(IKKE RØR DENNE LINJE)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(IKKE RØR DENNE LINJE)"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram Det innføres eiendomsskatt med virkning fra budsjettåret 2016 jfr mindretallets Reduserer politisk virksomhet med kr ,- som går til å opprettholde WEBoverføring - Formannskapets innstilling og de økonomiske rammer som fremgår av innstillingen legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsplanperioden/økonomiplanen.. - Kommunestyret slutter seg til de driftstiltak som er innstillt fra formannskapet, jfr pkt 7.4 i Handlingsprogrammet. Tiltakene, jfr. tiltaksliste, og følges opp av rådmannen i 2015 og utvikler dem videre i neste handlingsprogram. - I 2015 gjennomføres investeringer i henhold til formannskapets innstilling jfr investeringsplan pkt 7.8 i Handlingsprogrammet. Årsbudsjett 2015 Kommunestyret vedtar rammene for driftsbudsjettet for år 2015 lik det fremgår av vedlagte skjema og oversikter, jfr budsjettskjema 1A, 1B, samt hovedoversikt drift. Kommunestyret vedtar det fremlagte investeringsbudsjettet for år 2015 slik det fremgår av vedlagte skjema og oversikter, jfr budsjettskjema 2A, 2B og hovedoversikt investeringer. Investeringstiltak skal ikke iverksettes før de er fullfinansiert. Det tas opp nye låntil investeringer i 2015 med kr ,-. Investeringene på til sammen kr finansieres ved bruk av lånemidler og refusjon mva. Kommunal skattøre for inntekts- og formueskatt i Gratangen kommune, settes lik de maksimalsatser Stortinget vedtar.

2 Startlån for 2015 tas opp med en ramme på inntil 3,0 millioner kroner. Før nye lån tas opp, skal tidligere års ramme være disponert. Betalingsregulativ for Gratangen kommune for Betalingsregulativet for 2015 vedtas med 3 % økning generelt og ytterligere økning på 5 % på vann og avløp. - Det fremlagte forslag til betalingsregulativ for 2015 for Gratangen kommune vedtas. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Saksopplysninger: Formannskapet har i møtet den i sak 86/14 avgitt sin innstilling til budsjett 2015 og handlingsprogram for Innstillingen ligger ute til offentlig ettersyn fram til innstillingen behandles i kommunestyret den Formannskapets innstilling i sak 86/14: Det innføres eiendomsskatt med virkning fra budsjettåret 2016 jfr mindretallets Reduserer politisk virksomhet med kr ,- som går til og opprettholde WEBoverføring Betalingsregulativet for 2015 vedtas med 3 % økning generelt og ytterligere økning på 5 % på vann og avløp. Budsjettprosesen har vært krevende. Etter konsekvensjustert budsjett var det en underbalanse for 2015 vel 6,3 mill kroner. Hoveårsaken var redusert rammetilskudd som følge av trekk for privat skole. Videre så er aksjeutbytte redusert med 1,5 mill kroner fra Største delen av utgiftsveksten er lønnsøkning som følge av lønnsoppgjør 2014.

3 I formannskapets innstilling er følgende driftstiltak innarbeidet: De største varige tiltakene er endringer inne pleie og omsorg ved at en avdeling på Gratngsheimen legges ned samtidig som hjemmetjeneten styrkes. Tiltaket vil få helårseffekt fra I 2015 er det beregnet hal årseffekt. Det betyr at flere skal få hjelp slik at de kan bli boende i eget hjem eller i tilrettelagt bolig. Driftsendringen betyr også at antall omsorgsboliger i Helsesenteet økes. Videre så inneholder vedtaket at det skal innføres generell eiendomsskatt f.o.m Innføring av eiendomsskatt krever ca ett års forberedelse/saksbehandling vil derfor medgå til forberedelse/saksbehandling. Innstillingen har for 2015 tiltak om avdragsutsettelse på til sammen 3,4 mill kroner. F.o.m vil eiendomsskatt gjøre at Gratangen kommune igjen kan betjene avdragene etter oppsatt plan. I formannskapets innstilling er det ikke avsatt midler til uforutsatte utgifter/disposisjonsfond. Driftsbudsjettet er satt opp med driftsinntekter på 117 mill kroner og driftsutgifter med 112 mill kroner. Beløpene er eks finansinntekter og finansutgifter. For ytterliger opplysninger henvises det til Budsjett 2015/ Handlingsprogram Her er alle tabeller og oversikter vist under kap 7, Formannskapets innstilling.

4 På investeringssiden inneholder formannskapet innstilling følgende tiltak: Ovennevnte sum er inklusive mva. Fra 2015 inngår mva som en del av finansieringen. Det betyr at det er behov for lånefinansiering for 2,787 mill kroner. Det betyr at det ikke tas opp mer i lån enn det som betales inn i avdrag. Lånegjelden vil da ikke vokse i Alle prosjektene skal gjennomføres i Det er ikke tatt med tiltakk for de siste tre årene i planperioden. Av lista ovenfor går det fram at flere av tiltakene må sees i sammenheng med tilretteleggingen av flrer omsorgsboliger i Helsehuset. På bakgrunn av formannskapets innstilling formuleres følgende innstilling til vedtak i kommunestyret. Budsjett 2015/Handlingsprogram Det innføres eiendomsskatt med virkning fra budsjettåret 2016 jfr mindretallets Reduserer politisk virksomhet med kr ,- som går til og opprettholde WEBoverføring - Formannskapets innstilling og de økonomiske rammer som fremgår av innstillingen legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsplanperioden/økonomiplanen.. - Kommunestyret slutter seg til de driftstiltak som er innstillt fra formannskapet, jfr pkt 7.4 i Handlingsprogrammet. Tiltakene, jfr. tiltaksliste, og følges opp av rådmannen i 2015 og utvikler dem videre i neste handlingsprogram. - I 2015 gjennomføres investeringer i henhold til formannskapets innstilling jfr investeringsplan pkt 7.8 i Handlingsprogrammet. Årsbudsjett 2015

5 Kommunestyret vedtar rammene for driftsbudsjettet for år 2015 lik det fremgår av vedlagte skjema og oversikter, jfr budsjettskjema 1A, 1B, samt hovedoversikt drift. Kommunestyret vedtar det fremlagte investeringsbudsjettet for år 2015 slik det fremgår av vedlagte skjema og oversikter, jfr budsjettskjema 2A, 2B og hovedoversikt investeringer. Investeringstiltak skal ikke iverksettes før de er fullfinansiert. Det tas opp nye låntil investeringer i 2015 med kr ,-. Investeringene på til sammen kr finansieres ved bruk av lånemidler og refusjon mva. Kommunal skattøre for inntekts- og formueskatt i Gratangen kommune, settes lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. Startlån for 2015 tas opp med en ramme på inntil 3,0 millioner kroner. Før nye lån tas opp, skal tidligere års ramme være disponert. Betalingsregulativ for Gratangen kommune for Betalingsregulativet for 2015 vedtas med 3 % økning generelt og ytterligere økning på 5 % på vann og avløp - Det fremlagte forslag til betalingsregulativ for 2015 for Gratangen kommune vedtas. Som vedlegg til saken følger: - Mindretallets innstilling i formannskapet den Budsjett 2015/ HP m/vedlegg - (sendt pr. post) - Vedtak fra utvalgene, SOK, HSO, TNM, ADM, Rådet for funksjonshemmede. Gratangen kommune, Elin Wilsgård rådmann Karl Fredrik Normann enhetsleder/rådgiver... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&