Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Kommuneloven 47

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2013 vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon.

2 Saksutredning: FAKTA: Budsjettjusteringer drift Det vises til egen sak vedrørende rapportering per 1. tertial Budsjettjusteringer per 1. tertial 2013 er vurdert på bakgrunn av denne rapporten. De foreslåtte budsjettjusteringene er også kommentert i rapportering per 1. tertial. En del av avvikene per 1. tertial er ikke foreslått budsjettjustert. Driften må gjennomgås med tanke på bidrag til dekning av varslet merforbruk som ikke medtas i denne budsjettjusteringen. Behandles på nytt ved budsjettjusteringssaken for 2. tertial. Frie inntekter skatt og ramme Ny beregning av skatt og ramme i KS-modellen pr mai 2013 tilsier en reduksjon i rammetilskuddet på ca. kr 5,1 mill., og en økning prognose skatt på kr 5,3 mill. Det foreslås en omfordeling på kr 5,1 mill. kr mellom skatt og ramme. Budsjettert skatteanslag i Lunner kommune blir da kr 7,7 mill. høyere enn KS-modellen tilsier, hvorav kr 3,7 mill. er beregnet vekst ut fra befolkning pr , og resterende beløp pr nå er prognose på mindreinntekt, jf. tertialrapport. Nye beregninger og vurderinger av evt. behov for nedjustering av frie inntekter vil bli gjort ved 2. tertial. Her finnes midler avsatt på fond til formålet. Under rammeinntekter budsjetteres også skjønnsmidler, herunder ekstraordinært skjønn. Det ble i opprinnelig budsjett forutsatt ekstraordinære skjønnsmidler på kr Pr i dag har vi kun fått tildelt kr 842 Det er usikkerhet knyttet til om vi vil få resterende budsjettert beløp på ca. kr 1,2 mill. Kommunen kommer evt. tilbake til dette ved neste rapportering og budsjettjustering. Finans Innen finans er det en samlet prognose på merforbruk på kr 2 mill., hvorav 1,4 gjelder renter investeringslån og kr 0,6 mill. avdrag investeringslån. Når det gjelder renter, skyldes dette i hovedsak tre lån som det på slutten av året ble gjort rentebindingsavtaler på. Dette ble gjort for å ha tilstrekkelig med fastrente-lån i hht økonomireglementet. Da budsjettet ble lagt, var disse lånene forutsatt å ha flytende rente. Videre måtte vi ta opp investeringslånet for 2012 til dårligere betingelser enn forutsett i budsjettet. Kommunalbanken hadde ikke anledning til å gi oss lån, jf. nye egenkapitalkrav til bankene. Minimumsavdrag er rekalkulert og dette øker avdragsutgiftene med kr 600 i forhold til opprinnelig budsjett. Det er foreslått å budsjettjustere anslått merforbruk på kr 2 mill. i denne budsjettjusteringen. Barneverntiltak utenfor familien

3 Det er store utfordringer knyttet til barnevern. Spesielt gjelder dette barneverntiltak utenfor familien. Antall barn plassert utenfor hjemmet økte fra 16 i 2011 til 25 i Økte kostnader knyttet til institusjonsplasser og lønnsgodtgjørelse til fosterhjem gir en prognose på merforbruk i 2013 på kr kr1,9 mill. Det foreslås å dekke kr 500 av dette merforbruket i denne budsjettjusteringen. Merforbruk tilrettelagte tjenester ved kjøp av plass i institusjon Det er prognose på et betydelig merforbruk ved kjøp av plass i institusjon i enheten Tilrettelagte tjenester i Dette skyldes ny ressurskrevende lovpålagt tjeneste som ikke var forutsatt i budsjett. Tjenesten vil også øke opp anslaget på tilskudd fra staten på ressurskrevende tjenester. Likevel er det pr april anslag på en netto merforbruk på kr 1 mill. som heller ikke kan dekkes opp av andre ressurser innen enheten. Det foreslås å dekke opp kr 400 av merforbruket ved inntrekk pga billigere lønnsoppgjør enn forutsatt. Videre justeres budsjettet for tilskudd fra staten på ressurskrevende tjenester i 2013 opp med kr 1,8 mill. med tilsvarende økning av budsjettet for enheten pga. denne nye tjenesten. Etter dette vil det være et anslått merforbruk på ca kr 600. Merforbruk LOS LOS har pr april et anslag på merforbruk på kr 1,3 mill. Dette skyldes sterkt press på Hjemmetjenesten, og at det har vært vanskelig å ta ned driften raskt i fht 4 % kutt. Det foretas ingen budsjettjustering og jobbes med å finne løsninger som bedrer prognosen ved årsslutt. Det foreligger følgende prognoser på mindreutgifter/merinntekter som foreslås å dekke merforbruk finans, deler av merforbruket på barnevern og deler av merforbruket innen tilrettelagte tjenester: Tilskudd ressurskrevende brukere Revidert, innsendt krav ressurskrevende brukere for 2012 viser seg å være ca. kr 600 høyere enn anslått ved årsavslutningen og regnskapsført i Merinntekten inntektsføres i Utbytte Gjensidige Forsikring Det viser seg at utbytte fra Gjensidige Forsikring for 2012 blir kr Det er kun budsjettert med kr Det foreslås derfor å øke budsjettert utbytte med kr Strøm Pr april kommer Bergen Energi med en prognose på mindreforbruk på strøm på kr 700 for Kommunen har også selv gjort en beregning, og kommet til tilsvarende tall, og at dette er et forsiktig anslag. Lønnsoppgjøret 2013 Lønnsoppgjøret 2013 har vist seg å bli billigere enn forutsatt i budsjett. Det var forutsatt en lønnsvekst i samsvar med statsbudsjettet på 4 %, mens virkningene av lønnsoppgjøret faktisk ble på 3,54 %. Det er gjort beregninger på dette som viser at dette utgjør kr 1,5 mill kr, inkl sosiale utgifter. Det foreslås å trekke dette beløpet inn. Inntrekket gjøres med en forholdsmessig fordeling på grunnlag av budsjettert lønn på de ulike funksjoner. Det delegeres til rådmannen å gjøre dette trekket på til sammen kr 1,5 mill på de ulike funksjoner.

4 Andre forhold som ikke er kommentert i tertialrapporten: Flyktningetjenesten og justering av budsjett pga. KOSTRA Flyktningetjenesten har til nå både budsjettert og regnskapsført en del utgifter og noen inntekter på funksjon 275 Introduksjonsordningen som egentlig hører hjemme på andre funksjoner. Dette gjelder bl a utgifter og inntekter knyttet til strøm, husleie, inventar, samt andre utgifter som ikke kan relateres til introduksjonsordningen. Dette skal føres på funksjon 242, der koordinering av flyktningebosetting og integrering skal føres. Videre regnskapsføres hele integreringstilskuddet på Flyktningetjenestens ansvar. Integreringstilskuddet benyttes i Lunner kommune også til utgifter knyttet til flyktninger i andre enheter i kommunen, f eks Voksenopplæringen og skoler og barnehager. Denne overføringsutgiften har vært belastet Flyktningetjenesten på funksjon 275, men skal egentlig føres på aktuell funksjon, f eks 213 Voksenopplæringen, 201 Førskole eller 202 Grunnskole. Det foreslås derfor en budsjettjustering mellom 2751 (funksjon tre første siffer i tjenesten) og riktig tjeneste. Avskrivninger Avskrivninger er rekalkulert og øker i forhold til opprinnelig budsjett. Dette har sammenheng med økt eiendomsmasse knyttet til investeringer Dette innebærer ingen belastning på kommunens bunnlinje, da avskrivningene tilbakeføres på funksjon 860. Det er imidlertid behov for omfordelinger mellom funksjoner knyttet til avskrivninger. Det foreslås å delegere til rådmannen slik omfordeling mellom funksjoner. Lærlingeordningen Pr i dag er det slik at den enkelte enhet i kommunen som skal ha lærling selv må dekke lønnsutgiftene til lærlingen. Enhetene har stramme budsjetter og finner ofte ikke rom for budsjettmidler til lærling i budsjettene sine. Dette skaper store utfordringer i forhold til å finne plass til lærlingene. Det foreslås i denne budsjettjusteringen å trekke inn midler til de ti nye lærlingene som skal tas inn til høsten fra enheter som kan ha lærling og legge lønnsbudsjettet til disse på Opplæringskontoret. På denne måten håper vi det blir attraktivt å ta inn lærlinger for enhetene. Videre at det skaper gode og forutsigbare forhold for lærlingene, samt at Lunner kommune får inn gode lærlinger, det blir aktuelt å rekruttere. Det generelle trekket av budsjettmidler er fordelt % -vis i forhold til lønnsutgiftene på de tjenestesteder som kan ha lærlinger, uavhengig av hvor akkurat disse ti lærlingene skal være. Lønnsutgiftene til en lærling er 50 % av fagarbeiderlønn + arbeidsgiveravgift. For 10 lærlinger i 5 mnd. til høsten utgjør dette kr Lønnsbudsjettet for lærlingene på Opplæringskontoret legges imidlertid etter hvor disse er tenkt plassert. Av de ti nye lærlingene er det planlagt å ha fire barne- og ungdomsarbeidere som starter i barnehager, fire helsefagarbeidere som starter på institusjon, en kokk og en på IKT, men kan bli litt justering på antall lærlinger innen hvert fag.

5 Budsjettjusteringer investering Prosjekt 317 Tilbygg Grøa vannverk Det ble i opprinnelig budsjett kun vedtatt ramme på Lunner kommunes andel av kostnadene. Totalkostnaden på prosjektet er kr , hvorav Gran kommunes andel utgjør kr Vi justerer opp budsjettet på prosjektet med kr Hele summen finansieres ved overføring fra kommune. Prosjekt 216 Eiendom og infrastruktur maskiner og utstyr, renhold Skifte navn på prosjektet til «Eiendom og infrastruktur felles maskiner» ettersom rammen skal benyttes til maskiner og utstyr bygg og eiendom. Ikke bare renholdsmaskiner. Prosjekt 313 Eiendom og infrastruktur felles maskiner renhold Skifte navn på prosjektet til «Eiendom og infrastruktur felles maskiner» ettersom rammen skal benyttes til maskiner og utstyr bygg og eiendom. Ikke bare renholdsmaskiner. VURDERING/DRØFTING: Budsjettjusteringer drift og investering Budsjettjusteringssaken legges frem for formannskapet i balanse.

6 Budsjettjustering drift per 1. tertial 2013 Art Ansv Tjen Tekst Utgift Inntekt Økning Red. Red. Økning Ny prognose KS - rammetilskudd Ny prognose KS - skatt (anslaget 7,7 mill over KS-modell) Økt anslag renter investeringslån Økt anslag minimumsavdrag investeringslån Tilskudd ress. Krevende brukere - avregning Høyere utbytte enn budsjettert Gjensidige Anslått mindrefobruk strøm Anslått mindrefobruk strøm Lønn div div Kr 1,5 mill lavere lønnsoppgjør enn forutsatt Merforbruk barneverntiltak utenfor familien Lønn div div Kr 1,5 mill lavere lønnsoppgjør enn forutsatt Økt kostnad ny tjeneste tilrettelagte tjenester Økt tilskudd ressurskrevende bruker TT Lønn div div Kr 1,5 mill lavere lønnsoppgjør enn forutsatt Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon til funksjon Grunnskole Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon til funksjon Grunnskole Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon til funksjon Barnehage Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon til funksjon Barnehage Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon til saksbehandling Barneverntjenesten Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon til Egenandel EM i forsterhjem Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon til EM i bofelleskap Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon til Psykisk helsetjeneste Korreksjon tjeneste Flytningetjenesten i hht KOSTRA Korreksjon til Helsesøstertjeneste div Avskrivninger Avskrivninger Sum Netto -

7 Det delegeres til til rådmannen å fordele «div» på ansvar og tjeneste. Budsjettjustering lærlingeordningen 1. tertial 2013 Art Ansv Tjen Tekst Utgift Inntekt Økning Red. Red. Økning Lønn Generelt trekk enhetene for fellesbudsjett lærlinger Lønn Generelt trekk enhetene for fellesbudsjett lærlinger Lønn Generelt trekk enhetene for fellesbudsjett lærlinger Lønn Generelt trekk enhetene for fellesbudsjett lærlinger Lønn Generelt trekk enhetene for fellesbudsjett lærlinger Lønn Generelt trekk enhetene for fellesbudsjett lærlinger Lønn Generelt trekk enhetene for fellesbudsjett lærlinger Lønn Generelt trekk enhetene for fellesbudsjett lærlinger Lønn Generelt trekk enhetene for fellesbudsjett lærlinger Lønn Generelt trekk enhetene for fellesbudsjett lærlinger Lønn Generelt trekk enhetene for fellesbudsjett lærlinger Lønn Generelt trekk enhetene for fellesbudsjett lærlinger Lønn Generelt trekk enhetene for fellesbudsjett lærlinger Lønn Generelt trekk enhetene for fellesbudsjett lærlinger Lønn Generelt trekk enhetene for fellesbudsjett lærlinger Lønn lærlinger Barne -og ungsomsarbeidere, lønnet via oppl. ktr Lønn lærlinger Helsefagarbeidere, lønnet via oppl.ktr Lønn lærlinger kokkelærling, lønnet via oppl. ktr Lønn lærlinger Lærling IKT, lønnet via oppl. ktr Sum Netto - Budsjettjustering investering per 1. tertial 2013 Art Ansv Tjen Pro Tekst Utgift Inntekt Økn Red Red Økn Øke rammen på pro Overføring av 50 % fra Gran kommune Sum Netto 0

8 DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: Resultatrapportering per 1. tertial 2013 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Innlandet revisjon IKS Kontrollutvalget Mona Sørlie (økonomikonsulent) Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1031-19 Arkivnr.: 101 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Netto drift per 31.08.2014

Netto drift per 31.08.2014 Vedlegg E Netto drift per Oppvekst og levekår Barnehage Prognose Periodisert budsjett per perid. budsjett Justert årsbudsjett mindre-/ merforbruk per 31. Netto driftsutgifter 673 299 666 548-6 751 1 040

Detaljer