Møteprotokoll. Formannskapet Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK"

Transkript

1 Side Møteprotokoll Formannskapet Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED MULIGHETER. BEDRE BRUKERMØTER, STØRRE HANDLINGSROM OG TETTERE PÅ ARBEIDSMARKEDET" FSK-70/15 ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE FSK-71/15 SUPPLERING AV MEDDOMMERE TIL FOLLO TINGRETT OG BORGARTING LAGMANNSRETT FSK-72/15 VALG AV NY LEDER TIL UTVALG FOR OMSORG OG HELSE ETTER KNUT TØNNES STEENERSEN (FRP) FSK-73/15 KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING AV FELLES KUNNSKAPS- OG BESLUTNINGSGRUNNLAG FSK-74/15 FORNYING AV DIGITALT LESEVERKTØY FOR POLITIKERE I SKI KOMMUNE FSK-75/15 DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR IKT FOLLO FSK-76/15 SØKNAD OM FORSKUTTERING AV MOMS-REFUSJON SKI GOLFKLUBB FSK-77/15 SAMARBEIDSPLATTFORM FOR NÆRINGSUTVIKLING I FOLLO

2 FSK-78/15 BRUK AV MOMSAVTALER FSK-79/15 SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTERET I FOLLO IKS FSK-80/15 VEDTAKSOPPFØLGNING FSK-81/15 RAPPORT VEDRØRENDE OPPFØLGING AV RAMMEDE OG BERØRTE ETTER 22. JULI FSK-82/15 DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKI KOMMUNE FSK-83/15 KOMMUNEBAROMETER 2015 Forfall: Ingen Protokoll 11 av 11 representanter til stede i møtet. Protokoller fra møte og ble godkjent i møtet. Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Notat datert Månedsrapport per juli Melding om vedtak fra utvalg for omsorg og helse i saken «Høringsuttalelse på rapporten «Et nav med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet.» - Melding om vedtak fra utvalg for omsorg og helse i saken»rapport vedrørende oppfølging av rammede og berørte etter 22. juli.» Side 2

3 FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK 1. Ski kommune forutsetter at lokalisering av hensettingsspor på Østlandet fortsatt ikke er avklart og at hensettingssporet for Ski stasjon ikke er avgjort. I det videre arbeid med utredninger forutsettes det videre at Jernbaneverket gjennomfører dette i en tett og fortløpende dialog med andre offentlige instanser og de aktuelle berørte parter. 2. Ski kommune ønsker at den videre utredning har som utgangspunkt at minst mulig dyrket eller dyrkbar mark skal bli berørt. Tilsvarende gjelder en lokalisering som kan ha betydning og begrenser kommunens behov for framtidig areal til byutvikling. Dersom det er behov for videre utredning av «Østre line» forutsettes det denne utredningen sees i sammenheng og under ett. Svein Kamfjord (V) fremmet følgende endringsforslag til forslag til vedtak pkt. 2: Første setning strykes og erstattes med: «Ski kommunes standpunkt er å beholde all dyrket mark, og har som utgangspunkt at minst mulig dyrkbar mark blir berørt.» Anne Kristine Linnestad (H) fremmet følgende forslag: «Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling. Høringssvar fra Ås og eventuelt Vestby ettersendes til kommunestyret.» Ola Øygard (PP) fremmet følgende forslag: «Forslag til lokalisering av hensettingsspor i Ski berører nærmere 300 daa dyrket mark. For å minske arealbruken i Ski, bør det anlegges hensettingsspor i Ås og Vestby. Dette også med tanke på fremtiden og en eventuell forlengelse av Follobanen.» Øygards forslag fikk 1 (1PP) mot 10 (3H, 2FRP, 4AP, 1V) stemmer og falt. Forslag til vedtak pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2 med Kamfjords endringsforslag ble vedtatt med 6 (4AP, 1V, 1PP) mot 5 (3H, 2FRP) stemmer. Linnestads forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak er: 1. Ski kommune forutsetter at lokalisering av hensettingsspor på Østlandet fortsatt ikke er avklart og at hensettingssporet for Ski stasjon ikke er avgjort. I det videre arbeid med utredninger forutsettes det videre at Jernbaneverket gjennomfører dette i en tett og fortløpende dialog med andre offentlige instanser og de aktuelle berørte parter. 2. Ski kommunes standpunkt er å beholde all dyrket mark, og har som utgangspunkt at minst mulig dyrkbar mark blir berørt. Tilsvarende gjelder en lokalisering som kan ha betydning og begrenser kommunens behov for framtidig areal til byutvikling. Dersom det er behov for videre utredning av «Østre line» forutsettes det denne utredningen sees i sammenheng og under ett. Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling. Høringssvar fra Ås og eventuelt Vestby ettersendes til kommunestyret. Side 3

4 FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED MULIGHETER. BEDRE BRUKERMØTER, STØRRE HANDLINGSROM OG TETTERE PÅ ARBEIDSMARKEDET" Ski kommune tar sluttrapporten til Ekspertgruppen som er satt ned for å foreta en gjennomgang av NAV til orientering. Utvalg for omsorg og helses behandling : Utvalg for omsorg og helses innstilling til formannskapet: Ski kommune tar sluttrapporten til Ekspertgruppen som er satt ned for å foreta en gjennomgang av NAV til orientering. Utvalg for omsorg og helses innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak er: Ski kommune tar sluttrapporten til Ekspertgruppen som er satt ned for å foreta en gjennomgang av NAV til orientering. FSK-70/15 ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE Etisk reglement for ansatte i Ski kommune vedtas. Anne Kristine Linnestad (H) fremmet følgende tilleggsforslag: «1. Etiske retningslinjer for folkevalgte i Ski kommune oppheves. 2. Det nye kommunestyret, for perioden , tar stilling til om det skal utformes etiske retningslinjer for folkevalgte i Ski kommune så snart som mulig etter konstituering.» Linnestads forslag pkt. 1 innstilles enstemmig. Linnestads forslag pkt. 2 innstilles enstemmig. 1. Etisk reglement for ansatte i Ski kommune vedtas. 2. Etiske retningslinjer for folkevalgte i Ski kommune oppheves. 3. Det nye kommunestyret, for perioden , tar stilling til om det skal utformes etiske retningslinjer for folkevalgte i Ski kommune så snart som mulig etter konstituering. Side 4

5 FSK-71/15 SUPPLERING AV MEDDOMMERE TIL FOLLO TINGRETT OG BORGARTING LAGMANNSRETT Formannskapet legger følgende forslag til kandidater til meddommerutvalgene ut til offentlig ettersyn, jf. vedlagte lister. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak er: Formannskapet legger følgende forslag til kandidater til meddommerutvalgene ut til offentlig ettersyn, jf. vedlagte lister. FSK-72/15 VALG AV NY LEDER TIL UTVALG FOR OMSORG OG HELSE ETTER KNUT TØNNES STEENERSEN (FRP) Som ny leder for utvalg for omsorg og helse velges. Forslag fremmes i kommunestyret. FSK-73/15 KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING AV FELLES KUNNSKAPS- OG BESLUTNINGSGRUNNLAG Rapporten tas til orientering. Rapporten tas til orientering. Side 5

6 FSK-74/15 FORNYING AV DIGITALT LESEVERKTØY FOR POLITIKERE I SKI KOMMUNE Det bevilges kr mva til innkjøp av digitale leseverktøy og nødvendig programvare til politikerne i kommunestyret, faste råd og utvalg i Ski kommune. Midlene skal også dekke eventuell opplæring i bruk av digitale leseverktøy. Utgiftene dekkes over Økonomiplanfond. Det bevilges kr mva til innkjøp av digitale leseverktøy og nødvendig programvare til politikerne i kommunestyret, faste råd og utvalg i Ski kommune. Midlene skal også dekke eventuell opplæring i bruk av digitale leseverktøy. Utgiftene dekkes over Økonomiplanfond. FSK-75/15 DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR IKT FOLLO Digitaliseringsstrategien for IKT Follo vedtas. 2. Økonomiske konsekvensene av strategien søkes innarbeidet i kommunens handlingsprogram. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles enstemmig. Forslag til vedtak pkt. 2 innstilles enstemmig. 1. Digitaliseringsstrategien for IKT Follo vedtas. 2. Økonomiske konsekvensene av strategien søkes innarbeidet i kommunens handlingsprogram. FSK-76/15 SØKNAD OM FORSKUTTERING AV MOMS-REFUSJON - SKI GOLFKLUBB Ski kommune tilbyr Ski golfklubb lån på inntil kr 0,4 mill. kroner. Rente settes lik 3-måneders NIBOR med påslag av 300 punkter. Lånet skal innfris innen Lånet finansieres ved bruk av Økonomiplanfond. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre utlånet. Side 6

7 Ski kommune tilbyr Ski golfklubb lån på inntil kr 0,4 mill. kroner. Rente settes lik 3-måneders NIBOR med påslag av 300 punkter. Lånet skal innfris innen Lånet finansieres ved bruk av Økonomiplanfond. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre utlånet. FSK-77/15 SAMARBEIDSPLATTFORM FOR NÆRINGSUTVIKLING I FOLLO 1. Samarbeidsavtalen mellom Akershus fylkeskommune, Follorådet, Ås kommune og NMBU om næringsutvikling i Follo godkjennes. 2. Ski kommune vil gjennom Follorådet bidra til å realisere målene i samarbeidsavtalen. 3. Ski kommune legger til grunn at samarbeidsavtalen følges opp gjennom konkrete handlingsplaner. 1. Samarbeidsavtalen mellom Akershus fylkeskommune, Follorådet, Ås kommune og NMBU om næringsutvikling i Follo godkjennes. 2. Ski kommune vil gjennom Follorådet bidra til å realisere målene i samarbeidsavtalen. 3. Ski kommune legger til grunn at samarbeidsavtalen følges opp gjennom konkrete handlingsplaner. FSK-78/15 BRUK AV MOMSAVTALER 1 Ved utbyggingsprosjekter hvor den private utbygger skal etablere infrastrukturanlegg vederlagsfritt for kommunen, kan Ski kommune inngå momsavtaler basert på anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen der dette finnes hensiktsmessig, og anleggskostnadene til kommunal infrastruktur eks. mva overstiger 5 MNOK med årlig regulering i henhold til kostnadsdeflator for kommunene. Spørsmålet om bruk av anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen skal som hovedregel avklares gjennom utbyggingsavtale. 2 Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle og inngå momsavtaler med utbyggere som nevnt under punkt 1. 3 Kommunens skal ha mellom 2 og 10 % av fakturert beløp eks mva til å administrere ordningen dekket av utbygger. Kommunen kan i tillegg beholde en andel av den refunderte momsen. Side 7

8 1 Ved utbyggingsprosjekter hvor den private utbygger skal etablere infrastrukturanlegg vederlagsfritt for kommunen, kan Ski kommune inngå momsavtaler basert på anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen der dette finnes hensiktsmessig, og anleggskostnadene til kommunal infrastruktur eks. mva overstiger 5 MNOK med årlig regulering i henhold til kostnadsdeflator for kommunene. Spørsmålet om bruk av anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen skal som hovedregel avklares gjennom utbyggingsavtale. 2 Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle og inngå momsavtaler med utbyggere som nevnt under punkt 1. 3 Kommunens skal ha mellom 2 og 10 % av fakturert beløp eks mva til å administrere ordningen dekket av utbygger. Kommunen kan i tillegg beholde en andel av den refunderte momsen. FSK-79/15 SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTERET I FOLLO IKS Vedlagt forslag til selskapsavtale jfr vedlegg 1, fastsettes for Krise- og incestsenteret i Follo IKS. Vedlagt forslag til selskapsavtale jfr vedlegg 1, fastsettes for Krise- og incestsenteret i Follo IKS. FSK-80/15 VEDTAKSOPPFØLGNING Kommunestyret tar saken til orientering. Kommunestyret tar saken til orientering. Side 8

9 FSK-81/15 RAPPORT VEDRØRENDE OPPFØLGING AV RAMMEDE OG BERØRTE ETTER 22. JULI Rapporten Tilbakemeldinger og refleksjoner etter oppfølgingssamtaler våren 2015, med personer bosatt i Ski som ble særlig berørt av terroren 22. juli 2011 tas til orientering. Utvalg for omsorg og helses behandling : Anne Grethe Slåtten (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: «Utvalg for omsorg og helse ber administrasjonen om at det høsten 2015 legges frem en sak som beskriver hvordan kriseteamet jobber, hvem jobber i teamet og hvordan og hvem gir teamet bistand.» Slåttens tilleggsforslag innstilles enstemmig. Utvalg for omsorg og helses innstilling til formannskapet: 1. Rapporten Tilbakemeldinger og refleksjoner etter oppfølgingssamtaler våren 2015, med personer bosatt i Ski som ble særlig berørt av terroren 22. juli 2011 tas til orientering. 2. Utvalg for omsorg og helse ber administrasjonen om at det høsten 2015 legges frem en sak som beskriver hvordan kriseteamet jobber, hvem jobber i teamet og hvordan og hvem gir teamet bistand. Hanne Opdan (AP) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 2: «Formannskapet ber administrasjonen om at det høsten 2015 legges frem en sak for utvalg for omsorg og helse som beskriver hvordan kriseteamet jobber, hvordan det er sammensatt og hvordan og hvem teamet gir bistand til.» Utvalg for omsorg og helses innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Utvalg for omsorg og helses innstilling pkt. 2 med Opdans endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak er: 1. Rapporten Tilbakemeldinger og refleksjoner etter oppfølgingssamtaler våren 2015, med personer bosatt i Ski som ble særlig berørt av terroren 22. juli 2011 tas til orientering. 2. Formannskapet ber administrasjonen om at det høsten 2015 legges frem en sak for utvalg for omsorg og helse som beskriver hvordan kriseteamet jobber, hvordan det er sammensatt og hvordan og hvem teamet gir bistand til. Side 9

10 FSK-82/15 DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKI KOMMUNE 1. Forslag til delegering av særlovene vedtas. 2. Reglementet trer i kraft straks. 3. Delegeringsreglement i Ski kommune, vedtatt av kommunestyret , pkt. 1 og 2 videreføres. Formannskapets behandling : Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag: «Saken utsettes.» Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag: «Saken utsettes. Nytt delegeringsreglement behandles etter at nytt kommunestyre er konstituert.» Utsettelsesforslaget tiltres enstemmig. Saken utsettes. Nytt delegeringsreglement behandles etter at nytt kommunestyre er konstituert. FSK-83/15 KOMMUNEBAROMETER 2015 Kommunestyret tar sak om Kommunebarometeret 2015 til orientering. Formannskapets behandling : André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag: «Saken utsettes.» Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Kommunestyret tar sak om Kommunebarometeret 2015 til orientering. Side 10

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015 Side Møteprotokoll Formannskapet 26.11.2014 FSK-78/14 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2014 Sakliste FSK-79/14 EVALUERING AV DIALOGPROSESSEN FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: Kl. 19.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back Møteprotokoll Kommunestyret 01.11.2006 Sakliste KST-92/06 2. TERTIALMELDING 2006 KST-93/06 FRAMTIDIG SEREMONILOKALE - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE KST-94/06 EVENTUELT KJØP AV SKI MAGASINLEIR KST-95/06 MINDRETALLSANKE

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 04.12.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 04.12.2013. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 04.12.2013 Sakliste KST-98/13 SØKNAD OM KONSESJON - LANDBRUKSEIENDOMMEN GLENNE ØSTRE KST-99/13 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN SKI KOMMUNE 2013-2017 KST-100/13 REGIONAL PLAN FOR AREAL

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013 OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Sakliste OH-30/13 OPPFØLGING AV VERDIGHETSGARANTIEN OH-31/13 FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE OH-32/13

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM Side Møteprotokoll Formannskapet 24.09.2014 Sakliste FSK-57/14 KANDIDATER TIL ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN FRILUFTSRÅD FSK-58/14 RE-GODKJENNING AV SKI KOMMUNE SOM TRYGT LOKALSAMFUNN FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 30.11.2011 Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE FSK-54/11 VALG AV KONTROLLUTVALG FSK-55/11 FORSLAG TIL MANDAT FOR HOVEDKOMITÉEN

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 04.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Anne Marie Lintho, Christian Granli, Erik

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2015 Møtetid:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: "Fraunar", rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: 09:00 Formannskapet Innkallingsmåte: Skriftlig 11.11.11og 14.11.11. Kunngjort i AA 8.11.11 Tilstede: Høyre:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Møtetid:

Detaljer