Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015"

Transkript

1 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport

2 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

3 Oppsummering (2) 546 barn fra familier med lav inntekt har gratis barnehageplass per 31. mai 2015, og alle barn har fått plass Alle sykehjem i Drammen sertifiseres som Livsgledesykehjem Nytt kunde- og møtesenter i rådhuset gir bedre service Turløyper utbedres for å møte klimaendringer

4 Budsjettjusteringene er saldert med disposisjonsfond Hovedoversikt Tekniske justeringer Justeringer 1. tertial Mill kroner Vedtatt budsjett 2015 Bundne midler fra 2014 Div. just. Justert budsjett pr Virksom mer/mindre 2014 Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -59,8 28,1 5,6-26,0 10,5 24,6 9,1 Årsoppgjørsdisposisjoner 59,8-28,1-5,6 26,0-10,5-24,6-9,1 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0-79,0-79,0 + avsetning til disposisjonsfond 8,8 8,8 79,0 87,8 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 54,0 54,0 54,0 - bruk av disposisjonsfond -2,0-5,6-7,6-10,5-24,6-42,7 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-28,1-28,1-28,1 - bruk/avsetning VA fond -1,0-1,0-1,0 Årsresultat (+ angir underdekning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

5 Hovedpunkter i forslag til vedtak (1) Mottak av flyktninger foreslås økt fra 130 til inntil 170 personer for årene 2015 og Innenfor den utvidede rammen foreslås inntil 20 enslige mindreårige flyktninger. Som oppfølging av boligsosial handlingsplan utvides lånerammen for Startlån (til videreutlån) fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner i Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Buskerud Fylkeskommune Holding AS aksjepost i Enter Kompetanse AS

6 Hovedpunkter i forslag til vedtak (2) Rådmannen gis fullmakt til eventuell juridisk forfølging for å sikre at Tennishallen på Berskaug benyttes og driftes i henhold til bestemmelsene fra Kulturdepartementet om spillemiddelfinansierte anlegg. Rådmannen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med Buskerud fylkeskommune og eventuelt sluttføre avtale om kjøp av Strømsø videregående skole

7 Hovedpunkter i forslag til vedtak (3) Det gjøres følgende disposisjoner fra Drammen kommunes premiefond i Drammen kommunale pensjonskasse i 2015: Det disponeres inntil 22 millioner kroner til finansiering av ekstraordinær rentereguleringspremie i 2015 Det disponeres inntil 20 millioner kroner til delvis finansiering av reguleringskostnaden for 2015 Bystyret tar redegjørelse fra styret i Drammen kommunale pensjonskasse om klimavennlige investeringer til orientering

8 Hovedpunkter i forslag til vedtak (4) Drammen kommune slutter seg til følgende endringer i kapitalstrukturen i Energiselskapet Buskerud AS: Av Drammen kommunes ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS på 465 millioner kroner omgjøres 340 millioner kroner til egenkapital. Ansvarlig lån videreføres med 125 millioner kroner. Renten fastsettes for 5 år av gangen og settes lik 5 års swap-rente tillagt en margin på 2,6 prosent. Løpetiden for nytt ansvarlig lån settes til 30 år. Utbyttepolitikken (jfr. pkt. 4.2 i Felles eierstrategisk plattform for EB) endres slik at selskapet skal ha en utbyttegrad på 60 prosent av majoritetens andel av resultatet, men at variasjoner i utbytte mellom år utjevnes. Bystyret slutter seg til forslaget til aksjonæravtale for Energiselskapet Buskerud AS

9 Endringer i programområdene i 2015 (1) Varige justeringer fra 2015: P01 Barnehage P02 Oppvekst (barnevern) P06 Kultur (tilsk. Drammen Scener) P07 LOS (HTV - økt tilskudd flere medlemmer) P09 Idrett, park og natur (tilskuddsordning) P12 Grunnskole (husleie) P 13 Sosiale tjenester (introduksjonslønn) 6,9 mill. kr 16,0 mill. kr 0,2 mill. kr 0,5 mill. kr 0,2 mill. kr 0,5 mill. kr 4,4 mill. kr

10 Endringer i programområdene i 2015 (2) Diverse engangsbevilgninger i 2015: Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i ,5 mill. kr

11 Nedjusterer usikkert skatteanslag Skatteinntektene nedjusteres med 22,5 millioner kroner. Av dette finansieres : Økt rammeoverføring på 10,8 millioner kroner (jfr RNB 2015) Gunstigere inntektsutjevning 3,2 millioner kroner Økt rammetilskudd på 1,2 millioner kroner (RNB 2015) Økt integreringstilskudd på 2,5 millioner kroner Nedjustering av lønnsreserven på 7,1 millioner kroner Økt utbytte 1,7 millioner kroner

12 Endringer i Drammen bykasses investeringsbudsjettet for 2015 HSO: Livsgledesykehjem - fellesområder (fra DEKF) 5,0 mill. kr HSO: Nytt kjøkkenkonsept (fra DEKF) 2,0 mill. kr Oppgradering rådhuset inventar/utstyr 2,0 mill. kr Modulbygg Rødskog skole 0,4 mill. kr Utbedring løypenett i marka 1,0 mill. kr Ny tribune Marienlyst (fra DEKF) 1,0 mill. kr Saldert med økt låneopptak -11,4 mill. kr 12

13 Endringer i Drammen Eiendoms investeringsbudsjettet for 2015 Strategisk eiendomskjøp - rammebevilgning 20,0 mill. kr Modulbygg Rødskog skole 2,0 mill. kr Ombygging NBS/NBB 0,8 mill. kr Omdisponeringer til bykassa -8,0 mill. kr Åskollen skole, redusert bevilgning -2,0 mill. kr Periodisering, forskjøvet gjennomføring -39,0 mill. kr Saldert med redusert låneopptak 26,2 mill. kr Kommunens lånebehov blir dermed redusert med 14,8 mill. kr 13

14 Økonomisk status i programområdene pr. 1. tertial 2015 *) Foreløpig anslag årsprognose

15 P01 Barnehage - gratis barnehage 546 barn har gratis barnehage pr 31. mai 2015 Antall barn med gratis barnehage er økt med 216 siden 1. januar

16 P01 Barnehage styrkes med 6,9 millioner kroner bla. grunnet flere barn Hovedsakelig innenfor: 1. Spesialpedagogiske tiltak Antall spesialpedagogiske timer i barnehage er høyere enn budsjettert Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ser på ressursbruken innenfor området 2. Tilskudd private barnehager 49 flere barn i barnehage enn forutsatt i budsjettet (budsjettert aktivitetsvekst for 30 nye barn pr april 79 nye barn i barnehage siden årsskiftet)

17 P01 Barnehage flere barn øker kostnadene

18 P01 Barnehage økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 81,0 84,7 86,4 1,7 228,5 0,0 Andre driftsutgifter 100,7 110,1 105,8-4,3 353,9 0,0 Sum driftsutgifter 181,8 194,7 192,2-2,6 582,4 0,0 Andre inntekter -23,2-25,8-26,0-0,2-87,2 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -4,9-4,8-4,2 0,5-12,7 0,0 Sum driftsinntekter -28,1-30,6-30,3 0,3-99,9 0,0 Netto driftsutgifter 153,6 164,1 161,9-2,2 482,5-6,

19 02 Oppvekst økning i antall barn under omsorg gir varige merkostnader for barnevernet Antall barn som barnevernet har overtatt omsorgen for, har økt fra rundt 100 barn til 141 barn i perioden 2013 til 1. tertial Dette er den viktigste årsaken til at barnevernet vil ha varige, høyere kostnader. Det foreslås å styrke rammen på programområdet med 16 millioner kroner ved1.tertial

20 02 Oppvekst nytt metodeverktøy for bedre økonomistyring Ny økonomisk analysemodell for barneverntjenesten er utviklet. Modellen gir et bedre grunnlag for presise prognoser og økonomisk styring. Driftskostnadene per barn i barnevernet er på nivå med andre kommuner Høyere utgifter skyldes flere barn som har tiltak utenfor hjemmet

21 P02 Barnevern flere barn i dyre tiltak

22 P02 Enslige mindreårige flyktninger Det foreslås å øke bosetting av enslige mindreårige flyktninger fra 15 til 20 i årene 2015 og Per 1. juni er det bosatt 9 enslige mindreårige flyktninger. Ytterligere 3 forventes å bli bosatt i løpet av juni. For å kunne nå målet, er det bl.a. nødvendig å opprette flere plasser i bofellesskap

23 02 Oppvekst økonomisk status Driftsregnskap per 30. april 2015 Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 70,0 73,4 75,9 2,6 221,5 0,0 Andre driftsutgifter 25,6 23,9 16,6-7,3 68,9 0,0 Sum driftsutgifter 95,6 97,3 92,6-4,7 290,4 0,0 Andre inntekter -3,1 1,2 1,6 0,4-60,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -3,3-3,2-2,4 0,8-7,1 0,0 Sum driftsinntekter -6,4-2,0-0,7 1,2-67,5 0,0 Netto driftsutgifter 89,3 95,3 91,8-3,5 222,9-16,

24 P03 Samfunnssikkerhet - holder rammen Programområdet rapporterer et forbruk i tråd med budsjett per 1. tertial. Årsprognosen: Innenfor budsjett Nødaggregat for strøm

25 P03 Samfunnssikkerhet økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 15,1 15,3 15,2-0,0 44,8 0,0 Sum driftsutgifter 15,1 15,3 15,2-0,0 44,8 0,0 Andre inntekter -0,0-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,0-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Netto driftsutgifter 15,1 15,2 15,2 0,0 44,4 0,

26 P04 Byutvikling Parkscenen revet Egen sak om Drammen Park. Parkscenen er revet. Byggesak: Statlig regelendring fra 1. juli, med forenklet saksbehandling av en del enkle byggesaker, kan gi redusert saksmengde og bortfall av inntekter mot slutten av året. Drammen Park Etter at parkscenen er revet

27 P04 Byutvikling økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 15,2 15,5 15,7 0,2 43,1 0,0 Andre driftsutgifter 5,9 4,0 3,7-0,3 12,1 0,0 Sum driftsutgifter 21,1 19,5 19,4-0,0 55,1 0,0 Andre inntekter -5,2-4,7-4,2 0,5-37,1 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,3-0,4-0,2 0,2-0,6 0,0 Sum driftsinntekter -5,5-5,1-4,4 0,7-37,7 0,0 Netto driftsutgifter 15,6 14,4 15,0 0,7 17,4 0,

28 P05 Helse og omsorg styrer mot balanse Sertifisering av Livsgledesykehjem er i gang Utbygging av trådløsnett ferdigstilles i 2015 Mobilt arbeidsverktøy er innkjøpt til alle fysio- og ergoterapeuter Økt tilskudd til frivillige organisasjoner med 0,8 millioner kroner innenfor rammen Oppstart planlegging av nytt bygg for bla Drammen aktivitet pga nytt sykehus

29 P05 Helse og omsorg økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 285,6 297,6 287,5-10,1 860,1 0,0 Andre driftsutgifter 138,8 115,7 108,4-7,3 364,6 0,0 Sum driftsutgifter 424,4 413,3 395,9-17,4 1224,7 0,0 Andre inntekter -45,7-47,1-43,2 3,8-181,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -17,3-20,0-15,6 4,4-39,3 0,0 Sum driftsinntekter -63,0-67,1-58,9 8,2-220,6 0,0 Netto driftsutgifter 361,5 346,2 337,0-9,2 1004,1 0,

30 P06 Kultur status per 1. tertial 2015 Programområdet styrer mot balanse Både Drammen barne- og ungdomsteater (DBU) og Drammen symfoniorkester ønsker å øve på mandager og konkurrerer om øvingslokalet. Løsning: DBU bruker annet lokale i Drammens Teater. Rådmannen foreslår å styrke tilskuddet til Drammen Scener med 0,2 millioner kroner. Harmonien oppussing

31 P06 Kultur økonomisk status Driftsregnskap per 30. april 2015 Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 17,6 17,9 17,6-0,3 45,7 0,0 Andre driftsutgifter 40,9 40,6 40,2-0,4 113,1 0,0 Sum driftsutgifter 58,5 58,4 57,7-0,7 158,8 0,0 Andre inntekter -8,2-10,5-10,6-0,1-20,7 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,3-0,5-0,4 0,1-0,7 0,0 Sum driftsinntekter -8,6-11,0-11,0 0,0-21,4 0,0 Netto driftsutgifter 50,0 47,4 46,8-0,6 137,4-0,

32 P07 Ledelse, org. og styring nytt publikumsmottak Programområdet styrer mot balanse Økning i stillingsprosent HTV 2015 tilføres 0,45 millioner kroner Nytt publikumsmottak i Rådhuset åpner 8. juni d.å. Drammen rådhus - oppussing

33 P07 Ledelse, org. og styring ombygging rådhuset Oppgradering /flere arbeidsplasser i rådhuset : 7. etasje og 2. etasje Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) investerer 7 millioner kroner, innebærer økt husleie med 0,6 millioner kroner 2 millioner kroner investeres av bykassa til inventar og utstyr

34 P07 Ledelse, org. og styring økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 36,4 38,4 38,5 0,1 105,0 0,0 Andre driftsutgifter 30,6 39,2 36,4-2,8 116,9 0,0 Sum driftsutgifter 66,9 77,6 74,9-2,7 221,8 0,0 Andre inntekter -10,6-11,5-10,0 1,5-37,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -1,2-0,6-0,4 0,2-1,1 0,0 Sum driftsinntekter -11,7-12,1-10,4 1,7-38,5 0,0 Netto driftsutgifter 55,2 65,5 64,5-1,0 183,3-0,

35 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring Programområdet viser et positivt resultat per 1. tertial på 0,4 millioner kroner Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat i tråd med budsjett Ordfører åpnet Starte og drive bedrift-dagen 17. mars

36 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 4,9 7,7 7,5-0,2 9,7 0,0 Sum driftsutgifter 4,9 7,7 7,5-0,2 9,7 0,0 Andre inntekter -1,1-0,8-0,3 0,5-0,8 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -1,1-0,8-0,3 0,5-0,8 0,0 Netto driftsutgifter 3,8 6,9 7,2 0,4 8,9 0,

37 P09 Idrett park og natur utbedring av løypenett Det foreslås 1 million kroner til klimatilpasning av løypenett i marka Planlegging av idrettsanlegg igangsatt Tilskuddsordningen til ikke-kommunale idrettshaller styrkes med kroner Tennishallen er begjært tvangssolgt, kan utløse kommunal garanti på 3,4 millioner kroner. Rådmannen ber om fullmakt til om nødvendig prøve saken juridisk ved behov. Løypemannskap

38 P09 Idrett, park og natur økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 4,8 4,7 4,8 0,1 13,0 0,0 Andre driftsutgifter 15,0 18,0 17,6-0,5 68,3 0,0 Sum driftsutgifter 19,8 22,8 22,4-0,4 81,3 0,0 Andre inntekter -4,6-3,3-3,2 0,0-13,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,1-0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -4,7-3,5-3,2 0,2-13,4 0,0 Netto driftsutgifter 15,0 19,3 19,1-0,2 67,9 0,

39 P10 Politisk styring Programområdet rapporterer et forbuk i tråd med budsjett per 1. tertial

40 P10 Politisk styring - kommunereformen I Drammensregionen samarbeider kommunene Svelvik, Lier, Drammen, Sande, Øvre Eiker og Nedre Eiker om kommunereformarbeidet. PWC/Asplan Viak presenterer en fellesutredning i et felles formannskapsmøte for de 6 kommunene 9.juni Kostnadene dekkes innen for økt ramme til planarbeid jfr. bystyresak 60/2014 Drammen kommune -1. tertialrapport

41 P10 Politisk styring økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 2,6 2,7 2,6-0,1 8,5 0,0 Andre driftsutgifter 4,3 5,4 5,4 0,0 13,5 0,0 Sum driftsutgifter 6,9 8,0 8,0-0,0 21,9 0,0 Andre inntekter -0,1-0,1-0,1 0,0-0,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1-0,1-0,1 0,0-0,3 0,0 Netto driftsutgifter 6,8 7,9 7,9 0,0 21,7 0,

42 P11 Vei Pilotprosjekt opphør av salting av kommunale veier er gjennomført. Salting er gjeninnført på kollektivtraseer, ettersom Brakars leddbusser ikke kom frem på usaltet vei

43 P11 Vei økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 3,3 3,9 3,7-0,2 10,1 0,0 Andre driftsutgifter 24,8 14,1 11,2-2,9 45,9 0,0 Sum driftsutgifter 28,2 18,0 14,9-3,1 56,1 0,0 Andre inntekter -6,5-3,6-0,6 3,0-2,8 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0-0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -6,5-3,6-0,6 3,1-2,8 0,0 Netto driftsutgifter 21,6 14,4 14,3-0,1 53,2 0,

44 P12 Grunnskole felles kompetansesenter For å lykkes enda bedre i hele læringsløpet i barnehage og skole samlokaliseres NBS og NBB til et felles kompetansesenter Drammen kommune har fått tildelt 20 lærerspesialister fra høsten

45 P12 Grunnskole økt elevtall Rødskog skole har en høyere vekst i elevtallet på to klassetrinn enn kapasiteten tilsier og det må settes inn to mobile klasserom: Økt husleie i 2015 på 0,5 millioner kroner Midler til inventar og utstyr på 0,4 millioner kroner Rødskog skole

46 P12 Grunnskole økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 170,7 183,0 181,7-1,3 496,1 0,0 Andre driftsutgifter 72,5 79,2 79,4 0,2 307,7 0,0 Sum driftsutgifter 243,2 262,1 261,1-1,1 803,8 0,0 Andre inntekter -24,1-25,5-25,2 0,3-57,7 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -8,6-7,6-5,5 2,1-14,0 0,0 Sum driftsinntekter -32,8-33,1-30,7 2,3-71,7 0,0 Netto driftsutgifter 210,4 229,1 230,3 1,3 732,1-0,

47 P13 Sosiale tjenester Drammen tildelt Bosettingsprisen 2014 Det foreslås å øke bosettingen fra 130 til 170 flyktninger per år for årene 2015 og Rådmannen kommer tilbake til budsjettjusteringer i 2.tertialrapport Leder for bystyrekomité for helse, sosial og omsorg mottok Bosettingspirsen 2014 på vegne av kommunen 47

48 P13 Introduksjonssenteret økonomisk analyse Ernst & Young har våren 2015 gjennomført en økonomisk analyse av Introduksjonssenteret Det er foreslått tiltak og en ny budsjettmodell

49 P13 Introduksjonssenteret flere på introduksjonslønn bla pga familiegjenforening. Innebærer økte utgifter på 4,4 mill kr/år Antall på introduksjonsprogram og sum introduksjonslønn Utbetalt Antall jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar

50 Integreringstilskudd mv. Status bosetting av flyktninger pr. april 2014 viser at bosettingen er i rute Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2015 Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,9 % Enslige mindreårige ,0 % Sum bosatte ,3 % Familiegjenforening 6 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 48 Tilskudd år 2-5 ligger an til å bli 2-3 mill. kr høyere enn budsjettert Tilskudd til enslige mindreårige ligger an til å bli 1-2 mill. kr høyere enn budsjettert. Må ses i forhold til P02 s utgifter til enslige mindreårige Tilskudd år 1 forventes å bli i samsvar med budsjett forutsatt bosetting som vedtatt 50

51 P13 Sosiale tjenester inntektsvikt i norskopplæringen (1) Norskopplæringen har hatt sviktende inntekter over tid, og har høye lærerkostnader pga alder, ansiennitet og lesepliktavtaler: Per capita tilskudd:. Inntektsbortfall på 1,7 mill i 2014 Resultatbonus bortfalt med helårs virkning fra 2013, et inntektsbortfall på 2 mill. kr Introduksjonssenteret for utlendinger

52 P13 Sosiale tjenester inntektsvikt i norskopplæringen (2) Virksomheten planlegger tiltak for å sikre balanse i norskopplæringen, men det usikkert hvor stor effekt disse vil gi i 2015 Rådmannen vil følge utviklingen nøye fram mot 2. tertialrapport Introduksjonssenteret for utlendinger

53 P13 Rus: tilskudd i rute Kommunen er hittil i år innvilget i alt 5,6 millioner kroner i statlige tilskudd til kommunale rustiltak og 0,6 millioner kroner til boligsosialt arbeid. SFR forventes å drifte i balanse ved årets slutt

54 P13 Sosiale tjenester - NAV Svak økning i antall personer med sosialhjelp hittil i år i forhold til samme periode i fjor Rådmannen forventer at NAV styrer mot balanse ved årets slutt NAV Drammen

55 P 13 Sosiale Tjenester økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 60,9 65,4 65,5 0,2 187,5-4,4 Andre driftsutgifter 51,7 59,1 54,9-4,2 152,9 0,0 Sum driftsutgifter 112,6 124,4 120,4-4,0 340,4-4,4 Andre inntekter -37,9-26,1-26,4-0,3-83,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -2,8-3,1-2,1 1,0-4,5 0,0 Sum driftsinntekter -40,7-29,2-28,5 0,7-87,9 0,0 Netto driftsutgifter 71,9 95,3 91,9-3,3 252,5-4,

56 P14 Vann og avløp Planlagte aktiviteter ventes gjennomført i tråd med handlingsplanen. Mindreforbruk på investeringer på 2,9 millioner kroner i 2014 foreslås rebevilget i Renovering av ledningsnettet ved bruk av strømper

57 P14 Vann og avløp økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 9,3 8,9 9,4 0,5 25,8 0,0 Andre driftsutgifter 30,1 30,5 29,7-0,8 115,7 0,0 Sum driftsutgifter 39,4 39,4 39,2-0,2 141,5 0,0 Andre inntekter -109,6-118,6-118,2 0,4-234,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,4-0,0-0,2-0,1-0,5 0,0 Sum driftsinntekter -110,0-118,7-118,4 0,3-234,9 0,0 Netto driftsutgifter -70,5-79,3-79,2 0,0-93,4 0,

58 Sentrale budsjettposter status pr. 1. tertial

59 Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2014 Netto tilbakeføring til virksomhetene på 10,4 mill. kr P01 Barnehage er gitt et samlet inndekningskrav lik virksomhetsansvarenes merforbruk Programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg og delvis P13 (NAV og Intro.senteret) unntas fra inndekningskrav P14 Vann og avløp (selvkost) er holdt utenfor ordningen Prog Programområde Tilbakeført beløp 01 Barnehage -0, Oppvekst - 04 Byutvikling 0, Kultur 1, Ledelse, organisering, styring 1, Samferdsel og fellesarealer -0, Grunnskole 6, Sosiale tjenester 1,069 Totalt 10,

60 Svakere skatteinngang nasjonalt og lokalt pr. april Vedtatt budsjett 1) Rev. budsjett 2) Jan Feb Mar April Drammen kommune 5,6 % 4,6 % 0,9 % 0,9 % 3,2 % 2,5 % Nasjonalt nivå 5,6 % 4,2 % 1,7 % 1,5 % 3,3 % 3,4 % 60

61 Prognose skatteutvikling Skattevekst basert på veksten i mars (siste måned med hovedforfall) - årsvekst på 4,2% Krever en gjennomsnittlig vekst i skatteinngangen på ca. 5% i perioden mai desember Anslått mindreinntekt på 22,5 mill. kr Finansieres delvis med: Økt rammeoverføring på 10,8 mill. kr Økt innteksutjevning på 3,2 mill. kr Netto mindreinntekt etter kompensasjon i RNB 2015 på 8,5 mill. kr

62 Høyere utbytte fra aksjeselskaper Drammen kommune vil motta høyere utbytte for 2014 enn lagt til grunn i årets budsjett: Lindum AS Fastsatt utbytte på 11,55 mill. kr, dvs. 0,55 mill. kr mer enn budsjettert Drammen Kino AS Fastsatt utbytte på 6,6 mill. kr - hvorav kommunen skal ha 2,2 mill. kr (1/3). Dette er 1,2 mill kr noe høyere enn budsjettert Energiselskapet Buskerud AS forventet utbytte til hver av eierne på 47,4 mill. kr dvs.7,4 mill. kr mer enn budsjettert. Blir ikke formelt fastsatt av generalforsamlingen før 19. juni

63 Lønnsreserve Bykassens lønnsreserve er basert på en årslønnsvekst på 3,3%. Lønnsoppgjøret i kommunal sektor er avsluttet innenfor en ramme på 3,2%. Dette gir en besparelse på 2,1 mill. kr i år. I tillegg nedjusteres lønnsreserven med 5 millioner kroner som følge av for høy avsetning i

64 Pensjonskostnader Oppdatert aktuarberegning for DKP per januar 2015 viser en mulig netto besparelse i premieavvik og reguleringskostnad samlet - Erfaringsmessig kan det skje store endringer i disse beregningene, og det anbefales ikke å endre budsjettforutsetningene i denne omgang Forslag til bruk av DKP s premiefond som pr. 31. mars 2015 utgjør 168 millioner kroner (Drammen kommunes andel) - Inntil 22 millioner kroner i ekstraordinær rentegarantipremie til styrking av DKP s bufferkapital - Inntil 20 millioner kroner til delvis finansiering av reguleringskostnad

65 Finansbudsjettet status pr. 1. tertial 2015 Vurdering: Reserver i finansbudsjettet er i stor grad tatt ut i 2015 budsjettet. Lånefondets innlån har en gjennomsnittsrente som er noe lavere enn forutsatt, og lånefondets forventes å bli noe bedre enn budsjett. Lavere renteinntekter enn forutsatt i bykassen Årsprognose: Det kan ligge an til en mindreutgift innenfor finansbudsjettet, men det anbefales å avvente utviklingen til 2. tertialrapport

66 Startlån rammen foreslås utvidet Startlån Vedtatt låneramme i økonomiplanen er 120 millioner kroner Innvilget ramme fra Husbanken er 172 millioner kroner 86% av omsøkt låneramme på 200 millioner kroner Det har blitt lånt ut 51,6 millioner kroner til startlån per april mot 32,4 millioner kroner på samme tid i fjor - og kommunens totale utlån er nå 432,3 millioner kroner. Det er per utgangen av april gitt konkrete tilsagn på 11,4 millioner kroner og forhåndsgodkjenninger på 77,4 millioner kroner Prognose utlån 2015: millioner kroner Det foreslås at lånerammen for 2015 oppjusteres tilsvarende Husbankens tilsagn på 172 millioner kroner

67 Disposisjonsfond prognose 2015 Saldo disposisjonsfond pr ,4 Avsetninger i 2015: Budsjettert avsetning opprinnelig budsjett ,8 Avsetning av årsresultat ,0 Bruk i 2015: Bruk til Omdømmeprosjektet ,0 Bruk restmidler "eldremilliarden" (inkl. bidrag Kulturoasen) -4,0 Bruk avsatte kompensasjonsmidler skolestreik ,6 Bruk ekstra planressurser 2014/2015- restmidler tilsagnsramme -11,7 Bruk saldering 1. tertialrapport ,1 Anslag saldo pr ,8 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 128,9 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 55,1 Handlingsreglenes reservekrav pr ,0 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 75,

68 Eieroppfølging aktuelle saker o Energiselskapet Buskerud AS - Justert kapitalstruktur og revidert aksjonæravtale o Drammen kommunale pensjonskasse - Miljøvennlig investeringsportefølje, jfr. formannskapets vedtak sak 121/14 o Drammensregionens IKT (D-IKT) - Forslag til eierstrategi oppfølging av digitaliseringsstrategien o Enter Kompetanse AS - Mulig overtakelse av Buskerud fylkeskommunes Holding AS aksjer til pålydende o Drammensbadet KF og Drammen Drift KF - Resultat per 1. tertial 2015 henholdsvis 0,9 og 1,2 millioner kroner under budsjett o Pågående eierstrategisk arbeid: - Drammen Drift KF, Drammen Kjøkken KF og Drammen Parkering KF 68

69 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

70 Oppsummering (2) 546 barn fra familier med lav inntekt har gratis barnehageplass per 31. mai 2015, og alle barn har fått plass Alle sykehjem i Drammen sertifiseres som Livsgledesykehjem Nytt kunde- og møtesenter i rådhuset gir bedre service Turløyper utbedres for å møte klimaendringer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 1 Statsbudsjettet 2017 Rådmannens foreløpige vurderinger Kommuneopplegget o Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres utfordringer innenfor

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

1. tertialrapport 2013

1. tertialrapport 2013 1. tertialrapport Rådmannens forslag Presentasjon for Formannskapet Tirsdag 11. juni Bekkevollen barnebolig Oppsummering (1) Regnskapsstatus pr. 1. tertial : Netto merforbruk i programområdene med 31,3

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon 7. juni 2016

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon 7. juni 2016 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport Presentasjon 7. juni Illustrasjon kollektivterminal ombygging av Bragernes Torg Nedre Neste etappe Oppsummering (1) Årsprognosen tilsier netto driftsresultat i

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 2. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag 9. oktober 2013 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 2.TERTIALRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2013... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Rådmannen 27.11.2015 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2015... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

2. tertialrapport 2016

2. tertialrapport 2016 2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag 11. oktober 2016 Drammen kommune 2. tertialrapport 2016 2.TERTIALRAPPORT 2016 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2016... 8 Del 2 Økonomi

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag. Formannskapet tirsdag 3. november 2009

Økonomiplan Rådmannens forslag. Formannskapet tirsdag 3. november 2009 Økonomiplan 2010 2013 Rådmannens forslag Formannskapet tirsdag 3. november 2009 Utfordingsbildet i planperioden Føringer fra økonomiplan 2009-2012: Økte husleie- og driftskostnader Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans. B rådssak 1023/13

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans. B rådssak 1023/13 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1023/13 ÅRSREGNSKAP 2012 FOR BYKASSEN OG LÅNEFONDET Saksfremstilling: Driftsregnskapet Bykassens regnskap for 2012 viser et regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer