SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/ Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Hovedutvalget for næring, drift og miljø tar saken til etterretning. Hovedutvalget slutter seg til administrasjonens plan for veilysinvesteringene som beskrevet i sak 12/15. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&&... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Saksutredning: Vedlegg: Notat fra budsjett og innkjøpsavdelingen: Notat vedr økonomiske forhold knyttet til HNDM sak 12/15 Andre saksdok.: Saksfremlegg i sak 12/15: Oppgradering av veilys orientering Bakgrunn: Til sak 12/15 i hovedutvalget for næring, drift og miljø var det fra fremmet en orienteringssak på hvordan administrasjonen planla å benytte tilgjengelige investerings- og driftsmidler til veilys i Utover å ta saken til orientering fattet hovedutvalget vedtak i to punkter: 1. Hovedutvalget ser det som hensiktsmessig å benytte seg av leasing av veilys for å få en raskere utskifting av armaturer til LED armaturer. 2. Hovedutvalget ber administrasjonen gi en teknisk og økonomisk vurdering av LED veilys i hele Alta kommune. Dette saksfremlegget vurderer ulike forhold som oppfølging av hovedutvalgets vedtak.

2 Høring/merknader: Som en del av saksforberedelsen har administrasjonen internt drøftet intensjonen i hovedutvalgets vedtak med Budsjett og innkjøpsavdelingen og det er bedt om en faglig vurdering i etterkant. Notat fra Budsjett og innkjøpsavdelingen er vedlagt. Økonomiske konsekvenser: Slik saken innstilles fra administrasjonen vil den ikke ha økonomiske konsekvenser utover finansiell ramme som er vedtatt i kommunens økonomiplan Vurdering: Leasing av veilys Intensjonen i hovedutvalgets vedtak oppfattes til at man ønsker å inngå en leasingavtale for utskifting av en større mengde lyspunkter i Alta kommune. Dette som et finansieringstiltak for å forsere en nødvendig utskifting av HQL til LED armaturer både i by- og distriktsområder. Som grunnlag for vurderingen av en leasingavtale foreligger bla. et uforbindtlig tilbud fra en leverandør av slike tjenester. En leasing av veilysarmaturer slik foreslått forutsetter at kommunen etter endt avtaleperiode får overført armaturene som kommunens eiendom. Pr. definisjon vil dette være en finansiell leasing. Det betyr at en slik ordning skal behandles som en finansieringssak over investeringsbudsjettet. Avtalen skal videre bokføres som om den er innkjøpt og finansiert med leasingavtalen som et lån. Det uforbindtlige tilbudet er av administrasjonen beregnet til å ha en effektiv rente på 6,82% pr år. Alta kommune kan i dag låne til en kostnad som ligger marginalt over 2% rente, og det er ingen andre forhold enn vår egen økonomi, og kommunestyrets vilje som begrenser våre låneopptak. Å inngå en finansiell leasingkontrakt er derfor både unødvendig og svært ulønnsomt (ref. notat fra økonomi). Selv om det i leverandørens tilbud inngår vedlikehold av armaturene i avtaleperioden vil dette på langt nær dekke denne renteforskjellen. Generelt vil ingen leasingselskaper være i nærheten av å kunne få så rimelig finansiering som en kommune kan, og i tillegg skal leasingselskapet ha fortjeneste på sine kontrakter. Det kan derfor fastslås at finansiell leasing per definisjon alltid vil være en ulønnsom finansieringsform for en kommune (ref. notat fra økonomi). En avtale om leasing med denne økonomiske størrelse omfattes av forskrift om offentlige anskaffelser. Konkret betyr det en særskilt konkurranseutsetting etter forskriftens regelverk. I dette tilfellet med kunngjøringsplikt både i nasjonal og europeisk database. Myndigheten til å fatte vedtak om finansiering av investeringstiltak tilligger kommunestyret. En finansiering gjennom en avtale om leasing som binder kommunen økonomisk utover årsbudsjettets vedtak omfattes også av dette. Dette er derfor en sak for kommunestyret. Under hovedutvalgets behandling av sak 12/15 fremkom det opplysninger om at flere større kommuner har inngått slike avtaler. Trondheim og Tromsø kommuner ble nevnt i denne

3 sammenheng. Administrasjonen har i etterkant tatt kontakt med veilysansvarlige i disse kommunene. Begge har i e-post avkreftet dette. Slik vi forstår det har leasing heller ikke vært vurdert i disse kommunene. Med basis i kommunens økonomiske posisjon oppsummerer administrasjonen med at vi ikke under noen omstendigheter kan anbefale at det inngås avtale om leasing av veilys i Alta kommune. En avtale om leasing må konkurranseutsettes etter forskrift om offentlige anskaffelser og positivt vedtak om dette må fattes av kommunestyret. LED veilys i hele Alta kommune Under kommunestyrets behandling av økonomiplan ble det satt av 1 mill kr pr. år i investeringsbudsjettet til investering og oppgradering av veilys i kommunen. Dette var første gang det politisk ble initiert en større satsing på veilys over en periode. Etter dette har som kjent også nåværende hovedutvalg forsterket og forlenget satsingen gjennom disponeringen av p- fondet (hovedutvalgsak 62/13). Som følge av kommunestyrets budsjettvedtak i 2009 fant administrasjonen det nødvendig å få lagt noen strategier på den fremtidige satsingen på veilysanleggene. Vi fikk derfor utarbeidet et forprosjekt «gatelys i Alta kommune» av konsulent Effekt RI. Prosjektet var entydig i sin konklusjon om at total økonomisk sett var det lønnsomt å gå over til LED belysning så snart som mulig. Det ble synligjort store besparelser på energikostnader ved slik utskifting. Administrasjonen har etter denne konklusjonen forelå i stor grad satset på LED og prioritert utskifting av armaturer når veilysmidlene i perioden har vært disponert. En forsert utskifting av gatelysarmaturer i Alta kommune I saksfremlegg i sak 12/15 ble det redegjort for behovet og administrasjonens plan for en større utskifting av HQL til LED armaturer innenfor økonomiplanens ramme. Hovedutvalgets drøfting og påfølgende vedtak gir signaler om et politisk ønske om en forsert og større satsing på oppgradering av veilysanleggene enn det økonomiplanen gir rom for. Finansieringskilden for økonomiplanens satsing på veilys er parkeringsfondet. Gjennom hovedutvalgets tidligere vedtak er det prioritert en rekke tiltak bla. innen gang/sykkelvei utbygginger og TS tiltak. I notatet fra budsjett og innkjøp fremkommer det et bilde på at kostnadene på allerede vedtatte prosjekter overstiger p-fondets forventa størrelse i samme periode. Dette er i seg selv er en utfordring, og noe som administrasjonen vil komme tilbake til i senere sak. Slik administrasjonen vurderer det vil derfor en forsert utbygging måtte finansieres gjennom ordinært låneopptak. Om dette totalt sett skal være økonomisk lønnsomt for kommunen må de forventa reduserte kostnadene til energi og vedlikehold som følge av denne satsingen være større enn de økte utgiftene til renter og avdrag som låneopptaket medfører.

4 En teknisk og økonomisk vurdering Hovedutvalget har bedt om en vurdering på innføring av LED lys i hele kommunen. Administrasjonen har lagt dette til grunn når vi har beregnet nødvendige investeringskostnader for å få realisert dette. Vi har samtidig valgt å synliggjøre hvordan denne investeringen fordeler seg på henholdsvis Alta by, nærområde og distrikt. Det må her nevnes at vi i de senere år har skiftet ut en del HQL armaturer i distriktet til natrium belysning. Dette har vært nødvendig for å for oppruste falleferdige anlegg til en kostnad for å få mest mulig lysanlegg for pengene samtidig som energiforbruket har blitt noe redusert. I en fremtidig eventuell forsert utskifting av HQL til LED vil administrasjonen anbefale at alle de nye natriumlys anleggene består. Etterfølgende beregnede kostnader tar hensyn til dette. Investeringskostnadene (armatur og montering) for utskifting av 1085 lyspunkter til LED for Alta by er beregnet til ca kr 4,9 mill eks mva. Investeringskostnadene (armatur og montering) for utskifting av 1721 lyspunkter til LED for Alta by og nærområder er beregnet til ca kr 7,7 mill eks mva. Investeringskostnadene (armatur og montering) for utskifting av 2403 lyspunkter til LED for Alta by, nærområder og distrikt er beregnet til ca kr 10,7 mill eks mva. I kostnadsoverslagene legges det til grunn at ingen av kommunens ca 5600 lyspunkter skal fjernes. Hvor stor besparelse vil det være på energi og vedlikeholdskostnadene ved å foreta en massiv utskifting av armaturer? Administrasjonen har valgt å eksemplifisere dette gjennom å beregne effekten av en engangs investering på kr 4 mill eks mva. (4 mill er satt av i økonomiplanperioden 15 18) En slik investering gir rom for utskifting til 856 LED armaturer i Alta by. Innsparingspotensialet er beregnet til ca kr ,- eks mva pr år. Hvor lønnsomt vil investeringen være? Vi har bedt budsjettavdelingen vurdere dette nærmere. En innsparing slik beregnet vil forsvare en effektiv rente på 2,1%. Med dagens rentenivå er altså dette marginalt lønnsomt. Med en forventning om at rentenivået vil øke er altså ikke tiltaket direkte økonomisk lønnsomt. Men sammenlignet med å lease er dette et vesentlig bedre alternativ. Den nettokostnaden investeringstiltak på gatelys medfører vil således måtte veies opp mot verdien av økt kvalitet på tjenesten som effekt på trafikksikkerhet og befolkningens verdsettelse av bedre lys. LED vurderes også til å være den mest økonomisk fordelaktige investeringen sett i forhold til alternativet natrium. Oppgradering av veilys i 2015 I saksfremlegget til sak 12/15 redegjorde administrasjonen for hvordan vi planla å benytte disponible investerings- og driftsmidler til veilysformål i Denne saks vurdering endrer

5 ikke på dette bildet. Administrasjonen har en klar oppfatning på at midlene må brukes til utskifting av HQL til LED så langt økonomien tillater. Samtidig bør det gjøres en reduksjon av lyspunkter der en finner det forsvarlig. Strekningen Altneset Hakkstabben ble spesielt nevnt i forrige sak. Denne saksutredning viser at det er marginal lønnsomhet i å forsere en utskifting utover det økonomiplanen gir rom for. Samtidig konkluderer administrasjonen at vi er på riktig vei når vi planlegger utskifting til LED slik beskrevet. I denne sammenheng blir det da å få på plass nye LED armaturer så langt som økonomien tillater. Inntil en eventuell økning av investeringsrammene foreligger må vi imidlertid forholde oss til den vedtatte økonomiplan. Administrasjonen vil derfor også nå konkludere med at den strategien som er beskrevet i saksfremlegget til sak 12/15 bør iverksettes.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&& Alta, Bengt Fjellheim Kommunalleder Trond Einar Uglebakken Leder kommunalteknikk

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Saksfremlegg Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 Valg av revisjonsordning Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret vedtar å videreføre ordningen med kjøp av revisjonstjenester

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 15.01.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 15.01.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 15.01.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER Saksfremlegg Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Dato: Arkivref: 13.07.2010 2009/5321-15919/2010 / Q13 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget JUSTERING AV BOMPENGEINNKREVINGEN PÅ E18. 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 27.10.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen kommunestyre. Revidert økonomisk ramme - Eidebakken skole

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen kommunestyre. Revidert økonomisk ramme - Eidebakken skole Lyngen kommune Arkivsaknr: 2009/1399-61 Arkiv: 614 Saksbehandler: Kåre Karlsen Dato: 25.10.2010 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen kommunestyre Revidert økonomisk ramme - Eidebakken skole

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyre

MØTEINNKALLING. Kommunestyre MØTEINNKALLING Møtetid: 15.12.2014 Invitasjon kl. 17:15 (Middag) Innkalling kl. 18:00 (Behandlingen av sakene starter) Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7479-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETT 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7479-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETT 2014 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7479-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETT 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse-

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1232 Sakstittel: KOMMUNEPOOL - INNKJØPSALLIANSEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen kommunestyre vedtar

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 10224/2012-150 08.10.2012 Saksbehandler: David Eriksen ØKONOMIPLAN 2013-2019 SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Fast utvalg plan 24.10.2012 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON Saksfremlegg Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 5/09 NY SKOLESTRUKTUR I STOKKE KOMMUNE 3 6/09 EVENTUELT 17

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 5/09 NY SKOLESTRUKTUR I STOKKE KOMMUNE 3 6/09 EVENTUELT 17 STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR ADMINISTRASJON Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0830 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE Saksfremlegg Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den 30.04.2013 kl. 10:00. i møterom Kommunestyre

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den 30.04.2013 kl. 10:00. i møterom Kommunestyre SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 30.04.2013 kl. 10:00 i møterom Kommunestyre Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer