Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 09/ Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Kommunestyret godkjenner at kostnadsrammen for bygging av Nordlysbadet økes til 225 mill.kr inkl. mva. Kommunestyret godkjenner at det økte finansieringsbehovet på 35 mill.kr finansieres på følgende måte: 1. Fra kraftfondet 10 mill.kr 2. Alta kommune selger seg ned i Komsa Parkering AS til 34% - 7,8 mill.kr 3. Bruk av frigjorte investeringsmidler etter forskriftsendring 17,2 mill.kr. Overnevte gis som ansvarlig lån til Nordlysbadet AS. Det delegeres til rådmannen å fastsette rente og avdragsbetingelser. Alta kommunens andel av rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg ca 2 mill.kr pr. år øremerkes driften av Nordlysbadet og inngå i kommunens årlige driftstilskudd. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: 1. Søknad om utvidelse av låneramme garantistillelse fra styre i Nordlysbadet AS. 2. Nordlysbadet AS Styremøte nr Finansiering av overskridelse - garanti 3. Nordlysbadet AS Styremøte nr Foreløpig gjennomgang av kostnadsutvikling (unntatt off. Offl 13) 4. Protokoll fra styremøte i Nordlysbadet AS av Vedlegg til protokoll av Engasjement av ekstern konsulent 7. Leie av bistand 8. Foreløpig oversikt over styrebehandling rapportering knyttet til økonomi/rapportering 9. Kommunalt garantivedtak Nordlysbadet AS

2 10. Oppdatert driftsbudsjett for Nordlysbadet Alta KF Bakgrunn: Alta kommune har mottatt en søknad fra styre i Nordlysbadet AS om utvidelse av låneramme garantistillelse. Styret i Nordlysbadet AS har i møte 22. september 2009 i sak 5 Finansiering av overskridelse garanti fattet følgende vedtak: Styret anmoder Alta kommune om snarest å få aksept for å utvide lånerammen med inntil 35 mill til 120 mill samt at kommunen utvider sin garantistillelse tilsvarende. Alta kommune som største eier og garantist for Nordlysbadet AS har fått orientering fra styret om at antatt totalkostnad for prosjektet blir ca 225 mill.kr inkl. mva. Dette er en økning på 20 mill.kr i forhold til den orienteringen Kommunestyret fikk Årsakene til kostnadsøkningen fremkommer i vedlegg 2 og 3 fra styret i Nordlysbadet AS. I forhold til dagens eierstruktur i selskapet finnes det ingen andre eiere enn Alta kommune som som er villig til å gå inn med den manglende finansieringen av prosjektet. De andre eierne har ikke vist noen vilje til å påta seg noe videre ansvar mht finansiering. Økonomiske konsekvenser: I brev av fra Fylkesmannen i Finnmark Kommunalt garantivedtak Nordlysbadet AS fremkommer følgende: I medhold av Kommuneloven 51, jfr. rundskriv H 8/01 fra Kommunal- og regionaldepartementet, godkjennes Alta kommunes garanti overfor Nordlysbadet AS, vedtatt i sak 73/07 og i sak 06/08. Garantibeløpet er på maksimalt 120 mill.kr i byggeperioden og deretter maksimalt 85 mill.kr. Garantien er gitt ved simpel kausjon og garantitiden er 40 år. Dette vedtaket satt langt inne hos Fylkesmannen. Fylkesmannen minnet videre om at den økonomiske risikoen kommunen påtar seg ved å stille kommunal garanti, kan sidestilles med eget låneopptak og forutsetter at kommunestyret/formannskapet har vurdert garantistillelsen opp mot andre forpliktelser kommunen ønsker å påta seg i framtiden. Med en kostnadsramme for bygging av Nordlysbadet på totalt 225 mill.kr blir finansieringen som følger: - Egenkapital (aksjer m.m.) 39,4 mill - Gaver 1,5 mill - Spillemidler 22,8 mill - Ref. mva 38,8 mill - Renteinntekt 2,5 mill - Lånegaranti 85,0 mill - Sum 190,0 mill - Manglende finansiering 35,0 mill - Totalsum 225,0 mill

3 Av oppsettet fremgår det at byggingen av Nordlysbadet mangler finansiering av 35 mill. kr. Dette økte behovet kan enten finansieres ved økt låneopptak med garantistillelse fra Alta kommune, eller ved bruk av fondsmidler og fristilte midler fra salg av kommunale verdier. På bakgrunn av Fylkesmannens tilbakemelding vedr. garantirammen på 85 mill.kr anbefaler rådmannen å løse finansieringsutfordringen uten å be om godkjenning av økt garantiramme fra Fylkesmannen. Vurdering: Innledningsvis vil rådmannen sterkt beklage overfor Kommunestyret at utbyggingen av Nordlysbadet har økt med 60 mill.kr i forhold til vedtatt kostnadsoverslag. Styret i Nordlysbadet AS har både muntlig og skriftlig orientert kommunen om årsakene til denne kostnadsøkningen. Rådmannen ønsker ikke i denne saksutredningen å gå nærmere inn på årsaksforholdene. Det vises i så henseende til vedleggene fra styret i Nordlysbadet AS, i tillegg til at det med stor sannsynlighet vil bli et rettslig etterspill i denne byggesaken. Rådmannen har signalisert overfor styret at Alta kommune ønsker en ekstern gjennomgang av hele prosjektet. Dette har styret etterkommet, og er i ferd med å engasjere ekstern konsulent (jfr vedlegg 6). Styret har i tillegg engasjert advokat i forhold til omtvistede krav, spesielt fra prosjekteringsgruppen. Ut over dette har styret styrket byggeledelsen med 2 eksterne konsulenter som skal følge opp prosjektet 2 dager i uka. Ut over å få kontroll på kostnadsøkningen er det viktig å sluttføre prosjektet på en så god og kontrollert måte som overhode mulig. Slik status er i dag er det ingen andre eiere enn Alta kommune som må ta belastningen med å fullfinansiere utbyggingen. For å slippe å gå til Fylkesmannen å be om utvidet garantiramme, anbefaler rådmannen at det økte lånebehovet på 35 mill.kr finansieres ved å benytte fristilte lånemidler fra balanseregnskapet, aksjer og ansvarlig lån til Komsa Parkering AS og fra kraftfondet. I tillegg foreslås det at Alta kommunes andel av statens rentekompensasjonsordning for skoleog svømmeanlegg på ca 2 mill.kr øremerkes driften av Nordlysbadet og inngår i kommunens årlige driftstilskudd. Dette medfører at kostnadsoverskridelene ikke fører til økt belastning på det kommunale driftsbudsjettet (økonomiplan), gitt at utarbeidet driftsbudsjett for Nordlysbadet Alta KF ikke byr på noen negative overraskelser. Bruk av kraftfondet: Som det fremkommer overfor innstiller rådmannen på at det gis et ansvarlig lån fra kraftfondet på 10 mill.kr. Det er i nasjonale retningslinjer hjemmel for bruk av kraftfondet til investeringer i kommunale fellestiltak. Departementet sier videre at kommunen bør prioritere bruken av fondsmidler til direkte næringsutvikling. Rådmannen ser at bruken av kraftfondet kan diskuteres særlig med henblikk på den praksis som har opparbeidet seg gjennom alle år, nemlig at bruken skal gå direkte mot bedrifter og næringsutvikling. Der er derfor også uenighet i

4 administrasjonen om bruk av kraftfondet til Nordlysbadet AS. Rådmannen vil imidlertid peke på at Nordlysbadet både er et fellestiltak sammen med næringslivet i Alta, og at det vil bety mye for et attraktivt Alta både som bosted og som magnet for vår region. Det vil styrke Alta som handels- og servicesenter. Rådmannen vil understreke at en fortsatt bør legge vekt på bruk av kraftfondet til typiske næringsformål. Rådmannen vil derfor som kompensasjon for dette uttaket legge opp til påfyllinger av kraftfondet når det åpner seg anledninger som eksempelvis ved regnskapsoverskudd eller ekstraordinære inntekter. Skal lånet gis som utvidelse av aksjekapitalen eller som ansvarlig lån fra Alta kommune? Som utvidelse av aksjekapitalen ved at Alta kommune som eier får økt eierandel i selskapet: Ved nytegning av aksjer blir selskapet tilført mer kapital og kommunen får en større eierandel i selskapet. Rent formelt må styret da foreslå overfor generalforsamlingen at aksjekapitalen utvides. Deretter beslutter generalforsamlingen at aksjekapitalen skal utvides. Det er nøye regulert i aksjelovens kapittel 10 hvordan kapitalforhøyelsen formelt skal gjennomføres (jfr. det må foreligge revisorbekreftelse, sendes endringsmelding til foretaksregistret m.m). Alta kommune har i dag en eierandel på ca 64% i Nordlysbadet AS og har med dette og gjennom dagens vedtekter ( 5) allerede avgjørende eierinnflytelse i de fleste saker gjennom generalforsamling og i forhold til sammensetning av styre. I vedtektene til Nordlysbadet AS 3 fremgår det bl.a. at selskapets virksomhet er å drive et bade- og svømmeanlegg, og at selskapet er uten eget økonomisk formål. Det fremgår videre av vedtektenes 9 at et eventuelt overskudd skal anvendes til å videreutvikle svømming som idrett og at det ikke skal betales utbytte. Ut fra det ovennevnte følger at dersom Alta kommune som eier velger å utvide sin aksjekapital i Nordlysbadet AS så vil dette medføre at kommunen ikke vil få noe igjen rent økonomisk ved å øke aksjekapitalen, da det ikke vil bli utbetalt utbytte til aksjonærene dersom selskapet går med overskudd. Utvidelse av aksjekapitalen må etter dette betraktes som et rent tilskudd til selskapet. Ansvarlig lån fra Alta kommune til Nordlysbadet AS: Kommuneloven setter ikke begrensninger i forhold til selskapets muligheter til å ta opp lån, da reglene om kommunale lån og garantier ikke vil gjelde for selskapet. Kommuneloven setter imidlertid begrensninger i forhold til kommunens egen mulighet til å ta opp lån og muligheten for å gi kommunale garantier for lån opptatt av selskapet. Kommunen kan imidlertid yte lån til selskapet så lenge kommunen ikke selv har tatt opp lån for videre utlån. De foreslåtte midlene som skal finansiere lånet til Nordlysbadet AS utgjør frigjorte midler som ikke innebærer et ulovlig låneopptak overfor Nordlysbadet AS Ved å yte et ansvarlig lån til selskapet vil kommunen kunne få penger tilbake gjennom fastsatte låne- og rentebetingelser dersom selskapet går med overskudd. Av overnevnte tilrår rådmannen at kommunens økte finansieringen av Nordlysbadet AS gis som ansvarlig lån.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&&

5 Alta 8. oktober 2009 Bjørn-Atle Hansen rådmann

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17 Side 1 av 20 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 19:00-22:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 52 23/ 78 45 51 93 eller til POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND

VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND Vedtatt av Trysil kommunestyre 29.04.94, KS-sak 016/94 Godkjent av Fylkesmannen i brev av 07.09.94. Revidert av Trysil kommunestyre 17.04.07,

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer