Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016"

Transkript

1 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 1

2 Statsbudsjettet 2017 Rådmannens foreløpige vurderinger

3 Kommuneopplegget o Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner o Kommunal deflator: uendret på 2,6 pst. o Inntektsveksten er vesentlig høyere enn lagt til grunn i RNB for kommunene utgjør dette 3,1 mrd. kroner o Ekstra skatteinntekter i videreføres ikke i det økonomiske opplegget for 2017 dvs. anslag RNB legges til grunn

4 Kommuneopplegget 2017 Innenfor veksten på millioner kroner i kommunesektorens frie inntekter er det forutsatt å dekke: o Demografi millioner kroner o Pensjonskostnader 850 millioner kroner I tillegg legger regjeringen opp til følgende satsinger/merkinger på 800 millioner kroner innenfor veksten i de frie inntektene: o Tidlig innsats i skolen 150 mill. kr o Opptrappingsplan rus 300 mill. kr o Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering 100 mill. kr o Styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten 50 mill. kr o Fylkesveger 200 mill. kr Handlingsrom på 325 millioner kroner

5 Kommunal deflator: lønns- og prisvekst 2017 * 2017 Deflator 2,6% 2,5% Herav lønnsvekst 2,4% 2,7% Herav prisvekst 3,0% 2,1% Lønn teller knapt 2/3 i deflator *) Anslag lik RNB

6 Ressurskrevende tjenester o Antall mottakere og utgifter vokser fortsatt sterkt o Innslagspunktet økes til kr Øker med kr utover prisjustering - Kompensasjonsgraden uendret på 80 pst. o Dette gir en ekstra belastning for Drammen kommune på 4,3 mill. kr o Gir økt belastning for Drammen kommune allerede i, jfr. anordningsprinsippet

7 Omlegging av refusjonsordningen til enslige mindreårige flyktninger o Det innføres en tilskuddsordning med to satser som erstatter dagens refusjon for barnevernsutgifter og det særskilte tilskuddet til EM o kroner til og med det året barnet fyller 16 år o kroner fra og med det året barnet fyller 17 år o Tilskuddet utbetales fra den måneden vedkommende blir bosatt, og utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år o Kravet fra den eksisterende refusjonsordningen om at det må fattes barnevernsvedtak for å utløse tilskudd bortfaller o Tilskudd funksjonshemming videreføres og utvides også noe slik at det gjelder til fylte 20 år.

8 Frie inntekter vurderinger for Drammen Anslag frie inntekter for Drammen kommune i 2017: mill. kr - Skatt revidert budsjett +2,3% mill. kr - Rammetilskudd SB mill. kr I forhold til oppdatert økonomiplan (jfr. 1. tertialrapport ) gir dette en merinntekt på 7 8 mill. kr - Merinntektene vil i stor grad «spises opp» av eventuell oppfølging av regjeringens «satsinger» og økt egenandel ressurskrevende tjenester

9 Oppsummering (1) Økt skatteinngang (jfr. statsbudsjettet 2017) og stram styring forventes å gi en resultatforbedring på 38,4 millioner kroner Siden forbedret resultat i hovedsak skyldes økte engangsinntekter foreslår rådmannen at dette avsettes til disposisjonsfond

10 Oppsummering (2) Tjenesteområdene styrkes med 15,2 millioner kroner for å kompensere for: Forslag til justering av programområdenes rammer: Programområde Rådmannens forslag Flere utskrivningsklare P02 Oppvekst 2,5 millioner kroner pasienter som trenger mer oppfølging fra kommunen P04 Byutvikling 0,2 millioner kroner Flere barn med vedtak om P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 10,1 millioner kroner opphold utenfor hjemmet Flere barn i sommerskolen P07 Ledelse, organisering og styring 1,0 millioner kroner Worldcup sprint garantiansvar P09 Idrett, park og natur 0,6 millioner kroner Tiltaksutredning luftkvalitet Kompensasjon økt egenandel ressurskrevende tjenester Ekstern bistand momsproblematikk ved P11 Vei P12 Grunnskole 0,5 millioner kroner 0,4 millioner kroner Drammensbadet KF 10

11 Status investeringsbudsjettet per august Mill. kr Regnskap pr Rev. budsjett Endringer 2. tertialrapport Forslag revidert budsjett Drammen bykasse 132,0 409,1-31,2 377,9 Drammen Eiendom KF 166,3 348,9-26,0 322,9 Øvrige kommunale foretak 2,8 2,8 Sum investeringer 298,3 758,0-57,2 703,6 o Påløpte investeringsutgifter på 298,3 mill. kroner per 2. tertial o Ubrukte bevilgninger fra 2015 på 301,5 mill. kroner ble re-bevilget i 1. tertial o For å tilpasse investeringsbudsjettet i forhold til prosjektenes framdrift foreslås årets investeringsramme trukket ned med 57,2 mill. kroner o Investeringsbehovet vurderes på nytt i økonomiplan

12 Sentrale budsjettposter status pr. 2. tertial 12

13 Sentrale budsjettposter oppsummering Skatteanslaget oppjusteres med 41,3 millioner kroner Rammetilskuddet øker med 0,2 millioner kroner - Redusert inntektsutjevning -1,8 mill. kr - Skjønnsmidler fordeling restmidler 2,0 mill. kr Integreringstilskudd mv. oppjusteres med 6,0 millioner kroner - Tilskudd år 1 og år 2-5 4,0 mill. kr - Ekstra tilskudd enslige mindreårige 2,0 mill. kr Refusjon sykelønn av feriepenger engangsinntekt på 6 millioner kroner (periodiseringseffekt nytt HR-system) 13

14 Skatteinngangen bedre utvikling enn forventet Vedtatt budsjett 1) Rev. budsjett 2) Statsb ) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Drammen kommune 5,8 % 6,2 % 8,6 % 4,2 % 4,1 % 5,9 % 5,9 % 8,4 % 8,3 % 8,5 % 9,1 % 9,0 % Nasjonalt nivå 6,0 % 6,4 % 8,6 % 3,3 % 3,2 % 5,4 % 5,3 % 9,0 % 8,1 % 7,6 % 8,2 % 8,2 % 10,0 % Skatteutviklingen i Akkumulert vekst pr. måned 9,0 % 8,0 % Endring prosent 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Budsjett Drammen Drammen kommune Nasjonalt nivå Nasjonal vekst (RNB- ) 1,0 % 0,0 % Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des 14

15 Økonomisk status i programområdene per 2. tertial Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Forbruk i % Budsjett Forslag 2. tertial Regnskap 2015 Millioner kroner Avvik i kr PROGRAMOMRÅDENE 2069,3 2125,0 2110,0-15,0 100,7 % 3322,4-15, ,5 P01 Barnehage 304,7 328,3 328,4 0,1 100,0 % 508,9 0,0 491,2 P02 Oppvekst 158,4 178,1 174,5-3,6 102,1 % 252,1-2,5 251,8 P03 Samfunnssikkerhet 29,7 30,7 30,7-0,0 100,0 % 46,7 0,0 44,0 P04 Byutvikling 22,8 23,1 23,1 0,0 100,0 % 21,3-0,2 24,0 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 779,7 808,6 789,9-18,7 102,4 % 1253,6-10,1 1055,2 P06 Kultur 92,0 94,1 93,9-0,2 100,3 % 143,2 0,0 138,5 P07 Ledelse, organisering og styring 116,3 111,2 109,2-2,0 101,8 % 197,1-1,0 185,9 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 7,5 6,6 6,6 0,0 100,0 % 9,3 0,0 8,7 P09 Idrett, park og natur 47,9 49,7 49,8 0,2 99,7 % 71,5-0,6 69,087 P10 Politisk styring 13,8 15,3 15,1-0,2 101,1 % 26,0 0,0 23,2 P11 Vei 28,2 26,9 27,2 0,3 98,8 % 58,7-0,5 56,6 P12 Grunnskoleundervisning 461,9 453,2 461,9 8,7 98,1 % 757,7-0,4 743,2 P13 Introduksjonstjenester 47,2 28,3 28,6 0,3 99,1 % 70,1 0,0 249,6 P14 Vann og avløp -40,7-29,1-29,0 0,1 100,3 % -93,6 0,0-91,7 15

16 Finansbudsjettet forventer årsresultat i balanse Vurdering: Reserver i finansbudsjettet er i stor grad tatt ut Lånefondets innlån har en gjennomsnittsrente som er noe lavere enn forutsatt, og lånefondets forventes å bli noe bedre enn budsjett. Markedets og bankenes marginpåslag har økt og spiser dermed opp mye av rentegevinsten. 16

17 Forventer 38,4 millioner kroner i forbedret driftsresultat foreslås avsatt til disposisjonsfond Mill. kroner Revidert budsjett pr. 1. tertial Sum tekniske justeringer i 2. tertial Justert budsjett pr Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr. 2. tertial Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt) -75,3 0,0-75,3-38,4-113,7 Årsoppgjørsdisposisjoner 75,4 0,0 75,4 38,4 113,7 Tidligere års regnskapsresultat -160,8 0,0-160,8-160,8 + avsetning til disposisjonsfond 165,3 0,0 165,3 38,4 203,6 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 98,0 0,0 98,0 98,0 - bruk av disposisjonsfond -4,5 0,0-4,5-4,5 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -25,9 0,0-25,9-25,9 - bruk/avsetning VA fond 3,3 0,0 3,3 3,3 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

18 Disposisjonsfond prognose per 2. tertial Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,1 Bruk/avsetning i : Avsetning vedtatt budsjett 4,1 Bruk vedtatt budsjett (til Omdømmeprosjektet) -2,0 Avsetning 1. tertialrapport 161,2 Forslag avsetning i 2. tertialrapport 38,4 Forutsatt bruk i (fullmakter): Til arbeidet med Kommunereformen i -2,5 Restmidler "planløftet" og "eldremilliarden" * -9,3 Forskuttere prosjektering Tilfartsvei Vest (andel av 15 mill. kr) ** -3,8 Andel av stipulert underskudd Legevakta IKS (forslag 2. tertial) -2,0 Prognose saldo per ,3 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 135,6 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 55,5 Handlingsreglenes reservekrav pr (anslag) 191,1 *) "Planløftet" 7,3 mill. kr og "Eldremilliarden" 2,0 mill. kr i restmidler per 1.1. **) Fullmakten gjelder for perioden lagt inn 1/4 i 18

19 Investeringsbudsjettet status pr. 2. tertial 19

20 Drammen bykasses investeringsbudsjett - justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr Foreslåtte endringer Endret periodisering: -33,200 Forslag revidert budsjett Nye informasjons- og styringssystemer 13,360-6,000 7, Applikasjoner - nye inf./styringssytemer 4,723-4,000 0, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate - tilgrensende veier 5,000-5,000 0, Tiltak vannforsyning 41,149-4,200 36, Tiltak avløp 75,697-2,300 73, Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 15,700-11,700 4,000 Nye tiltak/justeringer : 2, Samarbeidstiltak med andre utbyggere 7,915 2,000 9,915 Finansiering: 31, Eksterne låneopptak investeringer -275,394 31, ,194 SUM 0,000 Justert låneramme Drammen bykasse i 244,

21 Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett - justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett Endret periodisering: -26, Erik Olsensgate 3 og 7 - oppgradering 6,000-2,000 4, Ombygging Marienlyst helse- og omsorsgdistrikt 8,000-5,000 3, Brandengen skole - utvidelse 34,300-10,000 24, Brandengen skole - flerbrukshall 10,000-9,000 1,000 Nye tiltak/justeringer : 0,000 Finansiering: 26,000 Bruk av eksterne lån -207,616 26, ,616 SUM 0,000 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF : -181,

22 Gjeldsutvikling prognose Gjeldsutviklingen i Drammen kommunes lånefond eks. Startlån (løpende mill. kroner) Millioner kroner Sum lånegjeld 4 969, , , , ,

23 Gjelden flater ut 6 000,0 Drammen kommunes lånegjeld - utvikling , , , , , , , ,

24 Programområdene status pr. 2. tertial 24

25 P01 Barnehage alle får plass 403 barn har gratis barnehageplass per 31. august mot 441 barn per 31. august 2015 Andel tospråklige barn med gratis barnehageplass er ca 57 prosent Det er god kapasitet på barnehageplasser Alle som ønsker det får barnehageplass Øren barnehage Det er ingen avvik per 2. tertial 25

26 P01 Barnehage økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 150,5 155,8 154,4-1,4 234,7 0,0 Andre driftsutgifter 234,4 253,7 248,5-5,2 383,8 0,0 Sum driftsutgifter 384,9 409,4 402,8-6,6 618,5 0,0 Andre inntekter -71,0-71,8-67,0 4,8-98,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -9,2-9,4-7,5 1,9-11,2 0,0 Sum driftsinntekter -80,2-81,2-74,4 6,7-109,6 0,0 Netto driftsutgifter 304,7 328,3 328,4 0,1 508,9 0,0 26

27 P02 Oppvekst flere barn får tjenester Bekkevollen barne- og avlastningsbolig er ombygd med inntil 14 nye plasser Fem enslige mindreårige får tilbud om opplæring og botilbud ved Danvik folkehøyskole Barnevern: Flere barn får omsorgstilbud utenfor hjemmet. Rådmannen en styrking på 2 millioner kroner i 2. tertial. Kompensasjon på 0,5 millioner kroner for forslag om økt egenandel ressurskrevende tjenester Bekkevollen barne- og avlastningsbolig

28 P02 Oppvekst flere barn og unge får helsetjenester Ressursøkning til Helsetjenester på 5,7 millioner kroner for barn og unge er evaluert: Effektevaluering viser en betydelig styrking av tjenesten og klare prioriteringer for videreutvikling Rådmannen tilrår at det i økonomiplan tilføres 2,2 millioner til det helhetlige og forebyggende helsearbeidet for barn og unge. Helsestasjonen: Alle typer kontakter; lege, fysioterapeut og helsesøster totalt (minus brev inn/ut) Øvrige besøk på helsestasjon utenom rutinekontrollene (Ekstrabesøk) Svangerskapsomsorgen, antall konsultasjoner* *) Ny jordmor ble ansatt sent i 2015, full effekt ventes i Skolehelsetjenesten Alle typer kontakter Helsestasjon for Ungdom (HFU) Alle typer kontakter

29 P02 Oppvekst økonomisk status

30 P03 Samfunnssikkerhet Årsprognosen er i tråd med budsjettet ROS-analyse for langvarig strømbrudd er utarbeidet Det er iverksatt et arbeid for å kartlegge og øke kunnskapsnivået når det gjelder grunnforhold i Drammen. Arbeidet vil gå over to år Losjeplassen, leirgrunn 30

31 P03 Samfunnssikkerhet - status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 29,8 30,8 30,7-0,1 47,1 0,0 Sum driftsutgifter 29,8 30,8 30,7-0,1 47,1 0,0 Andre inntekter -0,1-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Netto driftsutgifter 29,7 30,7 30,7-0,0 46,7 0,0

32 P04 Byutvikling korrupsjonssaken følges opp Korrupsjonssaken følges opp: - Oppfølgingsprosjektet konkrete saker behandles på nytt - Generell risikoanalyse for korrupsjon er utarbeidet for hele kommuneorganisasjonen - Kontrollutvalget ekstern gransking pågår - Ny organisasjonsmodell Byplan - Bevilgning fra 1. tertialrapport dekker behovet i 32

33 P04 Byutvikling Samarbeidsprosjekter: - 2 millioner kroner i anleggsbidrag til belysning i Nordbyveien og til reversering av lyskryss i Telthusgata 0,2 millioner kroner i ekstra bidrag til Buskerudbysamarbeidet i Telthusgata

34 P04 Byutvikling - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 27,5 28,0 29,6 1,5 47,0 0,0 Andre driftsutgifter 8,9 10,7 7,0-3,7 13,6 0,0 Sum driftsutgifter 36,5 38,8 36,6-2,2 60,6 0,0 Andre inntekter -12,9-14,7-13,1 1,6-39,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,7-1,0-0,4 0,6 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -13,7-15,7-13,5 2,2-39,3 0,0 Netto driftsutgifter 22,8 23,1 23,1 0,0 21,3-0,2 34

35 P05 Helse, sosial og omsorg 15 % flere skrives ut fra sykehuset med store hjelpebehov Oversikt over personer skrevet ut fra sykehus: 35

36 P05 Helse, sosial og omsorg Behovet for tjenester fra kommunen, til de som er skrevet ut, er økende Flere eldre med atferdsutfordringer enn forutsatt har hatt behov for et omfattende hjelpetilbud i institusjon Økt kommunal egenandel for ressurskrevende tjenester, jfr. statsbudsjett 2017 Rådmannen foreslår en rammeøkning på 10,1 millioner kroner Strømsø bo- og servicesenter

37 P05 Helse, sosial og omsorg - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 631,6 638,4 619,7-18,8 982,6 0,0 Andre driftsutgifter 310,8 325,4 306,0-19,4 520,2 0,0 Sum driftsutgifter 942,4 963,8 925,7-38,1 1502,8 0,0 Andre inntekter -123,2-122,2-110,0 12,2-211,2 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -39,5-33,0-25,7 7,3-37,9 0,0 Sum driftsinntekter -162,7-155,2-135,8 19,4-249,2 0,0 Netto driftsutgifter 779,7 808,6 789,9-18,7 1253,6 0,

38 P06 Kultur status Programområdet styrer mot balanse Drammen kommune stiller utvidet selvskyldnergaranti fra 2 til 3 millioner kroner til nytt orgel i Tangen kirke.

39 P06 Kultur økonomisk status

40 P07 Ledelse, organisering og styring nødvendig organisasjonsutvikling Rådmannen foreslår at det bevilges 1 million kroner for å dekke økte utgifter til ekstern bistand blant annet til momsproblematikken ved Drammensbadet KF Multimedieenhet etableres for å legge til rette for god dialog med innbyggerne. Driftsutgifter dekkes innenfor eksisterende rammer. nye nettsider

41 P07 Ledelse, organisering og styring økonomisk status Driftsregnskap per 31. August Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 67,3 72,2 71,5-0,7 112,9 0,0 Andre driftsutgifter 78,0 70,1 67,5-2,6 124,7 0,0 Sum driftsutgifter 145,3 142,2 139,0-3,2 237,6 0,0 Andre inntekter -27,6-29,9-29,2 0,7-39,6 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -1,3-1,2-0,6 0,6-0,9 0,0 Sum driftsinntekter -29,0-31,1-29,8 1,3-40,5 0,0 Netto driftsutgifter 116,3 111,2 109,2-2,0 197,1-1,00

42 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring - status Arbeid med strategisk næringsplan er igangsatt, og fremmes for bystyret i 2017 Det er lagt frem egen sak om et samarbeidsprosjekt med næringslivet næringsvekst 2020 Det er lagt frem egen sak om arbeidet med gründersenter. Videre arbeid skal skje i samarbeid med næringslivet gjennom samarbeidsprosjektet Næringsvekst

43 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring økonomisk status Driftsregnskap per 31. August Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 8,7 7,3 7,1-0,2 9,9 0,0 Sum driftsutgifter 8,7 7,3 7,1-0,2 9,9 0,0 Andre inntekter -1,3-0,7-0,4 0,2-0,6 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -1,3-0,7-0,4 0,2-0,6 0,0 Netto driftsutgifter 7,5 6,6 6,6 0,0 9,3 0,0 43

44 P09 Idrett, park og natur garantiansvar Worldcup skisprint Det bevilges 0,6 millioner kroner til å dekke kommunalt garantibeløp i forbindelse med årets World cup Skisprint Kunstgressbanen på Fjell ble åpnet 19. august Programområdet ventes å være i balanse ved årets utgang Kunstgressbanen på Fjell 44

45 P09 Idrett, park og natur - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 8,5 8,8 8,6-0,2 13,7 0,0 Andre driftsutgifter 48,1 48,4 48,1-0,3 72,4 0,0 Sum driftsutgifter 56,6 57,3 56,8-0,5 86,0 0,0 Andre inntekter -8,1-7,5-6,9 0,6-14,6 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,6-0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -8,7-7,6-6,9 0,6-14,6 0,0 Netto driftsutgifter 47,9 49,7 49,8 0,2 71,5-0,6 45

46 P10 Politisk styring Drammen og Svelvik har vedtatt å slå seg sammen. Fylkesmannen anbefaler en ny kommune bestående av Lier, Svelvik, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Regjeringen planlegger å legge frem sak om ny kommunestruktur våren Svelvik og Drammen vil kartlegge kommunenes eierskap og ulike former for nærdemokrati. Felles politiske møter høsten

47 P10 Politisk styring Programområdet styrer mot balanse g p p g Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 5,5 6,7 5,1-1,6 8,1 0,0 Andre driftsutgifter 8,5 9,1 10,2 1,1 18,1 0,0 Sum driftsutgifter 14,0 15,8 15,3-0,5 26,2 0,0 Andre inntekter -0,4-0,5-0,2 0,3-0,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,2-0,5-0,2 0,3-0,3 0,0 Netto driftsutgifter 13,8 15,3 15,1-0,2 26,0 0,0

48 P11 Vei - status Det foreslås bevilget 0,5 millioner kroner til å gjennomføre tiltaksutredning for luftkvalitet. Dette er pålagt Drammen kommune av Miljødirektoratet. Alle gråsoneveier i kommunen er nå klassifisert som enten kommunal vei eller privat vei. Programområdet ventes å være i balanse ved årets utgang. Rundtom 48

49 P11 Vei - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 6,9 7,3 8,1 0,9 12,3 0,0 Andre driftsutgifter 29,0 29,4 22,0-7,4 49,4 0,0 Sum driftsutgifter 35,9 36,7 30,2-6,5 61,8 0,0 Andre inntekter -7,7-9,8-3,0 6,9-3,1 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -7,8-9,8-3,0 6,9-3,1 0,0 Netto driftsutgifter 28,2 26,9 27,2 0,3 58,7-0,5 49

50 P12 Grunnskole aktivitetsskolen startet opp Sommerskolen vokser. I deltok hele 950 elever på sommerskole. Det er 300 flere elever enn i Rådmannen foreslår 0,4 millioner kroner til å dekke utgifter til flere plasser Aktivitetsskole på Fjell og Brandengen startet opp i august. Det er flere elever som benytter seg av aktivitetsskoletilbudet i år sammenlignet med SFO-tilbudet i fjor Sommerskolen

51 P12 Grunnskole økonomisk status Driftsregnskap per 31. August Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 325,0 329,9 326,9-3,1 518,3 0,0 Andre driftsutgifter 195,5 201,8 183,1-18,6 310,9 0,0 Sum driftsutgifter 520,5 531,7 510,0-21,7 829,2 0,0 Andre inntekter -43,3-63,0-38,5 24,5-58,6 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -15,3-15,5-9,6 5,9-12,9 0,0 Sum driftsinntekter -58,6-78,5-48,1 30,4-71,6 0,0 Netto driftsutgifter 461,9 453,2 462,0 8,8 757,7-0,4

52 P 13 Introduksjonstjenester Kommunen er i rute med bosetting av flyktninger. Per 2.tertial er 143 av 170 flyktninger bosatt Om lag 53 prosent av deltakerne har gått over i arbeid eller videregående utdanning etter endt introduksjonsprogram hittil i år (tallet for 2015: 34 prosent) Klasse fra Introduksjonssenteret

53 P 13 Introduksjonstjenester Handlingsplan for mangfoldog inkludering legges frem for bystyret i oktober Det er en økning av deltakere på introduksjonsprogrammet Programområdet forventes å gå i balanse i

54 P13 Introduksjonstjenester - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 50,9 56,0 53,8-2,2 90,5 0,0 Andre driftsutgifter 25,2 21,9 15,9-6,0 33,3 0,0 Sum driftsutgifter 76,1 77,8 69,6-8,2 123,8 0,0 Andre inntekter -27,1-48,7-40,3 8,4-52,5 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -1,8-0,8-0,8-0,0-1,2 0,0 Sum driftsinntekter -28,9-49,5-41,1 8,4-53,7 0,0 Netto driftsutgifter 47,2 28,3 28,6 0,3 70,1 0,

55 P14 Vann og avløp - status Årsprognose viser at programområdet vil få driftsresultat innenfor budsjett. Per 2. tertial er det påløpt investeringsutgifter for 53 millioner kroner av en ramme på 132,5 millioner kroner. Som følge av noe forskjøvet framdrift og gunstig entreprenørmarked foreslås 18 millioner kroner av årets investeringsramme trukket inn 55

56 P14 Vann og avløp - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 16,0 17,1 17,1 0,0 27,0 0,0 Andre driftsutgifter 63,9 70,7 70,6-0,1 119,2 0,0 Sum driftsutgifter 79,9 87,7 87,7-0,0 146,1 0,0 Andre inntekter -120,5-116,6-116,3 0,2-239,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,1-0,2-0,3-0,1-0,5 0,0 Sum driftsinntekter -120,6-116,8-116,7 0,1-239,8 0,0 Netto driftsutgifter -40,7-29,1-29,0 0,1-93,6 0,0 56

57 Drammensbadet KF - merverdiavgift 1. Skatt sør har varslet etterberegning av merverdiavgift knyttet til bygging og drift av Drammensbadet KF. Samlet sett er varslet etterberegning på omlag 65 millioner kroner med tillegg av lovpålagte renter. Drammen kommune har utarbeidet tilsvar som avviser avgiftskravet. Saken er nå til behandling i Skatt Sør. 2. Kommunen har etter juridisk anbefaling akseptert at Drammensbadet KF i skattemessigforstand er å anse som et «badeland». Rådmannen legger med dette opp til at det fra 1. januar 2017 skal beregnes 10 % moms på billettinntektene. Rådmannen vil komme tilbake til ulike modeller for hvordan dette kan håndteres i økonomiplan Forslag til vedtak: Drammensbadet KF skal fra 1. januar 2017 tillegge merverdiavgift med lav sats for betalinger som gir rett til inngang til badeanlegget

58 Legevakta i Drammensregionen IKS stipulert underskudd for Lier kommune har fra 1. juni sagt opp 2,1 plasser ved døgnposten. Dette har gitt et inntektstap for Legevakta på om lag 2 millioner kroner for. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 2,0 millioner kroner fra disposisjonsfondet til dekning av Drammen kommunes andel av stipulert underskudd i Legevakta i Drammensregionen IKS for

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 1 Oppsummering (1): Tjenesteområdene styrkes med 8,2 millioner kroner: Økt bosetting av flyktninger Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen Nytt møtesenter og

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober 2017 10.10.2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Fylkesmannen i Buskerud 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon 7. juni 2016

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon 7. juni 2016 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport Presentasjon 7. juni Illustrasjon kollektivterminal ombygging av Bragernes Torg Nedre Neste etappe Oppsummering (1) Årsprognosen tilsier netto driftsresultat i

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

2. tertialrapport 2016

2. tertialrapport 2016 2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag 11. oktober 2016 Drammen kommune 2. tertialrapport 2016 2.TERTIALRAPPORT 2016 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2016... 8 Del 2 Økonomi

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere Statsbudsjettet 2016 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 06.10.2015 Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd til kommunene på 500 mill. kr Vedlikehold

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Oppvekst- og utdanningskomiteen 14. november 2018 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 RÅDMANNEN 31. MARS 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2017... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Programområdene

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 01-14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2017-2020 for 2017-2020 P01 Barnehage Opprinnelig budsjett 506 163 506 163 506 163 506 163 Deflator 4 971 4 971

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Presentasjon til Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg 14. november 2017 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon i formannskapet 14. juni 2016

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon i formannskapet 14. juni 2016 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon i formannskapet 14. juni 2016 Illustrasjon kollektivterminal ombygging av Bragernes Torg Nedre Neste etappe Oppsummering (1) Årsprognosen tilsier

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Oppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for

Oppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2014 Oppsummering Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for Utvidet tilbud

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10. Rådmannen i Drammen 3. desember Drammen bykasse - rapport pr. 31.10. 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per

Drammen bykasse Økonomirapport per Drammen bykasse Økonomirapport per 31.05 2017 Rådmannen, 30. juni 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS, Telemark 11. oktober 2016

Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS, Telemark 11. oktober 2016 Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS, Telemark 11. oktober 2016 Norge, annerledeslandet men på en ny måte 2 Nedgangen har så langt først og fremst vært konsentrert til oljetilknyttede næringer og regioner

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.05.2016 Rådmannen i Drammen 15. juli 2016 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status per utgangen av mai d.å. Selv

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus for programområdene... 7 01 Barnehage... 7 02 Oppvekst... 8

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

2. tertialrapport 2017

2. tertialrapport 2017 2. tertialrapport 2017 Rådmannens forslag 10. oktober 2017 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Innholdsfortegnelse Rådmannens forslag til vedtak:... 4 Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2017... 8

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen. Statens hus, Trondheim 6.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen. Statens hus, Trondheim 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen Statens hus, Trondheim 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

1. tertialrapport 2013

1. tertialrapport 2013 1. tertialrapport Rådmannens forslag Presentasjon for Formannskapet Tirsdag 11. juni Bekkevollen barnebolig Oppsummering (1) Regnskapsstatus pr. 1. tertial : Netto merforbruk i programområdene med 31,3

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres utfordringer innenfor

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for fremtiden Kommuneøkonomien 2016 Skatteanslaget oppjustert

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Rådmannen, 25. november 2016 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2016... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4.

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer