Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210"

Transkript

1 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport til de folkevalgte pr 28 februar. Det rapporteres på forbruk pr enhet med prognoser ut året og kritiske styringsindikatorer for kommunen. Matrisen over forbruk pr enhet tilsvarer rapporteringen til tertial og årsrapporten. Med denne følger det en kommentar til hver enhet. Rapportering på status økonomi Prognosen i denne rapporteringen svekker netto driftsresultat med 4 millioner kroner. Årsaken til dette er at flere enheter rapporterer forventet merforbruk per Det er relativ stor usikkerhet knyttet til flere av anslagene, og det arbeides med å forbedre disse. Det pågår arbeid med å identifisere tiltak for å sikre balanse i enhetenes budsjetter for å nå målet om netto driftsresultat på 3 prosent.

2 Prognose årsresultat per enhet 1000 kroner Regnskap per 28.2 Revidert budsjett Forbruk i prosent Prognose årsresultat Rådmannsgruppa % 0 IKT % 0 Økonomi % 0 Personal, organisasjon og politikk % 0 Samfunnsutvikling % Barnehager % Dal skole og barnehage % 0 Drøbak skole % 0 Dyrløkkeåsen skole % -750 Heer skole % 0 Seiersten skole % -250 Sogsti skole % 0 Pleie og omsorg i institusjon % Hjemmebaserte tjenester % Rehabilitering % Enhet for barn, unge og familier % 0 Kultur og fritid % 0 Teknisk drift og forvaltning % Vann, avløp og renovasjon % 0 NAV % 0 Generelle inntekter og utgifter % 0 Sum Sum eksklusive fond = Endring netto driftsresultat Samfunnsutvikling Avviket skyldes hovedsakelig usikkerhet ved budsjetterte gebyrinntekter.

3 Barnehager Avviket knytter seg hovedsakelig til Frogn-barn med barnehageplass i andre kommuner. Dette er utgifter kommunen har liten eller ingen påvirkning på. Dyrløkkeåsen Avviket skyldes at skolen ikke i tilstrekkelig grad har tilpasset driften til budsjettrammen for Skolen arbeider med å tilpasse seg til rammen, og det forventes at ca. halvparten av merforbruket skolen fikk med seg fra 2012 er dekket inn ved årsskiftet. Seiersten skole Avviket skyldes at skolen ikke i tilstrekkelig grad har tilpasset driften til budsjettrammen for Skolen arbeider med å tilpasse seg til rammen, og det forventes at ca. tre firedeler av merforbruket skolen fikk med seg fra 2012 er dekket inn ved årsskiftet. Deler av årets ubalanse knytter seg til Voksenopplæringen, som er lagt til denne enheten. Pleie og omsorg i institusjon Avviket skyldes hovedsakelig at enheten fikk overført merforbruket fra 2012, på ca. 3 millioner kroner. Enheten rapporterer at den ligger an til å kunne dekke inn halvparten av merforbruket fra 2012 i Resten av merforbruket fra 2012 vil bli dekket inn i Hjemmebaserte tjenester Avviket skyldes to nye ressurskrevende brukere, som ikke var kjent da budsjettet for 2013 ble lagt. Videre ser det ut til at enhetens budsjett for Hegreveien omsorgshus er underdimensjonert. Enheten har med seg et mindreforbruk fra 2012 på kroner. Rehabilitering Avviket skyldes hovedsakelig at enheten har med seg et merforbruk fra 2012 på 3 millioner kroner. Enheten vil i tillegg få helårsvirkning av vedtakene fattet i 2012, som kan bidra til ytterligere ubalanse. Teknisk drift og utvikling Avviket skyldes hovedsakelig at enheten har med seg et mindreforbruk fra 2012 på 2,5 millioner kroner. Generelle inntekter og utgifter Det forventes at utgifter til pensjon (premieavvik), renter og avdrag på lån og skatt og rammetilskudd, samlet vil gå i balanse.

4 Rapportering på utvalgte nøkkeltall Det pågår fortsatt arbeid med vurdering av styringssystemet, herunder rapportering. Den etablerte rapporteringen på styringsindikatorer er derfor i hovedsak videreført på tilsvarende måte som i Imidlertid er indikator for vakante stillinger sykepleiere og forbruk skole tatt ut, fordi disse ikke lenger er aktuelle i samme grad som tidligere. Dekningsgraden i hjemmetjenesten For brukere over 80 år har Frogn kommune fortsatt en høy dekningsgrad. Tilbudene i tjenesten smøres tynt utover sammenliknet med andre kommuner. Dersom dette tilbudet ytes til flere enn hva som er hensiktsmessig, risikerer kommunen at de brukerne med størst behov for tjenesten ikke får et godt nok tilbud og at mye tid går med til kjøring. Dette kan skape et utilsiktet press på institusjonsplasser og bofellesskapet. Dekningsgrad i hjemmetjenesten, brukere over 80 år Måltallet vedtatt internt er 31,5% 44 % 42 % 40 % 38 % 36 % 34 % 32 % 30 % 28 % 26 %

5 Utskrivningsklare pasienter Det var store svingninger i utskrivningsklare pasienter og overliggere for Frogn kommune i Pasientene som skrives ut hadde i 2012 et høyere pleiebehov enn tidligere. Frogn har økt kapasiteten for å ta imot pasienter med mer pleiebehov i 2012 og ser ved inngangen til 2013 ut til å ha et moderat antall overliggere ved helseforetakene. 50 Overliggere utskrivningsklare pasienter Frogn har buddsjettert med 34 liggedøgn flatt pr mnd. OBS på at utskrivningsklare kommunen tar i mot, med påfølgende internkostnader i kommunen, ikke er med Sesongjustert sykefravær Sykefraværet steg betydelig på slutten av Rådmannen ser at sykefraværet ligger høyt allerede ved inngangen i Matematikken bak sesongjusteringen er justert noe slik at det skal bli mindre avvik mellom sykefraværet som oppgis gjennom året og fraværet for året samlet angitt i årsmeldingen. Rapporteringen for 2012 gav noe lave tall for sykefraværet som følge av etterslep i oppdateringen av tallen og underrapportering i Agresso i forhold til tall fra NAV. Avviket mellom Agresso og NAV tallene avdekket for fjoråret er lagt inn i den nye sesongjusteringen for ,0 % Sesongjustert sykefravær i Frogn kommune Sesongjustert mot godt nok mål fra HP på 7% 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 %

6 Medfinansiering for somatiskepasienter Kostnadene for medfinansiering i helseforetak for de to første månedene er foreløpige tall. Disse vil bli justert etter 1 kvartal. Vi fulgte indikatoren i 2012 fordi det var en ny oppgave for kommunen med tilhørende usikkerhet, men så at vi traff meget godt met budsjettert kostnad og faktisk forbruk. Ettersom kostnaden varierte betydelig gjennom uten noen klar sesongvariasjon vi kunne se over tid følger vi indikatoren også i Kostnadene er fortsatt budsjettert i henhold til et lavt forbruk av somatiske helsetjenester i kommunen justert for alderssammensetning. Dvs. at kommunen også i 2013 får ca. 1 million mer i rammen enn budsjetterte og regnskapsførte kostnader til dekning av somatiske tjenester ved helseforetakene Kostnad medfinansiering for somatiske pasienter ved regionale helseforetak Frogn har budsjettert med flat kostnad på 1,2 million pr mnd Andel sosialhjelpsmottakere NAV har redusert sine utbetalinger og kostnader gjennom Andel sosialhjelpsmottakere som mottok stønad i seks måneder eller mer ligger imidlertid fortsatt over måltallet på 30 prosent. En økning fra januar til februar er dessverre ingen god start på året. Vi minner imidlertid om at NAV samlet sett hadde et betydelig mindreforbruk i 2012 og at flere andre måltall har hatt en meget god utvikling.

7 Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Målet for 2013 er 30% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% Barnevern Frogn kommune har kun hatt 2 undersøkelser i barnevernet med fristoverskridelse i Det gir en lav andel fristoverskridelser på kun 1,9 prosent. Ned fra 15 % i For 2013 er det allerede kommet en sak med fristoverskridelse. Ettersom det fortsatt er få saker blir det litt meningsløst å snakke om prosent basert på totalt antall saker, enten man bruker hele 2012 eller to måneder i Netto driftsresultat Prognosen for netto driftsresultat 2013 er pr 20. mars fortsatt 2,9 prosent.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

15 Tertialrapport nr. 1 1

15 Tertialrapport nr. 1 1 15 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning...3 2 Rådmannens kommentarer...3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 8 3 Samfunn...9 3.1 Styringsindikatorer...

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Vedlegg 3: Utvidet rapportering

Vedlegg 3: Utvidet rapportering Vedlegg 3: Utvidet rapportering Innledning Det vises til kommunestyrets vedtak punkt nr. 5 i sak om tertialrapport nr 1 2013: «I forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport 2013 legger administrasjonen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Kommentarer til de økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater Kommentarer til de økonomiske resultater Årets resultat ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kroner 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 1 349 653 1 411 780 1 451 499 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

RAPPORT 2.TERTIAL 2007

RAPPORT 2.TERTIAL 2007 RAPPORT 2.TERTIAL 2007 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER... 2 2. SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 2 3. MEDARBEIDERE... 5 4. INTERNE STRUKTURER OG SYSTEMER... 6 5. ØKONOMI... 7 6. STATUS VERBALVEDTAK (FRA

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE HURUM ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE 2013 KOMMUNE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 4 2 ØKONOMISK UTVIKLING I 2013... 8 2.1 KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT DRIFT... 8 1.1.1 Sum driftsutgifter/driftsinntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT Frogn Kommune Frogn kommune Kostnadsgjennomgang Rådmannen RAPPORT 28. oktober 212 Kostnadsgjennomgang KOSTRA tall for 2 Dataleverandør Agenda Kaupang Rapportens tittel Ansvarlig Kvalitetssikret av Kostnadsgjennomgang

Detaljer

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 DOKKA KULTURSTASJON

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 DOKKA KULTURSTASJON Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 Foto: Inger Toril Holte Breien DOKKA KULTURSTASJON INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 3 1 Forhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer