SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013."

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/ Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra Nordlysbadet blir en del av den kommunale organisasjonen, og underlegges organisatorisk Oppvekst og kulturtjenestene Saksutredning: Bakgrunn: Under Kommunestyrets behandling av K-sak 1/13 Administrativ organisering, vedtok Kommunestyret følgende: Vurdere kommunale foretak som AS eller som en del av den kommunale organiseringen Høring/merknader: Styret i Nordlysbadet Alta KF behandlet i sak 12/2013 spørsmålet om fremtidig organisering av Nordlysbadet, og vedtok følgende: Styret slutter seg til daglig leder sine foreløpige vurderinger av fordeler og ulemper ved dagens organisering. Styret er av den oppfatning av at dagens modell med KF er mest hensiktsmessig. Styret ber om å få rådmannens vurdering til uttalelse før saken fremmes for Kommunestyret Økonomiske konsekvenser:

2 I forhold til dagens organisering som KF er Alta kommune tungt inne i driften av Nordlysbadet Alta KF. Selskapet har behov for et årlig tilskudd fra Alta kommune på 9 10 mill. Tilskuddsbehovet er avhengig av antall besøkende og nivået på husleiekravet fra eiendomsselskapet. Ved overgang til å bli en ordinær kommunal virksomhet vil driftskostnadene bli omtrent som i dag, bortsett fra at kjøp av tjenester fra Alta kommune vil bortfalle. I tillegg vil kommunen spare styrerhonorarer. I 2013 er det budsjettert med kr ,- i styrehonorar. Alta kommune har fakturert Nordlysbadet Alta KF for utførte tjenester av regnskap, lønn og budsjett på 0,2 mill pr år. Prisen har ikke vært indeksregulert siden oppstarten. Høsten 2012 ble det foretatt en gjennomgang av ressursbruken for å ivareta lønn, regnskap og div. rapporteringskrav. For å utføre alle de nødvendige tjenestene vil det medgå ca en 80% stilling. Den prisen som Nordlysbadet har betalt hittil, dekker ikke kostnadene for de tjenestene som utføres av lønns- og regnskapsavdelingen. Alta kommune har meldt til styret at det vil komme en prisøkning. Ny avtale er foreløpig ikke inngått. Nordlysbadet er ikke en egen juridisk enhet, men det foreligger likevel et krav om eget selvstendig regnskap iht. regnskapsforskriftene. Alle funksjoner er i dag manuelle, dvs alle typer bilag produseres manuelt, og registreres manuelt inn i regnskapet. Hittil er det ikke investert i moduler i økonomisystemet for firma Nordlysbadet, slik at de kan få elektronisk faktura, tilgang til ehandel, statens krav til levering og mottak av EHF-faktura, til webløsninger for utfakturering, for fraværsregistrering, månedsrapporteringer osv. Statens krav til elektroniske tjenester gjelder også for KF ene, da de juridisk er underlagt kommunen. Skal Nordlysbadet fortsatt være organisert som et KF vil det måtte komme engangskostnader for å tilrettelegge økonomisystemet, i tillegg til de ordinære driftskostnadene. Størrelsen på disse engangskostnadene vil fort beløpe seg til ca kr ,-. Ved å være organisert som en virksomhet i kommunen, vil Nordlysbadet automatisk få full tilgang til alle disse funksjonene, uten at det påløper ekstra kostnader. For 2013 er det budsjettert med kr ,- for ovennevnte tjenester. Det er signalisert fra kommunen at direkte kostnader vil beløpe seg til ca kr ,- Faktiske revisjonskostnader i 2012 var på kr ,-. Mest sannsynlig vil også disse kostnadene bli prisjustert. Det å få effektivisert også disse tjenestene, vil medføre at indirekte kostnader, sett i forhold til at ressurser kan frigis fra unødvendig manuelt arbeid til viktigere oppgaver også for de ansatte i badet. Etter rådmannens vurdering er den økonomiske situasjonen for Nordlysbadet den største utfordringen. Det er derfor viktig at kostnader, som ikke vil medføre redusert tilbud som for eksempel reduksjon av åpningstider og lignende, vurderes kuttet. Dersom Nordlysbadet blir en del av den kommunale organisasjonen, vil dette medføre at direkte kostnader på ca 0,5 mill bortfaller.

3 Vurdering: Daglig leder i Nordlysbadet Alta AS har gitt en skriftlig tilbakemelding til rådmannen vedrørende fremtidig organisering. Denne tilbakemeldingen er behandlet av styret, jfr vedtak i sak 12/2013. Rådmannen velger i det følgende å gjengi hovedelementene i tilbakemeldingen: I sak 1/2013 vedtok Kommunestyre at rådmannen skulle fremme sak for kommunestyret der en skulle vurdere kommunale foretak enten organisatorisk som AS eller som en virksomhet i den kommunale organisasjonen. Rådmannen har bedt om innspill fra Nordlysbadet på ovennevnte. Utgangspunktet for driften av Nordlysbadet bør være: Mest mulig effektiv og rasjonell drift Sikrer sikkerhet for gjestene Ivaretar bygg og utstyr Ivaretar de ansatte på en trygg og god måte Utvikle drifta/anskaffe attraksjoner som kan bidra til et høyt og stabilt besøk med god økonomi Kortest mulig beslutningsvei Driften av Nordlysbadet har vært organisert som et kommunalt foretak med eget styre direkte underlagt Kommunestyret. Driften skal skje i h.h.t vedtektene Kommunestyret har vedtatt. Den daglige driften har vært ledet av daglig leder som rapporterer direkte til styret gjennom månedlige styremøter. Følgende anses som fordeler ved dagens organisering: Styret er tett på daglig leder Kort vei for beslutninger fattes og iverksettes Styret er tett på driften og kan bidra overfor daglig leder med innspill Kort beslutningsvei til kommunestyrets endelige vedtak Ulemper med dagens organisering: Rådmannen har ikke styringsmuligheter annet ved å gi vedtak utsettende virkning om han ønsker saken fremmet for Kommunestyret. Dog skal det sies at Nordlysbadets ledelse har hatt ett godt samarbeid med rådmannen og hans stab. KFet må betale for kommunale tjenester som andre sektorer ikke må betale for. Organisering som et AS synes ikke å være hensiktsmessig. All den tid driften av Nordlysbadet ikke vil kunne gå med overskudd med den husleie som løper, er det uhensiktsmessig å organisere driften som et AS. I tillegg vil dette kunne få betydning for allerede fradragsført mva ifm. oppføringen av Nordlysbadet. Da er det kun alternativet som en virksomhet underlagt et av tjenesteområdene i kommunen som er et reelt alternativ.

4 Fordeler/ulemper ved å være organisert som en virksomhet i kommunen: Ulemper: Lengre beslutningsvei fra daglig leder til Kommunestyret. Om Nordlysbadet blir en virksomhet underlagt et tjenesteområde så vil det bli lengre beslutningsvei til endelig vedtak er fattet. Økt byråkrati om en kommunalleder skal være overordnet daglig leder, og deretter rådmannen. Fordeler: Besparelse økonomisk da styrehonorar og kjøp av tjenester bortfaller Tilgang til alle kommunale støttefunksjoner uten å måtte avklare dette på forhånd i hvert tilfelle. Uansett om en velger denne organiseringen så må virksomhetene ha klart definerte oppgaver, ressursrammer og fullmakter og må tilføres nødvendige ressurser, støttefunksjoner og kompetanse på alle nivåer. Det finnes således både fordeler og ulemper uansett organisering. Hva man vurderer som viktigst blir utslagsgivende for hva man velger. Rådmannens vurderinger: Begrunnelsen for at Nordlysbadet Alta KF ble opprettet var ønsket om å få til en så effektiv og profesjonell drift som overhode mulig. Formålet med KF et er svømmeopplæring, mosjon, rekreasjon og rehabilitering. Nordlysbadet sitt hovedformål er videre drift av leide lokaler i Nordlysbadet AS. Foretaket har herunder ansvar for utleie, salg, vedlikehold, tilsyn samt badevaktoppgaver. Etter rådmannens vurdering er badeanlegget drevet på en tilfredsstillende måte frem til i dag. Daglig leder og styret har hatt fokus på effektiv drift, og har siden starten tatt ned bl.a. lønnskostnadene betydelig. Det vil alltid være en avveining mellom bemanning og sikkerhet. At det skal være trygt for brukerne å oppholde seg i Nordlysbadet, prioriteres over alt annet. Inntektssiden og tilskuddsbehovet er helt avhengig av antall brukere og innretningen av brukere. Rådmannen er usikker i forhold til hva som vil være den beste driftsformen for Nordlysbadet i fremtiden. Ved overgang til å bli en kommunal virksomhet vil det medføre en besparelse på ca 0,5 mill. Nordlysbadet vil da få full tilgang til alle kommunale tjenester, og daglig leder kan bruke mer tid på selve kjernedriften. Utfordringen som rådmannen ser kan bli spørsmålet om badet som en kommunal virksomhet vil få samme fokus og oppfølging. I dag er det styret i Nordlysbadet som er delegert myndighet til å følge opp driften jfr. vedtektene. Som kommunal virksomhet vil det være Hovedutvalget for Oppvekst og kultur. Alle ansatte i foretaket er kommunale tjenestemenn og ansatt i Alta kommune. En endring av organisasjonsform vil derfor ikke ha noen konsekvenser for de ansatte. Kommunestyret har myndighet til både å opprette og avvikle kommunale foretak.

5 Etter en totalvurdering av fordeler og ulemper med dagens driftsform, har rådmannen landet på at driften av Nordlysbadet for fremtiden bør bli en kommunal virksomhet underlagt Oppvekst og kulturtjenestene. Alta, 6. mai 2013 Bjørn-Atle Hansen Rådmann

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 5. juni

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Modum boligeiendom KF etableres med planlagt driftsstart

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG VEDRØRENDE NYE DRIFTSFORMER

NOTAT TIL POLITISK UTVALG VEDRØRENDE NYE DRIFTSFORMER RINGERIKE KOMMUNE Kommuneadvokaten Versjon: 1.0 09.04.2013 INTERNT NOTAT NOTAT TIL POLITISK UTVALG VEDRØRENDE NYE DRIFTSFORMER 1 Innledning 1.1 Om bakgrunnen for opprettelsen av utvalget og formålet med

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 DEN NORSKE KIRKE KM 3.1/05 Kirkemøtet Saksorientering Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 Sammendrag St.meld. nr. 41 Om økonomien i Den norske kirke omtaler utviklingen i økonomien fra 1999

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer