DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet ,0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettjusteringer i driftsbudsjettet vedtas i henhold til nedenstående tabell: 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet , Pensjon KLP, økt amortisering , Pensjon KLP, økt utgift premieavvik , Pensjon KLP, økt inntekt premiefond , div Pensjon KLP, redusert budsjett pga redusert premie , Arb.g.avg økt amortisering , Arb.g.avg. Økt utgift premieavvik , Arb.g.avg. Økt inntekt premiefond , div Arb.g.avg. Redusert budsjett pga redusert premie , Pensjon SPK, økt utgift premieavvik , Pensjon SPK, redusert utgift , Arb.g.avg. Økt utgift premieavvik SPK , Arb.g.avg. Redusert utgift SPK , Kostnader knyttet til økt trekkrettighet , Redusert budsjett for skatteinntekt , Reduserte renteutgifter investeringslån , Intet utbytte fra Hadeland Kraft/Hadeland Energi , div 253/254 Økt inntekt ressurskrevende brukere ,0 19 div div div Korrigering pga regnskapet , Søtte til Solobservatoriet, jf. sak 24/ , Bruk av disposisjonsfond støtte Solobservatoriet , Infrastrukturbidrag Haneknemoen avsettes til disp.fond Utbyggingsavtaler , Infrastrukturbidrag Haneknemoen avsettes til disp.fond Utbyggingsavtaler , Økt budsjett brannberedskap , Redusert budsjett husleieinntekter , Skjønnsmidler , div Skjønnsmidler 2015 avsettes til bundne fond , Til dekning av underskudd avsettes til disp.fond , Til dekning av underskudd avsettes til disp.fond ,0 Sum , , , ,0 Side 1 av 8

2 2. Budsjettjusteringer i driftsregnskapet knyttet til flytting av budsjett mellom funksjoner vedtas i henhold til nedenstående tabell: Flytting til rett funksjon - kjøp av sykehjemsplasser , Flytting til rett funksjon - kjøp av sykehjemsplasser ,0 3 div Flytting til rett funksjon - Tilrettelegging og bistand for næringslivet ,0 4 div Flytting til rett funksjon - Tilrettelegging og bistand for næringslivet , div Korrigere avskrivninger til rett nivå og til rett funksjon , Korrigere avskrivninger til rett nivå og til rett funksjon ,0 7 div div 3811 Flytte budsjett Lunnerhallen til funksjon for skolelokaler ,0 8 div div 2222 Flytte budsjett Lunnerhallen til funksjon for skolelokaler ,0 9 div Flytting av budsjett barnehageteamet til ,0 10 div Flytting av budsjett barnehageteamet til , / 10901/ div 10101/ 10901/ div Flytting av lønn og sosiale utgifter til rett funksjon på Eiendomsforvaltning og bygg ,0 Flytting av lønn og sosiale utgifter til rett funksjon på Eiendomsforvaltning og bygg ,0 Sum , ,0 0, ,0 3. Budsjettendringer i investeringsbudsjettet vedtas i henhold til nedenstående tabell: Prosjektet utgår. Ligger i EPC prosjektet , Prosjektet utgår. Ligger i EPC prosjektet , Prosjektet utgår. Ligger i EPC prosjektet , Nye armaturer i fløy rådhuset , Nye armaturer i fløy rådhuset , Nye armaturer i fløy rådhuset , Bruk av fond , Bruk av fond ,0 9 div nytt Nytt avløpsanlegg Fossli , Finansiering Fossli disposisjonsfond , Finansiering Fossli mva-komp ,0 Sum , , , ,0 ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Side 2 av 8

3 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Sammendrag: Denne saken inneholder forslag til budsjettjusteringer per 1. tertial. Det er tre typer justeringer som foreslås: budsjettjusteringer på driftsbudsjettet, flytting av budsjett mellom funksjoner og budsjettjusteringer på investeringsbudsjettet. Det foreslås at frigjorte midler i driftsbudsjettet hovedsakelig benyttes til å redusere budsjettet for skatteinntekter, samt stryke budsjettet for brannberedskap. I Investeringsbudsjettet foreslås å bruke deler av frigjorte midler fra et prosjekt som tas ut av investeringsplanen på skifte av lysarmaturer i Rådhuset som følge av branntilløp. Saksutredning: FAKTA: Forslag til budsjettjusteringer driftsbudsjettet 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet , Pensjon KLP, økt amortisering , Pensjon KLP, økt utgift premieavvik , Pensjon KLP, økt inntekt premiefond , div Pensjon KLP, redusert budsjett pga redusert premie , Arb.g.avg økt amortisering , Arb.g.avg. Økt utgift premieavvik , Arb.g.avg. Økt inntekt premiefond , div Arb.g.avg. Redusert budsjett pga redusert premie , Pensjon SPK, økt utgift premieavvik , Pensjon SPK, redusert utgift , Arb.g.avg. Økt utgift premieavvik SPK , Arb.g.avg. Redusert utgift SPK , Kostnader knyttet til økt trekkrettighet , Redusert budsjett for skatteinntekt , Reduserte renteutgifter investeringslån , Intet utbytte fra Hadeland Kraft/Hadeland Energi , div 253/254 Økt inntekt ressurskrevende brukere ,0 19 div div div Korrigering pga regnskapet , Søtte til Solobservatoriet, jf. sak 24/ , Bruk av disposisjonsfond støtte Solobservatoriet , Infrastrukturbidrag Haneknemoen avsettes til disp.fond Utbyggingsavtaler , Infrastrukturbidrag Haneknemoen avsettes til disp.fond Utbyggingsavtaler , Økt budsjett brannberedskap , Redusert budsjett husleieinntekter , Skjønnsmidler , div Skjønnsmidler 2015 avsettes til bundne fond , Til dekning av underskudd avsettes til disp.fond , Til dekning av underskudd avsettes til disp.fond ,0 Sum , , , ,0 Tabell 1: Forslag til budsjettjusteringer driftsbudsjettet Side 3 av 8

4 Lønnsoppgjøret 2015 (linje 1, tabell 1) Informasjon hittil i år indikerer at årslønnsveksten blir 3,2 pst i Lunner kommune har i 2015 budsjettert en årslønnsvekst på 3,3 pst. Det vurderes derfor at det er avsatt noe for mye til håndtering av lønnsoppgjøret. Det foreslås at kroner frigjøres og brukes til å redusere ventet inntekt fra skatt. Pensjonsutgifter 2015 (linje 2-13, tabell 1) Beregninger per 1.tertial tilsier at utgiften til Statens Pensjonskasse er budsjettert noe for høyt i opprinnelig budsjett. Til sammen foreslås at 1,141 mill. kroner frigjøres og brukes til å redusere ventet inntekt fra skatt. Også i budsjettet for KLP-pensjon foreslås det endringer per 1.terial, men disse har ikke resultateffekt i 2015, det er kun flyttinger innen de ulike postene i pensjonsordningen. Endringene bygger på nye opplysninger fra KLP per april. Hovedsakelig innebærer endringene at premiene for 2015 reduseres vesentlig. Dette på grunn av høyere tilbakeført overskudd fra KLP enn tidligere forutsatt av selskapet, og mye lavere reguleringspremie enn forutsatt av selskapet. Endringene innebærer vesentlig redusert premieavvik i 2015, noe som har en positiv likviditetseffekt i 2015 og en positiv resultateffekt i 2016 ved at man må amortisere mindre premieavvik. Kostnader knyttet til økt trekkrettighet (linje 14, tabell 1) Det estimeres at en økning i trekkrettighet med 50 mill. kroner til 70 mill. kroner vil koste om lag kroner for perioden august til desember. Redusert budsjett for inntekt fra skatt på formue og inntekt (linje 15, tabell 1) Kommunene har i årets fire første måneder hatt en samlet inngang på mill. kr fra skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt, noe som er 3,4 pst mer enn i samme periode i fjor. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble anslaget for inntekts- og formuesskatt for kommunene satt ned med mill. kr til mill. kr. Dette betyr at veksten i forhold til 2014 i RNB 2015 er anslått til 4,6 pst for kommunene. Den faktiske skatteinngangen hittil på nasjonalt nivå gir imidlertid fortsatt grunn til å anta lavere skatteinntekt enn det nedjusterte anslaget i RNB. Det foreslås derfor at 1,388 mill. kroner i frigjorte midler bidrar til å redusere budsjettet for skatteinntekter. Reduserte renteutgifter investeringslån (linje 16, tabell 1) I opprinnelig budsjett ble det forutsatt en flytende rente på kommunens investeringslånsportefølje på 3 pst. Faktisk flytende rente har så langt vært lavere enn dette og er også ventet å ligge lavere enn 3 pst fremover. Det foreslås derfor å redusere budsjettet for renteutgifter med 1 mill. kroner. Intet utbytte fra Hadeland Energi/Hadeland kraft (linje 17, tabell 1) Rådmannen har fått bekreftet at årsregnskapene for 2014 ble styrebehandlet 19. mai og at det ikke er foreslått utbetaling av utbytte fra Hadeland Energi AS eller Hadeland Kraft AS for regnskapsåret Heller ikke i for regnskapsåret 2013(til Side 4 av 8

5 kommunen i 2014) ble det utbetalt utbytte. I opprinnelig budsjett for i år er det forutsatt 1 mill. kroner i utbytte fra selskapene. Når det nå ser ut til at dette ikke vil komme, foreslås budsjettert inntekt fra utbytte redusert med 1 mill. kroner. Anslag for inntekt fra ressurskrevende brukere (linje 18, tabell 1) Det foreslås å øke budsjettet for ventet inntekt ressurskrevende brukere med kroner, da inntekten for 2014 (som etterbetales i juni 2015) anslås å bli høyere enn det som ble inntektsført i 2014-regnskapet. Differansen inntektsføres i regnskapet. Korreksjoner 2014 (linje 19, tabell 1) Ved en feil ble en inntekt som gjelder 2015 inntektsført i 2014-regnskapet, og en utgift som gjelder 2014 ble ikke utgiftsført i 2014-regnskapet. Videre ble regnskapsført overføring til investeringsregnskapet i 2014 lavere enn forutsatt, noe som bidrar til et bedre regnskapsresultat. Midler knyttet til finansiering av ett prosjekt som er rebudsjettert til 2015 må derfor overføres i år. Det foreslås derfor å øke 2015-budsjettet med til sammen kroner på de aktuelle postene som en engangsvirkning i Budsjettjustering tilskudd til Solobservatoriet (linje 20-21, tabell 1) Det vises til Kommunestyresak 24/15 der det ble vedtatt å innvilge kroner i økonomisk støtte til Solobservatoriet, samt at beløpet skal dekkes av disposisjonsfond til bistand og utvikling av næringslivet. Det foreslås her budsjettjustering for å få på plass bruken av disposisjonsfond. Infrastrukturbidrag Haneknemoen (linje 22-23, tabell 1) Kommunen har mottatt kroner i infrastrukturbidrag for 7 solgte tomter på Haneknemoen. Det foreslås at midlene avsattes til disposisjonsfond Utbyggingsavtaler. Økt budsjett brannberedskap (linje 24, tabell 1) Det foreslås å øke budsjettet for brannberedskap med kroner, da det viser seg at dette budsjettet er satt for lavt i opprinnelig budsjett Redusert budsjett husleieinntekter (linje 25, tabell 1) Det foreslås å redusere budsjettet for husleieinntekter på Eiendom og Infrastruktur, da det viser seg at dette er satt for høy i opprinnelig budsjett Skjønnsmidler 2015 (linje 26-27, tabell 1) Lunner kommune har mottatt kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen knyttet til: - Kommunereform Gran og Lunner 1,1 mill. kr - Helhetlig plan for integrering og kvalifisering i Gran og Lunner 0,150 mill. kr - Vannområde Randsfjorden 0,1 mill. kroner. Skjønnsmidlene er forutsatt brukt til disse bestemte formålene og foreslås derfor avsatt til bundne driftsfond. Side 5 av 8

6 Avsatt til inndekning av tidligere års underskudd foreslås endret til avsetning til disposisjonsfond (linje 28-29, tabell 1) I opprinnelig budsjett 2015 var det lagt opp til å bruke 3,3135 mill. kroner til inndekning av tidligere års underskudd. I og med at regnskapsresultatet for 2014 ble om lag balanse, er ikke slik inndekning nødvendig. Det foreslås derfor at midlene heller brukes til å styrke disposisjonsfond. Forslag til flytting av budsjett mellom funksjoner Kommunen er pålagt å følge KOSTRA-regelverket for føring av inntekter og utgifter på ulike funksjoner. Dette for at det skal kunne lages sammenlignbar, nasjonal statistikk om hvordan kommunesektoren bruker pengene. Det jobbes kontinuerlig med å sikre rett føring på KOSTRA-funksjon. Det foreslås derfor her noen endringer av opprinnelig budsjett for at dagens praksis skal reflekteres korrekt i den nasjonale statistikken Flytting til rett funksjon - kjøp av sykehjemsplasser , Flytting til rett funksjon - kjøp av sykehjemsplasser ,0 3 div Flytting til rett funksjon - Tilrettelegging og bistand for næringslivet ,0 4 div Flytting til rett funksjon - Tilrettelegging og bistand for næringslivet , div Korrigere avskrivninger til rett nivå og til rett funksjon , Korrigere avskrivninger til rett nivå og til rett funksjon ,0 7 div div 3811 Flytte budsjett Lunnerhallen til funksjon for skolelokaler ,0 8 div div 2222 Flytte budsjett Lunnerhallen til funksjon for skolelokaler ,0 9 div Flytting av budsjett barnehageteamet til ,0 10 div Flytting av budsjett barnehageteamet til , / 10901/ div 10101/ 10901/ div Flytting av lønn og sosiale utgifter til rett funksjon på Eiendomsforvaltning og bygg ,0 Flytting av lønn og sosiale utgifter til rett funksjon på Eiendomsforvaltning og bygg ,0 Tabell 2: Forslag til flytting av budsjett mellom funksjoner Sum , ,0 0, ,0 Kjøp av sykehjemsplasser (linje 1-2, tabell 2) Det foreslås å flytte budsjettet for kjøp av sykehjemsplasser fra funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende til funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon, da dette er i tråd med KOSTRA-regelverket for rett føring på funksjon. Tilrettelegging og bistand for næringslivet (linje 3-4, tabell 2) Det foreslås å flytte kroner fra funksjon 120 Administrasjon til funksjon 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet, da dette er i tråd med KOSTRAregelverket for rett føring på funksjon. Avskrivninger til rett funksjon (linje 5-6, tabell 2) Det foreslås å justere budsjettet for avskrivninger slik at det blir oppdatert med rett nivå for den enkelte funksjon og dermed bedre tar hensyn til at anleggsmidler Side 6 av 8

7 med ulike tjenester har kommet til og falt fra i grunnlaget. Denne justeringen har ikke resultateffekt, men bidrar ti å redusere unødvendige avvik på den enkelte funksjon når regnskapet gjøres opp. Flytte budsjett Lunnerhallen til funksjon for skolelokaler (linje 7-8, tabell 2) I henhold til KOSTRA-regelverket er Lunnerhallen nå å regne som skolelokaler (gymsal). Det foreslås derfor å flytte budsjettet for Lunnerhallen til tjeneste for skolelokaler. Barnehageteamet (linje 9-10, tabell 2) Barnehageteamet har i opprinnelig budsjett for 2015 blitt budsjettert på både tjeneste 2011 Kommunale barnehager og tjeneste 2111 Styrket tilbud kommunale barnehager. Det foreslås å flytte hele budsjettet for barnehageteamet til tjeneste 2111 da arbeidsoppgavene til teamet i 2015 vil gjelde styrket tilbud. Eiendomsforvaltning og bygg (linje 11-12, tabell 2) Etter en nærmere gjennomgang foreslås det flytting mellom flere tjenester på dette ansvaret slik at lønnsbudsjettet blir korrekt i henhold til KOSTRAregelverket. Forslag til budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet Prosjektet utgår. Ligger i EPC prosjektet , Prosjektet utgår. Ligger i EPC prosjektet , Prosjektet utgår. Ligger i EPC prosjektet , Nye armaturer i fløy rådhuset , Nye armaturer i fløy rådhuset , Nye armaturer i fløy rådhuset , Bruk av fond , Bruk av fond ,0 9 div nytt Nytt avløpsanlegg Fossli , Finansiering Fossli disposisjonsfond , Finansiering Fossli mva-komp ,0 Tabell 3: Forslag til budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet Sum , , , ,0 Prosjekt 562 Harestua skole, ventilasjon klasserom (linje 1-3, tabell 3) Det foreslås at prosjekt 562 utgår ettersom dette er innarbeidet i prosjekt 427 EPC prosjekt. Prosjektkostnaden var satt til kr Det foreslås å redusere investeringsbudsjettet med dette. Prosjektet var opprinnelig budsjettert finansiert med kr i bruk av mva.kompensasjon og kr i bruk av lån. Prosjekt 576 Skifte av armaturer på rådhuset (linje 4-6, tabell 3) I løpet av de siste 3 4 månedene har det vært 2 branntilløp i en korridor i Rådhuset. I rådhusets 3 etasjer mot øst(byggetrinn fra 1989) er det 26 år gamle armaturer. Resten av rådhuset er oppgradert med nytt i Vi har vært i Side 7 av 8

8 kontakt med leverandør / konsulent som anbefaler en oppgradering til en kombinasjon med Led og nye T5 armatur med bevegelsessensor. Det foreslås derfor å opprette et budsjett for dette prosjektet med kr inkl.mva., som finansieres ved bruk av mva.kompensasjon kr og bruk av lån kr De kr foreslås brukt av endring i ubrukte lånemidler som følge av nedtak på prosjekt 562 Harestua skole, ventilasjon klasserom. Prosjekt 550 Felles finansiering av investeringsregnskapet (linje 7-8, tabell 2) I 2014 ble innkomne tippemidler avsatt til ubundet investeringsfond, kr Dette skulle vært benyttet til å finansiere andre prosjekter, og ikke vært avsatt til fond. Det foreslås derfor at midlene trekkes inn i årets investeringsregnskap som finansiering. Dette vil redusere bruk av lån tilsvarende. Ved neste låneopptak trekkes disse kr fra opprinnelig behov slik at samlet låneopptak blir lavere. Nytt prosjekt Nytt avløpsanlegg Fossli (linje 9-11, tabell 2) Som følge av pålegg foreslås det iverksatt en oppgradering av avløpsanlegget på eiendommen Fossli fra tank til minirenseanlegg. Det er avsatt midler til dette på disposisjonsfond. Det foreslås derfor å opprette et nytt prosjekt som finansieres med bruk av disposisjonsfond og momskompensasjon. Konklusjon med begrunnelse I denne saken er frigjorte midler i driftsbudsjettet foreslått benyttet hovedsakelig til å redusere budsjettet for skatteinntekter, samt stryke budsjettet for brannberedskap. I Investeringsbudsjettet foreslås å bruke deler av frigjorte midler fra et prosjekt som tas ut av investeringsplanen på skifte av lysarmaturer i Rådhuset som følge av branntilløp. Det foreslås at budsjettjusteringene vedtas i henhold til tabellene 1-3 i denne saken. Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Innlandet revisjon ved Ingebjørg Dybdal Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja Side 8 av 8

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56085/2011 2011/7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet 12.10.2011 Bystyret 27.10.2011 Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 2 FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL... 2 3 DRIFTSBUDSJETTET... 5 3.1 FELLESINNTEKTER...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer