Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI"

Transkript

1 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/ Arkivnr.: PLAN 15/1027 Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn, Gunn Elin Rudi MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ROA SYD - HØYDEBEGRENSING Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-14, jfr vedtar Lunner kommune mindre endring av 15 i reguleringsplan for Roa syd. Ny 15 skal lyde: For områdene gjelder Bygningene kan oppføres med maks. mønehøyde 13 m innenfor område BL1 og 17m innenfor områder BL3 målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. De andre områdene kan bebygges med inntil 2 etasjer og maks. 8 meter mønehøyde. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, av part eller annen med rettslig klageinteresse. En eventuell klage må framsettes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker fra underretning om vedtaket. ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Side 1 av 8

2 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Sammendrag: Det er søkt om mindre endring av reguleringsplan for Roa syd for å kunne etablere sentrumsbygg med forretning og boenheter. Det foreslås å endre planen slik at høydebegrensingen i planen økes fra 8m til 17m. Saksutredning: 1. FAKTA 1.1. Bakgrunn for saken og planstatus Lunner kommune har mottatt søknad om mindre endring av reguleringsplan for Roa syd. Høydebegrensingen som er fastsatt i gjeldende reguleringsplan søkes endret fra 8 meter mønehøyde (og inntil to etasjer) til 17m mønehøyde innenfor delområde BL3. Utsnitt av planen er vist nedenfor. BL3 vises som skravert område med kombinert bebyggelse Bolig/Kontor/Forretning/Almennyttig. De spesielle bestemmelsene som gjelder for BL3 er kopiert inn nedenfor: Side 2 av 8

3 1.2 Byggetiltaket Det er samtidig med søknad om mindre endring av reguleringsplanen sendt inn rammesøknad for bygging av tre bygg. I første etasje til byggene er det lagt til rette for utadrettede funksjoner, handel og service. Ellers tenkes bygg A og B bygd som boliger for eldre, mens bygg C er et tilbygg til Europris/Bunnpris som skal brukes til vanlige boliger. Nedenfor gis oversikt over byggene med nummerangivelse. Til sammen er det 67 leiligheter i byggeprosjektet fordelt som følger: Bygg A, omsorgsboliger: 24 leiligheter Bygg B, fellesskapsboliger: 15 leiligheter Bygg C, vanlige boliger: 28 leiligheter Hensikten er å etablere et torg som omkranses av servicetilbud (både privat og evt. offentlige tjenester) som vil betjene boligene samtidig som det er et allment tilbud til befolkningen. Situasjonsplanen nedenfor viser veger, parkeringsplass, torg og byggeri. Side 3 av 8

4 1.2 Søknaden (datert ) Side 4 av 8

5 2. Regional høring Saken er oversendt Fylkesmannen i Oppland, Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune, jfr. plan- og bygningsloven 12-14, 3. ledd. De har ikke kommet med innvendinger til at saken behandles som mindre endring av reguleringsplan eller til innholdet i søknaden. 3. VURDERING/DRØFTING 3.1 Byggeri Den planlagte bygningsmassen er på opp til 17m og har 4-5 etasjer. Fasadene er brutt opp og ulike deler av byggene har ulike høyder. Byggene er formet med både pulttak og flate tak. Som fasademateriell er puss, panel og glasspartier (1. etasje). Det skal bygges i et område som er flatt, som er del av et stort, men avgrenset landskapsrom i bunnen av dalen på Roa. Samtidig har det nye byggeriet god avstand til bygningsmasse på andre eiendommer (på andre siden av Hadelandsvegen og Nettservice). 17m kan virke uvant høyt, men vi mener det nå skal bygges i et område som tåler en slik høyde, at det er et poeng å etablere mange boliger konsentrert i et sentrumsområde for at nye møteplasser skal kunne fylles med folk og aktivitet, at mange boliger i sentrum understøtter eksisterende forretningsvirksomhet og at mange boliger kan være en kilde til å etablere nye forretninger som også kommer omlandet til gode. 3.2 Parkering Reguleringsplanen for Roa syd angir ingen parkeringskrav for området BL3. Dersom det ikke gis krav i forbindelse med reguleringsendringen, vil man ikke kunne sette krav i byggesaken. Bebyggelsen som er planlagt, er ikke i tråd med regulerings-bestemmelsene når det bygges så høyt som planlagt. Når man bygger i høyden, vil man kunne få inn mange flere boenheter, som da totalt vil ha behov for flere parkeringsplasser. Under prosessen med utviklingen av byggeprosjektet Roa Torg har kommunen vist til at parkeringskravene i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel skal ivaretas. Disse er gjengitt nedenfor. Side 5 av 8

6 Formål Biloppstillingsplasser Bolig, to rom: 1,0 pr. boenhet Bolig, tre rom: 1,5 pr. boenhet Bolig, fire rom: 2,0 pr. boenhet Kontor- og forretning: 1,0 pr. 50m 2 bruksareal Parkeringskravene i kommuneplanens arealdel angir krav til vanlige boliger, ikke til mer spesielle boformer som omsorgsboliger. For Roa Torg er det vist 46 biloppstillingsplasser på terreng. I garasje mellom bygg C og eksisterende butikk etableres 19 biloppstillingsplasser. På dagens parkeringsplass er det 84 plasser. Til sammen er det da 149 biloppstillingsplasser. Bygg B og C er gitt p-plasser etter normen i vår kommune, eksisterende butikk det samme. I bygg A er det avsatt p-plasser etter normen når det gjelder 1. etasje. For 24 omsorgsleiligheter i 2.-4.etasje er det foreslått 0,5 p/leilighet. Utbygger er blitt oppfordret til å gjøre egne undersøkelser for å dokumentere hva slags parkeringsbehov omsorgsboligene vil ha. De argumenterer med parkeringskrav i Oslo, og med at det blir sambruksmuligheter når det på eiendommen vil være store parkeringsplasser for både boliger og forretninger. En bør være litt forsiktig med å legge seg på parkeringskrav som Oslo, som har et godt utbygd kollektivtransporttilbud. I enkelte sentrumsnære områder i Oslo bygges det bevisst få parkeringsplasser for å tvinge folk til å la være å bruke bil. Ved et søk på nettet ser man imidlertid at: Grimstad: Institusjoner: 0,2p/sengeplass + 0,6p/ansatt Bærum, Rykkin: omsorgsboliger 0,4p/bolig I Lunner kommune: Frøystadtunet 1,5p/bolig Skolevegen på Harestua har 2 plasser/bolig, men de bruker bare den ene siden av p-plassen (halvparten av plassene). Å ha et høyt krav til p-plasser for boligene vil gå utover grøntområder og utearealer. Hvis det bygges som søkt om i rammesøknad kan kommunen akseptere den parkeringsdekningen som er foreslått. Hvis boligtypen endrer seg, må kommunen vurdere parkeringsdekningen på nytt. Privat uteareal Tidligere satte byggteknisk forskrift (TEK) spesifikke krav til at boliger skulle ha privat uteareal. Nå angis bare krav til utformingen dersom man har uteareal. Veiledning til forskrift henviser til byggforskserien. Her finner vi bl.a.: NBI Omsorgsboliger. Utforming størrelse og standard: sier at som en hovedregel skal alle omsorgsboliger, uansett boligtype ha privat terrasse eller balkong. Sier ikke noe om parkeringsnorm. Utbygger viser greie balkonger for vanlige boliger som trolig skal selges på det åpne markedet. For fellesskapsboliger er det bare en liten balkong pr. etasje (5 leiligheter, normale små 2-roms). Omsorgsboligene er tegnet med fransk balkong, en liten balkong pr. etasje (8 små 2-roms leil) og stor takterrasse oppå. Kommunen har ingen lovhjemler til å kreve private uteoppholdsplasser, så lenge det ikke er satt krav til dette i reguleringsplanen. Det kan gjøres i forbindelse med at det er fremmet forslag om endring av den gamle planen. 4. KONKLUSJON MED BEGRUNNELSE Side 6 av 8

7 Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-14, jfr vedtar Lunner kommune mindre endring av 15 i reguleringsplan for Roa syd. Ny 15 skal lyde: For områdene gjelder Bygningene kan oppføres med maks. mønehøyde 13 m innenfor område BL1 og 17m innenfor områder BL3 målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. De andre områdene kan bebygges med inntil 2 etasjer og maks. 8 meter mønehøyde. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Rammesøknad, del 1 Øvrige dokument: 15/8482 Vedr. mindre endring av reguleringsplan for Roa syd. 15/ /237 Mindre vesentlig reguleringsendringkopi av sendelse til Fylkesmannen i Oppland. 15/ /237 Mindre vesentlig reguleringsendringkopi av sendelse til Statens vegvesen. 15/ /237 Mindre vesentlig endring med begrenset høring. 15/ /237 Vedr. mindre endring av reguleringsplan for Roa syd. 15/ /237 Vedr. mindre endring av reguleringsplan for Roa syd. 15/ /237 Vedr. mindre endring av reguleringsplan for Roa syd. 15/8476 Mindre endring av reguleringsplan for Roa syd, del 2Høydebegrensing. 15/8474 Mindre endring av reguleringsplan for Roa syd, del 1Høydebegrensing. 15/8478 Mindre endring av reguleringsplan for Roa syd, del 3Høydebegrensing. Arkitektkontoret AS Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Trio Eiendom Hadeland AS, Hadelandsvegen ROA, Svein Ødegaard, Nedre Frøislievegen ROA, Lars Frøislie, Nedre Frøislievegen ROA, Brænden Eiendom AS, Postboks ROA, Roa syd Eiendom AS, c/o AKA AS, Hvervenmoveien HØNEFOSS, Iver Frøslie, Frøisligutua ROA, Jesikra Eiendom AS, Hadelandsvegen HARESTUA, Håvard Mathisen, Hadelandsvegen 2146A 2740 ROA, Fylkesmannen i Oppland, Postboks LILLEHAMMER, Oppland fylkeskommune, Postboks LILLEHAMMER, Norges vassdrags- og energidirektorat Region Øst, Postboks HAMAR, Statens Vegvesen, Postboks LILLEHAMMER, Roa Senterutvikling AS, c/o Wolff Eiendom Invest AS 0214 OSLO, Petter Bogen, Pilestredet 29, Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 7 av 8

8 ... Sett inn saksopplysninger over denne linja Side 8 av 8

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap.

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1273-22 Arkivnr.: GNR 115/25 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL

KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 08/1288-128 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: planlegger, Ingun

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Arkivsaksnr.: 12/31-55 Arkivnr.: PLAN 12/31 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken Offentlig ettersyn og høring av vegnavn Hjemmel:

Detaljer

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Arkivsaksnr.: 08/1288-90 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40

DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40 VEFSN KOMMUNE - et steg foran VEFSN KOMMUNE - et steg foran PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40 Oppstartmelding, dato Arkivsaksnr Planident

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-17 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09.

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 13.09.2012 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer