Saksfremlegg. Saksnr.: 08/ Arkiv: 614 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - GODKJENNING FORPROSJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4214-2 Arkiv: 614 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - GODKJENNING FORPROSJEKT"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 08/ Arkiv: 614 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - GODKJENNING FORPROSJEKT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1. Kommunestyret godkjenner forprosjektet for Nordlyskatedralen og ber om at prosjektet sendes ut på anbud. 2. Kommunestyret viser til avtale mellom Alta kommune og Alta Kirkelige Fellesråd vedrørende bygging og drift av Nordlyskatedralen datert , hvor det framgår at Nordlyskatedralen skal bygges innenfor en totalramme på 90 mill. Eventuelle kostnader ut over dette, inkludert prisstigning i byggeperioden, skal dekkes av Fellesrådet i henhold til pkt. 4 d. 3. Alta kommune dekker renter og avdrag på lån stort 66 mill, fratrukket rentekompensasjon og 1 mill i årlige turistinntekter fra Dersom anbudsrunden viser at prosjektet påføres utgifter ut over hva som er synliggjort i forprosjektet skal saken tilbake til Kommunestyret for endelig godkjenning. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: 1. Kommunalt garantivedtak Nordlyskatedralen (vedlegg 1) 2. Den Norske Kirke/Nord-Hålogalandbispedømmeråd garantivedtak (vedlegg 2) 3. Div tegninger og romprogram (vedlegg 3 til og med 16) 4. Kostnadskalkyle (vedlegg 17) 5. Nordlyskatedralen kostnadsfordeling 10 første år (vedlegg 18) 6. Byggekomiteen for Nordlyskatedralen Saksgjennomgang og anbefaling (vedlegg 19) 7. Avtale mellom Alta kommune og Alta Kirkelige fellesråd (vedlegg 20) 8. Fellesrådets behandling av Nordlyskatedralen Vedtak av (vedlegg 21)

2 Andre saksdok.: Bakgrunn Det har i relativt lang tid vært arbeidet med å få realisert Nordlyskatedralen. Første gang kommunen bevilget midler til planlegging var i Frem til 2007 ble det bevilget i alt ca 1,35 mill.kr.som er dekket over kommunens budsjett. Videre ble det i 2007 brukt ca 1,407 mill.kr. som skal refunderes Alta kommune fra fellesrådet. I tillegg har Alta menighet over eget budsjett/innsamlede midler brukt kr i samme periode. Ansvaret for planleggingen har vekslet mellom kommunens egen plan- og byggekomite supplert med representanter fra Alta kirkelige fellesråd og plankomiteer oppnevnt av fellesrådet med kommunale medlemmer. I 1998 fattet formannskapet følgende vedtak; Plan- og byggekomiteen for kulturbygg får ansvaret for planlegging av nytt kirkebygg i Alta. Komiteen suppleres med 2 representanter av fellesrådet. Komiteen bes om å fremme sak for kommunestyret med definisjon av rombehov, kostnadsoverslag m/forslag til finansiering og forslag til fremdriftsplan til budsjettbehandlingen for årene Komiteens forslag til romprogram er datert september 1999 og danner bakgrunn for kommunestyrets behandling i sak 107/00 ( ); 1. Alta kommunestyre godkjenner romprogram for ny kirke på Alta Sentrum med inntil 1950 m2. 2. Midler til arkitektkonkurranse om skisseprosjekt m/kostnadsoverslag og modell tas fra tidl. Kontonr med kr for hver av årene 2000 og 2001 og overføres ny konto Ny hovedkirke. 3. Kommunestyret ber om å bli orientert om konkurransens utfall. Grunnsteinen for den nye kirken ble lagt ned av ordfører Eva Nielsen Etter forutgående prekvalifisering ble det i 2001 invitert til en begrenset prosjektkonkurranse hvor Signatur Arkitekter AS ble valgt til å lage et skisseprosjekt. Skisseprosjektet ble behandlet av plan- og byggekomiteen ; 1. Plan- og byggekomiteen for ny kirke i Alta viser til vurderinger og anbefalinger fra kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen dat. okt og kirkekonsulent Arne E. Sæther dat Plan- og byggekomiteen slutter seg til de vurderinger og konklusjoner som fremkommer i notat fra kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen dat. okt Plan- og byggekomiteen for ny kirke i Alta velger skisseprosjekt fra Signatur Arkitekter AS v/kolbjørn Jensen, 4394 Sandnes, presentert i møte , som utgangspunkt for det videre planarbeidet for ny kirke i Alta. 4. Under forutsetning av at nødvendig bevilgning gis, inngås avtale med Signatur AS om å få fram et forprosjekt med utgangspunkt i foreliggende skisseforslag. 5. Dersom det ikke oppnås avtale med Signatur AS, tas kontakt med Kvernaas Arkitekter AS med sikte på å inngå avtale om forprosjekt med utgangspunkt i deres skisseforslag.

3 Skisseprosjekt ble levert fra arkitekten våren 2003 og lagt fram for kommunestyret i september Under kommunestyrets budsjettbehandling høsten 2003 ble det ikke flertall for å gå videre med prosjektet. Dette resulterte i at fellesrådet valgte å gå videre med prosjektet i egen regi. Dette ble igjen endret i 2005 da kommunens faste byggekomite ble utvidet med medlemmer oppnevnt av fellesrådet. I statsbudsjettet 2006 ble det bl.a. etter press og initiativ fra Alta kirkelige fellesråd innført en ny ordning med kompensasjon for renteutgifter knyttet også til nye kirkebygg. Alta kommune søkte om å komme inn under ordningen. I brev av innvilges kommunens/fellesrådets søknad med kompensasjon for 30 mill.kr. En forutsetning for tildelingen var at arbeidet skulle igangsettes innen 18 måneder fra innvilgningsbrevets dato. Kommunestyret behandlet i sak 04/07 ( ) Nordlyskatedralen finansiering med vedtak; 1. Kommunestyret vedtar å ta i mot tilbudet om rentekompensasjon for lån stort kr. 30 mill. med sikte på oppstart og ferdigstillelse innen Kommunestyrets vedtak forutsetter ekstern finansiering av 3,5 mill.kr. for å dekke inn manglende kompensasjon (for resterende 20 mill.kr.), jfr. tidligere vedtak i kommunestyret. 3. Kommunestyret ber om at nødvendig planarbeid og tilrettelegging for bygging av Nordlyskatedralen, reguleringsplan, omlegging av Løkkevegen og forlengelse av gågata, kostnadsberegnet til 8 mill.kr. innarbeides i økonomiplan , og gjennomføres så snart som mulig. 4. Kommunestyret forutsetter at planlegging og tilrettelegging ikke fortrenger framdrift for tidligere vedtatte prosjekter. Planleggingen skal heller ikke fortrenge nødvendig planlegging og tilrettelegging for nye boligområder. 5. Kommunestyret forutsetter at prosjektet realiseres innen foreliggende ramme på 90 mill.kr.. Eventuelle kostnader ut over rammen på 90 mill.kr. skal dekkes av eksterne midler. Finansieringsplan Nordlyskatedralen; Sum Investeringer Finansieres slik; Momskomp Lån Gaver Blant annet som følge av kommunens økonomiske situasjon, var det i løpet av 2007 samtaler mellom kommunens administrasjon og fellesrådet for å finne en løsning. Dette innebar også at man søkte om utsettelse i forhold til rentekompensasjon. Med brev av ble det innvilget utsettelse med ett år slik at igangsetting må skje senest Det heter videre at ytterligere utsettelse ikke kan påregnes. I november 2007 ble det lagt frem en ny sak for kommunestyret (sak 106/ ) hvor det ble fattet følgende vedtak; Kommunestyret godkjenner avtale mellom Alta kommune og Alta kirkelige fellesråd om Bygging og drift av Nordlyskatedralen dat Denne avtalen har følgende innhold:

4 Bygging og drift av Nordlyskatedralen 1. Avtalen bygger på de føringer som ligger i Kirkelovens 15 om kommunens økonomiske ansvar for kirkelig fellesråd, og på kommunestyrets vedtak i sak 4/07 Nordlyskatedralen finansiering. 2. Ansvar: a) Alta kommune ferdigstiller forprosjektet snarest mulig, og helst innen 1. feb b) Alta kommune sørger for omlegging av Løkkevegen innen byggestart, og for adkomst fra gågata til kirka innen den står ferdig. c) Alta kirkelige fellesråd bygger Nordlyskatedra innenfor de frister som er angitt i Husbankens tilsagn om rentekompensasjon. d) Byggeansvaret omfatter ikke utenomhusarbeider utover 1 m fra byggets grunnmur. e) Fellesrådet aksepterer at det kan gå en tid før kommunen har økonomisk mulighet til å ferdigstille plassen mellom Rica hotell, Nordlysbadet og Nordlyskatedralen. 3. Prosjektledelse: a) Prosjektet ledes av en byggekomite. Fellesrådet oppnevner 3 rep. og kommunen 1 rep. b) Byggekomiteen engasjerer prosjekt og byggeledelse, og har det helhetlige ansvaret for å planlegge, utføre og følge opp prosjektet, også økonomisk. 4. Kostnadsramme og låneopptak kostnadsstyring: a) Nordlyskatedralen bygges innenfor en samlet ramme på 90 mill.kr. Av dette skal Alta menighet samle inn gaver og dugnadsarbeid for 7 mill.kr. Momsrefusjonen tilbakeføres prosjektet og benyttes til finansieringen. Medgåtte kostnader før (arkitektkonkurranse, befaringsturer, skisseprosjekt etc) inngår ikke i kostnadsrammen. Det gjelder både kommunens utgifter og menighetens innbetalte andel. b) Alta kirkelige fellesråd står selv for nødvendig låneopptak. Kommunen aksepterer 40 års nedbetalingstid, med avdragsfrihet de første 5 årene. Dette forutsetter bispedømmerådets godkjenning, jfr. Kirkelovens 16. c) Alta kommune gir nødvendig garanti for låneopptak på 66 mill.kr. d) Ved evt. kostnadsoverskridelse i prosjektet må kirkelig fellesråd selv skaffe finansiering. e) Når prosjektet er i gang, skjer økonomirapportering til Alta kirkelige fellesråd og Alta kommune etter de faste rutiner. 5. Drift av Nordlyskatedralen: a) Finansieringskostnader i byggeperioden inngår i byggets totalkostnad b) Alta kirkelige fellesråd betaler renter og avdrag på lånet. c) Mottatt rentekompensasjon fra Husbanken inngår i finansieringen av renteutgiftene. d) Ferdigstillelse av Nordlyskatedralen skal ikke medføre behov for økte driftstilskudd fra kommunen til fellesrådets daglige drift. Besparinger i forhold til dagens drift (husleieutgifter) og forventede økte driftskostnader som følge av nytt bygg balanserer. e) Fra og med 2011 garanterer fellesrådet for årlige leie- og turistinntekter på 1 mill.kr. som skal brukes til å dekke renteutgifter på lånet. f) Fra 2014 økes kommunens årlige driftstilskudd til fellesrådet slik at det dekker de samlede årlige kostnader til renter og avdrag på lånet, men fortsatt fratrukket beløpene som fremkommer i pkt. c og e.

5 6. Avtalen godkjennes av Alta kommunestyre og Alta kirkelige fellesråd. Det siste kommunale vedtaket i saken ble fattet av kommunestyret i sak 05/08 ( ) Nordlyskatedralen garantivedtak; 1. Alta kommune garanterer med simpelt forløfte for et låneopptak på inntil 66 mill.kr. tilknyttet bygging av Nordlyskatedralen i regi av Alta kirkelige fellesråd. 2. Garantitiden settes til 40 år. Det er innhentet tilbud på lån og på tilbudstidspunktet hadde Norges Kommunalbank det beste tilbudet. Opptak av lån er utsatt til man har fått ferdig forprosjektet med kostnadsoverslag. Lånetilbudet innebar nytt kommunalt garantivedtak som ble fattet i sak 06/08 ( ) pkt. 3 og 4; 3. Alta kommunestyre viser til sitt vedtak i sak 106/07 og framlagt sak 06/08 hvor Alta kommune med simpelt forløfte garanterer for et låneopptak på inntil 66 mill.kr. opptatt av Alta kirkelige fellesråd med en garantiperiode på 40 år. 4. Alta kommune utvider sin garantistillelse ovenfor Alta kirkelige fellesråd fra inntil 66 mill.kr. til inntil 83 mill.kr. i byggeperioden frem til lånets konvertering. Med brev av godkjenner Fylkesmannen kommunens garantivedtak (vedlegg 1). Med brev av har Nord-Hålogaland bispedømmeråd godkjent at Alta kirkelige fellesråd foretar låneopptak på inntil 83 mill.kr. i byggeperioden og deretter 66 mill.kr. med 40 års avdragstid (vedlegg 2) Ny byggekomite Noe avvikende fra avtale av om Bygging og drift av Nordlyskatedralen ble partene enige om at fellesrådet skulle ferdigstille forprosjektet og oppnevne ny byggekomite. Komiteen ble oppnevnt og mandat vedtatt av Alta kirkelige fellesråd i møte sak 34/07 og sak 35/07. Komiteen har bestått av følgende medlemmer; Leder Knut Krane spesialrådgiveralta kommune Kari Jørgensen kommuneadvokat Jan H. Pettersen kultursjef Gunnar Tangvik kirkeverge Anne Skoglund sogneprest Ottar Grimstad leder i Alta menighetsråd Lena Nielsen daglig leder VIA Det er inngått avtale mellom Alta kommune og Alta kirkelige fellesråd om leie av byggekomiteens leder og prosjektleder. Denne lønnsrefusjonen inngår i prosjektkostnaden. De inngåtte avtaler gir anledning til å avslutte planleggingen etter fullført forprosjekt. De samlede avtalte honorarer vil da utgjøre ca 1,5 mill.kr. I tillegg kommer kopiering/reiser etc., og utgifter for 2007 med ca 1,4 mill.kr. Komiteen har frem til ferdigstillelse av forprosjektet hatt 8 møter hvor de engasjerte arkitekter har deltatt på alle, unntatt 3. Alta kirkelige fellesråd har vært orientert om komiteens arbeid. Komiteen har hatt som utgangspunkt at den inngåtte avtale skal oppfylles i så stor grad som mulig. Denne målsettingen har vært delt med arkitekten og øvrige konsulenter. Samarbeidet med disse har vært utmerket. De første utkast fra arkitekten hadde arealer og løsninger som medførte at prosjektet ville koste langt mer enn forutsatt. Det er i prosessen vurdert mange endringer og reduksjoner. Noen av disse smertet mer enn andre, men man har til slutt oppnådd et kompromiss som lar

6 seg gjennomføre og i all hovedsak inneholder de løsninger og funksjoner man fra kirkelig hold ønsket å få med. I møte ga byggekomiteen sin tilslutning til arkitektens foreslåtte løsning datert Denne fremkommer av arkitektens tegninger (vedlegg 3-15) Byggekomiteens vurderinger I kommunestyrevedtak av ble det satt en ramme for romprogrammet på inntil 1950 m2 og i avtale av en kostnadsramme for kommunal deltakelse på 90 mill.kr. hvorav 66 mill.kr. er lån med kommunal garanti. Kostnader ut over dette må iht. avtalen dekkes av Alta kirkelige fellesråd. Det endelige romprogrammet har et bruttoareal på 1961 m2, jfr. vedlegg 16. Iht. konsulentenes kostnadsoverslag (vedlegg 17) er kostnadene pr ,2 mill.kr. inkl.mva. I tillegg til dette kommer kostnader påløpt i 2007 på ca 1,4 mill.kr. som gir en totalkostnad på 90,6 mill.kr. inkl. mva. Prisstigning i byggeperioden og finansieringskostnad (byggelånsrenter) er beregnet til ca 4 mill.kr. Totalt blir derved kostnadene 94,6 mill.kr. I tillegg til LinkSignatur AS og deres underkonsulenter, er følgende konsulenter engasjert; Rambøll AS (bygg), Jørstad AS (VVS) og Effekt RI AS (El). Byggekomiteen er usikker på hvordan avtalen av skal forstås med hensyn til kostnadsrammen på 90 mill.kr., men har tolket denne slik at dette er prisen pr. avtaletidpunkt. Noe annet ville være svært urimelig siden ferdigstillelse uansett fremdrift måtte bli 2-3 år frem i tiden. Dette innebærer etter byggekomiteens syn at kostnadsrammen på 90 mill.kr. i all hovedsak er innfridd. I inngått avtale er det en forutsetning om at Alta menighet skal samle inn gaver og dugnadsarbeid for 7 mill.kr. Pr dato er det gitt gaveløfter på 5,82 mill.kr. (Alta Kraftlag AL, DnBNor og Sparebank1) og innsamlet ca 3 mill.kr. ut over kr som allerede er brukt. Alta menighetsråd har signerte avtaler med 4 lokale bedrifter som garanterer for betaling av renteutgifter på til sammen 2,5 mill.kr. ut over rentekompensasjonen for årene 2010 og Avtalene er inngått i jan.-07 og forutsetter oppstart i juni-08 og ferdigstillelse innen des-2009, basert på det opprinnelige tilsagnet om rentekompensasjon fra Husbanken. Byggekomiteens konklusjon Forutsatt at klarsignal for videre planlegging blir gitt i oktober 08 vil alle anbud kunne sendes ut innen og fellesrådet/kommunestyret få en orientering før ferien. Det er en forutsetning fra byggekomiteen at alle anbud knyttet til oppførelse av Nordlyskatedralen skal innhentes samlet slik at man har et totalbilde av økonomien før byggearbeidene igangsettes. Oppstart vil da kunne skje i månedskiftet august/september -09 og bygget ferdigstilles til påske 2011.

7 Byggekomiteen antar at dette vil sikre at tilsagn om rentekompensasjon ikke blir inndratt. Videre innebærer dette at byggekomiteen vil anbefale at kommunens ansvar for lån utsettes fra 2015 til Det vises i denne sammenheng til tidligere utarbeidet notat om kostnadsfordeling de 10 første år (vedlegg 18). Byggekomiteen er overbevist om at et klarsignal for videre planlegging og bygging vil utløse betydelige større muligheter for gaver, reduserte priser og driftsgarantier enn det har vært til nå med betydelig usikkerhet omkring realiseringen av prosjektet. Så langt byggekomiteen kan vurdere er de føringer som er gitt i tidligere kommunestyrevedtak og avtale av oppfylt av begge parter så langt dette er mulig. Dette inkluderer også flytting av Løkkevegen, slik at vedtatt tomt for Nordlyskatedralen er byggeklar. Byggekomiteen mener ut fra sakens lange historie og partenes gjensidige oppfyllelse av avtaler og kommunestyrets vedtak så langt, at kommunestyret bør vise til inngåtte avtaler, ta saken til orientering og gi byggekomiteen klarsignal for videre planlegging og igangsetting. Skulle kommunestyret mot formodning velge å bryte inngått avtale, vil de avtalerettslige forhold og ansvar for dekning av påløpte utgifter måtte komme som egen sak senere. Byggekomiteen vil til slutt påpeke at nye utsettelser er hverken moralsk eller økonomisk akseptabelt. Økonomiske konsekvenser: Slik avtalen med Alta Kirkelige Fellesråd er utformet vil Alta kommune først få utgifter med Nordlyskatedralen i 2016, og da med full effekt fra Omlegging av Løkkeveien er allerede finansiert og delvis gjennomført. På grunn av rentekompensasjonsordningen og turistinntekter på 1 mill pr. år vil de årlige utgiftene bli på ca 3,5 mill. Rentekompensasjonsordningen vil gjelde i 20 år, med en gradvis nedtrapping av kompensasjonsbeløpet. Kommunens risiko vil være knyttet til svingningene i det generelle rentenivået fra 2016 til lånet er nedbetalt. Rådmannen forholder seg videre til avtalen som setter en totalramme for utbyggingen på 90 mill., samt at kommunen skal finansiere et lån på 66 mill. Alle utgifter utover dette må Fellesrådet finansiere, inkludert prisstigning i utbyggingsperioden. Rådmannen vil presisere at det Kommunestyret nå tar stilling til er et forprosjekt. Dersom anbudsrunden skulle vise at kostnadene blir merkbart høyere, må saken tilbake til kommunestyret for endelig godkjenning. Presset innenfor byggebransjen har avtatt merkbart det siste halvåret, og vil avta ytterligere inn i neste år, slik at tidspunktet for bygging av katedralen kan være gunstig. Dette vil vi imidlertid ikke vite noe sikkert om før prosjektet har vært ute på anbud. Etter Rådmannens vurdering vil det være fullt mulig for Alta kommune å ta disse utgiftene fra 2016, forutsatt at investeringsnivået fra 2010 medfører at kommunen betaler ned på gjelda. Vurdering: Rådmannen har vært klar på at investeringsnivået i Alta kommune må ned, og at det innføres tilnærmet full investeringsstopp fra Økonomien i kommunen er for tiden svært anstrengt, og vi er i praksis i en underskuddssituasjon. Statsbudsjettet for 2009 gjør det til en viss grad mulig å konsolidere dagens drift, dvs at vi ikke kan øke tjenesteproduskjonen men kan unngå ytterligere kutt. Usikkerheten er renteutviklingen. På grunn av gjelda er vi svært

8 sårbar for renteøkninger. Kommunens lån i Kommunalbanken har i dag en løpende rente på ca 7,2%. Om renten fortsatt vil gå opp, eller om den vil flate ut og gå ned i løpet av 2009 er analytikerne uenige om. Dagens økonomiske situasjon er ikke påvirket av Nordlyskatedralen. Spørsmålet blir om Alta kommune vil være økonomisk i stand til å overta et lån på 66 mill fra 2016 og eventuelt hva dette vil gå på bekostning av. Det er usannsynlig at Alta kommune en gang i fremtiden vil klare å bygge Nordlyskatedralen billigere enn med dagens finansiering. Dette er begrunnet i rentekompensasjonsordningen og innsamlede midler. Engasjementet og velvilligheten i næringslivet er i dag stor, og det vil sannsynligvis være mulig å få inn mer ekstern finansiering. I Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2009 og økonomiplanperioden vil følgende prosjekt bli tatt ut: 1. Renovering av øst-fløya ved Alta ungdomsskole 2. Ny branngarasje 3. Utbygging av Alta Museum Kommunen vil på grunn av pågående prosjekt måtte lånefinansiere utbygginger for ca 70 mill i Dette gjelder i hovedsak fullfinansiering av Saga skole, ettervernsboligene i Sandfallveien, omsorgsboligene ved Vertshuset og Oterfaret barnehage. Ut over dette har Kommunestyret bevilget 5 mill til nytt sentralanlegg for fotball og asbestsanering av Øvre Alta skole. Dette er ikke finansiert. I utgangspunktet skal disse investeringene ut fra Kommunestyrets vedtak ikke lånefinansieres, men finansieres ved salg av kommunale verdier/arealer. Tilskuddet til Alta IF må tas av drifta, mens det er vanskelig/umulig å finansiere Øvre Alta skole uten opptak av lån. Staten kommer imidlertid med ei ny finansieringsordning for svømmeanlegg og skoler i Dette medfører at utgiftene til drift av Nordlysbadet kan bli redusert, samt at renoveringa av skolen kan skje gjennom rentekompensasjonsordningen for skolebygg. Dette vil lette trykket på drifta og rentebelastningen for disse prosjektene. Fra 2010 til 2013 vil Rådmannen ikke fremme investeringsprosjekt som medfører økt lånebelastning. I denne perioden vil kommunen redusere gjelda med mill pr. år. Utfordringen blir derfor om investeringsstoppen kan videreføres helt til 2015/2016, eller om det vil oppstå behov som må lånefinansieres. Alta kommune må uansett komme i en posisjon hvor vi ikke må lånefinansiere alle utbygginger 100%. Det må for fremtiden avsettes investeringsmidler på driftsbudsjettet ut over rentekompensasjon fra investeringer.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&& Alta 8. oktober 2008 Bjørn-Atle Hansen rådmann

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Saksfremlegg Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Bojobesk Møtedato: 03.06.2014 Tid: 10:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/90-2 Arkiv: 614 C20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FOTBALLSTADION PÅ ARONNES - SAMARBEID MED ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/90-2 Arkiv: 614 C20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FOTBALLSTADION PÅ ARONNES - SAMARBEID MED ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 08/90-2 Arkiv: 614 C20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FOTBALLSTADION PÅ ARONNES - SAMARBEID MED ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2007/1390-82 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 17.03.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 16.12.2014 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren. SAKSKART Side 51/14 12/00753-81 Tilleggssak til

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat, økonomiavdelingen, rådmannen MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 Borgann ferjekai.

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/16 15/240 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 17. DESEMBER 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/16 15/240 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 17. DESEMBER 2015 Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: havnestyresalen Møtedato: 28.01.2016 Tid: 14:00-16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 30.05.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Ronny Nordahl, Asbjørg Johnsbøen, Lisbeth Hind Tobiassen,

Detaljer

Klagenemndas medlemmer: Inger Marie Dons Jensen, Per Christiansen, Andreas Wahl

Klagenemndas medlemmer: Inger Marie Dons Jensen, Per Christiansen, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sammendrag: Innklagede inviterte tre selskaper, som hadde vist interesse for å etablere privat barnehage i kommunen, til å søke om å få bygge og drive slik barnehage.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 22.08.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Bergkunstmuseum bygging og finansiering

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Bergkunstmuseum bygging og finansiering STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-041 Arkivsaksnr: 2009/282-53 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 27/15 26.02.2015 Formannskapet 54/15 23.04.2015 Kommunestyret 27/15

Detaljer

STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2005 Tid: 18.00 22.15. Til stede på møtet Medlemmer:

STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2005 Tid: 18.00 22.15. Til stede på møtet Medlemmer: STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2005 Tid: 18.00 22.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder: Referent: Administrasjonen: Innkalling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2012/408-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet 20.02.2012 Eldres råd Kommunestyret Saksbehandler: Bernt Midthjell Bygging av 12 boenheter

Detaljer

Notat til formannskapet: Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett

Notat til formannskapet: Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett Notat til formannskapet: Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett Regjeringen la 10.november frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2006. Nedenfor oppsummeres de viktigste endringene,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.06.2015 Kommunestyret 30.06.2015

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.06.2015 Kommunestyret 30.06.2015 Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/2745-1 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.06.2015 Kommunestyret 30.06.2015 Strategivalg for bygging på eiendommen

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.02.2011 Tid: 08.00 09.20 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Pernille Krogh Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 08.03.2011 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2007 Tid: kl. 18.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 63/07 ETABLERING AV FRIVILLIGHETSSENTRAL PÅ TYNSET TYNSET, den

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/8111-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Mellomfinansiering av Salsnes Gjestehavn Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/677-1 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunen tar opp et investeringslån

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole.

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Side 2 Sak 28/13 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013 BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Statusrapport pr. 03.10.13 for planlegging av barnehage på

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Det er tidligere fattet gjennomføringsvedtak på 8,5 mill. til byggetrinn 1, Nedre Korskirkeallmenningen (vedlegg 1)

Det er tidligere fattet gjennomføringsvedtak på 8,5 mill. til byggetrinn 1, Nedre Korskirkeallmenningen (vedlegg 1) BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/grønn etat Fagnotat Saksnr.: 200714221-94 Emnekode: ESARK-665 Saksbeh: MLHA Til: BSBO Stab v/ Magne Ervik Kopi til: Fra: Grønn etat Dato: 20. oktober 2014

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/488-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE - TILDELINGSVILKÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/488-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE - TILDELINGSVILKÅR Saksfremlegg Saksnr.: 10/488-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE - TILDELINGSVILKÅR Planlagt behandling: Hovedutvalg for kultur og næring Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Ny aktivitetspark Vikåsen skole

Ny aktivitetspark Vikåsen skole Ny aktivitetspark Vikåsen skole Anleggsutvikling 2017-2018 Mål og hensikt Etabler tilstrekkelig baneflate i egen klubb, for å sikre gode treningsforhold og kamparena for alle lagceller og spillere i Ranheim

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 UT I ØYAN "PROSJEKT LANGÅSEN" Rådmannens innstilling: 1. Høydebasseng Langåsen bygges ut som tidligere vedtatt og tilrettelegges

Detaljer

Sak 30/14. Sak 31/14

Sak 30/14. Sak 31/14 Side 2 Sak 30/14 MELDINGER - FORMANNSKAPET 28.08.2014 Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. VEDTAK: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Det

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle W. Andreassen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle W. Andreassen MEDL FRP Side 1 av 14 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.06.2006 Tid: 11:30 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksframlegg. Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816

Saksframlegg. Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816 Saksframlegg Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816 Forslag til vedtak: 1. Trondheim kommune stiller garanti for lån som Stiftelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 8 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 06.03.2013 Møtetid: 09:00 12:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 5. mars 2013 Fraværende

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Ellers møtte: Rådmann Jan-Yngvar Kiel og økonomisjef Knut Nygård som også førte møteboka.

Møteprotokoll. Formannskapet. Ellers møtte: Rådmann Jan-Yngvar Kiel og økonomisjef Knut Nygård som også førte møteboka. Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00-16:00 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Bjørn G. Hammer

Detaljer

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN SAMMENDRAG Utsira kommune vil i samarbeid med byggefirma bygge fire eneboliger. Det skal bygges etter Hamarøymodellen, som gjør at private bygger, eier, leier

Detaljer

Behandling i plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen i sak nr. 116/09 vil bli utlagt i møtet.

Behandling i plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen i sak nr. 116/09 vil bli utlagt i møtet. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.11.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar - Side 1 av 5 HB 8.B.16 02.2016 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar Innhold 1. Formål 2. Hvilke kirker omfattes av ordningen 3. Hvem kan

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014

Detaljer

Saksframlegg. Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384

Saksframlegg. Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384 Saksframlegg Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384 Forslag til innstilling: Formannskapet tar saksframlegget til orientering. Saksfremlegg -

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL Lyngen kommune Lyngen levekårsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 13.06.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 13.06.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 13.06.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Innkalling til Ekstraordinær årsmøte LBK 30.4.kl 1300

Innkalling til Ekstraordinær årsmøte LBK 30.4.kl 1300 Innkalling til Ekstraordinær årsmøte LBK 30.4.kl 1300 LBK styret innkaller til ekstraordinært årsmøte Til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, møteleder, dagsorden og 2 referenter. 2. Orientering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonen orienterte om regnskapet 2006 Dialogmøte mellom økonomiutvalget og administrasjon avvikles 15. mars 2007 kl. 0900.

MØTEBOK. Administrasjonen orienterte om regnskapet 2006 Dialogmøte mellom økonomiutvalget og administrasjon avvikles 15. mars 2007 kl. 0900. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 08.03.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1450 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 15.10.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Fsk.møte starter etter planutvalget.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 15.10.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Fsk.møte starter etter planutvalget. SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 15.10.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Fsk.møte starter etter

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.01.2011 Tid: 09.00 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.01.2011 Tid: 09.00 15.00 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.01.2011 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Berg Håkon Brox Anne Karin Rolfsen Tor Einar Fagereng Helene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 19. desember 2005 i sak 2004/301

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 19. desember 2005 i sak 2004/301 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for arkitekt- og prosjekteringstjenester til et sykehjem. Kvalifikasjonsvurderingen ble foretatt mer enn ett

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer