ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 12/ Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling: 1) Det etableres midlertidig modul i Eventyrskogen barnehage, med plass til 18 barn over 3 år. 2) Det etableres permanent modul i Kalvsjø barnehage, med plass til 18 barn over 3 år. 3) Budsjettjustering investering vedtas i tråd med tabell i saksutredningens konklusjon. 4) Låneramme for 2013 økes med kr knyttet til nytt prosjekt 320 Modulbygg Kalvsjø og Eventyrskogen bhg. Denne delen av låneopptaket skal gjennomføres i ) Driftsmidler opprinnelig avsatt på funksjon 201 Førskole omdisponeres til funksjon 221 Førskolelokaler og til funksjon 870 Renter, utbytte og lån. Dette innarbeides i HPØ

2 Saksutredning: FAKTA: Lunner kommune har gjennom det senere hatt en jevn vekst i behovet for etablering av nye barnehageplasser. Dette har blitt hensyntatt ved at det har vært større og mindre utbygginger ved eksisterende kommunale barnehager. I tillegg etablering av 1 ny stor barnehage, Eventyrskogen barnehage. Barnehageåret 2013 er et unntak i så måte da det ikke er planlagt utbygginger noe sted. Det at det ikke ble planlagt utbygging i 2013 var fordi opptaket i 2012 gjorde at vi ikke kalkulerte med at det var et behov arealmessig. Ny oppmåling utført vinteren 2013 viser imidlertid at de eksisterende kommunale barnehager i sum kan tilby 35 færre plasser. I tillegg er en privat familiebarnehage med 8 plasser lagt ned i år. Opptaket viser at vi må etablere ca. 30 nye plasser fra august Alle disse 30 plassene er tildelt barn med rett til plass. D2. Økonomiske vurderinger: Det har vært en åpen anbudskonkurranse ved Eventyrskogen og Kalvsjø barnehager. Innen tilbudsfristens utløp var det kommet inn 3 tilbud. 2 tilbydere kvalifisert til å delta i konkurransen, og en ble avvist. Det mest økonomiske tilbudet ble vinner basert på både tilbud knyttet til leie pr. mnd. opp mot kjøp av komplett ferdige moduler i henhold til beskrivelsen. Det var kun en tilbyder som kunne tilby både kjøp og leie. Godkjent vedtak må foreligge før kontrakt inngås. Forutsetning for ferdigstillelse medio august er godkjent byggemelding innen Grunnarbeid og infrastruktur skal utføres av interne mannskap i Lunner kommune. Det må tas høyde for noen forsinkelser. Kalvsjø Bhg Eventyrskogen Bhg Kommentar * * Engangskostnad fra leverandør(etablering, prosjektering, montering etc.) Engangskostnad grunnarbeider, infrastruktur, egne timer * * Inventar ikke fast * * Uteleker * 0 Kjøp av modul Kalvsjø * * Varmepumper Delsum engangskostnad uten mva Mva av beløp merket * Sum engangskostnad ink.mva Totalsum begge barnehager inkl. mva.(investeringsvedtak må foreligge for denne sum) Leie pr mnd. (kjøp på Kalvsjø og leie på Eventyrskogen- 158 kr pr kvm) Pris for demontering(aktuelt på Eventyrskogen) Driftskonsekvens totalt pr avdeling årlig Leie årlig Eventyrskogen Delsum driftskonsekvens Tjeneste 2211

3 I budsjett for 2013 ble det som nevnt tidligere i saken ikke vedtatt utvidelser i form av utbygginger. Imidlertid er det lagt inn driftsmidler til bemanning av 20 plasser fra august Opptaket viser at deler av disse driftsmidlene ikke behøver å benyttes. Driftsmidler lagt inn til økt antall barn er fremskrevet i handlingsprogrammet. De 20 plassene med oppstart fra august har avsatt ca. kr 2,5 mill. til bemanning. Av dette er det benyttet kr ,- til å dekke helårsvirkning i utebase Eventyrskogen bhg. Rest til disposisjon er kr ,-. Utgiften i Eventyrskogen er ca. kr pr år i leie. I tillegg kommer driftsutgifter på kr pr år, samt andel av kapitalutgift på investeringsdelen, kr i år 1. Ved kjøp ved Kalvsjø vil en kalkulert kapitalutgift bli kr i år 1. I tillegg kommer driftsutgifter på kr pr. år. Totalt kalkulert kapitalutgift for begge prosjekter, ved kjøp i Kalvsjø og leie i Eventyrskogen blir ca. kr ,- i år 1. Gjennomsnittlig kapitalutgift er kr ,- pr. år i 40 år. Totalt belaster dette driften med ca. kr. 1 mill. pr år. Driftsutgifter og kapitalutgifter ved både leie og kjøp vil dermed kunne bli dekket av de sparte driftsmidlene ved å slippe å bemanne for alle de 20 plassene nevnt ovenfor. Det bør i tillegg avsettes midler til oppgradering av det estetiske utvendig i Kalvsjø barnehage, for at bygget skal harmonere med eksisterende bygg. D3 Vurdering/drøfting: Formannskapets innstilling den førte til følgende vedtak i kommunestyret samme dag: 1. Det etableres modulbygg med 18 plasser ved Eventyrskogen barnehage og 18 plasser ved Kalvsjø barnehage. 2. Kapitalutgift evt. leieutgift samt øvrige driftsutgifter beregnes nøyaktig og legges frem ved justering av budsjett for 2 tertial Saken legges fram for 2. gangs behandling i neste formannskapsmøte. 4. Modulbyggene søkes å bygges slik at de arkitektonisk harmonerer med eksisterende bygg. Det er tenkt etablert ny barnehage på Harestua i Dette sammen med innstilling, pkt. 4, gjør at leder i Eventyrskogen barnehage vurderer et midlertidig modulbygg som mest hensiktsmessig. I Kalvsjø barnehage vil behovet være permanent, og kjøp av modul er vurdert her som mest hensiktsmessig. Dette gir stabilitet og forutsigbarhet for brukere og medarbeidere. Det vil være behov for de nye plassene i Kalvsjø barnehage uavhengig av en eventuell utbygging av Roa barnehage. D4 Alternative løsninger. Alternativ 2:

4 Utsette ny arealnorm. Dette vil være uheldig da ny arealnorm har vært etterspurt lenge. Ny arealnorm vil ha stor betydning for både arbeidsmiljø og det pedagogiske opplegget. Velges dette alternativet må de kommunale barnehagene gjøre opptaket på nytt fordi vi har tildelt plassene annerledes enn det som en ønsket og satt opp som prioritet. Alternativ 3: Kjøp evt. leie av Lunby. Det er ikke gjort noen kontakt mot eier av Lunby i denne omgang. Det vil dessuten kreves en god del ombygginger for å tilpasse dette anlegget til barnehage. Det foreslås at Lunby som barnehage tas opp igjen til diskusjon når tomtefelter som blant annet Liåker blir realisert. Alternativ 4: Bygge selv: Alternativ 3 Bygge selv sommer m2 Nytt bygg Eventyr Kalvsjø 20 barn er vel rundt 4 kvm pr barn. Lagt til grunn da 30 barn-kun utkast dette) Engangskost etablering ,- pr kvm (utebasen på Harestua kostet dette og småbarnsavdelingen på Harestua) Uteleker (avrop rammeavtale anslag Inventar (avrop rammeavtale anslag Sum engangskost etablering Dette innebærer at bygget tidligst kan stå ferdig august Selv om denne løsningen vil ivareta det estetiske og brukermedvirkning på en bedre måte, anbefales ikke denne løsningen da en utsettelse av byggingen vil by på store utfordringer for både brukere og ansatte. D8 Driftskonsekvenser: Utvidelse av disse modulene utløser ikke ekstra driftsutgifter mht. bemanning. Konklusjon med begrunnelse Alternativ 1, midlertidig modulbygg i Eventyrskogen og permanent i Kalvsjø barnehage vurderes som den løsningen som best ivaretar brukere og medarbeidere fra august Det vises til begrunnelse under pkt. D3 vurdering/drøfting. Budsjettjustering for nytt investeringsprosjekt 320 Modulbygg Kalvsjø og Eventyrskogen bhg. Art Ansv Tj Pro Tekst Utgift Inntekt Økn. Red Red Økn Modulbygg Kalvsjø og Eventyrskogen Finans m. mva.komp. Overført fra drift Finans m. lån Finans m. mva.komp. Overført fra drift Finans m. mva.komp. Overført fra drift Sum

5 Låneramme for 2013 økes med kr knyttet til prosjekt 320. Denne delen av låneopptaket skal gjennomføres i Dette innebærer at vi ikke får økte kapitalutgifter for kommunen i 2013, ettersom vi midlertidig finansierer fra lånemidler andre prosjekter. Leie og øvrige driftsutgifter på bygningene i 2013 utgjør kr for august-desember. Dette omdisponeres fra funksjon 201 Førskole til funksjon 221 Førskolelokaler. Budsjettkorrigering på dette i 2013 gjøres administrativt ihht. rådmannens fullmakter. Helårsvirkning alle drifts- og kapitalkostnader må innarbeides i HPØ DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14.

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14. Arkivsaksnr.: 12/480-4 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10 Arkivsaksnr.: 14/87-5 Arkivnr.: S02 Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT 2011

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT 2011 Arkivsaksnr.: 10/1031-20 Arkivnr.: 101 Saksbehandlere: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 16.10.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 59/08 Sak 60/08 Sak 61/08 Sak 62/08 Sak 63/08 Sak 64/08 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1031-19 Arkivnr.: 101 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl.

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 21.09.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 56/06 Sak 57/06 Sak 58/06 Sak 59/06 Sak 60/06 Sak 61/06 Sak

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/279-1 Arkivnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Saksbehandlere: Leder Tilrettelagte tjenester, Ann H Fagerli Controller, Kirsti Nesbakken UTREDNING AV PRIVAT FINANSIERING AV OMSORGSBOLIGER

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F31, TI-&73 13/580 15/1660 Steinar Lund. 25.02.2015 Bygg og anlegg til drift av asylmottak - ny behandling Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 06.03.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 29.01.2014 Tid: 18:30.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 29.01.2014 Tid: 18:30. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 29.01.2014 Tid: 18:30 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter.

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.06.2012 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer