Møteinnkalling Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl TIL BEHANDLING: FSK-31/11 SØKNAD OM EKSPROPRIASJONSSAMTYKKE FOR OPPARBEIDELSE AV DEL AV SKORHAUGVEIEN FSK-32/11 HØRING TIL FORSKRIFT TIL DEN NYE VERGEMÅLSLOVEN FSK-33/11 FRITAK FRA POLITISKE VERV- GRO HOFF-OLSEN Ski, Georg Stub ordfører

2 Saksbehandler: Oddmund Arntsberg/Marit Gagnat Arknr.: 611 &51 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 31/ Kommunestyret / SØKNAD OM EKSPROPRIASJONSAMTYKKE FOR OPPARBEIDELSE AV DEL AV SKORHAUGVEIEN Forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 16-2 og 16-5, fatter Ski kommunestyre følgende vedtak: 1. Stil Invest AS, orgnr , gis rett til å ekspropriere nødvendig grunn av eiendommene gnr/bnr 135/147, 135/92, og 135/91 i Ski kommune for opparbeidelse av Skorhaugveien i henhold til reguleringsplanen. Ekspropriasjonsvedtaket er et ledd i å gjennomføre reguleringsplan, Skorhaugsveien 8, m. fl., vedtatt av Ski kommunestyret den Fra det tidspunkt det foreligger ekspropriasjonsskjønn og skjønnsbegjæring i saken, har Ski kommunestyre i henhold til oreigningsloven 25 ingen merknader til at Stil Invest AS søker fylkesmannen om forhåndstiltredelse før det foreligger rettskraftig skjønn. Ingress/hovedbudskap: Stil Invest AS skal bygge lavblokker i Skorhaugsveien, men må i henhold til rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen, først utbedre Skorhaugveien i samsvar med reguleringsplanen. Da det ikke er oppnådd enighet med berørte grunneiere om avståelse av grunn, søkes det om ekspropriasjonsvedtak for gjennomføring av reguleringsplanen. Stil Invest AS ønsker å tiltre nødvendig areal før ekspropriasjonsskjønnet foreligger og ønsker kommunestyret sin uttalelse til dette. Saksopplysninger: Det vises til sak FSK-18/11 som i formannskapet den ble utsatt med følgende ordlyd: Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Partene oppfordres til å komme frem til en frivillig ordning i mellomtiden. Opplysninger om bakgrunn for saken, konsekvenser for de berørte eiendommer, prosessen i sak og fullstendig hendelsesforløp, fremgår i FSK-18/11, se vedlegg. Vurdering: Både utbygger og berørte grunneiere har tatt initiativ til et nytt forhandlingsmøte, se vedlagt brev fra berørte grunneiere datert og brev fra advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & co av Side 2

3 Nytt forhandlingsmøte ble avholdt mellom partene den Oppsummering fra dette møtet fremgår av vedlagte brev fra advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & co datert Tiltakshaver har i møtet fremlagt et tilbud som utgjør en kvadratmeterpris på kr 742,50, mens berørte grunneiere i møtet har redusert sitt krav med 5 %. Grunneiernes krav tilsvarer en kvadratmeterpris på kr 2.327,50. Frist for å akseptere tiltakshavers tilbud ble satt til Advokat Bente Strømsæther hos advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & co, orienterte administrasjonen på telefon den om at berørte grunneiere ikke aksepterte tiltakshavers tilbud. Partene har tatt oppfordringen fra formannskapet til å prøve komme fram til en minnelig løsning, men står fremdeles langt i fra hverandre med tanke på hva som skal legges til grunn for fastsetting av erstatningen. Tiltakshaver viser til rettspraksis som sier at erstatningen for tiltaket skal gjenspeile den betydning inngrepet har for eiendommens verdi, mens grunneierne krever full tomteverdi. Økonomiske konsekvenser: Det vises til sak FSK- 18/11 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Det vises til sak FSK-18/11 Konklusjon: Administrasjonen vurderer det slik at plan- og bygningslovens 16-2 sine vilkår for å fatte et ekspropriasjonssamtykke er til stede i denne saken og ber om at ekspropriasjonssaken, sak FSK-18/11, behandles i formannskapsets møte den Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal Kommunalsjef Samfunn Vedlegg som følger saken: a) a) Brev fra berørte grunneiere, datert b) Brev fra advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & co, datert c) Oppsummering fra forhandlingsmøtet, datert d) FSK-18/11 m/vedlegg Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 3

4 Saksbehandler: Cathrine Holm Arknr.: X47 Arkivsak: 11/454-4 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 32/ HØRING TIL FORSKRIFT TIL DEN NYE VERGEMÅLSLOVEN Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til de vurderinger og anbefalinger som fremkommer i saksframlegget. Saksopplysninger: Ved brev datert 9. februar 2011 sendte justis- og politidepartementet ut forslag til ny forskrift til den nye vergemålsloven ut på høring til kommunene, se høringsbrev i vedlegg a). Høringsfristen er satt til den 9. mai d.å. Den nye vergemålsloven ble vedtatt 26. mars 2010, men er ennå ikke trådt i kraft. Før ikrafttredelse må det fastsettes en forskrift til den nye loven. Utkastet til forskrift er vedlagt, jf vedlegg b). For å lese høringsnotatet i sin helhet bes det om å gå inn på departementets nettside som har adresse: Etter den nye loven skal dagens ordning med kommunale overformyndere avvikles og ny lokal vergemålsmyndighet skal legges til fylkesmannen. I og med at den nye loven forutsetter at ny organisering av vergemålsmyndigheten er på plass, vil det ta tid før lovens ikrafttredelse. Kommunene må derfor ha ansvaret for overformynderiene også etter , jf informasjonsbrev fra justis- og politidepartementet i vedlegg c). Oppnevning av nye/forlengelse av perioden for nåværende overformyndere, vil fremmes som egen sak etter at nytt kommunestyre er konstituert etter valget høsten Kommunens overformynder og vararepresentant er gitt anledning til å komme med innspill i høringen av forslag til ny forskrift. Vurdering: Som kjent har kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås hatt et interkommunalt samarbeid om overformynderiene siden 2005, og velger derfor å avgi en felles uttalelse fra disse kommunene. Kommunene er enig i at de personene som ikke har evnen til å ivareta sine interesser skal få ivaretatt disse på en betryggende måte, og at dette skjer med respekt for den enkelte persons verdighet og integritet. Det er derfor av avgjørende betydning å ha gode rettssikkerhetsregler og saksbehandlingsregler som ivaretar dette. På den annen side må ikke regelverket og rutinene være så omfattende at brukerne blir skadelidende fordi det kan ta altfor lang tid fra søknad blir sendt, og til endelig vedtak blir fattet. Det vil ofte være slik at når behovet for vergemål avdekkes, er det viktig at tiltak blir satt inn rimelig raskt slik at den vergetrengende får den nødvendige oppfølging. Side 4

5 Vi er enige i at det blir gitt god opplæring til vergene, og at denne opplæringen gis umiddelbart etter at vergene er oppnevnt. Dette anses svært viktig for av vergene helt fra starten av vergemålet kan legge opptil gode rutiner for oppdraget. Det vil være helt avgjørende for en velfungerende tjeneste å ha en god vergeberedskap, da det ofte vil haste med å få etablert vergemål. Særlig vil dette være nødvendig i saker der det på grunn av inhabilitet skal oppnevnes setteverge i forbindelse med dommeravhør og videre politietterforskning. Her vil det ofte være behov for å finne verger nærmest på dagen. Når det gjelder meldeplikten etter forskriftsutkastets 14, 4. ledd vil kommunens hjelpeapparat bli pålagt en slik plikt. Fylkesmannen må gi de berørte instanser i kommunen en god informasjon om hva denne meldeplikten innebærer. For å lette arbeidet for de kommunale instanser, og for å få en enhetlig praksis, vi det være hensiktsmessig å ha et meldeskjema for dette formålet. Når en anser det viktig å ha et slikt meldingsskjema, kan dette likegodt forskriftsfestes i 14, 4. ledd. Når det gjelder godtgjøring til verger antar vi at det kan være lettere å få noen til å påta seg vergeoppdrag dersom det kan ytes en viss godtgjøring for arbeidet. Står det faste summer i forskriften, må det forskriftsendring til når en skal justere summene. Da en i utredningen har brukt Grunnbeløpet i folketrygden (G) som en referanse til de foreslåtte summene, mener vi at godtgjørelsen med fordel kan knyttes opp til G, slik at det da følger den generelle lønnsutviklingen. Vi er også enige i at det for de alminnelige vergene er det fritak for oppgaveplikt når godtgjøringen ikke overstiger kr ,-. Men dersom denne øvre grensen også knyttes til en del av G, bør også forskriften om begrensning av lønnsplikten samsvare med dette, slik at det ved den årlige G-reguleringen ikke medfører at oppgaveplikten slår inn. Dagens formuesgrense på kr ,- for forvaltning av umyndiges midler er i dag for lav, og vi er enige i at denne økes. I praksis kan det være enklere både overfor publikum og for fylkesmannens forvaltning å ha et fast kronebeløp som formuesgrense. Særlig vil dette få betydning når det forvaltede beløpet ligger nær over formuesgrensen, og ved oppjustering av folketrygdens grunnbeløp kan bli liggende under grensen. Skal fylkesmannen da fortsatt forvalte midlene videre, eller skal disse frigis? Vi mener at formuesgrensen ikke bør knyttes til folketrygdens grunnbeløp, men at det foretas forskriftsendring når det er behov for å høyne grensen. Ski, Audun Fiskvik rådmann Cathrine Holm juridisk rådgiver Vedlegg som følger saken: a) Invitasjon til høring fra Justis- og politidepartementet datert b) Forslag til ny forskrift c) Informasjonsbrev fra Justis- og politidepartementet datert Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 5

6 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 33/ Kommunestyret / FRITAK FRA POLITISKE VERV- GRO HOFF-OLSEN Forslag til vedtak: Gro Hoff Olsen fritas fra sine politiske verv for resten av inneværende periode. Valgstyret foretar nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste til kommunestyre. Som ny 5.vararepresentant til formannskapet for Arbeiderpartiets liste velges... og de øvrige rykker opp. Som nytt medlem til tjenesteutvalget for AP,SV,SP,V,Pp og Rødt velges..... Ingress/hovedbudskap: Gro Hoff-Olsen har søkt fritak fra sine politiske verv i Ski kommune. Saksopplysninger: Det vises til vedlagte søknad om fritak fra politiske verv fra Gro Hoff-Olsen, Arbeiderpartiet. Som fritaksgrunn opplyses helsemessige årsaker. Legeerklæring er vedlagt søknaden, men følger ikke saken (u.off) Hoff-Olsen er medlem av kommunestyret for Arbeiderpartiet, 2.vara til formannskapet for Arbeiderpartiet og medlem av utvalg for tjenesteutvikling for AP,SV,SP,V,Pp og Rødt. Ved fritak må det foretas nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste til kommunestyret, velges ny 5. vara til formannskapet for Arbeiderpartiets liste og nytt medlem til utvalg for tjenesteutvikling for liste for AP,SV,SP,V,Pp og Rødt. Valgstyret foretar nytt valgopgjør etter at kommunestyret har innvilget fritak. Vurdering: Kommuneloven 15,2. ledd gir adgang til å frita fra politiske verv etter søknad dersom det foreligger fritaksgrunner. Helsemessige årsaker er fritaksgrunn etter kommuneloven. Rådmannen anbefaler derfor at det gis fritak. Rådmannen anbefaler at det velges nytt 5.varamedlem til formannskapet. Formannskapet er valgt ved forholdsvalg og kommuneloven 16,2. ledd bestemmer da at det skal foretas et opprykk i den nummerorden de er valgt. Representantene på 3-5 plass rykker derfor opp en plass og det velges ny 5. varamedlem. Ny medlem til tjenesteutvalget skal etter kommuneloven 16.3 velges selv om det er valgt varamedlem, dvs. ikke ved automatisk opprykk. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Side 6

7 Vedlegg som følger saken: a)søknad om fritak Vedlegg som ligger i saksmappen: Vedlegg til søknad om fritak (u.off jf. Offl. 13) Side 7

8

9 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 06.02.2008 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 13.02.2008 Møtetid: Kl. 17.00

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2009 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2010 Møtetid: Kl. 17.30

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Formannskapet Formannskapssalen 16.3.211 Tidspunkt: 12: BEFARING I ORIENTERINGER kl 1:15 Avreise fra rådhuset. Søknad orp konsesjon

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.05.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2009 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.03.2009 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2015 Møtetid:

Detaljer