MØTEBOK Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet"

Transkript

1 STEINKJER KOMMUNE MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2008/2858 Klassering: L12 Saksbehandler: Egil Stensheim Enhetsleder: Geir Gilde REGULERINGSPLAN FOR BOMVEGEN 13. Trykte vedlegg: - Plankart (Planstyring as) dat Reguleringsbestemmelser, dat Ikke trykte vedlegg: - Gjeldende reguleringsplan for Nordsleiret. - Oversendelsesbrev fra Planstyring, dat og til kommunen. - Brev fra Saxvik kontorsenter as, dat til kommunen. - Planbeskrivelse (Planstyring as). Rådmannens forslag til vedtak: Det faste utvalg for plansaker avviser å legge ut reguleringsplan for Bomvegen 13 til offentlig ettersyn. Bakgrunnen for avslaget er at ca 260 m2 foreslås omregulert fra friområde til byggeområde. Planutvalget viser til retningslinjer i kommuneplanens arealdel om at friområder ikke skal omdisponeres til andre formål uten at det foreligger særlige grunner. Forslagsstillers ønske om utvidelse av forretningsbygg ansees ikke å være sterk nok grunn til omregulering av del av friområdet. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 30 kan forslagsstiller kreve saken framlagt for kommunestyret. Behandling Formannskapet : Aud Gaundal foreslo at saken utsettes. Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. De to som stemte mot var en representant fra H og en representant fra FrP

2 Vedtak Formannskapet : Saken utsettes Behandling Formannskapet : Grete Folden foreslo følgende på vegen av H, FrP, V og Sp: Det faste utvalg for plansaker forutsetter at kommunens miljøstasjon, som ligger på dette friområdet vis-a-vi dette aktuelle byggeområdet flyttes. Flytting av miljøstasjon innebærer at området tilbakeføres til friareal. Dette vil bedre miljøkvalitetene på og ved området. Det forutsettes at veggen mot friarealet ikke legger begrensninger på bruken av friområdet. Med dette som bakgrunn legges planforslaget ut til offentlig ettersyn i 30 dager i rådhuset, servicetorget 1. etg., i Dampsaga kulturhus biblioteket og på kommunens hjemmeside på internett. Samtidig med utlegging til offentlig ettersyn sendes saken til uttalelse til fagmyndigheter, utvalg og berørte til uttalelse. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og fellesforslaget fra H, FrP, V og Sp ble fellesforslaget vedtatt med 8 mot 2 stemmer. De to som stemte for rådmannens forslag var 2 repr. Fra Ap. Vedtak Formannskapet : Det faste utvalg for plansaker forutsetter at kommunens miljøstasjon, som ligger på dette friområdet vis-a-vi dette aktuelle byggeområdet flyttes. Flytting av miljøstasjon innebærer at området tilbakeføres til friareal. Dette vil bedre miljøkvalitetene på og ved området. Det forutsettes at veggen mot friarealet ikke legger begrensninger på bruken av friområdet. Med dette som bakgrunn legges planforslaget ut til offentlig ettersyn i 30 dager i rådhuset, servicetorget 1. etg., i Dampsaga kulturhus biblioteket og på kommunens hjemmeside på internett. Samtidig med utlegging til offentlig ettersyn sendes saken til uttalelse til fagmyndigheter, utvalg og berørte til uttalelse.

3 Saksopplysninger: Planstyring as fremmer på vegne av Bomvegen 13 as reguleringsplan for eiendommen Bomvegen 13. Ca 260 m2 av friområde/ ballplass sørøst for eiendommen foreslås omregulert, som tillegg til eiendommen Bomvegen 13. Hele arealet foreslås regulert til forretnings-/ kontorformål. I gjeldende reguleringsplan for Nordsileiret er eiendommen Bomvegen 13 as regulert til ervervsformål. Planområdet grenser mot Bogavegen i sørvest, ballplass i sørøst, boligeiendommer i Gamle Kongeveg i nordøst og mot Odd Fellow-bygget i nordvest. Det totale arealet som planforslaget omfatter er ca 1,61 daa. Arealet som i dag utgjør tomta Bomvegen 13 er flatt, og ligger ca 1m høyere enn Bomvegen og tilstøtende ballplass. Friområdets totale areal er ca 2,8 daa. Nærmere om planforslaget, dat I bestemmelse til planen avgrenses forretningsformålet til å omfatte plasskrevende vareslag, som møbler og hvitevarer. Maksimum utnytting settes til BYA=100% (parkeringsareal inkludert), og maks. høyder over ferdig terreng ved bygning settes til 6m for gesims og 10m for møne. I forslagsstillers beskrivelse Utsnitt av gjeldende reguleringsplan Planområdets beliggenhet. Saksvurderinger: Bakgrunnen for omreguleringsforslaget er eksist. møbelforretning Saxvik sitt behov for lagerutvidelse for sin virksomhet. I vurderinger fra forslagsstiller er det anført følgende: I brev fra Saxvik (dat ) er det redegjort for at de i dag har lager ca 2 km unna, og at flere daglige turer både er kostbart og tidkrevende. Muligheter for lager samme sted som butikk vil gi bedre logistikk og kontrollmuligheter. Bedriften vil bl.a. kunne

4 unngå å bruke butikkinngangen som mellomlager, noe som vil frigjøre plass. Utvidelse vil også kunne gi noen flere p-plasser. Ved samlokalisering vil det kunne bli en samfunnsmessig miljøgevinst ved redusert transport. I oversendelsesbrev fra Planstyring as argumenteres det med at det er en liten del av friområdet som foreslås omregulert, og at andre deler av friområdet er tatt til annen bruk av kommunen. I retningslinjer til kommuneplanens arealdel heter det (del av pkt. 1.3): Eksisterende friområder og fellesarealer som nyttes til leik og uteopphold, eller arealer som gjennom tidligere godkjent plan er avsatt til slike formål skal ikke omdisponeres til annet formål uten at det foreligger særlige grunner. Rådmannens syn er at det må praktiseres en streng tolkning av hva som er særlige grunner. Friområder i byen må ikke betraktes som potensielle utvidelsesmuligheter for tilstøtende byggeområder. Friområder er viktige for rekreasjon og aktivitet, særlig for barn og ungdom, og for å gi trivselsmessige grøntinnslag mellom bebyggelse og trafikkarealer. Friområder har sjelden annet vern enn godkjente arealplaner, og er derfor nødt til å tas spesielt hensyn til ved spørsmål om planendringer. Ei omdisponering til utbyggingsformål er nesten alltid irreversibel. Friområdet ved Bomvegen har først og fremst interesse som ballplass, og har såpass størrelse at det også fungerer for større barn. Boligområder i Finnmarka, Heggelia og Eggelia har naturlig tilhørighet til dette området. I forbindelse med reguleringsplanen for Nordsia bydel ble det vurdert slik at dette friområdet også kan nyttes av større barn innen Nordsia, ettersom bydelen mangler tilsvarende areal, og at det er rimelig kort avstand og trafikksikker forbindelse til arealet i Bomvegen. En har forståelse for at forretningsvirksomheten kunne få bedre forhold ut fra de hensyn som er anført fra forslagsstillerne. Eiendommen Bomvegen 13 synes ikke å ha særlige muligheter for utvidelse av bygningsmasse innen nåværende grenser. Forslaget til tomteutvidelse er relativt begrensa, og det vil nok være mulig å fortsatt kunne nytte resterende areal til ballplass. Eksisterende inngrep i sørøstre enden av friområdet (miljøtorg) er ikke heldig. Dette har alt medført ei begrensning av friarealet, og gjør det vanskelig å forsvare reduksjon av arealet også fra den andre sida. Hvorvidt et friområde er lite i bruk i dag ansees ikke som noe argument for omdisponering. Endra situasjon bl.a. i alderssammensetning i nærliggende boligområder kan raskt medføre endring i behov for slike arealer. Saken er drøfta med avdeling for skole og barnehage/ representant for barns interesser i plansaker, og avdeling for helse og rehabilitering v/ kommunelegen. Repr. for barns interesser i plansaker frarår at del av friområde omreguleres. Kommunelegen aksepterer omregulering. Etter en helhetlig vurdering finner en å måtte frarå at del av friområdet omreguleres til byggeformål. Det vil være prinsipielt meget betenkelig å omregulere deler av friomåder når tilstøtende tomteeiere påberoper seg utvidelsesbehov. Slike situasjoner vil det kunne bli mange av, og presedens vil etter hvert skapes. Virksomheten innen eiendommen Bomvegen må avpasses i forhold til de muligheter som gis innen nåværende tomt. Dersom arealet blir for lite til funksjonell drift må virksomheten vurdere flytting.

5 Dersom planutvalget likevel beslutter å legge ut saken til offentlig ettersyn ber rådmannen om at det vurderes hvorvidt det skal gis muligheter for så store høyder som forslaget angir, også for tilleggsarealet. Full utnytting i hht. bestemmelsene vil gi reduserte sol-/lysforhold for boliger i Gamle Kongeveg, særlig gnr 196/211, men ikke i sterkere grad enn nåværende bygning gjør for gnr 196/216. På den annen side er det mulig å begrense høyde for bygning på nytt areal til 4-4,5m og likevel oppnå lagerareal på ett plan. Fotos fra forslagsstiller, vedlagt søknaden.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 31.01.2013 13/12

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 31.01.2013 13/12 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 31.01.2013 13/12 Arkivsaksnr: 2011/4876 Klassering: L12 Saksbehandler: Egil Stensheim REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) SØRLIA - GNR 96/162,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.08.2010 10/128

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.08.2010 10/128 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.08.2010 10/128 REGULERINGSPLAN - FV.17 VELLAMELEN - MILJØGATE Trykte vedlegg: - Plankart, Statens vegvesen, datert 28.05.10. - Planbestemmelser,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 17.06.2010 10/99

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 17.06.2010 10/99 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 17.06.2010 10/99 REGULERINGSPLAN FOR KVAM GRENDESENTER - AREALER SØR FOR E6, NY SKOLE. Arkivsaksnr: 2008/8045 Klassering: L12 Saksbehandler:

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-236 - REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE VED STRANDENGVEIEN - KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-236 - REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE VED STRANDENGVEIEN - KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-236 - REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE VED STRANDENGVEIEN - KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-236 Saknr.: 05/3247 Utvalg Utv.sak nr

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI KOMMUNEPLAN Arkivsaksnr.: 09/317

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI KOMMUNEPLAN Arkivsaksnr.: 09/317 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI KOMMUNEPLAN Arkivsaksnr.: 09/317 FORSLAG TIL FØRSTEGANGSBEHANDLING-PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 71/8 ØRA - REIPÅ - HYTTEOMRÅDE Innstilling:

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 06/2112-47 SAMLET SAKSFRAMSTILLING KB 2154 MEIERIGÅRDEN - SØKNAD OM ENDRINGAV REGULERINGSPLAN (NR. 584 OMRÅDENE VED SAGVEGEN) Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 &21 Saksnr.:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40

DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40 VEFSN KOMMUNE - et steg foran VEFSN KOMMUNE - et steg foran PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40 Oppstartmelding, dato Arkivsaksnr Planident

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406 MERKNADSBEHANDLING I PLANUTVALGET-ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GLOMFJORD - B503 LILLE GLOMVATNET NORD

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Arkiv: 201203 Arkivsaksnr: 2012/1731-32 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/13 12.12.2013 Kommunestyret 58/13 16.12.2013 PlanID

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/05967-29 Arkivkode. Geilo-187 Saksbehandler Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2014 38/14 2 Kommunestyret 29.10.2014

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-35 Arkivkode. Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.03.2015 6/15 2 Kommunestyret 25.03.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer