Oppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for"

Transkript

1 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2014

2 Oppsummering Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for Utvidet tilbud i skolehelsetjenesten Det opprettes stilling som frivillighetskoordinator Til tross for skattesvikt og merforbruk innenfor enkelte programområder viser 2. Tertialrapport en svak forbedring i netto driftsresultat blant annet som følge av økt utbytte fra aksjeselskaper Skolestreik

3 Årsprognose pr. 2. tertial 2014 Årsprognose pr. 2. tertialrapport 2014 Mill. kroner Anslått merforbruk i programområdene samlet i størrelse mill. kr -38,8 Skatt og rammetilskudd - anslag mindreintekt -25,0 Merinntekter integreringstilskudd 3,0 Merinntekter utbytte og eieruttak 53,0 Mindreutgifter finansbudsjettet 2,0 Erstatnming forlik regresskrav "brøyetkontraktsaken" 5,5 Besparelse lønnsreserve - forskjøvet iverksettelse av lønnsoppgjør 6,6 Prognose endring netto driftsresultat 6,3 o Prognosen tilsier forbedring i netto driftsresultat med 6,3 mill. kr o De positive salderingspostene er i hovedsak av engangskarakter og kan ikke påregnes videreført og vil dermed gi en utfordring i

4 Programområdene tilføres 38,8 mill. kr i 2014 P01 Barnehage tilskudd private bh. etterberegn P02 Oppvekst merforbruk årsprognose P03 Samfunnssikkerhet ny fordelingsnøkkel DRBV P05 Helse og omsorg - merforbruk årsprognose P11 Samferdsel husleie ny tribune Marienlyst mv. P12 Grunnskole overføring til inv.budsjettet P13 Sosiale tjenester overføring til inv.budsjettet 1,9 mill. kr 6,0 mill. kr -2,9 mill. kr 35,0 mill. kr 0,6 mill. kr -1,0 mill. kr -0,8 mill. kr

5 Svak skatteinngang nasjonalt og lokalt 4,0 % Skatteutviklingen i 2014 Akkumulert vekst pr. måned 3,0 % 2,0 % Aksetittel 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % Jan Feb 3) Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Drammen kommune Nasjonalt nivå Drammen kommune bud Nasjonal vekst RNB ,0 % -4,0 % -5,0 % Vurdering: Skatteinngangen i Drammen tom. august viser nedgang på 1,0% i forhold til Dette er betydelig svakere enn budsjettforutsetningen på 2,0% vekst. Nasjonal skatteinngang på 2,0% er også svakere enn forutsetningen i RNB om 3,0% vekst. Der et er pr. i dag stor usikkerhet knyttet til hvor årets skatteinngang vil ende. Rådmannen legger foreløpig til grunn at det kan bli netto mindreinntekt fra skatt og rammetilskudd opp mot 25 mill. kr. Dette er basert på skatteutvikling på -0,4% lokalt og +2,0% nasjonalt 5

6 Integreringstilskudd mv. Merinntekt på 5,0 mill. kr pr. august Status bosetting av flyktninger pr. august 2014 viser at bosettingen er i rute Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2014 Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,22 % Enslige mindreårige ,00 % Sum bosatte ,00 % Familiegjenforening 20 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 124 Tilskudd år 1 og Tilskudd år 2-5 ligger an til å bli noe høyere enn budsjettert Årsprognose merinntekt i størrelse 2-4 mill. kr forutsatt at vedtatt bosetting oppfylles

7 Høyt utbytte fra aksjeselskaper Drammen kommune mottar i år betydelig høyere utbytte for 2013 enn lagt til grunn i årets budsjett: Lindum AS fastsatt utbytte på 21,3 mill. kr, dvs. 11,3 mill. kr mer enn budsjettert. Allerede innarbeidet i budsjettet (1. tertialrapport) Energiselskapet Buskerud AS fastsatt utbytte til hver av eierne på 93 mill. kr dvs. 53 mill. kr mer enn budsjettert. Drammen Kino AS fastsatt utbytte i størrelse 1,9 mill. kr (Drammens andel) dvs. noe høyere enn budsjettert forutsetning på 1 mill. kr

8 Lønnsreserven nedjusteres o Årets lønnsvekst nedjustert fra 3,5 til 3,3% i 1. tertialrapport - Lønnsreserven nedjustert med 4 mill. kr o Utsatt virkningsdato for organisasjoner som deltok i streiken (fra 1.5 til 1.9): - Gir engangsbesparelse på 6,6 mill. kr i år - Lønnsreserven reduseres tilsvarende - Mulig innsparing ut over dette, men det foreslås ikke ytterligere nedjustering siden deler av lønnsoppgjøret ennå ikke er avsluttet

9 Pensjonskostnader bruk av premiefond o o Oppdatert aktuarberegning for DKP indikerer en mulig besparelse i størrelse 5-10 mill. kr i netto effekt premieavvik og reguleringskostnad Erfaringsmessig kan det skje store endringer i disse beregningene, og rådmannen legger ikke opp budsjettmessige endringer o Det foreslås bruk av 20 mill. kr fra DKP s premiefond: - Drammen kommunes andel av DKP s premiefond er 83,6 mill. kr pr Premiefondet kan kun benyttes til å betale premie og det er kommunen som bestemmer når og hvor mye som skal disponeres fra fondet - Det foreslås at det disponeres 20 mill. kr fra DKP s premiefond til delvis inndekning av årets reguleringspremie (vil anslagsvis utgjøre mill. kr) - Gir ingen direkte resultateffekt i 2014 (lavere betalt premie = lavere premieavvik), men vil redusere neste års amortiseringskostnad med nesten 3 mill. kr - Gir positiv virkning på kommunens likviditet

10 Finansbudsjettet fortsatt lave renteutgifter Finansområdet rapporterer i henhold til periodisert budsjett per 1. tertial Norges Bank opprettholdt styringsrenten på 1,5% på siste rentemøte 18. september Fortsatt lavt rentenivå selv om 3 mnd Nibor har vært svakt stigende fra et snitt på 1,66% i januar til et snitt på 1,73% pr. august Det er tatt opp 200 mill. kr i nye lån hittil i Lånegjeld pr. utgangen av august er på mill. kr anslag mill. kr ved årets utgang - Rentesikret andel av låneporteføljen er 50,2% pr. utgangen av august ned fra 51,5% ved inngangen til 2014 Lånefondets kontantresultat forbedres med 2,0 mill. kr - Lavere innlånsrenter enn budsjettert i Lånefondet

11 Startlån lånetilsagn ventes å dekke behovet (1) Startlån Vedtatt låneramme i økonomiplanen er 120 millioner kroner Innvilget ramme fra Husbanken er 82% av søknad som utgjør 98,4 millioner kroner Drammen har også fått en tilleggsbevilgning på 10,69 millioner kroner Totalt tilsagn fra Husbanken utgjør 109,1 millioner kroner Det har blitt lånt ut 58,7 millioner kroner til startlån per august samt gitt konkret tilsagn og forhåndsgodkjenninger for 56,7 mill. kr Kommunens totale utlån er nå 350,2 millioner Prognose utlån i2014 er 107,6 mill. kr Husbankens tilsagn korrigert for utbetaling ut over rammen i fjor

12 Startlån lånetilsagn ventes å dekke behovet (2) *) Prognose

13 Saldering av revidert driftsbudsjett 2014 Mill kroner Revidert budsjett pr Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -2,8 0,2-2,6-6,3-8,9 Årsoppgjørsdisposisjoner 2,8-0,3 2,6 6,3 8,9 Tidligere års regnskapsresultat -61,6-61,6-61,6 + avsetning til disposisjonsfond 62,1 62,1 4,5 66,6 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 39,1 39,1 1,8 40,9 - bruk av disposisjonsfond -13,2-0,3-13,4-13,4 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -22,1-22,1-22,1 - bruk/avsetning VA fond -1,6-1,6-1,6 Årsresultat (+ angir underdekning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Endring i netto driftsresultat/saldering revidert budsjett: o Forbedring netto driftsresultat 6,3 mill. kr o Disponeres til: Overføring til investeringsbudsjettet 1,8 mill. kr Avsetning til disposisjonsfond 4,5 mill. kr

14 Disposisjonsfondet oppfyller handlingsregelen Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,2 Bruk/avsetning 1. tertialrapport 2014: + Overskudd ,6 - Bruk 1. tertialrapport 2014 (mer-/mindreforbruk) -11,2 Reserve pr. 1. tetrial ,6 Forutsatt avsetning/disponering i 2014: + Avsetning 2. tertialrapport ,5 - Bruk til Omdømmeprosjektet ) -2,0 - Bruk økte planressurser i 2014 (jfr. tilsagnsramme) 2) -8,0 - Bruk Kulturoasen i 2014 (omdisponert fra "Eldremilliarden) 3) -0,3 - Bruk restmidler "Eldremilliarden" 4) -3,9 Anslag disposisjonsfond pr ) 215,9 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 126,5 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 52,3 Handlingsreglenes reservekrav pr ,8 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 37,2 1) Årlig bidrag til Omdømmeprosjektet med 2 mill. kr tom ) Foreslått tilksagnsramme på 15 mill. kr til planressurser ) Årlig bidrag til Kulturoasen på kr i perioden ) Udisponerte midler fra "Eldremilliarden" pr. utgangen av 2013 forutsettes brukt i ) I anslått saldo pr inngår 11,3 mill. kr som er forutsatt disponert til: - Omdømmeprosjektet i 2015 og 2016 (4 mill. kr) 14

15 Investeringsbudsjettet 2014 justeringer pr. 2. tertial Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2014 pr Foreslåtte endringer Nye tiltak/justeringer 2014: 26,809 Forslag Justert budsjett Samarbeid med andre utbyggere 1,507 3,000 4, Inventar og utstyr i skolene -0,735 1,021 0, Inventar og utstyr - oppgradering Introduksjonssentr. -0,788 0,788 0, Investeringsramme avløp 84,314 22, ,314 Finansiering: -26, Overføring fra driftsbudsjettet -39,104-1,809-40, Bruk av eksterne lån -288,295-25, ,295 SUM 0,000 Justert låneramme Drammen bykasse i ,

16 Revidert driftsbudsjett per (1) Mill kroner Revidert budsjett pr Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Rammer pr. programområde 1-14: 3 036,2 17, ,7 38, ,5 01 Barnehage 442,2 16,1 458,3 1,9 460,2 02 Oppvekst 215,0 215,0 6,0 221,0 03 Samfunnssikkerhet 44,4 44,4-2,9 41,5 04 Byutvikling 16,4 16,4 16,4 05 Helse 1020,5 1,1 1021,6 35,0 1056,6 06 Kultur 135,6 0,3 135,9 135,9 07 Ledelse, org. og styring 174,5 0,4 174,8 174,8 08 Kompetanse, markedsføring, næring 8,6 8,6 8,6 10 Politisk styring 17,1 17,1 17,1 11 Samferdsel og fellesarealer 116,7 116,7 0,6 117,3 12 Grunnskole 685,8-0,2 685,6-1,0 684,6 13 Sosiale tjenester 247,0 247,0-0,8 246,2 14 Vann og avløp -87,6-0,1-87,6-87,

17 Revidert driftsbudsjett per (2) Mill kroner Revidert budsjett pr Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Sentrale inntekter ,9-0, ,3 22, ,3 Skatt , ,7 39, ,4 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd ,3-0, ,7-14, ,0 Integreringstilskudd -98,9-98,9-3,0-101,9 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,2-1,2-1,2 Kompensasjonstilskudd -20,7-20,7-20,7 Finansielle poster 105,0 0,0 105,0-2,0 103,0 Renteutgifter 84,2 84,2 84,2 Renteinntekter -32,2-32,2-32,2 Avdrag på lån=netto avdrag 64,9 64,9 64,9 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -11,9-11,9-2,0-13,

18 Revidert driftsbudsjett per (3) Mill kroner Revidert budsjett pr Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Overføring til/fra komm. bedrifter -119,6 0,0-119,6-53,0-172,6 Lindum AS - utbytte -21,3-21,3-21,3 Drammen Drift KF (undersk. 2012) 6,0 6,0 6,0 Drammen Eiendom KF - eieruttak -46,7-46,7-46,7 Energiselskapet Buskerud AS -40,0-40,0-53,0-93,0 Drammen Kjøkken KF - eieruttak -2,2-2,2-2,2 Drammen Parkering KF - eieruttak -13,6-13,6-13,6 Drammen Drift KF - eieruttak -0,9-0,9 0,9 0,0 Drammen Kino AS - utbytte -1,0-1,0-0,9-1,9 Fellesutgifter/ufordelte poster 185,5-16,9 168,6-12,1 156,5 Årets premieavvik (Å190) -91,2-91,2-91,2 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 60,7 60,7 60,7 Premieavsetning (Å192) 20,0-16,0 4,0 4,0 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 0,0 0,0 Reguleringskostnad pensjon 133,8 133,8 133,8 Avsetning lønnsreserve 67,5-0,9 66,6-6,6 60,0 Budsjettforutsetning fellesposter -6,0-6,0-5,5-11,5 Sikringstilskudd pensjon 0,7 0,7 0,7 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 150,0 150,0 150,0 Motpost avskrivninger -150,0-150,0-150,0 Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -2,8 0,2-2,6-6,3 18-8,9

19 Revidert driftsbudsjett per (4) Mill kroner Revidert budsjett pr Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -2,8 0,2-2,6-6,3-8,9 Årsoppgjørsdisposisjoner 2,8-0,3 2,6 6,3 8,9 Tidligere års regnskapsresultat -61,6-61,6-61,6 + avsetning til disposisjonsfond 62,1 62,1 4,5 66,6 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 39,1 39,1 1,8 40,9 - bruk av disposisjonsfond -13,2-0,3-13,4-13,4 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -22,1-22,1-22,1 - bruk/avsetning VA fond -1,6-1,6-1,6 Årsresultat (+ angir underdekning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

20 P01: Gratis barnehage til familier med lav inntekt For å bedre integreringen, motvirke sosial ulikhet og stimulere barnas språkutvikling, innfører Drammen kommune gratis barnehage for lavinntektsfamilier med inntekt under 4G fra 1. oktober 2014 Lavere aktivitet enn budsjettert, innsparingskrav i 1. tertial samt høyere reguleringspremier enn forutsatt utfordrer overordnet økonomisk ramme Nødvendige tilpasninger er iverksatt for å imøtekomme utfordringene Det ble satt av 1,9 millioner kroner for lite til etterberegning av tilskudd til private barnehager for Rådmannen foreslår derfor å styrke programområdet med 1,9 millioner Aronsløkka barnehage 20

21 P01 Barnehage Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Prognose 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 134,5 141,6 141,1-0,5 218,7 Andre driftsutgifter 198,2 232,9 231,7-1,2 343,5 Sum driftsutgifter 332,7 374,5 372,8-1,7 562,2 Andre inntekter -58,8-58,8-59,1-0,3-91,5 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -7,5-8,5-8,4 0,0-12,6 Sum driftsinntekter -66,3-67,3-67,5-0,3-104,1 Netto driftsutgifter 266,4 307,2 305,2-2,0 458,1-1,9 21

22 P02: Flere barn for omsorg (1) Rådmannen styrker skolehelsetjenesten for videregående skole med 0,6 millioner kroner, og det rekrutteres 1 helsesøster som bl.a. skal ha kontorplass på Drammen og Åssiden vgs. Stillingen skal jobbe nært med fagmiljøet i helsestasjon for ungdom. I september 2014 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i helsestasjon for ungdom. 61 av 66 brukere gir helsestasjon for ungdom høyeste skår på en skala fra 1 til 10. Helsestasjon for ungdom fanger også opp flere unge som ikke går på videregående skole. Helsestasjon for ungdom 22

23 P02: Flere barn for omsorg (2) Barnevernet har fortsatt budsjettmessige utfordringer, og rådmannen foreslår å styrke området med 6 millioner kr i 2. tertial. Senter for oppvekst legger om tjenesteproduksjon for å bedre tilbudet til barna, og sikre bedre kostnadskontroll. Senter for oppvekst 23

24 P02 Oppvekst Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbudsjett 2014 Prognose 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 126,8 127,7 127,9 0,2 201,6 Andre driftsutgifter 52,5 48,7 44,8-3,9 79,7 Sum driftsutgifter 179,3 176,5 172,7-3,8 281,3 Andre inntekter -18,6-22,4-24,2-1,8-58,2 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -6,5-5,8-5,3 0,5-7,9 Sum driftsinntekter -25,1-28,2-29,5-1,4-66,1 Netto driftsutgifter 154,2 148,3 143,2-5,1 215,2-6,0 24

25 P03: Rettferdig fordeling av utgifter til DRBV De åtte eierkommunene til Drammensregionens brannvesen IKS har i første halvår vedtatt ny eierfordelingsnøkkel, noe som medfører at eiertilskuddet fra Drammen reduseres med 3,8 millioner kroner. Som følge av dette tilsier årsprognosen for programområdet et mindreforbruk innenfor programområdet opp mot 2,9 millioner kroner. Rådmannen foreslår at budsjettet justeres tilsvarende. Tilfluktsrom i Bragernesåsen 25

26 P03 Samfunnssikkerhet Driftsregnskap per 31. august 2014 for programområde Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Prognose 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 27,0 30,3 29,8-0,5 44,8 Sum driftsutgifter 27,0 30,3 29,8-0,5 44,8 Andre inntekter -0,1-0,1 0,0 0,1-0,3 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1-0,1 0,0 0,1-0,3 Netto driftsutgifter 26,9 30,2 29,8-0,4 44,5 2,9 26

27 P04 Byutvikling Prognose, økonomi: Vil levere resultat i balanse Selvkost oppnådd i løpet av året Foreslår 3 millioner kroner til samarbeidsprosjekter med utbyggere: Grunnerverv og gebyrer (1,8 mill. kr.) Nedre Torggate og Amt Bloms gate, prosjektering (0,6 mill. kr.) Prosjektering av friidrettsbane (0,6 mill. kr.) Bybrua 27

28 P04 Byutvikling Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbudsj 2014 Prognose 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 26,0 25,8 26,0 0,1 41,4 Andre driftsutgifter 11,6 9,4 9,0-0,4 14,6 Sum driftsutgifter 37,6 35,2 35,0-0,3 56,0 Andre inntekter -13,0-12,0-11,4 0,5-39,1 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,9-0,5-0,5 0,1-0,5 Sum driftsinntekter -13,9-12,5-11,9 0,6-39,6 Netto driftsutgifter 23,7 22,7 23,1 0,3 16,4 0,0 28

29 P05: Omstilling i helse og omsorg virker, men tar tid Programområdet har per 2. tertial et merforbruk på 22 millioner kroner. Prognosen for året er et avvik på ca. 35 millioner kroner, og rådmannen foreslår en engangsbevilgning på tilsvarende beløp for å dekke inn merforbruket i Omstillingsarbeidet gir resultater i de fleste virksomheter Det tar likevel tid før alle effekter av omstillingsarbeidet kan realiseres. Dette gjelder spesielt Drammen helsehus og Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt. Tjenestetildeling og samordning har store avvik men et begrenset handlingsrom for omstilling. Glow filming 15. mai

30 P05: Omstilling i helse og omsorg virker, men tar tid 30

31 P05 Helse og omsorg Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader * 530,5 542,3 506,1-36,2 812,9 Andre driftsutgifter 262,3 278,0 267,1-10,9 411,1 Sum driftsutgifter 792,8 820,3 773,2-47,1 1224,0 Andre inntekter -86,6-93,4-86,4 7,0-177,1 Refusjon sykelønn/ fødselspenger * -30,8-35,0-17,0 18,0-25,2 Sum driftsinntekter -117,3-128,4-103,4 25,0-202,3 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 675,5 691,9 669,8-22,0 1021,

32 P06 Kultur Politiske vedtak er fulgt opp Programområdet viser et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner og styrer mot et årsresultat i balanse Drammensbiblioteket 32

33 P06 Kultur Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Årsbud Prognose Millioner kroner pr pr pr Lønn inkludert sosiale kostnader 30,5 31,2 31,5 0,3 47,8 Andre driftsutgifter 72,6 74,8 75,1 0,3 113,3 Sum driftsutgifter 103,1 106,0 106,6 0,6 161,1 Andre inntekter -17,3-18,1-18,2-0,1-24,5 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,7-0,7-0,4 0,3-0,6 Sum driftsinntekter -18,0-18,8-18,6 0,2-25,1 Netto driftsutgifter 85,1 87,2 88,0 0,8 136,0 0 33

34 P07 Ledelse, organisering og styring Økonomi Årsprognosen tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Utvikling av rådhuset Ulike alternativer for fremtidig rådhusutvikling vurderes Ombyggingen har vært anbud. Kontraktsforhandlinger pågår Frivillighetskoordinator I samsvar med Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform etableres funksjonen som frivillighetskoordinator høsten Kreativt idéverksted rådhusprosjektet Digitalisering Digitaliseringsstrategi for Drammen kommune fremmes høsten

35 P07 Ledelse, organisering og styring Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 63,2 62,1 64,2 2,1 100,5 Andre driftsutgifter 66,6 70,1 67,6-2,5 108,4 Sum driftsutgifter 129,8 132,2 131,8-0,4 208,9 Andre inntekter -20,0-19,5-19,7-0,2-32,7 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -2,3-2,2-1,0 1,2-1,5 Sum driftsinntekter -22,3-21,7-20,7 1,0-34,2 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 107,5 110,5 111,1 0,6 174,7 0,0 35

36 P08: Markedsføring av en næringsvennlig region Drammen kommune har tatt ansvar for å koordinere arbeidet med markedsføring av D5-regionen. Det er søkt om regionale utviklingsmidler til arbeidet. Programområdet har et mindreforbruk pr. 2.tertial på 0,3 millioner kroner. Årsprognosen tilsier et mindreforbruk som vil ligge mellom 0,5-1 millioner kroner avhengig av aktivitetsnivå. Rådmannens foreslår at programområdets budsjett opprettholdes. Næringslivets dag 16. september

37 P08 Kompetanse, markedsføring og næring Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Prognose 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 5,2 5,7 5,5-0,2 9,6 Sum driftsutgifter 5,2 5,7 5,5-0,2 9,6 Andre inntekter -0,9-1,2-0,7 0,5-1,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,9-1,2-0,7 0,5-1,0 Netto driftsutgifter 4,3 4,5 4,8 0,3 8,6 0,0 37

38 P10 Politisk styring Programområdet rapporterer et forbuk i tråd med budsjett per 2. tertial og årsprognosen tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett Det er ingen øvrige forhold ut over økonomisk status å rapportere per 2. tertial. Grunnlovsjubileet, utstilling Servicetorget 38

39 P10 Politisk styring Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 4,8 5,1 5,4 0,3 8,1 Andre driftsutgifter 7,6 7,3 6,9-0,3 9,2 Sum driftsutgifter 12,4 12,4 12,3-0,0 17,3 Andre inntekter -0,3-0,2-0,1 0,1-0,2 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,3-0,2-0,1 0,1-0,2 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 12,1 12,2 12,2 0,0 17,1 0,0 39

40 P11 Samferdsel og fellesarealer (1) Ny tribune på Marienlyst er ferdigstilt og Marienlyst stadion tilfredsstiller nå kravene til Champions League. Tak etableres i 2015 i tråd med avtale. På grunn av forurensingsfare har Drammen kommune vært nødt til å fjerne 2 havarerte båter fra Drammenselva Økt husleie på Marienlyst på 0,4 mill. kr som følge av ny tribune, og ekstra utgift til fjerning av båter gjør at rådmannen foreslår å tilføre programområdet til sammen kr. 0,6 mill. kr. Underskuddsgaranti for WC skisprint ble utløst med kr. 0,4 mill. Dette tas innenfor budsjett. Marienlyst stadion 40

41 P11 Samferdsel og fellesarealer (2) Samtaler med DHK om klubbens anstrengte økonomi. Prosjekt for planlegging og behovsanalyse for idrettsanlegg er påbegynt innenfor rammen på 1 million kroner. Behovsanalysen tar også for seg ny multifunksjonshall. DHK Heimdal 41

42 P11 Samferdsel og fellesarealer Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Prognose 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 14,0 13,9 13,8-0,1 21,8 Andre driftsutgifter 84,2 70,7 63,2-7,5 116,1 Sum driftsutgifter 98,2 84,6 77,0-7,6 137,9 Andre inntekter -17,8-19,3-11,8 7,4-21,1 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,1-0,3-0,2 0,1-0,2 Sum driftsinntekter -17,9-19,6-12,0 7,6-21,3 Netto driftsutgifter 80,3 65,0 65,0 0,0 116,6-0,6 42

43 P12 Grunnskole Ny Frydenhaug skole åpner 20. oktober Fase 2 av oppgraderingen av inneklima på Konnerud skole gjennomføres og avsluttes innenfor tildelt ramme Brandengen skole og Aronsløkka skole har begge fått oppført paviljonger. Mottaksgruppa på Kjøsterud skole er vel etablert i gode klasserom på Kjøsterud skole Lærerne ved Kjøsterud skole har fått nye, oppgraderte arbeidsrom i de tidligere lokalene til Voksenopplæringen. Plan for gode overganger mellom barnehage og skole er vedtatt. Aronsløkka skole er nominert til Dronning Sonjas skolepris 2014 Frydenhaug skole

44 P12: Penger spart på skolestreik går til undervisning Det iverksettes kompensatoriske tiltak innenfor en kostnad på inntil 3,6 millioner kroner: Undervisningsopplegg som inkluderer hele matematikkpensumet på 10. trinn legges på nettet. Inntil 1 million kroner avsettes til målrettede kompensatoriske tiltak på ungdomstrinnet våren og 9. trinn får tilbud om sommerskole med en bred læringsrelatert aktivitsmeny. Sommerskolen lokaliseres til Galterud skole Inntil 2 millioner kroner avsettes og overføres til

45 P12 Grunnskole Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 298,4 296,8 300,8 4,0 475,2 Andre driftsutgifter 159,5 178,3 175,7-2,6 284,8 Sum driftsutgifter 457,9 475,1 476,5 1,4 760,0 Andre inntekter -35,9-40,4-35,9 4,5-59,3 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -12,7-15,2-11,3 3,9-15,1 Sum driftsinntekter -48,6-55,6-47,2 8,4-74,4 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 409,3 419,5 429,3 9,8 685,6 0

46 P13: Gode tiltak bremser utgiftsøkningen til sosial hjelp Programområdet har per 2. tertial et merforbruk på 5,3 millioner kroner. Merforbruket er i hovedsak knyttet til utgifter til sosiale tjenester i NAV og til utgifter på Introduksjonssenteret. NAV har gjennomført analyser av utviklingen gjennom hele året, og iverksatt tiltak. Tiltakene ser ut til å ha effekt og NAV styrer mot balanse ved årets slutt Drammen kommune har fått innvilget søknad om statlige tilskudd til kommunale rustiltak på i alt 7,4 millioner Det innebærer at eksisterende tjenester i Senter for rusforebygging videreføres. I tillegg er det etablert et arbeidsprosjekt med Kirkens bymisjon og en styrking av forebyggende rusarbeid. Senter for rusforebygging 46

47 P13: Sosiale tjenester styrer mot balanse Programområdet styrer per 2. tertial mot balanse. Det tas forbehold om usikkerhet knyttet til utvikling på sosialhjelpsutgifter, og kostnader knyttet til bosetting av flyktninger og familiegjenforente. NAV Drammen 47

48 P13 Sosiale tjenester Avvik Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Årsbud 2014 Prognose 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 103,8 110,8 109,7-1,1 173,4 Andre driftsutgifter 115,1 101,9 94,4-7,6 149,7 Sum driftsutgifter 219,0 212,7 204,1-8,7 323,1 Andre inntekter -57,2-61,7-59,8 1,9-71,3 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -4,2-4,9-3,3 1,6-4,8 Sum driftsinntekter -61,4-66,6-63,1 3,4-76,1 Netto driftsutgifter 157,6 146,1 141,0-5,3 247,0 0,0 48

49 P14 Vann og avløp Driftsmessig er programområdet under god kontroll, og styrer mot budsjettbalanse på årsbasis I 2. tertial 2013 ble investeringsrammen nedjustert med 41 millioner kroner, grunnet forsinket prosjektfremdrift. Utsatte tiltak i 2013 gjennomføres i Årets ramme oppjusteres med 22 millioner kroner. Øvrige 19 millioner kroner skal brukes til oppgradering av dammer i 2015 og Graving i Professor Smiths allé 49

50 P14 Vann og avløp Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbu d 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 14,6 16,5 16,2-0,3 25,4 Andre driftsutgifter 64,4 67,0 66,3-0,6 110,7 Sum driftsutgifter 79,0 83,5 82,5-0,9 136,1 Andre inntekter -109,4-115,1-114,2 0,9-223,3 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,4-0,5-0,4 0,1-0,6 Sum driftsinntekter -109,8-115,6-114,6 1,0-223,9 Prognose 2014 Netto driftsutgifter -30,8-32,2-32,1 0,1-87,8 0,0 50

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 1 Oppsummering (1): Tjenesteområdene styrkes med 8,2 millioner kroner: Økt bosetting av flyktninger Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen Nytt møtesenter og

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

1. tertialrapport Rådmannens forslag Tirsdag 3. juni 2014

1. tertialrapport Rådmannens forslag Tirsdag 3. juni 2014 1 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag Tirsdag 3. juni 2014 2 Oppsummering Gratis barnehage for alle med lav inntekt (forsøk) Planløft for byvekst for at Drammen skal følge opp sykehus, store byprosjekter

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.05.2014 RÅDMANNEN 27. MAI 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres utfordringer innenfor

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 RÅDMANNEN 31. MARS 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2017... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Programområdene

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per

Drammen bykasse Økonomirapport per Drammen bykasse Økonomirapport per 31.05 2017 Rådmannen, 30. juni 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker.

Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. MØTEPROTOKOLL DRAMMEN KOMMUNE Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 03.11. Fra saksnr: 95/15 Fra/til kl: Kl 17:00 17.35 Til saksnr: 106/15 Møtested: Formannskapssalen - orienteringer

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.

Detaljer

1. tertialrapport 2013

1. tertialrapport 2013 1. tertialrapport Rådmannens forslag Presentasjon for Formannskapet Tirsdag 11. juni Bekkevollen barnebolig Oppsummering (1) Regnskapsstatus pr. 1. tertial : Netto merforbruk i programområdene med 31,3

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.05.2016 Rådmannen i Drammen 15. juli 2016 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status per utgangen av mai d.å. Selv

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 1 Statsbudsjettet 2017 Rådmannens foreløpige vurderinger Kommuneopplegget o Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner

Detaljer

2. tertialrapport 2017

2. tertialrapport 2017 2. tertialrapport 2017 Rådmannens forslag 10. oktober 2017 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Innholdsfortegnelse Rådmannens forslag til vedtak:... 4 Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2017... 8

Detaljer

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10. Rådmannen i Drammen 3. desember Drammen bykasse - rapport pr. 31.10. 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus for programområdene... 7 01 Barnehage... 7 02 Oppvekst... 8

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. juli 2015 Rådmannen 28.08.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

2. tertialrapport 2016

2. tertialrapport 2016 2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag 11. oktober 2016 Drammen kommune 2. tertialrapport 2016 2.TERTIALRAPPORT 2016 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2016... 8 Del 2 Økonomi

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31.07.2011 Rådmannen i Drammen 16. september 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av juli bekrefter i hovedsak det bildet som

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober 2017 10.10.2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 28.02.2011 Rådmannen i Drammen 5. april 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses budsjett for 2011 stiller store krav til virksomhetenes tilpasningsevne.

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Rådmannen, 25. november 2016 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2016... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4.

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 2. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag 9. oktober 2013 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 2.TERTIALRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2013... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016

Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016 Drammen bykasse Økonomirapport per 29. februar 2016 Rådmannen 13.04.2016 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2016... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Regnskapsstatus

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2015

Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 16.06.2015 Sak: 69/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2015 Behandling: Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon 7. juni 2016

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon 7. juni 2016 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport Presentasjon 7. juni Illustrasjon kollektivterminal ombygging av Bragernes Torg Nedre Neste etappe Oppsummering (1) Årsprognosen tilsier netto driftsresultat i

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon i formannskapet 14. juni 2016

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon i formannskapet 14. juni 2016 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon i formannskapet 14. juni 2016 Illustrasjon kollektivterminal ombygging av Bragernes Torg Nedre Neste etappe Oppsummering (1) Årsprognosen tilsier

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015

Drammen bykasse. Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. oktober 2015 Rådmannen 27.11.2015 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2015... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Drammen bykasse - rapport pr

Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status sykefravær per 3. kvartal 2017... 6 5. Regnskapsstatus for programområdene...

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer