Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / Funksjonshemmedes råd / Kommunalstyret for levekår / Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap / REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Forslag til vedtak: 1. Kommunale retningslinjer for startlån godkjennes. 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i retningslinjene. 3. Retningslinjene evalueres etter ett år. Sammendrag Regjeringen har kommet med en ny forskrift for startlån fra Husbanken. Forskriften innebærer at startlånsordningen blir målrettet mot husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer. Endringen medfører at førstegangsetablerere med god økonomi eller gode økonomiske fremtidsutsikter, men som mangler egenkapital, ikke lenger er i målgruppen for startlån. Samtidig åpner forskriften for at det i særskilte tilfeller kan innvilges inntil 50 års nedbetalingstid, for at startlån skal kunne gjøres tilgjengelig for flere med lav, men stabil inntekt. De kommunale retningslinjene for startlån foreslås revidert for å være mer i tråd med den nye forskriften. Veiledende inntektsgrenser foreslås erstattet av vilkår om langvarige boligfinansieringsproblemer og muligheter til sparing, og det åpnes for at det i særlige tilfeller kan innvilges nedbetalingstid på inntil 50 år. I saken sees det også på erfaringer med de viktigste endringene i forrige revidering av retningslinjene. Alternativ modell for vurdering av betjeningsevne og særskilt prioriterte grupper anses å være i tråd med intensjonen i den nye startlånsordningen, og foreslås videreført. 1

2 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1. Bakgrunn for saken Regjeringen har fastsatt ny forskrift om startlån fra Husbanken. Den nye forskriften gjelder fra 01.april 2014, og innebærer at ordningen målrettes mot husstander med langvarige boligfinansierings-problemer. Samtidig har Husbanken varslet at kommunene får reduserte startlånsmidler til videretildeling. Kommunale retningslinjer for startlån ble vedtatt i Stavanger formannskap (sak 169/12). Ved behandling av saken i kommunalstyret for levekår (sak 72/12) ble det i tillegg vedtatt: «Det fremlegges en ny sak om ett år til levekårstyret om erfaringene med den nye modellen. Det skal i denne saken vurderes relevansen av inntektsgrensene og de veiledende grensene av boligprisene, sett i lys av inntektsutviklingen og eiendomsprisene i regionen.» Saken om erfaring med den nye modellen har blitt utsatt i påvente av ny forskrift, samt ny veileder fra Husbanken. Formålet med denne saken er å belyse erfaringer med startlånsordningen etter forrige revidering av retningslinjene, og å foreslå endringer slik at de kommunale retningslinjene er i tråd med den nye forskriften. 2. Fakta Startlån skal bidra til at husstander med boligfinansieringsproblemer kan kjøpe bolig. Kommunene kan fastsette egne retningslinjer i samsvar med forskrift om startlån fra Husbanken. 2.1 Retningslinjer og praktisering av startlånsordningen Ansvaret for behandling av søknader om startlån er i Stavanger kommune lagt til Oppvekst- og levekårsservice. Vanlig saksbehandlingstid for søknader om startlån er i dag ca. en måned, men varierer ut fra sakstype og tilgang på dokumentasjon. Forvaltning av lån er lagt til ekstern forvalter. Startlån kan gis som topplån i samfinansiering med vanlig banklån eller som fullfinansering av bolig, evt. i samfinansiering med boligtilskudd. Det kan gis lån til kjøp og bygging av bolig, samt til refinansiering, tilpasning og utbedring av bolig. Stavanger kommune tilbyr flytende eller fast rente. Renten følger Husbankens rentenivå, med et påslag på 0,25 prosentpoeng. Hovedregel er nedbetalingstid på 20 år. For startlån gitt som fullfinansiering, evt. i samfinansiering med boligtilskudd, kan det innvilges inntil 30 års nedbetalingstid. 2.2 Utvikling og status Utvikling i bruk av startlån i Stavanger kommune Startlån per Innlån fra 130 mill. 250 mill. 300 mill. 350 mill. 360 mill. 328 mill. 231 mill. Husbanken Antall utbetalte lån Samlet utbetaling 129 mill. 239 mill. 314 mill. 259 mill. 254 mill. 342 mill.* 314 mill.* Antall søknader ** *Inkludert ubrukte midler fra tidligere år. **Svingingene i søknader fra er en konsekvens av tidspunkt for registrering av søknader, ikke av sterke svinginger i søkertall fra år til år. Fra 2008 var det en sterk vekst i etterspørsel og omfang av startlånsordningen både på landsbasis og i Stavanger kommune. Startlån har i større grad enn tidligere blitt etterspurt også av 2

3 førstegangsetablerere med relativt god økonomi, men som mangler tilstrekkelig egenkapital. Antall søknader om startlån har imidlertid gått noe ned i 2014 sammenlignet med samme tid i Fra 2012 til i dag har samlet utbetaling økt kraftig til tross for at antall utbetalte lån ikke øker. Denne utviklingen skyldes at det har vært en sterk vekst i antall startlån gitt som fullfinansiering. Flere søkere oppnår ikke grunnfinansiering i privat bank, med startlån som toppfinansiering. Dette medfører større utbetalinger per lån, og at midlene fordeles på færre husstander. 2.3 Ny forskrift Med den nye forskriften om startlån fra Husbanken ønsker regjeringen å målrette startlånsordningen mot husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer. Førstegangsetablerere med liten egenkapital, men gode inntektsutsikter er ikke lenger i målgruppen for startlån. Startlånets formål i 1 er endret til: «Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.». Den nye forskriften er i stor grad i tråd med forslaget som var ute på høring i Stavanger kommune ga sitt høringssvar etter behandling i formannskapet (sak 201/13). Iht. forskriften 3 skal startlån tildeles etter behovsprøving til husstander som forventes å ha langvarige problemer med å finansiere bolig, og som har benyttet muligheten til sparing innenfor sitt økonomiske handlingsrom. Regjeringen anmoder om at flere bør spare opp egenkapital før boligkjøp. I forskriften 3 fremgår det at det kan gjøres unntak fra vilkåret om langvarige boligfinansieringsproblemer i noen konkrete tilfeller. Det vises til vedlegg 2. Den nye forskriften åpner i 6 for at det i særlige tilfeller kan innvilges en nedbetalingstid på inntil 50 år. Forskriften setter klare forutsetninger for å innvilge lenger nedbetalingstid enn 30 år. 3. Vurdering 3.1 Erfaringer med startlånsordningen De viktigste endringene ved revidering av kommunale retningslinjer for startlån i 2012 var: Innføring av veiledende inntektsgrenser og prisgrenser. Innføring av alternativ modell for vurdering av betjeningsevne. Innføring av prioriterte grupper for startlån og boligtilskudd. Innføringen av veiledende inntektsgrenser og prisgrenser ble ansett som nødvendig pga. sterk økning av søkere med god økonomi. Erfaringene er at inntektsgrensene og prisgrensene har fungert greit. Den nye forskriften for startlån medfører imidlertid at det må tas stilling til inntektsgrenser på nytt, se kapittel Oversikt over øvre veiledende inntektsgrenser: Husstand Inntektsgrense Enslig ,- Enslig med et barn ,- Enslig med to eller flere barn ,- Par ,- Par med et barn ,- Par med to eller flere barn Veiledende prisgrense er satt til 3 mill for husstander uten barn, og 3,5 mill for husstander med barn. Stavanger kommune innførte også en alternativ modell for vurdering av betjeningsevne for startlån, Stavanger-modellen. Som hovedregel benyttes fortsatt Husbankens beregningsmodell, som tar 3

4 utgangspunkt i SIFOs satser for levekostnader. Stavanger-modellen innebærer at det ble åpnet for at veiledende retningslinje for økonomisk sosialhjelp % kan legges til grunn i saker der startlån blir gitt som fullfinansiering, eller i samfinansiering med boligtilskudd. Flere kommuner benytter alternative modeller i tillegg til Husbanken sin. Erfaringene med Stavanger-modellen er god. Den alternative modellen har bidratt til at flere tidligere kommunale leietakere har klart å kjøpe bolig. Modellen benyttes skjønnsmessig der det anses økonomisk forsvarlig, i tilfeller der søker ellers ikke vil kunne få lån. Rådmannen mener at denne modellen kan være et av flere virkemidler for å gjøre startlån tilgjengelig for flere varig økonomisk vanskeligstilte, i tråd med intensjonen med startlånsordningen. Stavanger-modellen foreslås derfor videreført, se pkt. 4 avsnitt 3 i forslag til kommunale retningslinjer for startlån, vedlegg 1. I en situasjon med sterk økning i søkertall, i første rekke fra husstander med god økonomi, har det vært behov for å kategorisere noen særskilt prioriterte grupper. Følgende grupper er prioritert: Søkere som bor i kommunal bolig/søkere som står på venteliste til kommunal bolig. Funksjonshemmede, uføre og trygdede Enslige forsørgere Barnefamilier med lav inntekt Flyktninger Dette er grupper som oftest ikke vil ha betjeningsevne til lån på ordinære vilkår. Mer fleksibel finansieringspakke kan imidlertid gjøre det mulig for noen flere å kjøpe bolig. Dette krever en mer individuell veiledning og oppfølging. Rådmannen mener det fortsatt er behov for å fremheve de prioriterte gruppene, se pkt. 2.2 i vedlegg 1. Fremheving av de prioriterte gruppene i pkt. 2.2 er i tråd med intensjonen i den nye forskriften. 3.2 Ny forskrift revidering av kommunale retningslinjer Målgruppe Den nye forskriften innebærer at startlånsordningens innretning endres betydelig. Målgruppen er husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer. Stavanger kommune må revidere sine retningslinjer for at disse skal være i tråd med forskriften. Endrede rammevilkår, som reduserte startlånsmidler fra Husbanken og økende andel fullfinansierte lån, tilsier også at det er behov for en innstramming av ordningen. En innstramming kan dessuten medføre frigjøring av ressurser til å følge opp prioriterte grupper, som kan ha behov for mer individuell veiledning. Hvem som kan anses å ha langvarige boligfinansieringsproblemer er en skjønnsmessig vurdering. Langvarig må tolkes som mer enn noen få år. I tillegg til vurdering av nåværende økonomi, må det legges vekt på om søkeren har utsikter til betydelig bedring i økonomien, og om søkeren har muligheter til å spare opp egenkapital innenfor sine økonomiske rammer. Forskriften gir unntak fra vilkåret om langvarige boligfinansieringsproblemer blant annet dersom startlånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger (vedlegg 2, 3 siste avsnitt, bokstav d). Unntaket er viktig for at startlån fortsatt skal kunne være et godt virkemiddel for å øke gjennomstrømmingen i kommunale boliger Veiledende inntektsgrenser og prisgrenser De veiledende inntektsgrensene i de kommunale retningslinjene må vurderes på nytt i lys av den nye forskriften. Beregninger viser at mange av de som i dag oppfyller vilkårene iht. veiledende inntektsgrenser, har en økonomi som tilsier at de vil ha mulighet til å spare opp egenkapital på få år. Dagens veiledende inntektsgrenser er av denne grunn i liten grad i tråd med forskriften. I forbindelse med den nye forskriften må det vurderes om det er hensiktsmessig å fortsatt operere med veiledende inntektsgrenser i retningslinjene. Inntektsgrenser kan være lite treffsikkert for å nå riktig målgruppen iht. den nye forskriften. Husstander med likt inntektsnivå vil i mange tilfeller måtte vurderes ulikt basert på skjønn, fordi økonomiske fremtidsutsikter, samt helsemessige og sosiale problemer må legges til grunn i større grad enn tidligere. 4

5 Inntektsgrensene i de kommunale retningslinjene ble innført som en følge av søknader fra husstander med god økonomi, men mangel på egenkapital. Vilkåret om langvarige boligfinansieringsproblemer og vilkåret om å benytte sparepotensialet tydeliggjør at mangel på egenkapital i seg selv ikke er tilstrekkelig for å være i målgruppen for startlån. Rådmannen vil på denne bakgrunn foreslå at veiledende inntektsgrenser tas ut av retningslinjene og erstattes med retningslinjer i henhold til forskriftens vilkår. Se vedlegg 1, pkt Det vil også være mindre behov for øvre prisgrenser ettersom målgruppen etter forskriftsendringen i første rekke vil være husstander som i liten grad vil ha økonomisk mulighet til å betjene høye lån. En skjønnsmessig vurdering av nøkternhet vil være tilstrekkelig. Se vedlegg 1, pkt Lenger nedbetalingstid Den nye forskriften åpner også for at det i særlige tilfeller kan innvilges nedbetalingstid på inntil 50 år (vedlegg 2 6). Lenger nedbetalingstid kan medføre at flere med lav, men stabil inntekt vil kunne finansiere egen bolig. Rådmannen foreslår at Stavanger kommune også åpner for nedbetalingstid på inntil 50 år (vedlegg 1, pkt. 9) i særskilte tilfeller der en slik løsning er forsvarlig, vurdert etter klare vilkår. Lenger nedbetalingstid forutsetter individuell veiledning og god informasjon til søkeren Førstegangsetablerere Punkt i gjeldende retningslinjer om at startlån også skal kunne prioriteres til søkere som er førstegangsetablerere på boligmarkedet, er overflødig sett i lys av den nye forskriften. Punktet er tatt ut i forslag til retningslinjer. Startlån skal fortsatt gis til førstegangsetablerere som oppfyller de nye vilkårene for startlån. Innenfor målgruppen gis det særskilt prioritet til førstegangsetablerere eller andre som faller inn under gruppene som er nevnt som prioriterte i pkt. 2.2 i retningslinjene. 4. Konklusjon Med den nye forskriften om startlån fra Husbanken er målgruppen for startlån endret til husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer. Det legges til grunn at flere førstegangsetablerere bør spare opp egenkapital før kjøp av bolig. Intensjonen er at startlånsordningen i første rekke skal innrettes mot mer varig økonomisk vanskeligstilte husstander. De kommunale retningslinjene for startlån foreslås endret for å være i tråd med den nye forskriften. Rådmannen foreslår følgende endringer: Veiledende inntektsgrenser erstattes av vilkår om langvarige boligfinansieringsproblemer og muligheter til sparing, pkt. 2.1 i forslag til kommunale retningslinjer for startlån, vedlegg 1. Det åpnes for at det i særlige tilfeller kan innvilges nedbetalingstid på inntil 50 år, pkt. 9, 3. avsnitt i vedlegg 1. I saken sees det også på erfaringer med de viktigste endringene i forrige revidering av retningslinjene. Det foreslås å videreføre det som anses å være i tråd med intensjonen i den nye startlånsordningen, å målrette startlån mot mer langvarig økonomisk vanskeligstilte husstander: Stavanger-modellen som alternativ modell for vurdering av betjeningsevne, pkt avsnitt i vedlegg 1 og punktet om særskilt prioriterte grupper, pkt. 2.2 i vedlegg 1. Kristine C Hernes fung rådmann Per Haarr direktør Irene Nese Slagstad saksbehandler Vedlegg: 1. Forslag til kommunale retningslinjer for startlån 2. Forskrift om startlån fra Husbanken 5

6 Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 6

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer