Tillegg - Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillegg - Møteinnkalling"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 15:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale OBS! Start kl. 15:30. Saksnr Innhold 20/2013 Avtale med Vestfold fylkeskommune om finansiering av G/S-veg langsmed FV 560 på strekningen Vennerød - Fossnes Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den Jan Helge Kaiser - leder Tove Revetal møtesekretær

2 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 13/1332 Saksbehandler: Knut Terje Ellefsen Avtale med Vestfold fylkeskommune om finansiering av G/S-veg langsmed FV 560 på strekningen Vennerød - Fossnes Saksnr Utvalg Møtedato 20/2013 Hovedutvalg Plan og Miljø Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Avtale med Vestfold fylkeskommune om finansiering av gang og sykkelvei Vennerød Fossens vedtas Vedlegg: Avtale mellom SK og Vfk finansiering G_S-veg Vennerød - Fossnes versjon 1. mars 2013.pdf Dokumenter i saksmappen Saksnummer Utvalg Møtedato K-sak 56/12 Samlet saksfremstilling VA og G/S veg, Dalen - Gravdal Vedlegg Avtale til godkjenning mellom Stokke kommune og Vestfold fylkeskommune, om finansiering av prosjekt Fv 560 Vennerød-Fossnes. Sammendrag Kommunestyret besluttet i sak 56/12 å gjennomføre bygging av gang- og sykkelvei på strekningen Vennerød Fossnes. Prosjektet er søkt som et spleiselag med Vestfold fylkeskommune (Vfk) med en 50/50-deling på hver av partene. Stokkes andel i prosjektet er 8,2 mill. inkl. mva.. I økonomiplan 2013 er det bevilget til sammen 7mill kr til investering i gang- og sykkelveg på strekningen Fv 560 Fossnes- Vennerød. Med henvisning til regnskapsforskriften opplyser Vfk i etterkant, at Vfk ikke lenger kan yte investeringstilskudd til prosjekter hvor Vfk ikke er byggherre. Videre mener Vfk at alle gangog sykkelveger som bygges langs fylkesveg (Fv) har fylket eierskap til. Dette betyr at Stokke kommunes spleisebidrag ikke kan finansieres over investeringsregnskapet, men må belastes driftsregnskapet som årlige avdrag til fylkeskommunen. Investeringsmidlene på 7mill.kr., som Stokke kommune har bevilget til finansering av

3 spleiselagsprosjektet, søkes derfor omdisponert til årlige driftstilskudd på med 707,000 kr ekskl. mva. i perioden Dette medfører at: Vfk blir eier av gang- og sykkelvegstrekningen Fv.560 Vennerød Fossnes og bærer hele byggherreansvaret og er avtalepart for alle kontrakter som Stokke kommune inngår Vfk er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av gang- sykkelvegstrekningen samt nye investeringer som måtte komme i fremtiden Stokke kommune, ved seksjon for kommunalteknikk, fortsetter som prosjektleder inntil ny avtale med fylkeskommunen om fordeling av roller foreligger. Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken Reguleringsplanen for gang- sykkelveien Vennerød Fossnes ble vedtatt i 2003, men har ikke blitt realisert i påvente av vannledningsprosjektet Dalen - Gravdal. I 2006 vedtok kommunestyrene i Stokke og Andebu å sette i gang en detaljprosjektering av hovedvannledning i samarbeid med Vestfold Interkommunale Vannverk (ViV). Prosjektet skulle også omfatte kommunale vann- og avløpsledninger (VA), gang- og sykkelvei samt fiberkabel i en felles trasé på strekningen Dalen - Arnadal kirke Gravdal i Andebu. Revidert forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg på strekningen Fv 560 Fossnes- Vennerød ble vedtatt enstemmig i kommunestyret i sak 72/07 den Videre ble forslag til reguleringsplan for den resterende del av gang- og sykkelveg, Dalen- Vennerød og Fossnes Arnadal kirke vedtatt enstemmig i kommunestyret i sak 13/12 av Stokke kommunestyre den Reguleringsplanen omfatter også endringer av kryssene ved Vennerød skole og Valberg (Fossnes). En detaljplan med kostnadsoverslag utarbeidet av konsulenten (Cowi), datert , ble behandlet av kommunestyret den i sak 74/07. Her fremgår det at gang- og sykkelveien fra Dalen til Vennerød antas vil koste 17,5 mill. kr. Kommunestyret besluttet i sak 56/12 at for gang- og sykkelvei på strekningen Vennerød Fossnes: Det skal settes i gang grunneierforhandlinger som snarest mulig skal munne ut i grunnervervelse. Anbudsinnhenting iverksettes snarest mulig og det forventes byggestart i Dets søkes om TS-tilskudd på 60 % til denne strekningen I forbindelse med Stokke kommunes tilbakemelding på revidert liste over TS-tiltak til Handlingsprogrammet for fylkesvegnettet , datert , fremhevet kommunen et ønske om spleiselag for en eller flere G/S-vegstrekninger fra Dalen til Arnadal. Strekningen Vennerød Fossnes ble fremsatt som førsteprioritet, med en kostnadsramme stipulert til 10mill kr.

4 I økonomiplan 2013 er det bevilget til sammen 7mill. kr. til investering i gang- og sykkelveg på strekningen Fv 560 Fossnes- Vennerød. I e-post den opplyser Vfk at: 1. Stokke kommune kan ikke være formell byggherre på prosjekter langs en fylkesveg (Fv). Alt som bygges langs Fv er det fylket som har eierskap til; 2. Stokke kommunes spleisebidrag kan ikke finansieres over investeringsregnskapet, men må belastes driftsregnskapet. Det innebærer at Vfks tidligere regnskapspraksis ikke kan videreføres når det gis støtte til investeringsprosjekter hvor en annen part er prosjekteier. Det medfører at: 1. Parten som eier prosjektet kan belaste sitt investeringsbudsjett med hele kostnadsbeløpet. 2. Parten som ikke eier prosjektet må belastes sin andel på driftsbudsjett. Gjennomføres enten som en engangsutbetaling eller ved årlig tilskudd (avdrag) til prosjekteier over x antall år. Avtalen med Vfk om finansiering av G/S-veg Vennerød Fossnes bygger på følgende prinsipper om 50/50-deling av kostnadene for gang- sykkelveg langs fv. 560 Vennerød- Fossnes mellom Vestfold fylkeskommune og Stokke kommune: a. Kostnadene Totalkostnad for prosjektet er beregnet til 16,4 mill. kr, inklusive mva. Dette er inkludert utgifter Stokke kommune har hatt før , beregnet til kr 0,6 mill. eks mva. SK fakturerer VFK tilsvarende 0,6 mill. eks mva. for oppgjør av tidligere påløpte kostnader Kostnader fra frem til avtaleinngåelse forskutteres av SK. Når avtalen er etablert fakturerer SK tilsvarende ink. mva. Utgifter som påløper etter avtaleinngåelse faktureres VFK direkte fra leverandør. Så fort avtalen er på plass må leverandører bli varslet om riktig faktureringsmottaker og adresse. b. Tilskudd Stokke kommune yter et tilskudd på 200,000 kr ekskl. mva. i 2013 Fra 2014 vil Stokke kommune innarbeide et tilskudd i inntil 9 år på kr kr i årsbudsjettene. Dette vil vedtas årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende budsjettår. Dersom prosjektets kostnader overstiger 16.4 mill er Stokke kommune innstilt på å utvide ordningen med tilskudd som angitt i avsnittet overfor, med inntil 2 år og inntil kr Det skal ikke betales mva av Stokke kommunes årlige tilskudd. Eventuell kostnadsøkning utover 19,2 mill. inkl. mva. dekkes i sin helhet av Vfk. c. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til avtalen etter at prosjekteringen er ferdig, så vurderes punktene i avtalen på nytt. Vfk rolle og ansvar:

5 er eier av gang- og sykkelvegstrekningen er ansvarlig for å erverve grunn og påse at alle forutsetninger er oppfylt før bygging av G/S-vegen kan starte er ansvarlig for prosjektering, kontrahering og prosjektgjennomføring samt oppfølging av reklamasjoner i garantiperioden m.m. er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av gang- sykkelvegstrekningen samt nye investeringer som måtte komme i fremtiden er avtalepart for alle kontrakter som Stokke kommune inngår Stokke kommunes rolle og ansvar: kan på vegne av Vfk utføre oppgaver som etter avtalen tilligger fylkeskommunens eieransvar etter nærmere avtale mellom partene skal fortsetter jobben som prosjektleder inntil annet avtales, Vfk kan be om å overta prosjektledelse etter nærmere avtale. Stokke kommune innarbeider dette forholdet i anbudsdokumenter Juridiske grunnlag Revidert reguleringsplan for gang- og sykkelveg på strekningen Fv 560 Fossnes- Vennerød, vedtatt Stokke kommunestyret i sak 72/07 den Godkjent byggeplan, Statens vegvesen Avtalen er gyldig ved positive vedtak i Fylkestinget og kommunestyret i Stokke. Økonomiske konsekvenser I budsjettet for 2013 er det satt av kr 7 mill. til investering. Dette gir en langsiktig årlig finansutgift på ca. kr ,- pr år (forutsatt langsiktig rente og 40 års nedbetalingstid). I budsjettet for 2013 er det satt av ca. kr ,- til dekning av utgifter til renter og avdrag og med full års-effekt i 2014 tilsvarende kr ,-. I avtalen med Vfk om finansiering av gang og sykkelsti vil kommunens tilskuddsforpliktelse være ferdig etter maks 12 år, og beløpet pr år er derfor høyere enn de ville vært dersom kommunen skulle finansiert dette ved låneopptak som planlagt. Tilskuddet er beregnet ut i fra en avtaleperiode på år og Vfk mottar rentekompensasjon på investeringen som gjør at prosjektet totalt sett blir rimeligere for kommunen. Økt utgift på ca ,- må innarbeides i økonomiplan og budsjett En kostnadsøkning inntil 19,2mill. kr. fordeles likt i årene 2023 og Kostnadsøkning utover 19,2 mill. inkl. mva. dekkes i sin helhet av Vestfold fylkeskommune. Barn- og unges interesser Ingen negativ innvirkning. Vil skape sikrere skoleveg. Miljøkonsekvenser Ingen negativ miljøkonsekvenser. HMS/Folkehelse Ingen negativ innvirkning. Vil skape sikrere skoleveg. Vurdering og konklusjon

6 Vestfold fylkeskommune blir eier av gang- og sykkelvegstrekningen Fv.560 Vennerød Fossnes og bærer hele byggherreansvaret og er avtalepart for alle kontrakter som Stokke kommune inngår. Vestfold fylkeskommune blir ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av gangsykkelvegstrekningen samt nye investeringer som måtte komme i fremtiden. Kostnadene for etablering av gang- og sykkelvegen deles 50/50-deling mellom Vestfold fylkeskommune og Stokke kommune. Stokkes andel i prosjektet er 8,2 mill. inkl. mva.. Ved utforming av tilskudd skal tilskuddet håndteres uten mva. Dette betyr at Stokke kommune skal yte et tilskudd til Vestfold fylkeskommune på 6,56 mill. kr. ekskl. mva. Stokke kommune, ved seksjon for kommunalteknikk, fortsetter som prosjektleder inntil ny avtale med fylkeskommunen om fordeling av roller foreligger.

7 Versjon 1. mars :00 Avtale mellom Stokke kommune og Vestfold fylkeskommune, om finansiering av prosjekt fv. 560 Vennerød-Fossnes 1. Formålet med avtalen Det inngås avtale mellom Vestfold fylkeskommune (VFK) og Stokke kommune (SK) om bygging av gang- sykkelveg langs fv. 560 Vennerød-Fossnes. Avtalen regulerer videre VFKs eieransvar, finansieringsansvar, byggherreansvar og ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av prosjektet fra prosjektering og oppstart til ferdigstillelse av standard gang- og sykkelveg på strekningen. 2. Hensikt med prosjektet Hensikten med å bygge gang- og sykkelveg på strekningen er: Å trygge skolevegen for barna ved Vennerød skole Å fremme bedre folkehelse Å redusere kjøring av barn til Vennerød skole, ved bruk av privatbil. 3. Innhold og omfang Det bygges en standard gang- og sykkelveg på strekningen i henhold til utarbeidet reguleringsplan. 4. Eieransvar Vestfold fylkeskommune skal være eier av gang- og sykkelvegstrekningen langs fv.560 Vennerød-Fossnes. Vestfold fylkeskommune har som eier ansvar for bl.a erverv av grunn og oppfyllelse av forutsetninger (regulering, godkjennelser m.m.) som må være oppfylt før utbygging av prosjektet kan skje. Vestfold fylkeskommune har som eier byggherreansvar for prosjektering i alle faser, utføring av utbygging og oppfølging av reklamasjoner i garantiperioden m.m. Vestfold fylkeskommune har som eier ansvar for investeringen, forvaltning, drift og vedlikehold av gang- sykkelvegstrekningen. 5. Forholdet mellom aktører Stokke kommune kan på vegne av Vestfold fylkeskommune utføre avtalte oppgaver som tilligger fylkeskommunens eieransvar etter nærmere avtale mellom partene. 1

8 Versjon 1. mars :00 Vestfold fylkeskommune kan overta kontrakter knyttet til prosjektet som Stokke kommune har inngått eller inngår. Stokke kommune innarbeider dette forholdet i aktuelle kontrakter. Når avtalen er underskrevet av partene er fakturaadresse Vestfold Fylkeskommune. (se for øvrig punkt 7 A). Vestfold fylkeskommune avklarer forholdet til Statens Vegvesen. 6. Framdrift Det startes en forprosjektering for å gå igjennom tidligere utarbeidet material. Det forutsettes at forprosjektering og detaljprosjektering avklarer videre framdrift. Det siktes til byggestart sommeren Inntil annet avtales, fortsetter Stokke kommune jobben som prosjektleder. Vestfold fylkeskommune kan be om å overta prosjektledelse etter nærmere avtale. Stokke kommune innarbeider dette forholdet i anbudsdokumenter. 7. Finansieringsansvar a) Kostnadene Det er beregnet en totalkostnad for prosjektet på kr. 16,4 mill. kr, inklusive mva. Dette er inkludert utgifter påløpt før beregnet til kr. 0,6 mill. eks mva. SK fakturerer VFK tilsvarende kr. 0,6 mill. eks mva. for oppgjør av tidligere påløpte kostnader. Kostnader fra frem til avtaleinngåelse forskutteres av SK. Når avtalen er etablert fakturerer SK tilsvarende inkludert mva. Utgifter som påløper etter avtaleinngåelse faktureres Vfk direkte fra leverandør. Så fort avtalen er på plass må leverandører bli varslet om riktig faktureringsmottaker og adresse. b) Tilskudd Stokke kommune yter et tilskudd på 200,000 kr ekskl. mva. i 2013 Fra 2014 vil Stokke kommune innarbeide et tilskudd i inntil 9 år på kr kr i årsbudsjettene. Dette vil vedtas årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende budsjettår. Dersom prosjektets kostnader overstiger kr mill. er Stokke kommune innstilt på å utvide ordningen med tilskudd som angitt i avsnittet overfor, med inntil 2 år og inntil kr Det skal ikke betales mva av Stokke kommunes årlige tilskudd. 2

9 Versjon 1. mars :00 Eventuell kostnadsøkning utover 19,2 mill. inkl. mva. dekkes i sin helhet av Vestfold fylkeskommune. c) Hvis det er vesentlige endringer i forhold til avtalen etter at prosjekteringen er ferdig, så vurderes punktene i avtalen på nytt. 8. Avtalens gyldighet Avtalen er gyldig ved positive vedtak i Fylkestinget sak XX/2013 og kommunestyret i Stokke sak XX/ Andre forhold Det er behov for å sanere/oppgradere deler av eksisterende VA-anlegg som kommer til å ligge i G/S-veg traseen. Det samme gjelder trekkerør for fiberkabel som vil bli lagt i hele traseens lengde. Ekstrakostnadene dette vil medføre skal bekostes i sin helhet av Stokke kommune og skal ikke inne innregnes i Stokke kommunes driftstilskudd til Vestfold Fylkeskommune. Leverandør fakturer Stokke kommune direkte for VAanlegg og trekkrør. Denne retten til sanering, oppgradering, drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur i G/S-vegen kan tinglyses av Stokke kommune for egen regning. 3

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Møteinnkalling Møtested: Møterom teknisk Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle befaringer Behandling av saker starter tidligst kl. 1600. Tema: Status for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 04.05.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer