MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE"

Transkript

1 Arkivsak-dok. 15/ Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) vedtar Sørum kommune forslag til mindre endring av reguleringsplan med plan-id 189, for Fjellbo forretningsområde, vedtatt Vedlegg (ipad-brukere må hente vedlegget fra selve saken): 1. Gjeldende reguleringskart 2. Gjeldende reguleringsbestemmelser 3. Forslag til reviderte reguleringsbestemmelser, revidert Høringsuttalelser: a. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, b. Akershus fylkeskommune, c. Statens vegvesen,

2 2 Oppsummering: ØIE Eiendomsutvikling AS ønsker å oppføre et næringsbygg på gnr./bnr. 83/232 på Fjellbo, nær E6. Forslagsstiller ønsker å fjerne begrensninger på forholdet mellom lager og kontor og begrensningene på etasjehøyder for å gjøre et næringsbygg mer attraktivt på markedet. Bakgrunn for saken: ØIE Eiendomsutvikling AS ønsker en mindre endring av reguleringsplan for Fjellbo forretningsområde, vedtatt Planområdet utgjør ca. 7 daa og omfatter eiendommen gnr./bnr. 83/232 som ligger på Fjellbo, mellom Heksebergåsen og E6 i Frogner. Reguleringsplanen legger til rette for kontor/lager/forretning, kjøreveg, annet vegareal og parkbelte i industriområde. På eiendommen står det i dag et forretningsbygg med tilknyttet parkeringsplass (dagligvare), mens deler av tomten er ubebygd. Planområdet grenser til nærings- og boligområder. HEKSEBERGÅSEN 83/232 FJELLBO E6 Bakgrunnen for forslaget til mindre endring er at eier ønsker å oppføre et nytt næringsbygg på tomten, og mener at enkelte av reguleringsbestemmelsene gjør det vanskelig å skaffe interessenter. Lager kan ikke utgjøre mer enn 35 % av det totale bruksarealet i den gjeldende planen, mens resten skal brukes som kontor. I tillegg er det begrensninger på etasjehøyder. Forslagsstiller ønsker å fjerne begrensninger på forholdet mellom lager og kontor og begrensningene på etasjehøyder. Forslaget medfører endring i føringene for forholdet mellom kontor og lager, og det tillates å oppføre et bygg som i vesentlig grad kun inneholder lager. Da det i dag ikke er ønskelig med næring som gir mange arbeidsplasser, og derfor mye trafikk, endres forholdet for å begrense andel kontorarbeidsplasser. Maks. gesims- og mønehøyde er satt til 10 meter over gjennomsnittsnivå på terrenget, og bebyggelsen skal ikke overstige kote Denne bestemmelsen

3 3 foreslås ikke endret. Endringsforslaget går ut på å fjerne føringer for etasjehøyder inne i bygget. Forslagsstiller mener denne endringen vil gjøre det mulig å finne en leietaker for feltet. I tillegg foreslås det satt minimum og maksimumskrav til parkeringsplasser og et minimum for sykkelparkering. Bakgrunnen for dette er innspill fra Akershus fylkeskommune som mener at det bør settes strenge maksimumsnormer for området og at det stilles krav om anlegg for sykkelparkering. Forslaget krever ingen endring av reguleringskartet. Gjeldende bestemmelser som er foreslått endret 3 KONTOR/ FORRETNING/ LAGER 3.1 Bruken av området Området skal benyttes til kontor, forretning og lagervirksomhet. Nye bygg skal plasseres innenfor byggegrenser gitt i plankartet. Bruksareal til forretning skal ikke overstige 1500 m². Bruksareal for lager skal ikke overstige 1500 m². For rom med fri høyde 4,9 m eller høyere regnes som om det var laget et plan for hver 3. meter. Lagerbygg skal utgjøre maksimalt 35 % av bruksarealet av totalt bygningsmasse for kontor/lager. Det faste utvalg for plansaker kan nedlegge forbud mot virksomhet som er forurensende, støyende eller på annen måte til sjenanse for omgivelsene. 3.3 Parkerings- og gangsoner Parkeringskrav: Virksomhet p-plasser bil p-plasser sykkel Detaljhandel, bank, forretning, post ol. 3 p-plasser/ 100m² 0,5 p-plasser / 100m² Kontor 2 p-plasser/ 100m² 0,5 p-plasser / 100m² Lager 0,5 p-plasser/ 100m² 0,2 p-plasser / 100m² Det skal være sykkelparkering nært inngangspartiet. Parkeringsplass skal høydesettes slik at stigningsforholdene på avkjørslene kan etableres iht. kommunens veinorm. Parkeringsplassen skal være belyst og beplantet. Det skal anlegges en gangsone på parkeringsplassen fra gangvei langs Fjellbovegen til inngang forretning og fra inngang forretning til krysningspunkt over Fjellbovegen. Gangsoner på forretningsområde skal i størst mulig grad skilles fra trafikkområdene.

4 4 Forslag til bestemmelser 3 KONTOR/ FORRETNING/ LAGER 3.1 Bruken av området Området skal benyttes til kontor, forretning og lagervirksomhet. Nye bygg skal plasseres innenfor byggegrenser gitt i plankartet. Bruksareal til forretning skal ikke overstige 1500 m². Det faste utvalg for plansaker kan nedlegge forbud mot virksomhet som er forurensende, støyende eller på annen måte til sjenanse for omgivelsene. Kontor kan maksimalt utgjøre 35 % av bruksarealet av den totale bygningsmassen. Kontor må være i tilknytning til lagervirksomheten. 3.3 Parkerings- og gangsoner Parkeringskrav: Virksomhet Antall parkeringsplasser/ 100m² Minimum Maksimum Minimum sykkelparkering Detaljhandel, bank, forretning ol. 1,5 2 2 per 100 m² BRA Kontor % av ansatte Lager 0,5 1 - minimum 2 plasser Det skal være sykkelparkering nært inngangspartiet. Parkeringsplass skal høydesettes slik at stigningsforholdene på avkjørslene kan etableres iht. kommunens veinorm. Parkeringsplassen skal være belyst og beplantet. Det skal anlegges en gangsone på parkeringsplassen fra gangvei langs Fjellbovegen til inngang forretning og fra inngang forretning til krysningspunkt over Fjellbovegen. Gangsoner på forretningsområde skal i størst mulig grad skilles fra trafikkområdene. Uttalelser Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Ingen merknader. Akershus fylkeskommune, Fylkesrådmannen mener at etablering av kontorarbeidsplasser her vil være svært uheldig og forutsetter at eventuelle kontorlokaler i det nye bygget utelukkende er tilknyttet lagervirksomhet. Fylkesrådmannen er positiv til at det tillates oppført et bygg som i hovedsak inneholder lager. Fylkesrådmannen anbefaler at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir maksimumsnormer, og at disse er strenge. Det anbefales også at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering.

5 5 Rådmannens vurdering: Det er satt krav til at kontor kan maksimalt utgjøre 35 % av den totale bygningsmassen. Det er tillagt bestemmelsene om at kontorer må være i tilknytning til lagervirksomheten. Det er lagt til maksimumsnormer for parkeringsplasser i henhold til normer i forslag til kommuneplan , og det er tillagt et minimumskrav for sykkelparkeringsplasser. Statens vegvesen, På bakgrunn av god tilgjengelighet til overordnet vegnett og relativt kort avstand til Oslo vurderer Statens vegvesen eiendommen til å være egnet til næring/ lagervirksomhet med få ansatte og besøkende. Påpeker samtidig at det er mulighet for konflikt med samordnet areal- og transportplanlegging om planen åpner for etablering av en større andel kontorarbeidsplasser. Vegvesenet skriver at reguleringsbestemmelsene må ivareta at eventuelle kontorer må være i tilknytning til lagervirksomheten. Rådmannens vurdering: Det er satt krav til at kontor kan maksimalt utgjøre 35 % av den totale bygningsmassen. Det er tillagt bestemmelsene om at kontorer må være i tilknytning til lagervirksomheten. Konsekvenser: Eksisterende planer og gjeldende vedtak: Forslaget medfører mindre endringer av reguleringsplan for Fjellbo forretningsområde, vedtatt Økonomi: Ingen for kommunen Bemanning: Ingen Bærekraftig utvikling: Endringen åpner for utbygging av mindre arbeidsplassintensiv næring, som kan gi mindre transport til/ fra området enn eksisterende reguleringsplan fører med seg. Uttalelse fra andre utvalg: Det skal vurderes om saken før den politiske behandlingen skal oversendes for uttalelse til (skriv ja eller nei): Arbeidsmiljøutvalget: Nei Eldrerådet: Nei Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Nei Barns og unges kommunestyre: Nei Andre råd eller utvalg, i så fall hvilket/hvilke: Nei Alternativer: Mindre endring av reguleringsplan for Fjellbo forretningsområde vedtas ikke.

6 6 Vurdering: Det er positivt at det ikke skal være et høyt antall arbeidsplasser på Fjellbo. På bakgrunn av dårlig kollektivdekning, nærhet til E6 og relativ kort avstand til Oslo, er området bedre egnet til lager enn kontorer. Det er derfor foreslått et maksimumskrav til andel kontor fremfor lager, da det er viktig at det ikke blir et høyt antall arbeidsplasser her. Det er lagt til maksimum- og minimumskrav for parkering i henhold til kommuneplanen, og satt minimumsnormer for sykkelparkering. Nye bestemmelser om parkering vil ikke få tilbakevirkende kraft for forretningen som allerede er etablert. Maksimumskravet vil gjelde for nye tiltak. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Naboer vil bli tilskrevet og vedtak vil bli kunngjort på kommunens hjemmesider. Kommunens vedtak kan etter PBL 1-9 jf. forvaltningsloven kap. VI påklages til Fylkesmannen. Dato: Godkjent av rådmann Siri Gauthun Kielland

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Saksfremlegg Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Innstilling: Forslag til reguleringsplan for Granstua

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Kvinesdal kommune 10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371998003 2014/755

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-10 Arkivkode. Plan Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 16.10.2014 45/14 Endring av Detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 Randaberg kommune Notat Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM, PLANID: 2008005 OPPSUMMERING AV MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN MED RÅDMANNENS

Detaljer

Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn, 17.3.2015 30.4.2015

Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn, 17.3.2015 30.4.2015 Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn, 17.3.2015 30.4.2015 Østfold fylkeskommune (ØFK) 13/06460-18 17.3.2015 ØFK har faglige råd til planforslaget, og ber om at disse

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID:

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: Saksframlegg Arkivsak: 11/2083-31 Sakstittel: DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: 2014001 K-kode: PLAN 2014001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Prinsipper og føringer for revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune

Prinsipper og føringer for revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.08.2013 53991/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/49 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 Bystyret 12.09.2013 Prinsipper

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JCF-09/13135-18 PLN 2346P 69446/10 02.12.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR. 274 REGULERINGSPLAN FOR SOLBERGKRYSSET, GNR 102 /BNR 1. Dato: 27.02.2013 Rev : 24.05.2013

ÅS KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR. 274 REGULERINGSPLAN FOR SOLBERGKRYSSET, GNR 102 /BNR 1. Dato: 27.02.2013 Rev : 24.05.2013 ÅS KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR. 274 REGULERINGSPLAN FOR SOLBERGKRYSSET, GNR 102 /BNR 1 Dato: 27.02.2013 Rev : 24.05.2013 Forlagsstiller: Meinich Arkitekter AS Tiltakshaver: Solbergkrysset Ås AS, v/

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten John G. Mattesons vei 4, Ulsrud Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg- annen offentlig eller

Detaljer

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

Saksfremlegg MINDRE ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR SØRUMSAND SENTRUM (GATEBRUKSPLANEN) - FOR KUSKERUDVEGEN OG VILLAVEGEN

Saksfremlegg MINDRE ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR SØRUMSAND SENTRUM (GATEBRUKSPLANEN) - FOR KUSKERUDVEGEN OG VILLAVEGEN Arkivsak: 10/2425-11 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg MINDRE ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR SØRUMSAND SENTRUM (GATEBRUKSPLANEN) - FOR KUSKERUDVEGEN OG VILLAVEGEN Anne Grindal Søbye Innstilling:

Detaljer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/55 Bystyret 25.04.2013 Revisjon

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/05967-29 Arkivkode. Geilo-187 Saksbehandler Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2014 38/14 2 Kommunestyret 29.10.2014

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer