Møteinnkalling Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl TIL BEHANDLING: FSK-1/10 ORGANISERING AV OPPGAVER - FRIVILLIG SENTRALEN FSK-2/10 SALG AV FELT Q 4 SOM NÆRINGSAREAL FSK-3/10 OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER TIL HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST I APRIL 2010 FSK-4/10 NY IDRETTSHALL PÅ LANGHUS (SpareBank 1-hallen) Ski, Georg Stub ordfører

2 Saksbehandler: Jan Willy Mundal Arknr.: F08 Arkivsak: 10/21-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 1/ Kommunestyret / ORGANISERING AV OPPGAVER - FRIVILLIG SENTRALEN Forslag til vedtak: Tjenesteutvalget (TU) blir Årsmøte for Frivillig Sentralen, Ski. Utkast til ny formulering for sentralens organisering og oppgaver godkjennes, med følgende presisering: Medlemmene i Frivillig Sentralen s styre har møte og forslagsrett under Årsmøtet, men ikke stemmerett. Saksopplysninger: Viser til vedleggene i saken. Det var rådmannens ledergruppe som var Årsmøtet i I tidligere år var det Helse og Sosialsjefen personlig som var Årsmøtet. Vurdering: Rådmannen anbefaler at Årsmøtet for Frivillig Sentralen, Ski, skal være politisk, og at mest nærliggende er TU. Alternativt kan også SAM være Årsmøtet da Frivillig Sentralen, Ski er organisert under Servicetorget og Samfunn. Saken avklares av KST nå den Årsmøtet blir avholdt av TU/SAM den , da Årsmøtet må avholdes innen Bakgrunnen for anbefalingen er at flere innen det politiske miljøet bør kjenne til det flotte arbeidet som Frivillig Sentralen, Ski gjør. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Side 2

3 Vedlegg som følger saken: a) Brev fra Frivillig Sentralen, Ski, datert b) Frivillig Sentralen, Ski, Utkast til ny formulering for sentralens organisering og oppgaver. c) Referat fra Årsmøte i Frivillighetssentralen 25. mars d) Retningslinjer for frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler av Side 3

4 Saksbehandler: Cathrine Holm Arknr.: L80 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 2/ Kommunestyret / SALG AV FELT Q 4 SOM NÆRINGSAREAL Forslag til vedtak: 1. Felt Q 4 legges i sin helhet ut for salg på det åpne marked og selges til høystbydende til næringsformål. 2. Det opprettes et takstutvalg på tre personer bestående av én representant for posisjonen, én for opposisjonen og rådmannen. Utvalget gis myndighet til å gjennomføre salget i henhold til gjeldende regelverk. Saksopplysninger: Forut for og samtidig med at kommunen har lagt ut planforslaget for felt Q 4 til offentlig ettersyn, er rådmannen blitt kontaktet av flere interessenter som har meldt sin interesse for felt Q 4 som næringsareal. Dette er interessenter som kan se for seg å kjøpe hele arealet med tanke på utvikling til næring innenfor de rammer som planbestemmelsene setter. Sett i lys av de inntekter kommunen forventer ved eiendomssalg i løpet av 2010, ser rådmannen det som viktig å legge feltet ut for salg på det åpne markedet så raskt som mulig. Nærmere opplysninger om salgsprosessen vil bli beskrevet nedenfor. Det er stor etterspørsel etter næringstomter med god tilgjengelighet fra stamvegnettet. Regnbuen er fullt utbygd, det er begrenset tilgang på arealer ved Berghagan og det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen ved Taraldrud - Åsland. Disponible næringsområder i Ski øst er grunnet trafikale konsekvenser ikke godt egnet for virksomheter som vil generere mye tungtrafikk. På denne bakgrunn ble muligheten for omdisponering av felt Q 4 lagt fram for ny behandling i kommunestyrets møte Rådmannen fremmer dette forslaget om salg for kommunestyret til vedtakelse under forutsetning av at alternativ 1 om disponering av Q 4 til næringsformål vedtas. Historikk Kommunestyret vedtok 28. oktober 2009 å legge forslag til endring av kommuneplanen for felt Q 4 ut til offentlig ettersyn. Planforslaget ble lagt ut i tre alternativer; 1. Byggeområdene disponeres i sin helhet til næringsformål ca 305 da. 2. byggeområdene disponeres dels til boligformål (ca 51 da) og dels til næring (ca 247 da). 3. Byggeområdet disponeres i sin helhet til boligformål med ca 285 da. Endringer i forhold til gjeldende kommuneplan blir at del av området disponeres som naturområde med utfyllende bestemmelser. Side 4

5 Felt Q 4 er i kommuneplanen disponert som boligområde. Feltet er uregulert. Ved rullering av kommuneplanen i 2007 ble omdisponering til næringsformål vurdert, men ikke vedtatt ved kommunestyrets sluttbehandling Mulighet for endring av kommuneplanen ble igjen lagt fram for kommunestyret i møtet som vedtok at et planprogram skulle legges ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet ble lagt ut til ettersyn med frist , og vedtatt av kommunestyret Vurdering: I forbindelse med at planprogrammet for omdisponering av Q 4 ble lagt ut til offentlig ettersyn i juni 2009, ga fylkesrådmannen i sin høringsuttalelse uttrykk for at de var positive til en omdisponering til fordel for industri- og logistikknæringer. I denne forbindelse ble det vist til Fylkesplanens handlingsprogram for som slo fast at arealkrevende og godstransporterende næring i Akershus skal lokaliseres nær hovedtransportnettet. Dette støttes også av Statens Vegvesen i deres høringsuttalelse. I forslag til planbestemmelser er det lagt til grunn at området skal nyttes til industri og lagervirksomhet, med mulighet for kontorer knyttet til disse virksomhetene. Bestemmelsene åpner også for rene kontorbedrifter, under forutsetning av at det etableres tilfredsstillende kollektivtilbud. Både Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus varsler innsigelser dersom det åpnes for etablering av rene kontorarbeidsplasser. Begrunnelsen for dette er at området egner seg best for virksomheter med få ansatte og besøkende pr. arealenhet, og sterk avhengighet av bil for gods- og/eller persontransport. Arbeidsplass- og kundeintensive virksomheter anbefales lokalisert nærmere kollektivknutepunkt. Dette formålet er derfor foreslått tatt ut i plansaken. Som det fremgår av sak 98/09 er planforslaget med tilhørende bestemmelser langt mer detaljerte enn Ski kommune normalt har fastlagt ved kommuneplanbehandling. Disse detaljerte føringene kombinert med krav til kommunen som grunneier, vil gjøre det gunstig for kommunen å kunne selge hele området under ett til en interessent eller en gruppe av interessenter. Disse må deretter fremme et privat reguleringsforslag innenfor rammene fastsatt av kommunen som planmyndighet og som grunneier. Forhold av betydning her vil være de krav som er foreslått i planbestemmelsene, krav til trafikkavvikling og krav til miljøhensyn både i form av bevaring av grøntstruktur og turveier. I tillegg kommer miljøkrav knyttet til den bebyggelsen som vil etableres. Som antydet ovenfor har kommunen blitt kontaktet av flere interessenter som ønsker å utvikle området til næringsformål. På bakgrunn av oppsummeringen av plansaken synes det fra administrasjonens side formålstjenelig å legge saken fram for kommunestyret som en sak om salg av hele feltet under ett til næringsformål. Salgsprosessen Rådmannen har innhentet takster fra to uavhengige takstmenn for å få en verdivurdering av felt Q 4 for hvert av de tre alternativene som er lagt ut til offentlig ettersyn, se vedlegg a) og b). I verdivurderingen fra Helge Gonsholt er det angitt en verdi på sum stor kr ,- for alternativ 1 næring, det er angitt en sum stor kr ,- for alternativ 2 kombinert bolig/næring og sum stor kr ,- for alternativ 3 boligformål, jf vedlegg a). I Gonsholts verdivurdering vedrørende alternativ 1, antas at etterspørselen etter næringsområder har sunket som en følge av finanskrisen. Han understreker imidlertid at noen næringer ikke er så påvirket som andre, men tenker langsiktig og ønsker et større areale for videreutvikling av virksomheten eller som et ledd i en strategisk næringsutvikling. Side 5

6 Rådmannen ser at høyeste verdivurdering er alternativ 3 boligformål. Man må her være oppmerksom på de betydelige investeringer som må gjøres i forbindelse med opparbeidelse av teknisk og sosial infrastruktur før verdiene kan realiseres. Det påpekes videre i denne sammenhengen den store boligreserve som felt Q 2 utgjør. Når det gjelder tilrettelegging for boligutbygging er det allerede i investeringsbudsjettet lagt inn kr 24, 5 millioner for oppstart på Si 1 på Siggerud. I verdivurderingen fra Rune Johansen er det angitt en verdi på sum stor kr ,- for alternativ 1 næring, det er angitt en sum stor kr ,- for alternativ 2 kombinert bolig/næring og det er angitt sum stor kr ,- for alternativ 3 boligformål, jf vedlegg b). I Johansens verdivurdering etter alternativ 1, uttales at det er stor etterspørsel etter tomter i området og at denne tomten egner seg godt til den skisserte utnyttelse som fremgår av planbestemmelsene. EØS-regelverket Ved gjennomføringen av salgsprosessen må man se hen til EØS-regelverkets bestemmelser om salg av offentlig eiendom. I henhold til EØS- avtalens artikkel 61 er det forbud mot salg til en pris som innebærer et element av offentlig støtte. Artikkel 61 lyder; Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtte påvirker samhandelen mellom avtalepartene. Dette innebærer i realiteten salg til lavere pris enn markedspris. For å finne markedsprisen kreves at man innhenter takster fra én eller flere uavhengige takstmenn. Når man har taksten kan man inngå forhandlinger med én bestemt interessent, eller man kan legge eiendommen ut for salg på det åpne marked. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre en klage til overvåkingsorganet ESA som kan avgjøre at kjøper må tilbakebetale til selger det beløpet støtten anses å representere. Det gjelder imidlertid et lite unntak fra dette regimet som sier at salg likevel kan skje til 5 % under markedspris uten å anses som ulovlig offentlig støtte. Ved å selge til høystbydende på det åpne marked, som også er kommunestyrets vedtak i plansaken, kan man oppnå en høyere salgspris i tillegg til at man skaper en konkurranse mellom flere mulige interessenter. På denne måten bryter man ikke med konkurranseprinsippene og man bryter ikke med reglene om forbud mot offentlig støtte ved eiendomssalg. Ved å innhente verdivurderingene har kommunen fått en indikasjon på hvilket nivå markedsprisen ligger, og hva man kan forvente å oppnå ved et salg. Til å hjelpe kommunen med selve gjennomføringen av salget, så som annonsering, budprosess, oppfølging av budgivere, samt sikre at dokumentbehandlingen gjøres på korrekt måte, er tilbud innhentet fra ulike eiendomsmeglere i Ski. Den valgte megler skal forestå den endelige utformingen av salgsoppgave, strategi, samt utarbeidelse av kontrakt etc dersom kommunestyret fatter vedtak om salg. Rådmannen anbefaler at det opprettes et salgsutvalg bestående av én representant for posisjonen, én representant for opposisjonen i tillegg til rådmannen. Utvalget vil forestå salgsprosessen i samarbeid med megler og påse at salget skjer i henhold til EØS- regelverket. Side 6

7 Det legges opp til å annonsere eiendommen så raskt som mulig i ulike aktuelle aviser og tidsskrifter, samt på internett, etter at vedtak er fattet. Deretter vil eiendommen ligge ute for salg i ca én måned slik at alle aktuelle budgivere gis mulighet for å melde sin interesse for eiendommen. Etter dette tidspunkt vil det legges opp til en budrunde dersom flere interessenter er med. Økonomiske konsekvenser: Et salg av dette arealet til næringsformål vil legges ut med verdivurdering på sum stor kr ,-. Med flere interessenter kan summen bli høyere dersom det kommer til en budrunde. Ved å selge arealet som råtomt og under ett, påløper det ingen kostnader forbundet med opparbeidelse av infrastruktur. Dette vil reguleres ytterligere i forbindelse med rekkefølgebestemmelsene. Sett i lys av at det for felt Q 4 er vedtatt lagt inn i budsjettet økte salgsinntekter med kr 50 millioner i forhold til det som var foreslått fra rådmannens side, er et vedtak om salg av felt Q 4 til høystbydende nå enda viktigere. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Det vises her til planbeskrivelse og utfyllende konsekvensutredning som ble lagt ut til offentlig ettersyn sammen med de tre ulike alternative endringsforslag i plansaken. Konklusjon: Rådmannen innstiller på at det fattes vedtak om salg av felt Q 4 til næringsformål. Felt Q 4 legges ut for salg under ett på det åpne marked slik kommunestyret har fattet vedtak om i sak 4/09, og selges til høystbydende. Videre er det viktig at det opprettes et salgsutvalg som sammen med megler forestår gjennomføringen av salgsprosessen. Ski, 5. januar 2010 Vedlegg som følger saken: a) Verdivurdering fra Helge Gonsholt b) Verdivurdering fra Rune Johansen Vedlegg som ligger i saksmappen: Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Side 7

8 Saksbehandler: Eli Thomassen Arknr.: 033 Arkivsak: 10/24-2 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 3/ Kommunestyret / OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER TIL HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST I APRIL 2010 Forslag til vedtak: Fra Ski kommune foreslås følgende kandidater ved oppnevning av nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst i april 2010: Saksopplysninger: Kommunene og fylkeskommunene i Helse Sør-Øst inviteres til å foreslå aktuelle folkevalgte kandidater til styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst. De nye styrene skal oppnevnes i april 2010 og frist for å foreslå kandidater er satt til 15.februar Vedlagt følger invitasjonsbrevet fra Helse Sør-Øst hvor blant annet rammene for styreutnevnelse, styresammensetningen, kompetansebehov mv, beskrives nærmere. Vurderinger: Det forutsettes at et flertall av eieroppnevnte styremedlemmer skal oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte på kommune- og fylkesnivå. Det presiseres at folkevalgte kandidater til styrene for helseforetakene omfatter både personer med nåværende og tidligere politiske verv. Nye styrer for helseforetakene vil som hovedregel bli satt sammen av syv eieroppnevnte styremedlemmer, hvorav medlemmer foreslått av de folkevalgte vil utgjøre fire medlemmer. Den folkevalgte deltagelsen skal blant annet bidra til å sikre at styrene har bred samfunnsmessig forståelse, lokal kunnskap og god kontakt mellom befolkningen og beslutningsorganer i spesialisthelsetjenesten. For øvrig stilles det brede kompetansekrav ved sammensetningen av foretakenes styrer. Det vil bli tilstrebet en kjønnsmessig balanse i styrene og det bes derfor om at det i forslag over kandidater er omtrent likt antall kvinner og menn. Det er ønskelig med inntil fire forslag på kandidater fra hver kommune. Vedlagte skjema må fylles ut på den enkelte kandidat. Side 8

9 Økonomiske konsekvenser: Ingen Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ikke vurdert Ski, 8. januar 2010 Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Levekår Vedlegg som følger saken: a) Invitasjonsbrev fra Helse Sør-Øst med vedlegg. Side 9

10 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arknr.: D11 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 4/ Kommunestyret / NY IDRETTSHALL PÅ LANGHUS (SpareBank 1-hallen) Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at alternativ B (krav til elitehall fra Norges Håndballforbund) realiseres innenfor bevilget ramme på 37,15 mill (eksklusive teleskoptribuner) 2. Rammen på hallen økes fra 37,15 mill til 66,43 mill. Inntektene fra mva, spillemidler, KUD og SpareBank 1 på kr 29,28 mill tilføres hallen på investeringsbudsjett. Nettoen forblir 37,15 mill. 3. Kommunestyret aksepterer tilbudet / kravene fra SpareBank Navnet på hallen blir SpareBank 1-hallen de neste 20 årene, fra kommunestyrevedtaket den til Kommunestyrets vedtak fra er: Rådmannen fremforhandler forpliktende driftsavtaler med Follo HK og Langhus IL. Avtalene legges frem for utvalg for samfunn og miljø og formannskapet til godkjenning. Saken utsettes i påvente av tilbakemelding fra rådmannen om det er mulig å skaffe ytterligere midler til en elitehall. Rådmannen søker å få utsatt vedståelsesfrist. Dersom vedståelsesfristen ikke kan utsettes kan formannskapet treffe avgjørelsen som hastevedtak. Saksopplysninger: Rådmannen har fått utsatt vedståelsesfristen til 1. mars. SpareBank 1 kontaktet kommunen og de ønsker å bidra med midler for at det blir realisert en elitehall på Langhus mot en del vilkår. Alle vilkårene fremkommer i brevet fra SpareBank 1, som ligger som vedlegg til saken. SpareBank 1 ønsker å sponse ny elitehall på Langhushall mot at de får navnet på hallen i 20 år. Kr betales fra banken til kommunen når hallen står klar i 2011 og deretter betales kr hvert år i 10 år. Side 10

11 Prosjektkostnad ny elitehall: Brutto utgifter Inntekter Total prosjektkostnad (eksklusive teleskoptribuner) Egenandel Ski kommune Refusjon mva Spillemidler KUD Ekstern sponsor SUM Kommunen får fortløpende refundert merverdiavgiften og denne tilføres investeringsbudsjettet som inntekt. Midlene fra KUD og de 0,5 mill fra Sparebank 1 tilføres investeringsbudsjettet som inntekt når hallen står ferdig. Spillemidlene på 11 millioner og tilskuddet på 1,5 millioner fra SpareBank 1 må kommunen forskuttere og får gradvis tilbake. Kostnaden med denne forskutteringen dekkes av kommunen gjennom økte leieinntekter på den nye hallen, f. eks. til messer. Ski, Audun Fiskvik Rådmann Jan Willy Mundal Kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: Brev fra SpareBank 1 Side 11

12

13 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Rapport 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Februar 2009 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon, N=Notat, G=Granskning

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Saksframlegg. Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune

Saksframlegg. Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune EIDSBERG KOMMUNE Saksframlegg Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Knut

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2010 Møtetid: Kl.

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 49/08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP TIL KOMMUNALT FORETAK (KF)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 49/08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP TIL KOMMUNALT FORETAK (KF) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200500220 : E: U03 : Sidsel Haugen Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 49/08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2015 Møtetid:

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens 5a EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 2. FORMÅL... 4 3. PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer