2. tertialrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. tertialrapport 2014"

Transkript

1 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014

2 Drammen kommune 2. tertialrapport TERTIALRAPPORT

3 Drammen kommune 2. tertialrapport TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport Del 2 Økonomi og budsjett ØKONOMISK STATUS PER 2. TERTIAL SENTRAL BUDSJETTPOSTER REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT Del 3 Programområdene PROGRAMOMRÅDE 01 BARNEHAGE PROGRAMOMRÅDE 02 OPPVEKST PROGRAMOMRÅDE 03 SAMFUNNSSIKKERHET PROGRAMOMRÅDE 04 BYUTVIKLING PROGRAMOMRÅDE 05 HELSE OG OMSORG PROGRAMOMRÅDE 06 KULTUR PROGRAMOMRÅDE 07 LEDELSE, ORGANISERING OG STYRING PROGRAMOMRÅDE 08 KOMPETANSE, MARKEDSFØRING OG NÆRING PROGRAMOMRÅDE 10 POLITISK STYRING PROGRAMOMRÅDE 11 SAMFERDSEL OG FELLESAREALER PROGRAMOMRÅDE 12 GRUNNSKOLE PROGRAMOMRÅDE 13 SOSIALE TJENESTER PROGRAMOMRÅDE 14 VANN OG AVLØP Del 4 Eierstyring kommunale foretak og selskaper EIERSTYRING AKTUELLE PROSESSER SELSKAPER Del 5 Menneskelige ressurser STATUS ANSATT- OG ÅRSVERKSUTVIKLING STATUS SYKEFRAVÆR 2.KVARTAL Vedlegg: 1. Tekniske budsjettjusteringer per 2. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport per 2. tertial Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport Drammen Drift KF 2. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 2. tertialrapport Drammen Parkering KF 2. tertialrapport Drammensbadet KF 2. tertialrapport Årsrapport 2013 for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen 9. Forslag til avtale World Cup Skisprint Vedtaksrapportering - fra økonomiplan

4 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: Drammen kommune 2. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen kommunes rapport per 2. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Innsparte lønnsmidler på 3,6 millioner kroner ved årets lærerstreik blir avsatt på programområdet 12 Grunnskole. Midlene foreslås benyttet til tiltak som foreslått i programområde 12 for å kompensere undervisningstapet i ungdomskolen. 5. Det disponeres 20 millioner kroner fra Drammen kommunale pensjonskasses premiefond til delvis finansiering av reguleringskostnaden for Årsrapport 2013 for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen tas til etterretning. 7. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å sluttforhandle avtale for WC Skisprint for 2015 og 2016 innenfor de prinsipper vedlagte avtale legger opp til (vedlegg 9). Osmund Kaldheim rådmann Trond Julin kommunaldirektør økonomi og næring 3

5 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett

6 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2014 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2014 pr Foreslåtte endringer Nye tiltak/justeringer 2014: 26,809 Forslag Justert budsjett Samarbeid med andre utbyggere 1,507 3,000 4, Inventar og utstyr i skolene -0,735 1,021 0, Inventar og utstyr - oppgradering Introduksjonssentr. -0,788 0,788 0, Investeringsramme avløp 84,314 22, ,314 Finansiering: -26, Overføring fra driftsbudsjettet -39,104-1,809-40, Bruk av eksterne lån -288,295-25, ,295 SUM 0,000 Justert låneramme Drammen bykasse i ,295 5

7 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2014 Innsparing fra skolestreiken går til elevene, som ekstraundervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for. Skolehelsetjenesten har utvidet tilbudet til fornøyde unge brukere. Innsatsen økes i samarbeidet med frivillige og egen frivillighetskoordinator etableres. Regnskapet per 2. tertial viser skattesvikt, merforbruk i enkelte tjenester og økt utbytte fra selskaper, men økonomien er totalt sett i balanse. Regnskapet ved utgangen av august viser et positivt avvik på 32,3 millioner kroner i forhold til revidert budsjett På årsbasis styres det mot et regnskapsresultat i balanse, i tråd med forutsetningene i revidert budsjett. Svakere skatteinngang Skatteutviklingen i årets åtte første måneder er betydelig svakere enn budsjettert både lokalt og nasjonalt. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble det nasjonale skatteanslaget redusert med 0,7 prosent. Bystyret vedtok i forbindelse med 1. tertialrapport samme prosentvise reduksjon i skatteanslaget, tilsvarende 11 millioner kroner. Kommunens skatteinngang per august i år er 20,6 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Den nasjonale skatteutviklingen er klart bedre enn i Drammen, noe som hittil i år har gitt Drammen kommune er merinntekt fra rammetilskuddet på 1 million kroner. I sum forventes at Drammen kommunes inntekter fra skatt og rammetilskudd kan bli i størrelse 25 millioner kroner lavere enn forutsatt i revidert budsjett for Rådmannen foreslår derfor at skatteanslaget for 2014 nedjusteres med ytterligere 25 millioner kroner. Merforbruk på programområdene For programområdene er det per august et samlet merforbruk på 22,9 millioner kroner. De største utfordringene er innenfor programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg. På årsbasis forventes i tillegg merforbruk innenfor programområdet 01 Barnehage. Prognosen for programområdene samlet tilsier et merforbruk på om lag 39 millioner kroner ved utgangen av året. Rådmannen foreslår derfor å styrke programområdenes rammer med nesten 39 millioner kroner. 6

8 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Engangsinntekter og mindreutgifter Etter avholdte generalforsamlinger i Energiselskapet Buskerud AS og Drammen Kino AS er det klart at Drammen kommune vil motta 53,9 millioner kroner mer i utbytte for 2013 enn det som er lagt til grunn i revidert budsjett. Drammen kommune mottar etter forlik en erstatning på 5,5 millioner kroner fra regresskrav mot to eksterne rådgivere i den såkalte brøytekontraktsaken. Rentenivået holder seg fortsatt lavt. Som følge av gunstigere renteutvikling enn forutsatt, anslås Lånefondets resultat for 2014 å bli om lag 2,0 millioner kroner bedre enn budsjettert. Som følge besparelser i forbindelse med lønnsoppgjøret foreslås lønnsreserven for 2014 redusert med 6,6 millioner kroner. Større disposisjonsfond gir handlefrihet Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2014 ble disposisjonsfondet styrket med 50,4 millioner kroner. Etter tilførsel av ytterligere 4,5 millioner kroner i forslaget til justeringer per 2. tertial anslås disposisjonsfondet å utgjøre 215,9 millioner kroner ved utgangen av Dette er anslagsvis 37,2 millioner kroner ut over handlingsreglenes krav. Gratis barnehage til familier med lav inntekt Drammen kommune har siden 2008 mottatt støtte til gratis kjernetid i barnehage, til familier på Fjell og i deler av Strømsø. Dette har gitt gode resultater. Det er allikevel ønskelig at enda flere barn skal kunne være i barnehage. Kommunen ønsker derfor å innrette midlene til gratis kjernetid på en mer målrettet måte. For å bedre integreringen, motvirke sosial ulikhet og stimulere barnas språkutvikling, innfører Drammen kommune derfor gratis barnehage for lavinntektsfamilier med inntekt under 4G fra 1. oktober Flere barn får omsorg Senter for oppvekst utvikler prognoseverktøy for å identifisere kostnadsdrivere i barnevernet, og har endret tjenesteproduksjonen for å forebygge dyre plasseringer utenfor hjemmet. Dette arbeidet vil på sikt sikre en mer kostnadseffektiv drift, og et bedre tilbud til det enkelte barn. Programområdet ble i 1. tertial styrket med 9 millioner kroner i engangsmidler til dekning av merforbruk i barneverntjenesten. Regnskapstall per 2. tertial viser et ytterligere merforbruk på cirka 5,2 millioner kroner. Dette skriver seg hovedsakelig fra kjøp av eksterne tiltakstjenester og saksbehandlingstjenester, at flere barn har store behov, samt lavere refusjonsinntekter fra staten enn forventet. 7

9 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Prognosen viser et merforbruk på om lag 6 millioner kroner ved utgangen av året, sammenlignet med revidert budsjett. Rådmannen foreslår å styrke programområdet tilsvarende. Rettferdig fordeling av utgifter til DRBV De åtte eierkommunene til Drammensregionens brannvesen IKS har vedtatt ny eierfordelingsnøkkel. Drammen kommunes eiertilskudd reduseres følgelig med 3,8 millioner kroner på årsbasis, hvilket utløser et beregnet mindreforbruk på om lag 2,9 millioner kroner i Omstilling i helse og omsorg virker, men tar tid Omstillingsarbeidet gir gode resultater i de fleste virksomheter. Det tar allikevel tid før alle effekter av omstillingsarbeidet kan realiseres. Samlet ser programområdet ut til å gå mot et merforbruk på cirka 35 millioner kroner etter tilførsel av en reservepott på 10 millioner kroner i 1. tertial Det er særlig i Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt, ved Drammen Helsehus og ved kontoret for Tjenestedeling og samordning at det fortsatt er betydelige økonomiske utfordringer. Disse virksomhetene har også iverksatt tiltak i 2014, men dette forventes ikke å gi full effekt i inneværende år. Fokus på frivillighet For å følge opp bystyrets intensjoner om forsterket innsats overfor frivillig sektor etableres en stilling som frivillighetskoordinator. Stillingen finansieres ved omprioritering av administrative ressurser innenfor programområde 07. Markedsføring av en næringsvennlig region Drammen kommune har koordinert arbeidet med å markedsføre næringsarealer i D5 kommunene (Drammensregionens 5-kommunesamarbeid) på stand under Subesea Valley-konferansen på Fornebu, på Næringslivets dag og på Eiendomsdagen i Drammen. Merforbruk til vintervedlikehold er dekket inn Ekstraordinært tilskudd til sommervedlikehold er benyttet til inndekking av merforbruket til vintervedlikehold, i tråd med bystyrets vedtak i 1. tertialrapport. Merforbruk til vintervedelikehold vil bli dekket inn, men det vil i 2014 ikke være mulig å redusere etterslepet på veikapitalen, jfr. målene i Hovedplan Vei. Nytt tribuneanlegg på Marienlyst stadion er ferdigstilt og Gamle Gress tilfredsstiller nå kravene til å spille kamper i Champions League. Penger spart på skolestreiken går til undervisning Elevenes læring og utvikling er det aller viktigste i drammenskolen. Av den grunn avsettes inntil 3,6 millioner kroner for å kompensere undervisningstapet 8

10 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 etter streiken. Rådmannen foreslår at midlene disponeres til å styrke matematikkundervisningen på 10. trinn, etablering av sommerskole for 8. og 9. trinn på Galterud skole, samt sette inn tiltak for elever med svekket læringsprogresjon. Gode tiltak bremser utgiftsøkningen til sosialhjelp I første halvår av 2013 var det en betydelig økning i utgiftene til sosialhjelp. Det ble gjennomført en grundig gjennomgang av NAV høsten Gjennom hele 2014 er det foretatt en løpende analyse av utviklingen og det er gjennomført flere tiltak for å bremse utgiftsøkningen. Disse ser nå ut til å gi effekt, og NAV styrer mot balanse ved årets utgang. Drammen kommune er innvilget statlige prosjektmidler på til sammen 7,4 millioner kroner til kommunale rustiltak. Det innebærer at eksisterende tjenester i Senter for rusforebygging videreføres. Forslag til budsjettmessige endringer i 2. tertialrapport 2014 Basert på de føringer og forslag som er omtalt foran foreslås at programområdenes budsjettrammer tilføres engangsbevilgninger i I tillegg er det som nevnt behov for å dekke inn betydelig svikt i skatteinntektene. Salderingen skjer i hovedsak gjennom økte inntekter fra aksjeutbytte og andre engangsbesparelser på sentrale budsjettposter. De foreslåtte justeringer gir en forbedring i netto driftsresultat med 6,3 millioner kroner fra 2,6 til 8,9 millioner kroner. Av resultatforbedringen er 1,8 millioner kroner forutsatt benyttet til overføring til investeringsbudsjettet til dekning av merforbruk fra Resterende del av resultatforbedringen foreslås tilført disposisjonsfondet med 4,5 millioner kroner. 9

11 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett pr. 2. tertial 2014 Tiltak (millioner kroner) Drift Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt Merknader 01 Barnehage 1,900 - Nettoutgifts økning: 1,9 mill. kr For lite avsatt beløp etter endelig avregning av tilskudd til ikkekommunale Etterbetaling tilskudd ,900 - barnehager for 2013 P02 Oppvekst 6,000 - Nettoutgifts økning: 6,0 mill. kr Prognose merforbruk ,000 Engangsmidler til dekning av forventet merforbruk 2014 P03 Samfunnssikkerhet - 2,900 Netto utgiftsreduksjon: 2,9 mill. kr Ny eierfordelingsnøkkel DRBV fra ,900 P05 Helse og omsorg 35,000 - Nettoutgifts økning: 35,0 mill. kr Prognose merforbruk ,000 Engangsmidler til dekning av forventet merforbruk 2014 P11 Samferdsel og fellesarealer 0,570 - Nettoutgifts økning: 0,6 mill. kr Fjernet to båter som ikke var sjødyktige 0,200 Engangsmidler Økt husleie pga ny tribune Marienlyst 0,370 - Ny husleie fra netto utgift for Drammen kommune P12 Grunnskole - 1,021 Netto utgiftsreduksjon: 1,0 mill. kr Overføring til investeringsregnskapet 1,021 Inndekning av merforbruk investeringer i 2013 P13 Sosiale tjenester - 0,788 Netto utgiftsreduksjon: 0,8 mill. kr Overføring til investeringsregnskapet 0,788 Inndekning av merforbruk investeringer i 2013 P15 Fellesutgifter - 12,100 Netto utgiftsreduksjon: 12,1 mill. kr Nedjustering sentral lønnsreserve 6,600 Utsatt iverksettelse fra 1.5 til 1.9 for fagforeninger som deltok i streiken Regresskrav "brøytekontraksaken" - forlik 5,500 Kommunen er gjennom forliksavtale med eksterne rdågivere i "brøyekontraktsaken" tildelt 5,5 mill. kr i regresskrav P16 Sentrale inntekter 25,000 3,000 Netto inntektsreduksjon: 22 mill. kr Skatt og rammetilskudd - netto virkning 25,000 Oppjustert anslag integreringstilskudd 3,000 Redusert skatteanslag 37 mill. kr - økt rammetilskudd (innt.utjevning) 12 mill. kr P17 Kommunens bedrifter 0,927 53,900 Netto inntektsøkning: 53,0 mill. kr Økt utbytte fra Energiselskapet Buskerud AS Økt utbytte fra Drammen Kino AS Bortfall eieruttak Drammen Drift KF 0,927 53,000 Fastsatt utbytte for 2013 på 93,0 mill. kr (budsjettert 40,0 mill. kr) 0,900 Fastsatt utbytte for 2013 på 1,9 mill. kr (budsjettert 1,0 mill. kr) P18 Finansposter 0,000 2,000 Netto mindreutgift 0,0 mill. kr Låneopptak - renteutgifter Kontantresultat Lånefondet 2,000 Revidert resultatsprognose Lånefondet fra 11,9 til 13,9 mill. kr P19 Årsoppjørsdisposisjoner 6,312 - Nto. saldering: Avsetning til disposisjonsfond 4,503 Saldering av budsjettjustedringer pr. 2. tertial 2014 Overføring til investeringsbudsjettet 1,809 Finansiert med midler fra programområden 12 og 13 Sum endringer 75,709 75,709 Manglende finansiering (+)/til gode (-) 0,000 10

12 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Del 2 Økonomi og budsjett 2.1 Økonomisk status per 2. tertial 2014 Drammen bykasses regnskapsstatus per august i år viser et positivt avvik i forhold til periodebudsjettet på 32,3 millioner kroner. På årsbasis anslås en bedring i netto driftsresultat på 6,3 millioner kroner i forhold til revidert årsbudsjett pr. 1. tertial Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende: o Kommunens skatteinngang per august i år er 20,6 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett, og viser en negativ utvikling på 1,0 prosent i forhold til samme periode i fjor. Den nasjonale skatteveksten er i samme periode på 1,9 prosent. Siden den nasjonale skatteutviklingen er klart bedre enn i Drammen viser rammetilskuddet hittil i år en merinntekt (inntekstutjevning) på 1 1,7 millioner kroner. Skatteutviklingen i årets åtte første måneder er betydelig svakere enn budsjettert både lokalt og nasjonalt. Til tross for nedjustering av både det lokale og nasjonale skatteanslaget i 1. tertialrapport/revidert nasjonalbudsjett 2014, forventes at Drammen kommunes inntekter fra skatt og rammetilskudd kan bli i størrelse 25 millioner kroner lavere enn forutsatt i revidert budsjett for o For programområdene er det per august et samlet merforbruk på 22,9 millioner kroner, tilsvarende 101,1 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ved utgangen av 2. tertial er det merforbruk innenfor flere av programområdene, og de største utfordringene er innenfor 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg. På årsbasis forventes i tillegg merforbruk innenfor programområdene 01 Barnehage og 11 Samferdsel og fellesarealer. De øvrige programområdene forventes å komme ut i tilnærmet balanse. Årsprognosen for programområdene samlet tilsier et merforbruk på om lag 39 millioner kroner. o Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per august en netto merutgift på 2,5 millioner kroner. Det er først og fremst programområde 05 Helse og omsorg som bidrar til merforbruket med et negativt avvik på 18,1 millioner kroner. Skolestreiken har gitt lønnsbesparelser på om lag 3,6 millioner kroner. Midlene øremerkes til kompenserende tiltak for elever som var berørt av streiken. Virkningstidspunktet for årets lønnsoppgjør er forskjøvet til 1. september 1 for de organisasjoner som deltok i streiken. Dette gir en engangsbesparelse i den sentrale lønnsreserven på 6,6 millioner kroner i år. o Bosetting av flyktninger ligger per utgangen av august i forkant av skjema i forhold til bystyrets vedtak om årlig mottak på inntil 130 personer. Forutsatt at man når målsettingen om mottak av 130 personer i 2014 forventes inntektene fra integreringstilskuddet å bli i størrelse 2-4 millioner kroner høyere enn budsjettert. 1 Fra henholdsvis 1. mai (sentrale tillegg) og 1. juli (lokale forhandlinger) 11

13 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 o På grunnlag av avholdte generalforsamlinger i Energiselskapet Buskerud AS og Drammen Kino AS vil Drammen kommune motta 53,9 millioner kroner mer i utbytte for 2013 enn lagt til grunn i revidert årsbudsjett Budsjettert eieruttak på 0,9 millioner kroner fra Drammen Drift KF foreslås fjernet ut fra foretakets svake egenkapitalsituasjon samtidig som inntektene i stor grad kommer fra selvkostområdet vann og avløp. o Drammen kommune mottar etter forlik en erstatning på 5,5 millioner kroner fra regresskrav mot to eksterne rådgivere i den såkalte brøytekontraktsaken. o Rentenivået holder seg fortsatt lavt. Som følge av gunstigere renteutvikling enn forutsatt, anslås Lånefondets kontantresultat for 2014 å bli om lag 2,0 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette gir tilsvarende merinntekt i bykassens finansregnskap. Lønn og sykelønnsrefusjon pr. august 2014 Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av august en netto merutgift på 2,5 millioner kroner i forhold til periodebudsjettet: Brutto lønnsutgifter: Refusjon sykelønn: Refusjon fødselspenger: - 30,3 mill. kr +17,8 mill. kr +10,0 mill. kr Lønn og sykelønnsrefusjon 2014 Utvikling lønn og lønnsrefusjoner 2014 mill. kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regn lønn Bud lønn Bud ref 6,5 6,3 7,1 7,0 6,0 11,8 6,3 6,5 5,6 5,7 5,7 5,6 Regn ref. 11,0 9,4 11,5 10,5 11,3 8,8 13,2 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. Netto avvik 6,3 2,1 0,6 0,4 0,0-10,8-3,8-2,5 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 TOTAL 2014: B ud lønn: 2370,4 Bud ref : 80,0 HITTIL 2014 B ud lønn: 1425,3 Regn lønn : 1455,7-8,0 B ud ref: 57,4-10,0Regn ref: 85,2-12,0 Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik pr. programområde når lønnsutgifter og - refusjoner ses under ett. Som tabellen viser har de fleste programområdene positive nettoavvik. De største positive avvikene finnes innenfor programområdene 12 Grunnskole med 8,0 millioner kroner og 07 Ledelse, org., styring med 3,2 millioner kroner. Det er kun programområde 05 Helse og omsorg som har negativt avvik av betydning, med 18,1 millioner kroner i merforbruk. 12

14 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner per programområde per august 2014 Prog Programområde (tall Avvik lønn Avvik i 1000 kr) lønnsref. Netto avvik lønn og refusjoner 01 Barnehage - 547,2 19,8-527,5 02 Oppvekst 183,6 455,2 638,8 04 Byutvikling 135,3 50,7 186,0 05 Helse og omsorg , , ,0 06 Kultur 270,2 287,4 557,6 07 Ledelse, organisering og styring 2 089, , ,2 10 Politisk styring 296,3 18,3 314,6 11 Samferdsel og fellesarealer - 121,5 146,7 25,3 12 Grunnskoleopplæring 4 044, , ,9 13 Sosiale tjenester , ,6 463,5 14 Vann og avløp - 316,5 105,3-211,2 15 Fellesutgifter - 791,4-116,8-908,2 20 Interkommunalt samarbeid 1 699, , ,9 Netto , , ,1 På neste side følger hovedoversikt som viser status for Drammen bykasses driftsregnskap per utgangen av august

15 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Drammen bykasse hovedoversikt pr. august

16 Drammen kommune 2. tertialrapport

17 Drammen kommune 2. tertialrapport Sentral budsjettposter Sentrale inntekter Skatteinngangen For 2014 budsjetterte Drammen kommune med en vekst i skatteinntektene på 2,7 prosent. Som følge av ekstraordinær innbetaling av eldre restskatt med om lag 10 millioner kroner i 2013, ble kommunens satt et prosentpoeng lavere enn forutsatt skattevekst på 3,7 prosent for kommunene på landsbasis, jfr. vedtatt statsbudsjett Drammen kommune opplever likevel en betydelig svikt i årets skatteingang. I revidert nasjonalbudsjett 2014 nedjusterte regjeringen anslaget for vekst på landsbasis fra 3,7 til 3,0 prosent. Drammen bystyre vedtok en tilsvarende nedjustering av kommunens vekstforutsetning fra 2,7 til 2,0 prosent. Som følge av denne nedjusteringen ble beregnet mindreinntekt på 11 millioner kroner dekket inn ved behandlingen av 1. tertialrapport Skatteutviklingen til og med august i år viser at den negative utviklingen fortsetter. Som det fremgår av tabellen nedenfor har Drammen kommune en negativ skatteutvikling på -1,0 prosent for årets åtte første måneder, sammenliknet med samme periode i fjor. Korrigert for ekstraordinær innbetaling av restskatt i 2013 er skatteutviklingen fra i fjor på -0,1 prosent. Skatteutviklingen i 2014 Vedtatt budsjett 1) Rev. budsjett 2) Jan Feb 3) Mar April Mai Juni Juli Aug. Drammen kommune 2,7 % 2,0 % 2,6 % -3,8 % -0,7 % -0,6 % -2,0 % -1,6 % -1,2 % -1,0 % Nasjonalt nivå 3,7 % 3,0 % 3,5 % 2,8 % 2,9 % 2,4 % 1,5 % 2,3 % 2,1 % 1,9 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2014 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2014 (nasjonalt) og rådmannens forslag til revidert budsjett pr. 1. tertial ) Negativ skatteutvikling må ses i sammenheng med ekstraordinær innbetaling av eldre restskatt på ca. 10 mill. kr i februar ,0 % Skatteutviklingen i 2014 Akkumulert vekst pr. måned 3,0 % 2,0 % Aksetittel 1,0 % 0,0 % - 1,0 % - 2,0 % Jan Feb 3) Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Drammen kommune Nasjonalt nivå Drammen kommune bud Nasjonal vekst RNB ,0 % - 4,0 % - 5,0 % Dette er en betydelig svakere skatteutvikling enn forutsatt ved budsjettrevideringen i juni (1. tertialrapport 2014). Drammens skatteutvikling er også betydelig svakere enn utviklingen på landsbasis, som viser en vekst på 1,9 prosent til og med august. Som følge av denne 16

18 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 utviklingen er skatt pr. innbygger i Drammen nå redusert til 95,8 prosent av landsgjennomsnittet, mens andelen i 2013 lå på 99 prosent. Utviklingen i kommunens inntekter både fra forskuddstrekk og forskuddsskatt er klart svakere enn utviklingen på landsbasis. Basert på utviklingen hittil i år forventer derfor rådmannen en betydelig svikt i årets skatteinntekter, selv om skatteinngangen i årets fire siste måneder er preget av betydelig usikkerhet. Blant annet gjelder dette korrigert fordelingsoppgjør for likningsåret Rådmannen foreslår derfor at det foretas en nedjustering av skatteanslaget tilsvarende en utvikling i forhold til regnskap 2013 på -0,4 prosent. Dette tilsvarer en reduksjon i skatteinntektene på 39,3 millioner kroner. Rammetilskuddet Rammetilskuddet fra staten viser per august en merinntekt på 11,7 millioner kroner. Avviket skyldes i hovedsak gunstigere inntektsutjevning enn budsjettert som følge av kommunens negative skatteutvikling i perioden januar - juli. For denne perioden er kommunen tilført 12,1 millioner kroner i løpende inntektsutjevning, mot budsjettert 2,2 millioner kroner. Som følge av den betydelige nedjusteringen i kommunens egne skatteinntekter forventes inntektsutjevningen å øke i Hvor stor denne økningen blir vil blant annet avhenge av den nasjonale skatteveksten. Rådmannen legger til grunn at den nasjonale skatteveksten blir tilnærmet lik nivået per 2. tertial med en vekst på 2,0 prosent. Med denne forutsetningen forventes at rammetilskuddet vil øke med 14,3 millioner kroner i år. Dette innebærer at netto mindreinntekt fra skatt og rammetilskudd anslås til om lag 25 millioner kroner. Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere Per utgangen av august er integreringstilskuddet inntektsført med 60,2 millioner kroner. Dette er 5,0 millioner kroner mer enn i periodisert budsjett, og 11,5 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Det er per utgangen av august bosatt 90 personer, herav 6 enslige mindreårige. Dette tilsvarer en bosetting på 69 prosent av vedtatt mål om 130 bosettinger. I tillegg til 90 bosatte flyktninger har 5 personer kommet på familiegjenforening per utgangen av august. Bosatte flyktinger per august 2014 Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2014 Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,04 % Enslige mindreårige ,00 % Sum bosatte ,23 % Familiegjenforening 5 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 95 Merinntektene per utgangen av august kan i hovedsak tilskrives tilskuddskategoriene år 1 og år 2-5. Forutsatt at man når målsettingen om å bosette 130 personer i år vil tilskuddet for år bli 1-2 millioner kroner høyere enn budsjettert. Også tilskuddet for år 2-5 ligger an til å bli i størrelse 1-2 millioner kroner høyere enn budsjettert. Rådmannen legger ut fra dette til grunn en årsprognose for integreringstilskuddet som er 2-4 millioner kroner høyere enn budsjettert, og foreslår at inntektsanslaget oppjusteres med 3 millioner kroner. Det er ikke foretatt videre fordeling av merinntektene i denne omgang. 17

19 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Budsjettet omfatter rentekompensasjon fra Husbankens ordninger knyttet til omsorgsboliger, sykehjemsplasser og skolebygg. Tilskuddene beregnes på grunnlag av Husbankens flytende rente, og utbetales i hovedsak i desember. Husbankens flytende rente fastsettes på grunnlag av rentenivået for statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder tillagt 1,0 prosentpoeng 2. Gjennomsnittsrenten for statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder er for perioden januar august 2014 på 1,28 prosent. Som følge av det lave rentenivået på statskasseveksler og utsatt utbetaling av nytt kompensasjonstilskudd til skoleinvesteringer til 2015, ble inntektsanslaget nedjustert med 2,5 millioner kroner i 1. tertialrapport. Rådmannen foreslår at det reviderte inntektsanslaget opprettholdes Finansielle poster Lånefondets kontantresultat I Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2014 på 2,45 prosent. Rentenivået på den usikrede delen av låneporteføljen styres i stor grad av nivået på 3 måneders Nibor (norsk referanserente). Denne renten holdt seg stabilt lav i de siste månedene av 2013 og begynnelsen av 2014, som påvirker lånefondets rentekostnad i forhold til refinansieringer og låneopptak i denne perioden. Nibor har vært svakt, men jevnt stigende fra et snitt i januar på 1,66 prosent til et snitt på 1,75 prosent i april, med høyeste gjennomsnittsnotering i mai på 1,82prosent. Per august er gjennomsnitt for året 1,73 prosent. Nibor har sunket noe mot siste halvdel av 2. tertial. Ut fra signalene fra Norges Bank og markedet forøvrig legger rådmannen til grunn at de korte rentene vil forbli stabile ut året. Utvikling i den korte renten ligger fremdeles innenfor lånefondets renteforutsetninger. Refinansieringer gjennom nye emisjoner av sertifikater og rentejusteringer av obligasjonslån er så langt er gjort med kupongrente i intervallet 1,749 til 2,110 prosent. Nytt låneopptak på 200 millioner kroner som ble gjort som et kortsiktig sertifikat ble tatt opp ultimo juni med en kupongrente på 1,8403 prosent. Det er også andre faktorer som påvirker lånefondets kontantresultat enn utvikling i renten: Marginpåslagene, dvs. tillegg utover Nibor-renten. Tidspunkt for låneopptak Tidspunktene for utlån til Drammen Eiendom KF og bykassen Rådmannens anbefaling var i 1. tertial å redusere sikringsandelen i låneporteføljen i noen grad innenfor det handlingsrommet som ligger i finansreglementet. Dette synes fremdeles å være en god strategi. Det er samtidig stor interesse i markedet for å gjøre fastrenteavtaler med kommuner, og for tiden få kommuner som inngår avtaler med fast rente. Det er derfor rådmannens anbefaling at lånetilbud på obligasjonslån med løpetid opp mot 4-6 år også bør vurderes i forhold til flytende lånebetingelser. Lånefondets kontantoverskudd påvirkes av utlån i tillegg til rentebetingelsene på innlån. I 2014 har Drammen Eiendom KF tatt opp lavere lån enn budsjettert og også senere på året. Det 2 I ny endringsforskrift av er det vedtatt at rentemarginen i Husbanken fra 1. mars 2014 skal økes fra 0,5 til 1,0 prosentpoeng 18

20 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 samme gjelder Bykassen. Lånefondets renteinntekter ligger derfor betydelig under budsjett. Det gjør også lånefondets rentekostnader. Forutsatt at rentenivået forblir stabilt ut 2014, er det rådmannens vurdering at Lånefondet vil oppnå et resultat som er høyere enn revidert budsjett på 11,9 millioner kroner. Det er derimot knyttet usikkerhet til overskuddets størrelse, men det kan forventes et forbedret resultat som vil ligge i intervallet 1 til 3 millioner kroner. Rådmannen foreslår på grunnlag av disse vurderinger at budsjettert kontantresultat i Lånefondet oppjusteres med 2 millioner kroner - fra 11,9 til 13,9 millioner kroner. Status lånegjeld Lånefondet gjeld pr. inngangen til 2014 utgjorde millioner kroner. Det er hittil i år tatt opp nye lån på til sammen 200 millioner kroner. Samtidig er det i denne perioden betalt avdrag med 99,2 millioner kroner, slik at lånegjelden ved utgangen av august utgjorde millioner kroner. Etter dette utgjør andel lån som er rentesikret 50,2 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 49,8 prosent. Ved inngangen til 2014 var rentesikret andel av låneporteføljen på om lag 51,5 prosent. I henhold til kommunens finansreglement skal rentesikret andel av låneporteføljen ligge i intervallet pst. Rentesikret andel av låneporteføljen pr Det vil være behov for ytterligere låneopptak i løpet av høsten i størrelse 300 mill. kroner, og det anslås at lånegjelden ved årets utgang vil være om lag mill. kroner. 19

21 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Rentesikret andel av låneporteføljen pr ,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % Utvikling i rentebindingsandel Flytende rentebetingelser Faste rentebetingelser Bykassens finansbudsjett Utvikling i rentenivået påvirker også bykassens renteinntekter. Renteinntektene er styrt av innskuddsrenten og referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS. Det ansvarlige lånet renteberegnes basert på et snitt av 5 års statsobligasjonsrente de 2 siste to år og også medregnet inneværende år. Denne renten er nå svakt stigende og har et gjennomsnitt på 1,95 prosent per august. Renteinntekter for øvrig er avhengig av kommunens likviditet og innskudd eventuelt trekk på driftskonto. Kommunens likviditet har vært varierende gjennom tertialen, men har i snitt vært positiv. Det er usikkerhet knyttet til bykassens finansregnskap fordi det påvirkes av en rekke faktorer. Om lånefondets kontantresultat forbedres som forventet, kan det også være et forbedret resultat i bykassen som kan ligge i intervallet 1,0 millioner til 2,0 millioner kroner. Rådmannen anbefaler at øvrige forutsetninger i finansbudsjettet ut over lånefondets resultat opprettholdes Startlån/formidlingslån For 2014 er lånerammen for å søke Startlån i Husbanken 120 millioner kroner. Drammen kommune har fått innvilget 82 prosent av den tilsøkte rammen som utgjør 98,4 millioner kroner. Ut over dette har kommunen fått en tilleggsbevilgning på 10,69 millioner kroner som er tildelt fra andre kommuner som hadde overskudd innenfor startlånordningen i Den totale lånerammen innvilget fra Husbanken utgjør 109,1 millioner kroner. Til fratrekk i denne rammen kommer utlån ut over summen av innvilget lån og ubrukte lånemidler utbetalt i 2013 på 1,5 millioner kroner. Disponibel låneramme i 2014 er derfor 107,6 millioner kroner. Pr. utgangen av august har kommunen totalt 350,2 millioner kroner i utlån av Startlån. Hittil i år er det utbetalt lån for 58,7 millioner kroner, mens det er gitt tilsagn til konkrete boliger for 11,3 millioner kroner og forhåndsgodkjenninger for 45,4 millioner kroner. 20

22 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Fra 1. april 2014 trådte ny forskrift for Husbankens startlån i kraft. Startlånet er nå i større grad rettet mot personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer. I særskilte tilfeller kan det også åpnes for 50 års nedbetalingstid på startlån. Drammen kommune har over tid praktisert tildeling av startlån i tråd med forskrifte når det gjelder tildeling til personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer. Rådmannen har tatt initiativ til et møte med privatbanker i Drammen for å få til en større grad av samfinansiering. Denne muligheten er i liten grad benyttet i dag. Dersom lånesøker kvalifiserer til startlån vil kommunen vurdere om samfinansiering med private banker kan oppnås. Det er ønskelig med et samarbeid med bankene i Drammen om dette. Dette vil bidra til flere av de som er vanskeligstilt på boligmarkedet kan få lån og bli eier av egen bolig. I møtet var bankene positive til slikt samarbeid. I 2013 ble det lånt ut 85,8 millioner kroner i Startlån. Det meldes fortsatt om stor etterspørsel etter lån, og vurdert ut fra status pr. 2. tertial antar rådmannen at årets utbetaling vil bli noe høyere enn i fjor. Det er fortsatt knyttet en viss usikkerhet til hvor stor låneutbetaling kommunen vil få fra Husbanken i Det er hittil i år (pr. utgangen av september 2014) mottatt 88,9 millioner kroner fra Husbanken, mens siste delbetaling ennå ikke er foretatt. Forutsatt at Husbanken oppfyller tidligere tilsagn antar rådmannen at dette vil være tilstrekkelig til å finansiere årets utlån. Startlån utlån pr. år i perioden * For 2014 vises årsprognosen Det har historisk vært lave tap knyttet til startlånene. Tap blir ført mot ubundne investeringsfond. I 2013 ble det tapsført ett lån med totalt kroner. I 2012 utgjorde totale tap kroner. Risiko for tap synes i stor grad å henge sammen med utviklingen i boligprisene. 21

23 Drammen kommune 2. tertialrapport Fellesutgifter/ufordelte poster Pensjon reguleringskostnad og premieavvik Det er i årets budsjettert lagt til grunn en samlet reguleringskostnad på 133,8 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. Etter at lønnsoppgjøret i kommunal sektor nå er avsluttet innenfor en årsvekstramme på 3,3 prosent er det grunn til å anta at årets reguleringskostnad kan i størrelse millioner kroner lavere enn forutsatt. Basert på aktuarberegnede prognoser (GKRS) høsten 2013 er årets premieavvik (inntekt) budsjettert med 91,2 millioner kroner. Oppdaterte prognoser for Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og KLP basert på nye aktuarberegninger indikerer at årets premieavvik kan bli i størrelse millioner kroner lavere (mindreinntekt) enn budsjettert. Dette innebærer at det for bykassen kan ligge an til en netto innsparing i størrelse 5-10 millioner kroner når reguleringskostnad og premieavvik ses i sammenheng. Beregningene er imidlertid fortsatt beheftet med stor usikkerhet, og erfaringsmessig kan det skje store endringer i aktuarberegningene mot slutten av året. Rådmannen foreslår derfor at det ikke gjøres endringer i de budsjetterte pensjonsforutsetningene. Bruk av premiefond Rådmannen vil foreslå at 20 millioner kroner av årets reguleringskostnad finansieres ved bruk av Drammen kommunale pensjonskasse premiefond. Pr. 30. juni i år utgjorde kommunens andel av DKP s premiefond 83,6 millioner kroner. Premiefondet kan kun benyttes til betaling av premie, og det er kommunen som bestemmer hvordan fondet skal disponeres. Bruk av 20 millioner kroner fra premiefondet vil redusere betalbar premie tilsvarende, og gi tilsvarende reduksjon i årets premieavvik (inntekt). Det gir således ingen direkte resultateffekt i årets regnskap, men vil redusere neste års amortiseringskostnad med om lag 3,3 millioner kroner. Sentral lønnsreserve 2014 Som følge av at rammen for årets lønnsoppgjør i kommunesektoren ble på om lag 3,3 prosent, ble forutsetningen for kommunens lønnsreserve nedjustert fra 3,5 til 3,3 prosent ved behandlingen av 1. tertialrapport. Dette tilsvarte en nedjustering av lønnsreserven med 4 millioner kroner. Som følge av årets streik i skolesektoren har utbetalingstidspunktet for de sentrale tilleggene blitt forskjøvet fra 1. mai til 1. september for medlemmer av de organisasjonene som var i streik. Isolert sett gir dette en engangsbesparelse for kommunen på 6,6 millioner kroner i år. Foreløpige beregninger viser at det kan ligge an til en ytterligere besparelse i lønnsreserven opp mot 5 millioner kroner. Det gjenstår imidlertid fortsatt lokale forhandlinger innenfor kapitlene 3 og 4 før årets lønnsforhandlinger er avsluttet, og rådmannen vil derfor foreslå at det ikke gjøres ytterligere reduksjoner i lønnsreserven. Erstatning brøytekontraktsaken Gjennom forliksavtale har kommunen mottatt erstatning på 5,5 millioner kroner fra kommunens eksterne rådgivere i brøytekontraktsaken. Midlene inntektsføres på sentralt ansvar, siden erstatningsutbetalingen på om lag 10 millioner kroner tidligere er dekket sentralt. 22

24 Drammen kommune 2. tertialrapport Årsoppgjørsdisposisjoner Disponering av netto driftsresultat Rådmannens forslag til revidert driftsbudsjett 2014 viser en forbedring i bykassens netto driftsresultat på 6,3 millioner kroner. Overføring fra drifts- til investeringsprosjektet foreslås økt med 1,8 millioner kroner, og utgjør etter dette 40,9 millioner kroner. Budsjettjusteringen per 2. tertial foreslås etter dette saldert med 4,5 millioner kroner i avsetning til disposisjonsfond. Disposisjonsfond status 2014 Bykassens disposisjonsfond per 31. desember 2013 er balanseført med 175,2 millioner kroner. I det balanseførte beløpet inngår midler bystyret har avsatt til konkrete forhold som bidrag til Omdømmeprosjektet, midler til Kulturoasen og restmidler fra eldremilliarden. Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2014 ble disposisjonsfondet styrket med 50,4 millioner kroner. Etter tilførsel av ytterligere 4,5 millioner kroner i forslaget til justeringer per 2. tertial anslås disposisjonsfondet å utgjøre 211,8 millioner kroner ved utgangen av Dette er anslagsvis 37 millioner kroner ut over handlingsreglenes krav. Prognose disposisjonsfondet pr (millioner kroner) Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,2 Bruk/avsetning 1. tertialrapport 2014: + Overskudd ,6 - Bruk 1. tertialrapport 2014 (mer- /mindreforbruk) - 11,2 Reserve pr. 1. tetrial ,6 Forutsatt avsetning/disponering i 2014: + Avsetning 2. tertialrapport ,5 - Bruk til Omdømmeprosjektet ) - 2,0 - Bruk økte planressurser i 2014 (jfr. tilsagnsramme) 2) - 8,0 - Bruk Kulturoasen i 2014 (omdisponert fra "Eldremilliarden) 3) - 0,3 - Bruk restmidler "Eldremilliarden" 4) - 3,9 Anslag disposisjonsfond pr ) 215,9 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 126,5 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 52,3 Handlingsreglenes reservekrav pr ,8 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 37,2 1) Årlig bidrag til Omdømmeprosjektet med 2 mill. kr tom ) Foreslått tilksagnsramme på 15 mill. kr til planressurser ) Årlig bidrag til Kulturoasen på kr i perioden ) Udisponerte midler fra "Eldremilliarden" pr. utgangen av 2013 forutsettes brukt i ) I anslått saldo pr inngår 11,3 mill. kr som er forutsatt disponert til: - Omdømmeprosjektet i 2015 og 2016 (4 mill. kr) - Kulturoasen i 2015 (0,25 mill. kr) - Økte planressurser i 2015 (anslag 7 mill. kr) 23

25 Drammen kommune 2. tertialrapport Revidert investeringsbudsjett Det er gjennomført investeringer for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF samlet på 407 millioner kroner per utgangen av 2. tertial Prosjektene følger planlagt fremdrift, og med unntak av ny tribune i Klokkesvingen på Marienlyst gamle gress er det ikke meldt om større avvik i forhold til budsjetterte kostnader. I revidert investeringsbudsjett foreslås bykassens investeringsramme økt med 26,8 millioner kroner. Det foreslås tilført 3 millioner kroner fra bevilget ramme til samarbeidsprosjekter med andre utbyggere, og det tilbakeføres 22 millioner kroner til investeringsrammen for avløp, som på grunn av forskjøvet fremdrift ble trukket ut i Endringene i investeringsbudsjettet er i hovedsak finansiert gjennom økning i bykassens låneramme med 25 millioner kroner, mens egenfinansiering fra bykassens driftsbudsjett økes med 1,8 millioner kroner. Samlet låneramme i 2014 for bykassen og de kommunale foretakene er etter dette på 765,3 millioner kroner Drammen bykasses investeringsbudsjett Bykassen har for 2014 en brutto investeringsramme på 325,1 millioner kroner inklusiv rebevilgning av ubrukte midler fra Av bevilgningsrammen omfatter 40 prosent (128,5 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp. Ved utgangen av 2. tertial er det regnskapsført 173,2 millioner kroner i investeringsutgifter. Til sammenligning var påløpt 153,7 millioner kroner i samme periode i fjor. Av påløpte investeringskostnader per 2. tertial er 77,1 millioner innenfor vann- og avløpsområdet. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp pr. 31. august 2014): VA Åskollen etappe 2 Furulia/Rabbenveien/Eikelia 12,7 mill. kr VA Hans Hansensvei Heiaterassen 9,4 mill. kr Kommunale veier asfaltering/forarbeider 8,3 mill. kr VA Rognlibakken - Solsvingen 7,9 mill. kr IKT nye informasjonssystemer mv. 7,9 mill. kr Prof. Smiths allè Fellesprosjekt VA + fortau, holdeplasser mv. 7,7 mill. kr 1) VA Tordenskioldsgate Treschowsgate ledningsfornyelse 6,1 mill. kr VA Pumpestasjoner overløp 4,7 mill. kr Samarbeidsprosjekter med andre utbyggere 4,3 mill. kr VA Austad etappe 4 Fosseveien Kvernveien 4,2 mill. kr Bybrua rehabilitering restoppgjør mv. 3,8 mill. kr Lille Dumpa Fjell lekeplass 3,8 mill. kr Sykkelhotel Gulskogen stasjon 3,7 mill. kr 2) VA Martha Sundlandsgate separering 3,6 mill. kr VA Narverud separering 3,6 mill. kr Turvei Landfalløybrua Pølsesvingen - belysning 3,1 mill. kr 1) Påløpte kostnader pr. august gjelder i hovedsak vann og avløp. Det påregnes ca. 14 mill. kr i tilskudd fra Buskerudbyen til veidelen av prosjektet 2) Finansieres delvis med midler fra Buskerudbyen 24

26 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Det foreslås enkelte justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2014, jfr. tabellen nedenfor. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2014 forslag til justeringer pr. 2. tertial 2014 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2014 pr Foreslåtte endringer Nye tiltak/justeringer 2014: 26,809 Forslag Justert budsjett Samarbeid med andre utbyggere 1,507 3,000 4, Inventar og utstyr i skolene -0,735 1,021 0, Inventar og utstyr - oppgradering Introduksjonssentr. -0,788 0,788 0, Investeringsramme avløp 84,314 22, ,314 Finansiering: -26, Overføring fra driftsbudsjettet -39,104-1,809-40, Bruk av eksterne lån -288,295-25, ,295 SUM 0,000 Justert låneramme Drammen bykasse i ,295 Drammen bykasses investeringsramme for 2014 foreslås oppjustert med 26,8 millioner kroner. Av de nye tiltakene gjelder 1,8 millioner kroner inndekning av merforbruk 2013 på inventar og ustyr innenfor skoleprosjekter og oppgraderingen av Introduksjonssenteret. Midlene er foreslått finansiert med overføring fra programområdenes driftsrammer. I tillegg foreslås at det disponeres 3 millioner kroner fra avsatt ramme til samarbeidsprosjekter med andre utbyggere, jfr. nærmere omtale under programområde 04 Byutvikling i del 3.4. Det foreslås også at 22 millioner kroner, som på grunn av forskjøvet framdrift ble trukket ut av investeringsrammen for avløp i 2013, tilbakeføres i årets investeringsramme. Disse styrkingen foreslås finansiert med utvidelse av bykassens låneramme for 2014 med 25,0 millioner kroner, og lånerammen vil etter dette 313,3 millioner kroner. Egenfinansieringen av bykassens investeringer (driftsmidler) ble ved behandlingen av 1. tertialrapport i år redusert fra 54,0 til 39,1 millioner kroner. Med de foreslåtte endringer øker egenfinansieringen til 40,9 millioner kroner. Målsettingen om 40 prosent egenfinansiering av bykassens investeringer eksklusiv vann- og avløpstiltak vil fortsatt ikke være oppfylt for De konkrete forslagene til endringer i investeringsbudsjettet er nærmere omtalt innenfor de enkelte programområder i del Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF har for 2014 en brutto investeringsramme på 548,9 millioner kroner inklusiv rebevilgning av ubrukte midler i Ved utgangen av 2. tertial i år er det regnskapsført 234,1 millioner kroner i investeringsutgifter. Det innebærer at aktivitetsnivået har vært noe lavere enn i 2013, hvor det var regnskapsført 297,2 millioner kroner i samme periode. Av større prosjekter er nybygget ved Åskollen skole og ny tribune i Klokkesvingen på Marienlyst gamle gress ferdigstilt hittil i år. Av påløpte investeringskostnadene per 2. tertial er 161,8 millioner kroner innenfor grunnskoleområdet. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 31. august 2014): 25

27 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Frydenhaug skole erstatningsbygg 84,9 mill. kr Konnerud skole - nybygg 24,5 mill. kr Kjøp av boliger for utleie 21,6 mill. kr Konnerud skole oppgradering inneklima 19,9 mill. kr Åskollen skole nybygg mv. 16,9 mill. kr Marienlyst gml. Gress ny tribune i Klokkesvingen 16,4 mill. kr Introduksjonssenteret (Fjellheim) innvendig oppgradering 7,6 mill. kr Kjøsterud skole ombygging for mottakselever 6,0 mill. kr Oppgradering bygningsmassen skolebygg 4,1 mill. kr Schwartzgate 18 boliger for demente (restoppgjør mv.) 3,6 mill. kr Oppgradering bygningsmassen helse og omsorg 3,7 mill. kr Brandengen skole fremtidig utbygging (planlegging mv.) 3,4 mill. kr Oppgradering bygningsmassen barnehager 3,3 mill. kr Oppgradering bygningsmassen utleieboliger 3,0 mill. kr For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises til programområdeomtalene i del 3 samt til Drammen Eiendom KF s rapport for 2. tertial 2014, jfr. vedlegg 3. Det foreslås ingen endringer i Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett i 2. tertialrapport Med unntak av ny tribune i Klokkesvingen på Marienlyst gamle gress rapporteres ingen større avvik i forhold til budsjetterte kostnader. Av gjenstående arbeider kan bygging av takkonstruksjon finansieres innenfor vedtatt ramme på 21 millioner kroner, mens det ikke vil være dekning for toalettanlegg. Rådmannen vil komme tilbake til dette i økonomiplan

28 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Del 3 Programområdene 3.1 Programområde 01 Barnehage For å bedre integreringen, motvirke sosial ulikhet og stimulere barnas språkutvikling, innfører Drammen kommune gratis barnehage for lavinntektsfamilier med inntekt under 4G fra 1. oktober Lavere aktivitet enn budsjettert, innsparingskrav i 1. tertial samt høyere reguleringspremie enn forutsatt utfordrer overordnet økonomisk ramme. Nødvendige tilpasninger er iverksatt for å imøtekomme utfordringene. Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 2 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak at det ble satt av 1,9 millioner kroner for lite til etterberegningen av tilskudd til private barnehager for Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 1,9 millioner kroner. Økonomisk status Fakta Området viser et merforbruk på 2 millioner kroner per 2. tertial Vurdering Merforbruket skyldes i hovedsak at det var avsatt 1,9 millioner kroner for lite til etterberegningen av kommunalt tilskudd til de private barnehagene for Dette er tidligere omtalt. Etter 1. tertial ble det iverksatt innsparingstiltak med direkte virkning mot rammen. Det er om lag 100 ledige plasser i de kommunale barnehagene per august. Ledig kapasitet gir økte kostnader per barn i kommunale barnehager som igjen gir høyere tilskuddsatser til private barnehager. For å kompensere for dette er rammen til de kommunale barnehagene redusert med 11,3 millioner kroner per 2. tertial. Det må spares inn ytterligere 0,8 millioner kroner for å kompensere aktivitetsnivået og rammekuttet fullt ut. Konklusjon Det jobbes videre med nødvendige innsparingstiltak for å realisere innsparingskravene fullt ut. Det foreslås å tilføre programområdet 1,9 millioner kroner for å dekke inn de økte kostnadene til etterberegning av kommunalt tilskudd til private barnehager for

29 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Driftsregnskap per 31. august 2014 for programområde 01 Barnehage Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 134,5 141,6 141,1-0,5 218,7 Andre driftsutgifter 198,2 232,9 231,7-1,2 343,5 Sum driftsutgifter 332,7 374,5 372,8-1,7 562,2 Andre inntekter -58,8-58,8-59,1-0,3-91,5 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -7,5-8,5-8,4 0,0-12,6 Sum driftsinntekter -66,3-67,3-67,5-0,3-104,1 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 266,4 307,2 305,2-2,0 458,1-1,9 Investeringsbudsjettet Det er ingen avvik i investeringsprosjekter i forhold til fremdrift eller økonomi som utløser behov for konkret omtale. Andre forhold Gratis barnehage Bystyret vedtok i sak 70/2014 å tilby gratis barnehageplass til familier bosatt i Drammen kommune med en samlet bruttoinntekt under 4G (kr ,-). Ordningen er gjort gjeldende fra 1.oktober Fra samme dato opphørte forsøket med gratis kjernetid i barnehage (20 t/uken) til 3, 4- og 5 åringer i Fjell og deler av Strømsø. Gratis barnehageplass blir finansiert av statlige og kommunale midler. Drammen kommune har mottatt tilskudd fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet på 6 millioner kroner for høsthalvåret. Kommunen bruker årlig ca. 5.4 millioner kroner på dagens moderasjonsordning. Gratis barnehageplass vil bl. a. bedre integreringen, motvirke sosial ulikhet og stimulere barnas språkutvikling. Til forsøket med gratis barnehageplass til familier som tjener under 4G er det knyttet aktivitetskrav for foresatte, tilpasset den enkeltes ressurser og behov. Overgang barnehage skole Plan for overgang barnehage skole er til politisk behandling i komiteen for oppvekst og utdanning og bystyret i september. Planen iverksettes inneværende banehage/skoleår. Ledige barnehageplasser Ledige barnehageplasser forventes å bli fylt opp i løpet av høsten som følge av forsøket gratis barnehageplass til lavinntektsfamilier. Det er fortløpende tildeling av barnehageplasser. Oversikt over ledige barnehageplasser legges ut på kommunens nettside. 28

30 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 02 Oppvekst Rådmannen styrker skolehelsetjenesten for videregående skole med 0,6 millioner kroner. Senteret utvikler prognoseverktøy for å identifisere kostnadsdrivere i barnevernet, og har endret tjenesteproduksjonen for å forebygge dyre plasseringer utenfor hjemmet. Dette arbeidet vil på sikt sikre en mer kostnadseffektiv drift, og et bedre tilbud til det enkelte barn. Programområdet ble i 1.tertial styrket med 9 millioner kroner i engangsmidler til dekning av merforbruk i barneverntjenesten. Regnskapstall per 2. tertial viser et merforbruk på ca. 5,2 millioner kroner etter styrking. Merforbruket i 2. tertial skyldes hovedsakelig kjøp av eksterne tiltakstjenester og saksbehandlingstjenester i barnevernet, og et større antall barn med behov for opphold på statlige barnevernsinstitusjoner. Årsprognose for programområdet per 2.tertial viser et estimert merforbruk på 6 millioner kroner sammenlignet med revidert budsjett. Rådmannen foreslår å styrke programrådet med 6 millioner kroner i engangsbevilgning 2. tertial. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 5,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes i all hovedsak merforbruk i barneverntjenesten. De øvrige avdelingene viser samlet et resultat tilnærmet i balanse. Vurdering Merforbruket per 2. tertial 2014 kan fortsatt i stor grad tilskrives behovet for kjøp av eksterne tiltakstjenester i hjemmet. Det har i løpet av 2.tertial vært en ytterligere vekst både i antall meldinger og i antall undersøkelser i barneverntjenesten (se tabell nedenfor). Sykefravær og turn over har ført til kapasitetsutfordringer knyttet til saksbehandling. Dette har gjort det nødvendig å kjøpe eksterne saksbehandlingstjenester i et større omfang enn tidligere i året for å unngå fristbrudd. Utvikling innenfor barnevern Per 2. tertial 2011 Per 2. tertial 2012 Per 2. tertial 2013 Pr. 2. tertial 2014 Barneverntjenesten Antall mottatte meldinger Antall nye undersøkelser (påbegynt i kalenderåret) Forventet årsavvik for barneverntjenesten er et merforbruk på 6 millioner kroner etter tilførte midler i 1. tertial. Anslaget forutsetter ingen ytterligere plasseringer av barn utenfor hjemmet. 29

31 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 De øvrige avdelingene styrer mot et årsresultat i balanse. Konklusjon Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 6 millioner kroner i engangsmidler. Driftsregnskap per 31. august 2014 for programområde 02 Oppvekst Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbudsjett 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 126,8 127,7 127,9 0,2 201,6 Andre driftsutgifter 52,5 48,7 44,8-3,9 79,7 Sum driftsutgifter 179,3 176,5 172,7-3,8 281,3 Andre inntekter -18,6-22,4-24,2-1,8-58,2 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -6,5-5,8-5,3 0,5-7,9 Sum driftsinntekter -25,1-28,2-29,5-1,4-66,1 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 154,2 148,3 143,2-5,1 215,2-6,0 Andre forhold Barnvernet Antall barn med varig opphold utenfor hjemmet har siden 2010 vært stabilt på rundt 100, mens tallet i 2013 økte til 129 per 2. tertial Per 2. tertial 2014 var det 135 barn med varig plassering utenfor hjemmet. Den store økningen fra 2012 til 2013 skyldes dels barnerike familier, dels at barnevernstjenesten avdekket flere familier med volds-, psykiatri- og rusproblematikk. Når barn har varig opphold utenfor hjemmet, innebærer det at kommunen vil ha utgifter knyttet til plasseringen over tid. Ved frivillig opphold utenfor hjemmet og akuttplasseringer, er barnets opphold utenfor hjemmet mer tidsbegrenset, og kostnadene vil ikke vedvare over mange år. Plassering sortert etter plasseringshjemmel tertial pr 31/12 2.tertial Pr 31/12 2.tertial Varig opphold (under omsorg) Frivillig opphold 64* 62* 55* Akutt opphold (uavklart) Totalt med opphold *inklusive enslige mindreårige flyktninger 30

32 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Årlig merkostnad knyttet til økningen i antall barn med varig opphold utenfor hjemmet, er beregnet til totalt ca 14,3 millioner kroner (i 2013-kroner). Herav er ca. 10,5 millioner kroner oppholdskostnader for ytterligere 33 barn i fosterhjem, beredskapshjem eller på statlig barneverninstitusjon. I tillegg er det påløpt ca 3,8 millioner kroner i kostnader til saksbehandling og tilsyn, etablering av barn i fosterhjemmet, besøkshjem, samt følgekostnader i form av barnehage og SFO for de yngre barna Andre organisatoriske endringer 6 årsverk er i løpet av 2014 omdisponert fra støttefunksjoner til tiltaksproduksjon i barnevernet. Tiltakene skal sikre kostnadskontroll og økt kapasitet i egen tjenesteproduksjon. Kostnadene knyttet til kjøp av tiltak forventes å bli redusert i 2015 sammenliknet med Senter for oppvekst har for eksempel tatt i bruk nye metoder for å redusere antall kostnadskrevende akuttplasseringer. Formålet med de nye metodene er et bedre tilbud for de berørte barna, og, om mulig, å unngå plasseringer utenfor hjemmet. Avdelingen for helsestasjoner og skolehelsetjenester/helsestasjon for ungdom er omdannet til avdeling for Forebyggende helse- og oppveksttjenester. Ved å identifisere og følge opp risikoutsatte barn tidlig, forebygger avdelingen behovet for kostnadskrevende barneverntiltak på et senere tidspunkt. Skolehelsetjenesten Rådmannen styrker skolehelsetjenesten for videregående skole med 0,6 millioner kroner. Helsestasjon for ungdom gir et godt basistilbud til alle unge i Drammen, også til dem som ikke går på skolen. Med nye midler blir det nå mulig å bygge opp en viss helsesøsterdekning på enkelte skoler. Midlene vil bli benyttet til en full stilling som skal fordeles mellom Åssiden videregående skole, Drammen videregående skole og oppsøkende virksomhet rettet mot de private videregående skolene. Stillingen skal ha tett kontakt med fagmiljøet i Helsestasjon for ungdom. I september 2014 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i Helsestasjon for ungdom. Undersøkelsen ble gjennomført over to uker og svarene ble levert i egen postkasse ved hovedinngangen. 66 brukere deltok i undersøkelsen, de fleste er i alderen år. Tilbakemeldingene viser høy brukertilfredshet. 61 av 66 brukere gir helsestasjon for ungdom høyeste skår på en skala fra 1 til 10 og kun 3 av brukerne er misfornøyde med åpningstidene. Hele 25 av brukerne går ikke på videregående skole. Det er spesielt positivt at helsestasjon for ungdom også fanger opp unge som ikke går på videregående skole. Denne gruppen kan ha større behov for oppfølging samtidig som det ikke er naturlig for dem å oppsøke helsesøster på skolen. Helsestasjon for ungdom hadde 471 konsultasjoner i perioden 1. august til 30. september Enslige mindreårige flyktninger Avdeling enslig mindreårige flyktninger har tatt i mot 6 ungdommer per 2. tertial, og har avtale om å motta ytterligere 9 ungdommer i løpet av høsten. Avdelingen er dermed i rute for å nå målet om å ta imot 15 ungdommer innen utgangen av

33 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 03 Samfunnssikkerhet De åtte eierkommunene til Drammensregionens brannvesen IKS har i første halvår vedtatt ny eierfordelingsnøkkel, noe som medfører at eiertilskuddet fra Drammen reduseres med 3,8 millioner kroner. Som følge av dette tilsier årsprognosen for programområdet et mindreforbruk innenfor programområdet opp mot 2,9 millioner kroner. Økonomisk status Fakta Programområdet var i utgangspunktet underbudsjettert med ca. 1.million kroner før effekt av ny eierfordelingsnøkkel (jfr., økonomiplan ). Programområdet rapporterer per 2. tertial et merforbruk på 0,4 millioner kroner, som i all hovedsak skyldes differanse i eierbidraget til DRBV. Vurdering Eierkommunene til DRBV IKS vedtok i første halvdel av 2014 nye prinsipper for fastsetting av eierandeler og ansvarsfordeling (grunnbeløp og befolkningsgrunnlag). For Drammen kommunes del betyr dette en endring av eierandel og derved også andel av eiertilskudd fra 45,1 prosent til 40,1 prosent. De nye prinsippene gjøres gjeldende for 2014, og betyr en reduksjon i eiertilskuddet på 3,8 millioner kroner. Merutgiftene på programområdet kommer som følge av at eiertilskuddet til DRBV ikke er fordelt etter ny nøkkel. Ny eierfordelingsnøkkel er vedtatt, men ikke utbetalt innen utgangen av 2. tertial. Konklusjon Programområdet styrer mot et mindreforbruk på 2,9 millioner kroner. Rådmannen foreslår at budsjettet justeres tilsvarende. Driftsregnskap per 31. august 2014 for programområde 03 Samfunnssikkerhet Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 27,0 30,3 29,8-0,5 44,8 Sum driftsutgifter 27,0 30,3 29,8-0,5 44,8 Andre inntekter -0,1-0,1 0,0 0,1-0,3 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1-0,1 0,0 0,1-0,3 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 26,9 30,2 29,8-0,4 44,5 2,9 Investeringsbudsjettet Det er budsjettert med 2 millioner kroner til utbedring av utvalgte offentlige tilfluktsrom og investeringen vil finansieres fra fond for dette formålet. Arbeidet er under planlegging. 32

34 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 04 Byutvikling Programområdet forventes å levere resultat i balanse. Byggesak vil ha oppnådd selvkost i løpet av året. Økonomisk status Fakta Programområdet har et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner per 2. tertial. Vurdering Det er per 2. tertial ingen forhold som gir grunnlag for å anta at det blir et merforbruk innenfor programområdet i Konklusjon Rådmannen foreslår ingen endringer for programområde 04. Driftsregnskap per 31. august 2014 for programområde 04 Byutvikling Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 26,0 25,8 26,0 0,1 41,4 Andre driftsutgifter 11,6 9,4 9,0-0,4 14,6 Sum driftsutgifter 37,6 35,2 35,0-0,3 56,0 Andre inntekter -13,0-12,0-11,4 0,5-39,1 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,9-0,5-0,5 0,1-0,5 Sum driftsinntekter -13,9-12,5-11,9 0,6-39,6 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 23,7 22,7 23,1 0,3 16,4 0,0 Investeringsbudsjettet Samarbeid med private/offentlige utbyggere Det foreslås brukt 3 millioner kroner av disponibel sum på 15 millioner kroner, til følgende prosjekter: - Grunnerverv og gebyrer (1,8 millioner kroner). - Nedre Torggate og Amt Bloms gate, prosjektering (0,6 millioner kroner), - Prosjektering av friidrettsbane (0,6 millioner kroner) For øvrig gjennomføres investeringsprosjektene i tråd med vedtatt økonomiplan. Bybrua rehabilitering og gatevarme Prosjektet er ferdigstilt, men kommunen har ikke mottatt sluttfaktura med dokumentasjon fra entreprenør. Rådmannen vil komme tilbake til dette når endelig sluttoppgjør er klart. 33

35 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Andre forhold Ekstra planressurser for byvekst I 1. tertialrapport ble det bevilget 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet til ekstra planinnsats i 2014 og Avsetningen skyldtes at det var i gangsatt ekstraordinært mange områdeplaner og andre utbyggingsplaner som vil trenge oppfølging fra kommunens side. Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel kommer til førstegangsbehandling i formannskapet høsten 2014, og planlegges lagt frem til sluttbehandling i bystyret våren 2015 Bybaneutredning I økonomiplan ble rådmannen bedt om å fremme sak hvor kommunen utreder mulige kollektiv- og bybanetraseer som binder kommunene sammen i et Buskerudby-perspektiv. Gjennom Buskerudbysamarbeidet vil det bli satt i gang et arbeid med å utrede høystandard kollektivtrase på strekningen Lierstranda Brakerøya Åssiden Mjøndalen. Arbeidet vil bli ledet av Buskerudbysekretariatet, med deltagelse fra fylkeskommunen og de tre involverte kommunene. Strømsbesparende tiltak I økonomiplan ble rådmannen bedt om å legge frem sak som viser hvordan kommunen aktivt kan drive strømbesparende tiltak. Saken skal vise hvordan etablerte og nye teknologier for strømsparing kan gjøre kommunen kostnadseffektiv og miljøvennlig. Det oppfordres til å bruke fylkets kompetanse i utviklingsavdelingen for å få innspill til utviklingen av ny teknologi, som for eksempel strømproduserende matter av type Waydip. Drammen Eiendom har gjennom mange år hatt en svært aktiv strategi for å redusere energibruken i kommunale bygg, og gå over til mer miljøvennlig oppvarming. Strategien har omfattet både energieffektiv drift av eksisterende bygg og bruk av innovative varme- og kjølesystemer, blant annet på Marienlyst-området. I forbindelse med nybygg og rehabilitering av eldre bygg, legges det vekt på at byggene skal ha høy energiklassifisering. Mange av disse utbyggingene er klassifisert som forbildeprosjekter i blant annet FutureBuilt. Rådmannen og Drammen Eiendom er nå i dialog med SINTEF for deltagelse i EU-prosjektet Key performance indicators for Smart cities, der hensikten er å utforske ulike løsninger for redusert og mer effektiv energibruk, gjennom bruk av ny teknologi. 34

36 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 05 Helse og omsorg Helse og omsorg ser ut til å gå mot et merforbruk på ca. 35 millioner kroner etter tilførsel i 1. tertial De virksomhetene som hadde store utfordringer inn i 2014 har iverksatt omstillingstiltak i form av nye arbeidstidsordninger og annen organisering av tjenesten. Noen av omstillingstiltakene har blitt iverksatt senere enn planlagt, og vil dermed ikke gi full effekt inneværende år. Rådmannen foreslår en engangsbevilgning på 35 millioner kroner for å dekke inn merforbruket i Økonomisk status Fakta Regnskapet for helse og omsorgstjenestene viser per 2. tertial et merforbruk på 22 millioner kroner. Kostnadsutviklingen følges opp nøye fra rådmannsnivået. Kostnadsoversikten for tjenestene som ytes i helse- og omsorgsdistriktene og ved Drammen helsehus viser at til tross for at utviklingen går i riktig retning er produksjonen foreløpig ikke er tilstekkelig tilpasset rammene for året. Produksjonsplan og døgnpriser i helse- og omsorgstjenestene Produksjonsplanen viser at flere av plassene har en klart lavere forventet kostnad i 2014 enn i Dette gjelder særlig plasser som somatisk og demens langtidsplasser. Flere av de øvrige kategoriene har ikke hatt en tilfredsstillende utvikling. Dette gjelder korttidsplassene ved Drammen helsehus. Et intensivert omstillingsfokus og reorganisering av disse avdelingene pågår. Reduksjon av faktiske kostnader fra 2013 nivå til budsjett 2014 tar lenger tid enn ønskelig. For å fremskynde denne tilpassningen er det satt av ressurser til lederstøtte for å følge opp bemanning, kostnader og tjenestekvalitet. Ved inngangen til året 2014 var planene for 35

37 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 produksjonstilpasninger godt gjennomarbeidet. Budsjettet vurderes derfor å være på nivå med produksjonsomfanget. Utfordringen ligger imidlertid i at kostnaden knyttet til denne produksjonen fortsatt ligger på et for høyt nivå. Denne merkostnaden er i hovedsak knyttet til bemanning. Etter første halvår har Helsedirektoratet justert og økt á konto beløp på kommunal medfinansiering (ISF) med 0,2 millioner kroner i måneden. Samlet gir dette oss et forventet avvik for året på 8,0 millioner kroner. Tjenesteområdet klarer ikke dekke dette innenfor eksisterende ramme. Vurdering Det langsiktige omstillingsarbeidet innenfor helse, sosial og omsorg ble intensivert i 2013 og videreført inn i Omstillingsarbeidet gir resultater i de fleste virksomheter. Det tar likevel tid før alle effekter av omstillingsarbeidet kan realiseres. Spesielt gjelder dette Drammen helsehus og Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt. Tjenestetildeling og samordning har store avvik men et begrenset handlingsrom for omstilling. Konklusjon Prognosen for året er et avvik på ca. 35 millioner kroner og rådmannen foreslår å styrke programområdet med 35 millioner kroner i engangsmidler. Driftsregnskap per 31. august 2014 for programområde 05Helse og omsorg Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader * 530,5 542,3 506,1-36,2 812,9 Andre driftsutgifter 262,3 278,0 267,1-10,9 411,1 Sum driftsutgifter 792,8 820,3 773,2-47,1 1224,0 Andre inntekter -86,6-93,4-86,4 7,0-177,1 Refusjon sykelønn/ fødselspenger * -30,8-35,0-17,0 18,0-25,2 Sum driftsinntekter -117,3-128,4-103,4 25,0-202,3 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 675,5 691,9 669,8-22,0 1021,7-35 *Avvik på lønn i tabellen over skyldes høyere sykefravær med refusjon enn det som var forespeilet for året. Følgelig har det også påløpt tilsvarende lønnskostnader. Netto lønnsavvik er derfor -18,2 mill. Forventet prognoseavvik på 35 millioner kroner for året forklares med: Drammen helsehus, merforbruk på ca. 10 millioner koner knyttet til lønnsutgifter og for sent igangsatt omstilling av tjenesteproduksjonen Marienlyst helse og omsorgsdistrikt, merforbruk på ca 6 millioner kroner knyttet til lønnsutgifter og for sent igangsatt omstilling av tjenesteproduksjonen Tilrettelagte tjenester boveiledning og aktivitet, merforbruk på ca. 3 millioner kroner grunnet økte faglige utfordringer knyttet til brukere med omfattende behov Tjenestetildeling og samordning, merforbruk på ca. 6 millioner kroner grunnet kjøp av eksterne tjenester til brukere med særlige behov Helsetjenesten, merforbruk på 8 millioner kroner grunnet økt beløp medfinansiering 36

38 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Investeringsbudsjettet Investeringer er i tråd med økonomiplanen Andre forhold Brukervalg i Drammen kommune hjemmesykepleie Bystyret vedtok februar 2014 en innføring av brukervalg i hjemmesykepleien fra og med 1. januar Fremdriftsplanen er i rute, og behov for avklaringer i forbindelse med utlysning av tjenestekonsesjonen tas med HSO-komiteen høsten Tilrettelagt tilbud til personer med atferdsavvik Antall personer som mottar kommunale tjenester og samtidig har betydelig atferdsavvik har i inneværende år vært økende. Tjenestetilbudet ytes i dag innen de ordinære tjenestene. Dette medfører utfordringer knyttet til kompetanse og drift. For å sikre økt kompetanse og et bedre tilrettelagt tjenestetilbud har rådmannen utredet alternative driftsmodeller og opplæringstiltak. De ulike målgruppene har ulike utfordringer, og rådmannen ønsker å møte utfordringene noe ulikt. For gruppen med psykiske lidelser og rusrelaterte helseutfordringer møtes økende utfordringer gjennom tettere samarbeid med 2.linjetjenesten og politiet for personer med stor voldsrisiko. For gruppen med nedsatt funksjonsevne møtes utfordringene gjennom en forsterket faglig satsing på kompetanse innen målrettet miljøarbeid, atferdspsykologisk innsikt, samt forebygging og håndtering av utfordrende atferd. Dette innebærer en omprioritering av midler innen for rammen for å sikre gjennomføring av en slik satsing. For gruppen over 67 år med atferdsutfordringer er det i større grad behov for å samordne et felles faglig tjenestetilbud. Dette for å bygge opp et særlig kompetent fagmiljø, men også for å skjerme andre som i dag bor sammen med disse på ordinære sykehjemsavdelinger. Noen av dagens eksterne kjøp av tjenester vil dermed kunne avvikles og etableres innenfor kommunes eget tjenestetilbud. Rådmannen vil igangsette et omstillingsarbeid med sikte på å samlokalisere et slikt tilbud på et av helse- og omsorgsdistriktene. Det må gjøres noen bygningsmessige endringer for å sikre mulighet for et godt tilrettelagt og robust bomiljø. Tjenestetilbudet som utvikles vil inneha særskilt kompetanse på psykogeriatri og demenstilstander med atferdsutslag. Tilbudet vil etableres innen for eksisterende ramme gjennom omprioriteringer og omrokkering av i alt 14 eksisterende plasser. Omstillingsarbeidet vil gjøres i samarbeid med aktuelle brukere og pårørende, og i tett dialog med tillitsvalgte og verneombud. Satsing på frivillighet I tråd med saken om aktivitet på sykehjemmene startes det opp en satsing på livsglededistrikt. Det omdisponeres sentralt avsatte midler til stimulering av samarbeid med frivillige ressurser for å få på plass en felles koordinering av distriktenes samarbeid med frivillige organisasjoner, bedrifter og andre aktuelle aktører i distriktenes nærmiljø. I tillegg vil ansvaret for å koordinere oppussing av innemiljøet i kommunens sykehjem og etableringen av livsgledesykehjem legges til samme ressurs. 37

39 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Nærvær Arbeidskultur er et hovedsatsingsområde i kommunens nye arbeidsgiverstrategi. Helse, sosial og omsorg har valgt en særlig satsing på nærvær og arbeidsglede i 2013 og Sykefraværet i Helse og omsorg var 10,0 prosent i 2. kvartal 2014, noe som er en reduksjon på 0,8 prosentpoeng fra 1. kvartal Dette er nest beste resultat som er oppnådd i programområdet på 12 år, kun 2.kvartal 2013 var bedre med 9,5 prosent. 38

40 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 06 Kultur Programområdet viser per 2.tertial et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,8 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Virksomheten Kultur har et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak minderforbruk på faste lønnsmidler, primært på biblioteket hvor det har vært vakanser i påvente av rekruttering. I tillegg har driftskostnadene i perioden vært noe lavere enn budsjettert. Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 31. august 2014 for programområde 06 Kultur Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 30,5 31,2 31,5 0,3 47,8 Andre driftsutgifter 72,6 74,8 75,1 0,3 113,3 Sum driftsutgifter 103,1 106,0 106,6 0,6 161,1 Andre inntekter -17,3-18,1-18,2-0,1-24,5 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,7-0,7-0,4 0,3-0,6 Sum driftsinntekter -18,0-18,8-18,6 0,2-25,1 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 85,1 87,2 88,0 0,8 136,0 0 Andre forhold Omforent ordning for dialog med / innspill fra Drammen kirkelige fellesråd i forbindelse med kommunens styringsdokumenter er vedtatt og settes i verk med virkning fra

41 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 07 Ledelse, organisering og styring Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 2. tertial rapport. I samsvar med Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform etableres funksjonen som frivillighetskoordinator høsten Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Virksomheten Service og administrasjon har et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak merinntekter på Kart og Geodata som følge av noen store byggeprosjekter. Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 31. august 2013 for programområde 07 LOS Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 63,2 62,1 64,2 2,1 100,5 Andre driftsutgifter 66,6 70,1 67,6-2,5 108,4 Sum driftsutgifter 129,8 132,2 131,8-0,4 208,9 Andre inntekter -20,0-19,5-19,7-0,2-32,7 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -2,3-2,2-1,0 1,2-1,5 Sum driftsinntekter -22,3-21,7-20,7 1,0-34,2 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 107,5 110,5 111,1 0,6 174,7 0,0 Investeringsbudsjettet Programområdet viser per august et forbruk på 9,5 millioner kroner mot en total investeringsramme på 32,8 millioner kroner. Budsjettrammen brukes i 2014 og det er ingen negative avvik å melde. Andre forhold Frivillighet Bystyrets vedtak vedrørende Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform følges opp ved at funksjonen som frivillighetskoordinator etableres høsten Stillingen er 40

42 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 sentralt plassert og finansieres ved omdisponering av administrative ressurser innenfor dagens ramme i programområde 07. Utvikling av rådhuset Ombyggingen har vært ute på anbud og kontraktsforhandlinger pågår. Det arbeides med ulike alternativer for fremtidig rådhusutvikling. Opprinnelig var behovet for mer kontorareal tenkt løst gjennom bygging av kontorlandskap i 7. etasje. Sett i sammenheng med vedtatt investeringsramme vil ombyggingen av 7. etasje inntil videre bli utsatt, men likevel gjennomført i planperioden. Digitalisering Digitaliseringsstrategi for Drammen kommune fremmes høsten Fjell 2020 Fjell 2020 er fra 2014 en del av statens områdesatsing. Drammen kommune fikk i august tilsagn om støtte på 7 millioner kroner, og aksept for de tiltak som det er søkt på. Midlene fordeles likt på tjenesteutvikling og områdeutvikling etter politisk vedtak i Bystyret i mars. Midlene kan overføres til Tjenesteutvikling Det er fra august i år ansatt en fritidskoordinator som skal fungere som et bindeledd mellom skolen, frivillige og kommunens tilbud på Fjell. Fjell 2020 gir også 0,3 millioner kroner i støtte til Drammen idrettsråd til prosjektet Inkludering i IL på Fjell. Disse funksjonene er en del av arbeidet med 7-23-skolen på Fjell, og skal koordinere og bygge opp et godt tilbud for barn og unge før, i og etter skoletid. Leksehjelpstilbudet på Galterud skole gis hver onsdag og torsdag og er godt besøkt. Fjell 2020 har inngått et samarbeid med Fjell bo og servicesenter om gjenåpning av kjøkkenet. Kjøkkenet skal benyttes til språk- og arbeidspraksisplasser for kvinner som går på Jobbsjansen, Introduksjonssenteret og personer på NAV-tiltak. Det er også et mål at Fjell bo og servicesenter blir et samlingssted for befolkningen på Fjell. Det er satt av 1,03 millioner kroner av de statlige midlene til dette arbeidet. 180 barn deltok på årets sommerskole på Fjell. Sommerskolen gikk over to uker, og elevene fikk delta på ulike kulturtilbud på Fjell og pedagogisk opplegg på Grytebakke gård i Sande. finansiert med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 1,6 millioner kroner av de statlige midlene disponeres over programområde 07, og skal brukes til å utvikle gode samarbeidsmodeller mellom tjenestene for å støtte opp under skolens arbeid. Ledelsen av tiltaket er lagt til Senter for oppvekst. Det er i tillegg avsatt 0,5 millioner kroner til prosjektlokaler på Fjell. Områdeutvikling Den nye nærmiljøparken på Fjell, Hundremeterskogen, ble åpnet i juni. Parken er godt besøkt og har fått positiv omtale i media. Parken hadde en kostnadsramme på 6,5 millioner kroner, hvorav 3 millioner kroner tas av de statlige midlene. Det er avsatt 3 millioner kroner til påbegynt gangvei på Fjell, hvorav 0,5 millioner kroner tas av statlige midler. Drammen Eiendom har gjennomført konkurranse for valg av deltakende arkitekter for bygging av flerbrukshall på Fjell. Det vil foreligge skisser i løpet av oktober Det er i 41

43 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 tråd med vedtak i Bystyret utredet om Fjellhagen barnehage kan relokaliseres til Bydelshuset. Relokalisering er mulig, og det foreligger løsningsforslag som er utarbeidet av arkitekt. Dersom man finner en løsning for relokalisering av dagens aktiviteter i Bydelshuset i 2014 kan ombygging av Bydelshuset starte vinteren Tilskudd til arbeid med handlingsplan til mangfold og inkludering Drammen kommune mottar 1 millioner kroner i 2014 i tilskudd til kommunale innvandrertiltak fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gjennom utviklingsmidler til kommunene. Tilskuddet vil bli benyttet til å dokumentere og analysere behov og utfordringer kommunen står overfor i integreringsarbeidet, og utarbeide et faktabasert beslutningsgrunnlag for en handlingsplan for mangfold og inkludering. Det er utlyst anbud for kjøp av konsulentbistand til analysearbeidet, i tillegg foreligger Fafo-rapporten Mangfoldskommunen Drammen og ISF-rapporten Drammen som introduksjonsarena. Tilskuddet vil også benyttes til å koordinere og bedre kommunens samarbeid med næringslivet, samt utarbeide en database med oversikt over tilgjengelige arbeids- og språkpraksisplasser. Dette oppdraget er lagt til NAV. 42

44 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring Drammen har koordinert arbeidet med å markedsføre næringsarealer i D5 kommunene (Drammensregionens 5-kommunesamarbeid) på stand i Subesea Valleykonferansen på Fornebu, på Næringslivets dag og Eiendomsdagen i Drammen. Programområdet har et mindreforbruk per 2.tertial på 0,3 millioner kroner. Årsprognosen tilsier et mindreforbruk som vil ligge mellom 0,5 og 1 millioner kroner avhengig av aktivitetsnivå. Økonomisk status Fakta Drammen kommune har lagt ut kostnadene for standmateriell for markedsføring av næringsarealer i D5-regionen, på vegne av Sande, Svelvik, Øvre Eiker og Nedre Eiker. Det er søkt om regionale utviklingsmidler til prosjektet. Kostnadene skal for øvrig deles forholdsmessig ut fra størrelse. Videre har det blitt utbetalt 0,1 millioner kroner fra Buskerud fylkeskommune til et tidligere avsluttet prosjekt. Vurdering Programområdet ser ut til å styre mot et mindreforbruk som vil ligge mellom 0,5 og 1 million kroner avhengig av aktivitet. Konklusjon Rådmannens foreslår at programområdets budsjett opprettholdes. Driftsregnskap per 31. august 2014 for programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 5,2 5,7 5,5-0,2 9,6 Sum driftsutgifter 5,2 5,7 5,5-0,2 9,6 Andre inntekter -0,9-1,2-0,7 0,5-1,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,9-1,2-0,7 0,5-1,0 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 4,3 4,5 4,8 0,3 8,6 0,0 Andre forhold Omdømmearbeidet Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport 2011 å avsette 10 millioner kroner til fortsatt omdømmearbeid for perioden Målsettingene i omdømmearbeidet er 43

45 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 fortsatt økt befolkningsvekst, økt næringsetablering og bedret omdømme. Omdømmeprosjektet har fått overført 2 millioner kroner for HBV Sammen med Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) utarbeider kommunen en samarbeidsavtale for å utvikle Drammen som studiested. Det er avsatt 3 millioner kroner til å følge opp denne avtalen. 44

46 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 10 Politisk styring Programområdet rapporterer per 2. tertial i henhold til budsjett. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Økonomisk status Fakta Programområdet viser et forbruk som er i henhold til budsjett. Vurdering Det er per 2.tertial ingen avvik som gir grunnlag til å anta at det blir et merforbruk innenfor programområdet i Konklusjon Årsprognosen tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett Driftsregnskap per 31. august 2014 for programområde 10 Politisk styring Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 4,8 5,1 5,4 0,3 8,1 Andre driftsutgifter 7,6 7,3 6,9-0,3 9,2 Sum driftsutgifter 12,4 12,4 12,3-0,0 17,3 Andre inntekter -0,3-0,2-0,1 0,1-0,2 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,3-0,2-0,1 0,1-0,2 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 12,1 12,2 12,2 0,0 17,1 0,0 Andre forhold Grunnlovsjubileet I 2014 feires 200-årsjubileum for Grunnloven og for det norske folkestyret. Det er Stortinget som har det overordnede ansvaret for jubileumsfeiringen, der hovedkomiteen ledes av stortingspresidenten. Målet med Grunnlovens 200-årsjubileum er å formidle kunnskap om grunnloven og betydningen for det norske folkestyret. Kommunene er generelt oppfordret til å legge til rette for lokale markeringer gjennom hele jubileumsåret, og ikke bare i forbindelse med 17. mai. Det er først og fremst skoler og barnehager som har hatt lokale markeringer og det har ikke vært lagt opp til noen sentrale markeringer i kommunens regi. Byarkivet har laget en jubileumsutstilling som har stått i rådhuset siden 16. mai. I utstillingen inngår kopi av dokumenter fra valgene i Tangen, Bragernes og Strømsø menigheter februar 1814 samt kopi av fullmakten som byens representant til riksforsamlingen, Nicolai Scheitlie, hadde med seg til Eidsvoll 10. april

47 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Ny tribune på Marienlyst er ferdigstilt og Marienlyst stadion tilfredsstiller nå kravene til Champions League. Dette medfører en økt husleie på 0,4 millioner kroner i I tillegg har Drammen kommune vært nødt til å fjerne 2 havarerte båter fra Drammenselva. Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 0,6 millioner kroner. Økonomisk status Fakta På grunn av forurensningsfare har kommunen fjernet to båter som ikke var sjødyktige. Dette medførte en ekstra kostnad for kommunen på 0,2 millioner kroner. Ny tribune på Marienlyst er ferdigstilt, og det belastes husleie på ca. 0,4 millioner kroner for andre halvår 2014, jfr. vedlegg fra Drammen Eiendom. Marienlyst stadion tilfredsstiller nå kravene til Champions League. Drammen kommune har vært i dialog med Drammen Håndballklubb (DHK) vedr. DHK s varslede økonomiske situasjon. Klubben vil komme tilbake med en revidert prognose, men foreløpig er det er meldt et behov for å slippe husleiekostnader opp mot 0,3 millioner kroner i Kommunen vil arbeide videre sammen med DHK for å finne løsninger på kort og lengre sikt. Regressaken med rådgiverne i Isachsen-saken endte med rettsmekling som resulterte i at rådgiverne gjennom sitt forsikringsselskap betaler Drammen kommune 5, 5 millioner kroner. Vurdering Fjerning av to båter som ikke var sjødyktige og økt husleie på Marienlyst stadion er forhold som er utenfor virksomhetens kontroll og som tilsier tilføring av midler til programområdet ifm 2 tertial. Regressaken blir innbetalt til bykassa utenom programområde 11. Konklusjon Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 0,6 millioner kroner i Driftsregnskap per 31. august 2014 for programområde Regnskap Regnskap Budsjett Millioner kroner pr pr pr Avvik Årsbud 2014 Prognose 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 14,0 13,9 13,8-0,1 21,8 Andre driftsutgifter 84,2 70,7 63,2-7,5 116,1 Sum driftsutgifter 98,2 84,6 77,0-7,6 137,9 Andre inntekter -17,8-19,3-11,8 7,4-21,1 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,1-0,3-0,2 0,1-0,2 Sum driftsinntekter -17,9-19,6-12,0 7,6-21,3 Netto driftsutgifter 80,3 65,0 65,0 0,0 116,6-0,6 Investeringsbudsjettet Programområdet investeringsprosjekter følger planlagt fremdrift. Per utgangen av august er det påløpt investeringskostnader på 32,1 millioner kroner innenfor bykassens investeringsbudsjett.

48 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Med unntak av ny tribune i Klokkesvingen på Marienlyst gamle gress rapporteres heller ingen større avvik i forhold til budsjetterte kostnader. Ny sittetribune ble ferdigstilt i juli i år. Gjenstående arbeider er tak over tribunen og toalettanlegg. Prosjektet har en budsjettert kostnadsramme på 21 millioner kroner. Innhentede priser viser at tak over tribunen kan finansieres innenfor den vedtatte prosjektrammen, mens det ikke vil være dekning for toalettanlegg. Rådmannen vil komme tilbake til dette i økonomiplan Andre forhold Refusjon halleie Refusjon halleie hadde en tilleggsbevilgning på 0,25 millioner kroner gjennom vedtak 18 i økonomiplanen. I tillegg ble det gitt en tilleggsbevilgning på 0,5 millioner kroner i 1. tertial, slik at 80 prosent refusjon er innvilget og utbetalt. Reduksjon av veisalting Sak om reduksjon av veisalting er vedtatt av bystyret. Behovsanalyse for idrettsanlegg Prosjekt for planlegging og behovsanalyse for idrettsanlegg er påbegynt innenfor rammen på 1 million kroner. Behovsanalysen tar også for seg ny Multihall. Øren kunstgress og is Øren kunstgress og is sees i sammenheng med ny hall på Øren. Prosjektering og byggeperiode krever koordinering av prosjektene. Treningshall for is-idretter I henhold til inngått samarbeidsavtale med Drammen idrettsråd om Marienlyst av , vil det startes en kartlegging som gir grunnlag for avklaring av idrettens utviklingsmuligheter på Marienlystområdet. ( Campus Marienlyst ). I denne forbindelse vil muligheten for etablering av en treningshall for is-idretter vurderes. Nye friidrettsanlegg Planlegging av ny friidrettsbane og friidrettshall går som planlagt. Tilbud til barn og unge på Killingen Tilbudet til barn og unge på Killingen er videreført, og ny avtale er inngått med Drammen Eiendom for tre nye år. Underskuddsgaranti World Cup Skisprint Drammen kommune har i tillegg til ordinær støtte en underskuddsgaranti for World Cup skisprint opp til maksimalt 1 million kroner. Årets skisprint fikk et økonomisk resultat som utløste underskuddsgarantien i avtalen. Drammen kommune har utbetalt underskuddsgaranti på 0,4 millioner kroner innenfor gjeldende budsjettrammer. Resultatet viser på tross av dette at kostnadene er under kontroll og resultatet er bedre enn forventet ut fra opprinnelige prognoser. Det er på sikt en målsetting om å ikke utløse underskuddsgarantien. Eierutvalget, hvor Byen Vår Drammen AS, Konnerud IL og Drammen kommune er representert, anbefaler å videreføre arrangementet også i I forslaget til avtale legges det også opp til et samarbeid for å jobbe med rammebetingelsene for WC Skisprint i årene fremover. Dette gjelder spesielt de krav som stilles til arrangementet, og det økonomiske 47

49 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 tilskuddet som kommer fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) gjennom Norges Skiforbund (NSF). En reforhandlet TV-avtale vil etter planen først få effekt for arrangementet vinteren 2016/17. Rådmannen ber om fullmakt til å sluttforhandle avtale for World Cup Skisprint for 2015 og 2016 innenfor de prinsipper vedlagte forslag til avtale for 2015 legger opp til (vedlegg 9). Avtale med Brakar om rutebilstasjonen Drammen kommune har inngått avtale med Brakar om drift av rutebilstasjonen. Brakar har ansvar for rutebilstasjonen (plattformer, renhold etc). Drammen Kommune har ansvar for bygningsmassen, samt snøsmelteanlegget. Gjennom ordinære driftskontrakter for vei, har Drammen kommune også ansvaret for gatene som omkranser rutebilstasjonen. 48

50 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 12 Grunnskole Inntil 3,6 millioner kroner avsettes til skoleåret 2014/2015 for å kompensere for undervisningstapet etter lærerstreiken. Rådmannen foreslår å sette av disse midlene til å styrke matematikkundervisningen gjennom nettbaserte undervisningsopplegg for 10. trinn, etablere sommerskole for 8. og 9. trinn på Galterud skole og sette inn skolespesifikke planlagte tiltak for elever med svekket læringsprogresjon. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per august et mindreforbruk på 9,8 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Budsjettsituasjonen vurderes som stram, men 15 av19 skoler har per 2. tertial et lite mindreforbruk. De skolene som har et lite merforbruk har allerede i verksatt tiltak som medfører at de ved årets slutt vil holde seg innenfor tildelt budsjett. Av mindreforbruket skyldes 3,6 millioner kroner at de streikende ikke fikk utbetalt lønn fra kommunen i perioden streiken varte. Lønnsmidlene ligger fortsatt budsjettert på skolene, og dette vil bli korrigert i september. Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 31. august 2014 for programområde 12 Grunnskole Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 298,4 296,8 300,8 4,0 475,2 Andre driftsutgifter 159,5 178,3 175,7-2,6 284,8 Sum driftsutgifter 457,9 475,1 476,5 1,4 760,0 Andre inntekter -35,9-40,4-35,9 4,5-59,3 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -12,7-15,2-11,3 3,9-15,1 Sum driftsinntekter -48,6-55,6-47,2 8,4-74,4 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 409,3 419,5 429,3 9,8 685,6 0 Investeringsbudsjettet Frydehaug skole Åpningen av den nye Frydenhaug skole er noe forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. Konnerud skole Fase 2 av oppgraderingen av inneklimaet ved Konnerud skole gjennomføres etter planen. Arbeidet vil avsluttes i løpet av året innenfor tildelt ramme.

51 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Planstatus Brandengen skole, Øren skole og Aronsløkka skole Det ble i løpet av sommerferien satt opp midlertidige paviljonger på Brandengen skole og Aronsløkka skole for å kunne ta imot elevtallsveksten der. Paviljongene stod ferdige til skolestart. Planlegging og kostnadsberegning av permanent utvidelse av de tre skolene pågår etter planen, og vil bli nærmere beskrevet i Økonomiplanen for Kjøsterud skole - mottaksgruppa Ominnredningen og istandsetting av de gamle lokalene til Voksenopplæringen på Kjøsterud skole er ferdig. Lærerne har fått lyse og fine rom i de tidligere lokalene til Voksenopplæringen, og elevene i mottaksgruppa har fått klasserom i nær tilknytning til vestibylen og der ting skjer. Per dags dato er det 17 elever i mottaksgruppa. Andre forhold Streik i skolesektoren Hovedtariffoppgjøret 2014 endte med at lærerorganisasjonene gikk til streik. I Drammen var det ungdomstrinnet som ble rammet, og da streiken ble avsluttet hadde de berørte elevene mistet mellom seks og 11 skoledager. For å kompensere for noe av den tapte undervisningen, vedtok Bystyret den at ungdomstrinnet skulle få tilbud om økt undervisning etter følgende prinsipper: Elever på 10. trinn prioriteres Skolene anmodes å se hele skoleåret under ett Kjernefagene matematikk og norsk prioriteres Spesielt utsatte elevgrupper prioriteres Ut fra kriteriene foreslår rådmannen at følgende tiltak iverksettes innenfor en kostnad på inntil 3,6 millioner kroner: Det lages undervisningsopplegg i matematikk som legges på nettet. Undervisningsopplegget skal inkludere hele matematikkpensumet på 10. trinn, og være til støtte i forbindelse med avvikling av eksamen. Det avsettes inntil 1 million kroner til målrettede tiltak på ungdomstrinnet våren Tildelingen skjer etter avtale med hver skole med bakgrunn i kompensatoriske tiltak for å styrke elevenes læringsprogresjon. For 8. og 9. trinn iverksettes det en utvidet sommerskole som lokaliseres til Galterud skole. Sommerskolen skal tilby en bred læringsrelatert aktivitetsmeny, og skal planlegges og gjennomføres med parallelt med sommerskolen som ble igangsatt på Marienlyst sommeren Inntil 2 millioner kroner avsettes og overføres til Elevtallsutvikling Elevtallsutviklingen er som forutsatt i skolebehovsanalysen. Det blir ca. 150 nye elever i Drammensskolen skoleåret 2014/15. Endelige tall foreligger 1. oktober. Drammenskolen versjon 2.0 Satsingen på Drammensskolen har vært et felles løft som over tid har gitt resultater. Etter 7 års målrettet jobbing er det nødvendig å få gjennomført en grundig evaluering som kan gi et nytt kunnskapsgrunnlag for Drammenskolen versjon 2.0. Evalueringen skal gjennomføres av et uavhengig kompetansemiljø, og skal inkludere en vurdering av forhold mellom ambisjoner 50

52 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 og resultater, om tiltakene som er iverksatt oppleves som læringsfremmende for skolene og om det er nødvendig å justere satsingsområder og tiltak med bakgrunn i endrede behov og et nytt kunnskapsgrunnlag. Dronning Sonjas skolepris Aronsløkka skole er av fylkesmannen i Buskerud nominert til Dronning Sonjas skolepris Prisen tildeles hvert år til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte. Aronsløkka skole er nominert fordi de har arbeidet systematisk med læringsmiljøet over mange år, og er en skole som preges av å ha arbeidsro og fokus både på faglig og sosial kompetanse. Vinneren offentliggjøres i oktober. Overgang barnehage skole Plan for gode overganger mellom barnehage og skole ble vedtatt i Bystyret den og iverksettes i inneværende skoleår. 51

53 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 13 Sosiale tjenester Sosialtjenesten styrer mot balanse ved årets slutt. NAV har gjennom hele året foretatt en løpende analyse av utviklingen og gjennomfører flere tiltak for å bremse utgiftsøkningen. Tiltakene ser nå ut til å gi effekt. NAV styrer mot balanse ved årets utgang. Drammen kommune er innvilget statlige prosjektmidler på til sammen 7,4 millioner kroner til kommunale rustiltak. Det innebærer at eksisterende tjenester i Senter for rusforebygging videreføres. I tillegg er det etablert et arbeidsprosjekt med Kirkens bymisjon og en styrking av forebyggende rusarbeid. Det er usikkerhet knyttet til endelig årsresultat for Introduksjonssenteret. Økonomisk status Fakta Sosialtjenestene har ved utgangen av 2.tertial et merforbruk på 5,3 millioner kroner. NAV og Introduksjonssenteret er drivere i merforbruket med henholdsvis 3,4 og 1,9 millioner kroner i merforbruk. Vurdering Utviklingen av sosialhjelpsutgiftene i NAV følges nøye fra rådmannsnivået. NAV har satt i verk flere tiltak for å bremse utviklingen. Det knytter seg usikkerhet til hvorvidt alle tiltakene vil gi full effekt inneværende år, men prognosen er et resultat tilnærmet budsjettbalanse. Senter for rusforebygging har et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner, og forventer å holde tildelt budsjettramme. Samtlige søknader om statlige prosjektmidler for inneværende år ble innvilget. Introduksjonssenteret har et merforbruk på 1,9 millioner kroner. Merforbruket er i hovedsak knyttet til utgifter til introduksjonsstønad til flyktninger og familiegjenforening. Det ble etter vedtak bosatt 24 ekstra flyktninger i Vedtak vedrørende økt bosetting fra 100 til 130 flyktninger ble gjeldende for en treårs periode fra og med Økt bosetning de siste årene gir en akkumulert effekt. Det er usikkerhet knyttet til endelig årsresultat for Introduksjonssenteret, men det forventes at virksomheten styres mot balanse. Avviket mot budsjett forventes å være avtakende de neste årene. Sentrale midler er innenfor ramme. Konklusjon Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til endelig årsresultat innen introduksjonssenteret og de sosiale tjenestene, men det forventes at det styres mot balanse. 52

54 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Driftsregnskap per 31. august 2014 for programområde P13 Sosiale tjenester Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 103,8 110,8 109,7-1,1 173,4 Andre driftsutgifter 115,1 101,9 94,4-7,5 149,7 Sum driftsutgifter 219,0 212,7 204,1-8,6 323,1 Andre inntekter -57,2-61,7-59,8 1,9-71,3 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -4,2-4,9-3,3 1,6-4,8 Sum driftsinntekter -61,4-66,6-63,1 3,5-76,1 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 157,6 146,1 141,0-5,1 247,0 0,0 Investeringsbudsjettet I forbindelse med revisjon 2013 ble det flyttet 0,72 millioner kroner fra drift til investeringsbudsjettet for Introduksjonssenteret. Det er ikke investeringsbudsjett i 2014 for virksomheten, og rådmannen foreslår at programområdet styrkes med 0,72 millioner kroner. Andre forhold Prosjektmidler til bekjempelse av barnefattigdom Drammen kommune er tildelt 1 million kroner til bekjempelse av barnefattigdom. Midlene vil bli brukt til å styrke Levekårsteamets arbeid. Levekårsteamet er et samarbeidstiltak mellom Senter for oppvekst og NAV Drammen. Prosjektmidler til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner Det gjennomføres en Nasjonal strategi i perioden Ni kommuner, herunder også Drammen kommune, er invitert til å delta i arbeidet og kommunen er tildelt kroner i 2014 i denne forbindelse. Arbeidet i Drammen ledes av Senter for rusforebygging. Jobbsjansen Jobbsjansen ble igangsatt i august 2013 som et av tiltakene for å nå hovedmålet for Fjell 2020, som er økt sysselsetting. Jobbsjansen har 30 deltagere og er en statlig ordning. Målet er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke fanges opp av andre ordninger. 15 av deltagerne rekrutteres blant hjemmeværende kvinner. Disse mottar stønad på 1G ved deltagelse i programmet. De andre 15 rekrutteres blant sosialhjelpsmottagere uten å motta ekstra stønad utover sosialhjelpsstønaden. 7 kvinner har gått over i arbeid siden programmet startet. Ordningen er organisert under NAV Drammen, og det er tilsatt prosjektleder for tiltaket, samt en prosjektmedarbeider. Drammen kommune mottar 3 millioner kroner i tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i

55 Drammen kommune 2. tertialrapport Programområde 14 Vann og avløp Programområdet viser per 2. tertial ett lite mindreforbruk. Årsprognosen for programområdet tilsier resultat innenfor revidert budsjett. På grunn av forsinket fremdrift ble det ved behandling av 2. tertial 2013 nedjustert investeringsramme med 41 millioner kroner. Utsatte tiltak fra 2013 gjennomføres i Det er derfor behov for å oppjustere åres ramme med 22 millioner kroner. Økonomisk status Fakta Programområdet har ved utgangen av 2. tertial et lite mindreforbruk på 0,05 millioner kroner. Vurdering Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor revidert budsjett. Det er ingen behov for justering av driftsbudsjettet for programområdet. Konklusjon Rådmannen foreslår ingen endringer. Driftsregnskap per 31. august 2014 for programområde 14 Vann og avløp Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 14,6 16,5 16,2-0,3 25,4 Andre driftsutgifter 64,4 67,0 66,3-0,6 110,7 Sum driftsutgifter 79,0 83,5 82,5-0,9 136,1 Andre inntekter -109,4-115,1-114,2 0,9-223,3 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,4-0,5-0,4 0,1-0,6 Sum driftsinntekter -109,8-115,6-114,6 1,0-223,9 Prognose 2014 Netto driftsutgifter -30,8-32,2-32,1 0,1-87,8 0,0 Investeringsbudsjettet Det forventes et forbruk på 40 millioner kroner til investeringer innen vannforsyning, og 110 millioner kroner til investeringer i avløp i På grunn av forsinket fremdrift ble det ved behandling av 2. tertial 2013 nedjustert investeringsramme med 41 millioner kroner. Utsatte tiltak fra 2013 gjennomføres i Det er derfor behov for å oppjustere åres ramme med 22 millioner kroner. Øvrige 19 millioner kroner skal brukes til oppgradering av dammer i 2015 og

56 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Andre forhold Eierstrategi for Glitrevannverket Det vises til kapittelet Eierstyring kommunale foretak og selskaper, hvor bl.a. eierstrategi for Glitrevannverket er omtalt. Det forventes ikke at eierstrategivurderingen vil endre premissene for byens drikkevannsforsyning. Organisering av driftsoppgaver innen vann og avløp Rådmannen gjennomfører i høst en gjennomgang av organiseringsmodellen for arbeidet med drift av ledningsnettet for vann- og avløp, for å belyse om det finnes mer effektive gjennomføringsmodeller for dette området, eller om vi i dag er hensiktsmessig organisert. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - Årsrapport 2013 I vertskommuneavtalen for samarbeidet punkt 7 står det at: Vertskommunen skal avlegge årsrapport og regnskap til deltakerkommunen over virksomheten. Årsrapport 2013 for Tilsynet følger som vedlegg 8. 55

57 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Del 4 Eierstyring kommunale foretak og selskaper Drammen kommune har eierposisjoner i om lag 40 selskap og foretak. Kommunens eierstyring skjer med utgangspunkt bystyrets vedtatte eierpolitikk som er nærmere beskrevet i kommunens eiermelding. Se kommunens Eierportal. Alle selskaper som har budsjettmessig påvirkning er omtalt under Kommunale foretak og Selskaper. Dette gjelder aksjeselskaper som utbetaler utbytte og kommunale foretak. Drammen kommune har i dag fem kommunale foretak (Drammen Eiendom KF, Drammen Drift KF, Drammen Kjøkken KF, Drammen Parkering KF og Drammensbadet KF). De kommunale foretakene er en del av Drammen kommune som juridisk enhet og samhandler på ulik måte med kommunens basisorganisasjon. 4.1 Eierstyring aktuelle prosesser Eierstrategisk arbeid Drammen kommunes vedtatte eierpolitikk forutsetter at kommunen som eier gir klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier. Eierstrategiene legger grunnlag for en aktiv oppfølging av de store verdiene som ligger i de ulike selskapene/foretakene. Det er et naturlig behov for at disse gjennomgås jevnlig. Strategiene skal danne plattform for en god styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med det enkelte selskap/foretak. Det pågår et arbeid med å etablere oppdaterte eierstrategier for Drammen Eiendom KF, Drammen Drift KF og Glitrevannverket IKS. Arbeidet forventes sluttført høsten Det vil i den sammenheng bli fremmet egne saker for bystyret. Det vises for øvrig til omtale i 1. tertialrapport Eiermøter 2014 Det gjennomføres årlige eiermøter i formannskapet. I 2. tertial 2014 har formannskapet gjennomført eiermøter med Brageteateret AS og Drammen Eiendom KF. Oppdatering av eierportal Bystyret behandlet eiermelding for Drammen kommune (sak 147/2012). Eiermeldingen la grunnlaget for utviklingen av en egen webbasert eierportal som ligger på kommunens nettsider. Her finnes i digital form både kommunens eierpolitikk (eiermeldingens del 1) og en oversikt over kommunens eierposisjoner (eiermeldingens del 2). Eiermeldingen legger vekt på åpenhet rundt kommunens eierposisjoner. I tråd med bystyrets behandling av eiermeldingen legger rådmannen opp til en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner. Den årlige gjennomgangen vil i hovedsak handle om å oppdatere kommunens eierportal med nøkkelopplysninger for selskapene/foretakene, herunder styresammensetning og økonomiske nøkkeltall. Oppdatert nøkkelinformasjon per september 2014 er nå tilgjengelig i kommunens 56

58 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 eierportal. Videre oppdatering av eierportalen vil skje tidlig høst hvert år og vil bli rapportert i tilknytning til 2. tertial. 4.2 Kommunale foretak I det etterfølgende en kortfattet status for de kommunale foretakene per 2. tertial For ytterligere informasjon vises til styrebehandlede tertialrapporter fra hvert av foretakene som følger som vedlegg Drammen Eiendom KF Drammen Eiendom KF har et positivt resultat per utgangen av 2. tertial før salg av eiendom på 37,9 millioner kroner. Dette er 0,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen tilsier et årsresultat på 44,8 millioner kroner. Resultatet etter salg av eiendom, brann- og forsikringsoppgjør er på 57,7 millioner kroner, og er 5,7 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes blant annet en bokført gevinst på salg av eiendom på 14,5 millioner kroner per 2. tertial. Av samlede salgsinntekter på 18,8 millioner kroner gjelder 17,9 millioner kroner salg av leiligheter gjennom prosjektet Fra leie til eie, mens 0,9 millioner kroner kommer fra salg av annen eiendom. Inntektene fra salg av eiendom er i vedtatt økonomiplan forutsatt å inngå som finansiering i investeringsbudsjettet. Innføring av kostnadsdekkende husleie I samsvar med bystyrets vedtak ved behandlingen av økonomiplan er det innført kostnadsdekkende husleie for kommunale utleieboliger fra 1. januar Nye leiepriser legges til grunn ved nye leieforhold og fornyelse av tidligere leieforhold. Per utgangen av 2. tertial 2014 er det inngått totalt 590 leieavtaler med nye leiepriser. Årets merinntekter fra innføringen av kostnadsdekkende husleie er i rute i forhold til budsjettert forutsetning på 9,0 millioner kroner. Investeringsbudsjettet Drammen Eiendom KF har per 2. tertial i år foretatt investeringer for 234,1 millioner kroner. Dette er betydelig noe mindre enn på samme tid i fjor, men foretaket har fortsatt høy investeringsaktivitet. Det vises til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett i del Kjøp og salg av boliger Gjennom prosjektet Fra leie til eie er det per 2. tertial solgt 14 borettslagsleiligheter, som er overtatt av tidligere leietakere. Andelene er solgt for til sammen 17,5 millioner kroner. Det er i tillegg inngått avtale om salg av ytterligere fire leiligheter for om lag 4 millioner kroner. Det er til og med 2. tertial kjøpt seks boliger for 13,6 millioner kroner, mens det er inngått avtale om kjøp av ytterligere tre boliger for 7,7 millioner kroner. I tillegg er årets regnskap belastet med om lag 8 millioner kroner som gjelder boliger som ble kjøpt i Fullstendig 2. tertialrapport 2014 fra Drammen Eiendom KF følger som vedlegg 2. 57

59 Drammen kommune 2. tertialrapport Drammen Parkering KF Foretakets budsjett for 2014 er vedtatt med et resultat på 12,6 millioner kroner. Kommunens krav til eieruttak er satt til 13,6 millioner kroner. Drammen Parkering KF har pr. 2. tertial 2014 et overskudd på 10,5 millioner kroner, noe som er 2,3 millioner kroner over budsjett. Foretaket vil således kunne oppfylle kommunens eieruttakskrav på 13,6 millioner kroner. Den ordinære driften med håndheving, veiledning, klagesaksbehandling, søknadsbehandling, automatdrift, skiltvedtak og skiltoppsett følger planer og budsjett. Når det gjelder Blichs gate p-hus, så viser resultater både for 1. tertial og for 2. tertial en positiv utvikling innenfor alle betalings/parkeringskategorier. For å sikre en fast inntjening er det inngått flere avtaler for langtidsparkering enn budsjettert. Fullstendig 2. tertialrapport 2014 fra Drammen Parkering KF følger som vedlegg Drammen Drift KF Ved utgangen av 2. tertial har foretaket et overskudd på 2,4 millioner kroner. Dette er ca 2,7 millioner kroner bedre enn budsjettert underskudd på 0,3 millioner kroner. Etter en god 1. tertial, har foretaket hatt en 2. tertial noe dårligere enn forventet. Samtidig går foretaket inn i en tertial hvor det er usikkerhet knyttet til omsetning og inntjening som følge av sesongvariasjoner og klimatiske forhold. Året sett under ett og forventninger for 3. tertial gjør at foretaket anslår et overskudd på 2,8 millioner kroner for Dette er 1,3 millioner kroner over budsjett. Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og foretaket avholder månedlige allmøter hvor et av de viktige punktene på dagsorden er HMS for å unngå uønskede hendelser og ulykker. Foretaket har ved utgangen av 2. kvartal 45 ansatte og et samlet sykefravær på 9,2 prosent. Sammenlignet med 2. kvartal i 2014 er det en oppgang på 4,7 prosentpoeng. Sammenlignet med sykefravær for hele 2013 er sykefraværet 7,2 prosentpoeng høyere. Rådmannen gjennomfører i 2. halvår en eierstrategisk prosess for Drammen Drift KF. Arbeidet forventes sluttført høsten Det vil i den sammenheng bli fremmet egen sak for bystyret. Drammen Drift levere i hovedsak tjenester til selvkostområdet innenfor vann og avløp. Det foreslås derfor at budsjetterte eieruttaket fra Drammen Drift på 0,9 millioner kroner utgår. Fullstendig 2. tertialrapport 2014 fra Drammen Drift KF følger som vedlegg Drammen Kjøkken KF Drammen Kjøkken KF har per 2. tertial et overskudd på 4,4 millioner kroner. Dette gir et overskudd i forhold til periodisert budsjett på 0,9 millioner kroner. Hovedårsaken til positive avviket er økte inntekter og reduserte personalkostnader. Sykefraværet per 2. tertial er 7,6 prosent. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2013 innebærer dette en reduksjon på 9,3 prosent. Bystyret har vedtatt at Drammen Kjøkken KF skal legge om produksjonssystemet fra dagens kok/server til kjøl/server. Dagens lokaler og utstyr kan ikke benyttes til ny produksjonsmetode. Tomt til nytt sentralkjøkken ble anskaffet høsten

60 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Produksjonsbygget har vært ute på anbud og kontrakt er tildelt. Forventet byggestart er høsten Fullstendig 2. tertialrapport 2014 fra Drammen Kjøkken KF følger som vedlegg Drammensbadet KF Drammensbadet KF har per 2. tertial et inntektsavvik i forhold til vedtatt budsjett på 2,1 millioner kroner. Dette gir et negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på kroner 0,4 millioner kroner. Resultatavviket er begrenset gjennom lavere kostnader enn budsjettert. Hovedårsaken til det negative avviket er betydelig lavere inntekter enn budsjettert. Antall besøkende per 2. tertial var mot budsjetterte Årsaken til lavere besøk er blant annet flott sommervær og stengte bassengområder på grunn av utbedring i forbindelse med reklamasjonsarbeid. Sykefraværet per 2. tertial er 6,5 prosent. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2013 innebærer dette en reduksjon på 1,6 prosent. Fullstendig 2. tertialrapport 2014 fra Drammensbadet KF følger som vedlegg Selskaper Energiselskapet Buskerud AS Drammen kommune har en eierandel på 50 pst. i Energiselskapet Buskerud AS (EB). Den andre halvdelen eies av Vardar AS (som igjen eies av Buskerud fylkeskommune). Det er i bykassens budsjett for 2014 lagt til grunn et utbytte fra EB på 40 millioner kroner. Selskapet hadde i 2013 et resultat etter skatt på 359 millioner kroner, som er 108 millioner kroner bedre enn i Av resultatet i 2013 er 223 millioner kroner knyttet til regnskapsmessig gevinst etter gjennomføring av eiermessig integrasjon mellom Lyse og EB sine fiberaktiviteter på Østlandet. I samsvar med hovedregelen i eierstrategien fastsatte generalforsamlingen i juni i år et utbytte på 186 millioner kroner, tilsvarende 50 prosent av majoritetens andel av årsresultatet. Dette innebærer at Drammen kommune mottar 93 millioner kroner i utbytte. Dette gir en merinntekt i år på 53 millioner kroner i forhold til budsjett. EB-konsernets resultat per 2. kvartal 2014 viser et resultat på 75,5 millioner kroner. Dette er 11,7 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor, når avviklet virksomhet holdes utenfor sammenligningen. Høyere kraftproduksjon bidrar til resultatforbedringen, til tross for betydelig lavere kraftpris enn i samme periode i fjor Lindum AS Lindum AS er 100 prosent eid av Drammen kommune. Som omtalt i 1. tertialrapport ble konsernresultatet (majoritetens andel) etter skatt i 2013 på 42,6 millioner kroner. Etter innstilling fra styret har generalforsamlingen i Lindum utbetalt et utbytte for 2013 på 21,3 millioner kroner. Dette er i tråd med vedtatt eierstrategi der det er angitt at 50 prosent av årsresultatet som hovedregel skal utbetales som utbytte. Regnskapet per 2. kvartal 2014 viser et årsresultat (majoritetens andel) på 11,3 millioner kroner mot 19,6 millioner kroner i Resultatet er i tråd med det selskapet har varslet om og skyldes i all hovedsak økt konkurranse på deponisiden og mindre mottak av lettere 59

61 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 forurenset masse. Selskapet har signalisert at årsresultatet (majoritetens andel) vil ligge på et sted mellom millioner kroner ved årets slutt, noe som indikerer et utbytte for 2015 i størrelsesorden millioner kroner Drammensregionens brannvesen IKS Eierkommunene til DRBV IKS vedtok i første halvdel av 2014 nye prinsipper for fastsetting av eierandeler og ansvarsfordeling (grunnbeløp og befolkningsgrunnlag). For Drammen kommunes del betyr dette en endring av eierandel og derved også andel av eiertilskudd fra 45,1 prosent til 40,1 prosent. De nye prinsippene gjøres gjeldende for 2014, og betyr en nedgang i eiertilskuddet i 2014 på 3,8 millioner kroner Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Bystyret vedtok å endre selskapsavtalen til RfD slik at lånerammen ble økt fra 115 millioner kroner til 425 millioner kroner. Dette for at RfD skal kunne gjennomføre sine vedtatte investeringer. RfD har i de senere år hatt en gunstig kostnadsutvikling, og investeringene er derfor forutsatt å dekkes inn gjennom selskapets ordinære gebyrer i henhold til vedtatt økonomiplan Drammen Kino AS Drammen kommune har en eierandel på 33 prosent i Drammen Kino AS. Som omtalt i 1. tertial ble selskapets resultat etter skatt i 2013 på 5,9 millioner kroner og generalforsamlingen besluttet i juni å utdele et utbytte for 2013 på 5,8 millioner kroner. Drammen kommunes andel av utbyttet er 1,9 millioner kroner, som vil gi enn merinntekt ut over budsjett på 0,9 millioner kroner. Drammen Kino AS kan vise til gode tall per juli 2014, med økning i besøkstall sammenlignet med Selskapet ligger an til å realisere forventet overskudd på 5,4 millioner kroner. Årsresultatet er imidlertid avhengig av hvilke filmer som har premiere, samt andre ytre faktorer som blant annet været. 60

62 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 Del 5 Menneskelige ressurser Ansatt- og årsverksutvikling er under kontroll. Sykefraværsresultat for årets 2 første kvartaler tilsier at det kan bli krevende å nå målet om redusert sykefraværet i konsernet i Status ansatt- og årsverksutvikling Antall årsverk og ansatte i Drammen kommune * Organisasjonsform Årsverk Årsverk Ansatte Ansatte Drammen kommune (basis) Drammen Drift KF Drammen Eiendom KF Drammen Kjøkken KF Drammen Parkering KF Drammensbadet KF samarbeid Sum: Drammen kommune *Tabell over viser ikke ansatte som har permisjon uten lønn, har gått ut sykepengerettighetene og mottar midlertidige ytelser, midlertidige ansatte som har avtale om tilsigelse samt eventuell arbeidskraft innkjøpt fra ulike byråer. Ansatte som er ute i svangerskapspermisjon er inkludert i tallene. Kommentarer til personalutviking: Antall årsverk i konsern (juridisk enhet) har i perioden økt med 4. Økte årsverk skyldes i hovedsak økt aktivitetsområde for programområde 12 Grunnskole (elevtallsvekst - skoleåret ). 5.2 Status sykefravær 2.kvartal 2014 Etter noen år med redusert sykefravær viser tallene hittil i år en mindre oppgang i sykefravær sammenlignet med Målet for 2014 er en reduksjon på 0,2 prosentpoeng. Sykefraværet i 2. kvartal 2014 har økt med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal De samlede sykefraværsresultater fra årets to første kvartaler tilsier at det kan bli krevende å få redusert sykefraværet i konsernet i kvartal 9,7 % 9,1 % 9,6 % 2. kvartal 8,8 % 7,8 % 8,1 % 3. kvartal 6,2 % 6,0 % Snitt hele året 8,2 % 7,9 % 61

63 2. tertialrapport 2014 Vedlegg 1. Tekniske budsjettjusteringer per 2. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport per 2. tertial Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport Drammen Drift KF 2. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 2. tertialrapport Drammen Parkering KF 2. tertialrapport Drammensbadet KF 2. tertialrapport Årsrapport 2013 for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen 9. Forslag til avtale World Cup Skisprint Vedtaksrapportering - fra økonomiplan

64 Vedlegg 1 Tekniske budsjettjusteringer pr. 2. tertial 2014

65 Budsjettekniske justeringer i 2. tertial 2014 Det er i perioden fram til regnskapsavslutningen pr. 2. tertial 2014 gjennomført enkelte budsjettekniske justeringer. Dette er budsjettjusteringer som påvirker programområdenes formelle rammer, mens som ikke innebærer reelle omprioriteringer innenfor bykassens samlede budsjettramme, jfr. omtalen nedenfor. De budsjettekniske justeringene som er gjennomført fremgår også av tabellen på neste side, som også viser bykassens reviderte budsjett etter tekniske justeringer pr. utgangen av 2. tertial Virkninger av lønnsoppgjør 2014 Programområde 05 Helse og omsorg tilført 0,9 millioner kroner i kompensasjon for økning i basistilskuddene til leger og fysioterapeuter pr Som følge av skolestreiken har virkningene av årets lønnsoppgjør blitt effektuert senere enn forutsatt. Etterbetaling for sentrale tillegg i kapittel 4 ble først gjort i lønnskjøringen for september. Det var derfor ikke foretatt noen kompensasjon for lønnsoppgjørene pr. utgangen av 2. tertial i år. Etter hvert som de ulike deler av årets lønnsoppgjør effektueres vil imidlertid virksomhetene bli kompensert for virkningene fra den sentrale lønnsreserven. Den sentrale lønnsreserven utgjør pr. utgangen av august i år 66,6 millioner kroner. Rådmannen foreslår i 2. tertialrapport at lønnsreserven nedjusteres med 6,6 millioner kroner som følge av forskjøvet virkningstidspunkt fra 1. mai til 1. september for de organisasjoner som deltok i skolestreiken. Ekstraordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen Drammen kommune er for 2014 tildelt kroner i ekstraordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen til følgende utviklingsprosjekter: P02: Godt møte (tidligere En dør inn ) Senter for oppvekst kr P07: Digitaliseringsstrategi kr Innvilgende tilskudd er tilført de aktuelle programområdene. De ekstraordinære skjønnsmidlene tilføres kommunen gjennom rammetilskuddet, som er økt tilsvarende. Driftskonsekvenser av IKT-investeringer Det er gjort uttrekk på til sammen 0,4 millioner kroner fra programområdene 05 Helse og omsorg, 12 Grunnskole og 14 Vann og avløp til finansiering av økte driftsutgifter som følge av IKT-investeringer i Midlene er tilført programområde 07 Ledelse, organisering og styring til dekning av økt eierbidrag til D-IKT. Midler til Kulturoasen Kr er tilført programområde 06 Kultur med finansiering fra disposisjonsfond (jfr. avsatte midler fra eldremiliarden ). Det vises til bystyrets vedtak i sak 83/2013 Kultur for eldre økt tilbud. Flytting av midler til lærlinger Det er flyttet kroner fra programområde 07 Ledelse, organisering og styring til programområde 05 Helse og omsorg som ledd i at koordinering og oppfølging av lærlinger innenfor helsefag er overtatt av sistnevnte. 1

66 Reguleringspremiens virkning på tilskudd til ikke-kommunale barnehager Det er på sentralt ansvar i budsjettet avsatt 16 millioner kroner for å kompensere for økt tilskudd til ikke kommunale barnehager som følge av reguleringspremien i de kommunale barnehagene. Midlene er tilført programområde 01 Barnehage. Ut fra foreløpige anslag for årets reguleringspremie i Drammen kommunale pensjonskasse, samt forslaget om at Drammen kommune dekker 20 millioner kroner av årets reguleringspremie med bruk av premiefond (jfr. omtale i del i hoveddokumentet) vurderes overført beløp å dekke merutgiftene i programområde 01 Barnehage. 2

67 Drammen bykasse driftsbudsjett 2014 tekniske justeringer i 2. tertial 3

68 Vedlegg 2 Drammen kommunes finansrapport pr. 2. tertial 2014

69 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014

70 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av bystyret Reglementet ble sist endret ved behandlingen av Drammen kommunes finansrapport for 2011 i bystyrets møte 19. juni Rådmannen har ikke vurdert det som aktuelt å fremme forslag til endringer i finansreglementet i denne omgang. Finansreglementet skal sikre at kommunene ikke påtar seg vesentlig finansiell risiko gjennom sin finansforvaltning. For Drammen kommune knytter den finansielle risikoen seg i hovedsak til gjeldsforvaltningen, ettersom kommunen for tiden ikke har plassering av finansielle aktiva. Lånefondets lånegjeld Drammen kommunes finansreglement gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes. Rådmannen skal forvalte gjeldsporteføljen med de rammer reglementet legger for størrelse på enkeltlån, rentebindingsstrategi for porteføljen og instrumenter som kan benyttes. Lånegjelden pr. 1. januar i år var på 4 969,5 mill. kroner. Som det fremgår av tabell 1 er Lånefondets gjeld ved utgangen av august i år økt til 5 070,3 mill. kroner. Dette tilsvarer en økning på 100,8 mill. kr, og fremkommer etter opptak av nye lån på 200 mill. kroner og avdragsbetalinger på 99,2 mill. kroner. Tabell 1. Lånegjeld pr (mill.i løpende kroner) Lånefondet Sum lånegjeld Lånefondets vedtatte låneramme for 2014 er på 727,1 mill. kroner, inklusiv de justeringer bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport Behovet for nye låneopptak vurderes fortløpende, avhengig i all hovedsak av fremdrift i investeringsprosjektene. Lån søkes tatt opp til markedets beste betingelser, og det innhentes konkurrerende tilbud i henhold til rammeavtale inngått med prekvalifiserte finansinstitusjoner, jfr. BTV Innkjøp 1. Nye rammeavtaler for kommunale låneopptak ble inngått med Kommunalbanken AS, KLP banken og DNB etter anbudsrunde våren Lånetilbudene vurderes også i forhold til prisene i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. 1 Innkjøpsforum for fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold 2

71 Det vil være behov for ytterligere låneopptak i løpet av høsten i størrelse 300 mill. kroner, og det anslås at lånegjelden ved årets utgang vil være om lag mill. kroner. Figur 1. Drammen kommune utvikling i lånegjeld Blant annet for å være sikret i forhold til refinansieringsrisiko, søkes det å spre låneporteføljen på ulike finansieringskilder. Drammen kommune har derfor lagt vekt på å kombinere tradisjonelle låneopptak gjennom KLP/Kommunekreditt og Kommunalbanken med bruk av markedene for sertifikat- og obligasjonslån. Tabellen nedenfor viser hvordan låneporteføljen fordeler seg på ulike låneinstitusjoner/lånetyper pr. utgangen av august og figur 2 viser utviklingen i hvordan lånene fordeler seg til de forskjellige låneinstitusjonene. Tabell 2. Fordeling långivere pr ( mill.kr) Låneinstitusjon KLP/kommunalkreditt Kommunalbanken Sertifikater Obligasjoner Sum Lånegjeld

72 Figur 2 Fordeling av långivere i prosent av total gjeld 40 % Lån fordelt på låneinstitusjon 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % Kommunalbanken KLP/kommunalkreditt Obligasjoner Sertifikater 5 % I reglementet ligger det en begrensning om at enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 15 % av den totale gjeldsporteføljen. Av en låneportefølje på mill. kroner innebærer dette at et enkeltlån ikke kan overstige 760 mill. kroner. Alle lånene i porteføljen ligger godt innenfor dette kravet. Det største lånet i porteføljen er et fastrentelån med 5 års rentebinding i KLP/Kommunekreditt på 400 mill. kroner. Lånefondet videreformidler de innlånte midlene til Drammen bykasse og de kommunale foretakene i henhold til budsjetterte forutsetninger. Det er bykassen, sammen med Drammen Eiendom KF som svarer for det meste av det budsjetterte lånebehovet. I 2014 I 2014 utgjør dette henholdsvis 37 og 62 prosent av Lånefondets utlån. Rentesikringsstrategi I henhold til kommunens finansreglement skal rentesikret andel av låneporteføljen ligge i intervallet prosent. Det legges opp til at kommunen i en normalsituasjon rentesikrer rundt 50 prosent av låneporteføljen. Rentesikringen har først og fremst som formål å sikre en deler av kommunens låneportefølje mot fremtidige renteøkninger. I tillegg kan det oppnås mulige rentegevinster på sikt. Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med finansrapporteringen. Som følge av at det generelle rentenivået har vært stabilt lavt, har rådmannen valgt å redusere andelen rentesikret gjeld fra 52,1 til 50,2 prosent i løpet av Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi, og vil etter rådmannens vurdering gi tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader, når det veies opp mot de merkostnader som i dagens markedssituasjon følger av å binde renten. 4

73 Som det fremgår av tabell og figur nedenfor har kommunens rentesikrede andel av låneporteføljen økt betydelig siden inngangen til 2011, hvor 38 prosent av porteføljen var rentesikret og har nå blitt noe redusert igjen i løpet av Tabell 3. Låneporteføljen andel rentesikring Andel Andel i % Andel Andel i % Andel Andel i % Andel Andel i % Andel Andel i % Faste rentebetingelser ,8 % ,0 % ,5 % ,1 % ,2 % Flytende rentebetingelser ,2 % ,0 % ,5 % ,9 % ,8 % Figur 3. Andel fast og flytende rente pr. 2. tertial ,0 % 60,0 % 50,0 % Utvikling i rentebindingsandel ,0 % 30,0 % 20,0 % Flytende rentebetingelser Faste rentebetingelser 10,0 % Det er også viktig at det er en god spredning i forfallene på rentesikringen. Figuren nedenfor viser forfallsstrukturen på rentebindingen pr. utgangen av august i år. Denne viser at det er en god spredning av rentebindingsforfallene over den kommende femtenårsperioden, med en viss overvekt av sikringer med forfall i intervallet 1-2 år, det vil si lån med sikring opp mot 3 år. 53% av sikringen er i intervallet 3 og opp til 10 år. Sikring ut over 10 år utgjør 7 prosent av porteføljen pr. august. Lånefondet har for tiden ingen rentesikringer ut over 15 år. 5

74 Figur 4. Forfallsstruktur rentesikring pr Forfallsstruktur på sikret gjeld 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % Sikringens levetid 10 % 5 % 0 % 1 år 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-10 år år Renteutviklingen i 2014 De korte rentene har variert noe gjennom året, men har holdt seg forholdsvis stabile med et noe høyere snitt i mai og juni. 3 måneders Nibor viser et gjennomsnitt på 1,73 prosent for per august. Norges bank valgte å holde styringsrenten uendret på siste rentemøte og signalet fra bankene er at den korte rentene vil holde seg forholdsvis stabile ut Slik markedssituasjonen har utviklet seg må det for tiden påregnes et marginpåslag i forhold til 3 måneders Nibor på om lag 0,25-0,50 prosent på Lånefondets innlån. Tabell 4 Renteutviklingen hittil i 2014 sammenlignet med årsgjennomsnitt for 2013 Renter i lånefondet og markedet Års gj.nitt tertial tertial 2014 Budsjetter flytende rente 2,70 % 2,45 % 2,45 % Gj.snittlig vektet flytende rente i lånefondet 2,16 % 1,90 % 1,70 % Gj.snittlig vektet rente i lånefondet 3,25 % 3,04 % 3,00 % 3 mnd. Nibor 1,75 % 1,70 % 1,73 % Styringsrente 1,50 % 1,50 % 1,50 % Lånefondet har forholdsvis mange låneposisjoner som har kortsiktig rentefastsettelser løpende gjennom året. Dette gjør at rentesvingninger spres ut i den kortsiktige låneporteføljen i varierende grad. Samtidig påvirker disse svingningene i samme grad rentefastsettelsene som 6

75 gjøres løpende i kommunens renteswapavtaler. Nedgang i den kortsiktige renten vil føre til økning i rentekostnaden knyttet til den delen av porteføljen som er sikret med renteswapper. Lånefondets kontantresultat I Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2014 på 2,45 prosent. Utvikling i den korte renten ligger fremdeles innenfor lånefondets renteforutsetninger. Refinansieringer gjennom nye emisjoner av sertifikater og rentejusteringer av obligasjonslån er så langt er gjort med kupongrente i intervallet 1,749 til 2,110 prosent. Låneopptak på 200 millioner kroner som ble gjort som et kortsiktig sertifikat ble tatt opp ultimo juni med en kupongrente på 1,8403 prosent. Det er også andre faktorer som påvirker Lånefondets kontantresultat enn utvikling i renten: Marginpåslagene, dvs. tillegg utover Nibor-renten. Tidspunkt for låneopptak Tidspunktene for utlån til Drammen Eiendom og Bykassen Utviklingen i den kortsiktige renten har vært noe stigende, men moderat og den er fremdeles godt innenfor budsjettrenten. Rådmannens anbefaling var i 1. tertial å redusere sikringsandelen i låneporteføljen i noen grad innenfor det handlingsrommet som ligger i finansreglementet. Dette synes fremdeles å være en god strategi. Det er samtidig stor interesse i markedet for å gjøre fastrenteavtaler med kommuner, og for tiden få kommuner som inngår avtaler med fast rente. Det er Rådmannens anbefaling at lånetilbud på obligasjonslån med løpetid opp mo 4-6 år også vurderes i forhold til flytende lånebetingelser. Lånefondets kontantoverskudd påvirkes av utlån i tillegg til rentebetingelsene på innlån. I 2014 har Drammen Eiendom KF tatt opp lavere lån enn budsjettert og også senere på året. Det samme gjelder Bykassen. Lånefondets renteinntekter ligger derfor betydelig under budsjett. Det gjør også Lånefondets rentekostnader. Forutsatt at rentenivået forblir stabilt ut 2014, er det rådmannens vurdering at Lånefondet vil oppnå et overskudd som er høyere enn revidert budsjett på 11,9 millioner kroner. Det er derimot knyttet usikkerhet til overskuddets størrelse, men det kan forventes et forbedret resultat som vil ligge i intervallet 1 til 3 millioner kroner. Bykassens finansbudsjett Utvikling i rentenivået påvirker også bykassens renteinntekter. Renteinntektene er styrt av innskuddsrenten og referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS. Det ansvarlige lånet renteberegnes basert på et snitt av 5 års statsobligasjonsrente de 2 siste to år og også medregnet inneværende år. Denne renten har vist en synkende tendens fra mai og gjennomsnitt per august er på 1,95 prosent. Renteinntekten fra dette lånet vil ligge under budsjett. 7

76 Renteinntekter for øvrig er avhengig av kommunens likviditet og innskudd - eventuelt trekk på driftskonto. Kommunens likviditet har vært varierende gjennom tertialet, men har i snitt vært positiv. Det er usikkerhet knyttet til bykassens finansregnskap fordi dette påvirkes av en rekke faktorer. Om Lånefondets kontantresultat forbedres som forventet, kan det også bli et forbedret resultat i bykassens finansbudsjett som kan ligge i intervallet 1,5 millioner til 3 millioner. Likviditetsutviklingen Som følge av stort akkumulert premieavvik har Drammen kommune gjennom flere år hatt en stram likviditet. Dette fører til at kommunen i perioder har negativ saldo (trekk) på konsernkontoen i Nordea 2, som er kommunens bankforbindelse. Utviklingen i saldo på kommunens konsernkonto gir et bilde av utviklingen i driftslikviditeten. Samtidig er også likviditeten påvirket av når lånefondet tar opp langsiktige lån. Som det fremgår av figuren nedenfor varierer kommunens driftslikviditet påvirket av låneopptak og også graden av byggelånstrekk som Drammen Eiendom KF til en hver tid gjør, avhengig av pågående investeringsprosjeker. Det ble tatt opp et langsiktig lån i Lånefondet i slutten av desember på 100 millioner kroner som påvirker likviditeten i første del av 1. tertial. Trekket på byggelånskonto rundt årsskiftet var marginalt lavere enn ikke utlånte midler i Lånefondet. Dette har gitt en styrking av likviditeten i starten av 2014 sammenlignet med 2013 hvor situasjonen var motsatt. Låneopptak i juni påvirker igjen likviditeten positivt. Det har ikke vært behov for å gjøre bruk av kommunens trekkrettighet i 2. tertial. Det er rådmannens vurdering at likviditetssituasjonen er under tilfredsstillende kontroll. Drammen kommune har ikke overskuddslikviditet. Kommunens bankavtale var ute på anbud i juni og Nordea ble gjenvalgt som kommunens bankforbindelse. 2 Drammen kommune har fornyet konsernkontoavtale med Nordea etter anbud på kommunens bankavtale juni Ny avtale inneholder en trekkrettighet på inntil 250 millioner kroner. Renten ved trekk på konsernkonto er 3 måneder Nibor pluss 65 basispunkter. Rente på innskudd er 3 måneder Nibor pluss 50 basispunkter 8

77 Mill. kroner Figur 5. Gjennomsnittssaldo pr. måned konsernkonto bank (mill. kr) Konsernkonto bank Gjennomsnitt pr. måned Oppsummering Risikoen på den samlede porteføljen er vurdert til å være lav. Utviklingen i de korte rentene er gunstigere enn lagt til grunn i budsjettet. Samtidig er det andre faktorer som påvirker rentekostnadene negativt. Samlet sett vurderes det å være mulighet for en lavere total finanskostnad enn budsjettert, men det er usikkerhet knyttet til forbedringens størrelse. Likviditetssituasjonen vurderes å være under tilfredsstillende kontroll 9

78 Vedlegg 3 Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport 2014

79 Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Styrebehandlet: 29. september 2014

80 Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL EIENDOMSDRIFT INNEKLIMA OG RADON EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD AV TOALETTER PÅ SKOLER RENHOLD BOLIGER KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE SALG AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER EIENDOMSPROSJEKTER FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER (PROSJEKT) Åskollen skole, utvidelse/ombygging Marienlyst stadion / Gamle Gress ny tribune Midlertidige skolepaviljonger Brandengen og Aronsløkka BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE (PROSJEKT) Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Konnerud Skole - oppgradering inneklima, fase Konnerud Skole - nybygg Kiøsterud skole - ombygging mottakselever Introduksjonssenteret Åslyveien 44 ombygging til 4 boenheter UTVIKLINGSPROSJEKTER Utvikling av Flerbrukshaller Brandengen skole, fremtidig utbygging Avsetning utbygging og rehabilitering av skoler (Fjell, flerbrukshall Fjell, Brandengen) Ombygging av sykehjem Drammen Helsehus Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig Drammen Kjøkken KF - nytt kjøkken Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020) Christian Bloms gate Schwartz gate Korsveien Rådhuset videreutvikling administrasjonsbygget Marienlyst - multifunksjonshall Papirbredden ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL DRIFTSBUDSJETT BUDSJETTJUSTERINGER I INVESTERINGSBUDSJETT RESULTATREGNSKAP PR BALANSE PR INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL tertial 2014 Side 2 av 16

81 Drammen Eiendom KF 1 INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Hovedbildet er at regnskapet er i tråd med budsjett med en omsetning i 2. tertial på kr. 343,7 mill. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 37,9 mill., som er kr. 0,3 mill. over budsjett. Det største avviket er knyttet til vedlikehold. Merforbruk på kr. 2, 1 mill. i forhold til budsjett skyldes økte kostnader til oppussing av boliger. Vi har hittil i år pusset opp 140 leiligheter innvendig i forbindelse med bytte av leietaker. Det er bekymringsfullt at slitasjen er stor i enkelte boliger, og at gjennomsnittlig beløp for oppussing i forbindelse med leieboerskift er økt fra kr ,- til ,- på relativt kort tid. Det er bokført salg av eiendom for kr. 18,8 mill. Fordelt med kr. 17,9 mill. på bolig (Leie til eie) og kr. 0,9 mill. på annen eiendom. Salgsmidlene benyttes til finansiering av nye investeringer. Prognosen for hele året er at resultatet vil være i samsvar med budsjett. 3 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varme, vann, sanitær, drift og vedlikehold av uteområder. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 2. tertial. 3.1 Inneklima og radon Helse- miljø og sikkerhet er det høyest prioriterte fokusområdet i vår eiendomsforvaltning. Det foretas derfor løpende kontroll av ulike risikoforhold knyttet til generell sikkerhet, brann, elektro, legionella, luftkvalitet, mulige forekomster av muggsopp og radon. Strålevernforskriften stiller strenge krav til hva som er akseptabel konsentrasjon av radon i skoler og barnehager. Radonverdiene skal være så lave som det er praktisk mulig å få til. De nye grenseverdiene slår fast at årsmiddelverdien skal være lavere enn 200 becquerel per kubikkmeter luft. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom nivået overstiger 100 becquerel. De nye forskriftene har skjerpet tertial 2014 Side 3 av 16

82 Drammen Eiendom KF kravene ved at grenseverdiene er redusert til det halve i forhold til tidligere forskrifter. Avvik på skoler og barnehager er utbedret og det står igjen å få nye målinger for å verifisere dette. For utleieboliger er det nå foretatt sporfilmmålinger i vinter og det er gjort tiltak. For å unngå å forstyre leietagere er mange av målingen gjort i kjeller med tanke på et er det bra der, er det bra i leilighet. Der verdiene har hvert over grenseverdi må det gjøres nye målinger i leiligheter og vurderes tiltak. 3.2 Ekstraordinært vedlikehold av toaletter på skoler DEKF hadde et meget godt resultat i 2013 med et overskudd på kr. 11,0 mill. over budsjett. I brukerundersøkelser skårer vi relativt svakt på elevenes opplevelse av toalettene på skolene. I 1. tertial ble det besluttet å benytte kr 4,0 mill. av fjorårets overskudd til vedlikehold rettet mot toaletter og garderober i skolene. Dette arbeidet er igangsatt. 3.3 Renhold Rammer for renhold DEKF kjøper på vegne av kommunen renholdstjenester for daglig renhold av ca kvm. gulvareal. Dette er regulert i fire rammeavtaler tre inngått med Elite Service Partner AS som dekker til sammen ca kvm. og en avtale inngått med AB Solutions Oslo AS for daglig renhold av et areal på ca kvm. I 2014 har vi ikke anbudskonkurranser på renhold. Drift Det har i 2014 ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester. DEKF har i mange år kjøpt kontroll med utførelsen av det daglige renhold fra en ekstern leverandør. Dette er nå endret ved at rådgiver for renhold hos DEKF utfører kontrollen sammen med kontrollører fra renholdsleverandørene. Kvalitetsoppfølging renhold Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom månedlige kvalitetskontroller i henhold til standarden INSTA800 med hver av leverandørene, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. INSTA800 kontroll Det har i 2. tertial vært gjennomført flere INSTA800 kontroller. I 2. tertial ble det ikke foretatt INSTA800 kontroll i juni og juli. Det falt 4 rom av totalt 285 rom som ble kontrollert i forhold til kontrollsystemet INSTA800. Dette gir en fallprosent på 1,40 %. Til sammenligning med 1. tertial 2014 falt 8 rom av totalt 494 rom som ble kontrollert i forhold til kontrollsystemet INSTA800 - en fallprosent på 1,82 %. Dette anser vi som tilfredsstillende resultater. Klager/Avvik Klager og avvik loggføres, og følges opp raskest mulig av DEKF som initierer tiltak fra renholdsleverandørene. Gjennom 2. tertial har bedriften mottatt relativt få skriftlige tertial 2014 Side 4 av 16

83 Drammen Eiendom KF klager fra brukerne. Ved å gjøre flere kontroller jevnlig, samt umiddelbar befaring ved avvik mener vi å ha en bra dialog og samarbeid med brukerne. Økonomiske resultater Det er utfakturert renholdstjenester for til sammen kr. 12,9 mill. i 2. tertial. Anskaffelseskostnaden utgjorde kr. 11,9 mill. Inntjeningen innen renhold vil bli benyttet til fortsatt å øke kvaliteten på renholdet. Det positive avviket skyldes i stor grad redusert bruk av eksterne konsulenter. Som følge av dette er det rom for økt innsats på renholdsområdet, samtidig som kommunens virksomheter ikke har blitt belastet med prisvekst i BOLIGER Som en del av ny boligsosial handlingsplan er det boligsosiale arbeidet omorganisert og konsentrert omkring en ny boligtjeneste. Boligtjenesten er organisert som et prosjekt til Det er etablert en ny ansvarsfordeling og forvaltningsrutine mellom Boligtjenesten og DEKF. Blant annet er 3 medarbeidere fra DEKF overført til prosjekt Boligtjenesten. Boligtjenesten og dens videre organisering skal evalueres og avklares i løpet av høsten Kostnadsdekkende Husleie Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger med virkning fra Leieprisene økte i gjennomsnitt med 26 %. Det blei 2013 inngått 370 nye leieavtaler med nye priser. Hittil i år ca På grunn av gradvis innfasing av nye kontrakter, er effekten på økningen av leieinntektene i 2014 beregnet til kr. 9,0 mill. Pr. 2. tertial ligger vi med et foreløpig avvik på kr. 0,4 mill. Den beregnede økte inntekten er forutsatt benyttet til økt kvalitet på vedlikehold av boligmassen med kr. 2,0 mill, samt overføringer via eieruttak for å kompensere økte kostnader til økonomisk sosialhjelp med kr. 7,0 mill. Kostnadsdekkende husleie skal følge utvikling i eiendomsverdier og rentenivå. Ved beregning av nytt leienivå for 2014 viste det seg at modellen kunne gi en utilsiktet stor økning. For 2014 er derfor leienivået basert på en videreføring fra 2013, korrigert med KPI. Det vil inn mot økonomiplan bli gjort en gjennomgang av modellen for kostnadsdekkende husleie. 4.2 Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. DEKF deltar i prosjektet Fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. I økonomiplanen er det lagt grunn salg av boliger for 10,0 mill. Hittil i år er 14 borettslagsleiligheter solgt til kr. 17,5 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 4 leiligheter til kr. 4,0 mill tertial 2014 Side 5 av 16

84 Drammen Eiendom KF Til sammen 21,5 mill. Det er forventet salg i året på nærmere kr. 30 mill. Økningen benyttes til finansiering av kjøp av boliger. 4.3 Kjøp av boliger Det ble opprinnelig avsatt kr. 20 mill. til anskaffelse av boliger i I revidert budsjett ble rammen økt med ytterligere kr. 20 mill. blant annet for å erstatte innleide boliger som ønskes avviklet. Av investeringsregnskapet fremgår at det pr. 2. tertial er kjøpt boliger for kr. 21,6 mill. 6 boliger er innkjøpt i 2014 for til sammen kr. 13,6 mill., mens det resterende er oppgjør for boliger innkjøpt i 2013, men overtatt i Av rest disponible midlene til kjøp av bolig på kr. 27,9 mill. er det inngått avtale om kjøp av ytterligere 3 bolig til kr. 7,7 mill. Rest disponible midler for kjøp av boliger i 2014 er 20,2 mill. som vil bli benyttet i 3. tertial. 5 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2014 er det bokført nye investeringer i nybygg for kr. 234,1 mill. 5.1 Ferdigstilte Byggeprosjekter (Prosjekt) Åskollen skole, utvidelse/ombygging Prosjektet omfatter bygging av ca m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse og riving av det eldste skolebygget. Nybygget ble ferdigstilt i februar 2014 og bygget er blitt tatt i bruk fra mars Dette er i tråd med tidligere varslet fremdrift og prosjektet er blitt gjennomført innenfor avsatt budsjettramme. Gjenstående arbeider ved de øvrige paviljonger er igangsatt før sommeren og ferdigstilles i løpet avhøsten Total investeringsramme for byggeprosjektet er kr. 95,0 mill. Separat avsetning på kr. 5,0 mill. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten Marienlyst stadion / Gamle Gress ny tribune Ny sittetribune ble ferdigstilt 18. Juli, slik at stadion nå tilfredsstiller kravene til spill i Champions League mht. krav til antall sitteplasser (minimum 8000). Den nye tribunen omfatter ca nye sitteplasser, men kan også brukes som ståplasser og har da en kapasitet på 2300 plasser. Prosjektet har en avsatt investeringsramme på kr. 21,0 mill. I investeringsrammen ligger også tak over ny sittetribune (forutsatt ferdigstilt før sesongstart 2015) og toalettanlegg (planlagt gjennomført i 2015 eller 2016). Det ble varslet i 1. tertial at selve tribunen som var estimert til ca. kr. 10,0 mill vil ha en merkostnad på ca. 20 % pga. kvalitetsøkninger som er valgt og kompleksiteten i prosjektering og gjennomføring (stadion i drift, stramme tidsrammer, begrenset anleggsareal og krevende grunnforhold). Innhentede priser på takkonstruksjon viser at investeringsrammen vil medgå i sin helhet til disse tiltakene, og at finansiering tertial 2014 Side 6 av 16

85 Drammen Eiendom KF av toalettanlegg må avklares i revidert årsbudsjett 2015 eller frem mot ØKP Det er forutsatt at kr. 1,0 mill. av investeringsrammen skulle benyttes av virksomhet VNI til inventar/utstyr. Det beløpet foreslås tilbakeført bykassen for disponering av VNI Midlertidige skolepaviljonger Brandengen og Aronsløkka Innleie av midlertidige skolemoduler for 1. trinn (4 klasserom) og SFO i Skolehagen på Brandengen skole, til sammen 520m², ble iverksatt sommeren 2014 for å møte umiddelbart plassbehov høsten På Aronsløkka er det oppført et modulbygg for 4. trinn på 460m² med 3 klasserom, SFO og rom tilpasset en elev med særskilte behov. Husleie for hver av paviljongene er beregnet til kr. 1,7 mill. på årsbasis som innarbeides i revidert budsjett. 5.2 Byggeprosjekter under utførelse (Prosjekt) Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Nye Frydenhaug skole skulle vært ferdig til overtakelse , men er 1 måned forsinket, og overtas i stedet Skolen flytter inn i de nye lokalene Nybygget har et bruttoareal på ca m² og gjennomføres innenfor vedtatt investeringsramme på kr. 261,1 mill. Av dette utgjør kr. 10,0 mill. investeringer i inventar/utstyr som disponeres av Frydenhaug skole. Frydenhaug skole er et FutureBuilt-prosjekt Konnerud Skole - oppgradering inneklima, fase 2 Høsten 2012 ble det oppdaget inneklima og muggsopp problemer ved skolen. Saneringstiltak ble umiddelbart igangsatt og arbeidene ble gjennomført i flere trinn i løpet av det siste året. Første etappe (Fase 1) omfattet utbedring av drenerings- og overvannsledninger samt enkelte tiltak ved 1964-bygget (innvendig oppgradering av overflater i 2.etg. og av yttervegger i 1.etg., samt kontrollert avfukting i underetasje). Bevilget investeringsramme er 10,0 mill. kr. Fase 2 innehold gjennomføring av komplett tilstandsanalyse av skolens bygningsmasse samt rehabilitering av skolens hovedbygg. Bygningsmessige tiltak ble igangsatt før sommerferien og hovedandelen av arbeidene ble ferdigstilt før skolestart august Bevilget investeringsramme er 25,0 mill. kr. ekskl. inventar og utstyr. Neste trinn (fase 3) i forhold til rehabiliteringen av Konnerud skole vil inkludere 1934/ 54 byggene. Tiltakene vil omtales i forbindelse med ØKP tertial 2014 Side 7 av 16

86 Drammen Eiendom KF Konnerud Skole - nybygg Konnerud skole har hatt behov for flere undervisningsarealer og bygging av en ny skolepaviljong ble besluttet i forbindelse med 2. tertial Bygget skal tilby undervisningsarealer for 2. klassetrinn, til sammen 6 klasser med tilhørende grupperom og garderobe-/toalettfasiliteter. Etter gjennomført anbudskonkurranse ble Veidekke Entreprenør AS kontrahert som leverandør av nybygget. Arbeidene startet i løpet av vinteren 2014 og ferdigstillelse forventes til høstferien 2014 innenfor vedtatt investeringsramme på kr. 33,0 mill. (inkl. mva). Separat avsetning på kr. 2,0 mill. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten i forbindelse med ØKP Kiøsterud skole - ombygging mottakselever På Kiøsterud skole er underetasjen i administrasjonsfløyen ominnredet til lærerarbeidsplasser slik at dagens arbeidsplasser kan tas i bruk til undervisningsarealer. Entreprenør ble engasjert etter åpen tilbudskonkurranse. Byggearbeidene startet 15.mars og både klasserom og lærerarbeidsplasser sto ferdig til skolestart Tiltaket gir 2 store klasserom + grupperom for mottaksklassene. Skolen har fått moderne lærerarbeidsplasser iht. Arbeidstilsynets krav, i tillegg til egne garderober, toaletter etc. Arbeidene omfatter full teknisk oppgradering med ventilasjon, vann/avløp og elektrisk. Trappeforbindelse mellom lærerarbeidsplasser og personalrom pågår og forventes ferdig innen november Arbeidene gjennomføres innenfor investeringsrammen på kr. 9,0 mill Introduksjonssenteret Oppgradering av Introduksjonssenteret er gjennomført i faser. Fase 3, som er siste fase og som oppfatter oppgradering av gjenstående klasserom/ studiesal og vindusutskifting mv. er påbegynt februar Klasserom/studiesal ble ferdig for bruk august Ferdigstillelse av vindusutskifting og øvrige gjenstående tiltak skjer innen utgangen av Den pågående rehabiliteringen og oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på ca. kr. 60,0 mill. (inkl. mva), hvorav fase 3 utgjør ca. kr. 14,6 mill (inkl. mva) Åslyveien 44 ombygging til 4 boenheter Etter byggearbeider våren 2014 sto det tidligere forsamlingshuset for Åssiden Sanitetsforening ferdig , ombygd til 4 utleieboliger. Leilighetene er relativt store (65-90m²), er oppgradert iht. nye tekniske krav og fremstår nå som attraktive familieleiligheter med gode utearealer tertial 2014 Side 8 av 16

87 Drammen Eiendom KF 5.3 Utviklingsprosjekter Utvikling av Flerbrukshaller Bystyret har satt fokus etablering av flerbrukshaller knyttet til Fjell, Øren og Brandengen skole. Drammen Eiendom KF har i 2. tertial arbeidet med prosjektutvikling og klarlegging av både arealmessige, tekniske og reguleringsmessige forhold på de ulike prosjektene. Det er et mål å komme raskest mulig i gang med byggearbeidene på minst en hall i 2015, samt å bygge rimeligere flerbrukshaller Brandengen skole, fremtidig utbygging Det er et behov for utvidelse av Brandengen skole for å møte veksten i elevtallet. DEKF har våren 2014 arbeidet med en mulighetsstudie og forslag til reguleringsplan for området nord for Iver Holters gate som sendes til behandling hos kommunen høsten Utvidelsen er krevende både pga. trafikk, regulering og tomteforhold. Utbyggingen krever nye tomtearealer og DEKF jobber målrettet med dette. Forutsatt tomteerverv og godkjenning av reguleringsplan vil DEKF jobbe videre med prosjektering av ny flerbrukshall på Brandengen Avsetning utbygging og rehabilitering av skoler (Fjell, flerbrukshall Fjell, Brandengen) Det er avsatt kr. 8,0 mill. i 2013, kr. 40,0 mill. i 2014, kr. 102,0 mill. i 2015 og kr 100,0 i 2016 til utvikling av disse skoleanleggene. Det jobbes fortsatt for en nærmere avklaring av lokalisering. Endelig beløpsfordeling av de foreløpige avsetningene mellom Fjell og Brandengen krever derfor ytterligere bearbeiding inn mot ØKP Ombygging av sykehjem For å øke og sikre bedre utnyttelse av kapasiteten i driften ble det i revidert budsjett 2013 gjort en avsetning på kr. 10,0 mill. til ombygging av avdelinger på flere sykehjem. Det tas sikte på å gjennomføre ombyggingsarbeidene høsten Mot slutten av året har man hatt stor fokus på prosjektering og byggesaksbehandling for tiltaket. Det er ønskelig med raskest mulig ferdigstillelse av arbeidene Drammen Helsehus Det er i ØKP avsatt en samlet investeringsramme på kr. 209,0 mill. (inkl. mva) for å utvide og videreutvikle Drammen Helsehus. I 2013 og 2014 er det igangsatt og blir gjennomført mindre om- og tilbygginger av eksisterende bygningsmasse innenfor en ramme på kr. 11 mill tertial 2014 Side 9 av 16

88 Drammen Eiendom KF Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig Det er i revidert årsbudsjett 2013 vedtatt full utbygging av en ny 2. etasje innenfor en ramme på kr. 37,0 mill. Konkurranseutsetting av entrepriseoppdrageter gjennomført i løpet av sommer 2014 og innleveringsfrist er uke 39. Bystyret vedtok i revidert årsbudsjett at det skal foretas full utbygging, ny 2.etasje innefor en økonomisk ramme på kr. 38,3 mill. Dette fordeler seg på kr. 4,0 mill. i 2013, kr. 20,0 (5 + 15) mill. i 2014 og kr. 14,3 mill. i 2015, korrigert i forhold til prosjektets status og forventet fremdrift. Investeringen er korrigert med byggekostnadsindeks Drammen Kjøkken KF - nytt kjøkken Det er gjennomført konkurranse for totalentreprise og Asker Entreprenør AS er tildelt oppdraget. Planlagt byggestart oktober/november 2014 med ferdigstillelse oktober Nybygget har en investeringsramme på kr. 75,0 mill., inklusiv tomtekjøp. Tomten har adresse Tømmerkrana 16, og nytt sentralkjøkken har et brutto areal på ca m², fordelt på ca m² produksjonskjøkken i 1.etasje og ca. 500 m² administrasjonsarealer i 2. etasje Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020) Tomt knyttet til ny flerbrukshall ved Fjell skole vil kunne berøre to eksisterende barnehager, og således utløse behov for bygging av en ny større barnehage. Foreløpige vurderinger tilsier et investeringsbehov på ca. kr. 50,0 mill. (inkl. mva), hvorav kr. 1,0 mill. er avsatt til planlegging/prosjektering i Arbeid for avklaring av lokalisering og premisser for reguleringssaken er igangsatt Christian Bloms gate Bygningen med 8 boenheter ble totalskadet i brann i DEKF har kommet til enighet med forsikringsselskapet om en erstatningssum på ca. kr. 9,5 mill. og har til hensikt å bygge opp nye boliger på tomta. For å kunne realisere byggetrinn 1 med 10 boliger iht. nye krav er det avsatt kr. 10,0 mill. i investeringsmidler i tillegg til forsikringssummen. DEKF har inngått kontrakt med entreprenør om bygging etter avholdt konkurranse. Det knytter seg noe usikkerhet til godkjenning av søknaden når det gjelder støyverdier på tomta. Forutsatt godkjenning vil byggearbeidene kunne starte Schwartz gate 20 DEKF har kjøpt eiendommen Schwartz gate 20 med overtakelse Bygården med 6 leiligheter skal totalrehabiliteres med nye tekniske anlegg, fasader osv. Prosjektering er utført og byggesøknad godkjent Konkurranse om entreprise avholdes i september 2014 med sikte på byggearbeider fra okt og ferdigstillelse innen april tertial 2014 Side 10 av 16

89 Drammen Eiendom KF Korsveien 68 Eiendommen ble totalskadet i brann sommeren DEKF har kommet til enighet med forsikringsselskapet om et avtalt kontantoppgjør, da det ikke er hensiktsmessig å gjenoppføre nøyaktig den samme bygningen som sto der på skadetidspunktet. DEKF utreder mulig bruk av eiendommen til leiligheter/bofellesskap med noe fellesarealer Rådhuset videreutvikling administrasjonsbygget Prosjekteringsmessig arbeid med videreutvikling av rådhuset som møteplass er igangsatt i 2. tertial. Rådhusets publikumsmottak i inngangsetasje og mellometasje skal videreutvikles som felles møteplass for innbyggere og ansatte. Det planlegges nytt møteromssenter, moderne cafèløsning, som også vil bli rådhusets kantine. Dagens kantineareal planlegges ombygd til kontorformål. Investeringsramme er kr. 17,0 mill (inkl. mva) eks. inventar/utstyr, og byggestart planlegges høst 2014 med ferdigstillelse vår/sommer Marienlyst - multifunksjonshall Det er i 2. tertial vedtatt etablering av ny multifunksjonshall på Marienlyst, basert på å beholde eksisterende Drammenshall og videreutvikling med ny tvillinghall mot vest. DEKF vil ivareta byggherrefunksjonen i det videre arbeidet, i første omgang ivaretakelse av multifunksjonshallens interesser i reguleringsplanarbeidet som igangsettes for utvikling av Marienlystområdet. Det er avsatt kr. 1 mill. til prosjektering i revidert årsbudsjett Det er igangsatt arbeid med reguleringsmessige avklaringer, samt forberedelser for mulighetsstudier og programmeringsarbeid Papirbredden 3 Drammen Eiendom KF eier på vegne av Drammen Kommune 40% av Papirbredden Eiendom AS. Selskapet vedtok i 2. tertial igangsetting av bygging av Papirbredden 3. Bygget føres opp over parkeringskjeller mellom Papirbredden 2 og NAV-bygget. Bygget som er på ca m2 skal blant annet huse Husbanken, og stå ferdig i september tertial 2014 Side 11 av 16

90 Drammen Eiendom KF 6 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 38 ansatte i bedriften; 12 kvinner og 26 menn. Foretaket har hittil i 2014 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker. Sykefraværet viser en positiv utvikling i forhold til ,71 % i 2. kvartal 2014, mot 6,66 % i Sykefravær kvartal 2014 Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 8,98 % 2,62 % 0,06 % 2,69 % Menn 5,86 % 1,87 % 3,67 % 5,54 % Samlet 6,66 % 2,09 % 2,62 % 4,71 % Det har vært avholdt 7 styremøter hvor det er behandlet 50 saker. 7 JUSTERING AV BUDSJETT 2. tertial Driftsbudsjett 2014 Driftsresultatet for 2. tertial er i hovedsak i henhold til budsjett. Det forelås derfor ingen endringer pr. 2. tertial. 7.2 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett 2014 Det foreslås ingen endringer i investeringsbudsjettet pr. 2.tertial tertial 2014 Side 12 av 16

91 Drammen Eiendom KF 7.3 Resultatregnskap pr Agresso budsjett Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2014 DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,77 % Eksterne leieinntekter ,25 % Leieinntekt boliger ,69 % Salg renholdstjenester ,80 % Tilskudd ,00 % Andre Inntekter ,54 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,41 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,38 % Administrasjonskostnader ,76 % Innleiekostnader ,79 % Innkjøp renhold ,50 % Eiendomsdrift ,13 % Vedlikehold ,88 % Tap på fordringer (7830, 7831) ,41 % Avskrivninger ,02 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,00 % DRIFTSRESULTAT ,87 % Finansinntekter ,78 % Finansutgifter ,45 % SUM FINANS ,71 % RESULTAT før Eiendomssalg ,68 % Inntekter fra salg av eiendom ,19 % Bokført verdi solgte eiendommer ,00 % Kostnader ved salg av eiendommer ,00 % RESULTAT SALG EIENDOM ,19 % Brann/Forsikringsoppgjør ,00 % NETTO RESULTAT ,99 % tertial 2014 Side 13 av 16

92 Drammen Eiendom KF 7.4 Balanse pr EIENDELER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL I PERIODEN RESULTAT I PERIODEN EIERUTTAK I PERIODEN SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD INVESTERINGSTILSKUDD 0 0 KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL tertial 2014 Side 14 av 16

93 Drammen Eiendom KF 7.5 Investeringsregnskap 2. tertial 2014 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr. Beløp pr. Revidert Påløpt i budsjett Rest i kr Fjellhagen, erstatningsbarnehage Strømsø BH - utvidelse Kobbervik gård - etablering av barnehage Fjell Barnehage,gjenoppbygning etter brann SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr SUM Oppgr. bygningsm., Barnehager SUM Disponible midler Barnehager - Oppgr. bygningsm Barnehage - SUM Ny barnebolig - utvidelse Oppvekst - SUM Drammen Helsehus Schwartz gate 18, boliger for demente Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede Omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser Blichsgt. BL, Blichsgate 1 nr. 45 (kjøp omsorgsbolig) SUM Kjøp av omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser Ombygging institusjonsbygg Fjell BSS, tilbygg ny sykehjemsplass SUM Disponible midler ombygging institusjonsbygg SUM 05 Helse og omsorg - Disponibelt SUM Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen Helse og omsorg - SUM Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning Marienlyst stadion - ny sittetribune Klokkesvingen Harmonien, oppgradering Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg SUM 06 Kultur og fritid - Disponibelt SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Kultur og fritid - SUM Rådhuset - videre utvikling Rådhuset - servicetorg mv SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Ledelse, organisasjon mv. - SUM Rehabilitering av utebadet Marienlyst Drammensbadet, garantiarbeider Blichsgate P-hus Samferdsel og fellesarealer - SUM tertial 2014 Side 15 av 16

94 Drammen Eiendom KF Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2014 Beløp pr Revidert budsjett Rest i kr Aronsløkka skole - modulbygg Kjøsterud skole - ombygging mottakselever Konnerud skole Nybygg Konnerud skole - sanering og oppgradering inneklima Inneklima skolebygg Sikring av skolebygg Brandenga skole - fremtidig utbygging Brandengen skole - EU-prosjekt Åskollen skole, utvidelse/ombygging Svensedammen skole,utbygging/ombygging Frydenhaug skole, nybygg Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad Galterud skole, flerbrukshall Skoger skole - garantiarbeider Marienlyst Skole - garantiarbeider SUM 12 Skole - Disponibelt SUM TOTALT Oppgradering av skolebygg Skole - SUM Holmestrandsv. 132 A, prosj. og etablering 4 modulhus Stiboltsgate, rehabilitering Christian Blomsgate ombygging Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Skogliveien 31, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Introduksjonssenteret - Innvendig oppgr., vindusutskiftning Introduksjonssenteret, oppgrad. klasserom Introduksjonssenteret - fase 1, rest garantitid Sosiale tjenester - Disponibelt SUM Kjøp av boliger (+ restarbeider) SUM Disponible midler kjøp boliger SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen Sosiale tjenester - SUM SUM Enøk-tiltak SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Teknisk investeringsramme - SUM Drammen kjøkken - Ny lokalisering Drammen Havn, logistikkbygg - utredning (1 mill) Austadgata 47 - oppgradering, oppsett vegger Barskaug, kjøp av garderobebygg Werglandsgate 10, tilrettelegg VVHF(MK=1) Buskerudveien 17 - ombygging SUM Disponible midler - Generell investeringsramme Generell investeringsramme - SUM Rådhuset - Inng. kjøkken 2. etg, Brann-elektro mynd.krav Rådhuset - oppgradering toaletter Rådhuset - kjøling 1972 bygg,ventiler varmeanlegg SUM Finansiert eksternt TOTALT tertial 2014 Side 16 av 16

95 Vedlegg 4 Drammen Drift KF 2. tertialrapport 2014

96 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial 2014 Drammen, 23. september 2014

97 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial Økonomi Per 2. tertial 2014 Ved utgangen av 2. tertial har foretaket et overskudd på kr 2,4 mill. Dette er ca kr 2,7 mill bedre enn budsjettert underskudd på kr 0,3 mill. Selv om omsetningen har vært noe lavere enn budsjettert, har økt kostnadseffektivitet sørget for at lønnsomheten i prosjektene vært høyere enn forventet. Prognose 2014 Etter et godt 1. tertial, har foretaket har hatt ett 2. tertial noe dårligere enn forventet. Samtidig går foretaket inn i et tertial hvor det er usikkerhet knyttet til omsetning og inntjening som følge av sesongvariasjoner og klimatiske forhold. Året sett under ett og forventninger for 3. tertial gjør at foretaket vil anslå et overskudd på kr 2,8 mill. for Dette er kr 1,3 mill. over budsjett. Forutsetninger Omsetning i 3. tertial viderefører trenden gjennom året og forutsettes å ende 5,8% under budsjett. Varekjøp har ligget 19% under budsjett hittil i år. For resten av året forventes det en økning slik at varekjøp sett året under ett forutsettes å ende på 10% under budsjett. Personalkostnader har gjennom året vært noe lavere enn budsjett, og forutsettes å ende 10% under budsjett. Posten andre tilvirknings- og administrasjonskostnader opprettholdes som budsjettert, mens posten for finansposter reduseres med 30% sett året under ett. 2. Kvalitet / HMS Kvalitet Foretaket er sertifisert i henhold til standardene ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (eksternt miljø) og OHSAS18000 (arbeidsmiljø). Det har ikke vært registrert alvorlige hendelser og avvik i perioden. HMS Foretaket bedriver en virksomhet med vesentlig risiko for personskader og legger derfor stor vekt på HMS-området. Foretaket hadde våren 2014 en alvorlig ulykke i forbindelse med graving i Sande kommune, hvor en innleid medarbeider ble alvorlig skadet som følge av ras i en grøft. Foretaket har hatt rutinemessig dialog med Arbeidstilsynet og Politiet og fått pålegg fra Arbeidstilsynet om revidering av arbeidsinstruks og plan for gravearbeider og forholdsregler mot ras. Begge pålegg er oppfylt og saken er nå avsluttet fra Arbeidstilsynets side. Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og foretaket avholder månedlige allmøter hvor et av de viktige punktene på dagsorden er HMS for å unngå uønskede hendelser og ulykker. Foretaket har ved utgangen av 2.kvartal 45 ansatte og et samlet sykefravær på 9,2 %. Sammenlignet med 2. kvartal i 2014 er det en oppgang på 4,7 prosentpoeng. Sammenlignet med sykefravær for hele 2013 er sykefraværet 7,2 prosentpoeng høyere. Økningen skyldes i hovedsak økt langtidsfravær som følge av slitasjeskader og kronisk sykdom. 2

98 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial dager 4-16 dager Over 16 dager Totalt fravær 2 kvartal ,34 1,86 6,99 9,19 2 kvartal ,67 0,16 3,64 4,47 Oppfølging av sykefravær har vært i henhold til gjeldende IA mål: Tett oppfølging av de syke fra første fraværsdag nærmeste leder Ved sykmelding gjennomføres en samtale etter 4 uker nærmeste leder og spesialkonsulent. Oppfølgingssamtale etter 8 uker nærmeste leder, spesialkonsulent og en representant fra Synergi Helse Det rapporteres til NAV gjennom hele prosessen. Det søkes tilretteleggingstilskudd fra NAV for ansatte som er, eller har vært, langtidssykmeldte. I tillegg har det blitt innvilget fritak for egenmeldingsperioden for flere som har tilbakevendende plager. Foretaket har også fått tilretteleggingstilskudd for å dekke innkjøp av utstyr for å forebygge helseplager. 3. Resultatregnskap Driftsinntekter Resultatregnskap per august 2014 Hittil i år 2014 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik % Budsjett Prognose , Varekjøp , Personalkostnader , Andre tilvirknings-, salgs- og adm. kostn , Driftskostnader , Driftsresultat , Finansposter , Resultat

99 Vedlegg 5 Drammen Kjøkken KF 2. tertialrapport 2014

100 SAK 29/14 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2014 Styrebehandlet 18.september 2014 Side 1 av 11 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

101 Innhold 1. Økonomi Personale HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring Mengdetall Internkontroll - systemer Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF Side 2 av 11 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

102 1. Økonomi Regnskapet viser et overskudd på kr ,- og et overskudd i forhold til periodisert budsjett på kr ,- Budsjettet er satt opp med bakgrunn i regnskapstall for Budsjettet for foretaket er i 2014 splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder: Kafeteria Internsalg Hjemmeboende Ekstern catering Ekstern kafeteria Intern catering Utdrag fra tildelingsbrev for 2014: Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del I forhold til budsjettvedtaket for 2014 presiseres følgende forutsetninger: Bidrag fra Drammen bykasse er for 2014 satt til kroner til subsidiering av kafeteriadriften, og kroner til dekning av renter/avdrag. Tilskuddet til kafeteriadriften er justert med kommunal deflator på 3% i forhold til 2013, mens tilskuddet til renter og avdrag tilsvarer faktisk betaling til Lånefondet i Prisene for interne leveranser til helse- og omsorgstjenestene for 2014 tilpasses i forhold til de forhandlinger som partene har gjennomført. Øvrige priser kan økes i samsvar med kommunal deflator med inntil 3% i Eieruttaket i 2014 er satt til kr tilsvarende nivå 2013 tillagt deflator på 3,0%. Det er foreløpig lagt opp til videreføring av eieruttaket på samme nivå (2014- kroner) i resten av planperioden Dette må imidlertid vurderes nærmere ved overgangen til nytt driftskonsept i siste del av planperioden. Drammen Kjøkken KF har ved inngangen til 2014 en gjeld på kroner ,- til Drammen kommunes lånefond. Renten på foretakets lån videreføres med 3,5% i For 2014 utgjør renteutgifter kroner 1469,.- og avdrag kroner ,-. Side 3 av 11 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

103 Månedsrapport totalt Side 4 av 11 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

104 Månedsrapport pr ansvar Side 5 av 11 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

105 Kommentarer: I forhold til periodisert budsjett. * Inntekter: - Kafeteria (ansvar 110): inntekter fra 7 interne kafeteriaer. Driftstilskudd 2014 er på kr ,- Driftstilskudd er redusert med 2 millioner kroner i 2009 og ytterligere 1 million kroner i 2010 og har medført at 2 kafeteriaer er ubetjent. I tillegg er 2 kafeteria ubetjent ca 2 dager pr uke. Dette er de kafeteriaene med lavest omsetning de siste år. Kafeteriainntekter viser et underskudd på kr ,-. - Internsalg (ansvar 120): Dette er inntekter av salg til institusjonstjenesten i Drammen kommune og omfatter à konto - fakturerte døgnporsjoner i forhold til normerte sengeplasser. Internsalg viser et overskudd på kr ,- - Hjemmeboende (ansvar 130): Alle inntekter knyttet til matlevering til hjemmeboende som har vedtak om levering av varm middag. Dette faktureres gjennom Gerica (samlefaktura for hjemmetjenester) og overføres til Drammen Kjøkken KF en gang pr. mnd. Salg til hjemmeboende viser et underskudd på kr.4 000,-. - Ekstern catering:(ansvar 140): Salg til eksterne kunder har hatt en jevn stigning de siste år. Eksternsalg viser store variasjoner etter årstid. Underskudd på kr ,-. - Kafeteria ekstern:(ansvar 150): Viser et overskudd på kr ,-. - Intern catering:(ansvar 160): Underskudd på kr ,- Skyldes noe mindre møtevirksomhet med matlevering internt i kommunen. * Resultat: På linje med inntektsposter er også alle utgiftsposter splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder for å gi en riktig oversikt over resultat knyttet til hvert enkelt ansvarsområde. - Kafeteria: har et resultat på kr ,- i underskudd. Dette skyldes en generell nedgang i salg og spesielt på salg av kald mat. Salg av middag er noenlunde stabil i forhold til forrige år. - Internsalg: har et resultat på kr ,- i overskudd. - Hjemmeboende: har et resultat på kr ,- i overskudd. Resultatet fremkommer som en synergieffekt i forhold til billigere engangsutstyr og en generell prisstigning. - Ekstern catering: har et resultat kr ,- i underskudd. - Ekstern kafeteria: har et resultat på kr ,- i overskudd. - Intern catering: har et resultat på kr ,- i overskudd. Side 6 av 11 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

106 - Varekostnader: Dette er en post som står i forhold til all aktivitet på inntektssiden. Økte utgifter i denne posten skal gjenspeiles ved en positiv tendens i inntekter. Posten viser et overskudd på kr ,- og må ses i sammenheng med underskudd i salgsinntekter. - Personale: Totale personalkostnader viser et overskudd på kr ,- Dette skyldes økt bruk av vikarbyråer, som er en konsekvens av organisasjonsendringen som kommer ved nye produksjonslokaler. - Engangsutstyr: Posten viser et underskudd kr.8 000,-. - Strøm/husleie: Postene justeres med kommunal deflator og skal være et nullspill i forhold til budsjett og fakturert beløp. Postene viser et overskudd på kr ,-. - Transport: Overskudd er på kr ,-. - Andre utgifter: er knyttet til rammeavtaler med leverandører. Non - food, transport, vedlikehold av utstyr, datautstyr, forsikringer, vikarbyrå, mv. Underskudd på kr ,- Dette skyldes økt bruk av vikarbyråer, som er en konsekvens av organisasjonsendringen som kommer ved nye produksjonslokaler. 2. Personale SYKEFRAVÆR 2. KVARTAL 2014 Sykefraværsprosenten for 2.kvartal i 2013 var 16,90 %. Sykefraværsprosenten for 2.kvartal i 2014 var 7,61 % Nedgang i sykefravær fra 1.tertial på 15,54% til 7,61% i 2. tertial utgjør en nedgang på 7,93%. Dette gir et foreløpig gjennomsnitt på ca 11,5% Totalt sykefravær på 7,61 % for 2.kvartal 2014 fordeler seg slik: - Sykemelding fra lege 82,7 % - Egenmeldt fravær 17,3 % - Andre permisjoner 0,0 dager - Barns sykdom 1,8 dager * Fravær utover 8 uker utgjør 39,3 % av legemeldt fravær. * Fravær utover 16 dager (arbeidsgiverperioden) utgjør 61 % av samlet fravær. Personale med langtidssykemeldinger har i stor grad kommet tilbake i arbeid. Det er i denne sammenheng avholdt oppfølgingssamtaler og dialogmøter i samarbeid med lege, Synergi Helse og Nav. Drammen Kjøkken KF gjennomfører tett oppfølging av den enkelte i sykmeldingsperioden i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse) og NAV Arbeidslivssenter ved behov. Tilrettelagt arbeid med gradert sykemelding har gitt gode resultater og gjennomføres når dette er mulig. Sammenstiling sykefravær pr kvartal : Side 7 av 11 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

107 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 16,9 16,4 15,4 14,2 14,5 12,1 10,5 7,7 7,6 7,4 7,7 7,4 5,8 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum pr år 2012 i % 2013 i % 2014 i % Fast ansatt personales gjennomsnittsalder ved foretaket er ca 50 år. Sammen med høy gjennomsnittsalder og lokalenes lite hensiktsmessige fysiske utforming kan dette også antas å være en medvirkende årsak til sykefravær blant de ansatte i Drammen Kjøkken KF. Se for øvrig HMS rapporten. Det er utarbeidet handlingsplan for bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse) sitt arbeid i foretaket. Handlingsplanen bygger på forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (FOR nr 1173.) og omhandler blant annet å forebygge og forhindre påvirkninger i arbeidet som kan føre til arbeidsrelaterte skader, ulykker og sykdommer. I tillegg skal disse utføre lovpålagte helsekontroller og konsultasjoner. Det er også igangsatt en Organisasjonsutviklingsprosess i 2013 som er videreført i OU-prosessen gjennomføres med tanke på omstillingsarbeid i forbindelse med høyt arbeidspress og med stort fokus på arbeidskultur i nåværende lokaliteter. Prosessen tar videre sikte på ivaretakelse av personalet og foretakets kultur inn i omstillingsarbeidet som omhandler innflytting i nye lokaler og oppstart av nytt produksjonssystem. Side 8 av 11 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf Faks Org.nr

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 2. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag 9. oktober 2013 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 2.TERTIALRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2013... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013... Sett inn saksutredningen under denne linja Bakgrunn: Årsberetning

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer