hovedsak lavere energikostnad enn budsjettert og renhold ,- (belastet lønnskostnad) Annen driftskostnad Markedsføring har en besparelse på ca kr i forhold til periodisert budsjett. Driftsresultat Regnskapsrapporten viser et negativt avvik i forhold til budsjett på kr Hovedårsaken til det negative avviket er betydelig lavere inntekt enn budsjettert. Investeringer Det er ikke foretatt investeringer så langt i 2015.

159 RESULTATREGNSKAP DRAMMENSBADET KF 1. tertial 2015 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Budsjett 1. tertial tertial tertial SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 30 Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè Salgsinntekt badebutikk Salgsinntekt billetter og kort Kurs Utleie basseng, treningssal etc Vannbehandling Frydenhaug SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Tilskudd Drammen kommune Mva kompensasjon (nullspill kto 7791) 0 SUM INNTEKTER VAREKOSTNAD Innkjøp kafè Innkjøp badeartikler Beholdningsendring varetelling SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft Annen personalkostnad, yrkesskadefors SUM LØNNSKOSTNAD AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger DRIFTSKOSTNADER 62 Energi, brensel og vann vedr produksjon Kostnader lokaler Leie driftsmateriale Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj for reiser, diett, bil o.l Salgs-, reklame, og representasjon Kontingent og gave Forsikring skade, ansvar kunder Annen kostnad SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD Mva kompensasjon (nullspill kto 3991) 0 SUM KOSTNADER FINANSFINNTEKT OG KOSTNAD 80 Finansinntekt Finanskostnad Ekstraordinær inntekt, salg treningsutstyr RESULTAT

160 Balanse pr Drammensbadet KF Eiendeler Anleggsmidler Inventar og driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kortsiktige fordringer Forskuddsbetalt kostnad 0 0 Kontanter/kasser Bank Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Resultat for 1. tertial Sum Egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skatter og avgifter Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum Egenkapital og gjeld

161 Vedlegg 8 Forslag til høringsuttalelse om lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak mv.

162 Tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk i regnskap 2014 Prog Virksom Virksom (T) Regn 2014 (nto.) Bud 2014 (nto.) Resultat (etter avsetn) 2 % Beregnet overføring Justeringer Administrasjon Kommunale BHG Konnerud/Fjell - ikke i bruk fra 1/ Strømsø/Konnerud Kommunale BHG Bragernes/Fjell Kommunale BHG Støttepedagoger BHG Norges beste barnehage Spes.ped Barnehage Sentrale utg innt P01 til P Barnehager Senter for oppvekst Sentrale utg innt P01 til P Sentrale prosjektmidler Oppvekst Sentrale utg innt P01 til P Sentrale prosjektmidler Samfunnssikkerhet Byplan Byprosjekter Brukerbetaling P01-P Sentrale utg innt P01 til P Byutvikling Gulskogen Helse og Omsorgsdistrikt Åssiden Helse og Omsorgsdistrikt Hamborgstrøm Helse og Omsorgsdistrikt Losjeplassen Helse og Omsorgsdistrikt Marienlyst Helse og Omsorgsdistrikt Åskollen Helse og Omsorgsdistrikt Fjell Helse og Omsorgsdistrikt Konnerud Helse og Omsorgsdistrikt Drammen Helsehus Tjenestetildeling og samordning Psykisk Helsetjenester Tilrettelagte tjenester, Bo og dagtilbud Tilrettelagte tjenester, Boveiledning og aktivitet Helsetjenesten Skap gode dager Sentrale utg innt P01 til P Sentrale prosjektmidler Helse og omsorg

163 Prog Virksom Virksom (T) Regn 2014 (nto.) Bud 2014 (nto.) Resultat (etter avsetn) 2 % Beregnet overføring Justeringer Kultur Sentrale utg innt P01 til P Kultur Kommuneadvokat og Overformynderi Rådmannens seksjoner Service og administrasjon Sentrale utg innt P01 til P Ledelse, org., styring (LOS) Næringsutvikling Sentrale utg innt P01 til P Kompetanse, næring, markedsf Rådmannens seksjoner Politisk styring Vei, natur og idrett Sentrale utg innt P01 til P Samferdsel og fellesarealer Aronsløkka skole Bragernes skole Brandengen skole Børresen skole Danvik skole Fjell skole Galterud skole Gulskogen og Rødskog skoler Hallermoen skole Kjøsterud skole Konnerud skole Skoger skole Strømsø skole Svensedammen skole Vestbygda skole Øren skole Åskollen skole Åssiden skole Marienlyst skole Utviklingsbasen Sentrale utg innt P01 til P Sentrale prosjektmidler Grunnskole

164 Prog Virksom Virksom (T) Regn 2014 (nto.) Bud 2014 (nto.) Resultat (etter avsetn) 2 % Beregnet overføring Justeringer Senter for rusforebygging Introduksjonssenteret NAV Drammen Sentrale utg innt P01 til P Sentrale prosjektmidler Sosiale tjenester Vann og avløp Vann og avløp Sum P Prog Programområde Tilbakeført beløp 01 Barnehage -0, Oppvekst - 04 Byutvikling 0, Kultur 1, Ledelse, organisering, styring 1, Samferdsel og fellesarealer -0, Grunnskole 6, Sosiale tjenester 1,069 Totalt 10,452

165

166 , ,3

167

168 Vedlegg 9 Fullmakt til å kjøpe fast eiendom som ledd i innkreving (Notat fra Kemneren i Drammensregionen)

169 Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB SAMMENDRAG EB har de siste 20 årene gitt sine eiere en god verdiutvikling samtidig som betydelige utbytter er utbetalt. I perioden hadde Drammen kommune en gjennomsnittlig årlig nominell avkastning på 28,1% 1. Tilsvarende har årlig nominell avkastning i perioden vært på 14,2% 2. Siden 2010 har verdien på EB imidlertid falt noe tilbake på grunn av lavere kraftprisforventning i markedet og derav lavere verdsettelse på kraftproduksjon. Verdien av EB s øvrige aktiva har imidlertid fortsatt å utvikle seg positivt 3, men kan ikke fullt ut kompensere for nedgangen i verdi på kraftproduksjonsaktiva. Den viktigste driveren for verdiutviklingen i EB og den viktigeste inntektskilden for selskapet har historisk vært knyttet til kraftproduksjonsvirksomheten. Et betydelig fall i kraftprisene de siste årene har endret på dette bildet. Inntjeningen fra kraftproduksjonen er blitt betydelig redusert. Behovet for og nødvendigheten av rehabilitering i kraftverkene blir derimot ikke borte som følge av lavere kraftpriser. Derfor blir kontantstrømmen fra kraftproduksjonsvirksomheten svak de nærmeste årene. I perioden frem til 2020 ser det ut til at kraftprisene vil forbli lave. Lenger frem mener de fleste analysemiljøer at prisene vil bedre seg, enkelte mener tildels betydelig, men det er selvfølgelig stor usikkerhet. Lavere inntjening fra kraftproduksjon begrenser selskapets evne til nye investeringer og til å betjene gjeld. Som en konsekvens av dette er selskapets kredittrating (skyggerating) falt fra A- i 2013 til BBB i I EB s virksomhetsstyring (corporate governance) har styret lagt til grunn at et overordnet mål for selskapet er å opprettholde en kredittrating innenfor «Investment Grade» (minimum BBB-). Dette for å sikre EB tilstrekkelig finansiering for ny vekst og verdiutvikling innenfor kjernevirksomheten med akseptabel refinansieringsrisiko og akseptabelt nivå på kapitalkostnadene. Dette målet er kommunisert til kapitalmarkedet gjennom selskapets årsrapport. EB har iverksatt en rekke tiltak for å sikre den ønskede kredittratingen. Investeringer er utsatt, spareprogram er iverksatt og ikke strategiske aktiva er solgt. EB har totalt ansvarlige lån fra eierne på 930 mnok og nye skatteregler fra 2014 innebærer at EB, helt eller delvis, vil bli avskåret fra skattemessig fradrag for renter på dette lånet i kommende 10-års periode, noe som vil gi selskapet en økt skattekostnad på 5 mnok i gjennomsnitt per år. Fra selskapets side innebærer dette at store deler av den direkteavkastning til eierne som utbetales som renter på ansvarlige lån 1 Kilde; Energiselskapet Buskerud, verdivurdering v/ statsautorisert revisor John Erik Nilsen 2 Kilde; Energiselskapet Buskerud, verdivurdering v/ statsautorisert revisor John Erik Nilsen 3 Verdivurderinger gjennomført av Procorp for henholdsvis 2012 og 2013, som ledd i en vurdering 4 DnB kredittanalyse Energiselskapet Buskerud AS Side 1 av 7

170 beskattes som utbytte, uten at selskapet får innregnet den ansvarlige kapitalen som egenkapital i kredittratingen. Basert på ovenstående har styret utarbeidet et forslag til endringer i kapitalstruktur som oppfyller ovennevnte målsetninger om å styrke selskapets balanse (og dermed kredittrating) og som samtidig sikrer et mer forutsigbart utbytte til eierne. Styret har i dette arbeidet hatt uformell kontakt med eierne for deres innspill. Styrets anbefaling går i korthet ut på at 680 mnok av eiernes ansvarlige lånekapital konverteres til EK. Rente på gjenværende ansvarlige lån på 250 mnok er fast for fem år av gangen og fastsettes hvert 5. år til 5-års swaprente tillagt en margin på 2,6 %. Løpetiden for det nye ansvarlige lånet settes til 30 år. En slik styrking av balansen til EB vil gi EB en mer robust kapitalstruktur, øke sikkerheten for gode lånebetingelser og øke EBs evne til å gi en høyere direkteavkastning til eierne. Problemstillingen som har oppstått det siste året gjennom lovendring som forhindrer EB fra å få fradrag for gjeldsrenter knyttet til det ansvarlige lånet, vil også bli løst med denne endringen i kapitalstruktur. Ovennevnte tilpasninger i kapitalstruktur gir grunnlag for å justere utbyttepolitikken på en slik måte at aksjonærene gis stor grad av forutsigbarhet for størrelsen på utbytte fra EB og over tid også et høyere utbytte. Konkret foreslås utbyttepolitikken endret slik at selskapet over tid skal ha en utbyttegrad på 60% av majoritetens andel av resultatet, men at variasjoner i utbytte mellom år utjevnes. Dette skal praktiseres ved at selskapets styre hvert år leverer en 4 års prognose for størrelsen på samlet direkteavkastning fra selskapet (summen av utbytte og renter på ansvarlige lån). Endringer i prognosen fra et år til neste vil i utgangspunktet bare innebære en ny prognose for det siste året i 4 års perioden. Styret vil da tilstrebe å tilpasse virksomheten på en slik måte at denne prognosen kan leveres med størst mulig grad av sikkerhet. Dersom styrets forslag til endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk gjennomføres, vil prognosen for samlet direkteavkastning for kommende 4 årsperiode være 110 mnok per år. Ovennevnte endringer i kapitalstrukturen til EB vil i tillegg til å gi selskapet en bedre kredittrating og selvfinansieringsevne, også gi et større handlingsrom i forhold til fremtidige strategiske og finansielle valg. Dette mener styret vil være verdiskapende for EB og dets eiere fordi selskapet da er mer finansielt robust til å delta i attraktive investeringsmuligheter som selskapet forventer at vil komme. I denne sammenheng er det naturlig å nevne at EB over de siste par årene har fokusert mye på forretningsmuligheter innenfor kraftnettvirksomhet. EB mener det er store gevinster å hente ved å samordne nettstrukturen i Buskerud regionen og naturlig tilstøtende områder, både for eiere av slik virksomhet og for innbyggere og næringsliv i samme region Energiselskapet Buskerud AS Side 2 av 7

171 EB S HISTORIKK EB s juridiske opphav er Drammen Kraft som ble etablert av Drammen kommune i Selskapet var fra starten tynt finansiert og bestod av kraftproduksjon og kraftomsetning. I løpet av 1996/97 fikk Drammen Kraft betydelig styrket sin finansielle posisjon gjennom EK-emisjoner både mot E-CO Vannkraft og Hafslund i de nyetablerte datterselskapene innenfor henholdsvis kraftproduksjon og kraftomsetning. I 1999 ble Buskerud Energi Produksjon fusjonert inn og i 2000 ble EB etablert som et vertikal integrert kraftkonsern gjennom innfusjonering av Drammen Energinett og Buskerud Kraftnett. I 2002/2003 vokste konsernet ytterligere gjennom oppkjøp av blant annet kraftverkene til Norske Skog og fusjoner innen kraftnett. Hovedfokus i denne perioden var å realisere synergier og samordningsgevinster, herunder å skille ut montørstaben i egen entreprenørvirksomhet som i dag, etter diverse fusjoner og oppkjøp, er blitt Nettpartner og hvor EB eier 40 % av aksjene. Etter en rekke fusjoner innenfor kraftomsetningsvirksomheten, først til Din Energi og deretter til Tindra, hvor EB eide 35%, solgte EB seg i 2002 ut av kraftomsetning med en betydelig gevinst. Frem til 2005 arbeidet EB med å posisjonere seg for ny satsning i sluttbrukermarkedet og startet i 2005 med salg av fiberprodukter til sluttkunder. Denne virksomheten er nå fusjonert med tilsvarende virksomheter rundt Oslofjorden til Viken Fiber med over fiberkunder og som fortsatt er i sterk vekst. EB eier 29 % av aksjene i Viken Fiber, og ser fortsatt et betydelig verdiutviklingspotensiale i denne virksomheten. I 2009 kjøpte EB tilbake E-CO Vannkraft sin 30%-andel i EB Kraftproduksjon for mnok. Verdiene i produksjonsvirksomheten hadde i perioden hatt en meget god verdiutvikling og E-CO fikk sin andel av denne. EB fikk på sin side full kontroll over kontantstrømmen som på den tid var betydelig. Siden 2012 har EB jobbet med ulike tiltak for å avlaste selskapet finansielt, primært som en følge av stadig fallende kraftpriser. I perioden fra 2012 til i dag er EB sin kapitalbinding blitt betydelig redusert samtidig som selskapet tar del i en forventet positiv verdiutvikling innen de felleskontrollerte virksomhetene Nettpartner og Viken Fiber. EB har gitt sine eiere en god verdiutvikling siden starten i 1995, i tillegg til et betydelig utbytte. I perioden hadde Drammen kommune som eneeier en gjennomsnittlig årlig nominell avkastning på 28,1%, mer enn det dobbelte av Oslo Børs (13,8%) over tilsvarende periode 5. Tilsvarende har årlig nominell avkastning i perioden vært på 14,2%, også dette godt over Oslo Børs (8,2%) 6. Siden 2010 har verdien på EB imidlertid falt noe tilbake på grunn av lavere kraftprisforventning i markedet og derav lavere verdsettelse på kraftproduksjon. Verdien av EB s øvrige aktiva har imidlertid fortsatt å utvikle seg positivt 7. 5 Kilde; Energiselskapet Buskerud, verdivurdering v/ statsautorisert revisor John Erik Nilsen 6 Kilde; Energiselskapet Buskerud, verdivurdering v/ statsautorisert revisor John Erik Nilsen 7 Verdivurderinger gjennomført av Procorp for henholdsvis 2012 og 2014, som ledd i en årlig verdivurdering Energiselskapet Buskerud AS Side 3 av 7

172 INVESTERINGER STRATEGISKE VEKSTMULIGHETER EBs kjernevirksomhet er kraftproduksjon og -distribusjon. EB står overfor store investeringer og rehabiliteringer i egne anlegg i årene fremover. Kraftproduksjonsvirksomheten startet et rehabiliteringsprogram for noen år siden, men behovet for rehabiliteringer i kraftverkene for å sikre en sikker og kostnadseffektiv drift er fortsatt stort. Kraftnettvirksomheten står også overfor store investeringer begrunnet i behovet for å styrke leveringssikkerheten av kraft i Buskerud. EB har helt siden 2002 hatt en overordnet strategi om å være pådriver for en regional konsolidering av kraftforsyningen i Buskerud og har de siste par årene intensivert fokuset på forretningsmuligheter innenfor kraftnettvirksomhet. EB mener det er store gevinster å hente ved å samordne nettstrukturen i Buskerud regionen og naturlig tilstøtende områder, både for eiere av slik virksomhet og for innbyggere og næringsliv i samme region. EB mener at det er blitt modnet en felles forståelse, både hos myndighetene og blant mange av nettselskapene i Buskerudregionen om at en slik vei er riktig å gå. EBs strategi i restruktureringsprosesser er å utvise stor fleksibilitet med hensyn på oppgjørsform ved å tilby både aksjer i det fusjonerte nettselskapet og kontanter. I den grad oppgjør i fremtidige fusjoner skjer i form av aksjer, vil vekst innen kraftnett ikke spise av EB sin lånekapasitet, men dersom oppgjør ønskes i form av kontanter, kan videre vekst bli begrenset av selskapets lånekapasitet. KREDITTRATING OG KAPITALSTRUKTUR Den viktigste driveren for verdiutviklingen i EB og den viktigeste inntektskilden for selskapet har historisk vært knyttet til kraftproduksjonsvirksomheten. Et betydelig fall i kraftprisene de siste årene har endret på dette bildet. Inntjeningen fra kraftproduksjonen er blitt betydelig redusert og kombinert med store Energiselskapet Buskerud AS Side 4 av 7

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 Økte rammeoverføringer på 1,1 mrd kr (herav 0,9 mrd kr til kommunene)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 RÅDMANNEN 31. MARS 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2017... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Programområdene

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per

Drammen bykasse Økonomirapport per Drammen bykasse Økonomirapport per 31.05 2017 Rådmannen, 30. juni 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.05.2014 RÅDMANNEN 27. MAI 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2015

Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 16.06.2015 Sak: 69/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2015 Behandling: Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger Økonomiplan 2016-19 Hovedpunkter Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger BEFOLKNINGSUTVIKLING

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres utfordringer innenfor

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10. Rådmannen i Drammen 3. desember Drammen bykasse - rapport pr. 31.10. 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus for programområdene... 7 01 Barnehage... 7 02 Oppvekst... 8

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013... Sett inn saksutredningen under denne linja Bakgrunn: Årsberetning

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.05.2016 Rådmannen i Drammen 15. juli 2016 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status per utgangen av mai d.å. Selv

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31.07.2011 Rådmannen i Drammen 16. september 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av juli bekrefter i hovedsak det bildet som

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer