2. tertialrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. tertialrapport 2013"

Transkript

1 2. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag 9. oktober 2013

2 Drammen kommune 2. tertialrapport TERTIALRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport Del 2 Økonomi og budsjett ØKONOMISK STATUS PR. 2. TERTIAL SENTRALE BUDSJETTPOSTER STATUS I INVESTERINGSBUDSJETTENE Del 3 Programområdene PROGRAMOMRÅDE 01 BARNEHAGE PROGRAMOMRÅDE 02 OPPVEKST PROGRAMOMRÅDE 03 SAMFUNNSSIKKERHET PROGRAMOMRÅDE 04 BYUTVIKLING PROGRAMOMRÅDE 05 HELSE OG OMSORG PROGRAMOMRÅDE 06 KULTUR PROGRAMOMRÅDE 07 LEDELSE, ORGANISERING OG STYRING PROGRAMOMRÅDE 08 KOMPETANSE, MARKEDSFØRING OG NÆRING PROGRAMOMRÅDE 10 POLITISK STYRING PROGRAMOMRÅDE 11 SAMFERDSEL OG FELLESAREALER PROGRAMOMRÅDE 12 GRUNNSKOLE PROGRAMOMRÅDE 13 SOSIALE TJENESTER PROGRAMOMRÅDE 14 VANN OG AVLØP Del 4 Selskaper KOMMUNALE FORETAK AKSJESELSKAPER MV Del 5 Menneskelige ressurser STATUS ANSATT- OG ÅRSVERKSUTVIKLING STATUS SYKEFRAVÆR 2.KVARTAL STATUS OMSTILLING OG ORGANISASJONSUTVIKLING Vedlegg: 1. Tekniske budsjettjusteringer pr. 2. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport pr. 2. tertial Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport Drammen Drift KF 2. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 2. tertialrapport Drammen Parkering KF 2. tertialrapport Drammensbadet KF 2. tertialrapport Brev av fra Drammen Kirkelige Fellesråd 9. Forsag til avtale mellom Konnerud IL og Drammen kommune (FIS Worldcup langrenn skisprint 2014) 2

3 Drammen kommune 2. tertialrapport Oversikt over Drammen kommunes eiendomsmasse pr. august Vedtaksrapportering fra økonomiplan Vedlegg som kun er tilgjengelig i budsjettportalen: 12. ASSS Kommunerapport ASSS Hovedrapport Kostra-analyse 2012 rapport fra Agenda Kaupang AS 3

4 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: Drammen kommune 2. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2013 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2013 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å korrigere budsjettert pensjonspremie og premieavvik når endelige tall for årets reguleringskostnad foreligger. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Drammen kommune skal dekke 70 pst. av Drammen Kirkelige Fellesråds årlige reguleringspremie, mens fellesrådet selv dekker 30 pst.av reguleringspremien. Drammen kommunes bidrag overføres påfølgende regnskapsår. 5. Bystyret slutter seg til den foreslåtte avtalen mellom Konerud IL og Drammen komune vedr. arrangemment av FIS World Cup langrenn i 2014, jfr. vedlegg Inntil 50 millioner kroner av årets låneramme til videreutlån (Startlån) kan finansieres gjennom annen lånekilde enn Husbanken. Osmund Kaldheim rådmann Kirsti Aas Olsen fung. kommunaldirektør finans og eierskap 4

5 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett

6 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2013 Prog. Nye tiltak: Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2013 pr *) Foreslåtte endringer Forslag Justert budsjett Samarbeid med andre utbyggere 4,955 3,000 7, Oppgradering/rehabilitering infrastruktur 22,609 6,400 29, Svensedammen skole - inventar og utstyr 0,318 1,700 2, Nytt innfordringssystem Kemneren -0,146 0,146 0,000 Endret periodisering mv Oppgradering Strømsø Torg og Tamburgata 15,605-4,000 11, Bybrua - rehabiltering og gatevarme 37,957-15,000 22, Spillemidler Marienlyst gml. Gress - bortfall (oppheves) 2,160-2,160 0, Investeringsramme vann 61,058-19,000 42, Investeringsramme avløp 106,920-22,000 84,920 Finansieringsforutsetninger: 19 Overføring fra driftsbudsjettet (mva-komp) -8,870-6,400-15, Overføring fra driftsbudsjettet (driftsmidler) -64,128 50,428-13, Summeringsfeil lånebehov 1. tertialrapport ,020 7, Bruk av eksterne lån -313,153-0, ,287 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2012 Justert låneramme Drammen bykasse i ,287 6

7 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2013 Tilpasning til billigere og bedre løsninger Budsjettrevisjonen viser at Drammen kommune driver kostnadseffektive tjenester og fullfører nødvendige investeringer i barnehager, skoler, helse- og omsorgstilbud samt i bysamfunnet. Rådmannen foreslår 28 millioner kroner ekstra til helse og omsorg. Barnevern, økonomisk sosialhjelp og byggesak har utgiftsvekst som foreslås dekket inn. Tiltak gjennomføres for å bremse utgiftsveksten. Driftsresultatet for Drammen kommune forventes å være i balanse i år. Eventuelle nye tiltak vil kreve omprioriteringer. Utgiftene må reduseres med om lag 90 millioner kroner neste år for å oppfylle bystyrets budsjettvedtak om økt egenfinansiering av investeringer. Vekst i skatteinntekter og utbytte med henholdsvis 30 og 14 millioner kroner gir økte inntekter i Disse inntektene kan ikke påregnes neste år. Pensjonsutgiftene øker med 25 millioner kroner som følge av regelendringer. Pensjonskostnadene har økt dramatisk de senere årene og utgiftsøkningen ventes å fortsette. Det er en betydelig utfordring for kommunesektoren og statlige myndigheter å finne løsninger som balanserer økte utgifter til pensjon med behovet for å opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne. Nødvendige snuoperasjoner Styrke tiltaksskjeden for å redusere antall plasseringer I 1. tertialrapport ble det rapportert om en økning av antall plasseringer av barn. Denne tendensen har fortsatt utover sommeren og høsten. Flere barn er under omsorg, flere barn får tiltak og barnevernet mottar flere meldinger. Alle plasseringsvedtak utenfor hjemmet godkjennes av fylkesnemnd. Tiltaksavdelingen er i 2013 styrket, gjennom flere stillinger fra Fylkesmannen samt omprioriteringer i barnevernet. Dette vil gi innsparinger, ved at barnevernet reduserer kjøp av kostbare eksterne tjenester. Tiltak utarbeides i samarbeid med familien og evalueres jevnlig. Dette, sammen med økt fokus på evaluering av tiltak, skal gi bedre tjenester til familien til en lavere kostnad. Senter for 7

8 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 oppvekst jobber tverrfaglig for å øke foreldrekompetansen i utsatte familier for å redusere framtidige plasseringer. Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 8 millioner kroner. Byggesak nye rutiner Regnskapet per 2. tertial viser både mindreinntekter og merutgifter. Mindreinntekter skriver seg fra oversittede saksbehandlingsfrister og merutgifter fra innleie av ekstrahjelp. Det er startet et omstillingsarbeid og nye rutiner skal være på plass fra januar Søkere skal få bedre veiledning og mer tid skal frigjøres til saksbehandling. Rådmannen foreslår at programområde 04 tilføres 2,1 millioner kroner. 28 millioner kroner til helse og omsorg Sammenligninger foretatt i 2. tertial viser at Drammen kommune har et tjenestetilbud på nivå med andre sammenlignbare kommuner, og tjenestene vurderes som kostnadseffektive. Nye tjenestetilbud som tas i bruk høsten 2013 er 16 omsorgsboliger med velferdsteknologi i Schwartzgate, 8 øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen Helsehus og 16 plasser for funksjonshemmede ved Blentenborg. Drammen kommune har over år brukt mer penger til helse og omsorg enn det som er vedtatt i budsjettet. Fra 2011 til 2012 var det en sterk økning i utgiftene, som følge av flere brukere, økte pensjonskostnader og merkostnader forbundet med samhandlingsreformen. Merforbruket fortsetter i 2. tertial. I budsjettet er det avsatt midler til omstilling. Samtidig har programområdet fått strammere rammer. Helse og omsorg er ferdig omorganisert og samtlige 17 virksomheter er nå i drift. Omorganiseringen gir lederne mulighet til å jobbe nærmere de ansatte, være tettere på brukerne og ha bedre mulighet til økonomisk styring og kontroll. Omstilling tar tid og en betydelig del av merforbruket i 2013 skyldes forsinket eller manglende effekt av omstillingsarbeidet. Rådmannen legger til grunn tilnærmet full effekt av dette arbeidet fra

9 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter økte betydelig i 1. tertial. I 2. tertial er dette igjen kraftig redusert. For å kunne ta hånd om utskrivningsklare pasienter er det inngått avtale om kjøp av sykehjemsplasser eksternt, i tillegg til kommunens egne sykehjemsplasser. Dette gir pasientene rask tilgang til nødvendig helsehjelp og sparer kommunen for betydelige kostnader. Statlig regelendring i forbindelse med samhandlingsreformen ga inntektssvikt på 4,6 millioner kroner for øyeblikkelig-hjelp plasser. Det er usikkerhet knyttet til vikningene av medfinansieringsordningen. Arbeidet med ny helse- og omsorgsplan er startet under ledelse av en saksordførergruppe. Rådmannen foreslår at programområde 05 tilføres 28 millioner kroner. Strakstiltak synes å stoppe veksten i økonomisk sosialhjelp Programområde 13 har per 2. tertial et merforbruk på 11,6 millioner kroner, hvorav 9,8 millioner kroner kan henføres økonomisk sosialhjelp til livsopphold og boutgifter. De resterende 2,6 millioner kroner skriver seg fra økt mottak av nye flyktinger. NAV Drammen har fått ny ledelse og virksomheten har vært gjenstand for en organisasjonsmessig gjennomgang i 2. tertial. Det er innført en rekke tiltak for å redusere utgiftene. Regnskapet for september viser at merforbruket til økonomisk sosialhjelp nå er redusert. Godt arbeid for flyktninger Ekstrautgifter på flyktninger motsvares av økt statlig tilskudd, og skyldes bystyrets vedtak om å øke antall mottatte flyktninger fra 100 til 130. Det gjøres et godt arbeid med mottak av flyktninger i Drammen, og flere flyktninger tas imot tidlig i året. Nå justeres budsjettet i programområdet tilsvarende. Omgår statlig lånestopp til vanskeligstilte Drammen kommune har i flere år aktivt brukt startlån som virkemiddel for å hjelpe vanskeligstilte i boligmarkedet. I sommer stanset dette arbeidet opp fordi regjeringen begrenset Husbankens mulighet til å gi slike lån. Det fører til at mange vanskeligstilte nå ikke kan få hjelp til å skaffe seg egen bolig. Rådmannen foreslår at kommunen, som en midlertidig løsning, opptar lån i det private markedet for å opprettholde det boligsosiale arbeidet, inntil 50 millioner 9

10 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 kroner. Dersom rammene i Husbanken ikke endres vil Drammen kommune måtte tilpasse det boligsosial arbeidet til nye rammer. Rådmannen foreslår at programområde 13 tilføres 11,6 millioner kroner. Stram styring gir resultater Byen får flere barnehageplasser Alle barn får barnehageplass og det er løpende opptak gjennom hele året. Norges Beste Barnehage er etablert og i full drift, etter mal fra Norges Beste Skole. Kobbervik gård barnehage ble åpnet i august, med 100 nye plasser. Strømsø barnehage utvides og oppgraderes og vil være i full drift fra februar Det er god økonomisk styring i programområde 01og det forventes budsjettbalanse ved utgangen av året. Brageteatret blir regionteater Ifølge signaler i media vil regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2014 gå inn for at Brageteatret får status som regionteater. Rådmannen vil følge opp dette i arbeidet med økonomiplanen. Norges beste på e-handel E-handelsprosjektet er avsluttet og i ordinær drift. Prosjektet har hatt en ramme på 4,5 millioner kroner. Alle prosjektmål er nådd. Drammen kommune har i lengre tid figurert som Norges beste e- handelskommune på DIFIs liste. For de varegruppene der e-handel har vært benyttet lengst er innkjøpskostnadene redusert med totalt cirka 5 millioner kroner. Systemet gir mer effektive arbeidsprosesser og bedre kontroll over anskaffelsene. Programområde 07 har et mindreforbruk per 2. tertial på 1,5 millioner kroner og forventer budsjettbalanse ved årsslutt. Samarbeidsavtale med Høgskolen Bystyret har øremerket 3 millioner kroner til tiltak som styrker høyere utdanning i Drammen. Rådmannen har tatt initiativ til å utforme en avtale om mulige samarbeidsprosjekter med Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Regnskapet for 2013 i programområde 08 forventes oppgjort med et mindreforbruk på nær én million kroner. 10

11 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Økt valgdeltakelse Ved årets stortingsvalg ble det avgitt i alt godkjente stemmer i Drammen. Det gir en valgdeltakelse på 76,2 prosent, mot 75,1 prosent ved valget i Nye valglokaler og bedre tilrettelegging for forhåndsstemming antas å ha bidratt positivt til valgdeltagelsen. Det ble gjennomført forhåndsstemmegivning i perioden 12. august til 6. september, og svært mange velgere valgte å benytte seg av dette. Det kom inn i alt godkjente forhåndsstemmer, og det utgjør 39,3 prosent av totalt antall stemmer. Ny avtale om World Cup skisprint for 2014 For å styrke KIL som arrangør og bidra til en trygg økonomisk plattform, stiller kommunen en underskuddsgaranti på inntil én million kroner. Kommunes støtte til arrangementet forutsettes oppretthold på kroner. Drammen kommune garanterer for dugnadsinnsats på kroner som en del av underskuddsgarantien. Som gjenytelse forplikter KIL seg til å benytte lokale krefter i deler av kulturprogrammet. Programområde 11 har per 2. tertial et merforbruk på 1,9 millioner kroner. Det er iverksatt tiltak for å holde budsjettrammen. Rådmannen foreslår at programområde 11 tilføres kroner for å dekke underskuddsgarantien til World Cup skisprint for Viktige skoleinvesteringer Investeringsprosjektene i programområde 12 går som planlagt. Tilbygg og ombygging av Svensedammen skole, samt ny flerbrukshall på Galterud ble ferdigstilt i 2. tertial, begge innenfor vedtatt investeringsramme. Nybygget ved Åskollen skole er i rute, og vil være ferdig i god tid før skolestart i august Det er ikke meldt om avvik i forhold til investeringsrammen på 95 millioner kroner. Nybygget ved Frydenhaug skole er noe forsinket i forhold til opprinnelige planer, og forventet ferdigstillelse er forskjøvet med to måneder til 1. september Det forventes at prosjektet fullføres innenfor investeringsrammen på 263 millioner kroner. 11

12 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Rehabiliteringen av Konnerud skole grunnet funn av sopp og fukt fortsetter. Det ble bevilget 10 millioner kroner til dette arbeidet i 1. tertialrapport etasje er midlertidig utbedret, men må bygges om i Høsten 2014 skal et nytt bygg med 6 klasserom står klart. Arealer til ansatte samt kontorer skal bygges i løpet av Regnskapet per 2. tertial viser et mindreforbruk på 8,4 millioner kroner og programområde 12 styrer mot balanse. Større akutte vedlikeholdsarbeider Hittil i 2013 har det vært relativt mange og store akutte vedlikeholdsarbeider på vann- og avløpsnettet. Dette har ført til merutgifter på driften. Grunnet mindreforbruk på lønn styrer programområde 14 allikevel mot balanse ved årsslutt. Det er sterk konkurranse om kvalifisert arbeidskraft innen VA. Dette har medført forsinkelse i fremdriften i enkelte investeringsprosjekter. Rådmannen foreslår av den grunn at investeringsrammen nedjusteres med 41 millioner kroner i 2. tertial. Forslag til budsjettmessige endringer i. 2. tertialrapport Ut fra de foreliggende årsprognoser foreslår rådmannen at enkelte av programområdenes budsjettrammer tilføres et engangsbeløp for Salderingen skjer delvis i form av økte driftsinnter og delvis gjennom reduksjon av den budsjetterte overføringen fra drifts- til investeringsbudsjettet. Kort oppsummert legges det opp til følgende justeringer i driftsbudsjettet for 2013: Programområdenes budsjettrammer foreslås styrket med totalt 47,6 millioner kroner. Dette inkluderer tilførsel av 8,0 millioner kroner til programområde 02 Oppvekst, 28,3 millioner kroner til programområde 05 Helse og omsorg og 11,6 millioner kroner til programområde 13 Sosiale tjenester. Skatteanslaget for 2013 oppjusteres med 41 millioner kroner. Dette tilsvarer en oppjustering av årets skattevekst fra 5,3 til 8,0 prosent. Basert på anslått nasjonal skattvekst på 6,5 prosent vil rammetilskuddet bli redusert med 11 millioner kroner. 12

13 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Bystyret har vedtatt at Drammen kommune skal bosette inntil 130 flyktninger i Budsjettforutsetningene er basert på mottak av 100 personer. Merinntekt ved mottak 30 personer er beregnet til 5 millioner kroner. Oppjusteringen av inntektsanslaget må ses i sammenheng med styrkingen av programområde 13 Sosiale tjenester. Den sentrale lønnsreserven nedjusteres med 5 millioner kroner som konsekvens av årets lønnsoppgjør. Oppdaterte aktuarberegninger viser at kommunens pensjonskostnader blant annet som følge av regelendringer øker betydelig. Dette fører til lavere premieavvik (inntekt), som foreslås redusert med 25 millioner kroner. Anslaget for momsrefusjon fra investeringsabudsjettet oppjusteres med 8,0 millioner kroner. I henhold til regnskapsforskriftens overgangsbestemmelser for 2013 skal minst 80 prosent av merinntektene (6,4 millioner kroner) overføres til investeringsbudsjettet. Generalforsamlingen i Energiselskapet Buskerud AS har fastsatt Drammen kommunes andel av utbytte for 2012 til 54 millioner kroner. Dette er 14 millioner kroner mer enn lagt til grunn i årets budsjett. Redudsert overføring til investeringsbudsjettet og mindre bruk av disposisjonsfond Etter de foreslåtte justeringer viser bykassens netto et netto driftsresultat på 4,0 millioner kroner. I denne situasjonen finner rådmannen det unaturlig å opprettholde en betydelig overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet som egentlig er finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Rådmannen foreslår derfor at budsjettert bruk av disposisjonsfond i 1. tertialrapport 2013 på 33,1 millioner kroner oppheves og erstattes med redusert overføring til investeringsbudsjettet. I tillegg foreslås netto salderingsbehov i 2. tertialrapport dekket ved ytterligere reduksjon i overføringen fra drifts- til investeringsbudsjettet. Etter dette foreslås overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet redusert med 50,4 millioner kroner, slik at gjenstående overføring i budsjettet blir på 13,7 millioner kroner. Oppfyller målet om reserver Med den foreslåtte saldering vil de finansielle målene bystyret har vedtatt for oppbygging av økonomiske reserver være oppfylt ved utgangen av Prognosen for disposisjonsfondet per utgangen av 2013 viser at dette ville tilstrekkelig til å dekke både en generell reserve på 3 prosent av bykassens 13

14 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 driftsinntkter (ca. 120 millioner kroner) og et rentesikringsfond på 1 prosent av kommunens samlede lånegjeld (ca. 48 millioner kroner). Samlet egenfinansiering av årets reviderte budsjett utgjør etter de foreslåtte justeringer 29,0 millioner kroner når overført momsrefusjon tas med. Dette tilsvarer ca. 12 prosent av investeringsbudsjettet når vann og avløp holdes utenfor, og ligger klart lavere enn målsettingen om en egenfinansierng op minst 40 prosent. Høye engangsbevilgninger gir utfordringer i 2014 Inklusiv de foreslåtte budsjettjusteringer i 2. tertialrapport er programområdene tilført om lag 95 millioner kroner i engangsbevilgninger i år. I år er disse utgiftene delvis dekket med økte inntekter som ikke kan påregnes videreført i De økte bevilgningene innebærer at driften i 2014 må reduseres tilsvarende for å oppfylle de budsjettrammene bystyrets la til grunn ved behandlingen av økonomiplann for Få endringer i investeringsbudsjettet Det legges ikke opp til større endringer i investeringsbudsjettet i 2. tetrialrapport Innenfor Drammen bykasses investeringsbudsjett foreslås å utvide bruken av tilsagnsrammen for samarbeid med andre utbyggere med 3 millioner kroner. I tillegg foreslås investeringsrammen for oppgradering/rehabilitrering av infrastruktur styrket med 6,4 millioner kroner for å kompensere for bortfall av momsfritaket for arbeid på offentlig vei fra 1. januar i år. Diverse tiltak innenfor bykassens investeringsbudsjett foreslås nedjustert med 62,2 millioner kroner. Dette skyldes blant annet lavere kostnader enn forutsatt ved oppgraderingen av Strømsø torg og bybrua. Som følge av forskjøvet fremdrift foreslås årets investeringsramme til vann og avløp nedjustert med 41 millioner kroner. Egenfinansieringen i investeringsbudsjettet (overføring fra bykassens driftsbudsjett) foreslås nedjustert med 50,4 millioner kroner. De foreslåtte endringene i bykassens investeringsbudsjett er etter dette saldert med en økning av lånerammen på 0,1 millioner kroner. Det foreslås ingen endringer i Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett. Spesifikasjon av de foreslåtte justeringer i driftsbudsjettet I tabellen neste er de foreslåtte justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett pr. 2. tertial nærmere spesifisert. Tabellen på den påfølgende siden viser revidert driftsbudsjett 2013 etter de foreslåtte endringer. 14

15 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Forslag til justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett pr. 2. tertial

16 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2013(hovedoversikt) 16

17 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Del 2 Økonomi og budsjett 2.1 Økonomisk status pr. 2. tertial 2013 Drammen bykasses regnskapsstatus pr. august i år viser en resultatmessig forbedring på 46,7 millioner kroner i forhold til periodebudsjettet. Ulike forhold bidrar imidlertid til at årsprognosen tilsier en forverring av bykassens resultat med om lag 19 millioner kroner. Hovedpunktene fra økonmomianalysen er følgende: Kommunens skatteinngang pr. august i år 41,7 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett, og viser en vekst på 9,9 prosent i forhold til samme periode i fjor. Merinntektene motsvares i en viss grad av svakere inntektsutjevning enn forutsatt, slik at netto merinntekt fra skatt og rammetilskudd pr. august er på 37,0 millioner kroner. Den nasjonale skatteinngangen viser pr. utgangen av august en vekst på 6,9 prosent. Den gode skatteinngangen i Drammen kan først og fremst forklares med ekstraordinær innbetaling av tidligere års restskatt samt et gunstig avregningsoppgjør mellom kommunene for Det forventes at skatteinngangen både lokalt og nasjonalt vil vise en avtagende vekst i 3. tertial, men rådmannen forventer likevel at skatt og rammetilskudd samlet vil gi kommunen en merinntekt i størrelse 30 millioner kroner på årsbasis. Programområdenes rammer ble ved behandlingen av 1. tertialrapport å styrket med 32,5 millioner kroner. Til tross for styrkingene viser regnskapsstatus pr. utgangen av august et samlet merforbruk for programområdene på 23,7 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Programområdenes lønnsutgifter sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser pr. august et netto merforbruk på 11,8 millioner kroner. De største utfordringene finnes innenfor programområdene 02 Oppvekst, 05 Helse og omsorg og 13 Sosiale tjenester. Årsprognosen for programområdene samlet tilsier et merforbruk i underkant av 50 millioner kroner. Inntekter fra integreringstilskuddet er pr. august 7,9 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Merinntektene har blant annet sammenheng med mottak av flere flyktninger enn budsjettert. Det forventes en merinntekt på 5 millioner kroner på årsbasis. Merinntektene må i stor grad ses i sammenheng med Introduksjonssenterets merutgifter ved mottak av flere flyktninger. Momsrefusjon fra bykassens investeringer viser merinntekt på 11,8 millioner kroner per utgangen av 2. tertial Medrinntektene har i stor grad sammenheng med at momsfritaket for arbeider på offentlig vei falt bort fra årsskiftet, og må ses i sammenheng med økte investeringsutgifter. Finansbudsjettet vurderes så langt å være under kontroll, og på årsbasis forventes et resultat i balanse. 17

18 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Kommunens pensjonskostnader har vist sterkt vekst de seneste årene. Basert på oppdaterte aktuarberegninger anslås at årets samlede pensjonskostnader i regnskapet vil bli om lag 25 millioner kroner høyere enn budsjettert. Medrutgiftene motsvares i en viss grad av redusert lønnsreserve, slik at netto belastningen blir på 20 millioner kroner. For Drammen bykasse samlet viser årsprognosen en forverring i netto driftsresultat på 12,3 millioner kroner. Siden 80 prosent av merinntekter fra momsrefusjon må overføres til investeringsbudsjettet viser årsprognosen en samlet resultatforverring for Drammen bykasse på 18,7 millioner kroner. Lønn og sykelønnsrefusjon pr. august 2013 Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av april en netto merutgift på 10,7 millioner kroner, fordelt på følgende måte: Brutto lønnsutgifter: Refusjon sykelønn: Refusjon fødselspenger: 54,5 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet 31,8 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet 10,9 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet Lønn og sykelønnsrefusjon 2013 pr. august 2013 Utvikling lønn og lønnsrefusjoner 2013 mill. kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regn lønn Bud lønn Bud ref 3,8 3,8 3,7 3,7 3,5 3,4 8,8 3,4 3,3 3,3 3,3 3,4 Regn ref. 11,1 8,8 9,6 9,0 10,2 7,9 12,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. Netto avvik 5,0 0,1-2,6-8,6-7,9-21,0-21,6-11,8 10,0 5,0 0,0-5,0 TOTAL 2013: B ud lønn: 2250,6 Bud ref : 47,3 HITTIL ,0B ud lønn: 1375,6 Regn lønn : 1430,1-15,0-20,0B ud ref: 34,1 Regn ref: 76,8-25,0 Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik pr. programområde når vi ser lønn og lønnsrefusjoner under ett. 18

19 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner per programområde pr. august 2013 P Programområde (tall i 1000 kr) Avvik lønn Avvik lønnsref. Netto avvik lønn og refusjoner 01 Barnehage ,1-192, ,9 02 Oppvekst , , ,4 03 Samfunnssikkerhet 0,0 0,0 0,0 04 Byutvikling -763,6 690,2-73,4 05 Helse og omsorg , , ,3 06 Kultur 306,7 84,9 391,6 07 Ledelse, organisering og styring 349, , ,5 09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 0,0 10 Politisk styring 371,7 0,0 371,7 11 Samferdsel og fellesarealer -697,2 69,8-627,4 12 Grunnskoleopplæring , ,4-878,7 13 Sosiale tjenester 4 933, , ,6 14 Vann og avløp 898,6-27,7 870,9 15 Fellesutgifter 0,0 316,7 316,7 20 Interkommunalt samarbeid -451, , ,6 Netto , , ,3 19

20 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Drammen bykasse hovedoversikt pr. august

21 Drammen kommune 2. tertialrapport Sentrale budsjettposter Sentrale inntekter Skatt og rammetilskudd Drammen kommunes skatteanslag for 2013 er basert på en vekst på 5,3%. Det nasjonale skatteanslaget ble ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett (RNB 2013) marginalt nedjustert fra 5,1 til 5,0% vekst. Skatteinngangen i Drammen kommune viser pr. utgangen av august en akkumulert vekst på 9,9 prosent. Dette innebærer at skatteinntektene for årets åtte første måneder ligger 41,7 millioner kroner over periodisert budsjett. Merinntektene skyldes særlig ekstraordinær innbetaling av eldre restskatt samt betydelig gunstigere avregning i RAFT-ordningen 1 for 2012, sammenliknet med fjorårets avregning. Den nasjonale skatteinngangen viser en akkumulert vekst på 6,9 prosent pr. utgangen avaugust. Skatteutviklingen i 2013 Vedtatt Rev. budsjett budsjett 1) 2) Jan Feb 3) Mars April Mai Juni Juli Aug. Drammen kommune 5,3 % 5,3 % 9,6 % 15,8 % 9,8 % 10,6 % 11,5 % 11,2 % 10,1 % 9,9 % Nasjonalt nivå 5,1 % 5,0 % 9,7 % 9,1 % 7,3 % 7,9 % 7,5 % 7,1 % 7,2 % 6,9 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2013 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2013 (nasjonalt) og rådmannens forslag til revidert budsjett ) Kommunens skatteinngang i februar er påvirket av innbetaling av beydelig restskatt fra ,0 % Skatteutviklingen i 2013 Akkumulert vekst pr. måned Prosent 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % Drammen kommune Nasjonalt nivå 0,0 % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. 1 Regnskapsføring Av ForskuddsTrekk fordeler inntekt mellom kommunene i henhold til arbeidsgivers innberetning 21

22 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Både lokalt og nasjonalt er skatteveksten til og med august betydelig bedre enn budsjettert. Isolert sett ligger imidlertid inntektene fra forskuddstrekket i de ordinære forfallsmånedene nærmere den budsjetterte veksten i overkant av 5 prosent. Rådmannen legger derfor til grunn at skatteinngangen i årets fire siste måneder vil være tilnærmet i samsvar med budsjett. Dette innebærer at vekstkurvene vil avta ytterligere, men det vil likevel gå mot en betydelig merinntekt på årsbasis. Rådmannen legger til en årsprognose for kommunens skattevekst på 8,0 prosent på årsbasis. Dette tilsvarer en merinntekt på 41 millioner kroner. Det legges samtidig til grunn at den nasjonale skatteveksten blir på 6,5 prosent. Rammetilskuddet viser pr. august en mindreinntekt på 4,6 millioner kroner. Dette skyldes større trekk enn forutsatt i inntektsutjevningen for perioden januar-mai, som følge av at Drammen kommunes skatteinngang pr. innbygger i denne perioden ligger på 99,0 prosent av landsgjennomsnittet, mens det i vedtatt budsjett er lagt til grunn 97,9 prosent. Basert på de foran omtalte forutsetninger for skatteutviklingen lokalt og nasjonalt, vil skatt pr. innbygger i Drammen kommunes bli på 99,1 prosent for På årsbasis forventes dette å gi en mindreinntekt gjennom inntektsutjevningen på 11 millioner kroner. Netto merinntekt for skatt og rammetilskudd i 2013 anslås etter dette til 30 millioner kroner. Rådmannen foreslår at inntektsforutsetningene oppjusteres i samsvar med dette. Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere Per utgangen av august er integreringstilskuddet inntektsført med 48,7 millioner kroner. Dette er 7,9 millioner koner mer enn i periodisert budsjett. Det er per utgangen av august bosatt 96 personer, herav 8 enslige mindreårige og 8 personer på familiegjenforening. Merinntektene skyldes først og fremst at det er bosatt flere personer enn budsjettert. Budsjettet er basert på mottak av 100 nye flyktninger i Som kjent vedtok bystyret ved behandlingen av økonomiplan at det skal tas i mot inntil 130 flyktninger pr. år i perioden Utviklingen hittil i år tilsier at målet om økt bosetting vil bli nådd. Årsprognosen for integreringstilskuddet foreslås derfor oppjustert med 5 millioner kroner som tilsvarer merinntektene ved å bosette 30 personer ekstra. Samtidig foreslås programområde 13 Sosiale tjenester styrket med 3,7 millioner kroner til dekning av økte utgifter ved bosetting av flere personer. Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Budsjettet omfatter rentekompensasjon fra Husbankens ordninger knyttet til omsorgsboliger/ sykehjemsplasser og skolebygg. For 2013 er det budsjettert med samlet kompensasjonstilskudd på 24,6 millioner kroner. Tilskuddene beregnes på grunnlag av Husbankens flytende rente, og utbetales i hovedsak i desember. Husbankens flytende rente fastsettes på grunnlag av rentenivået for statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder tillagt 0,5 prosentpoeng. Rentenivået på statskasseveksler er for tiden svært lavt, med en gjennomsnittsrente på 1,54 prosent til og med september. Husbankens flytende rente er for perioden november-desember 2013 satt til 2,084 prosent, og gjennomsnittsrenten for året er på 2,12 prosent. Dette er noe lavere enn kommunens budsjettforutsetning og kan gi en mindreinntekt i størrelse 1-2 millioner kroner. 22

23 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Kompensasjon merverdiavgift Momskompensasjon fra investeringsregnskapene for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF er budsjettert med 27,1 millioner kroner i Til sammenlikning ble det inntektsført 38,6 millioner kroner i Det må tas hensyn til at overføringene fra Drammen Eiendom KF i 2013 reduseres fra 40 til 20 prosent av refusjonsinntekten 2, mens resterende 80 prosent inngår som finansiering i foretakets investeringsregnskap. For bykassen er det i budsjettet forutsatt at 80 prosent av inntekstført beløp overføres til investeringsregnskapet. Per utgangen av august er det inntektsført investeringsmoms med til sammen 26,9 millioner kroner, fordelt med 19,2 millioner kroner fra bykassen og 7,8 millioner kroner fra Drammen Eiendom KF. For bykassen er beløpet 11,8 millioner kroner høyere enn budsjett, mens det for Drammen Eiendom KF er 0,2 millioner kroner lavere enn periodebudsjettet. Samlet gir dette en merinntekt i forhold til periodebudsjettet på 11,6 millioner kroner. Anleggsaktiviteten har vært høy hittil i år både innenfor bykassen og i Drammen Eiendom KF s regi. Det forventes at inntektene vil holde seg høyt resten av året, spesielt gjelder dette inntektene fra Drammen Eiendom KF hvor flere større byggeprosjekter nylig er avsluttet eller er under utførelse. Det legges derfor til grunn en årspronose i samsvar med budsjett for refusjonsinntektene fra Drammen Eiendom KF. Merinntektene fra bykassens investeringsregnskap må ses i forhold til at ordningen med momsfritak for arbeid på offentlig vei opphørte fra 1. januar i år. Dette innebærer at investeringsutgiftene øker, samtidig som dette utløser høyere kompensasjon. Rådmannen foreslår at årets inntektsanslag oppjusteres med 8,0 millioner kroner. Det forutsettes at 80 prosent av inntektsøkningen, i samsvar med regnskapsforskriften, overføres til investeringsbusjettet. Dette utgjør 6,4 millioner kroner, og rådmannen foreslår at den økte overføringen til investeringsbudsjettet benyttes til å kompensere investeringsrammen for oppgradering av infrastruktur i programområde 11 Samferdsel og fellesarealer for bortfallet av momsfritaket for arbeid på offentlig vei Finansielle poster Lånefondets kontantresultat I Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2013 på 2,7 prosent. Rentenivået på den usikrede delen av låneporteføljen styres i stor grad av nivået på 3 måneders Nibor. Denne renten har hittil i år holdt seg forholdsvis stabil på et lavt nivå, og viser et gjennomsnitt på 1,78 prosent pr 2. tertial. Ut fra signalene fra Norges Bank legger rådmannen til grunn at de korte rentene vil holde seg stabilt lave også i 3. tertial. Isolert sett medfører lavere rentenivå besparelser i den ikke-sikrede delen av låneporteføljen. På den annen side er det faktorer som trekker i motsatt retning; - Marginpåslagene dvs. tillegg utover Nibor-renten - har vært stigende, og ligger nå i intervallet 0,25 0,50 prosent. Dette reduserer fordelen av den lave Niborrenten 2 Fra og med 2014 skal inntektene fra investeringsmoms i sin helhet benyttes til finansiering i investeringsbudsjettet 23

24 Drammen kommune 2. tertialrapport Som følge av anstrengt likviditet ved inngangen til 2013 er nye lån tatt opp tidligere enn forutsatt i budsjettperiodiseringen - Andel rentesikret gjeld økte i 1. tertial, men er nå noe redusert i 2. tertial og fordelingen mellom flytende og sikret gjeld er nå 48/52. Høy andel av sikret gjeld gir høyere gjennomsnittsrente for Lånefondet. Gjennomsnittlig lånerente i lånefondet er noe lavere i 2. tertial sammenlignet med 1. tertial - fra et gjennomsnitt på 3,5 prosent til 3,2 prosent. Lånefondets renteutgifter vurderes på årsbasis å bli i samsvar med eller noe lavere enn budsjett. Lånefondet har hittil i år lånt ut 654 millioner kroner til Drammen Eiendom KF og Drammen bykasse. Etterslepet i Lånefondets utlån er dermed betydelig redusert, og fondets renteinntekter vurderes etter dette å bli i samsvar med budsjett. Forutsatt at det ikke skjer større endringer i rentenivået i årets siste måneder legger rådmannen til grunn at Lånefondet vil nå et resultat for 2013 tilnærmet det budsjetterte kontantoverskuddet på 8,1 millioner kroner. Bykassens finansbudsjett Lavere rentenivå påvirker også bykassens renteinntekter. Det må blant annet tas hensyn til at referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS (5 års statsobligasjoner) har ligget svært lavt i første del av Samlet anslår rådmannen at bykassens renteinntekter fra innskudd og utlån kan bli i størrelse 1 million kroner lavere enn budsjettert dersom nåværende rentenivå holder seg ut året. På den annen side forventes bykassens renteutgifter å bli noe lavere en budsjettert. Rådmannen legger derfor til grunn at bykassens finansbudsjett vil komme ut i tilnærmet balanse på årsbasis. Status lånegjeld Lånefondet gjeld pr. inngangen til 2013 utgjorde millioner kroner. Det er hittil i år tatt opp nye lån på til sammen 500 millioner kroner. Samtidig er det i denne perioden betalt avdrag med 89,2 millioner kroner, slik at lånegjelden ved utgangen av august utgjorde millioner kroner. Det vil være behov for ytterligere låneopptak i løpet av høsten i størrelse 100 mill. kroner, og det anslås at lånegjelden ved årets utgang vil være om lag mill. kroner. Dette er som forutsatt i økonomiplan Av totalt lånegjeld pr. utgangen av august utgjør andel lån som er rentesikret 52 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 48 prosent. Ved inngangen til 2013 var rentesikret andel av låneporteføljen på om lag 50 prosent. I henhold til kommunens finansreglement skal rentesikret andel av låneporteføljen ligge i intervallet pst. 24

25 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Rentesikret andel av låneporteføljen pr Startlån/formidlingslån Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2013 vedtok bystyret å utvide årets ramme for Startlån fra 80 til 110 millioner kroner. Pr utgangen av august har Husbanken utbetalt 60 millioner kroner av gitt tilsagn på 80 millioner kroner. Det er uklart om hele tilsagnsbeløpet vil bli utbetalt. Det er også lite sannsynlig at Husbanken vil innvilge den omsøkte utvidelsen av lånerammen. Som nærmere omtalt under programområde 13 Sosiale tjenester foreslår derfor rådmannen at inntil 50 millioner kroner av lånerammen til Startlån kan finansieres gjennom annen lånekilde enn Husbanken. Pr. utgangen av august i år har kommunen totalt 304,5 millioner kroner i utlån av Startlån. Hittil i år er det utbetalt lån for 65,1 millioner kroner, mens det er gitt tilsagn og forhåndsgodkjenninger for til sammen 63,9 millioner kroner Fellesutgifter/ufordelte poster Pensjon reguleringskostnad og premieavvik Det er i årets budsjettert lagt til grunn en samlet reguleringskostnad på 114,5 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. Ut fra denne reguleringskostnaden og ordinær premie samt tidligere aktuarberegninger for årets netto pensjonskostnad, er årets premieavvik (inntekt) anslått til 107,1 millioner kroner. Basert på oppdatert informasjon fra Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og KLP vil årets reguleringskostnad bli en del lavere enn budsjettert. Reguleringspremien fra KLP er oppgitt til 9,9 millioner kroner, men vil i stor grad motsvares at premiefond (fjorårets overskudd), slik at netto belastningen kun blir 1,4 millioner kroner. Reguleringspremien fra DKP er ennå ikke fastsatt, men ut fra foreløpig anslag er lagt til grunn at denne blir på om lag 76 millioner kroner. Inklusiv arbeidsgiveravgift tilsier dette en samlet reguleringspremie for DKP og KLP på 88 millioner kroner, det vil si en besparelse på 26,5 millioner kroner i forhold til budsjett. 25

26 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Som varslet i 1. tertialrapport viste oppdaterte beregninger fra aktuar at netto kommunens pensjonskostnad for 2013 kunne bli betydelig høyere enn tidligere anslått. Dette ville i så fall redusere årets premieavvik, og gi en forverring i bykassens resultat for Rådmannen har i løpet av sommeren og høsten mottatt nye aktuarberegninger som bekrefter dette bildet. Basert på de nyeste aktuarberegningene for DKP og KLP reduseres årets premieavvik fra 107,1 til 55,6 millioner kroner, det vil si en nedgang (mindreinntekt) i årets premieavvik på 51,5 millioner kroner. Reduksjonen i premieavviket er skyldes delvis lavere reguleringspremie enn forutsatt, og delvis en betydelig økning i den aktuarberegnede netto pensjonskostnaden. Sistnevnte beregnes på grunnlag av pensjonsordningenes medlemsmasse og parameterverdier som årlig fastettes av Kommunal- og regionaldepartementet. Parameterverdiene er over flere år strammet inn i den hensikt å redusere de årlige premieavvikene. Netto virkningen av disse forholdene er en økning i kommunens pensjonskostnader for 2013 på 25 millioner kroner. Rådmannen foreslår derfor at bykassens driftsbudsjett korrigeres i samsvar med dette. Denne merbelastningen vil også i stor grad videreføres i 2014 og videre utover i den kommende økonomiplanperioden. Det vises i denne forbindelse til Kommuneproposisjonen 2014 der Regjeringen varsler en betydelig økning i kommunesektorens pensjonskostnader de nærmeste årene. Netto endring reguleringspremie og premieavvik 2013 Mill. kroner Budsjett 2013 Nytt anslag 2013 Avvik Reguleringspremie (inkl. arbg.avg.) 114,5 88,0 26,5 Premieavvik (inntekt) -107,1-55,6-51,5 Netto budsjettforverring -25,0 Sentral lønnsreserve 2013 I samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet 2013 ble det i årets budsjett lagt til grunn en lønnsvekst på 4,0 prosent. Siden overhenget fra 2012 var på 2,7 prosent ville det ikke være rom for store tillegg i årets lønnsoppgjør. Som følge av dette er det avsatt en sentral lønnsreserve på 32,3 millioner kroner. Årets lønnsoppgjør ble avsluttet innenfor en ramme på cirka 3,5 prosent, og Regjeringen nedjusterte i revidert nasjonalbudsjett 2013 anslaget for lønnsveksten i kommunesektoren tilsvarende. I 1. tertialrapport 2013 foreslo rådmannen ut fra et foreløpig anslag å nedjustere årets lønnsreserve med 10 millioner kroner. Etter at virkningene av årets lønnsoppgjør er konkret beregnet viser det seg at lønnsreserven kan reduseres med ytterligere 5 millioner kroner. Rådmannen foreslår derfor at dette gjøres ved behandlingen av 2. tertialrapport Avsetning reguleringskostnadens virkning på tilskuddet til private barnehager Kunnskapsdepartementet fastsatte i brev av 15. februar 2012 at det ved etterberegning av satsene for kommunalt tilskudd til ikke kommunale barnehager skal tas hensyn til betalt pensjonspremie, og ikke den aktuarberegnede pensjonskostnaden som belastes kommunenes regnskap. Satsene for Drammen kommunes tilskudd til de private barnehagene for 2013 er basert på ordinær pensjonspremie. Det er derfor gjort en avsetning på 16 millioner kroner til dekning av virkningen årets reguleringspremie vil få for tilskuddet til de ikke kommunale barnehagene. Basert på DKP s foreløpige anslag for årets reguleringskostnad anslår 26

27 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 rådmannen at årets avsetning er 2-3 millioner for lav. Som det fremgår av omtalen av programområde 01 Barnehage i del 3.1 legger rådmannen til grunn at denne merkostnaden kan dekkes innenfor programområdets ramme Årsoppgjørsdisposisjoner Disposisjonsfond status 2013 Bykassens disposisjonsfond pr. 31. desember 2012 er balanseført med 172,9 millioner kroner. Dette er 9,2 millioner kroner utover de nye målene for bykassens reserver som bystyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan I det balanseførte beløpet inngår midler bystyret har avsatt til konkrete forhold som restmidler fra eldremilliarden (5,6 millioner kroner) og depositumfondet (1 million kroner). I 2. tertialrapport 2013 foreslår rådmannen at budsjettert bruk av disposisjonsfondet til engangsbevilgninger i1. tertialrapport med 33,1 millioner kroner oppheves, og erstattes med tilsvarende reduksjon i budsjettert overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet. Det foreslås ingen ytterligere bruk av disposisjonsfondet i 2. tertialrapport. Korrigert for øremerkede avsetninger anslår rådmannen at disposisjonsfondet vil utgjøre 170,1 millioner kroner ved utgangen av Som det fremgår av tabellen nedenfor innebærer dette at det vil være en avsetning på 0,4 millioner kroner utover de målene for reserver som bystyret har vedtatt. Prognose disposisjonsfondet pr Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,9 Justeringer pr. 2. tertial 2013: + Overskudd ,8 - Bruk til Omdømmeprosjektet ,0 - Bruk til Kulturoasen (fra "eldremilliarden") - 0,3 = Sum reserve pr. 2. tertial ,5 Forutsatte disponeringer: - Rest avsetning eldretiltak ("eldremilliarden") - 5,4 - Bruk av depositumfond (Boligsosial handl.plan) - 1,0 = Anslag "korrigert" disposisjonsfond pr ,1 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 121,2 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 48,5 Anslått overdekning i fht. målsetting 0,4 Bruk av bundne fondsmidler Virksomhetene er tilført 21,1 millioner kroner fra bundne driftsfond i Dette gjelder ubrukte øremerkede bevilgninger som ble avsatt i regnskapet for Det er i årets budsjett lagt til grunn netto bruk av vann- og avløpsfond med 1,7 millioner kroner. Kalkulatoriske kapitalkostnader er i selvkostmodellen basert på 2,0 prosent 27

28 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 gjennomsnittsrente for 3-års statsobligasjoner. Faktisk gjennomsnittsrente i årets 5 første måneder er på 1,57 prosent. Rentenivået har imidlertid vist en stigende tendens, og gjennomsnittsrenten for september var på 2,04 prosent. Dersom det legges til grunn et rentenivå på 2,0 prosent i årets fire siste måneder vil gjennomsnittsrenten for 2013 bli på 1,85 prosent. Isolert sett vil dette gi en reduksjon i selvkostgrunnlaget for vann- og avløpsgebyrene på om lag 1,5 millioner kroner. På den annen side kan andre forhold påvirke selvkostgrunnlaget i motsatt retning. Avviket synes dermed å bli så lite at rådmannen ikke foreslår noen endringer i budsjettert bruk av vann- og avløpsfond. Overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet Overføringene fra drifts- til investeringsbudsjettet består av to poster, som i opprinnelig budsjett 2013 var oppført med følgende beløp: o Overf. av 80% av momskompensasjon fra bykassens investeringer o Overf. av driftsmidler generelt 8,9 mill. kr 64,1 mill. kr Førstnevnte overføring er obligatorisk i henhold til regnskapsforskriften, mens det står kommunen fritt hvor mye man vil overføre til egenfinansiering i investeringsbudsjettet ut over dette. Som følge av oppjustering av anslaget for momskompensasjon fra bykassens investeringer med 8,0 millioner kroner, økes overføring av momskompensasjon til investerinsgbudsjettet med 6,4 millioner kroner (80% av økningen). Som det er redegjort for tidligere i rapporten foreslår rådmannen at den generelle overføringen av driftsmidler til investeringsbudsjettet nedjusteres med 50,4 millioner kroner. Nedjusteringen må ses på bakgrunn av at budsjettert netto driftsresultat er betydelig redusert, og frigjorte midler benyttes til erstatning av budsjettert bruk av disposisjonsfond i 1. tertialrapport samt saldering av de foreslåtte budsjettjusteringene pr. 2. tertial Overføringer fra drifts- til investeringsbudsjettet vil etter dette utgjøre følgende beløp i 2013: o Overf. av 80% av momskompensasjon fra bykassens investeringer 15,3 mill. kr o Overf. av driftsmidler generelt 13,7 mill. kr Dette innebærer at målsettingen om 40 prosent egenfinansiering av bykassens investeringer ekskl. vann- og avløpstiltak ikke vil være oppfylt for

29 Drammen kommune 2. tertialrapport Status i investeringsbudsjettene Investeringer i bybygging er videreført gjennom et høyt investeringsnivå i årets første 8 måneder. Prosjektene følger planlagt fremdrift, og det er ikke meldt om større overskridelser i forhold til budsjetterte kostnader. For enkelte prosjekter rapporteres lavere kostnader enn budsjettert. I revidert investeringsbudsjett foreslås å styrke årets bevilgning til byutviklingsprosjekter i samarbeid med andre utbyggere med 3 millioner kroner. Rammen for oppgradering/rehabilitering av infrastuktur økes med 6,4 millioner kroner for å kompenserere for opphør av momsfritak ved arbeide på offentlig vei. Status viser at kostnadene ved opgradering av Strømsø Torg og bybrua har blitt lavere enn budsjettert, og det trekkes inn 19 millioner kroner i ubrukte bevilgninger. I tillegg reduseres årets investeringsramme til vann og avløp med 41 millioner kroner som følge av forskjøvet fremdrift i enkelte prosjekter. Endringene i investeringsbudsjettet finansieres innenfor tilnærmet låneramme etter at overføring fra bykassens driftsbudsjett er redusert med 50,4 millioner kroner Drammen bykasses investeringsbudsjett Bykassen har for 2013 en brutto investeringsramme på 411,2 millioner kroner inklusivrebvilgning av ubrukte bevilgninger fra Av bevilgningsrammen omfatter 41 prosent (168,0 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp. Ved utgangen av 2. tertial 2013 er det regnskapsført 153,7 millioner kroner i investeringsutgifter. Til sammenligning var påløpt 129,9 millioner kroner i samme periode i fjor. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp pr. 31. august 2013): IKT - kjerneinvesteringer 11,3 mill. kr 1) Strømsø Torg - oppgradering 9,3 mill. kr Bybrua rehabilitering 9,0 mill. kr VA Hasselevei/Ramfløyveien 9,0 mill. kr VA Austad etappe 3 Solsvingen 8,1 mill. kr Digitalt utstyr i grunnskolen 7,8 mill. kr Samarbeid med andre utbyggere 4,5 mill. kr VA Strømperenovering ,4 mill. kr VA Øren Haveby 4,3 mill. kr Engene rehabilitering 3,7 mill. kr Marienlyst Gamle gress nytt kunstgressdekke 3,7 mill. kr VA Åskollen etappe 1 Elgveien 3,8 mill. kr VA Styrmoesvei 28B-38 3,2 mill. kr 1) Omfatter alle deltakerkommunene i D-IKT Drammens andel er ca. 6,5 mill. kr 29

30 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Det foreslås diverse justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2013, jfr.spesifikasjon i tabellen nedenfor: Drammen bykasses investeringsbudsjett Forslag til justeringer Prog. Nye tiltak: Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2013 pr *) Foreslåtte endringer Forslag Justert budsjett Samarbeid med andre utbyggere 4,955 3,000 7, Oppgradering/rehabilitering infrastruktur 22,609 6,400 29, Svensedammen skole - inventar og utstyr 0,318 1,700 2, Nytt innfordringssystem Kemneren -0,146 0,146 0,000 Endret periodisering mv Oppgradering Strømsø Torg og Tamburgata 15,605-4,000 11, Bybrua - rehabiltering og gatevarme 37,957-15,000 22, Spillemidler Marienlyst gml. Gress - bortfall (oppheves) 2,160-2,160 0, Investeringsramme vann 61,058-19,000 42, Investeringsramme avløp 106,920-22,000 84,920 Finansieringsforutsetninger: 19 Overføring fra driftsbudsjettet (mva-komp) -8,870-6,400-15, Overføring fra driftsbudsjettet (driftsmidler) -64,128 50,428-13, Summeringsfeil lånebehov 1. tertialrapport ,020 7, Bruk av eksterne lån -313,153-0, ,287 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2012 Justert låneramme Drammen bykasse i ,287 Det foreslås totalt 11,2 millioner kroner til nye tiltak og opprydding i tidligere forutsetninger innenfor investeringsbudsjettet. Det foreslås å utvide bruk av tilsagngsrammen for samarbeid med andre utbyggere med 3 millioner kroner. I tillegg foreslås investeringsrammen for oppgradering/rehabilitrering av infrastruktur styrket med 6,4 millioner kroner for å kompensere for bortfall av momsfritaket for arbeid på offentlig vei fra 1. januar i år. Diverse tiltak innenfor bykassens investeringsbudsjett foreslås nedjustert med 62,2 millioner kroner. Dette skyldes blant annet lavere kostnader enn forutsatt ved oppgraderingen av Strømsø torg og bybrua. Som følge av forskjøvet fremdrift foreslås årets investeringsramme til vann og avløp nedjustert med 41 millioner kroner. I tillegg oppheves bevilgningen fra 1. tertialrapport 2013 til dekning av bortfall av spillemidler som følge av at Marienlyst Gamle gress da det har vist seg at disse inntektene likevel ikke var inntektsført tidligere. Etter disse endringene er finansieringsbehovet i bykassens investeringsbudsjett redusert med 51 millioner kroner. De foreslåtte endringer i investeringsbudsjettet er er nærmere omtalt innenfor de enkelte programområder i del 3. Ved salderingen av revidert investeringsbudsjett 2013 må det i tillegg tas hensyn til følgende forhold: Som tidligere omtalt er foreslaget til revidert driftsbudsjett saldert med nedjustering av overføringen til investeringsbudsjettet med 50,4 millioner kroner. Overføring av driftsmidler til egenfinansiering av investeringer utgjør etter dette 13,7 millioner kroner. 30

31 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Som følge av høyere momsrefusjon enn forutsatt fra bykassens investeringer er inntektsanslaget er overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet oppjustert med 6,4 millioner kroner (80 prosent av økt refusjonsinntekt). Overføring av momsrefusjon utgjør etter dette 15,3 millioner kroner. Ved en summeringsfeil i 1. tertialrapport var årets finansieringsbehov oppført med 7 millioner kroner for lite. Det må derfor korrigeres for dette. Etter dette er forslaget til revidert investeringsbudsjett for Drammen bykasse per 2. tertial 2013 saldert med en marginal økning i lånerammen på 0,1 millioner kroner. Årest justerte låneramme utgjør etter dette 313,3 millioner kroner. Samlet egenfinansiering av årets reviderte budsjett utgjør etter de foreslåtte justeringer 29,0 millioner kroner når overført momsrefusjon tas med. Dette tilsvarer ca. 12 prosent av investeringsbudsjettet når vann og avløp holdes utenfor Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF har for 2013 en brutto investeringsramme på 575,1 millioner kroner inklusiv re-bevilgning av ubrukte bevilgninger fra Ved utgangen av 2. tertial 2013 er det regnskapsført 297,2 millioner kroner. Det viser at aktivitetsnivået har vært betydelig høyere enn i 2012, hvor det var regnskapsført 153,9 millioner kroner i samme periode. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp pr. 31. august 2013): Frydenhaug skole erstatningsbygg 40,3 mill. kr Galterud skole ny flerbrukshall 34,2 mill. kr Kobbervik gård ombygging til barnehage 33,7 mill. kr Åskollen skole utvidelse/ombygging 28,9 mill. kr Kjøp av boliger for utleie 20,0 mill. kr Blentenborg nytt bofellesskap for funksjonshemmede 18,0 mill. kr Harmonien kjøp og oppgradering 15,7 mill. kr Blichs gate P-hus 14,0 mill. kr Svensedammen skole utbygging/ombygging 10,5 mill. kr Drammen Kjøkken KF ny lokalisering 10,1 mill. kr Schwartzgate nye omrosrgboliger for demente 9,7 mill. kr Introduksjonssenteret oppgradering klasserom 8,9 mill. kr Oppgradering av skolebygg (rammebevilgning) 7,5 mill. kr Strømsø barnehage utvidelse 5,4 mill. kr Konnerud skole sanering og oppgradering inneklima 5,2 mill. kr For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises programområdeomtalene i del 3 samt til Drammen Eiendom KF s rapport for 2. tertial 2013, jfr. vedlegg 3. Det foreslås ingen justeringer i Drammen Eiendom KF s investeringsbdusjett pr. 2. tertial

32 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Del 3 Programområdene 3.1 Programområde 01 Barnehage Alle barn får tilbud om barnehageplass og det er løpende opptak. Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 2,5 millioner kroner. På årsbasis forventes det at programområdet går i balanse. Ansatte i kommunale og private barnehager får etter- og videreutdanning i regi av Norges Beste Barnehage. Gratis kjernetid videreføres. Kobbervik gård barnhage ble åpnet i august. Strømsø barnhage rehabiliteres og overtas 1. januar Den vil være i full drift fra 1. februar Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et mindreforbruk på 2,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering De kommunale barnehagene står for cirka 2,3 millioner kroner av mindreforbruket. Dette skyldes i hovedsak feil periodisering og ubesatte stillinger, og det forventes balanse ved årets slutt. Norges Beste Barnehage har et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner. Dette skyldes at Norges beste barnehage ikke har hatt ett fullt driftsår i Det forventes også et mindreforbruk ved årets slutt. Spesialpedagogiske tiltak i barnehagene viser et merforbruk på 0,6 millioner kroner og ser ut til å få et merforbruk ved årets slutt på 0,4 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig at gjennomsnittlig timeantall per vedtak har økt. Det er knyttet noe usikkerhet til kostnader som følge av bytte av transportleverandør. Det må påregnes et merforbruk på 0,8 millioner kroner på prosjektet Gratis kjernetid. Det er avsatt 16 millioner kroner til å dekke økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager som følge av reguleringspremie i kommunens pensjonsordninger. Foreløpig anslag for årets reguleringspremie viser at det kan bli behov for 2 3 millioner kroner utover det avsatte beløpet. Klagesak fra private barnehager på tilskudd for 2012, blir i løpet av høsten 2013 sendt til Fylkesmannen for behandling. Eventuelle merkostnader blir først klart etter at Fylkesmannen har behandlet klagen. Avsatt beløp til dekning av aktivitetsvekst og kompenasjon for lønnsvekst til de ikkekommunale barnehagene vurderes å ligge noe høyere enn behovet tilsier. 32

33 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Konklusjon Budsjettsituasjonen for programområdet vurderes å være under kontroll. De ovenfor omtalte merutgifter bør kunne dekkes innenfor programområdets budsjettramme. Programområdet som helhet antas etter dette å gå mot balanse ved årsslutt. Driftsregnskap per 31. august 2013 for programområde 01 Barnehage Millioner kroner Regn Regn Bud. pr pr pr Avvik Årsbudsj Lønn inkludert sosiale kostnader 126,5 134,5 133,2-1,3 210,6 Andre driftsutgifter 195,6 198,2 198,5 0,3 319,0 Sum driftsutgifter 322,1 332,7 331,7-1,0 529,6 Progn Andre inntekter -51,2-58,8-55,1 3,7-84,6 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -10,6-7,5-7,7-0,2-11,6 Sum driftsinntekter -61,7-66,3-62,8 3,5-96,3 Netto driftsutgifter 260,3 266,4 268,9 2,5 433,3 0,00 Investeringsbudsjettet Kobbervik gård ombygging til barnehage Kobbervik gård barnehage ble ble satt i ordinær barnehagedrift fra 15. august i år. Bygningen er nå oppgradert med tekniske anlegg og moderne funksjonalitet samtidig som antikvariske hensyn er ivaretatt. Prosjektet er realisert innenfor vedtatt ramme på kr. 45,9 mill. Barnehagen har plass til ca. 100 barn fordelt på 6 baser. Det ble i 1. tertialrapport avsatt 2 millioner kroner til anskaffelse inventar og utstyr i barnehagen. Det er meldt om ytterligere behov for 0,3 millioner kroner. Dette dekkes innenfor driftsrammen til Kobbervik gård barnehage. Strømsø barnehage - utvidelse Strømsø barnehage utvides fra 2 til 4 avdelinger ved ombygging av eksisterende 2. etasje i bygget. Planlagt ferdigstillelse er 1. januar Strømsø barnehage disponerer lokaler i nye Kobbervik gård barnehage i byggeperioden. Det er bevilget 13 millioner kroner til ombyggingen samt avsatt 2 millioner kroner til inventar og utstyr i Prosjektet er forutsatt fullfinansiert i Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett for Andre forhold Norges Beste Barnehage Norges Beste Barnehage er et utviklingsprosjekt for barnehagene i Drammen som skal ha fokus på kvalitetsutvikling, kompetanseheving og systemutvikling i barnehagene. Prosjektet omfatter både kommunale og private barnehager. Etter første driftsår av Norges Beste 33

34 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Barnehage, går prosjektet med et mindreforbruk. Det skyldes at det ikke har vært full drift hele året. Medarbeidere ble ansatt i løpet av første halvår. Barnehageplasser Det er god kapasitet på barnehageplasser. Per 31. august var det 93 ledige plasser, fordelt på 70 plasser til barn under tre år og 23 plasser til barn over tre år. Nedleggelsen av Austadgata førskole følger oppstart av nye Strømsø barnehage. Barna i Austadagata førskole overflyttes til nye Strømsø barnehage. Gratis kjernetid Per august er det 809 barn i målgruppen for prosjektet Gratis kjernetid. 755 av disse barna er i barnehage. Deltakelsen i målgruppen har gått ned fra 97 prosent til 93,3 prosent. Antall barn i ordningen har holdt seg stabilt, men det har vært en vekst på 5,4 prosent i aldersgruppen 3-5 år. Denne endringen kan være et resultat av omlegging av kontantstøtteordningen. Prosjektet er finansiert gjennom øremerket tilskudd fra staten. Basert på foreløpige beregninger ligger prosjektet an til et merforbruk på 0,8 millioner kroner. Rådmannen har varslet departementet om dette. Merforbruket skyldes i all hovedsak omleggingen av gradert foreldrebetaling i 2012, med økt minstesats og økte inntektsgrenser. Statsbudsjettet for 2014 vil gi svar på om prosjektet blir videreført i Blir prosjektet videreført i 2014 vil rådmannen vurdere om det geografiske området skal justeres eller om norsktilbudet til mødrene skal utgå. Sak om fremtidig barnehagestruktur blir fremmet i oktober. 34

35 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 02 Oppvekst Nærmere 30 flere barn får tjenester utenfor eget hjem sammenlignet med i fjor. Det arbeides med å styrke tiltakskjeden i barnevernet for å redusere antall plasseringer. Rådmannen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til utvidet tjenestetilbud i år. Habiliteringstjenesten, PP-tjenesten, helsestasjonene og avdeling for enslige mindreårige ventes i sum å drifte i tråd med budsjett. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 8,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Forbruket innenfor barnevern er på linje med forbruket i Gjennom effektivisering har det lyktes å holde kostnadene på 2012-nivå, til tross for flere barn under omsorg, flere barn med tiltak og økt antall meldinger. Driftsnivået er imidlertid høyere enn budsjett, og prognosen ut året tilsier et merforbruk på 9,3 millioner kroner. Avdelingen enslige mindreårige flyktninger balanserer per august. Kostnader for ungdommer som går ut av barnevernet og over til NAV anslås til 0,7 millioner kroner utover budsjett. Det blir iverksatt tiltak for å bedre overføringen til NAV. Habiliteringstjenesten viser et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner. Fagkompetansen er styrket fra og med juli. Dette har lenge vært et behov i forhold til enkelte brukergrupper. Prognose for året er et mindreforbruk på 2 millioner kroner. De øvrige avdelinger, PP-tjenesten og helsestasjonene, Har budsjettbalanse per 2. tertial og forventes også å gå i balanse ved utgangen av året. Konklusjon Prognosen for året er fortsatt preget av usikkerhet. Et stort antall barn, plassert tidlig på året, medfører svært høye kostnader for hele Det beregnes et samlet merforbruk for programområdet på 8 millioner kroner ved års slutt. Senter for oppvekst har satt inn kostnadsreduserende tiltak og rådmannen legger til grunn at det vil lykkes å stanse videre merforbruk. Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 8 millioner kroner. 35

36 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Driftsregnskap per 31. august 2013 for programområde 02 Oppvekst Millioner kroner Regn Regn Bud. pr pr pr Avvik Årsbudsj Lønn inkludert sosiale kostnader 112,5 126,8 120,0-6,8 187,9 Andre driftsutgifter 46,8 52,5 45,3-7,1 75,8 Progn Sum driftsutgifter 159,3 179,3 165,3-13,9 263,7 Andre inntekter -20,2-18,6-15,8 2,7-60,6 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -6,8-6,4-3,4 3,0-5,1 Sum driftsinntekter -27,0-25,0-19,2 5,7-65,7 Netto driftsutgifter 132,3 154,2 146,0-8,2 198,0-8,0 Investeringsbudsjettet Bekkevollen barnebolig Det er i gjeldende økonomiplan satt av 8 millioner kroner til utvidelse av Bekkevollen barnebolig i år, med forutsetning om ytterligere 14 millioner kroner til ferdigstillelse av utbyggingen i Det planlegges å bygge ut full 2. etasje hvilket gir inntil 14 plasser. Dette vil øke investeringskostnadene med 14 millioner kroner til totalt 37 millioner kroner. Rådmannen vil komme tilbake til økonomisk inndekning i økonomiplan Andre forhold Barnvernet Barnevernet har økning i antall meldinger sammenlignet med samme tid i fjor. Barneverntjenesten hadde ved utgangen av bekymringsmeldinger. Per 2.tertial 2013 har barneverntjenesten fått 578 meldinger. Dersom denne utviklingen fortsetter vil det kunne medføre en økning i antall barn med tiltak. Tabell 1 viser at Drammen kommune har plassert 194 barn per 2. tertial 2013, mot 175 barn på samme tid i Antall barn under omsorg har siden 2010 vært stabilt på rundt 100, mens tallet i 2013 er 129. Den store økningen skyldes dels barnerike familier samt at barnevernstjenesten avdekker flere familier med rusproblematikk. Plasseringer sortert etter plasseringshjemmel Tertial 2.Tertial 3.Tertial 1.Tertial 2.tertial Under omsorg totalt (4-12 og 4-8,2. og 3.ledd) Frivillig plasserte 4-4, Barn i midlertidige tiltak TOTALT PLASSERINGER

37 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Tiltaksavdelingen er i 2013 styrket. Dette gjennom flere stillinger fra fylkesmannen samt omprioriteringer i barnevernet. Dette vil gi innsparinger, ved at barnevernet reduserer kjøp av kostbare eksterne tjenester. Tiltak utarbeides i samarbeid med familien og evalueres jevnlig. Dette, sammen med økt fokus på evaluering av tiltak, gir bedre tjenester til familien til en lavere kostnad. Senter for oppvekst jobber tverrfaglig for å øke foreldrekompetansen i utsatte familier for å redusere framtidige plasseringer. Barnevernet i Drammen har første halvår 2013 ingen avvik på fristbrudd på lovpålagte tjenester. Senter for oppvekst har forbedret rutiner og ansatt flere tilsynsførere. I rapportering til Fylkesmannen per kommer det fram at alle barn, der Drammen har tilsynsansvar, har tilsynsfører og har hatt ett eller flere tilsynsbesøk. Det er en utfordring, både kapasitetsmessig og praktisk, å gjennomføre fire besøk per barn per år. Enslige mindreårige Avdeling enslig mindreårige har tatt i mot åtte ungdommer, og er dermed i rute for å nå målet på 15 ungdommer innen utgangen av året. 37

38 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 03 Samfunnssikkerhet Programområdet viser per 2. tertial et resultat som er i samsvar med budsjett. DRBV har varslet behov for økte eierbidrag på totalt 3 millioner kroner i Rådmannen foreslår at merkostnadene først avklares eierkommunene i mellom, og foreslår ingen endring i budsjettet nå. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner. Vurdering Drammen kommune har mottatt et brev undertegnet styreleder og brannsjef i DRBV, som påpeker behovet for økt eiertilskudd i Selskapet hadde et underskudd i 2012 på 0,8 millioner kroner. Prognosen for 2013 viser et underskudd på 4,5 millioner kroner, og DRBV ber om at kommunene bidrar med et økt eierbidrag på totalt 3 millioner kroner. I følge Agenda Kaupangs kostra-analyse for 2012 har Drammen kommune høye utgifter til brann- og redningstjeneste sammenlignet med andre større kommuner. Årsaken synes å være at Drammen gjennom nåværende fordelingsnøkkel betaler en uforholdsmessig høy andel av kostnadene. Rådmannen forutsetter at det utarbeides ny kostnadsfordelingsnøkkel i løpet av kort tid. Varslede merkostnader i 2013 bør fordeles etter ny nøkkel. Konklusjon Det foreslås ingen endringer i programområdet nå. Driftsregnskap per 31. august 2013 for programområde 03 samfunnssikkerhet Millioner kroner Regn Regn Bud. Årsbudsj. pr pr pr Avvik 2013 Progn Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 27,0 27,0 27,2 0,2 40,8 Sum driftsutgifter 27,0 27,0 27,2 0,2 40,8 Andre inntekter -0,1-0,1-0,2-0,1-0,3 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1-0,1-0,2-0,1-0,3 Netto driftsutgifter 26,8 26,9 27,0-0,1 40,5 0,0 38

39 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 04 Byutvikling Programområdet har et merforbruk på 2,9 millioner kroner per 2. tertial. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter og reduserte gebyrinntekter innen byggesak. Det er gjennomført organisatoriske endringer i byggesak for å effektivisere driften av avdelingen, bedre servicen overfor brukerne og redusere saksbehandlingstiden. Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 2,1 millioner kroner. Store investeringer som oppgradering av Strømsø torg og Bybrua er fullført, og det forventes et betydelig mindreforbruk. Økonomisk status Fakta Det har vært et betydelig merforbruk, samt reduserte inntekter, som har gitt et samlet negativt avvik på 2,9 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. De viktigste årsakene til avviket er: - 1,6 millioner kroner i tapte gebyrinntekter på grunn av oversittede saksbehandlingsfrister våren ,2 millioner kroner i merforbruk på lønn og andre driftsutgifter fordi det er innleid eksterne konsulenter for å håndtere restanser. Vurdering Avvikene er i all hovedsak knyttet til byggesaksbehandling. Hovedårsaken til avviket er manglende styringsrutiner. Dette har ledet til ujevn arbeidsbelastning og oversitting av saksbehandlingsfrister, med påfølgende bortfall av byggesaksgebyr. Noe av avviket kan skyldes periodisering av inntekter, og derfor bedres etter fakturering av avsluttede saker. Omstillingsarbeidet innen byggesak er i gang, og skal blant annet: - Gi bedre oversikt og jevnere arbeidsbelastning - Frigjøre tid til saksbehandling - Effektivisere og målrette samhandlingsrutiner - Gi bedre veiledningsmateriell til søkere Pågående omstilling avsluttes i 2013, og i 2014 skal rutinene være på plass. I budsjettet er det satt av 1,2 millioner kroner til plansamarbeid for Lierstranda Brakerøya. Prosjektet har mindre fremdrift og lavere forbruk enn forutsatt, noe som bidrar til å redusere programområdets merforbruk totalt sett. Midlene avsatt til plansamarbeidet er forbeholdt dette prosjektet, men for 2013 må mindreforbruket i plansamarbeidet nyttes til nødvendig saldering av regnskapet i programområdet. Konklusjon Det vil ta noe tid å gjennomføre og få full økonomisk virkning av de planlagte effektiviseringstiltakene på byggesak. Det vil være vanskelig å rette opp påløpt avvik i løpet av årets siste måneder, men målet er å unngå ytterligere økning i avviket. Rådmannen foreslår at programområdet styrkes med 2,1 millioner kroner i

40 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Driftsregnskap per 31. august 2013 for programområde 4 Byutvikling Millioner kroner Regn Regn Bud. pr pr pr Avvik Årsbudsj Lønn inkludert sosiale kostnader 23,7 26,0 25,3-0,7 40,0 Andre driftsutgifter 6,8 11,6 9,9-1,7 16,3 Progn Sum driftsutgifter 30,5 37,6 35,2-2,4 56,3 Andre inntekter -15,5-13,0-14,2-1,2-38,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,9-0,9-0,2 0,7-0,3 Sum driftsinntekter -16,4-13,9-14,5-0,5-38,3 Netto driftsutgifter 14,1 23,8 20,8-2,9 18,0-2,1 Investeringsbudsjettet Samarbeid med private/offentlige utbyggere Av bevilgningen på inntil 15 millioner ble det i 1. tertial bevilget 7 millioner. Det er behov for ytterligere 3 millioner i 2. tertial til følgende tiltak: Grunnerverv av Tollbugata 7 i forbindelse med trafikkforplass Drammen stasjon, gatearbeider og snøsmelteanlegg i forbindelse med nytt P-hus i Blichsgate, Gågatenett Bragernes skisseprosjekt og videre arbeid med prosjekter som nytt sykehus, multifunksjonshall inkl. lokaliseringsstudie cricket og friidrett, Drammen havn og Dr. Hansteinsgate. Rådmannen foreslår at det bevilges ytterligere 3 millioner kroner. Strømsø torg og Tamburgata Som tidligere signalisert endte dette prosjektet med et mindreforbruk totalt sett. Prosjektet er nå ferdig fakturert og 4 millioner kroner kan tilbakeføres til bykassa. Bybrua rehabilitering og gatevarme Prosjektet forventes å ende med et mindreforbruk. Per utgangen av august gjenstår nesten 29 millioner kroner av investeringsrammen. I tillegg forventes et investeringsbidrag fra Buskerudbyen i størrelsesorden 4 millioner kroner. Selv om sluttoppgjør ennå ikke er foretatt, legger rådmannen til grunn at minst 15 millioner kroner av bevilgningen vil forbli ubrukt, og foreslås derfor trukket inn. Andre forhold Strategisk rådgivning nytt sykehus (jfr. vedtak 13 fra fellesforslaget i økonomiplanen) Det har vært en prioritert oppgave å følge og påvirke prosessen for etablering av nytt områdesykehus i Vestre Viken HF. Rådmannen har kjøpt inn strategisk rådgivning knyttet opp mot beslutningsprosessene for nytt sykehus, og utredningskapasitet knyttet til å vurdere ulike tomter i Drammen med hensyn til egnethet som sykehustomt. I tillegg er det gitt tilskudd til VADS (Venner Av Drammen Sykehus), til å arrangere fagseminar om fremtidens sykehus. 40

41 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Fjell 2020 områdeutvikling Prosessen med gjennomføring av fysiske tiltak er i gang. Galterudhallen og nytt nærmiljøanlegg ved Galterud skole ble åpnet til skolestart høsten Aktivitetsanlegget Lille Dumpa startes i løpet av året og fullføres 1. halvår Planlegging av øvrige tiltak gjennomføres i samarbeid med Drammen kommune og representanter fra nærområdet. I økonomiplan er det satt av 4 millioner kroner per år til investering i oppgradering av fellesområder (parker, lekeplasser og gangveier) på Fjell. I forbindelse med økonomiplan , vil rådmannen komme tilbake med kvalitetssikrede anslag for investeringsbehov. Tilrettelegging av bynære turområder (jfr. vedtak 22 i fellesforslaget i økonomiplanen) Det gjennomføres et eget prosjekt for å tilrettelegge for bynært friluftsliv. Dette omfatter: - Skilting og merking av tur-, gang- og sykkelforbindelser. Nyskilting ved inngangsportene til marka er nylig foretatt, og det vil i løpet av høsten bli skiltet tverrforbindelser mellom bysentrum og marka. - Det utarbeides kart over eksisterende turveiforbindelser, samt behov for nye. Dette som grunnlag for at man i arealplanleggingen kan ivareta friluftsinteresser Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Drammen og Oplands Turistforening. 41

42 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 05 Helse og omsorg Rådmannen foreslår å bevilge 28 millioner kroner ekstra til helse og omsorg. Nye tjenestetilbud som tas i bruk høsten 2013 er 16 omsorgboliger i Schwartzgate med velferdsteknologi, 8 øyeblikkelig-hjelp plasser ved Drammen Helsehus og 16 plasser for funksjonshemmede ved Blentenborg. Ny organisering med 17 virksomheter er i drift med nye budsjettrammer fra 1. oktober. Kjøp av sykehjemsplasser, drift av sykehjem og hjemmetjenester styrkes i forhold til vedtatt budsjett for Samhandlingsreformen: Statlig regelendring ga inntektssvikt på 4,6 millioner kroner for øyeblikkelig-hjelp plasser. Antall betalingsdøgn er i 2. tertial redusert til samme nivå som i Det er usikkerhet knyttet til medfinansieringsordningen. Analyser viser at tjenestene innenfor helse og omsorg drives kostnadseffektivt. Arbeidet med ny helse- og omsorgsplan er startet under ledelse av en saksordførergruppe. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et merforbruk på 14,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. I løpet av 2.tertial har det vært foretatt en rekke analyser av tjenesteproduksjonen innen helse og omsorg: - Sammenligning med de ti største kommunene i Norge (ASSS-nettverket): KSs kommunerapport - Gjennomgang av kommuneøkonomien med fokus på handlingsrom (KOSTRArapport 2012): Agenda Kaupang - Sammenligning av Drammen med Kristiansand vedr PLO-utgiftene i 2011 og 2012 (Økonomisk handlingsrom 2013): Agenda Kaupang - Utredning om kommunens kostnader knyttet til tjenestene til funksjonshemmede (Økonomisk handlingsrom 2013): Agenda Kaupang Rapportene følger som elektroniske vedlegg. Analysene viser blant annet at Drammen kommune har et tjenestetilbud på nivå med andre sammenlignbare kommuner, tjenestene vurderes som kostnadseffektive og det pekes på mulige omstillingsområder. Kjøp av sykehjemsplasser Til og med september er det brukt 0,6 millioner kroner av en ramme på 5,0 millioner kroner. 42

43 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Nærværsarbeid Sykefraværet i 2.kvartal 2013 er på 9,5 %. Det er en reduksjon på 2,1 prosentpoeng fra samme periode i fjor. For tilsvarende periode i 2012 var sykefraværet på 11,6 %. Vurdering Forvaltning og rapportering Det er avdekket noen tilfeller av uheldige forvaltningspraksis som nå er opphørt. I tillegg er det opprettet en egen arbeidsgruppe med følgende mandat: o undersøke om det er brukere som ikke får de tjenester og/eller vedtak de har behov for o undersøke om vi følger god forvaltningsskikk, og at vår praksis er i samsvar med lov og forskrifter o undersøke praksis i andre store byer o utarbeid forslag til nye rutiner o gjennomgå månedsrapportene fra Tjenestetildeling og samordning, og eventuelt foreslå endringer som vil sikre en god rapportering Bystyrekomiteen vil bli orientert når rapporten fra arbeidsgruppen foreligger. Effektueringstid institusjons- og hjemmetjenester Indikator - dager Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Resultat tertial 1. tertial Eff.tid hjemmespl Eff.tid hjemmehjelp 13 6 Mindre enn Eff tid langtidsplass 36 4 Mindre enn * *) Tallet skal kvalitetssikres Ny organisering Målet med ny organisering av helse- og omsorgstjenestene er økt nærhet til brukerne, tettere oppfølging av medarbeiderne og god økonomistyring. Ved inngangen til 2. tertial er samtlige 17 virksomheter i full drift. Det er utarbeidet en ny budsjettmodell for helse- og omsorgsdistriktene som trer i kraft høsten I 2. tertial har rådmannen foretatt en total gjennomgang av helse- og omsorgdistriktenes budsjetter og utgifter. Hensikten er å skape like rammebetingelser for like tjenester, og bidra til budsjettmessig balanse totalt innenfor programområdet. Ny organisasjon og ny budsjettmodell gir bedre forutsetning for å gi et forsvarlig tjenestetilbud innenfor budsjettrammene. Samhandlingsreformen Utskrivingsklare pasienter Tabellen nedenfor viser at antall betalingsdøgn er redusert med 303 døgn fra 1. til 2.tertial. Det er inngått avtale om kjøp av sykehjemsplasser ved behov i tillegg til kommunens faste 43

44 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 portefølje av sykehjemsplasser. Disse plassene koster rundt kroner per døgn mot kroner per døgn for plasser på sykehuset. Det er usikkerhet knyttet til de totale ugiftene for 2013 for betalingsdøgn til helseforetaket. Utgiftene til utstyr og medisinske forbruksvarer har økt. Det tyder på at pasientene som skrives ut fra sykehus har behov for mer omfattende behandlingstilbud enn tidligere. Det innebærer økte kostnader for kommunen. Samhandling med sykehuset Hittil i Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August år Antall meldte USK Endring Antall betalingsdøgn Endring Øyeblikkelig hjelp Revidert veileder for Øyeblikkelig hjelp døgnopphold innebar nye og endrede krav til innholdet i tjenestene. Denne veilederen forelå først etter at Drammen kommunes søknad om tilskudd var innvilget. Likevel måtte Drammen kommune endre tjenestetilbudet for å oppfylle de nye kravene. Resultatet var forsinket oppstart for tilbudet til pasientene og inntektstap på nærmere 5 millioner kroner for Drammen kommune. Medfinansieringsordningen (ISF) Det er usikkerhet knyttet til endelig årskostnad for 2013, og prognosen fra 1.tertial opprettholdes. Drammen kommune har ikke mottatt siste avregning for ISF i Nye tjenestetilbud Nye tjenestetilbud som tas i bruk høsten 2013 er 16 omsorgboliger i Schwartzgate med velferdsteknologi, 8 øyeblikkelig-hjelp plasser ved Drammen Helsehus og 16 plasser for funksjonshemmede ved Blentenborg. Kjøp av sykehjemsplasser ved behov videreføres. I tillegg er det gjennomført følgende endringer: o Drammen Aktivitet er samlokalisert med Blichs Aktivitet i nye lokaler i Jacob Borchsgate. Dette er et dagtilbud for voksne funksjonshemmede o Strømsø dagsenter har flyttet inn i nye lokaler i Nedre Storgate. Dette er et dagtilbud for personer med psykiske lidelser. Skap Gode Dager Skap Gode Dager er godt i gang med kompetansesatsingen innen HSO. Hittil i år har 1250 ansatte deltatt på kurs i henhold til kursplanen. Kurs som har vært gjennomført retter seg mot ulike fagområder og ulike stillinger innen helse, sosial og omsorg. 44

45 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Det har i 2013 vært hold kurs innenfor følgende kompetanseområder: o Etikk o Menneskeverd og livskvalitet o Alvorlig syke og døende o Geriatri o Demens o Ernæring o Hygiene o Klinisk sykepleiekompetanse o Legemiddelhåndtering o Dokumentasjon o Kvalitet o Vold i nære relasjoner o Velferdsteknologi o Veilederopplæring I tillegg har det vært avholdt egne fagdager for lærlinger og studenter, og Skap Gode Dager basen har vært møtested for de ulike fagnettverkene som er etablert på tvers av virksomhetene. Konklusjon Rådmannen foreslår at budsjettet styrkes med 28 millioner kroner. Driftsregnskap per 31. august 2013 for programområde 05 Helse og omsorg Millioner kroner Regn Regn Bud. pr pr pr Avvik Årsbudsj Progn Lønn inkludert sosiale kostnader 492,9 530,5 483,3-47,2 778,3 Andre driftsutgifter 244,9 262,3 260,8-1,6 405,7 Sum driftsutgifter 737,8 792,9 744,1-48, Andre inntekter -73,1-86,6-82,2 4,3-168,5 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -32,7-30,7-0,4 30,4-0,6 Sum driftsinntekter -105,8-117,3-82,6 34,7-169,1 Netto driftsutgifter ,5 661,5-14,1 1014,8-28,3 Investeringsbudsjettet Blentenborg bofellesskap - oppgradering Blentenborg bofellesskap er ferdigstilt primo august 2013, innenfor vedtatt investeringsramme på 54,9 millioner kroner. Bofellesskapet inneholder 16 boenheter med tilhørende fellesarealer, og arealer for ansatte og administrasjon. I 1. tertialrapport ble det omdisponert 1,0 million kroner til inventar og utstyr i de nye lokalene. Innflyttingen på nye Blentenborg har startet og vil gradvis utover høsten. 45

46 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Schwartz gate 18 - nybygg boliger for demente Schwartzgate bofellesskap, et botilbud for 16 personer med demens, åpnet 4. september Investeringsrammen er 54,2 millioner kroner, ekskl. inventar og utstyr. Innvendig bygg ble ferdigstilt medio mars Resterende arbeider ble avsluttet i begynnelsen av juni 2013 og leietakere har flyttet inn fortløpende i løpet av sommeren. Prosjektet er gjennomført innenfor budsjettrammen. Det har i tillegg vært bevilget 1,6 millioner kroner til inventar og utstyr. Etablering av Drammen Helsehus Det er i økonomiplan avsatt en samlet investeringsramme på 213 millioner kroner for å videreutvikle tidligere Drammen geriatriske kompetansesenter (DGKS) til å bli Drammen Helsehus. Det er avsatt 4 millioner kroner til utredning og mindre byggearbeider i Det vil bli lyst ut arkitektkonkurranse for utredning av nytt Helsehus når konseptutredningen er ferdig. Kommunale øyeblikkelig hjelpplasser ved Drammen Helsehus åpnet i begynnelsen av september i år. De åtte plassene er et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter med avklart diagnose der behandling kan gjennomføres i kommunal regi. Andre forhold Brukervalg i Drammen kommune hjemmesykepleie (fellesforslaget pkt. 8) Rådmannen er bedt om å legge frem en sak om utvidelse av ordningen med fritt tjenestevalg i Drammen kommune. Rådmannen vil legge frem en sak i løpet av året til bystyret om brukervalg i hjemmesykepleien. Helse, sosial og omsorgsplan Rådmannen er bedt om å utarbeide en Helse-, sosial- og omsorgsplan for Drammen kommune. Arbeidet er startet opp og bystyrekomité for helse, sosial og omsorg har oppnevnt en saksordførergruppe bestående av fire representanter. Planen vil foreligge høst

47 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 06 Kultur Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,9 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Ifølge signaler i media vil regjeringen gå inn for at Brageteatret blir regionteater. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et mindreforbruk på 0,9 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Virksomheten Kultur har et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes at det har vært svært stram økonomistyring i starten av året for å sikre overholdelse av rammen samt vakant stilling på biblioteket første halvår. Mindreforbruket vil bli brukt til å dekke nødvendig driftsvedlikehold og enkelte uforutsette utgifter. Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 31. august 2013 for programområde 06 Kultur Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbudsj Lønn inkludert sosiale kostnader 28,5 30,5 30,8 0,3 47,1 Andre driftsutgifter 79,6 72,6 73,4 0,8 112,1 Sum driftsutgifter 108,1 103,1 104,2 1,1 159,2 Andre inntekter -15,4-17,3-17,5-0,2-26,1 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -1,6-0,6-0,6 0,0-1,1 Progn Sum driftsinntekter -17,0-17,9-18,1-0,2-27,2 Netto driftsutgifter 91,1 85,2 86,1 0,9 132,0 0,0 Andre forhold Brageteatret blir regionteater Ifølge signaler i media vil regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2014 gå inn for at Brageteatret får status som regionteater. I tråd med tidligere føringer fra bystyret, legger rådmannen opp til at Drammen kommune følger opp sitt finansieringsansvar på linje med fylkeskommunen. 47

48 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Den norske kirke I 1. tertialrapport 2010 ble vedtatt følgende: Tilskuddet til Drammen kirkelige fellesråd reguleres som følger: Bevilget ramme for 2010 reduseres med 1,3 millioner kroner, men spesifiseres ikke som reguleringspremie, da denne er en følge av kommunens forpliktelser ifølge kirkeloven. Ny ramme for 2010 blir da 27 millioner kroner. Det bevilges deretter kompensasjon for reguleringspremien. Det henvises til Kirkeloven 15 som beskriver kommunens økonomiske ansvar som blant annet omfatter lønn og pensjonsutgifter. Det forutsettes at dette ikke går ut over tilskudd til andre trossamfunn. Ved behandling av 1. tertialrapport 2013 ble følgende lagt til grunn: Rådmannen foreslår at tilskuddet til Den norske kirke v/drammen kirkelige fellesråd som tidligere justeres for påløpt reguleringspremie pensjon, og anbefaler at kommunen dekker 70 prosent (som budsjettert), mens fellesrådet dekker 30 prosent. Som en konsekvens av behandlingen av 1. tertialrapport 2013 har Drammen kirkelige fellesråd sendt et brev til Drammen kommune der det argumenteres for at Drammen kommune må forholde seg til vedtaket i 1.tertialrapport 2010 og kompensere for 100 prosent av reguleringspremien, og ikke 70 prosent som ble lagt til grunn i 1.tertialrapport Drammen kommune har hatt en kraftig vekst i pensjonsutgiftene de siste årene og prognoser fra aktuar tilsier fortsatt betydelig vekst de nærmeste årene. Reguleringspremien betales i det påfølgende året slik at avsatt budsjett i 2013 skal dekke reguleringspremien for Den kraftige økningen i reguleringspremien gjør at det budsjetterte beløpet i 2013 utgjør 70 prosent av reguleringspremien til Drammen kirkelige fellesråd, mens det samme beløpet utgjorde 100 prosent av reguleringspremien året før. Dersom Drammen kommune skal dekke 100 prosent av reguleringspremien vil dette medføre økte kostnader på cirka 0,6 millioner kroner til Drammen kirkelige fellesråd og i tillegg i underkant av 0,2 millioner kroner til andre tros- og livssynssamfunn. Rådmannen foreslår at det legges til grunn at Drammen kommune dekker 70 prosent av reguleringspremien mens Drammen kirkelige fellesråd selv må bidra med å dekke 30 prosent. Alternativt kan modellen fra 1. tertialrapport 2010 videreføres. Det innebærer at reguleringspremien dekkes fullt ut mot tilsvarende reduksjon i driftstilskuddet. 48

49 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 07 Ledelse, organisering og styring Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 2. tertial. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Virksomheten Service og administrasjon har et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak merinntekter fra Kart og Geodata som følge av noen store byggeprosjekter og merinntekt på refusjon sykelønn. Rådmannsseksjonene har et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner som følge av vakante stillinger i første halvår. Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 31. august 2013 for programområde 07 LOS Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbudsj Progn Lønn inkludert sosiale kostnader 60,3 63,2 63,5 0,4 100,0 Andre driftsutgifter 78,2 66,5 64,9-1,6 103,7 Sum driftsutgifter 138,5 129,7 128,4-1,2 203,7 Andre inntekter -17,4-19,9-18,3 1,6-33,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -2,4-2,2-1,1 1,1-1,6 Sum driftsinntekter -19,8-22,2-19,4 2,7-34,6 Netto driftsutgifter 118,7 107,5 109,0 1,5 169,1 0,0 Investeringsbudsjettet Programområdet viser per august et forbruk på 6,2 millioner kroner mot en total investeringsramme på 32,8 millioner kroner. Budsjettrammen brukes i 2013 og det er ingen negative avvik å melde. E-handelsprosjektet E-handelsprosjektet er avsluttet og i ordinær drift. Prosjektgjennomføringen anses som vellykket. Prosjektbudsjettet har vært 4,5 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført i planlagt omfang, til fastsatt tid og kostnad. Alle prosjektmål er nådd. 49

50 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Mål Resultat Antall virksomheter implementert kom. foretak kom. foretak Reduksjon av antall bestillere 60 % 64 % Omsetning gjennom systemet mill. kr pr mill. kr pr Prognose: 208 mill. kr pr Drammen kommune har i lengre tid figurert som Norges beste e-handelskommune på DIFI s topp 20 liste over Norges beste e-handelsbrukere. Effekten av systemet er målt gjennom å foreta en gjennomgang av et utvalg av varegruppene der e-handel har vært benyttet lengst, og derigjennom det mest sikre tallmaterialet. Resultatet viser at for disse områdene er innkjøpskostnadene redusert med totalt cirka 5 millioner kroner. (Resultatet er ikke justert for prisstigning, økning i antall ansatte etc.) Systemet gir også kvalitative resultateffekter som mer effektive arbeidsprosesser og bedre kontroll over anskaffelsene. Andre forhold Arkivareal Det er inngått avtale om leie av økt arkivareal på Gamle Kirkeplass. De historiske arkivene flyttes dit høsten Fjell 2020 Drammen kommune mottar 0,8 millioner kroner i tilskudd til kommunale innvandrertiltak fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennom utviklingsmidler til kommunene. Tilskuddet vil bli benyttet til å dokumentere og analysere behov og utfordringer kommunen står overfor i integreringsarbeidet, og utarbeide et faktabasert beslutningsgrunnlag for en handlingsplan for mangfold og inkludering. Det er utlyst to anbud for å imøtekomme dette: Kartlegging og analyse av holdninger og kulturelle forskjeller i Drammen kommune som arbeidsgiver, det offentlige som tjenesteyter, og i kommunens befolkning Gjennomgang av Drammen kommunes introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, og av grunnskoleopplæringen for voksne. Underskuddsproblematikk 27-samarbeid Styrene i 27-samarbeidene jobber med å tilpasse 2013 budsjettene for å dekke inn merforbruk fra Rådmannen vil komme tilbake til dette i 1. tertial 2014 dersom ett eller flere av 27-samarbeidene ikke klarer å dekke inn merforbruk fra

51 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett med et mulig mindreforbruk opp mot 1million kroner. Rådmannen foreslår at programområdets driftsramme som et engangstiltak reduseres med 1 million kroner i Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner. Vurdering Mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til at det har blitt gjort mindre overføringer og gitt lavere tilskudd eksterne i 2. tertial enn forventet. Bystyret har øremerket 3 millioner kroner til tiltak som styrker høyere utdanning i Drammen. Rådmannen har tatt initiativ til å utforme en avtale om mulige samarbeidsprosjekter med Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett med et mulig mindreforbruk opp mot 1 millioner kroner. Driftsregnskap per 31. august 2013 for programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbudsj Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Progn Andre driftsutgifter 4,8 5,1 6,2 1,1 9,8 Sum driftsutgifter 4,8 5,1 6,2 1,1 9,8 Andre inntekter -1,4-0,8-0,8 0,0-0,9 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -1,4-0,8-0,8 0,0-0,9 Netto driftsutgifter 3,4 4,2 5,3 1,1 8,9 1,0 51

52 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 10 Politisk styring Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Valgdeltakelsen ved Stortingsvalget var på 76,2 prosent mot 75,1 prosent ved valget i Hele 39,3 prosent av totalt antall avgitte stemmer var forhåndsstemmer. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Det forventes at kostnader til stortingsvalget vil holdes innenfor budsjett. Øvrige poster er i henhold til budsjett. Konklusjon Forutsatt at utgiftene til høstens stortingsvalg holder seg innenfor budsjett vil programområdet få et resultat i balanse. Driftsregnskap per 31. august 2013 for programområde 10 Politisk styring Millioner kroner Regn Regn Bud. pr pr pr Avvik Årsbudsj Progn Lønn inkludert sosiale kostnader 4,4 4,8 5,2 0,4 8,1 Andre driftsutgifter 10,7 7,6 7,2-0,4 13,2 Sum driftsutgifter 15,1 12,4 12,4 0,0 21,3 Andre inntekter -0,7-0,3-0,2 0,1-0,2 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,7-0,3-0,2 0,1-0,2 Netto driftsutgifter 14,4 12,1 12,2 0,1 21,1 0,0 Andre forhold Stortingsvalget 2013 Stortingsvalget ble gjennomført 9. september. Det ble gjennomført forhåndsstemmegivning i perioden 12. august til 6. september. Det ble avgitt i alt godkjente stemmer i Drammen. Det gir en valgdeltakelse på 76,2 prosent, mot 75,1 prosent ved valget i Ved årets valg har svært mange velgere benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme. Det kom inn i alt godkjente forhåndsstemmer, og det utgjør 39,3 prosent av totalt antall avgitte stemmer. Fylkesvalgstyrets legalitetskontroll innebar ingen merknader til 52

53 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 valggjennomføringen. På valgdagen arbeidet 208 kommunal ansatte som valgfunksjonærer. 80 kommunalt ansatte arbeidet som forhåndsstemmemottakere. Bedre tilrettelegging for forhåndsstemmegiving og nye valglokaler antas å ha bidratt positivt til valgdeltagelsen. 53

54 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Rådmannen foreslår at det bevilges 0,3 millioner kroner til dekning av underskuddsgaranti til Konnerud IL i forbindelse med årets skisprint. Med unntak av underskuddsgarantien forventes programområdet å gå i balanse. Investeringsbudsjettet tilføres 6,4 millioner kroner til oppgraderings av infrastruktur som kompensasjon for bortfall av momsfritak for arbeid på offentlig vei. Økonomisk status Fakta Programområdet har et merforbruk på 1,9 millioner kroner. Vurdering Det har vært ekstraordinære energikostnader på gatevarme (cirka 0,7 millioner kroner) og idrettsanlegg (cirka 1 million kroner) på grunn av en lang og kald vinter. I tillegg har idrett hatt ekstra utgifter til refusjon for aktivitet på ikke-kommunale anlegg (0,4 millioner kroner) på grunn av økt aktivitet. Dette er utgifter som er større enn opprinnelig budsjettert. Virksomheten har iverksatt tiltak for å holde budsjettrammen. Konklusjon Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 0,3 millioner kroner til å dekke opp underskuddsgarantien til KIL i forbindlese med årets skisprint. Driftsregnskap per 31. august 2013 for 11 Samferdsel og fellesarealer Millioner kroner Regn Regn Bud. pr pr pr Avvik Årsbudsj Progn Lønn inkludert sosiale kostnader 11,7 14,0 13,3-0,7 21,0 Andre driftsutgifter 74,1 84,2 77,0-7,2 114,7 Sum driftsutgifter 85,7 98,2 90,3-7,9 135,7 Andre inntekter -12,7-17,8-11,9 5,9-22,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,2-0,1 0,0 0,1 0,0 Sum driftsinntekter -12,9-17,9-11,9 6,0-22,0 Netto driftsutgifter 72,8 80,3 78,4-1,9 113,7-0,3 Investeringsbudsjettet Oppgradering av infrastruktur Momsfritaket for arbeid på offentlig vei opphørte fra 1. januar i år. Det foreslås derfor at investeringsrammen for oppgradering/rehabilitrering av infrastruktur styrket med 6,4 millioner kroner for å kompensere for merutgiftene dette medfører. 54

55 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Andre forhold World Cup Skisprint Garantiansvar 2013 Drammen kommune har vedtatt å stille underskuddsgaranti for World Cup skisprint i 2013 med inntil 1 million kroner. Verdien av Konnerud IL s (KIL) dugnadsinnsats er satt til 0,5 millioner kroner. Det er forutsatt at garantirammen dekker inntil kroner av idrettslagets dugnadsinnsats. Regnskapet for årets skisprint viser et underskudd på kroner. Etter at KIL har trukket fra 30 prosent i sin dugnadskompensasjon (maks kroner i henhold til avtale) og står igjen med et udekket underskudd for årets skisprint på kroner. Resultat World Cup skisprint 2013 (tall I 1000 kroner) WC skisprint Underskudd 379 Redusert dugnadskomp 30% 114 Udekket underskudd 265 Dette underskuddet må i henhold til gjeldende avtale dekkes innenfor kommunens garantiansvar, og rådmannen foreslår at programområdet tilføres tilsvarende beløp. Ny avtale for arrangement i 2014 Kommunes støtte til arrangementet forutsettes oppretthold på kroner. Som gjenytelse forplikter KIL seg til å benytte lokale krefter i deler av kulturprogrammet. For å styrke KIL som arrangør og bidra til en trygg økonomisk plattform, stiller kommunen en betinget bevilgning (underskuddsgaranti) på inntil 1 million kroner. KIL s budsjettmessige godtgjørelse for dugnad på kroner omfattes også av garanti etter denne avtale. KIL skal dekke 10 prosent av et eventuelt underskudd inntil KILs godtgjørelse er redusert med kroner i henhold til vedtatt budsjett. Drammen kommune garanterer da for dugnadsinnsats på kroner som en del av underskuddsgarantien. I forhold til avtalen for årets arrangement innebærer dette en økning i dugnadsgarantien med kroner. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale for senere arrangementer fra Dette arbeidet starter rett over nyttår. Forslag til avtale mellom Konerud IL og Drammen kommune for 2014 følger som vedlegg 9. Flaskestativ i byens uterom Samarbeidspartiene ba rådmannen reise sak om å utforme flaskestativ i byens uterom, som en prøveordning, med plassering i nærhet til dagens søppelkasser på torgene og i parker. (flertallpartienes forslag 23 i økonomiplanen). Flaskestativene skal gjøre panteflaskene lett tilgjengelig. Grunnet uventet oppsigelse av byrenovasjonskontrakten er arbeidet utsatt. Det er naturlig å utvikle flaskestativløsningen i samarbeid med ny renovatør. Bystyrekomiteen vil bli orientert om saken. 55

56 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 12 Grunnskole Programområdet viser per 2.tertial et mindreforbruk på 8,4 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det er stor investeringsaktivtet med flere store byggeprosjekter. Det er ikke meldt om større avvik verken i forhold til kostnader eller fremdrift. Arbeidet med utbedring av luftkvalitet ved Konnerud skole er igangsatt. Økonomisk status Fakta Programrådet viser per august et mindreforbruk på 8,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Samlet mindreforbruk per 2.tertial skyldes at noen skoler ikke har periodisert budsjettet godt nok i henhold til de faktiske kostnader ut året. Budsjettrammene oppfattes generelt som stramme og flere skoler sliter nå med å oppnå budsjettbalanse ved årsslutt. Dette medfører også at færre skoler vil kunne regne med å få med seg et mindreforbruk inn i Skoler som har et merforbruk har iverksatt tiltak for å lukke avviket. Konklusjon Årsprognose for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 31. august 2013 for programområde 12 Skole Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbudsj Lønn inkludert sosiale kostnader 319,3 333,2 329,0-4,2 516,4 Andre driftsutgifter 158,4 163,6 171,5 7,9 277,8 Sum driftsutgifter 477,7 496,8 500,5 3,7 794,2 Andre inntekter -70,7-67,6-66,2 1,4-115,9 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -19,1-15,2-11,9 3,3-16,7 Sum driftsinntekter -89,8-82,8-78,1 4,7 132,6 Progn Netto driftsutgifter 387,9 414,0 422,4 8,4 661,6 0 Investeringsbudsjettet Byggeprosjekter under utførelse Større byggeprosjekter under utførelse er først og fremst nybyggene ved Åskollen og Frydenhaug skoler. Nybygget ved Åskollen skole er i rute, og vil være ferdig i god tid før skolestart i august Mindre ombygginger ved eksisterende skolepaviljonger skal 56

57 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 gjennomføres etter at nybygget er ferdig. Det er ikke meldt om avvik i forhold til investeringsrammen på 95 millioner kroner. Nybygget ved Frydenhaug skole er noe forsinket i forhold til opprinnelige planer, og forventet ferdigstillelse er forskjøvet med to måneder til 1. september Det er ikke meldt om avvik i forhold til investeringsrammen på 263 millioner kroner. Avsluttede byggeprosjekter Følgende byggeprosjekter er avsluttet per utgangen av 2. tertial 2013: o Svensedammen skole tilbygg og ombygging o Galterud skole ny flerbrukshall Prosjektene er ferdigstilt innenfor vedtatt budsjettramme. Konnerud skole utbedring og tilbygg Rehabiliteringen av Konnerud skole grunnet funn av sopp og fukt fortsetter. Det ble bevilget 10 millioner kroner til dette arbeidet i 1. tertialrapport etasje er midlertidig utbedret, men må bygges om i Tilstandsrapport på resterende byggemasse vil avdekke mulig eventuelle nye behov Høsten 2014 skal et nytt bygg med 6 klasserom står klart. Arealer til ansatte samt kontorer skal bygges i løpet av Entreprisekonkurranse ble utlyst i juli 2013 og valg av leverandør forventes avklart i oktober Det er bevilget 5 millioner kroner til oppstart av dette arbeidet i 1. tetrialrapport Kostnadene vil først være kjent etter at anbud er innhentet, og vil bli innarbeidet i økonomiplan Svensedammen skole I 2012 ble Svensedammen skole utsatt for innbrudd og har i den anledning måtte kjøpe inn mye nytt utstyr. Kostnadene ved de nye anskaffelsene er høyere enn forsikringsoppgjøret da mye av utstyret hadde en betydelig høyere gjenanskaffelseskostnad enn regnskapsmessig verdi. Totalt må det tilføres 1,7 millioner kroner. Anskaffelsene ble først ført i driftsregnskapet men ble i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet flyttet til investeringsregnskapet i henhold til gjeldende regelverk. Dette bidro til at Svensedammen fikk et stort mindreforbruk i 2012, men som ble avkortet med 0,5 millioner kroner på grunn av 2 % -regelen. Rådmannen foreslår at avkortningen på 0,5 millioner kroner føres tilbake til investeringer. De resterende 1,2 millioner kroner dekkes ved en overføring fra programområdet. Andre forhold Skyss Drammen kommune har hatt en avtale med Brakar om en lik pris for alle elever bosatt i Drammen. Det er varslet ny avtale fra skoleårets start, og det er derfor usikkert hvilke kostnader kommunen vil få på skyss for skolebarn med lang eller farlig skolevei. I tillegg vil skyss av elever som skal til annen skole enn nærmiljøskolen også øke. Elever i private skoler har rett på skyss dekket av kommunen. 57

58 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Mobbeombud Bystyret vedtok i sak 122/12, Mobbeombud, at Drammen kommunes behov for tjenester fra et mobbeombud skulle dekkes ved å kjøpe tjenester tilsvarende % stilling fra Buskerud fylkeskommune i prosjektperioden Fylkeskommunen har varslet oss om at denne ordningen ennå ikke har kommet på plass, da fylkeskommunens mobbeombud har prioritert å bli kjent med de videregående skolene i fylket 1. halvår. Sommerskole Bystyret har bedt om en sak hvor mulighetene for sommerskole i samarbeid med fylke, næringslivet og Newtonrommet utredes. Saken er påbegynt, innledende møter er avholdt og saken søkes ferdigstilt medio november. Leksehjelpstilbudet Samarbeidspartiene har bedt om en evaluering av leksehjelptilbudet i Drammen med henblikk på å få frem hvordan tiltak utenfor skoletid kan utformes for å bedre læringsutbyttet i hele grunnskolen. Rådmannen tar sikte på å legge frem saken innen utgangen av året. 58

59 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 13 Sosiale tjenester Merforbruket til økonomisk sosialhjelp ble redusert i september. Rådmannen foreslår å ta opp lån på inntil 50 millioner kroner slik at vanskeligstilte på boligmarkedet kan få startlån. Det er solgt 10 leiligheter til tidligere leietagere, og det er kjøpt 9 nye utleieboliger. Antall tilrettelagte boliger ved BO7 for personer med rusproblemer er doblet fra 14 til 28. Nytt botilbud (modulhus) for rusavhengige er ferdigstilt. Drammen kommune tar sin andel av det nasjonale ansvaret for mottak av flyktninger, og inntekter og utgifter tilpasses antall personer som flytter til Drammen. Programområdet foreslås tilført 11,6 millioner kroner fordelt på 7,9 millioner til økte sosialhjelpsutgifter og 3,7 millioner som kompensasjon for økt mottak av flyktninger. Økonomisk status Fakta Programområdets regnskap viser per august et merforbruk på 11,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Av dette er 9,8 millioner kroner merforbruk på økonomisk sosialhjelp, mens 2,6 millioner kroner kan henføres til økt mottak av nye flyktinger på etableringsstønad og introduksjonsstønad. Vurdering NAV har et merforbruk på sosialhjelpsutgifter. Per august er merforbruket på 9,8 millioner kroner, mens prognose for 2013 er 7,9 millioner kroner. Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere merforbruket. Tallene for september viser begynnende effekt av strakstiltakene. I grafen nedenfor vises utviklingen av sosialhjelpsutgiftene måned for måned. Arbeidet med å innhente restansene har medført økte utbetalinger i 2.tertial. Strakstiltakene ser ut til å ha hatt effekt da utviklingen i sosialhjelpsutbetalingene går ned for september måned. Utvikling i sosialhjelpsutgieer 2013 Kroner Livsopphold regnskap Boutgi?er regnskap 59

60 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Antall klienter har økt med 9,8 prosent mot samme periode i Klienter med sosialhjelp som viktigste inntektskilde har hatt en økning på 10,3 prosent. I tillegg ser NAV en økt utfordring knyttet til unge sosialhjelpssøkere i aldersgruppen år. Antall årsverk i NAV har økt i 2.tertial og dette skyldes to forhold: o tidligere vakante stillinger er besatt o midlertidig engasjement for å redusere restanser I 1.tertialrapport ble følgende tiltak varslet: 1. Strakstiltak for reduksjon av utgiftene til sosialhjelp 2. Analyse av situasjonen som inkluderer sammenligning med andre kommuner 3. Utarbeide en handlingsplan for NAV Drammen med prioritering av langsiktige tiltak og en beskrivelse av mulige følger av en utfasing av tidligere ordninger som arbeidsavklaringspenger Følgende tiltaksliste er utarbeidet: Strakstiltak Analyse av situasjonen Utarbeide langsiktig handlingsplan Endret administrativ praksis i mottaksfunksjonen Det er bestilt ekstern analyse av utviklingstrekk ved veksten i Profesjonalisere og øke kontakten med arbeidsgivere, herunder Strengere vurdering av søknader om økonomisk sosialhjelp, herunder bruk av nødhjelp Tydeliggjøre og øke bruk av vilkår om arbeid for sosialhjelp og sanksjoner ved brudd på vilkår Effektivisering av saksflyt, nedbygging av restanser og raskere produksjon av saker Gjeldsrådgivertjenesten økes med ytterligere 1 årsverk Innstramming i bruk av nødhjelp Styrke samarbeidet mellom NAV og Introduksjonssenteret økonomisk sosialhjelp Resultatet av denne analysen vil kunne medføre justering av langsiktig handlingsplan tilbudet til arbeidsgivere Aktivt veilednings- og avklaringsarbeid av arbeidssøkere. Arbeidssøkere skal ta arbeid i hele landet. Ved gjentagende husleierestanser skal det sørges for fast trekk hos mottakere av AAP Sosialhjelp skal reduseres når bruker får vedtak om individstønad. Gjeninnføring av tiltak rettet mot ungdom, i tråd med erfaringer fra P Gjennomgå, og endre rutiner og maler for å sikre enhetlig saksbehandlerpraksis Ansette controller Langsiktige handlingsplanen ferdigstilles når analysen foreligger. Langsiktige tiltak iverksettes parallelt med strakstiltakene. Flyktninger Introduksjonssenteret har hittil i år mottatt 88 ordinære flyktninger og 8 enslige mindreårige flyktninger. Det er vedtak om bosetting av inntil 130 flyktninger i Godtgjøring for økningen fra 100 til 130 er ikke overført til programområdet, og forklarer avvik mot budsjett. Økt mottak av flyktninger gir en økt inntekt til kommunen. Se omtale i del 2.2 Sentrale budsjettposter. 60

61 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Konklusjon Utgiftene til økonomisk sosialhjelp i september tyder på en positiv effekt av strakstiltakene. Prognose ut året er 7,9 millioner kroner høyere enn anslått i 1. tertialrapport. Rammen til Introduksjonssenteret foreslås styrket med 3,7 millioner kroner. Driftsregnskap per 31. august 2013 for programområde 13 Sosiale tjenester Millioner kroner Regn Regn Bud. pr pr pr Avvik Årsbudsj Lønn inkludert sosiale kostnader 104,4 103,8 108,8 4,9 170,0 Andre driftsutgifter 93,7 115,1 92,3-22,8 145,3 Sum driftsutgifter 128,1 218,9 201,1-17,9 315,2 Progn Andre inntekter -49,8-57,2-53,3 3,9-58,8 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -4,5-4,2-1,8 2,4-2,7 Sum driftsinntekter -54,3-61,4-55,1 6,3-61,5 Netto driftsutgifter 143,7-157,6 146,0-11,6 253,7-11,6 Investeringsbudsjettet Modulhus for vanskeligstilte De fire modulhusene i Kobbervikdalen sto ferdig i begynnelsen av september, cirka en måned senere enn forventet. To bostedsløse har fått tildelt bolig og flyttet inn. Videre innflytting gjøres gradvis i løpet av høsten Totalkostnaden for de fire boenhetene inklusive infrastruktur forventes å bli cirka 4,5 millioner kroner. Kjøp og salg av boliger Gjennom prosjektet Fra leie til eie er det per 2. tertial solgt 10 borettslagsleiligheter, som er overtatt av tidligere leietakere. Andelene er solgt for til sammen 8,3 millioner kroner. Det er til og med 2. tertial kjøpt 9 boliger for om lag 20 millioner kroner, mens det er inngått avtale om kjøp av ytterligere to boliger til 4 millioner kroner. I dette tallet inngår 3 boliger ved sykehuset som er kjøpt for til sammen 9,4 millioner kroner. Drammen Eiendom KF varsler også at det er utarbeidet en mulighetsstudie for bygging av nye boliger på tomta etter de 8 boenhetene som ble totalskadet i brannen i Christian Blomsgate 2-4 i Det er oppnåedd enighet med forsikringsselskapet om en erstatningssum på cirka 9,5 millioner kroner. Investeringsbehov ut over forsikringssummen vil bli vurdert i økonomiplan Oppgradering Introduksjonssenteret (Fjellheim skole) Fase 2 av oppgraderingen av Introduksjonssenterets lokaler er ferdigstilt i sommer. Fase 3, oppgradering av gjenstående klasserom og vindusutskifting mv. igangsettes høsten Totalt investeringsramme for oppgraderingen inkl. gjenstående tilak er 60 millioner kroner. 61

62 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Andre forhold Kirkens bymisjon I forslag 10, som ble vedtatt ved behandling av Økonomiplan , ble rådmannen bedt om å vurdere hvilke tjenester Drammen kommune skal kjøpe av Kirkens bymisjon. I 2013 har NAV og Senter For Rusforebygging (SFR) kjøpt tjenester og ytt tilskudd til Kirkens bymisjon på tilsammen 1,5 millioner kroner. Omtrent halvparten av dette beløpet er finansiert av statlige engangsmidler som kun er til rådighet i Husbanken reduserer kommunens startlånramme Bruk av startlån vil hjelpe flere til å kunne bli boligeiere. I 1. tertialrapport vedtok bystyret å utvide årets ramme for startlån fra 80 til 110 millioner kroner. I juni fikk rådmannen melding om at Husbankens rammer sannsynligvis ikke gir rom for denne økningen, og det er også uklart om den opprinnelige lånetilsagnet på 80 millioner kroner kan innfris i sin helhet. Konsekvensen av dette er at om lag 70 husholdninger ikke vil få mulighet til å kjøpe egen bolig. For å oppfylle Boligsosial handlingsplan foreslås som en overgangsordning at rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån med inntil 50 millioner kroner for å kompensere for bortfall av lånemidler fra Husbanken. Lånerammen brukes til startlån til vanskeligstilte i boligmarkedet. Samtidig søker Drammen kommune om å kunne benytte innfridde startlån til nye utlån på ordinære vilkår. Dersom staten for 2014 reduserer rammen for startlån må Drammen kommune tilpasse seg ny ramme. Statlige prosjektstøtte til Ditt valg Bolig først I Boligsosial handlingsplan ( ), som ble vedtatt av bystyret , er ett av tiltakene for å bekjempe bostedsløshet, dette: Tiltak 2.1 Utprøving av Housing first som metode for at bostedsløse skal bo trygt og godt. Det er søkt prosjektmidler fra Husbanken og Helsedirektoratet for gjennomføring av dette prosjektarbeidet. Det ble i juni innvilget prosjektstøtte på 1,9 millioner kroner fra Helsedirektoratet for Prosjektet har fått navnet Ditt valg Bolig først og startet opp den 16. september. Innen utgangen av 2013 skal det være rekruttert inn minst 24 deltakere i prosjektet. Behandlingsplasser for rusavhengige Kommunale korttids sykehjemsplasser for rusavhengige ved Seilmakerstua ble avviklet i 2.tertial og disse vil bli erstattet av eksternt kjøpte plasser i omsorgsinstitusjoner, opphold i spesialisthelsetjenesten eller gjennom utflytting til egen bolig. Kommunale korttidsplasser for rus hadde en månedspris på cirka kroner tilsvarende en gjennomsnittlig døgnpris på cirka kroner. Eksternt kjøpte plasser har en forventet månedspris grovt anslått til om lag kroner tilsvarende en gjennomsnittlig døgnpris på kroner. Jobbsjansen Jobbsjansen er en statlig ordning. Målet er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke fanges opp av andre ordninger. Drammen kommunes Jobbsjansetiltak ble igangsatt august 2013 med 15 deltagere. Prioritert målgruppe for ordningen er hjemmeværende kvinner. Deltagerne tilbys et heltidsprogram som skal føre til kvalifisering til arbeid eller utdanning. Drammen kommune mottar 1,2 millioner kroner i tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i

63 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Utvidelse av antall plasser ved Fossnes flyktningmottak Fossnes AS har orientert Drammen kommune om at UDI har bedt om en utvidelse av Drammen mottak med 20 prosent. Dette skyldes at antall asylsøkere som kommer til Norge har hatt en sterk økning den siste tiden. Kapasiteten ved Drammen mottak vil derfor øke med 30 plasser til totalt 180 plasser. 63

64 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 14 Vann og avløp Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Rådmannen foreslår at årets investeringsramme nedjusteres tilsvarende forventet mindreforbruk på 41 millioner kroner. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. Avviket skyldes i hovedsak lønn, noe som hovedsaklig kan henføres til ubesatte stillinger. Vurdering Det arbeides med å ansette medarbeidere i de ubesatte stillingene. Det er noe usikkert hvor raskt dette vil skje, men det antas at det vil bli et mindreforbruk på minst 1 million kroner på lønn. Til nå i år har det vært relativt mange og store akutte vedlikeholdsarbeider på vann- og avløpsnettet, og det regnes derfor med et tilsvarende merforbruk på andre driftsutgifter. På inntektssiden antas det foreløpig at resultatet vil bli som budsjettert. Konklusjon Årsprognosen tilsier at programområdet vil holde seg innenfor tildelt årsbudsjett. Driftsregnskap per 31. august 2013 for 14 Vann og avløp Millioner kroner Regn pr Regn pr Bud. pr Avvik Årsbudsj Lønn inkludert sosiale kostnader 13,4 14,6 15,5 0,9 24,5 Andre driftsutgifter 57,2 64,4 64,0-0,4 109,9 Sum driftsutgifter 70,6 79,1 79,6 0,5 134,4 Andre inntekter -105,1-109,4-109,6-0,1-216,9 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,8-0,4-0,5-0,1-0,7 Sum driftsinntekter -105,9-109,8-110,0-0,2-217,6 Progn Netto driftsutgifter -35,3-30,8-30,5 0,3-83,2 0,0 Investeringsbudsjettet Disponibelt investeringsbudsjett inkluderer imidlertid en overføring av 52 millioner kroner i ubrukte midler fra Forventet forbruk ligger derfor omtrent på nivå med avsatte investeringsmidler for Manglende fremdrift skyldes i hovedsak at det er vanskelig å få tak i kvalifiserte fagfolk, både til egen organisasjon og i markedet (utførende ledd). Enkelte prosjekter er fremdriftsmessig forsinket, og det forventes et mindreforbruk på 41 millioner kroner i henhold til budsjett. Konsekvensene av mindreforbruket er økende etterslep og større fare for lekkasjer, men dette utgjør ingen umiddelbar fare med hensyn til forsyningssikkerhet og rensegrad. Det foreslås at årets budsjett nedjusteres tilsvarende forventet mindreforbruk på 41 millioner kroner. 64

65 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Del 4 Selskaper De kommunale foretakene har samlet et overskudd på 55,9 millioner kroner per 2. tertial. Med unntak Drammen Parkering KF, som påvirkes av svak inntjening fra nye Blichsgate P-hus, styrer de kommunale foretakene mot årsresultater i samsvar med budsjett eller bedre. Eieruttakene fra de komunale foretakene foreslås opprettholdt med totalt 54,8 millioner kroner i Generalforsamlingen for Energiselskapet Buskerud AS fastsatet i juni et utbytte til Drammen kommune på 54 millioner kroner for Dette er 14 millioner kroner mer enn budsjettert. Oppdatering av kommunens eierportal Bystyret behandlet eiermelding for Drammen kommune (sak 147/2012). Eiermeldingen la grunnlaget for utviklingen av en egen webbasert eierportal som ligger på kommunens nettsider. Her finnes i digital form både kommunens eierpolitikk (eiermeldingens del 1) og en oversikt over kommunens eierposisjoner (eiermeldingens del 2). Eiermeldingen legger vekt på åpenhet rundt kommunens eierposisjoner. I tråd med bystyrets behandling av eiermeldingen legger rådmannen opp til en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner. Den årlige gjennomgangen vil i hovedsak handle om å oppdatere kommunens eierportal med nøkkelopplysninger for selskapene/foretakene, herunder styresammensetning og økonomiske nøkkeltall. Oppdatert nøkkelinformasjon per september 2013 er nå tilgjengelig i kommunens eierportal. Videre oppdatering av eierportalen vil skje tidlig høst hvert år og vil bli rapportert i tilknytning til 2. tertial. 4.1 Kommunale foretak Det etterfølgende er en kortfattet status for de kommunale foretakene per 2. tertial For ytterligere informasjon vises til styrebehandlede tertialrapporter fra hvert av foretakene. Disse følger som vedlegg Drammen Eiendom KF Drammen Eiendom KF har et positivt resultat per utgangen av 2. tertial før salg av eiendom på 41,2 millioner kroner. Dette er 6,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen tilsier et årresultat på 38,5 millioner kroner, tilsvarende årets budsjetterte eieruttak. Resultatet etter salg av eiendom, brann- og forsikringsoppgjør er på 66,5 millioner kroner, og er 18,2 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes blant annet en bokført gevinst på salg av eiendom på 7,5 millioner kroner per 2. tertial. Av samlede salgsinntekter gjelder 8,3 millioner kroner salg av leiligheter gjennom prosjektet Fra leie til eie, mens 13,1 millioner kroner kommer fra salg av annen eiendom. Dette omfatter i hovedsak salg av et tomteområde på Gulskogen Vest til Block Watne AS, som har benyttet en kjøpsopsjon de har hatt fra Inntektene fra salg av eiendom er i vedtatt økonomiplan forutsatt å inngå som finansiering i investeringsbudsjettet. 65

66 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Regnskapsresultatet per 2. tertial er også påvirket av mottatt forsikringsoppgjør på 4,4 millioner kroner etter brannen i Schwartzgate for flere år siden. Det er nå bygget og tatt i bruk nye omsorgsboliger til demente på eiendommen, og i samsvar med tidligere forutsetninger inngår forsikringssummen i finansieringen av de nye boligene. Innføring av kostnadsdekkende husleie I samsvar med bystyrets vedtak ved behandlingen av økonomiplan er det innført kostnadsdekkende husleie for kommunale utleieboliger fra 1. januar Nye leiepriser legges til grunn ved nye leieforhold og fornyelse av tidligere leieforhold. Per utgangen av 2. tertial er det inngått 290 leieavtaler med nye leiepriser, hvorav 160 avtaler er knyttet til fornyelse av tidligere leieforhold. Leieprisene for de nye avtalene er i gjennomsnitt økt med 26 prosent. Med tilsvarende tempo og omfang i overgangen til nye leiekontrakter anslås at om lag 450 leietakere vil betale kostnadsdekkende leie ved utgangen av Det ble i 1. tertialrapport anslått en merinntekt for inneværende år på cirka 2 millioner kroner, og kapitaltilskuddet (subsidiering) fra bykassen til Drammen Eiendom KF ble tilsvarende nedjustert. Helårsvirkningen av økte leiepriser ventes å være på 7,6 millioner kroner i Investeringsbudsjettet Drammen Eiendom KF har per 2. tertial i år foretatt investeringer for 297,2 millioner kroner. Dette er betydelig mer enn på samme tid i fjor, og viser at foretaket har høy investeringsaktivitet i år. Det vises til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett i del Kjøp og salg av boliger Gjennom prosjektet Fra leie til eie er det per 2. tertial solgt 10 borettslagsleiligheter, som er overtatt av tidligere leietakere. Andelene er solgt for til sammen 8,3 millioner kroner. Det er til og med 2. tertial kjøpt 9 boliger for om lag 20 millioner kroner, mens det er inngått avtale om kjøp av ytterligere to boliger til 4 millioner kroner. I dette tallet inngår 3 boliger ved sykehuset som er kjøpt for til sammen 9,4 millioner kroner. Oversikt over kommunens eiendomsmasse Ved behandlingen av økonomiplan fattet bystyret følgende vedtak (fellesforslagets pkt. 32): Rådmannen bes til 2. tertial å legge frem sak for bystyret med oversikt over hele kommunens eiendomsmasse. Saken skal inneholde oversikt over hva de enkelte eiendommene brukes til og vurdering av eiendommer for kommersiell bruk/salg. Styret i Drammen Eiendom KF behandlet Eiendomsoversikt for Drammen kommune i sak 46/13 i møte 2. september i år. Saken med tilhørende dokumenter og oversikter følger som vedlegg 9. Fullstendig 2. tertialrapport 2013 fra Drammen Eiendom KF følger som vedlegg 3. 66

67 Drammen kommune 2. tertialrapport Drammen Drift KF Drammen Drift hadde et underskudd på 5,5 millioner kroner i Hovedårsaken til underskuddet skyldes primært konsekvens av streik i forbindelse med lønnsoppgjøret (2,7 millioner kroner) og mindre tilfang av oppdrag i vintersesongen enn forventet (2,0 millioner kroner). Foretaket hadde ved inngangen til 2013 en negativ egenkapital på 7,8 millioner kroner, og har derfor fortsatt et begrenset økonomisk handlingsrom. Ved utgangen av 2. tertial har foretaket et overskudd på 2,3 millioner kroner. Dette er cirka 2,8 millioner kroner bedre enn budsjettert underskudd på 0,5 millioner kroner. Det positive avviket skyldes i hovedsak reforhandling av rammeavtaler kombinert med høyere aktivitet enn forutsatt gjennom hele året, spesielt knyttet til håndtering av akutte lekkasjer på Drammen kommunes ledningsnett. Drammen Drift KF har hatt et bedre 2. tertial enn forventet, og går inn i et tertial hvor det er usikkerhet knyttet til omsetning som følge av klimatiske forhold. Foretaket er avhengig av å få på plass tilstrekkelige oppdrag for vinterperioden (desember-mars) for å levere forventet økonomisk resultat. Det arbeides kontinuerlig med å etablere avtaler som sikrer oppdrag for vinterperioden 2013/2014. Foretaket anslår et overskudd på 2,1 millioner kroner for Anslaget forutsetter at foretaket sikrer forholdsmessig budsjetterte anleggsoppdrag for vinterperioden i størrelsesorden 4 millioner kroner. Foretaket har ved utgangen av 2. kvartal 46 ansatte og et samlet sykefravær på omlag 6,7 prosent. Sammenlignet med 2. kvartal i 2012 er det en nedgang på 2,5 prosentpoeng. Fullstendig 2. tertialrapport 2013 fra Drammen Drift KF følger som vedlegg Drammen Kjøkken KF Regnskapet for Drammen Kjøkken KF viser per 2. tertial 2013 et positivt resultat på 3,8 millioner kroner. Dette er 0,1 millioner kroner svakere enn budsjettert, og 1,4 millioner svakere enn i samme periode i fjor. Resultatforverringen i forhold til budsjett er først og fremst relatert til kafeteriadriften, mens salg til hjemmeboende og ekstern catering bidrar med postive resultat. På grunnlag av resultatutviklingen hittil i år har styret besluttet å nedjustere foretakets årsresultat for 2013 fra 2,8 til 2,1 millioner kroner. Prognostisert årsresultat tilsvarer etter dette budsjettert eieruttak i 2013 på 2,1 millioner kroner. Bystyret har vedtatt at Drammen Kjøkken KF skal legge om produksjonssystemet fra dagens kok/server til kjøl/server. Dagens lokaler og utstyr kan ikke benyttes til ny produksjonsmetode. Det ble høsten 2012 ervervet tomt til nytt produksjonslokale i Tømmerkrana på Gulskogen innenfor en budsjettert ramme på 10 millioner kroner. Det er i gjeldende økonomiplan avsatt 80 millioner kroner til etablering av nytt produksjonslokale i perioden Det pågår en prosess mellom Drammen Eiendom KF, Drammen Kjøkken KF og Helse- og omsorgstjenestene med sikte på å tilpasse nytt sentralkjøkken med utstyr samt nødvendig ombygging og utrustning av institusjoner og mottakssteder innenfor den avsatte rammen. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til investeringskostnader og videre framdrift i økonomiplan Drammen Kjøkken KF hadde i første kvartal 2013 et sykefravær på 14,5 prosent, som innebærer en økning på 3 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor. 67

68 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Fullstendig 2. tertialrapport 2013 fra Drammen Kjøkken KF følger som vedlegg Drammen Parkering KF Foretakets budsjett for 2013 er vedtatt med et resultat på 13,6 millioner kroner som samsvarer med kommunens krav til eieruttak. Drammen Parkering KF har per 2. tertial 2013 et overskudd på 7,6 millioner kroner, tilsvarende 0,8 millioner kroner under budsjett. Begrenset omsetning i Blichs gate p-hus bekrefter tidligere varslet resultatnedgang ved årsslutt, men ved å belaste egenkapitalen vil Drammen Parkering likevel levere budsjettert eieruttak på 13,6 millioner kroner for Drammen Parkering KF hadde per inngangen til 2013 bokført egenkapital på 6,7 millioner kroner. For å oppfylle vedtatte intensjoner om at ordningen med bolig- og beboersoneparkeringene skal være selvfinansierende er det nødvendig med en justering av takstene for Drammen Parkering har nå etter tre års drifting av bolig- og beboersoner sett nærmere på selvkostregnskapet. Utredninger viser at ordningen per i dag går med et forholdsvist stort underskudd. Drammen Parkering KF foreslår at følgende satser for boligsone og beboersone innføres for 2014 for å oppfylle beslutning om selvfinansiering; Betalingssatser Forslag til betalingssatser bil/mnd 2. bil/mnd 3. bil/mnd 1. bil/mnd 2. bil/mnd 3. bil/mnd Parkeringstillatelser for beboere 150,- 170,- 250,- 250,- 300,- 350,- Parkeringstillatelser for næringsdrivende 700,- 5- timerskort Dagskort Ukeskort 5- timerskort Dagskort Ukeskort Parkeringstillatelser for besøkende 25,- 50,- 200,- 35,- 70,- 280,- (priser er inkl. mva) Drammen Parkering KF hadde i andre kvartal 2013 et sykefravær på 5,7 prosent, og et samlet halvårsfravær på under 10 prosent, noe som er et positiv resultat målt opp mot tidligere år. Fullstendig 2. tertialrapport 2013 fra Drammen Parkering KF følger som vedlegg Drammensbadet KF Ved utgangen av 2. tertial har foretaket et overskudd på om lag 1 million kroner. Dette er om lag 0,2 millioner kroner bedre enn periodisert budsjett. Hovedårsaken til det positive resultatet er høyere inntekter og lavere energipris. Drammensbadet hadde per 2. tertial besøkende, som er flere enn budsjettert og flere enn for samme periode i fjor. Besøkstallet er 2,4 prosent høyere enn budsjettert, og gir et daglig snitt på besøkende. Inntektene for 2. tertial er kroner bedre enn periodisert budsjett, mens omsetningen per besøkende er noe lavere enn budsjettert. Det ble i slutten av 1. tertial iverksatt større endringer for kioskdriften. Sykefraværet per 2. kvartal var 8,08 prosent. Det er ned fra 8,42 i 1. kvartal i år og ned fra 13,92 prosent i samme periode i fjor. Sykefraværet består i stor grad av ikke-jobbrelaterte årsaker (sykdom). Fullstendig 2. tertialrapport 2013 fra Drammensbadet KF følger som vedlegg 7. 68

69 Drammen kommune 2. tertialrapport Aksjeselskaper mv. Energiselskapet Buskerud AS Drammen kommune har en eierandel på 50 pst. i Energiselskapet Buskerud AS (EB). Den andre halvdelen eies av Vardar AS (som igjen eies av Buskerud fylkeskommune). Det er i bykassens budsjett for 2013 lagt til grunn et utbytte fra EB på 40 millioner kroner. Selskapet hadde i 2012 et resultat etter skatt på 251,3 millioner kroner, som er 3,5 millioner kroner lavere enn i I samsvar med hovedregelen i eierstrategien fastsatte generalforsamlingen i juni i år et utbytte på 108 millioner kroner, tilsvarende 50 prosent av majoritetens andel av årsresultatet. Dette innebærer at Drammen kommune mottar 54 millioner kroner i utbytte. Dette gir en merinntekt i år på 14 millioner kroner i forhold til budsjett. EB-konsernets resultat per 2. kvartal 2013 viser et resultat på 287,1 millioner kroner etter skatt. Resultat etter skatt i samme periode i 2012 var på 128,8 millioner kroner. Årets halvårsresultat inkluderer en regnskapsmessig gevinst på 223 millioner kroner etter gjennomføring av den eiermessige integrasjonen mellom Lyse og EB sine fiberaktiviteter på Østlandet. Resultat fra videreført virksomhet er 63,7 millioner kroner, en reduksjon på 73,5 millioner kroner i forhold til samme periode i Lindum AS Lindum AS er 100 prosent eid av Drammen kommune. Som omtalt i 1. tertialrapport 2013 var konsernresultatet (majoritetens andel) etter skatt i 2012 på 26,3 millioner kroner. Generalforsamlingen fastsatte et utbytte for 2012 på 8 millioner kroner, og inntektene i bykassens budsjett ble i denne forbindelse oppjustert fra 4 til 8 millioner kroner. Regnskapet per 2. kvartal 2013 for konsernet viser et resultat før skatt på 28,4 millioner kroner, mens konsernet i samme periode i fjor hadde et resultat på 18,4 millioner kroner. Tallene viser et halvårsresultat som er betydelig bedre enn i samme periode i Det har vært stor aktivitet på alle områder og på alle deponier Lindum leverer til. Konsernets omsetning er økt med 17,6 prosent i 1. halvår 2013, sammenlignet med samme periode i Nytt deponi på Egge ble åpnet for innkjøring i 2. kvartal, og forventes å bli en viktig bidragsyter for konsernet fremover. 69

70 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Del 5 Menneskelige ressurser Arbeid med å nå målsettingen om et sykefravær på 7,7prosent i 2013 er i rute. Sykefraværet er i 2. kvartal 2013 redusert med 1,0 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal Status ansatt- og årsverksutvikling Antall årsverk og ansatte i Drammen kommune * Organisasjonsform Årsverk Årsverk Ansatte Ansatte Drammen kommune (basis) Drammen Drift KF Drammen Eiendom KF Drammen Kjøkken KF Drammen Parkering KF Drammensbadet KF samarbeid Sum: Drammen kommune *Tabell over viser ikke ansatte som har permisjon uten lønn, har gått ut sykepengerettighetene og mottar midlertidige ytelser, midlertidige ansatte som har avtale om tilsigelse samt eventuell arbeidskraft innkjøpt fra ulike byråer. Ansatte som er ute i svangerskapspermisjon er inkludert i tallene. Kommentarer til personalutvikingen: Antall årsverk i konsern (juridisk enhet) har i perioden økt med 25. Antall årsverk i basisorganisasjonen har i perioden økt med 24. Dette kan i hovedsak forklares med økt bemanning i NAV Drammen med 12,6 årsverk og åpningen av Kobbervik gård barnehage med 7,2 nye årsverk. Økningen i antall årsverk i 27-samarbeid skyldes overføring av 7,2 årsverk fra Nedre Eiker kommune i forbindelse med deres inntreden i D-IKT fra 1. januar i år. Reduksjonen i antall ansatte med 45 personer siden årsskiftet skyldes hovedsakelig arbeidet med større stillingsstørrelser for deltidsansatte i programområde 05 Helse og omsorg, ref. pågående prosjekt Uønsket deltid. 5.2 Status sykefravær 2.kvartal 2013 Registrert og gledelig sykefraværsutvikling fra 1. kvartal 2013 fortsetter også i 2. kvartal Sykefraværet i konsernet er i 2. kvartal 2013 redusert med 1 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal Resultat fra de siste to kvartaler tilsier at Drammen kommune som konsern er i rute med å innfri mål om redusert sykefravær på 0,5 prosentpoeng per

71 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 Det viktigste bidraget til den positive utviklingen er skriver seg fra programområde 05 Helse og omsorg, som i 2. kvartal har sitt beste kvartalstall noen sinne, med en reduksjon på hele 2,1 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende kvartal i Historisk sykefraværsutvikling for konsern i 2. kvartal 2. kv kv kv ,1 % 8,8 % 7,8 % 5.3 Status omstilling og organisasjonsutvikling Arbeidet på dette området følger fortsatt tidligere vedtatte hovedlinjer fra økonomiplan , som blant annet peker på: En mest mulig effektiv tjenesteproduksjon og kontinuerlig omstillings- og organisasjonsutvikling. Per 2. tertial er følgende nye driftsmessige forhold ivaretatt: Rødskog skole - igjen organisert som selvstendig virksomhet. Ny barnehage etablert på Kobbervik gård. Nedre Eiker kommune inngår i det interkommunale selskapet D-IKT. 71

72 2. tertialrapport 2013 Vedlegg 1. Tekniske budsjettjusteringer pr. 2. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport pr. 2. tertial Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport Drammen Drift KF 2. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 2. tertialrapport Drammen Parkering KF 2. tertialrapport Drammensbadet KF 2. tertialrapport Brev av fra Drammen Kirkelige Fellesråd 9. Forsag til avtale mellom Konnerud IL og Drammen kommune (FIS Worldcup langrenn skisprint 2014) 10. Oversikt over Drammen kommunes eiendomsmasse pr. august Vedtaksrapportering fra økonomiplan Vedlegg som kun er tilgjengelig i budsjettportalen: 12. ASSS Kommunerapport ASSS Hovedrapport Kostra-analyse 2012 rapport fra Agenda Kaupang AS

73 Vedlegg 1 Tekniske budsjettjusteringer pr. 2. tertial 2013

74 Budsjettekniske justeringer i 2. tertial 2013 Det er i perioden fram til regnskapsavslutningen pr. 2. tertial 2013 gjennomført enkelte budsjettekniske justeringer. Dette er budsjettjusteringer som påvirker programområdenes formelle rammer, mens som ikke innebærer reelle omprioriteringer innenfor bykassens samlede budsjettramme, jfr. omtalen nedenfor. De budsjettekniske justeringer som er gjennomført i etterkant av 1. tertialrapport 2013 fremgår også av tabellen på neste side. Virkninger av lønnsoppgjør 2013 Programområdene er i 2. tertial 2013 kompensert med totalt 15,1 mill. kr fra den sentrale lønnsreserven. Dette gjelder følgende forhold: Virkninger av årets lønnsoppgjør innenfor kapittel 4 med totalt 10,8 mill. kr Virkninger av årets forhandlinger innenfor kapittel 5 med 3,3 mill. kr Virkninger av årets forhandlinger innenfor kapittel 3 (lederlønninger) med 1,0 mill. kr Den sentrale lønnsreserven er etter disse justeringene redusert fra 22,3 til 7,2 mill. kr. Det gjenstår enkelte mindre justeringer mot årets lønnsreserve. Dette gjelder blant annet kompensasjon for økning i basistilskuddene til leger og fysioterapeuter pr Rådmannen foreslår i 2. tertialrapport 2013 at lønnsreserven nedjusteres med 5,0 mill. kr, slik at nytt restbeløp blir 2,2 mill. kr. Flytting mellom programområder Det er foretatt følgende flyttinger mellom programområdene: o Miljølæreplan tilbakeføres programområde 12 Grunnskole Det flyttes kr fra P06 Kultur til P12 Grunnskole som følge av at ansvaret for Miljølærerplanen er flyttet tilbake til P12 Grunnskole. o Tilskuddsmidler helse og sosiale formål Tilskuddsmidler til helse og sosiale formål i programområde 13 Sosiale tjenester på kr er overført til programområde 05 Helse og omsorg for å sikre felles håndtering med tilsvarende tilskuddordning innenfor dette området. Omdømmeprosjektet Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring er tilført 2,0 mill. kr til finansiering av kommunens bidrag til Omdømmeprosjektet i 2013, jfr. bystyrets vedtak nr. 11 ved behandlingen av 1. tertialrapport Midlene finansieres ved bruk av disposisjonsfondet innenfor en vedtatt ramme på 10 mill. kr for årene Midler til Kulturoasen Kr er tilført programområde 06 Kultur med finansiering fra disposisjonsfond (jfr. avsatte midler fra eldremiliarden ). Det vises til bystyrets vedtak i sak 83/2013 Kultur for eldre økt tilbud.

75 Ekstraordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen Drammen kommune er gjennom rammetilskuddet tildelt kr i ekstraordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen til følgende utviklingsprosjekter: Norges Beste Barnehage kr Samhandlingsreformen i Drammensregionen kr En dør inn Senter for oppvekst kr Disse midlene vil bli tilført programområdene i forkant av regnskapsavslutningen for september, mot tilsvarende økning i rammetilskuddet.

76 Drammen bykasse driftsbudsjett 2013 tekniske justeringer i 2. tertial

77 Vedlegg 2 Drammen kommunes finansrapport pr. 2. tertial 2013

78 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013

79 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av bystyret Reglementet ble sist endret ved behandlingen av Drammen kommunes finansrapport for 2011 i bystyrets møte 19. juni Rådmannen har ikke vurdert det som aktuelt å fremme forslag til endringer i finansreglementet i denne omgang. Finansreglementet skal sikre at kommunene ikke påtar seg vesentlig finansiell risiko gjennom sin finansforvaltning. For Drammen kommune knytter den finansielle risikoen seg i hovedsak til gjeldsforvaltningen, ettersom kommunen for tiden ikke har plassering av finansielle aktiva. Lånefondets lånegjeld Drammen kommunes finansreglement gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes. Rådmannen skal forvalte gjeldsporteføljen med de rammer reglementet legger for størrelse på enkeltlån, rentebindingsstrategi for porteføljen og instrumenter som kan benyttes. Lånegjelden pr. 1. januar i år var på mill. kroner. Som det fremgår av tabell 1 er Lånefondets gjeld ved utgangen av august i år økt til mill. kroner. Dette tilsvarer en økning på 410,8 mill. kr, og fremkommer etter opptak av nye lån på 500 mill. kroner og avdragsbetalinger på 89,2 mill. kroner. Tabell 1. Lånegjeld pr (mill. kroner) Lånefondet Sum lånegjeld Lånefondets vedtatte låneramme for 2013 er på 765,2 mill. kroner, inklusiv de justeringer bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport Behovet for nye låneopptak vurderes fortløpende, avhengig av likviditetsbehov og fremdrift i investeringsprosjektene. Lån søkes tatt opp til markedets beste betingelser, og det innhentes konkurrerende tilbud i henhold til rammeavtale inngått med prekvalifiserte finansinstitusjoner, jfr. BTV Innkjøp 1. Tilbudene vurderes også i forhold til prisene i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Det vil være behov for ytterligere låneopptak i løpet av høsten i størrelse 100 mill. kroner, og det anslås at lånegjelden ved årets utgang vil være om lag mill. kroner. Dette er som forutsatt i økonomiplan Innkjøpsforum for fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold 2

80 Figur 1. Drammen kommune utvikling i lånegjeld , , , , , , ,0 Drammen kommunes lånegjeld - utvikling * (anslag 2013) 2 000, Blant annet for å være sikret i forhold til refinansieringsrisiko, søkes det å spre låneporteføljen på ulike finansieringskilder. Drammen kommune har derfor lagt vekt på å kombinere tradisjonelle låneopptak gjennom KLP/Kommunekreditt og Kommunalbanken med bruk av markedene for sertifikat- og obligasjonslån. Tabellen nedenfor viser hvordan låneporteføljen fordeler seg på ulike låneinstitusjoner/lånetyper pr. utgangen av august. Kommunalbanken har svekket seg noe som lånekilde for de større kommunene, og har en klart lavere andel av låneporteføljen enn for et år siden. Tabell 2. Fordeling långivere pr ( mill.kr) Låneinstitusjon KLP/kommunalkreditt Kommunalbanken Sertifikater Obligasjoner Sum Lånegjeld I reglementet ligger det en begrensning om at enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 15 % av den totale gjeldsporteføljen. Av en låneportefølje på mill. kroner innebærer dette at et enkeltlån ikke kan overstige 725 mill. kroner. Alle lånene i porteføljen ligger godt innenfor dette kravet. Det største lånet i porteføljen er et fastrentelån med 7 års rentebinding i KLP/Kommunekreditt på 400 mill. kroner. Lånefondet videreformidler de innlånte midlene til Drammen bykasse og de kommunale foretakene i henhold til budsjetterte forutsetninger. Det er bykassen, sammen med Drammen 3

81 Eiendom KF som svarer for det meste av det budsjetterte lånebehovet, hhv 40 pst. og 59 pst. av Lånefondets utlån. Rentesikringsstrategi I henhold til kommunens finansreglement skal rentesikret andel av låneporteføljen ligge i intervallet prosent. Det legges opp til at kommunen i en normalsituasjon rentesikrer rundt 50 prosent av låneporteføljen. Rentesikringen har først og fremst som formål å sikre en deler av kommunens låneportefølje mot fremtidige renteøkninger. I tillegg kan det oppnås mulige rentegevinster på sikt. Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med finansrapporteringen. Som følge av at de lange rentene har vært forholdsvis lave, har rådmannen valgt å øke andelen rentesikret gjeld til 50 til 52 prosent i løpet av Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi, og vil etter rådmannens vurdering gi tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader, når det veies opp mot de merkostnader som i dagens markedssituasjon følger av å binde renten. Som det fremgår av tabell og figur nedenfor har kommunens rentesikrede andel av låneporteføljen økt betydelig siden inngangen til 2011, hvor 38 prosent av porteføljen var rentesikret. Tabell 3. Låneporteføljen andel rentesikring Mill. kr Andel Andel Andel Andel Delsum flytende rente % % % % Delsum fast rente % % % % Sum lånegjeld % % % % Figur 2. Andel fast og flytende rente pr. 2. tertial

82 Det er også viktig at det er en god spredning i forfallene på rentesikringen. Figuren nedenfor viser forfallsstrukturen på rentebindingen pr. utgangen av august i år. Denne viser at det er en god spredning av rentebindingsforfallene over den kommende femtenårsperioden, med en viss overvekt av sikringer med forfall i intervallet 5-6 år. Som kjent ble finansreglementet endret i juni 2011, slik at det nå er åpnet for rentesikring i intervallet år. Som figuren viser utgjør utover 10 år utgjør 8 prosent av porteføljen pr. august. Lånefondet har for tiden ingen rentesikringer ut over 15 år. Figur 3. Forfallsstruktur rentesikring pr Forfallsstruktur i prosent av rentesikret gjeld 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 1 år 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-10 år år 5

83 Renteutviklingen i 2013 Utviklingen i de korte rentene har vist en synkende trend i 2. tertial. Gjennomsnittlig 3 mnd. Nibor for. 2. tertial er på 1,744 prosent og pr. 2. tertial viser den et gjennomsnitt på året på 1,79%. Ut fra signalene fra Norges Bank kan det forventes at de korte rentene vil holde seg stabilt lave ut Slik markedssituasjonen har utviklet seg må det for tiden påregnes et marginpåslag i forhold til 3 måneders Nibor på om lag 0,25-0,50 prosent på Lånefondets langsiktige innlån. Marginene er noe lavere på den kortsiktige finansieringen. Lånefondets totale rentebelastning er redusert i 2. tertial i tråd med utviklingen i 3 mnd Nibor. Samtidig har det vært en økning i den lange renten som har økt renten på deler av den sikrede gjelden. Det forventes at renten forblir stabil ut

84 Figur 3. Renteutviklingen hittil i 2013 Lånefondets kontantresultat I Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2013 på 2,7 prosent på den usirede delen av låneporteføljen. Rentenivået på den usikrede delen av låneporteføljen styres i stor grad av nivået på 3 måneders Nibor. Isolert sett tilsier lavere rentenivå besparelser i den ikke-sikrede delen av låneporteføljen. På den annen side er det faktorer som trekker i motsatt retning; - Marginpåslagene dvs. tillegg utover Nibor-renten - har vært stigende, og ligger nå i intervallet 0,25 0,50 prosent. Dette reduserer fordelen av den lave Niborrenten - Som følge av anstrengt likviditet ved inngangen til 2013 er nye lån tatt opp tidligere enn forutsatt i budsjettperiodiseringen - Andel rentesikret gjeld er økte i 1. tertial men er nå noe redusert i 2. tertial og fordelingen mellom flytende og sikret gjeld er nå 48/52. Høy andel av sikret gjeld gir høyere gjennomsnittsrente for Lånefondet. Gjennomsnittlig lånerente i lånefondet er noe lavere i 2. tertial sammenlignet med 1. tertial - fra et gjennomsnitt på 3,5 prosent til 3,2 prosent. Lånefondets renteutgifter vurderes på årsbasis å bli i samsvar med eller noe lavere enn budsjett. Lånefondet har hittil i år lånt ut 654 millioner kroner til Drammen Eiendom KF og Drammen bykasse. Etterslepet i Lånefondets utlån er dermed betydelig redusert, og fondets renteinntekter vurderes etter dette å bli i samsvar med budsjett. 7

85 Forutsatt at det ikke skjer større endringer i rentenivået i årets siste måneder legger rådmannen til grunn at Lånefondet vil nå et resultat for 2013 tilnærmet det budsjetterte kontantoverskuddet på 8,1 millioner kroner. Bykassens finansbudsjett Lavere rentenivå påvirker også bykassens renteinntekter. Det må blant annet tas hensyn til at referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS (5 års statsobligasjoner) har ligget svært lavt i første del av Samlet anslår rådmannen at bykassens renteinntekter fra innskudd og utlån kan bli i størrelse 1 million kroner lavere enn budsjettert dersom nåværende rentenivå holder seg ut året. På den annen side forventes bykassens renteutgifter å bli noe lavere en budsjettert. Rådmannen legger derfor til grunn at bykassens finansbudsjett vil komme ut i tilnærmet balanse på årsbasis. Likviditetsutviklingen Som følge av stort akkumulert premieavvik har Drammen kommune gjennom flere år hatt en stram likviditet. Dette fører til at kommunen i perioder har negativ saldo (trekk) på konsernkontoen i Nordea 2, som for tiden er kommunens bankforbindelse. Utviklingen i saldo på kommunens konsernkonto gir et bilde av utviklingen i driftslikviditeten begynte med anstrengt likviditet. Dette kan i en viss grad forklares av at Drammen Eiendom KF hadde svært høyt trekk på sin byggelånskonto 3 som følge av mange og forholdsvis store byggeprosjekter under utførelse. Siden trekket på byggelånskonto rundt årsskiftet var høyere enn ikke utlånte midler i Lånefondet, ga dette en svekkelse i likviditeten i starten av Etter at Lånefondet tok opp nytt lån på 300 millioner kroner i februar i år og så ytterligere 200 millioner i juni, er det bedre samsvar mellom ikke utlånte midler og Drammen Eiendom KF s trekk på byggelånskonto. Dette kommer også til uttrykk ved at snittsaldo på konsernkonto har vært positiv fra mars og ut 2. tertial. Det har også i denne perioden vært behov for å gjøre bruk av kommunens trekkrettighet, men disse periodene har vært av kortere varighet. Trekkrettigheter 2 Drammen kommune har konsernkontoavtale med Nordea. Avtalen inneholder en trekkrettighet på inntil 200 millioner kroner. Renten ved trekk på konsernkonto er 3 måneder Nibor pluss 40 basispunkter. Dette innebærer at snittrenten ved trekk i 1. tertial 2013 har vært 2,14%. 3 Byggelånskontoen er innebakt i kommunens konsernkontosystem i Nordea. Drammen Eiendom KF fører alle utbetalinger i byggeprosjektene mot denne kontoen. Rentebelastningen på denne kontoen fordels på byggeprosjektene i form av byggelånsrente. Drammen Eiendom KF s lån i Lånefondet utbetales til byggelånskontoen 8

86 Mill. kroner har ikke blitt benyttet i juli og august. Det er rådmannens vurdering at likviditetssituasjonen er stram, men under tilfredsstillende kontroll. Gjennomsnittssaldo pr. måned konsernkonto bank (mill. kr) 250 Konsernkonto bank Gjennomsnitt pr. måned Oppsummering Risikoen på den samlede porteføljen er vurdert til å være lav. Utviklingen i de korte rentene er gunstigere enn lagt til grunn i budsjettet. Samtidig er det andre faktorer som påvirker rentekostnadene negativt. Samlet sett vurderes finansbudsjettet å være stramt, men under kontroll, forutsatt at det rentenivået holder seg stabilt i 3. tertial. Likviditetssituasjonen vurderes å være stram, men under tilfredsstillende kontroll 9

87 Vedlegg 3 Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport 2013

88 Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013

89 Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL EIENDOMSDRIFT RENHOLD BOLIGER INNFØRING AV KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE SALG AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER PROSJEKTER FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER Kobbervik gård - ombygging til barnehage Blentenborg bofellesskap, oppgradering Schwartz gate 18, nybygg boliger for demente Galterud skole, flerbrukshall Harmonien, kjøp og oppgradering BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE Holmestrandsveien modulhus for vanskeligstilte Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Åskollen skole, utvidelse/ombygging Strømsø barnehage, utvidelse Konnerud Skole oppgradering inneklima Introduksjonssenteret UTVIKLINGSPROSJEKTER Ombygging av sykehjem Konnerud Skole - tilbygg Etablering av Drammen Helsehus Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig Brandengen skole, fremtidig utbygging Buskerudveien 17, oppgradering kontor Glitrevannverket IKS Drammen Kjøkken KF - nytt kjøkken Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020) Strømsø Skole reguleringsplan Avsetning utbygging og rehabilitering av skoler (Fjell, flerbrukshall Fjell, Brandengen) Christian Bloms gate ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL RESULTATREGNSKAP PR BALANSE PR INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL tertial 2013 Side 2 av 14

90 Drammen Eiendom KF 1. INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 41,2 mill., som er kr. 6,3 mill. over budsjett. Resultatet er positivt påvirket av økte inntekter med kr. 3,9 mill., og lavere kostnader enn budsjett med kr. 0,7 mill. I tillegg er netto finans kr. 1,7 mill. over budsjett. Av inntektsveksten utgjør effekt av innføring av ny kostnadsdekkende husleie på bolig kr. 1,3 mill. Beløpet er forutsatt overført eier til dekning av økonomisk sosialhjelp. Det er bokført salg av eiendom for kr. 20,8 mill. Årets budsjett er på 20,0 mill. Hoveddelen gjelder salg av boliger via Leie til eie prosjektet. 3. EIENDOMSDRIFT Eiendomsdriften har i store trekk gått som normalt. Men vi har dessverre vært utsatt for en brann hvor 4 boligenheter brant ned i Korsveien 68. Ingen personer kom til skade. Saken etterforskes av politiet og foreløpig teori er at brannen startet utvendig. Utover dette har det ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 2. tertial. 1.1 Renhold DEKF kjøper på vegne av kommunen daglig renhold av ca kvm. gulvarealer. Vår største renholdsleverandør er Elite Service Partner AS. Samarbeidet startet i november Det har i 2. tertial ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenestene. Vindusvask ble gjennomført for skoler og barnehager. Renhold ble startet opp for nye betydelige eiendommer som Schwartzgt. 16, Kobbervik barnehage og Galterudhallen. Kvaliteten på renholdet følges normalt opp gjennom egne rutinemessige kvalitetskontroller i forhold til standarden Insta-800, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. Det har blitt foretatt Insta-kontroller i august med Elite og nå i begynnelsen av september med AB Solutions tertial 2013 Side 3 av 14

91 Drammen Eiendom KF Etter kontroll fra Arbeidstilsynet har bedriften utarbeidet rutiner for påseplikt og samordning av HMS-arbeidet innenfor renhold. I tillegg skal kommunens verneombud medtas på råd ved innkjøp av renholdstjenester. Klager/Avvik I 2013 har vi satset på å heve kvaliteten på renhold og å få et godt samarbeid med både brukerne og leverandørene. Innkjøpsrådgiver har vært ute på flere befaringer og i møte med alle styrerne i barnehagene. Det har blitt registrert 11 skriftlige avvik i 2013, av disse er 3 fra 2. tertial. Dette loggføres og følges opp av DEKF umiddelbart, og leverandørene iverksetter straks tiltak. NS-Insta 800 kontroll Vi har i 2. tertial hatt uanmeldte renholdskontroller i henhold til NS-INSTA 800. Vi har gjennomført kontroll på totalt 380 rom. De kontrollerte rommene representerer et statisk utvalg for til sammen ca rom. Det var 14 rom som ikke besto kontrollen, dvs. en fallprosent på 3,7 % noe som er en økning på 0,3 % fra 2. tertial 2012, men allikevel et lavt tall sammenlignet med tidligere år. Mangler fra renholdsleverandørens side blir rettet opp umiddelbart etter renholdskontrollene og sluttrapportene vil bli gjennomgått sammen med DEKF og leverandørene. Pr. 2. tertial er det fakturert renholdstjenester for til sammen kr. 24,7 mill. Kostnadene utgjorde kr. 21,4 mill. Renholdsaktiviteten har således bidratt med kr. 3,3 mill. Våre renholdsleverandører gjennomførte prisøkninger i mai. 4. BOLIGER Det har pågått arbeid med implementering av ny boligsosial handlingsplan. DEKF har en viktig rolle i gjennomføringen av planen på mange områder. Blant annet innføring av ny husleieberegning basert på en modell med kostnadsdekkende husleie. 1.2 Innføring av kostnadsdekkende husleie Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger med virkning fra Det er inngått 290 nye leieavtaler med nye priser, hvor 130 er nye leieforhold og 160 er fornyelser av tidligere leieforhold. Leieprisene på disse er økt i gjennomsnitt med 26 %. Effekten pr. 2. tertial er likevel kun kr. 1,3 mill. ettersom kontraktene har kommet gradvis fra 1. januar til utgangen av august. Dersom innslaget av nye leiekontrakter kommer i samme tempo og omfang resten av året, vil ca. 450 leietakere betale den nye leien ved utløpet av året. Helårseffekten for disse kontraktene vil beløpe seg til kr. 7,6 mill. fra På grunn av gradvis innfasing av nye kontrakter vil effekten på leieinntektene for året 2013 være kr. 2,0 mill. Den beregnede økte inntekten er forutsatt benyttet til økt kvalitet på vedlikehold av boligmassen, samt overføringer via eier til NAV for å kompensere økte kostnader til tertial 2013 Side 4 av 14

92 Drammen Eiendom KF økonomisk sosialhjelp. I revidert budsjett 1. tertial vedtok bystyret at den anslåtte inntektsveksten på kr. 2,0 mill. skal overføres eier. 1.3 Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. DEKF deltar i prosjektet fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. Hittil i år er 10 borettslagsleiligheter solgt og overtatt av tidligere leietakere. Andelene er solgt for til sammen kr. 8,1 mill. 1.4 Kjøp av boliger Av investeringsregnskapet fremgår at det pr. 2. tertial er kjøpt boliger for kr. 20,0 mill. (9 stk). I tillegg er det inngått avtale om kjøp av ytterligere 2 boliger til kr. 4,0 mill. til sammen. Av kjøpte boliger i 2013 utgjør kjøp av boliger ved sykehuset kr. 9,4 mill. (3 stk). 5. PROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2013 er det aktivert nye investeringer for kr. 297,2 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. DEKF har pr. 2. tertial opparbeidet netto mvakompensasjon fra investeringer på kr. 46,8 mill. 80 % av beløpet går i 2013 til finansiering av prosjektene, mens 20 % av beløpet skal overføres til bykassen. Pr. 2. tertial utgjør dette kr. 9,3 mill. Totalt er det budsjettert med at DEKF bidrar med kr. 12,0 mill. i mva-kompensasjon til bykassen i Ferdigstilte byggeprosjekter Kobbervik gård - ombygging til barnehage Kobbervik gård barnehage ble ferdigstilt til avtalt tid og ble satt i ordinær barnehagedrift fra 15. august. Bygningen er nå oppgradert med tekniske anlegg og moderne funksjonalitet samtidig som antikvariske hensyn er ivaretatt. Prosjektet er realisert innenfor vedtatt ramme på kr. 45,9 mill. Barnehagen har plass til ca. 100 barn fordelt på 6 baser Blentenborg bofellesskap, oppgradering Blentenborg bofellesskap er ferdigstilt primo august 2013, innenfor vedtatt investeringsramme på kr. 54,9 mill. (inkl. mva). Bofellesskapet inneholder 16 boenheter med tilhørende fellesarealer, og arealer for ansatte/administrasjon. DEKF s investeringsramme er i 1. tertial redusert med kr. 1.0 mill. (inkl. mva), og samme beløp er tilført bykassen/virksomheten til bruk for innkjøp av inventar/utstyr tertial 2013 Side 5 av 14

93 Drammen Eiendom KF Schwartz gate 18, nybygg boliger for demente Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt målgruppe. Investeringsramme er kr. 54,2 mill. ekskl. inventar og utstyr. Byggestart i april 2012 med BYFA Bygg for alle AS som totalentreprenør. Innvendig bygg ble ferdigstilt medio mars 2013 og virksomheten har flyttet inn f.o.m. da. Resterende arbeider ble avsluttet i begynnelsen av juni 2013 og leietakere har flyttet inn fortløpende i løpet av sommeren. Prosjektet er gjennomført innenfor budsjettrammen Galterud skole, flerbrukshall Galterudhallen er ferdigstilt primo august 2013, innenfor vedtatt investeringsramme på kr. 61,6 mill. (inkl. mva). DEKF s investeringsramme er i 1. tertial redusert med kr. 1,4 mill. (inkl. mva), og samme beløp er tilført bykassen/ Galterud skole til bruk for innkjøp av inventar/utstyr. Hallen har et bruttoareal på ca m Harmonien, kjøp og oppgradering Harmonien (Øvre Storgate 10) ble pr kjøpt og overtatt av DEKF i samsvar med bystyrets vedtak. Kjøpesum kr. 15,7 mill. Det vil bli gjennomført mindre oppgraderinger for å sikre forfall samt helse miljø og sikkerhet. Lokalene er tenkt utleid til kulturformål i samarbeid med Drammen Scener AS. 1.6 Byggeprosjekter under utførelse Holmestrandsveien modulhus for vanskeligstilte Produksjon av moduler og klargjøring av tomt startet i mai og husene ble montert i starten av august. De 4 husene sto ferdig til overtakelse av DEKF , ca. 1 mnd. senere enn forventet, men klargjort for innflytting fra Prosjektet har status som et midlertidig tiltak, men skal evalueres etter ca. 1 års drift for vurdering av videre drift/omregulering av tomta. Totalkostnaden for 4 boenheter inklusive infrastruktur er beregnet til kr. 4,5 mill Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Byggearbeidene på Frydenhaug skole startet ultimo januar 2013, og ferdigstilles for overtakelse 1. september Som følge av omfattende prosesser knyttet til regulering, ble byggesaksbehandling forsinket, og ferdigstillelse forskjøvet med drøyt 2 måneder i forhold til opprinnelige planer. Åpen anbudskonkurranse for totalentreprise på ny Frydenhaug skole ble gjennomført i 2012, og det er inngått kontrakt med Bøhmer Entreprenør AS. Frydenhaug skole bruker Strømsø skole i byggeperioden, og det er gjennomført oppgraderingstiltak i denne skolen for å imøtekomme behovene til Frydenhaug skole. Nybygget har en samlet investeringsramme på kr. 263,1 mill. (inkl. mva). DEKF s investeringsramme vil i ØKP bli redusert med kr. 8,8 mill. (inkl. mva), og samme beløp tilføres bykassen/frydenhaug skole til bruk for innkjøp av inventar/utstyr i tertial 2013 Side 6 av 14

94 Drammen Eiendom KF Åskollen skole, utvidelse/ombygging Åskollen skole står foran en periode med stor elevtallsøkning og har behov for en arealutvidelse. Planene omfatter bygging av ca m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse. Det eldste skolebygget er forutsatt revet. Totalt vil antall klasserom øke fra 22 til 26 stk. Nybygget oppføres som totalentreprise av Trio Entreprenør AS. Arbeidene startet i løpet av vinteren og holder foreløpig planlagt fremdrift. Forventet ferdigstillelse er mars Øvrige mindre ombygginger ved eksisterende skolepaviljonger skal gjennomføres etter av nybygget er ferdigstilt. Omfang og fremdrift er fortsatt under avklaring. Investeringsramme for byggeprosjektet er kr. 95,0 mill. Separat avsetning på kr. 5,0 mill. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten for Strømsø barnehage, utvidelse Totalentreprenør er engasjert fra juni Etter prosjektering og kvalitetssikring av prosjektet ble riving og klargjøring i plan 2 og sidebygningen utført i juli. Byggearbeidene forventes å stå ferdig til og skal utføres innenfor en kostnadsramme på totalt kr. 15,0 mill. (eks. inventar og utstyr, som må dekkes av egen bevilgning til virksomheten). I tillegg avsettes 2,0 mill. kr til tekniske oppgraderinger i forbindelse med radonsikring, brannsikringstiltak og varmeanlegg/energistyring. Brukerne av Strømsø barnehage disponerer lokaler på nye Kobbervik gård barnehage i byggeperioden fra til Konnerud Skole oppgradering inneklima Det er avdekket dårlig inneklima knyttet til radon og muggsoppforekomster i en del av Konnerud skole. Det totale omfanget er ikke ennå avdekket, og derfor er heller ikke utbedringsløsninger og kostnader knyttet til dette avklart. Utbedringsarbeidet i klasseromsfløyen i 2. etasje har startet og vil bli ferdig i løpet av sommeren. Underetasjen, hvor lærernes arbeidsplasser er, må også utbedres, og vil i etterkant kun kunne fungere som tilleggsareal for skolen. Kostnadene er fortsatt usikre, men forventes å beløpe seg til omkring kr. 10,0 mill Introduksjonssenteret Fase 2 ble ferdigstilt sommer 2013 med Veidekke Entreprenør AS som totalentreprenør. Fase 3, oppgradering av gjenstående klasserom og vindusutskrifting mv. konkurranseutsettes gjennom DOFFIN, og igangsettes høsten Gjenstående arbeider har forventet ferdigstillelse av alle planlagte tiltak sommeren Den pågående rehabiliteringen og oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på kr mill. (inkl. mva). I investeringsrammen inngår i gjenstående tiltak tertial 2013 Side 7 av 14

95 Drammen Eiendom KF 1.7 Utviklingsprosjekter Ombygging av sykehjem For å øke og sikre bedre utnyttelse av kapasiteten i driften ble det i revidert budsjett 2013 gjort en avsetning på kr. 10,0 mill. til ombygging av avdelinger på flere sykehjem. Det tas sikte på å gjennomføre ombyggingsarbeidene høsten Konnerud Skole - tilbygg Konnerud skole har behov for flere undervisningsarealer. Det er foreslått i forbindelse med 1. tertial å bygge et tilbygg som skal tilby undervisningsarealer for 2. klassetrinn, til sammen 6 klasser med tilhørende grupperom og garderobe- og toalettfasiliteter. Dette vil igjen frigjøre plass til administrasjons- og lærerarbeidsplasser i skolens 1. etasje. Det er ønskelig å få et nybygg på plass raskest mulig og dvs. til skolestart august Entreprisekonkurranse er blitt utlyst i juli 2013 og valg av leverandør forventes avklart i oktober Kostnadene vil først være kjent etter at anbud er innhentet, og vil bli innarbeidet i ØKP Etablering av Drammen Helsehus Det er i ØKP avsatt en samlet investeringsramme på kr. 213 mill for å videreutvikle Drammen Geriatriske Kompetanse Senter (DGKS) til å bli Drammen Helsehus. Det er nå igangsatt mindre om- og tilbygginger av eksisterende bygningsmasse for å etablere kontorer, arbeidslokaler med mer. Det vil bli lyst ut arkitektkonkurranse for utredning av nytt Helsehus når konseptutredningen er ferdig, og kr. 4 mill settes av i 2013 til utredning og mindre byggearbeider. Dette betyr at det av årets investeringsramme på kr. 11,0 mill. overføres kr. 7,0 mill til Det overføres dessuten kr. 0,5 mill. til Bykassa slik at virksomheten får tilsvarende beløp til løst inventar og utstyr Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig Det er i revidert årsbudsjett 2013 vedtatt full utbygging av en ny 2. etasje Innenfor en ramme på kr. 37 mill. Prosjektering er i gang, og det er forventet byggestart sommer Brandengen skole, fremtidig utbygging Det er et behov for ytterligere rehabilitering og utvidelse av Brandengen skole. DEKF har fra mai 2012 arbeidet med utredninger når det gjelder lokalisering av ny hall og utvidelse av undervisningsarealer på Brandengen skole. Utvidelsen krever nye tomtearealer og DEKF har jobber med dette Buskerudveien 17, oppgradering kontor Glitrevannverket IKS Prosjektet har tidligere vært fremme som vedtatt investering, men ble stilt i bero før realisering. Byggeprosjektet er nå aktualisert igjen, og en oppdatert investeringsvurdering tilsier behov for en ramme på kr. 25,0 mill. Det pågår nå tertial 2013 Side 8 av 14

96 Drammen Eiendom KF forhandlinger om endelig omfang, utførelse og husleie som vil bli dekket av Glitrevannverket IKS. Det er tidligere bevilget kr. 5,0 mill. Det foreslås avsatt kr. 20,0 mill. i Drammen Kjøkken KF - nytt kjøkken Det er anskaffet ny tomt på Gulskogen, Tømmerkrana 16 for nytt sentralkjøkken. Det er avsatt kr. 10 mill. til tomtekjøp og 80 mill til nytt kjøkken i ØKP Det pågår nå en prosess mellom virksomhetene (Drammen Eiendom, Drammen Kjøkken og Helse og omsorg) for å få prosjektet inkl. tomt, nytt sentralkjøkken, kjøkkenutstyr, ombygging av institusjoner og mottakssteder samt utstyr til oppvarming av kjølt mat, innenfor den avsatte rammen Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020) Tomt knyttet til ny flerbrukshall ved Fjell skole vil kunne berøre to eksisterende barnehager, og således utløse behov for bygging av en ny større barnehage. Foreløpige vurderinger tilsier et investeringsbehov på ca. kr. 50,0 mill. (inkl. mva), hvorav kr. 1,0 mill. er avsatt til planlegging/prosjektering i Det er igangsatt arbeid for avklaring av lokalisering og premisser for reguleringssaken Strømsø Skole reguleringsplan Det er i 2012 igangsatt arbeid med å omregulere tidligere Strømsø skole, med sikte på salg. DEKF har kontrahert reguleringsarkitekt og utarbeidet planprogram for regulering av eiendommen. Videre behandling hos Byplanmyndighetene og i Formannskapet er planlagt for september/oktober Det skal gjennomføres konsekvensutredninger i forbindelse med den nye reguleringsplanen. Arbeidet i forbindelse med dette samt høringer/politisk behandling forventes å pågå i løpet av Endelig vedtak forventes å få politisk avklaring høsten 2014, slik at salg kan gjennomføres når skolen fraflyttes av nåværende leietaker, Frydenhaug skole, i slutten av Avsetning utbygging og rehabilitering av skoler (Fjell, flerbrukshall Fjell, Brandengen) Det er avsatt kr. 8,0 mill. i 2013, kr. 40,0 mill. i 2014, kr. 102,0 mill. i 2015 og kr 100,0 i 2016 til utvikling av disse skoleanleggene. Det pågår vurderinger av lokalisering av flerbrukshall ved Brandengen, samtidig som Idèkonkurransen Fjell 2020 ennå ikke er sluttbehandlet. Endelig beløpsfordeling av de foreløpige avsetningene mellom Fjell og Brandengen krever derfor ytterligere bearbeiding Christian Bloms gate 2-4 Bygningen med 8 boenheter ble totalskadet i brann i DEKF har kommet til enighet med forsikringsselskapet om en erstatningssum på ca. kr. 9,5 mill. og har til hensikt å bygge opp nye boliger på tomta. Det er utarbeidet en mulighetsstudie som belyser tomtas potensial for utvikling. Ut fra gjeldende bestemmelser i kommuneplanen er det mulig å få en langt bedre utnyttelse av tomta og bygge mange flere leiligheter enn det som var der før tertial 2013 Side 9 av 14

97 Drammen Eiendom KF Det forberedes konkurranse om utvikling av boliger på eiendommen som kan legge til rette for flere nye utleieboliger. Konkurransen vil invitere til utvikling av boliger i 2 byggetrinn og til sammen opptil m2 boligareal. For å kunne realisere byggetrinn 1 med 16 boliger bør det avsettes kr. 10,0 mill. i investeringsmidler i tillegg til forsikringssummen. 6. ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 38 ansatte i bedriften; 9 kvinner og 29 menn. Foretaket har hittil i 2013 ikke hatt noen store ulykker eller nesten ulykker. Sykefraværet viser en negativ utvikling i forhold til ,65 % i 2. kvartal 2013, mot 3,30 % i Økningen skyldes hovedsaklig langtidsfravær. Sykefravær 2. kvartal 2013 Korttid Langtid Samlet Kvinner 0,75 % 11,30 % 12,05 % Menn 2,25 % 2,73 % 4,97 % Samlet 1,89 % 4,75 % 6,65 % Det har vært avholdt 5 styremøter hvor det er behandlet 43 saker. 7. JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL 2013 Driftsresultatet for 2.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett. Det en noe økte inntekter, men også kostnadene har noe vekst. Det anbefales derfor ikke endringer i budsjettet, da resultatmålet og prognose på årsbasis forventes å ligge på budsjett. Det ligger inne en forventet inntektsvekst på årsbasis som følge av innføring av kostnadsdekkende husleie på kr. 2,0 mill. som blir overført eier ved at eieruttaket øker tilsvarende. Det foreslås ingen justeringer av investeringsbudsjett i 2. tertial tertial 2013 Side 10 av 14

98 Drammen Eiendom KF 1.8 Resultatregnskap pr Agresso budsjett Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2013 DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,18 % Eksterne leieinntekter ,52 % Leieinntekt boliger ,83 % Salg renholdstjenester ,81 % Tilskudd ,01 % Andre Inntekter ,19 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,26 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,25 % Administrasjonskostnader ,61 % Innleiekostnader ,76 % Innkjøp renhold ,56 % Eiendomsdrift ,80 % Vedlikehold ,61 % Tap på fordringer (7830, 7831) ,24 % Avskrivninger ,94 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,29 % DRIFTSRESULTAT ,72 % Finansinntekter ,62 % Finansutgifter ,10 % SUM FINANS ,63 % RESULTAT før Eiendomssalg ,97 % Salg av eiendom ,89 % Kostpris solgte eiendommer ,00 % RESULTAT SALG EIENDOM ,17 % Brann/Forsikringsoppgjør ,00 % NETTO RESULTAT ,14 % tertial 2013 Side 11 av 14

99 Drammen Eiendom KF 1.9 Balanse pr EIENDELER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL RESULTAT I PERIODEN EIERUTTAK I PERIODEN SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD INVESTERINGSTILSKUDD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL tertial 2013 Side 12 av 14

100 Drammen Eiendom KF 1.10 Investeringsregnskap 2. tertial 2013 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2013 Beløp pr Revidert budsjett Rest i kr Fjell, erstatningsbarnehage Strømsø BH - utvidelse Kobbervik gård - etablering av barnehage Jordbrekkskogen BH,utvidelse Fjell Barnehage - garantiarbeider SUM 01 Barnehager - Disponibelt SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr SUM Barnehager - Oppgradering bygningsmassen Barnehage - SUM Bekkevolden barnebolig - utvidelse Oppvekst - SUM Kjøp av omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser Werglandsgate Drammen Helsehus Schwartz gate 18, boliger for demente Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede SUM 05 Helse og omsorg - Disponibelt SUM Disponible midler ombygging institusjonsbygg SUM Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen Helse og omsorg - SUM Harmonien, kjøp og oppgradering Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg Marienlyst stadion - stadionutvikling Drammensbadet, garantiarbeider SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Kultur og fritid - SUM Rådhuset - videre utvikling SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Ledelse, organisasjon mv. - SUM Rehabilitering av utebadet Marienlyst Blichsgate P-hus Samferdsel og fellesarealer - SUM tertial 2013 Side 13 av 14

101 Drammen Eiendom KF Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2013 Beløp pr Revidert budsjett Rest i kr Konnerud skole tilbygg Konnerud skole - sanering og oppgradering inneklima Inneklima skolebygg Sikring av skolebygg Brandenga skole - fremtidig utbygging Brandengen skole - EU-prosjekt Ing. Rybersgate - Støygjerde Åskollen skole, utvidelse/ombygging Brandenga skole - tak, vinduer etc Svensedammen skole,utbygging/ombygging Frydenhaug skole, nybygg Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad Galterud skole, flerbrukshall Skoger skole - garantiarbeider Marienlyst Skole - garantiarbeider SUM 12 Skole - Disponibelt SUM Oppgradering av skolebygg Skole - SUM Holmestrandsv. 132 A, prosj. og etablering 4 mudulhus Stiboltsgate, rehabilitering Christian Blomsgate 2-4, Skisseprosjekt Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Skogliveien 31, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Introduksjonssenteret, oppgrad. klasserom Smithestrømveien 1 - innløsning av leiligheter Introduksjonssenteret - fase 1, rest garantitid SUM Kjøp av boliger (rest opppussing) Sosiale tjenester - SUM SUM Enøk-tiltak SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Teknisk investeringsramme - SUM Drammen kjøkken - Ny lokalisering Drammen Havn, logistikkbygg - utredning (1 mill) Buskerudveien 17,(MK=1) ombygging kontor Glitrevan Generell investeringsramme - SUM TOTALT tertial 2013 Side 14 av 14

102 Vedlegg 4 Drammen Drift KF 2. tertialrapport 2013

103 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial 2013 Drammen, 17. september 2013

104 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial Økonomi Per 2. tertial 2013 Ved utgangen av 2. tertial har foretaket et overskudd på kr 2,3 mill. Dette er ca kr 2,8 mill bedre enn budsjettert underskudd på kr 0,5 mill. Det positive avviket skyldes i hovedsak reforhandling av rammeavtaler kombinert med høyere aktivitet enn forutsatt gjennom hele året, spesielt knyttet til håndtering av akutte lekkasjer på Drammen kommunes ledningsnett. Prognose 2013 Foretaket har hatt ett bedre 2. tertial enn forventet, og går inn i et tertial hvor det er usikkerhet knyttet til omsetning som følge av klimatiske forhold. Foretaket er avhengig av å få på plass tilstrekkelige oppdrag for vinterperioden (desember-mars) for å levere forventet økonomisk resultat. Det arbeides kontinuerlig med å etablere avtaler som sikrer oppdrag for vinterperioden 2013/2014. Som følge av dette vil foretaket anslå et overskudd på kr 2,1 mill. for Forutsetninger Prognosen forutsetter at foretaket sikrer forholdsmessig budsjetterte anleggsoppdrag for vinterperioden i størrelsesorden kr 4 mill. 2. Kvalitet / HMS Kvalitet Foretaket er sertifisert i henhold til standardene ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (eksternt miljø) og OHSAS18000 (arbeidsmiljø). Det har i 2. kvartal ikke vært spesielle hendelser knyttet til kvalitet. HMS Foretaket bedriver en virksomhet med vesentlig risiko for personskader og legger derfor stor vekt på HMS-området. Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen. Foretaket avholder månedlige allmøter hvor et av de viktige punktene på dagsorden er HMS for å unngå uønskede hendelser og ulykker. Foretaket har ved utgangen av 2.kvartal 46 ansatte og et samlet sykefravær på 6,68 %. Sammenlignet med 2. kvartal i 2012 er det en nedgang på 2,5 prosentpoeng. Sammenlignet med sykefravær for hele 2012 er sykefraværet per 2. kvartal 0,5 prosentpoeng lavere. 1-3 dager 4-16 dager Over 16 dager Totalt fravær 2 kvartal ,78 0,96 0,91 6,98 2 kvartal ,67 0,15 3,64 4,46 Oppfølging av sykefravær har vært i henhold til gjeldende IA mål: 2

105 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial 2013 Tett oppfølging av de syke fra første fraværsdag nærmeste leder Ved sykmelding gjennomføres en samtale etter 4 uker nærmeste leder og spesialkonsulent. Oppfølgingssamtale etter 8 uker nærmeste leder, spesialkonsulent og en representant fra Synergi Helse Det rapporteres til NAV gjennom hele prosessen. Det søkes tilretteleggingstilskudd fra NAV for ansatte som er, eller har vært, langtidssykmeldte. I tillegg har det blitt innvilget fritak for egenmeldingsperioden for flere som har tilbakevendende plager. Foretaket har også fått tilretteleggingstilskudd for å dekke innkjøp av utstyr for å forebygge helseplager. Langtidssykefravær i foretaket skyldes hovedsaklig ansatte med slitasjeskader. 3. Resultatregnskap Resultatregnskap per august 2013 Hittil i år 2013 Regnskap Budsjett Avvik Avvik % Budsjett Prognose Driftsinntekter , Varekjøp , Personalkostnader , Andre tilvirknings-, salgs- og adm. kostn , Driftskostnader , Driftsresultat Finansposter , Resultat

106 Vedlegg 5 Drammen Kjøkken KF 2. tertialrapport 2013

107 SAK 30/13 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet 19.september 2013 Side 1 av 12 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

108 Innhold 1. Økonomi Personale HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring Mengdetall Internkontroll - systemer Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF Side 2 av 12 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

109 1. Økonomi Regnskapet viser et underskudd på kr 0,108 mill i forhold til periodisert budsjett. Budsjettet er satt opp med bakgrunn i regnskapstall for Det er gjennom slutten av 2009 og begynnelsen av 2010 utarbeidet ny leveringsavtale med Pleie- og omsorgstjenesten i Drammen Kommune. Dette for å motivere til at avtalen overholdes og for å få en forenkling av samhandlingen mellom partene. Avtalen bygger på ønske fra institusjonstjenesten om en døgnporsjonspakke. For å definere en slik pakke er det tatt utgangspunkt i retningslinjer fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og døgnporsjonspakken inneholder matvarer som skal sikre kundene/brukerne et variert og riktig sammensatt kosthold. Døgnporsjonspakken faktureres per måned à konto etter antall normerte sengeplasser pr institusjon eller avdeling. Avtalen er prisjustert pr med 1,9 % til kr. 147,39 pr. døgnporsjon. Dette gir en budsjettert totalramme til institusjonstjenesten på kr 26,414 mill i Midler til renter og avdrag er redusert fra kr i 2012 til i 2013 Budsjettet for foretaket er i 2013 splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder: Kafeteria Internsalg Hjemmeboende Ekstern catering Rådhuset politisk Intern catering Side 3 av 12 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

110 - TOTAL RAPPORT ØKONOMI - PR ANSVAR Side 4 av 12 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

111 Side 5 av 12 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10. Rådmannen i Drammen 3. desember Drammen bykasse - rapport pr. 31.10. 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31.07.2011 Rådmannen i Drammen 16. september 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av juli bekrefter i hovedsak det bildet som

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.05.2014 RÅDMANNEN 27. MAI 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2013 tas til etterretning.

1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2013 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 129/13 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 13/6173-12 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 29.10.2013 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 28.02.2011 Rådmannen i Drammen 5. april 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses budsjett for 2011 stiller store krav til virksomhetenes tilpasningsevne.

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres utfordringer innenfor

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 RÅDMANNEN 31. MARS 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2017... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Programområdene

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 1 Oppsummering (1): Tjenesteområdene styrkes med 8,2 millioner kroner: Økt bosetting av flyktninger Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen Nytt møtesenter og

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per

Drammen bykasse Økonomirapport per Drammen bykasse Økonomirapport per 31.05 2017 Rådmannen, 30. juni 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.05.2016 Rådmannen i Drammen 15. juli 2016 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status per utgangen av mai d.å. Selv

Detaljer

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus for programområdene... 7 01 Barnehage... 7 02 Oppvekst... 8

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

1. tertialrapport 2013

1. tertialrapport 2013 1. tertialrapport Rådmannens forslag Presentasjon for Formannskapet Tirsdag 11. juni Bekkevollen barnebolig Oppsummering (1) Regnskapsstatus pr. 1. tertial : Netto merforbruk i programområdene med 31,3

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Oppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for

Oppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2014 Oppsummering Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for Utvidet tilbud

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2017 2020 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

2. tertialrapport 2017

2. tertialrapport 2017 2. tertialrapport 2017 Rådmannens forslag 10. oktober 2017 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Innholdsfortegnelse Rådmannens forslag til vedtak:... 4 Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2017... 8

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

1. tertialrapport 2013

1. tertialrapport 2013 1. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag 4. juni 2013 1. TERTIALRAPPORT 2013 Drammen kommune 1. tertialrapport 2013 1.TERTIALRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2013...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016

Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2016 Rådmannen, 25. november 2016 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2016... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4.

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer