Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015"

Transkript

1 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport

2 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

3 Oppsummering (2) 546 barn fra familier med lav inntekt har gratis barnehageplass per 31. mai 2015, og alle barn har fått plass Alle sykehjem i Drammen sertifiseres som Livsgledesykehjem Nytt kunde- og møtesenter i rådhuset gir bedre service Turløyper utbedres for å møte klimaendringer

4 Budsjettjusteringene er saldert med disposisjonsfond Hovedoversikt Tekniske justeringer Justeringer 1. tertial Mill kroner Vedtatt budsjett 2015 Bundne midler fra 2014 Div. just. Justert budsjett pr Virksom mer/mindre 2014 Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -59,8 28,1 5,6-26,0 10,5 24,6 9,1 Årsoppgjørsdisposisjoner 59,8-28,1-5,6 26,0-10,5-24,6-9,1 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0-79,0-79,0 + avsetning til disposisjonsfond 8,8 8,8 79,0 87,8 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 54,0 54,0 54,0 - bruk av disposisjonsfond -2,0-5,6-7,6-10,5-24,6-42,7 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-28,1-28,1-28,1 - bruk/avsetning VA fond -1,0-1,0-1,0 Årsresultat (+ angir underdekning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

5 Hovedpunkter i forslag til vedtak (1) Mottak av flyktninger foreslås økt fra 130 til inntil 170 personer for årene 2015 og Innenfor den utvidede rammen foreslås inntil 20 enslige mindreårige flyktninger. Som oppfølging av boligsosial handlingsplan utvides lånerammen for Startlån (til videreutlån) fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner i Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Buskerud Fylkeskommune Holding AS aksjepost i Enter Kompetanse AS

6 Hovedpunkter i forslag til vedtak (2) Rådmannen gis fullmakt til eventuell juridisk forfølging for å sikre at Tennishallen på Berskaug benyttes og driftes i henhold til bestemmelsene fra Kulturdepartementet om spillemiddelfinansierte anlegg. Rådmannen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med Buskerud fylkeskommune og eventuelt sluttføre avtale om kjøp av Strømsø videregående skole

7 Hovedpunkter i forslag til vedtak (3) Det gjøres følgende disposisjoner fra Drammen kommunes premiefond i Drammen kommunale pensjonskasse i 2015: Det disponeres inntil 22 millioner kroner til finansiering av ekstraordinær rentereguleringspremie i 2015 Det disponeres inntil 20 millioner kroner til delvis finansiering av reguleringskostnaden for 2015 Bystyret tar redegjørelse fra styret i Drammen kommunale pensjonskasse om klimavennlige investeringer til orientering

8 Hovedpunkter i forslag til vedtak (4) Drammen kommune slutter seg til følgende endringer i kapitalstrukturen i Energiselskapet Buskerud AS: Av Drammen kommunes ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS på 465 millioner kroner omgjøres 340 millioner kroner til egenkapital. Ansvarlig lån videreføres med 125 millioner kroner. Renten fastsettes for 5 år av gangen og settes lik 5 års swap-rente tillagt en margin på 2,6 prosent. Løpetiden for nytt ansvarlig lån settes til 30 år. Utbyttepolitikken (jfr. pkt. 4.2 i Felles eierstrategisk plattform for EB) endres slik at selskapet skal ha en utbyttegrad på 60 prosent av majoritetens andel av resultatet, men at variasjoner i utbytte mellom år utjevnes. Bystyret slutter seg til forslaget til aksjonæravtale for Energiselskapet Buskerud AS

9 Endringer i programområdene i 2015 (1) Varige justeringer fra 2015: P01 Barnehage P02 Oppvekst (barnevern) P06 Kultur (tilsk. Drammen Scener) P07 LOS (HTV - økt tilskudd flere medlemmer) P09 Idrett, park og natur (tilskuddsordning) P12 Grunnskole (husleie) P 13 Sosiale tjenester (introduksjonslønn) 6,9 mill. kr 16,0 mill. kr 0,2 mill. kr 0,5 mill. kr 0,2 mill. kr 0,5 mill. kr 4,4 mill. kr

10 Endringer i programområdene i 2015 (2) Diverse engangsbevilgninger i 2015: Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i ,5 mill. kr

11 Nedjusterer usikkert skatteanslag Skatteinntektene nedjusteres med 22,5 millioner kroner. Av dette finansieres : Økt rammeoverføring på 10,8 millioner kroner (jfr RNB 2015) Gunstigere inntektsutjevning 3,2 millioner kroner Økt rammetilskudd på 1,2 millioner kroner (RNB 2015) Økt integreringstilskudd på 2,5 millioner kroner Nedjustering av lønnsreserven på 7,1 millioner kroner Økt utbytte 1,7 millioner kroner

12 Endringer i Drammen bykasses investeringsbudsjettet for 2015 HSO: Livsgledesykehjem - fellesområder (fra DEKF) 5,0 mill. kr HSO: Nytt kjøkkenkonsept (fra DEKF) 2,0 mill. kr Oppgradering rådhuset inventar/utstyr 2,0 mill. kr Modulbygg Rødskog skole 0,4 mill. kr Utbedring løypenett i marka 1,0 mill. kr Ny tribune Marienlyst (fra DEKF) 1,0 mill. kr Saldert med økt låneopptak -11,4 mill. kr 12

13 Endringer i Drammen Eiendoms investeringsbudsjettet for 2015 Strategisk eiendomskjøp - rammebevilgning 20,0 mill. kr Modulbygg Rødskog skole 2,0 mill. kr Ombygging NBS/NBB 0,8 mill. kr Omdisponeringer til bykassa -8,0 mill. kr Åskollen skole, redusert bevilgning -2,0 mill. kr Periodisering, forskjøvet gjennomføring -39,0 mill. kr Saldert med redusert låneopptak 26,2 mill. kr Kommunens lånebehov blir dermed redusert med 14,8 mill. kr 13

14 Økonomisk status i programområdene pr. 1. tertial 2015 *) Foreløpig anslag årsprognose

15 P01 Barnehage - gratis barnehage 546 barn har gratis barnehage pr 31. mai 2015 Antall barn med gratis barnehage er økt med 216 siden 1. januar

16 P01 Barnehage styrkes med 6,9 millioner kroner bla. grunnet flere barn Hovedsakelig innenfor: 1. Spesialpedagogiske tiltak Antall spesialpedagogiske timer i barnehage er høyere enn budsjettert Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ser på ressursbruken innenfor området 2. Tilskudd private barnehager 49 flere barn i barnehage enn forutsatt i budsjettet (budsjettert aktivitetsvekst for 30 nye barn pr april 79 nye barn i barnehage siden årsskiftet)

17 P01 Barnehage flere barn øker kostnadene

18 P01 Barnehage økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 81,0 84,7 86,4 1,7 228,5 0,0 Andre driftsutgifter 100,7 110,1 105,8-4,3 353,9 0,0 Sum driftsutgifter 181,8 194,7 192,2-2,6 582,4 0,0 Andre inntekter -23,2-25,8-26,0-0,2-87,2 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -4,9-4,8-4,2 0,5-12,7 0,0 Sum driftsinntekter -28,1-30,6-30,3 0,3-99,9 0,0 Netto driftsutgifter 153,6 164,1 161,9-2,2 482,5-6,

19 02 Oppvekst økning i antall barn under omsorg gir varige merkostnader for barnevernet Antall barn som barnevernet har overtatt omsorgen for, har økt fra rundt 100 barn til 141 barn i perioden 2013 til 1. tertial Dette er den viktigste årsaken til at barnevernet vil ha varige, høyere kostnader. Det foreslås å styrke rammen på programområdet med 16 millioner kroner ved1.tertial

20 02 Oppvekst nytt metodeverktøy for bedre økonomistyring Ny økonomisk analysemodell for barneverntjenesten er utviklet. Modellen gir et bedre grunnlag for presise prognoser og økonomisk styring. Driftskostnadene per barn i barnevernet er på nivå med andre kommuner Høyere utgifter skyldes flere barn som har tiltak utenfor hjemmet

21 P02 Barnevern flere barn i dyre tiltak

22 P02 Enslige mindreårige flyktninger Det foreslås å øke bosetting av enslige mindreårige flyktninger fra 15 til 20 i årene 2015 og Per 1. juni er det bosatt 9 enslige mindreårige flyktninger. Ytterligere 3 forventes å bli bosatt i løpet av juni. For å kunne nå målet, er det bl.a. nødvendig å opprette flere plasser i bofellesskap

23 02 Oppvekst økonomisk status Driftsregnskap per 30. april 2015 Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 70,0 73,4 75,9 2,6 221,5 0,0 Andre driftsutgifter 25,6 23,9 16,6-7,3 68,9 0,0 Sum driftsutgifter 95,6 97,3 92,6-4,7 290,4 0,0 Andre inntekter -3,1 1,2 1,6 0,4-60,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -3,3-3,2-2,4 0,8-7,1 0,0 Sum driftsinntekter -6,4-2,0-0,7 1,2-67,5 0,0 Netto driftsutgifter 89,3 95,3 91,8-3,5 222,9-16,

24 P03 Samfunnssikkerhet - holder rammen Programområdet rapporterer et forbruk i tråd med budsjett per 1. tertial. Årsprognosen: Innenfor budsjett Nødaggregat for strøm

25 P03 Samfunnssikkerhet økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 15,1 15,3 15,2-0,0 44,8 0,0 Sum driftsutgifter 15,1 15,3 15,2-0,0 44,8 0,0 Andre inntekter -0,0-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,0-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Netto driftsutgifter 15,1 15,2 15,2 0,0 44,4 0,

26 P04 Byutvikling Parkscenen revet Egen sak om Drammen Park. Parkscenen er revet. Byggesak: Statlig regelendring fra 1. juli, med forenklet saksbehandling av en del enkle byggesaker, kan gi redusert saksmengde og bortfall av inntekter mot slutten av året. Drammen Park Etter at parkscenen er revet

27 P04 Byutvikling økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 15,2 15,5 15,7 0,2 43,1 0,0 Andre driftsutgifter 5,9 4,0 3,7-0,3 12,1 0,0 Sum driftsutgifter 21,1 19,5 19,4-0,0 55,1 0,0 Andre inntekter -5,2-4,7-4,2 0,5-37,1 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,3-0,4-0,2 0,2-0,6 0,0 Sum driftsinntekter -5,5-5,1-4,4 0,7-37,7 0,0 Netto driftsutgifter 15,6 14,4 15,0 0,7 17,4 0,

28 P05 Helse og omsorg styrer mot balanse Sertifisering av Livsgledesykehjem er i gang Utbygging av trådløsnett ferdigstilles i 2015 Mobilt arbeidsverktøy er innkjøpt til alle fysio- og ergoterapeuter Økt tilskudd til frivillige organisasjoner med 0,8 millioner kroner innenfor rammen Oppstart planlegging av nytt bygg for bla Drammen aktivitet pga nytt sykehus

29 P05 Helse og omsorg økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 285,6 297,6 287,5-10,1 860,1 0,0 Andre driftsutgifter 138,8 115,7 108,4-7,3 364,6 0,0 Sum driftsutgifter 424,4 413,3 395,9-17,4 1224,7 0,0 Andre inntekter -45,7-47,1-43,2 3,8-181,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -17,3-20,0-15,6 4,4-39,3 0,0 Sum driftsinntekter -63,0-67,1-58,9 8,2-220,6 0,0 Netto driftsutgifter 361,5 346,2 337,0-9,2 1004,1 0,

30 P06 Kultur status per 1. tertial 2015 Programområdet styrer mot balanse Både Drammen barne- og ungdomsteater (DBU) og Drammen symfoniorkester ønsker å øve på mandager og konkurrerer om øvingslokalet. Løsning: DBU bruker annet lokale i Drammens Teater. Rådmannen foreslår å styrke tilskuddet til Drammen Scener med 0,2 millioner kroner. Harmonien oppussing

31 P06 Kultur økonomisk status Driftsregnskap per 30. april 2015 Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 17,6 17,9 17,6-0,3 45,7 0,0 Andre driftsutgifter 40,9 40,6 40,2-0,4 113,1 0,0 Sum driftsutgifter 58,5 58,4 57,7-0,7 158,8 0,0 Andre inntekter -8,2-10,5-10,6-0,1-20,7 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,3-0,5-0,4 0,1-0,7 0,0 Sum driftsinntekter -8,6-11,0-11,0 0,0-21,4 0,0 Netto driftsutgifter 50,0 47,4 46,8-0,6 137,4-0,

32 P07 Ledelse, org. og styring nytt publikumsmottak Programområdet styrer mot balanse Økning i stillingsprosent HTV 2015 tilføres 0,45 millioner kroner Nytt publikumsmottak i Rådhuset åpner 8. juni d.å. Drammen rådhus - oppussing

33 P07 Ledelse, org. og styring ombygging rådhuset Oppgradering /flere arbeidsplasser i rådhuset : 7. etasje og 2. etasje Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) investerer 7 millioner kroner, innebærer økt husleie med 0,6 millioner kroner 2 millioner kroner investeres av bykassa til inventar og utstyr

34 P07 Ledelse, org. og styring økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 36,4 38,4 38,5 0,1 105,0 0,0 Andre driftsutgifter 30,6 39,2 36,4-2,8 116,9 0,0 Sum driftsutgifter 66,9 77,6 74,9-2,7 221,8 0,0 Andre inntekter -10,6-11,5-10,0 1,5-37,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -1,2-0,6-0,4 0,2-1,1 0,0 Sum driftsinntekter -11,7-12,1-10,4 1,7-38,5 0,0 Netto driftsutgifter 55,2 65,5 64,5-1,0 183,3-0,

35 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring Programområdet viser et positivt resultat per 1. tertial på 0,4 millioner kroner Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat i tråd med budsjett Ordfører åpnet Starte og drive bedrift-dagen 17. mars

36 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 4,9 7,7 7,5-0,2 9,7 0,0 Sum driftsutgifter 4,9 7,7 7,5-0,2 9,7 0,0 Andre inntekter -1,1-0,8-0,3 0,5-0,8 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -1,1-0,8-0,3 0,5-0,8 0,0 Netto driftsutgifter 3,8 6,9 7,2 0,4 8,9 0,

37 P09 Idrett park og natur utbedring av løypenett Det foreslås 1 million kroner til klimatilpasning av løypenett i marka Planlegging av idrettsanlegg igangsatt Tilskuddsordningen til ikke-kommunale idrettshaller styrkes med kroner Tennishallen er begjært tvangssolgt, kan utløse kommunal garanti på 3,4 millioner kroner. Rådmannen ber om fullmakt til om nødvendig prøve saken juridisk ved behov. Løypemannskap

38 P09 Idrett, park og natur økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 4,8 4,7 4,8 0,1 13,0 0,0 Andre driftsutgifter 15,0 18,0 17,6-0,5 68,3 0,0 Sum driftsutgifter 19,8 22,8 22,4-0,4 81,3 0,0 Andre inntekter -4,6-3,3-3,2 0,0-13,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,1-0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -4,7-3,5-3,2 0,2-13,4 0,0 Netto driftsutgifter 15,0 19,3 19,1-0,2 67,9 0,

39 P10 Politisk styring Programområdet rapporterer et forbuk i tråd med budsjett per 1. tertial

40 P10 Politisk styring - kommunereformen I Drammensregionen samarbeider kommunene Svelvik, Lier, Drammen, Sande, Øvre Eiker og Nedre Eiker om kommunereformarbeidet. PWC/Asplan Viak presenterer en fellesutredning i et felles formannskapsmøte for de 6 kommunene 9.juni Kostnadene dekkes innen for økt ramme til planarbeid jfr. bystyresak 60/2014 Drammen kommune -1. tertialrapport

41 P10 Politisk styring økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 2,6 2,7 2,6-0,1 8,5 0,0 Andre driftsutgifter 4,3 5,4 5,4 0,0 13,5 0,0 Sum driftsutgifter 6,9 8,0 8,0-0,0 21,9 0,0 Andre inntekter -0,1-0,1-0,1 0,0-0,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1-0,1-0,1 0,0-0,3 0,0 Netto driftsutgifter 6,8 7,9 7,9 0,0 21,7 0,

42 P11 Vei Pilotprosjekt opphør av salting av kommunale veier er gjennomført. Salting er gjeninnført på kollektivtraseer, ettersom Brakars leddbusser ikke kom frem på usaltet vei

43 P11 Vei økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 3,3 3,9 3,7-0,2 10,1 0,0 Andre driftsutgifter 24,8 14,1 11,2-2,9 45,9 0,0 Sum driftsutgifter 28,2 18,0 14,9-3,1 56,1 0,0 Andre inntekter -6,5-3,6-0,6 3,0-2,8 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0-0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -6,5-3,6-0,6 3,1-2,8 0,0 Netto driftsutgifter 21,6 14,4 14,3-0,1 53,2 0,

44 P12 Grunnskole felles kompetansesenter For å lykkes enda bedre i hele læringsløpet i barnehage og skole samlokaliseres NBS og NBB til et felles kompetansesenter Drammen kommune har fått tildelt 20 lærerspesialister fra høsten

45 P12 Grunnskole økt elevtall Rødskog skole har en høyere vekst i elevtallet på to klassetrinn enn kapasiteten tilsier og det må settes inn to mobile klasserom: Økt husleie i 2015 på 0,5 millioner kroner Midler til inventar og utstyr på 0,4 millioner kroner Rødskog skole

46 P12 Grunnskole økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 170,7 183,0 181,7-1,3 496,1 0,0 Andre driftsutgifter 72,5 79,2 79,4 0,2 307,7 0,0 Sum driftsutgifter 243,2 262,1 261,1-1,1 803,8 0,0 Andre inntekter -24,1-25,5-25,2 0,3-57,7 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -8,6-7,6-5,5 2,1-14,0 0,0 Sum driftsinntekter -32,8-33,1-30,7 2,3-71,7 0,0 Netto driftsutgifter 210,4 229,1 230,3 1,3 732,1-0,

47 P13 Sosiale tjenester Drammen tildelt Bosettingsprisen 2014 Det foreslås å øke bosettingen fra 130 til 170 flyktninger per år for årene 2015 og Rådmannen kommer tilbake til budsjettjusteringer i 2.tertialrapport Leder for bystyrekomité for helse, sosial og omsorg mottok Bosettingspirsen 2014 på vegne av kommunen 47

48 P13 Introduksjonssenteret økonomisk analyse Ernst & Young har våren 2015 gjennomført en økonomisk analyse av Introduksjonssenteret Det er foreslått tiltak og en ny budsjettmodell

49 P13 Introduksjonssenteret flere på introduksjonslønn bla pga familiegjenforening. Innebærer økte utgifter på 4,4 mill kr/år Antall på introduksjonsprogram og sum introduksjonslønn Utbetalt Antall jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar

50 Integreringstilskudd mv. Status bosetting av flyktninger pr. april 2014 viser at bosettingen er i rute Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2015 Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,9 % Enslige mindreårige ,0 % Sum bosatte ,3 % Familiegjenforening 6 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 48 Tilskudd år 2-5 ligger an til å bli 2-3 mill. kr høyere enn budsjettert Tilskudd til enslige mindreårige ligger an til å bli 1-2 mill. kr høyere enn budsjettert. Må ses i forhold til P02 s utgifter til enslige mindreårige Tilskudd år 1 forventes å bli i samsvar med budsjett forutsatt bosetting som vedtatt 50

51 P13 Sosiale tjenester inntektsvikt i norskopplæringen (1) Norskopplæringen har hatt sviktende inntekter over tid, og har høye lærerkostnader pga alder, ansiennitet og lesepliktavtaler: Per capita tilskudd:. Inntektsbortfall på 1,7 mill i 2014 Resultatbonus bortfalt med helårs virkning fra 2013, et inntektsbortfall på 2 mill. kr Introduksjonssenteret for utlendinger

52 P13 Sosiale tjenester inntektsvikt i norskopplæringen (2) Virksomheten planlegger tiltak for å sikre balanse i norskopplæringen, men det usikkert hvor stor effekt disse vil gi i 2015 Rådmannen vil følge utviklingen nøye fram mot 2. tertialrapport Introduksjonssenteret for utlendinger

53 P13 Rus: tilskudd i rute Kommunen er hittil i år innvilget i alt 5,6 millioner kroner i statlige tilskudd til kommunale rustiltak og 0,6 millioner kroner til boligsosialt arbeid. SFR forventes å drifte i balanse ved årets slutt

54 P13 Sosiale tjenester - NAV Svak økning i antall personer med sosialhjelp hittil i år i forhold til samme periode i fjor Rådmannen forventer at NAV styrer mot balanse ved årets slutt NAV Drammen

55 P 13 Sosiale Tjenester økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 60,9 65,4 65,5 0,2 187,5-4,4 Andre driftsutgifter 51,7 59,1 54,9-4,2 152,9 0,0 Sum driftsutgifter 112,6 124,4 120,4-4,0 340,4-4,4 Andre inntekter -37,9-26,1-26,4-0,3-83,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -2,8-3,1-2,1 1,0-4,5 0,0 Sum driftsinntekter -40,7-29,2-28,5 0,7-87,9 0,0 Netto driftsutgifter 71,9 95,3 91,9-3,3 252,5-4,

56 P14 Vann og avløp Planlagte aktiviteter ventes gjennomført i tråd med handlingsplanen. Mindreforbruk på investeringer på 2,9 millioner kroner i 2014 foreslås rebevilget i Renovering av ledningsnettet ved bruk av strømper

57 P14 Vann og avløp økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2015 Prognose 2015 Lønn inkludert sosiale kostnader 9,3 8,9 9,4 0,5 25,8 0,0 Andre driftsutgifter 30,1 30,5 29,7-0,8 115,7 0,0 Sum driftsutgifter 39,4 39,4 39,2-0,2 141,5 0,0 Andre inntekter -109,6-118,6-118,2 0,4-234,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,4-0,0-0,2-0,1-0,5 0,0 Sum driftsinntekter -110,0-118,7-118,4 0,3-234,9 0,0 Netto driftsutgifter -70,5-79,3-79,2 0,0-93,4 0,

58 Sentrale budsjettposter status pr. 1. tertial

59 Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2014 Netto tilbakeføring til virksomhetene på 10,4 mill. kr P01 Barnehage er gitt et samlet inndekningskrav lik virksomhetsansvarenes merforbruk Programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg og delvis P13 (NAV og Intro.senteret) unntas fra inndekningskrav P14 Vann og avløp (selvkost) er holdt utenfor ordningen Prog Programområde Tilbakeført beløp 01 Barnehage -0, Oppvekst - 04 Byutvikling 0, Kultur 1, Ledelse, organisering, styring 1, Samferdsel og fellesarealer -0, Grunnskole 6, Sosiale tjenester 1,069 Totalt 10,

60 Svakere skatteinngang nasjonalt og lokalt pr. april Vedtatt budsjett 1) Rev. budsjett 2) Jan Feb Mar April Drammen kommune 5,6 % 4,6 % 0,9 % 0,9 % 3,2 % 2,5 % Nasjonalt nivå 5,6 % 4,2 % 1,7 % 1,5 % 3,3 % 3,4 % 60

61 Prognose skatteutvikling Skattevekst basert på veksten i mars (siste måned med hovedforfall) - årsvekst på 4,2% Krever en gjennomsnittlig vekst i skatteinngangen på ca. 5% i perioden mai desember Anslått mindreinntekt på 22,5 mill. kr Finansieres delvis med: Økt rammeoverføring på 10,8 mill. kr Økt innteksutjevning på 3,2 mill. kr Netto mindreinntekt etter kompensasjon i RNB 2015 på 8,5 mill. kr

62 Høyere utbytte fra aksjeselskaper Drammen kommune vil motta høyere utbytte for 2014 enn lagt til grunn i årets budsjett: Lindum AS Fastsatt utbytte på 11,55 mill. kr, dvs. 0,55 mill. kr mer enn budsjettert Drammen Kino AS Fastsatt utbytte på 6,6 mill. kr - hvorav kommunen skal ha 2,2 mill. kr (1/3). Dette er 1,2 mill kr noe høyere enn budsjettert Energiselskapet Buskerud AS forventet utbytte til hver av eierne på 47,4 mill. kr dvs.7,4 mill. kr mer enn budsjettert. Blir ikke formelt fastsatt av generalforsamlingen før 19. juni

63 Lønnsreserve Bykassens lønnsreserve er basert på en årslønnsvekst på 3,3%. Lønnsoppgjøret i kommunal sektor er avsluttet innenfor en ramme på 3,2%. Dette gir en besparelse på 2,1 mill. kr i år. I tillegg nedjusteres lønnsreserven med 5 millioner kroner som følge av for høy avsetning i

64 Pensjonskostnader Oppdatert aktuarberegning for DKP per januar 2015 viser en mulig netto besparelse i premieavvik og reguleringskostnad samlet - Erfaringsmessig kan det skje store endringer i disse beregningene, og det anbefales ikke å endre budsjettforutsetningene i denne omgang Forslag til bruk av DKP s premiefond som pr. 31. mars 2015 utgjør 168 millioner kroner (Drammen kommunes andel) - Inntil 22 millioner kroner i ekstraordinær rentegarantipremie til styrking av DKP s bufferkapital - Inntil 20 millioner kroner til delvis finansiering av reguleringskostnad

65 Finansbudsjettet status pr. 1. tertial 2015 Vurdering: Reserver i finansbudsjettet er i stor grad tatt ut i 2015 budsjettet. Lånefondets innlån har en gjennomsnittsrente som er noe lavere enn forutsatt, og lånefondets forventes å bli noe bedre enn budsjett. Lavere renteinntekter enn forutsatt i bykassen Årsprognose: Det kan ligge an til en mindreutgift innenfor finansbudsjettet, men det anbefales å avvente utviklingen til 2. tertialrapport

66 Startlån rammen foreslås utvidet Startlån Vedtatt låneramme i økonomiplanen er 120 millioner kroner Innvilget ramme fra Husbanken er 172 millioner kroner 86% av omsøkt låneramme på 200 millioner kroner Det har blitt lånt ut 51,6 millioner kroner til startlån per april mot 32,4 millioner kroner på samme tid i fjor - og kommunens totale utlån er nå 432,3 millioner kroner. Det er per utgangen av april gitt konkrete tilsagn på 11,4 millioner kroner og forhåndsgodkjenninger på 77,4 millioner kroner Prognose utlån 2015: millioner kroner Det foreslås at lånerammen for 2015 oppjusteres tilsvarende Husbankens tilsagn på 172 millioner kroner

67 Disposisjonsfond prognose 2015 Saldo disposisjonsfond pr ,4 Avsetninger i 2015: Budsjettert avsetning opprinnelig budsjett ,8 Avsetning av årsresultat ,0 Bruk i 2015: Bruk til Omdømmeprosjektet ,0 Bruk restmidler "eldremilliarden" (inkl. bidrag Kulturoasen) -4,0 Bruk avsatte kompensasjonsmidler skolestreik ,6 Bruk ekstra planressurser 2014/2015- restmidler tilsagnsramme -11,7 Bruk saldering 1. tertialrapport ,1 Anslag saldo pr ,8 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 128,9 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 55,1 Handlingsreglenes reservekrav pr ,0 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 75,

68 Eieroppfølging aktuelle saker o Energiselskapet Buskerud AS - Justert kapitalstruktur og revidert aksjonæravtale o Drammen kommunale pensjonskasse - Miljøvennlig investeringsportefølje, jfr. formannskapets vedtak sak 121/14 o Drammensregionens IKT (D-IKT) - Forslag til eierstrategi oppfølging av digitaliseringsstrategien o Enter Kompetanse AS - Mulig overtakelse av Buskerud fylkeskommunes Holding AS aksjer til pålydende o Drammensbadet KF og Drammen Drift KF - Resultat per 1. tertial 2015 henholdsvis 0,9 og 1,2 millioner kroner under budsjett o Pågående eierstrategisk arbeid: - Drammen Drift KF, Drammen Kjøkken KF og Drammen Parkering KF 68

69 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

70 Oppsummering (2) 546 barn fra familier med lav inntekt har gratis barnehageplass per 31. mai 2015, og alle barn har fått plass Alle sykehjem i Drammen sertifiseres som Livsgledesykehjem Nytt kunde- og møtesenter i rådhuset gir bedre service Turløyper utbedres for å møte klimaendringer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

2. tertialrapport 2010

2. tertialrapport 2010 2. tertialrapport 2010 Rådmannen i Drammen 19. oktober 2010 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 2.TERTIALRAPPORT 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2010... 5 1.1 STRAMMERE STYRING GIR LAVERE

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag 04.11.2014 Drammen kommune Økonomiplan 2015-2018 Leserveiledning Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2015-2018 er bygget opp i seks

Detaljer

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 2 FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL... 2 3 DRIFTSBUDSJETTET... 5 3.1 FELLESINNTEKTER...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid

Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid ÅRSBERETNING Innhold Innledning... 4 Sentrale utviklingstrekk... 5 Befolkning... 5 Arbeidsledighet... 7 Folkehelseprofilen... 7 Sykefravær :... 9 Likestilling... 9 Etiske retningslinjer... 11 Organisering...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL STATUSRAORT 2015 R. 1. TERTIAL Rådmannen 13.mai 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING... 2 Vedtatt budsjett vs årsprognose... 2 Sammendrag... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer