Detaljreguleringsplan for Østfoldkorn - utvidelse avd. Sandesund - utlegging til offentlig ettersyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan for Østfoldkorn - utvidelse avd. Sandesund - utlegging til offentlig ettersyn"

Transkript

1 MULTICONSULT NORGE AS AVD FREDRIKSTAD Postboks FREDRIKSTAD Melding om administrativt vedtak. Att: Kjersti Lie Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/ Detaljreguleringsplan for Østfoldkorn - utvidelse avd. Sandesund - utlegging til offentlig ettersyn Saksopplysninger/utredning: Bakgrunn for saken Multiconsult Norge AS har på vegne av Østfoldkorn SA utarbeidet forslag til reguleringsplan for Østfoldkorn - utvidelse avd. Sandesund. Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av Østfoldkorn SA sitt distribusjonsanlegg på Sandesund. Utvidelsen muliggjør at korn kan lagres over lengre tid enn i dag, og vil gi større kapasitet for mottak og utskiping av korn. Beskrivelse av området Planområdet ligger innenfor et større industriområde på Sandesund, mellom fv. 557 Alvimveien i nord og Glomma i sør. Avstand til Sarpsborg sentrum er ca. 2 km. Planområdets areal er ca. 9 daa. Innenfor planområdet er det etablert næring i form av eksisterende siloanlegg for mottak av korn samt et lagerbygg på deler av tomten. Eksisterende silobatteri har en høyde på ca. 43 meter over bakken. Mot elven brukes arealet til trafikk og lasting på båt via egen dypvannskai. Forholdet til andre planer Området er i gjeldende kommuneplan disponert til bebyggelse og anlegg, og omfattes av hensynssone krav om felles planlegging. Hensynssonen angir område for fremtidig kommunedelplan for Sandesund Greåker. I vedtatt planprogram angis intensjon for fremtidig bruk. Dette planforslaget vurderes å være i tråd med intensjonen i vedtatt planprogram. Planområdet inngår delvis i varslet avgrensning for fv. 109 Alvim Rolvsøysund bru. Dette planforslaget kommer ikke i konflikt med reguleringsplan for fv. 109 Alvim Rolvsøysund bru.

2 Plan for Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad angir at hovedsykkelrute 3 «Sarpsborg sentrum Solli» går forbi planområdet langs fv Dette planforslaget kommer ikke i konflikt med plan for hovedsykkelveier. Området er uregulert. Det er ingen tilgrensende reguleringsplaner til planområdet. Beskrivelse av planforslaget Området foreslås regulert til næringsbebyggelse, kai og fortau. Planforslaget tillater at det oppføres stålsiloer i inntil 37 meters høyde (kote 42) over bakkenivå. Ved varsel om oppstart ble det angitt at det skal planlegges for nye kornsiloer med høyde ca. 34 meter. I løpet av planarbeidet har dette blitt økt til 37 meter. Det tillates i forslaget oppføring av tekniske installasjoner som gangbaner, transportører elevatorer mv. over dette i inntil 6 meters høyde. Reguleringsplanen forutsetter rivning av eksisterende lagerbygg med butikk vest på eiendommen for å få plass til nytt anlegg. Eksisterende silobatteri øst på eiendommen forblir som i dag. Eksisterende fortau langs fylkesveien reguleres inn i samme bredde som i dag. I dag har området tre avkjørsler til fylkesveien. I planforslaget reduseres dette til to ved at den midterste avkjørselen fjernes. Dagens lagringskapasitet på tonn korn økes med inntil tonn. Total lagringskapasitet blir på inntil tonn. I dag mottar anlegget ca tonn pr. år. Planforslaget innebærer at dette økes med ca tonn, slik at det kan omsettes inntil tonn korn pr. år. For en mer utførlig beskrivelse henvises til planbeskrivelsen. Planprosess Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeidet med annonse i Sarpsborg Arbeiderblad , og fagmyndigheter, rettighetshavere og grunneiere ble varslet med brev. Som følge av en feil i opplisting av berørte eiendommer ble det sendt ut nytt varsel til de naboer som ble direkte berørt. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort på Sarpsborg kommunes nettside Det kom inn åtte innspill til varsling av oppstart av planarbeidet. De merknader og innspill som er kommet inn i forbindelse med planutarbeidelsen er nærmere kommentert av tiltakshaver i vedlegg 4. Rådmannen har ingen merknader til de kommentarer tiltakshaver har gjort til innspillene, og stiller seg bak de vurderinger som er gjort. Grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Det er saksbehandler for den enkelte reguleringssak som har ansvaret for å ivareta medvirkning og tilrettelegging. Med hensyn til planområdets bruk som næringsområde og beliggenhet i et større industriområde, er det vurdert til at det ikke foreligger aktuelle interesser for barn og unge i denne saken, og heller ikke behov for ytterligere medvirkningsprosess. Det er laget illustrasjoner som viser virkning av tiltaket i landskapet for å gi bedre forståelse av hvordan bebyggelsen vil framstå som ferdig utbygd. 2

3 Rådmannen mener hensynet til barn og unge er tilfredsstillende ivaretatt gjennom planforslaget. Avklaring om konsekvensutredning Det er vurdert om reguleringsplanen er konsekvensutredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR ). Planen omfattes ikke av 6, 7 eller 8. Konklusjonen er at tiltaket ikke medfører vesentlig virkning på miljø og samfunn, og dermed ikke omfattes av forskriften. Rådmannen har derfor ikke funnet grunnlag for å kreve at planforslaget behandles etter forskrift om konsekvensutredninger. Forholdet til naturmangfoldloven Planbeskrivelsen redegjør i kapittel 7.4 om forholdet til naturmangfoldloven. Etter rådmannens vurdering har kapitlet en tilfredsstillende gjennomgang av lovens 8 12 samt øvrige problemstillinger i planforslaget tilknyttet naturmangfoldloven. Rådmannens oppfatning er at den samlede påvirkningen som tiltaket utsetter økosystemet for antas å være på et akseptabelt nivå. Oppsummering Planforslaget er utarbeidet som en detaljreguleringsplan. Planforslaget med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse gir en tilfredsstillende beskrivelse av tiltaket. Det tilsendte materialet var komplett Rådmannen legger reguleringsplan for Østfoldkorn utvidelse avd. Sandesund ut til offentlig ettersyn. Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: Økonomi: Ingen direkte økonomiske konsekvenser for Sarpsborg kommune Miljømessige: Gjennomføring av planen vil medføre at trafikkmengden langs fv. 557 Alvimveien får en økning med inntil ca. 930 tyngre kjøretøy pr. år. Toppbelastning er i innhøstingssesongen i august og september, der antall kjøretøy pr. døgn til anlegget vil øke fra ca. 167 kjøretøy i dag til ca. 183 kjøretøy etter utbygging. Samtidig legger planen til rette for at mer korn kan transporteres med båt, som er mer rasjonelt fremfor innenlands transport på vei. Folkehelse: Planforslaget legger opp til at det bygges kornsiloer som med tilhørende tørkeanlegg for korn vil generere støy, men det har også bestemmelser om tiltak for å sikre at støyverdier holdes innenfor godkjente verdier. Nye siloer vil gjøre planområdet mer synlig i landskapet, samtidig som det ikke endrer karakteren i det allerede eksisterende industriområdet. Også her angir bestemmelsene krav som i minst mulig grad vil fremheve virkningen av store konstruksjoner. 3

4 Vedtak: Forslag til detaljreguleringsplan for Østfoldkorn utvidelse avd. Sandesund, utarbeidet i målestokk 1:1000 og datert , legges ut til offentlig ettersyn sammen med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert Med hilsen Terje Gjelten Bakken Dette brevet er signert elektronisk Saksbehandler: Terje Gjelten Bakken, Enhet plan og samfunnsutvikling Vedlegg: 1. Plankart, datert Reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse, datert Sammendrag av innkomne høringsuttalelser med forslagsstillers kommentarer. Kopi: Kopi til: ØSTFOLDKORN SA AVD SARPSBORG 4

5 Mottaker MULTICONSU LT NORGE AS AVD FREDRIKSTAD Kontaktperso n Kjersti Lie Adresse Post Postbok s FREDRIKSTA D Epost no 5

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/01296-46 Saksbehandler Maria Skåren Detaljreguleringsplan for Grålumveien 40 A - utlegging til offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/07876-56 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø

Detaljer

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/08881-12 Saksbehandler Ole Ringsby Førland Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /16 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/02406-7 Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 26.10.2016 8/16 Detaljreguleringsplan for Haftor Jonssons gate

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /17 2 Bystyret /17

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /17 2 Bystyret /17 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/02405-30 SaksbehandlerSvein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 30.08.2017 47/17 2 Bystyret 2015-2019 14.09.2017 84/17 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/04079-47 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/03758-37 Saksbehandler Petter Sandtangen Detaljreguleringsplan for Jutulveien 52E - utlegging til offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 14/02192-26 Saksbehandler May Edith Huru Detaljereguleringsplan for Kirkeveien 23-25 - Offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hans Børstads vei 10-12, Greåker - Sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Hans Børstads vei 10-12, Greåker - Sluttbehandling SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/07808-41 Saksbehandler Tonje Larsen Detaljreguleringsplan for Hans Børstads vei 10-12, Greåker - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Kalnes, administrasjon og servicebygg - utlegging til offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Kalnes, administrasjon og servicebygg - utlegging til offentlig ettersyn Se mottakerliste Melding om administrativt vedtak. Deres ref.: Vår ref.: Dato: 19/03109-13 03.07.2019 Detaljreguleringsplan for Kalnes, administrasjon og servicebygg - utlegging til offentlig ettersyn

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /16 2 Bystyret /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /16 2 Bystyret /16 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 08/03151-64 Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 27.01.2016 10/16 2 Bystyret 2015-2019 11.02.2016 2/16 Områdereguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for kvartal Sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for kvartal Sluttbehandling Arkivsak-dok. 15/06848-70 Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 29.11.2017 Bystyret 2015-2019 14.12.2017 Detaljreguleringsplan for kvartal

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Fv Undergang ved Tune kirke - Sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Fv Undergang ved Tune kirke - Sluttbehandling Arkivsak-dok. 14/06595-44 Saksbehandler Terje Gjelten Bakken Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 30.08.2017 Bystyret 2015-2019 14.09.2017 Field Code Changed Detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Bjørnemyr - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Bjørnemyr - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/03035-14 Saksbehandler Ole Ringsby Førland Detaljreguleringsplan for Bjørnemyr - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 14.02.2018

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /16 2 Bystyret /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /16 2 Bystyret /16 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/06894-44 Saksbehandler Mette Kristensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 01.06.2016 40/16 2 Bystyret 2015-2019 16.06.2016 52/16 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling Arkivsak-dok. 17/07876-100 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 05.06.2019 Bystyret 2015-2019 20.06.2019 Detaljreguleringsplan for

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/03569-24 Saksbehandler Petter Sandtangen Detaljreguleringsplan for Mølsbakken hytteområde - utlegging til offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø

Detaljer

Detaljreguleringsplan for kvartal Sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for kvartal Sluttbehandling SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/06848-70 Saksbehandler Svein M. Agnalt Detaljreguleringsplan for kvartal 261 - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 29.11.2017

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Vister næringspark - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Vister næringspark - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/04074-29 Saksbehandler Ole Ringsby Førland Detaljreguleringsplan for Vister næringspark - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/07175-39 Saksbehandler Maria Benedikte Gærtner Detaljreguleringsplan for Baterød vannverk Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 11.09.2019

Detaljer

LØKENHOLTET 2, DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING

LØKENHOLTET 2, DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Etter adresseliste. DERES REF: VÅR REF: 10204128 Fredrikstad, 29. november 2018 DOKUMENTKODE: 10204128-PLAN-BREV-001 TILGJENGELIGHET: Åpen LØKENHOLTET 2, DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING VARSLING

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /16 2 Bystyret /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /16 2 Bystyret /16 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/06348-28 Saksbehandler Mette Kristensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 01.06.2016 41/16 2 Bystyret 2015-2019 16.06.2016 53/16 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /16 2 Bystyret /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /16 2 Bystyret /16 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 11/04027-19 Saksbehandler Terje Gjelten Bakken Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 06.04.2016 23/16 2 Bystyret 2015-2019 21.04.2016 25/16 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /17 2 Bystyret /17

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /17 2 Bystyret /17 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 14/06595-44 SaksbehandlerTerje Gjelten Bakken Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 30.08.2017 46/17 2 Bystyret 2015-2019 14.09.2017 83/17 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grimsøy marina - Sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Grimsøy marina - Sluttbehandling SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 07/03697-44 Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 28.10.2015 46/15 2 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 25.11.2015

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Østfoldkorn - utvidelse avd. Sandesund

Østfoldkorn - utvidelse avd. Sandesund Nasjonal planid: 0105 22075 Forslag til Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Østfoldkorn - utvidelse avd. Sandesund Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre. dato Datert:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Fv 109 Alvim-Torsbekkdalen, del 2 - Sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Fv 109 Alvim-Torsbekkdalen, del 2 - Sluttbehandling SAKSUTSKRIFT karkivsak-dok. 14/07544-7 Saksbehandler May Edith Huru Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2011-2015 09.09.2015 43/15 2 Bystyret 2011-2015 24.09.2015 71/15 3 Bystyret

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /16 2 Bystyret /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /16 2 Bystyret /16 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/04184-49 Saksbehandler Mette Kristensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 23.11.2016 16/16 2 Bystyret 2015-2019 08.12.2016 105/16 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi. Etter adresseliste. ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 27. august 2015 SIDE 1/7 REF jola OPPDRAGSNR A068964 Varsel om oppstart

Detaljer

Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN OG HØRING AV PLANPROGRAM FOR DOMBERG NÆRINGSOMRÅDE

Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN OG HØRING AV PLANPROGRAM FOR DOMBERG NÆRINGSOMRÅDE Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN OG HØRING AV PLANPROGRAM FOR DOMBERG NÆRINGSOMRÅDE (NASJ. PLAN-ID: 01061171), I FREDRIKSTAD KOMMUNE Varsling: I henhold

Detaljer

Plan- og næringsutvalget sender saken tilbake til administrasjonen.

Plan- og næringsutvalget sender saken tilbake til administrasjonen. Etter adresseliste. ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 12. januar 2016 SIDE 1/7 REF jola OPPDRAGSNR A068964 Fornyet varsel

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 ( ) - 1. GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 ( ) - 1. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 (10372017001) - 1. GANGSBEHANDLING Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372017001 2017/148 16978/2018 Raguvarman Uthayamoorthy Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Østfoldkorn - utvidelse avd. Sandesund

Østfoldkorn - utvidelse avd. Sandesund Nasjonal planid: 0105 22075 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Østfoldkorn - utvidelse avd. Sandesund Reguleringsbestemmelsener vedtatt av Sarpsborg bystyre. dato Datert: 29.09.2018

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /16 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 14/01058-8 Saksbehandler May Edith Huru Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 06.04.2016 25/16 Forslag til detaljreguleringsplan for Fromholttunet

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/04149-1 Saksbehandler Jørgen Amos Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 28.10.2015 52/15 Planprogram for Vingulmorkveien og Torsbekkdalen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Nordneset - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Nordneset - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/01489-26 Saksbehandler May Edith Huru Detaljreguleringsplan for Nordneset - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 09.05.2018

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Bodalstranda - utlegging til offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Bodalstranda - utlegging til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 15/05624-121 Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 30.08.2017 Detaljreguleringsplan for Bodalstranda - utlegging til offentlig

Detaljer

Hovland Industriområde (Gartnerveien) Gnr. 8 bnr. 280/431, Eigersund. Planbeskrivelse

Hovland Industriområde (Gartnerveien) Gnr. 8 bnr. 280/431, Eigersund. Planbeskrivelse Hovland Industriområde (Gartnerveien) Gnr. 8 bnr. 280/431, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 4 2.3 Krav om konsekvensutredning

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Haftor Jonssons gate 36 og 38 - avsluttende behandling

Detaljreguleringsplan for Haftor Jonssons gate 36 og 38 - avsluttende behandling SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/02406-21 Saksbehandler Svein M. Agnalt Detaljreguleringsplan for Haftor Jonssons gate 36 og 38 - avsluttende behandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og

Detaljer

«Navn» «Adresse» «Postnr» «Poststed» Bergen,

«Navn» «Adresse» «Postnr» «Poststed» Bergen, «Navn» «Adresse» «Postnr» «Poststed» Bergen, 2017-12-08 Vår ref: 613898-01 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID ARNA, GNR. 290 BNR. 112 MFL. ESPELAND VANNBEHANDLINGSANLEGG I henhold til plan- og bygningslovens

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Yvenholen - Offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Yvenholen - Offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 11/06573-46 Saksbehandler May Edith Huru Detaljreguleringsplan for Yvenholen - Offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 09.05.2018

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Kroken boligområde - Sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Kroken boligområde - Sluttbehandling Arkivsak-dok. 16/00292-64 Saksbehandler Tonje Larsen Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 14.02.2018 Bystyret 2015-2019 01.03.2018 Detaljreguleringsplan for Kroken boligområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/5400 /12940/11-PLNID Marit Engseth Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/5400 /12940/11-PLNID Marit Engseth Telefon: Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/5400 /12940/11-PLNID Marit Engseth 12.05.2011 1748 Telefon: 77 79 03 01 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byutviklingskomiteen

Detaljer

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - sluttbehandling

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - sluttbehandling Arkivsak-dok. 16/08881-30 Saksbehandler Ole Ringsby Førland Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 14.02.2018 Bystyret 2015-2019 01.03.2018 Endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: Grunneiendom 0625 - Vikkolljordetgnr./bnr. 14/1, 14/16 og 15/4. -TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET Utarbeidet av: Tiltakshaver: Vestaksen Mjøndalen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Gaupefaret 20 utlegging til offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Gaupefaret 20 utlegging til offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/07964-156 Saksbehandler Jørgen Amos Ruud Detaljreguleringsplan for Gaupefaret 20 utlegging til offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 14/03010-11 Saksbehandler May Edith Huru Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 28.10.2015 51/15 Forslag til detaljreguleringsplan for Tuneveien 87

Detaljer

VARSEL: FORENKLET ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SØNDRE DEL AV JESSHEIM PARK / - RINGVEGEN, GBNR 135/170 M.FL», «ORBIT», ULLENSAKER KOMMUNE

VARSEL: FORENKLET ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SØNDRE DEL AV JESSHEIM PARK / - RINGVEGEN, GBNR 135/170 M.FL», «ORBIT», ULLENSAKER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, Jessheim 5. mars 2019 VARSEL: FORENKLET ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SØNDRE DEL AV JESSHEIM PARK / - RINGVEGEN, GBNR

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

OPPSTARTSMØTEREFERAT DETALJREGULERING NOTODDEN KOMMUNE

OPPSTARTSMØTEREFERAT DETALJREGULERING NOTODDEN KOMMUNE 1 av 5 OPPSTARTSMØTEREFERAT DETALJREGULERING NOTODDEN KOMMUNE Kommunens formål med oppstartsmøtet (jfr. pbl 12-8 og Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Felleskjøpet Breiset, gnr. 70 bnr. 6, 34, 35 m.fl.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Felleskjøpet Breiset, gnr. 70 bnr. 6, 34, 35 m.fl. Til berørte parter Fagernes, 20.09.2017 Varsel om oppstart av detaljregulering for Felleskjøpet Breiset, gnr. 70 bnr. 6, 34, 35 m.fl. På vegne av tiltakshaver Agri Eiendom AS varsles oppstart av planarbeid

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Nordby Terrasse Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: Nordby Terrasse TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET Utarbeidet av: Tiltakshaver: Nordby Terrasse Eiendom AS og Sverre

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen 26.05.2016 0000 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET LOGISTIKKTERMINAL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /16 2 Bystyret /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /16 2 Bystyret /16 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 14/03010-26 Saksbehandler May Edith Huru Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 06.04.2016 21/16 2 Bystyret 2015-2019 21.04.2016 24/16 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID ENDRING OG UTVIDELSE AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR STRAND INDUSTRIOMRÅDE - G/BNR 70/27 M.FL - KRAGERØ KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID ENDRING OG UTVIDELSE AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR STRAND INDUSTRIOMRÅDE - G/BNR 70/27 M.FL - KRAGERØ KOMMUNE '.". rrp:a 1:\.m;(1vw~.v.v NC QSD Å/'l 85? Fylkesmannen i Telemark Postboks 2604 3702 Skien Vår ref: 2414.1 Dato: 19.12.2017 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID ENDRING OG UTVIDELSE AV DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Vår ref.: VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STEINMYRHAUGEN, ØYER KOMMUNE

Vår ref.: VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STEINMYRHAUGEN, ØYER KOMMUNE Arealplanlegging - Landskapsarkitektur - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner Dato 28.06.2018 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no

Detaljer

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi. Etter adresseliste. ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 22. juni 2016 SIDE 1/6 REF jola OPPDRAGSNR A075449 Varsel om oppstart

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

1.gangsbehandling - detaljreguleringsplan for Sveberg sør.

1.gangsbehandling - detaljreguleringsplan for Sveberg sør. Arkiv: 201601 Arkivsaksnr: 2016/1775-9 Saksbehandler: Anne Guri Ratvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 6/17 09.02.2017 1.gangsbehandling - detaljreguleringsplan

Detaljer

Kvednhus Hyttefelt Skailand, gnr.123 bnr.5, Eigersund. Planbeskrivelse

Kvednhus Hyttefelt Skailand, gnr.123 bnr.5, Eigersund. Planbeskrivelse Kvednhus Hyttefelt Skailand, gnr.123 bnr.5, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3.

Detaljer

PLANINITIATIV for reguleringssak: Sarpsborg bibliotek

PLANINITIATIV for reguleringssak: Sarpsborg bibliotek PLANINITIATIV for reguleringssak: Sarpsborg bibliotek Dette dokumentet skal synliggjøre viktige hensyn som skal ivaretas gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. Planinitiativet er forslagsstillers

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVITFJELLTOPPEN H14 NIRVANA 3, RINGEBU KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVITFJELLTOPPEN H14 NIRVANA 3, RINGEBU KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 18.10.2016 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår saksbehandler:

Detaljer

PLANINITIATIV for reguleringssak: Kalnes II

PLANINITIATIV for reguleringssak: Kalnes II PLANINITIATIV for reguleringssak: Kalnes II Dette dokumentet skal synliggjøre viktige hensyn som skal ivaretas gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. Planinitiativet er forslagsstillers vurdering

Detaljer

Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune

Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune Rælingen kommune Saksbehandler: Mai-Lin Rue Telefon: 908 08 783 E-post: mlr@p1.no Dato: 02.07.2018 Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune På vegne av Tjonåsen Utvikling

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard Saksnr.: 2011/20302 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 127465/2012 Klassering: OMBERG Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 13.12.2012 102/12 Forslag til detaljregulering/endring

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/275-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 201504 03.03.2016

Detaljer

Varsel oppstart detaljregulering boligområde Veddegjerde-Lunden, gnr./bnr. 89/39, 89/40 og 89/25

Varsel oppstart detaljregulering boligområde Veddegjerde-Lunden, gnr./bnr. 89/39, 89/40 og 89/25 p:\2016\16043 veddegjerde detaljregulering\8 plandata plan_infrastruktur\dokument\varsling\varselbrev oppstart Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Varselbrev til naboer

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Helge Haugan Arkiv: REGPL Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/19 Planutvalget /19 Kommunestyret

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Helge Haugan Arkiv: REGPL Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/19 Planutvalget /19 Kommunestyret Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 18/676 FASTSETTING AV PLANPROGRAM PLANID 201804 - HAUGAN VEST 2 Saksbehandler: Helge Haugan Arkiv: REGPL 201804 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/19 Planutvalget 19.02.2019

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn Arkivsak. Nr.: 2013/1416-3 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 56/13 26.08.2013 Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn Rådmannens

Detaljer

Varsel om oppstart av privat planarbeid med utbyggingsavtale Søvikdalen Søreide, Bergen kommune

Varsel om oppstart av privat planarbeid med utbyggingsavtale Søvikdalen Søreide, Bergen kommune Likelydende brev til private og offentlige høringsinstanser, i tillegg til naboer iht adresseliste Vår ref.: 180426_17015_Varslingsbrev 26.04.18 Varsel om oppstart av privat planarbeid med utbyggingsavtale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato. 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato. 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker Nærøy kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2018/209-11 Saksbehandler: Ragnhild W. Melgård Dato: 04.10.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker 11.10.2018 Sak:

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Varsel om endring av reguleringsplan for:- MJ Storgata 2-6

Varsel om endring av reguleringsplan for:- MJ Storgata 2-6 «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen Direkte tlf.: 32 23 26 04 Dato: 03.01.2017 L.nr. 293/2017 Arkiv: 2016/5588-20160011/L13 «KONTAKT»

Detaljer

OPPSTART AV PLANARBEID Badeveien med tilliggende områder, Modum kommune

OPPSTART AV PLANARBEID Badeveien med tilliggende områder, Modum kommune OPPSTART AV PLANARBEID Badeveien med tilliggende områder, Modum kommune I medhold av Plan og bygningslovens 12 8 og vedtak i Hovedutvalg for teknisk sektor 28.5.14, varsles oppstart av detaljregulering

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Gutubakken Nord, Ringsaker kommune (PlanId: )

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Gutubakken Nord, Ringsaker kommune (PlanId: ) Arealplanlegging - Landskapsarkitektur - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner Dato 23.08.2018 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Informasjon Tekster Hjelpeverktøy/linker Oppstart Samarbeid om private reguleringsplaner Samarbeid om private reguleringsplaner Halden

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Reguleringsplaner med konsekvensutredning til høring og offentlig ettersyn Fylkesveg 109 Rolvsøysund-Alvim, trinn 1 og 2 i Sarpsborg kommune Greåker videregående skole, 15.

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Valnesvika, Valnes, Bodø Kommune

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Valnesvika, Valnes, Bodø Kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.09.2014 59084/2014 2013/6897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/53 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/162 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

PLANINITIATIV for reguleringssak: Utvidelse av Baterød vannverk

PLANINITIATIV for reguleringssak: Utvidelse av Baterød vannverk PLANINITIATIV for reguleringssak: Utvidelse av Baterød vannverk Dette dokumentet skal synliggjøre viktige hensyn som skal ivaretas gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. Planinitiativet er forslagsstillers

Detaljer

Detaljregulering for Kometvegen 7, plannr Behandling av forslag for utlegging til offentlig ettersyn

Detaljregulering for Kometvegen 7, plannr Behandling av forslag for utlegging til offentlig ettersyn Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201802 Saksmappe: 2018/171-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 10.09.2018 Saksframlegg Detaljregulering for Kometvegen 7, plannr. 201802 - Behandling av forslag for utlegging

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Hovedtiltak vil være: Tilrettelegging for fritidsbebyggelse i form av hytter og eventuelt fritidsleiligheter.

SÆRUTSKRIFT. Hovedtiltak vil være: Tilrettelegging for fritidsbebyggelse i form av hytter og eventuelt fritidsleiligheter. Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 18/960 201805 - FJELLSTAD TERASSE FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201805 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/19 Planutvalget 19.02.2019

Detaljer