Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad"

Transkript

1 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: / /2014 Ivar Aarstad Saksnr: Utvalg: Dato: 73/14 Forvaltningsutvalget Rådmannens forslag til vedtak: Reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan for Hetleskei sør endring 1, 3 e. og f., endres slik at de får følgende ordlyd: 3 e.: Maksimal grad av utnytting for hver tomt er 40 %-BYA. 3 f.: På hver tomt skal det opparbeides minst 2 parkeringsplasser (til sammen minimum 36 m 2 av BYA) pr. boenhet. Behandling i Forvaltningsutvalget Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Forvaltningsutvalgets vedtak Reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan for Hetleskei sør endring 1, 3 e. og f., endres slik at de får følgende ordlyd: 3 e.: Maksimal grad av utnytting for hver tomt er 40 %-BYA. 3 f.: På hver tomt skal det opparbeides minst 2 parkeringsplasser (til sammen minimum 36 m 2 av BYA) pr. boenhet. Problemstillinga i få ord: Ditlefsen Byggdesign v/rolf Arne Ditlefsen anmoder om økning av utnyttelsesgrad for reguleringsplan for Hetleskei sør endring 1. Det må vurderes hvorvidt omsøkte økning kan tillates i forhold intensjoner med planen og ønsket preg på framtidig bebyggelse i området. Landskapsbildet langs Litleåna vil være en del av vurderingene. Saksopplysninger: Søknad om økning av utnyttelsesgrad for reguleringsplan for Hetleskei sør endring 1 datert har vært på høring og følgende høringsuttalelser er mottatt:

2 Uttalelse: Vest-Agder fylkeskommune Fylkeskommunen har ikke merknader til at utnyttelsesgraden økes noe, men påpeker at en utnyttelsesgrad på 40 % kan gi svært store bygg. Dette kan være utfordrende i forhold til landskapsbildet langs elva. Videre anfører fylkeskommunen at bruk av BYA gir liten styring med byggenes volum ettersom en ikke vet hvor mye av utbyggingshjemmelen som vil bli brukt til utvendige konstruksjoner m.m. Det gis råd om å angi utnyttelsesgraden som BRA i stedet for BYA. Det bør også angis gesims- og mønehøyde for bebyggelsen. Kommentar: Byggenes størrelse vil også begrenses av pkt. 3b og 3c. På de fleste av tomtene vil det med disse begrensningene, ikke være mulig å bygge hus med grunnflate (BYA) på 170 m 2, jf. forslag i søknad. Med en gjennomsnittlig tomtestørrelse på 720 m 2 vil 40 % BYA utgjøre 288 m 2. Behovet for måleverdige terrasser og utvendige trapper vil være redusert ved at tomtene er planert ut til horisontale flater. Forhold til landskapsbildet er kommentert nedenfor (Fylkesmannens uttalelse). Bestemmelsen 3, pkt. e, som ønskes endret, angir utnyttingsgrad basert på brutto gulvareal som var en tidligere beregningsmåte. Bestemmelsen spesifiserer også bygninger og deler av bygninger som ikke skal beregnes inn i den angitte utnyttelsesgraden på 0,2. På en gjennomsnittstomt i feltet (720 m 2 ) vil en bolig på 144 m 2 BYA gi dette tallet. Både 3a og illustrasjoner i plankartet indikerer at eneboliger har vært intensjonen ved etablering av planen. Enebolig brukes også som eksempel i søknaden om økt utnyttelsesgrad. Tomannsboliger og enebolig med utleiedel vil normalt også kunne bygges innenfor dette formålet. Ved eventuell ny fastsettelse av utnyttelsesgrad, må en forholde seg til dagens utregningsmåter. Ved bruk av BYA vil det være vanskelig å kontrollere fordeling av areal mellom bolig og tilleggsbebyggelse dersom dette ikke spesifiseres. For denne type bebyggelse vil mange av de samme bygningsdelene regnes med enten en bruker BYA eller BRA. Ved bruk av BRA vil bruk av tomteareal til bebyggelse avhenge av antall etasjer. Sett i sammenheng med øvrige begrensninger satt i 3, vil omfanget av bebyggelsen trolig også kunne styres ved bruk av BYA. Gesims- og mønehøyde for bebyggelsen er gitt i 3, pkt. c.

3 Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen er av hensyn til vassdragslandskapet skeptisk til å øke utnyttelsesgraden for de boligene som ligger nærmest elva, til tross for at det er regulert inn grønt kantsonebelte i planen. Kommunen bes om å gjøre en vurdering av hvorvidt den omsøkte endringen vil bidra til en uheldig endring av vassdragslandskapet. Fylkesmannen mener det er fornuftig å legge opp til en fortetting i slike sentrumsnære områder, men at økt utnytting ikke må gå på bekostning av dokumenterte naturverdier. Reguleringsbestemmelsenes 3, pkt. a i, setter klare føringer for hvordan bebyggelse i planområdet kan etableres. Økt utnyttelsesgrad i 3, pkt. e, vil med de begrensninger som er gitt i 3 for øvrig, ikke endre bebyggelsens maksimale høyde og heller ikke plassering av bygningsmassens hovedvolum (selve bolighuset) på tomtene i nevneverdig grad. Strengt tolket er disse låst i størrelse av 3b og 3c. Dersom en tolker 3b slik at det vil være rom for utvidelse mot nabotomt inntil 4 m fra nabogrense, vil det være rom for en viss utvidelse av bolighusenes grunnflate på en del av tomtene, i størrelsesorden 2 4 m i husenes lengderetning. Videre vil det gi muligheter til mer tilleggsbebyggelse i form av garasjer, frittliggende boder og hagestuer m.m. Samles det meste av BYA i hovedbygget, vil søknader om tomannsboliger kunne bli vurdert. I bestemmelsenes 3, pkt. f er det satt krav om to parkeringsplasser på hver tomt. Bygges det eneboliger, vil dette tilsi 2 p-plasser pr. boenhet. Bygges det tomannsboliger, må en forutsette at dette vil innebære 4 p-plasser med utgangspunkt i at intensjonen har vært enebolig på tomtene. Dette bør presiseres i bestemmelsenes 3 f. Økt utnyttelsesgrad vil gå på bekostning av tomtenes uteoppholdsareal. Planområdet er allerede planert ut og tomtearealene framstår som horisontale flater. Ingen av tomtene i planen er bygget ut. Rådmannens vurdering: Det foreslås en bebyggelse på tomtene på 234 m 2 BYA. Bidrag til BYA Skissert i gjeldende plan Søkers forslag Enebolig Garasje (2 biler) Utvendig bodareal Ikke angitt egne boder i 5 tillegg til garasje Åpne overbygde arealer Ikke angitt 10 Måleverdige utvendige konstruksjoner Ikke angitt Ikke angitt (terrasser, trapper mv.) Sum Gjeldende plan fra 1998 har følgende bestemmelse om utnyttingsgrad (3 e.):

4 Utnyttingsgraden skal ikke overstige 0,2. I beregnet brutto gulvareal regnes ikke arealer til utebod, frittstående garasje, og ubebodde deler av kjeller og loft. Etter dagens utregningsmåter, jf. Kommunal- og moderniseringsdepartementets Veildning Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler H-2300 B, 2014, vil nevnte kategorier telle med. Ved eventuell endring av bestemmelsen vil derfor utnyttingsgraden måtte tallfestes på en slik måte at alle relevante kategorier av tiltak er inkludert. Gjeldende plan er illustrert på en slik måte at det omtrentlig kan la seg gjøre å anslå arealfordelingen på tomtene. Boligtomtene har en gjennomsnittlig størrelse på rundt 720 m 2. Med en utnyttingsgrad på 0,2 gir dette et maksimalt BYA på 144 m 2. Bolighusene er vist med et gjennomsnittlig areal på ca. 120 m 2 grunnflate. Reguleringsbestemmelsenes 3 f. setter krav om 2 parkeringsplasser pr. tomt. På tomter der det er vist enkelgarasje må det derfor legges til parkeringsareal for bil nr. 2. Kravet om 2 p-plasser pr. tomt må antas å utgjøre m 2. En ser da at med dagens regnemåte, vil tallet for BYA komme over 0,2. En angivelse av 40 % BYA etter dagens regler vil dermed ikke være direkte sammenlignbart med tallet 0,2 i de gjeldende bestemmelsene. Nødvendig bodareal (sport/fritid, (hage-)redskap, hagemøbler, ved, avfall/renovasjon mv.) etter dagens behov vil også måtte tas hensyn til. Der det ligger til rette for det kan hele eller deler av dette bygges inn i garasje/uthus. Reguleringsbestemmelsenes 3 b. har følgende ordlyd: Bolighusene skal ikke plasseres nærmere veg, friområder og plangrense enn gitt i planen. I tillegg vil regelen om 4 m avstand fra nabogrense gjelde. Ovennevnte krav begrenser utvidelsesmulighetene for bolighusene i betydelig grad. For en del av disse vil det være mulig med en viss utvidelse i lengderetningen uten at avstanden på 4 meter til naboeiendom utfordres. Grovt anslått vil bolighusene maksimalt kunne økes i størrelse fra ca. 120 m 2 til ca. 150 m 2 dersom det legges til grunn at disse bygges i avstand 4 m fra nabogrense. Dette vil imidlertid kunne redusere størrelse og kvalitet på uteoppholdsareal, trafikkareal, plassering av garasje m.m. på tomtene. Bebyggelsens maksimale høyde er gitt i reguleringsbestemmelsenes 3 c. som har følgende ordlyd: Bygningene kan oppføres i inntil 2 etasjer. Takvinkelen skal ikke overstige 45 o. Bygningens gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 6,5 og 8 meter. Bestemmelsen angir ikke hva som skal være utgangspunktet for målingene, men enkelte av tomtene i plankartet har påskriften «ca. kote 10» som må oppfattes å gjelde ferdig planert terreng. Byggeområdet(tomtene) er planert og fremstår i dag som horisontal flate. Enkle kontrollmålinger kan tyde på at ferdig planert terreng for tomtene nærmest Litlåna vil bli liggende på ca. kote 11, altså noe høyere enn angitt i

5 planen. Tomtene lengst fra vassdraget vil trolig kunne komme noe høyere avhengig av hvilke løsninger som velges inn mot fjellskjæring i bakkant. Det antas at disse også er tenkt planert til et horisontalt areal før utbygging. Bebyggelsens høyde over planert terreng er kontrollert gjennom bestemmelsen 3c. og delvis gjennom påskrifter i plankartet. Det er ikke søkt om endring av denne. 6722: Vurdert i saksframstillingen: Ikke relevant: Økonomi Levekår og likestilling Klima/miljø Barn og unges oppvekstvilkår Trafikksikkerhet Vedlegg 1 Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring på reguleringsplaner for Hetleskei Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - plankart Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring. Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13 Forvaltningsutvalget 16.05.2013

Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring. Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13 Forvaltningsutvalget 16.05.2013 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371984005 2013/261 6504/2013 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 14.10.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201309924-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Murtaza Hussain

Detaljer

INNKOMNE MERKNADER (PLANFORSLAG LYREN) MARS. 2015

INNKOMNE MERKNADER (PLANFORSLAG LYREN) MARS. 2015 MERKNADER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN INNKOMMEN MERKNAD NR. 1 06.10.2014 6. oktober 2014 Merknad fra beboere i Lyren 15, 19, 23, 27 og 29 ved Berit R. Halvorsen, Lyren 27, 2316 Hamar INNKOMMEN MERKNAD NR.

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/05967-29 Arkivkode. Geilo-187 Saksbehandler Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2014 38/14 2 Kommunestyret 29.10.2014

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Juni 2007 Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Veileder - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220, datert 2.2.2007

Detaljer

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien Ny høring Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien 1 Saken gjelder Plan 2419 har vært ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 07.03.-22.04.2014. Som følge av merknader

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører.

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører. Forklaringer: Selve bestemmelsene er skrevet i kursiv. Teksten i vanlig skrift er forklaringer og kommentarer som skal fjernes i det endelige dokumentet. Bestemmelser: I forslaget til bestemmelser er det

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Fram Ingeniørkontor AS

Fram Ingeniørkontor AS Postboks 4814 Nydalen 0484 Oslo 9. Januar 2015 Nesodden kommune Postboks 123 1451 Nesoddtangen SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE PLANKRAV for oppføring av bolig - gnr 2/bnr 113 Nesodden kommune Øvreveien

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKRUBBEKJÆRVEIEN 5 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. Ortofoto som tydelig viser planområdet og omkringliggende bebyggelse

REGULERINGSPLAN FOR SKRUBBEKJÆRVEIEN 5 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. Ortofoto som tydelig viser planområdet og omkringliggende bebyggelse REGULERINGSPLAN FOR SKRUBBEKJÆRVEIEN 5 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omkringliggende bebyggelse REVISJON ETTER KOMMUNEPLANUTVALGETS BEFARING OG BEHANDLING

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID:

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: Saksframlegg Arkivsak: 11/2083-31 Sakstittel: DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: 2014001 K-kode: PLAN 2014001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer