PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM"

Transkript

1 blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert, og behovet for utredninger

2 2 1. FORMÅL 1.1. Bakgrunn Forslagsstiller, DES-klubben (De Eldres Boligspareklubb) i Rælingen, ønsker å skape et kvalitetsmessig godt miljø med attraktive seniorboliger i denne sentrale delen av Rælingen kommune. Eiendommen er idag regulert til formål for lek og sport, og består av en bratt bakke der det ikke er gjort noen tiltak for nåværende formål. Det er heller ingen konkrete planer om opparbeidelse for dette fra kommunens side. Det er stort behov for eldreboliger i Rælingen, og det er ingen tilsvarende prosjekter under planlegging for realisering i de nærmeste årene. Prosjektet vil få stor betydning for de eldres bosituasjon i kommunen, og vil begrense den store fraflyttingen til nabokommunene som har skjedd gjennom mange år. At eldre selv organiserer seg og arbeider for å skape et godt tilbud til sin egen gruppe, er et viktig tilskudd til samfunnet, og vil kunne spare kommunen for store investeringer til omsorgsboliger Formål med planarbeidet Målet med detaljreguleringen er å undersøke mulighetene for å planlegge området for DES boligspareklubbs formål. Klubben har idag 200 medlemmer og trenger flere seniorboliger. DES ser også et ønske hos sine medlemmer om å bo sentralt i Rælingen kommune Forslag til planområdets avgrensning Området omfatter et grøntareal mellom Bjerkelivegen, Stalsberghagen gravlund og Jørgen Robsruds veg, samt Bjerkelivegen og del av Linjevegen. Formålet med å inkludere vegarealer i planområdet er å vurdere om det er behov for å bygge fortau i Bjerkelivegen som planlegges som hovedadkomst for ny bebyggelse. Forslag til planavgrensning, i hovedsak del av eiendommen Vestre Strøm gnr. 106 bnr.1, Bjerkelivegen samt del av Linjevegen.

3 3 2. ORGANISERING AV PLANARBEIDENE 2.1 Arkitektene blå arkitektur landskap ab er engasjert av forslagsstiller DES Boligspareklubb/ E.G.Bygg for å utarbeide planforslaget m/konsekvensutredning. Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt PLANPROSESSEN 3.1. Varsel om oppstart og planprogram til høring Utlegging av planprogram til offentlig høring Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, slik at offentlige instanser og organisasjoner samt berørte grunneiere og andre berørte parter blir gitt muligheten til å uttale seg. Under høringsperioden skal det bli holdt et orienteringsmøte der det skal informeres om planforslaget og planprogrammets innhold samt at synspunkter fra berørte naboer kan innsamles Innkomne merknader ved varsling Innkomne merknader som berører planprogrammet vil bli referert og kommentert ved fastsettelse av planprogrammet Behandling av planprogrammet Etter offentlig ettersyn fastsettes planprogrammet ved politisk behandling i Rælingen kommune. 4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 4.1 Områdebeskrivelse Hovedområdet er på ca 7,5 daa, inkludert vegarealer er det ca 12 daa.tomten ligger i gangavstand til Strømmen sentrum/ stasjon med svært gode kommunikasjonstilbud til Fjerdingby, Løvenstad og andre deler av kommunen, samt til Lillestrøm, Oslo etc. I sør grenser planområdet til Stalsberghagen gravlund, på de andre sidene er det villakvartaler. Selve planområdet er en helling som er orientert mot øst og er en del av et ravinelandskap. 4.2 Eiendomsforhold Det er inngått en skriftlig opsjonsavtale med Jørgen Robsruds arvinger om kjøp av 6,7 mål av Vestre Strøm gård gnr. 106 bnr.1. Avtalen gjelder fram til , og forutsetningen for kjøpet er at området kan omreguleres til boligformål. 4.3 Eksisterende bebyggelse Den eksisterende bebyggelsen er i hovedsak villaer fra 1980-tallet og framover.

4 4 Bjerkelivegen mot sør 4.4 Topografi og landskap Tomten er relativt ubevokst og vender seg mot øst der landskapet åpner seg mot Rælingsåsen og dalgangen langs Nitelva. Tomten sett nedenfra, mot vest Tomten sett ovenfra, mot øst

5 5 5. OVERORDNEDE RAMMEBETINGELSER 5.1 Rikspolitiske retningslinjer Følgende forskrifter, retningslinjer og rundskriv kan være aktuelle for planarbeidet: Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (T-5/93) Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989 med rundskriv T-2/08) Rundskriv om behandling av støy i arealplanlegging (T ) Rundskriv om lov om friluftslivet (T-3/07) Rundskriv om tilgjengelighet for alle (T-5/99 B) Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) fra 26. juni 2009 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene fra 4. sept Regionale og interkommunale planer og føringer Fylkesdelplan "Romerike møter framtida": Formålet med fylkesdelplanen er at Romerike skal utvikles som del av et miljøvennlig og sammenhengende storbyområde, og tettsteder bundet sammen av et effektivt system for veg-, kollektiv- og sykkeltransport, omkranset av et livskraftig landbruk og høyverdige natur- og friluftsområder Kommunale planer Gjeldende Kommuneplan angir formål for hovedområdet til friområde. Hovedområde er markert på kartet med en rektangel.

6 6 Innenfor planområdet er det i dag en gjeldende reguleringsplan som gjelder foran arealdelen til kommuneplanen: Reguleringsplan for Vestre Strøm gnr. 106, bnr. 1 m.fl. Plan.id Fra Formål for hovedområdet er spesialområde friluftsområde for lek og sport. I følge bestemmelsene til reguleringsplanen er det på den delen av friluftsområdet som ligger nord for gravlunden tillatt å anlegge ski-/akebakke og fotballøkke. I tillegg er det en reguleringsplan som berøres ved regulering av fortau i Linjevegen: Reguleringsplan for Strømsdalen syd mellom linjevegen og gnr. 106 bnr. 2 (37), plan.id. 135, fra (PBL 1985). Hovedområde er markert på kartet med en rektangel. 6. KONSEKVENSUTREDNING 6.1. Krav om konsekvensutredning og planprogram En detaljregulering skal vurderes behandlet etter forskrift om konsekvensutredninger hvis den innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering. 6.2 Vurdering av behov for konsekvensutredning for detaljregulering Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./ bnr. 106/1: Dette forslaget til detaljregulering vil innebære endringer av kommuneplanen og ettersom forslaget kan komme i konflikt med Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og unge skal det gjøres en konsekvensutredning i planprossesen. Konsekvensutredningen vil fokusere på muligheten for at endring av formål kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 eller statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71. I dette tilfellet vil konsekvensutredningen i hovedsak fokusere på om endringen vil kunne komme i konflikt med friluftsinteresser eller interesser for barn og unge.

7 7 7. ALTERNATIVER SOM VIL BLI VURDERT OG UTREDET 7.1. Opplisting av mulige alternativer: Utbygging med 60 leiligheter Utbygging med 40 leiligheter for DES-klubben Utbygging med eneboliger 0 alternativ, dvs. ingen endring av reguleringsplan Utvidelse av gravlunden 8. PLANDOKUMENTER OG UTREDNINGER 8.1. Opplisting av plandokumenter og utredninger som skal utføres under planprosessen: Plandokumenter Planprogram Konsekvensutredning med vurdering av alternativer for utbygging/bruk ROS-analyse Uttegning av plankart Planbestemmelser Planbeskrivelse Saksframlegg Utredninger for de ulike mulige alternativene Barn og unges behov: det vurderes om det er behov for ski-/akebakke og/eller fotballøkke nå eller i framtiden dessuten mulighet for erstatningsareal Grønnstruktur og landskapsanalyse: dagens og framtidens grønnstruktur vises på kart og beskrives med hensyn til dagens og fremtidens vegetasjon, landskap og bruk. Friluftsinteresser registreres og det vurderes mulighet for sti til Strømsdalen Trafikk: tiltakets innvirkning på trafikken på vegene i området utredes Støy: det utredes om støy fra ny bebyggelse gir negative virkninger for gravlundens virksomhet. Geoteknisk: det utredes om det er nødvendig å utføre ytterligere geotekniske undersøkelser i forbindelse med en eventuell regulering til utbygging.

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA TILTAKSHAVER: SELØY KYSTFERIE DATO: 12.09.2014 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 1 1.1 Hensikten med planarbeidet... 1 1.2 Planprogrammet... 2 1.3 Krav om konsekvensutredning...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Områdereguleringsplan

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Arkivsak-dok.: 09/284-33 Planprogram fastsatt av kommunestyret 29.03.2007, sak 7/07 Forslag til endret program behandlet av formannskapet 26.11.2009, sak

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer